ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
   [1012]  Tattha  katamāni  aṭṭha  kilesavatthūni  lobho doso
moho  māno  diṭṭhi  vicikicchā  thīnaṃ  uddhaccaṃ  imāni  aṭṭha
kilesavatthūni.
   [1013] Tattha katamāni aṭṭha kusītavatthūni . idha bhikkhunā kammaṃ
kattabbaṃ  hoti  tassa  evaṃ hoti kammaṃ kho me kattabbaṃ bhavissati
kammaṃ  kho pana me karontassa kāyo kilamissati handāhaṃ nipajjāmīti
so  nipajjati  na  viriyaṃ  ārabhati  appattassa  pattiyā anadhigatassa
adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  idaṃ  paṭhamaṃ  kusītavatthuṃ .
Puna  ca  paraṃ  bhikkhunā  kammaṃ  kataṃ  hoti tassa evaṃ hoti ahaṃ
kho  kammaṃ  akāsiṃ  kammaṃ kho pana me karontassa kāyo kilanto
handāhaṃ  nipajjāmīti  so  nipajjati  na  viriyaṃ  ārabhati appattassa
pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  idaṃ
dutiyaṃ kusītavatthuṃ.
   {1013.1}  Puna  ca  paraṃ  bhikkhunā  maggo gantabbo hoti
tassa  evaṃ  hoti  maggo  kho me gantabbo bhavissati maggaṃ kho
pana  me  gacchantassa  kāyo  kilamissati  handāhaṃ  nipajjāmīti so
nipajjati  na  viriyaṃ ārabhati appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya
asacchikatassa  sacchikiriyāya  idaṃ  tatiyaṃ  kusītavatthuṃ  .  puna ca paraṃ
Bhikkhunā  maggo  gato  hoti  tassa  evaṃ  hoti ahaṃ kho maggaṃ
agamāsiṃ  maggaṃ  kho  pana  me gacchantassa kāyo kilanto handāhaṃ
nipajjāmīti  so  nipajjati  na  viriyaṃ  ārabhati  appattassa pattiyā
anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  idaṃ  catutthaṃ
kusītavatthuṃ.
   {1013.2}  Puna ca paraṃ bhikkhu gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya
caranto  na  labhati  lūkhassa  vā  paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ
pāripūriṃ tassa evaṃ hoti ahaṃ kho gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya caranto
nālatthaṃ  lūkhassa  vā  paṇītassa  vā  bhojanassa  yāvadatthaṃ pāripūriṃ
tassa  me  kāyo  kilanto  akammañño  handāhaṃ  nipajjāmīti so
nipajjati  na  viriyaṃ  ārabhati  appattassa  pattiyā  anadhigatassa
adhigamāya asacchikatassa sacchikiriyāya idaṃ pañcamaṃ kusītavatthuṃ.
   {1013.3}  Puna ca paraṃ bhikkhu gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya
caranto  labhati lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ
tassa evaṃ hoti ahaṃ kho gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya caranto alatthaṃ
lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ tassa me kāyo
garuko  akammañño  māsācitaṃ  maññe  handāhaṃ  nipajjāmīti  so
nipajjati  na  viriyaṃ  ārabhati  appattassa  pattiyā  anadhigatassa
adhigamāya asacchikatassa sacchikiriyāya idaṃ chaṭṭhaṃ kusītavatthuṃ.
   {1013.4} Puna ca paraṃ bhikkhuno uppanno hoti appamattako ābādho
tassa evaṃ hoti uppanno kho me ayaṃ appamattako ābādho atthi kappo
Nipajjituṃ  handāhaṃ  nipajjāmīti  so  nipajjati  na  viriyaṃ  ārabhati
appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchitassa  sacchikiriyāya
idaṃ sattamaṃ kusītavatthuṃ.
   {1013.5} Puna ca paraṃ bhikkhu gilānā vuṭṭhito hoti aciravuṭṭhito
gelaññā  tassa  evaṃ hoti ahaṃ kho gilānā vuṭṭhito aciravuṭṭhito
gelaññā  tassa  me  kāyo  dubbalo  akammañño  handāhaṃ
nipajjāmīti  so  nipajjati  na  viriyaṃ  ārabhati  appattassa pattiyā
anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  idaṃ  aṭṭhamaṃ
kusītavatthuṃ. Imāni aṭṭha kusītavatthūni.
   [1014]  Tattha katamesu aṭṭhasu lokadhammesu cittassa paṭighāto
lābhe sārāgo alābhe paṭivirodho yase sārāgo ayase paṭivirodho
pasaṃsāya  sārāgo  nindāya  paṭivirodho  sukhe  sārāgo  dukkhe
paṭivirodho imesu aṭṭhasu lokadhammesu cittassa paṭighāto.
   [1015]  Tattha  katame  aṭṭha  anariyavohārā  adiṭṭhe
diṭṭhavāditā  asute  sutavāditā  amute  mutavāditā  aviññāte
viññātavāditā  diṭṭhe  adiṭṭhavāditā  sute  asutavāditā  mute
amutavāditā   viññāte   aviññātavāditā   ime   aṭṭha
anariyavohārā.
   [1016] Tattha katame aṭṭha micchattā micchādiṭṭhi micchāsaṅkappo
micchāvācā  micchākammanto  micchāājīvo  micchāvāyāmo  micchāsati
micchāsamādhi ime aṭṭha micchattā.
   [1017]  Tattha  katame  aṭṭha  purisadosā  idha bhikkhū bhikkhuṃ
āpattiyā  codenti  so  bhikkhu  bhikkhūhi  āpattiyā  codiyamāno
na sarāmi na sarāmīti asatiyā nibbeṭheti ayaṃ paṭhamo purisadoso.
   {1017.1} Puna ca paraṃ bhikkhū bhikkhuṃ āpattiyā codenti so bhikkhu
bhikkhūhi  āpattiyā codiyamāno codakaṃyeva paṭippharati kinnu kho tuyhaṃ
bālassa  abyattassa  bhaṇitena  tvaṃpi  nāma  maṃ  bhaṇitabbaṃ  maññasīti
ayaṃ dutiyo purisadoso.
   {1017.2} Puna ca paraṃ bhikkhū bhikkhuṃ āpattiyā codenti so
bhikkhu  bhikkhūhi  āpattiyā  codiyamāno  codakasseva  paccāropeti
tvaṃpi khosi itthannāmaṃ āpattiṃ āpanno tvaṃ tāva paṭhamaṃ paṭikarohīti
ayaṃ tatiyo purisadoso.
   {1017.3} Puna ca paraṃ bhikkhū bhikkhuṃ āpattiyā codenti so bhikkhu
bhikkhūhi  āpattiyā  codiyamāno  aññenaññaṃ  paṭicarati  bahiddhā kathaṃ
apanāmeti  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti ayaṃ catuttho
purisadoso.
   {1017.4} Puna ca paraṃ bhikkhū bhikkhuṃ āpattiyā codenti so bhikkhu
bhikkhūhi  āpattiyā  codiyamāno  saṅghamajjhe  bāhāvikkhepakaṃ  bhaṇati
ayaṃ pañcamo purisadoso.
   {1017.5} Puna ca paraṃ bhikkhū bhikkhuṃ āpattiyā codenti so bhikkhu
bhikkhūhi  āpattiyā codiyamāno tuṇhībhūto saṅghaṃ viheseti ayaṃ chaṭṭho
purisadoso.
   {1017.6}  Puna  ca  paraṃ  bhikkhū bhikkhuṃ āpattiyā codenti
so  bhikkhu  bhikkhūhi  āpattiyā  codiyamāno  anādayitvā  saṅghaṃ
anādayitvā  codakaṃ  sāpattikova  yena  kāmaṃ  pakkamati  ayaṃ
Sattamo purisadoso.
   {1017.7}  Puna  ca  paraṃ  bhikkhū bhikkhuṃ āpattiyā codenti
so  bhikkhu  bhikkhūhi āpattiyā codiyamāno evamāha kinnukho tumhe
āyasmanto  atibāḷhaṃ  mayi  byāvaṭā  idānāhaṃ  sikkhaṃ paccakkhāya
hīnāyāvattissāmīti  so  sikkhaṃ  paccakkhāya hīnāyāvattitvā evamāha
idāni  kho  tumhe  āyasmanto  attamanā  hothāti ayaṃ aṭṭhamo
purisadoso ime aṭṭha purisadosā.
   [1018]  Tattha  katame  aṭṭha asaññivādā rūpī attā hoti
arogo  parammaraṇāti  asaññīti  naṃ  paññāpenti  arūpī  attā
hoti  arogo  parammaraṇāti  asaññīti  naṃ  paññāpenti  rūpī  ca
arūpī  ca attā hoti arogo parammaraṇāti asaññīti naṃ paññāpenti
neva  rūpī  nārūpī  attā  hoti arogo parammaraṇāti asaññīti naṃ
paññāpenti  antavā  attā  hoti  arogo  parammaraṇāti asaññīti
naṃ  paññāpenti  anantavā  attā  hoti  arogo  parammaraṇāti
asaññīti  naṃ  paññāpenti  antavā  ca  anantavā  ca  attā
hoti  arogo  parammaraṇāti  asaññīti  naṃ  paññāpenti  nevantavā
nānantavā  attā  hoti  arogo  parammaraṇāti  asaññīti  naṃ
paññāpenti ime aṭṭha asaññivādā.
   [1019]  Tattha katame aṭṭha nevasaññināsaññivādā rūpī attā
hoti  arogo  parammaraṇāti  nevasaññīnāsaññīti  naṃ  paññāpenti
arūpī  attā  hoti  arogo  parammaraṇāti  nevasaññīnāsaññīti
Naṃ  paññāpenti rūpī ca arūpī ca attā hoti arogo parammaraṇāti
nevasaññīnāsaññīti  naṃ  paññāpenti  neva  rūpī  nārūpī  attā
hoti  arogo  parammaraṇāti  nevasaññīnāsaññīti  naṃ  paññāpenti
antavā  attā  hoti  arogo  parammaraṇāti  nevasaññīnāsaññīti naṃ
paññāpenti   anantavā  attā  hoti  arogo  parammaraṇāti
nevasaññīnāsaññīti  naṃ  paññāpenti  antavā  ca  anantavā  ca
attā   hoti   arogo  parammaraṇāti  nevasaññīnāsaññīti  naṃ
paññāpenti   nevantavā  nānantavā  attā  hoti  arogo
parammaraṇāti   nevasaññīnāsaññīti   naṃ   paññāpenti   ime
aṭṭha nevasaññināsaññivādā.
            Aṭṭhakaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 521-526. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=35&item=1012&items=8              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=35&item=1012&items=8&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=35&item=1012&items=8              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1012&items=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1012              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]