ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
   [1095]  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  kati  khandhā pātubhavanti
.pe.  kati  cittāni  pātubhavanti  .  kāmadhātuyā  upapattikkhajhe
Sabbesaṃ  pañcakkhandhā  pātubhavanti  .  kassaci  ekādasāyatanāni
pātubhavanti  kassaci  dasāyatanāni  pātubhavanti  kassaci  aparāni
dasāyatanāni  pātubhavanti  kassaci  navāyatanāni  pātubhavanti  kassaci
sattāyatanāni  pātubhavanti  .  kassaci  ekādasa dhātuyo pātubhavanti
kassaci  dasa  dhātuyo  pātubhavanti  kassaci  aparā  dasa  dhātuyo
pātubhavanti  kassaci  nava  dhātuyo  pātubhavanti  kassaci  satta
dhātuyo pātubhavanti. Sabbesaṃ ekaṃ saccaṃ pātubhavati.
   {1095.1}   Kassaci  cuddasindriyāni  pātubhavanti  kassaci
terasindriyāni   pātubhavanti   kassaci   aparāni  terasindriyāni
pātubhavanti   kassaci   dvādasindriyāni   pātubhavanti   kassaci
dasindriyāni  pātubhavanti  kassaci  navindriyāni  pātubhavanti  kassaci
aparāni   navindriyāni   pātubhavanti   kassaci   aṭṭhindriyāni
pātubhavanti   kassaci   aparāni   aṭṭhindriyāni   pātubhavanti
kassaci   sattindriyāni   pātubhavanti   kassaci   pañcindriyāni
pātubhavanti  kassaci  cattārindriyāni  pātubhavanti  .  kassaci  tayo
hetū  pātubhavanti  kassaci  dve  hetū  pātubhavanti keci ahetukā
pātubhavanti  .  sabbesaṃ  cattāro āhārā pātubhavanti . sabbesaṃ
eko  phasso  pātubhavati . sabbesaṃ ekā vedanā ekā saññā
ekā cetanā ekaṃ cittaṃ pātubhavati.
   [1096] Kāmadhātuyā upapattikkhaṇe sabbesaṃ katame pañcakkhandhā
pātubhavanti   rūpakkhandho   .pe.   viññāṇakkhandho  kāmadhātuyā
Upapattikkhaṇe sabbesaṃ ime pañcakkhandhā pātubhavanti.
   {1096.1}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe kassa ekādasāyatanāni
pātubhavanti kāmāvacarānaṃ devānaṃ paṭhamakappikānaṃ manussānaṃ opapātikānaṃ
petānaṃ opapātikānaṃ asurānaṃ opapātikānaṃ tiracchānagatānaṃ nerayikānaṃ
paripuṇṇāyatanānaṃ   upapattikkhaṇe   ekādasāyatanāni   pātubhavanti
cakkhāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ  sotāyatanaṃ  ghānāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ jivhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ   kāyāyatanaṃ   phoṭṭhabbāyatanaṃ   manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ
kāmadhātuyā   upapattikkhaṇe  etesaṃ  imāni  ekādasāyatanāni
pātubhavanti.
   {1096.2}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  kassa  dasāyatanāni
pātubhavanti  opapātikānaṃ petānaṃ opapātikānaṃ asurānaṃ opapātikānaṃ
tiracchānagatānaṃ  nerayikānaṃ  jaccandhānaṃ  upapattikkhaṇe  dasāyatanāni
pātubhavanti  rūpāyatanaṃ  sotāyatanaṃ  ghānāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ jivhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ   kāyāyatanaṃ   phoṭṭhabbāyatanaṃ   manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ
kāmadhātuyā upapattikkhaṇe etesaṃ imāni dasāyatanāni pātubhavanti.
   {1096.3} Kāmadhātuyā upapattikkhaṇe kassa aparāni dasāyatanāni
pātubhavanti   opapātikānaṃ   petānaṃ   opapātikānaṃ   asurānaṃ
opapātikānaṃ  tiracchānagatānaṃ  nerayikānaṃ  jaccabadhirānaṃ  upapattikkhaṇe
dasāyatanāni   pātubhavanti   cakkhāyatanaṃ   rūpāyatanaṃ   ghānāyatanaṃ
gandhāyatanaṃ   jivhāyatanaṃ   rasāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ
manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  etesaṃ  imāni
Dasāyatanāni pātubhavanti.
   {1096.4}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  kassa  navāyatanāni
pātubhavanti  opapātikānaṃ petānaṃ opapātikānaṃ asurānaṃ opapātikānaṃ
tiracchānagatānaṃ    nerayikānaṃ   jaccandhabadhirānaṃ   upapattikkhaṇe
navāyatanāni   pātubhavanti   rūpāyatanaṃ   ghānāyatanaṃ   gandhāyatanaṃ
jivhāyatanaṃ   rasāyatanaṃ   kāyāyatanaṃ   phoṭṭhabbāyatanaṃ  manāyatanaṃ
dhammāyatanaṃ  kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  etesaṃ  imāni navāyatanāni
pātubhavanti.
   {1096.5}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  kassa  sattāyatanāni
pātubhavanti  gabbhaseyyakānaṃ  sattānaṃ  upapattikkhaṇe  sattāyatanāni
pātubhavanti  rūpāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ kāyāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ
manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  etesaṃ  imāni
sattāyatanāni pātubhavanti.
   {1096.6}  Kāmadhātuyā upapattikkhaṇe kassa ekādasa dhātuyo
pātubhavanti   kāmāvacarānaṃ   devānaṃ   paṭhamakappikānaṃ  manussānaṃ
opapātikānaṃ   petānaṃ   opapātikānaṃ  asurānaṃ  opapātikānaṃ
tiracchānagatānaṃ  nerayikānaṃ  paripuṇṇāyatanānaṃ  upapattikkhaṇe  ekādasa
dhātuyo  pātubhavanti  cakkhudhātu rūpadhātu sotadhātu ghānadhātu gandhadhātu
jivhādhātu   rasadhātu  kāyadhātu  phoṭṭhabbadhātu  manoviññāṇadhātu
dhammadhātu  kāmadhātuyā upapattikkhaṇe etesaṃ imā ekādasa dhātuyo
pātubhavanti.
   {1096.7} Kāmadhātuyā upapattikkhaṇe kassa dasa dhātuyo pātubhavanti
opapātikānaṃ petānaṃ opapātikānaṃ asurānaṃ opapātikānaṃ tiracchānagatānaṃ
Nerayikānaṃ  jaccandhānaṃ  upapattikkhaṇe  dasa  dhātuyo  pātubhavanti
rūpadhātu  sotadhātu  ghānadhātu  gandhadhātu  jivhādhātu  rasadhātu
kāyadhātu  phoṭṭhabbadhātu  manoviññāṇadhātu  dhammadhātu  kāmadhātuyā
upapattikkhaṇe etesaṃ imā dasa dhātuyo pātubhavanti.
   {1096.8} Kāmadhātuyā upapattikkhaṇe kassa aparā dasa dhātuyo
pātubhavanti   opapātikānaṃ   petānaṃ   opapātikānaṃ   asurānaṃ
opapātikānaṃ  tiracchānagatānaṃ  nerayikānaṃ  jaccabadhirānaṃ  upapattikkhaṇe
dasa  dhātuyo  pātubhavanti  cakkhudhātu  rūpadhātu  ghānadhātu  gandhadhātu
jivhādhātu   rasadhātu  kāyadhātu  phoṭṭhabbadhātu  manoviññāṇadhātu
dhammadhātu  kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  etesaṃ  imā  dasa dhātuyo
pātubhavanti.
   {1096.9}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  kassa  nava  dhātuyo
pātubhavanti   opapātikānaṃ   petānaṃ   opapātikānaṃ   asurānaṃ
opapātikānaṃ    tiracchānagatānaṃ   nerayikānaṃ   jaccandhabadhirānaṃ
upapattikkhaṇe  nava  dhātuyo  pātubhavanti rūpadhātu ghānadhātu gandhadhātu
jivhādhātu   rasadhātu  kāyadhātu  phoṭṭhabbadhātu  manoviññāṇadhātu
dhammadhātu  kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  etesaṃ  imā  nava dhātuyo
pātubhavanti.
   {1096.10}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  kassa satta dhātuyo
pātubhavanti  gabbhaseyyakānaṃ  sattānaṃ  upapattikkhaṇe  satta  dhātuyo
pātubhavanti  rūpadhātu  gandhadhātu  rasadhātu  kāyadhātu  phoṭṭhabbadhātu
manoviññāṇadhātu    dhammadhātu    kāmadhātuyā    upapattikkhaṇe
etesaṃ  imā  satta  dhātuyo  pātubhavanti  .  kāmadhātuyā
Upapattikkhaṇe  sabbesaṃ  katamaṃ  ekaṃ  saccaṃ  pātubhavati  dukkhasaccaṃ
kāmadhātuyā upapattikkhaṇe sabbesaṃ idaṃ ekaṃ saccaṃ pātubhavati.
   {1096.11}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  kassa cuddasindriyāni
pātubhavanti  kāmāvacarānaṃ  devānaṃ  sahetukānaṃ  ñāṇasampayuttānaṃ
upapattikkhaṇe  cuddasindriyāni  pātubhavanti  cakkhundriyaṃ  sotindriyaṃ
ghānindriyaṃ  jivhindriyaṃ  kāyindriyaṃ  manindriyaṃ  itthindriyaṃ vā
purisindriyaṃ  vā jīvitindriyaṃ somanassindriyaṃ vā upekkhindriyaṃ vā
saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ
kāmadhātuyā   upapattikkhaṇe   etesaṃ   imāni  cuddasindriyāni
pātubhavanti.
   {1096.12}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  kassa terasindriyāni
pātubhavanti  kāmāvacarānaṃ  devānaṃ  sahetukānaṃ  ñāṇavippayuttānaṃ
upapattikkhaṇe  terasindriyāni  pātubhavanti  cakkhundriyaṃ  sotindriyaṃ
ghānindriyaṃ  jivhindriyaṃ  kāyindriyaṃ  manindriyaṃ  itthindriyaṃ vā
purisindriyaṃ  vā  jīvitindriyaṃ  somanassindriyaṃ  vā  upekkhindriyaṃ
vā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  kāmadhātuyā
upapattikkhaṇe etesaṃ imāni terasindriyāni pātubhavanti.
   {1096.13}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  kassa  aparāni
terasindriyāni  pātubhavanti  paṭhamakappikānaṃ  manussānaṃ  sahetukānaṃ
ñāṇasampayuttānaṃ   upapattikkhaṇe   terasindriyāni   pātubhavanti
cakkhundriyaṃ  sotindriyaṃ  ghānindriyaṃ  jivhindriyaṃ  kāyindriyaṃ
manindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  somanassindriyaṃ  vā  upekkhindriyaṃ  vā
Saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ paññindriyaṃ kāmadhātuyā
upapattikkhaṇe etesaṃ imāni terasindriyāni pātubhavanti.
   {1096.14}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe kassa dvādasindriyāni
pātubhavanti  paṭhamakappikānaṃ  manussānaṃ  sahetukānaṃ  ñāṇavippayuttānaṃ
upapattikkhaṇe  dvādasindriyāni  pātubhavanti  cakkhundriyaṃ  sotindriyaṃ
ghānindriyaṃ  jivhindriyaṃ  kāyindriyaṃ  manindriyaṃ  jīvitindriyaṃ
somanassindriyaṃ  vā  upekkhindriyaṃ  vā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ
satindriyaṃ    samādhindriyaṃ    kāmadhātuyā    upapattikkhaṇe
etesaṃ imāni dvādasindriyāni pātubhavanti.
   {1096.15}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  kassa  dasindriyāni
pātubhavanti  gabbhaseyyakānaṃ  sattānaṃ  sahetukānaṃ  ñāṇasampayuttānaṃ
upapattikkhaṇe   dasindriyāni   pātubhavanti  kāyindriyaṃ  manindriyaṃ
itthindriyaṃ  vā  purisindriyaṃ  vā jīvitindriyaṃ somanassindriyaṃ vā
upekkhindriyaṃ vā saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ  kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  etesaṃ  imāni dasindriyāni
pātubhavanti.
   {1096.16}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  kassa  navindriyāni
pātubhavanti  gabbhaseyyakānaṃ  sattānaṃ  sahetukānaṃ  ñāṇavippayuttānaṃ
upapattikkhaṇe   navindriyāni   pātubhavanti  kāyindriyaṃ  manindriyaṃ
itthindriyaṃ  vā  purisindriyaṃ  vā jīvitindriyaṃ somanassindriyaṃ vā
upekkhindriyaṃ vā saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ
kāmadhātuyā upapattikkhaṇe etesaṃ imāni navindriyāni pātubhavanti.
   {1096.17} Kāmadhātuyā upapattikkhaṇe kassa aparāni navindriyāni
pātubhavanti  opapātikānaṃ petānaṃ opapātikānaṃ asurānaṃ opapātikānaṃ
tiracchānagatānaṃ  nerayikānaṃ  paripuṇṇāyatanānaṃ upapattikkhaṇe navindriyāni
pātubhavanti cakkhundriyaṃ sotindriyaṃ ghānindriyaṃ jivhindriyaṃ kāyindriyaṃ
manindriyaṃ itthindriyaṃ vā purisindriyaṃ vā jīvitindriyaṃ upekkhindriyaṃ
kāmadhātuyā upapattikkhaṇe etesaṃ imāni navindriyāni pātubhavanti.
   {1096.18}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  kassa  aṭṭhindriyāni
pātubhavanti  opapātikānaṃ petānaṃ opapātikānaṃ asurānaṃ opapātikānaṃ
tiracchānagatānaṃ  nerayikānaṃ  jaccandhānaṃ  upapattikkhaṇe  aṭṭhindriyāni
pātubhavanti sotindriyaṃ ghānindriyaṃ jivhindriyaṃ kāyindriyaṃ manindriyaṃ
itthindriyaṃ vā purisindriyaṃ vā jīvitindriyaṃ upekkhindriyaṃ kāmadhātuyā
upapattikkhaṇe etesaṃ imāni aṭṭhindriyāni pātubhavanti.
   {1096.19}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  kassa  aparāni
aṭṭhindriyāni  pātubhavanti  opapātikānaṃ  petānaṃ  opapātikānaṃ
asurānaṃ  opapātikānaṃ  tiracchānagatānaṃ  nerayikānaṃ  jaccabadhirānaṃ
upapattikkhaṇe  aṭṭhindriyāni  pātubhavanti  cakkhundriyaṃ  ghānindriyaṃ
jivhindriyaṃ kāyindriyaṃ manindriyaṃ itthindriyaṃ vā purisindriyaṃ vā
jīvitindriyaṃ   upekkhindriyaṃ  kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  etesaṃ
imāni aṭṭhindriyāni pātubhavanti.
   {1096.20}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  kassa  sattindriyāni
pātubhavanti     opapātikānaṃ    petānaṃ    opapātikānaṃ
asurānaṃ    opapātikānaṃ    tiracchānagatānaṃ    nerayikānaṃ
Jaccandhabadhirānaṃ    upapattikkhaṇe    sattindriyāni   pātubhavanti
ghānindriyaṃ  jivhindriyaṃ  kāyindriyaṃ  manindriyaṃ  itthindriyaṃ
vā  purisindriyaṃ  vā  jīvitindriyaṃ  upekkhindriyaṃ  kāmadhātuyā
upapattikkhaṇe etesaṃ imāni sattindriyāni pātubhavanti.
   {1096.21}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  kassa  pañcindriyāni
pātubhavanti  gabbhaseyyakānaṃ  sattānaṃ  ahetukānaṃ  ṭhapetvā napuṃsakānaṃ
upapattikkhaṇe   pañcindriyāni  pātubhavanti  kāyindriyaṃ  manindriyaṃ
itthindriyaṃ vā purisindriyaṃ vā jīvitindriyaṃ upekkhindriyaṃ kāmadhātuyā
upapattikkhaṇe etesaṃ imāni pañcindriyāni pātubhavanti.
   {1096.22}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe kassa cattārindriyāni
pātubhavanti  gabbhaseyyakānaṃ  ahetukānaṃ  napuṃsakānaṃ  upapattikkhaṇe
cattārindriyāni  pātubhavanti  kāyindriyaṃ  manindriyaṃ  jīvitindriyaṃ
upekkhindriyaṃ   kāmadhātuyā   upapattikkhaṇe   etesaṃ   imāni
cattārindriyāni pātubhavanti.
   {1096.23}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  kassa  tayo  hetū
pātubhavanti   kāmāvacarānaṃ   devānaṃ   paṭhamakappikānaṃ  manussānaṃ
gabbhaseyyakānaṃ    sattānaṃ    sahetukānaṃ    ñāṇasampayuttānaṃ
upapattikkhaṇe  tayo  hetū  pātubhavanti  alobho vipākahetu adoso
vipākahetu  amoho  vipākahetu  kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe etesaṃ
ime tayo hetū pātubhavanti.
   {1096.24}  Kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  kassa  dve  hetū
pātubhavanti   kāmāvacarānaṃ   devānaṃ   paṭhamakappikānaṃ  manussānaṃ
gabbhaseyyakānaṃ    sattānaṃ    sahetukānaṃ    ñāṇavippayuttānaṃ
Upapattikkhaṇe  dve  hetū  pātubhavanti  alobho vipākahetu adoso
vipākahetu  kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  etesaṃ  ime  dve hetū
pātubhavanti. Avasesānaṃ sattānaṃ ahetukā pātubhavanti.
   {1096.25} Kāmadhātuyā upapattikkhaṇe sabbesaṃ katame cattāro
āhārā pātubhavanti kabaḷiṃkāro āhāro phassāhāro manosañcetanāhāro
viññāṇāhāro  kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  sabbesaṃ  ime cattāro
āhārā pātubhavanti.
   {1096.26}  Kāmadhātuyā upapattikkhaṇe sabbesaṃ katamo eko
phasso  pātubhavati  manoviññāṇadhātusamphasso  kāmadhātuyā upapattikkhaṇe
sabbesaṃ ayaṃ eko phasso pātubhavati.
   {1096.27}  Kāmadhātuyā upapattikkhaṇe sabbesaṃ katamā ekā
vedanā  ekā  saññā  ekā  cetanā  ekaṃ  cittaṃ  pātubhavati
manoviññāṇadhātu  kāmadhātuyā  upapattikkhaṇe  sabbesaṃ  idaṃ  ekaṃ
cittaṃ pātubhavati.
   [1097]  Rūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  kati  khandhā  pātubhavanti
.pe.  kati  cittāni  pātubhavanti  .  rūpadhātuyā  upapattikkhaṇe
ṭhapetvā   asaññasattānaṃ   devānaṃ   pañcakkhandhā   pātubhavanti
pañcāyatanāni  pātubhavanti  pañca  dhātuyo  pātubhavanti  ekaṃ  saccaṃ
pātubhavati  dasindriyāni  pātubhavanti  tayo  hetū  pātubhavanti  tayo
āhārā  pātubhavanti  eko  phasso  pātubhavati  ekā  vedanā
ekā saññā ekā cetanā ekaṃ cittaṃ pātubhavati.
   [1098] Rūpadhātuyā upapattikkhaṇe katame pañcakkhandhā pātubhavanti
Rūpakkhandho    vedanākkhandho   saññākkhandho   saṅkhārakkhandho
viññāṇakkhandho   rūpadhātuyā   upapattikkhaṇe  ime  pañcakkhandhā
pātubhavanti  .  rūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  katamāni  pañcāyatanāni
pātubhavanti  cakkhāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ  sotāyatanaṃ  manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ
rūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  imāni  pañcāyatanāni  pātubhavanti .
Rūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  katamā pañca dhātuyo pātubhavanti cakkhudhātu
rūpadhātu   sotadhātu   manoviññāṇadhātu   dhammadhātu   rūpadhātuyā
upapattikkhaṇe  imā  pañca  dhātuyo  pātubhavanti  .  rūpadhātuyā
upapattikkhaṇe  katamaṃ  ekaṃ  saccaṃ  pātubhavati  dukkhasaccaṃ  rūpadhātuyā
upapattikkhaṇe idaṃ ekaṃ saccaṃ pātubhavati.
   {1098.1}  Rūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  katamāni  dasindriyāni
pātubhavanti   cakkhundriyaṃ   sotindriyaṃ   manindriyaṃ  jīvitindriyaṃ
somanassindriyaṃ  vā  upekkhindriyaṃ  vā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ
satindriyaṃ   samādhindriyaṃ   paññindriyaṃ  rūpadhātuyā  upapattikkhaṇe
imāni  dasindriyāni  pātubhavanti  .  rūpadhātuyā  upapattikkhaṇe
katame tayo hetū pātubhavanti alobho vipākahetu adoso vipākahetu
amoho vipākahetu rūpadhātuyā upapattikkhaṇe ime tayo hetū pātubhavanti.
   {1098.2}  Rūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  katame tayo āhārā
pātubhavanti   phassāhāro   manosañcetanāhāro   viññāṇāhāro
rūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  ime  tayo  āhārā  pātubhavanti .
Rūpadhātuyā   upapattikkhaṇe  katamo  eko  phasso  pātubhavati
Manoviññāṇadhātusamphasso  rūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  ayaṃ  eko
phasso  pātubhavati  .  rūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  katamā  ekā
vedanā  ekā  saññā  ekā  cetanā  ekaṃ  cittaṃ  pātubhavati
manoviññāṇadhātu  rūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  idaṃ  ekaṃ  cittaṃ
pātubhavati.
   [1099]  Asaññasattānaṃ  devānaṃ  upapattikkhaṇe  kati  khandhā
pātubhavanti  .pe.  kati  cittāni  pātubhavanti  .  asaññasattānaṃ
devānaṃ  upapattikkhaṇe  eko khandho pātubhavati rūpakkhandho . dve
āyatanāni  pātubhavanti  rūpāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  .  dve  dhātuyo
pātubhavanti  rūpadhātu dhammadhātu . ekaṃ saccaṃ pātubhavati dukkhasaccaṃ .
Ekindriyaṃ  pātubhavati  rūpajīvitindriyaṃ  .  asaññasattā  devā
ahetukā  anāhārā  aphassakā  avedanakā  asaññakā  acetanakā
acittakā pātubhavanti.
   [1100]  Arūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  kati khandhā .pe. kati
cittāni  pātubhavanti  .  arūpadhātuyā upapattikkhaṇe cattāro khandhā
pātubhavanti  dve  āyatanāni  pātubhavanti  dve dhātuyo pātubhavanti
ekaṃ  saccaṃ  pātubhavati  aṭṭhindriyāni  pātubhavanti  tayo  hetū
pātubhavanti  tayo  āhārā  pātubhavanti  eko  phasso  pātubhavati
ekā vedanā ekā saññā ekā cetanā ekaṃ cittaṃ pātubhavati.
   [1101]  Arūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  katame cattāro khandhā
pātubhavanti    vedanākkhandho   saññākkhandho   saṅkhārakkhandho
viññāṇakkhandho  arūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  ime  cattāro  khandhā
pātubhavanti  .  arūpadhātuyā  upapattikkhaṇe katamāni dve āyatanāni
pātubhavanti   manāyatanaṃ   dhammāyatanaṃ  arūpadhātuyā  upapattikkhaṇe
imāni  dve  āyatanāni  pātubhavanti  . arūpadhātuyā upapattikkhaṇe
katamā  dve  dhātuyo  pātubhavanti  manoviññāṇadhātu  dhammadhātu
arūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  imā  dve  dhātuyo  pātubhavanti .
Arūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  katamaṃ  ekaṃ  saccaṃ  pātubhavati dukkhasaccaṃ
arūpadhātuyā upapattikkhaṇe idaṃ ekaṃ saccaṃ pātubhavati.
   {1101.1}  Arūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  katamāni aṭṭhindriyāni
pātubhavanti  manindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  upekkhindriyaṃ  saddhindriyaṃ
viriyindriyaṃ   satindriyaṃ   samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  arūpadhātuyā
upapattikkhaṇe  imāni  aṭṭhindriyāni  pātubhavanti  .  arūpadhātuyā
upapattikkhaṇe  katame  tayo  hetū  pātubhavanti  alobho vipākahetu
adoso  vipākahetu  amoho  vipākahetu  arūpadhātuyā upapattikkhaṇe
ime tayo hetū pātubhavanti.
   {1101.2}  Arūpadhātuyā  upapattikkhaṇe katame tayo āhārā
pātubhavanti   phassāhāro   manosañcetanāhāro   viññāṇāhāro
arūpadhātuyā    upapattikkhaṇe    ime   tayo   āhārā
pātubhavanti    .    arūpadhātuyā   upapattikkhaṇe   katamo
eko    phasso    pātubhavati    manoviññāṇadhātusamphasso
Arūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  ayaṃ  eko  phasso  pātubhavati .
Arūpadhātuyā  upapattikkhaṇe  katamā  ekā  vedanā  ekā saññā
ekā  cetanā  ekaṃ  cittaṃ pātubhavati manoviññāṇadhātu arūpadhātuyā
upapattikkhaṇe idaṃ ekaṃ cittaṃ pātubhavati.
          -----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 553-566. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=35&item=1095&items=7              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=35&item=1095&items=7&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=35&item=1095&items=7              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1095&items=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1095              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]