ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
   [372]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākaṃ cakkhuviññāṇaṃ uppannaṃ
hoti  upekkhāsahagataṃ  rūpārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā vedanāpaccayā bhavo
bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [373]  Tattha  katamo  saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā
sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati saṅkhāro  . tattha katamaṃ saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā cakkhuviññāṇadhātu
idaṃ  vuccati  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ . tattha katamaṃ viññāṇapaccayā
nāmaṃ  vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  idaṃ  vuccati
viññāṇapaccayā  nāmaṃ  .  tattha  katamaṃ  nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ
yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā  cakkhuviññāṇadhātu  idaṃ
vuccati  nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  .  tattha katamo chaṭṭhāyatanapaccayā
phasso  yo  phasso  phusanā  samphusanā  samphusitattaṃ  ayaṃ  vuccati
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  .  tattha  katamā  phassapaccayā  vedanā
yaṃ  cetasikaṃ  neva sātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ adukkhamasukhaṃ vedayitaṃ
cetosamphassajā  adukkhamasukhā  vedanā  ayaṃ  vuccati  phassapaccayā
vedanā  .  tattha  katamo  vedanāpaccayā  bhavo ṭhapetvā vedanaṃ
Saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  ayaṃ  vuccati  vedanā
paccayā bhavo .pe. tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hotīti.
   [374]  Tasmiṃ  samaye  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ saṅkhārahetukaṃ
viññāṇapaccayā   nāmaṃ   viññāṇahetukaṃ  nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ
nāmahetukaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  chaṭṭhāyatanahetuko  phassapaccayā
vedanā  phassahetukā  vedanāpaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti
jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [375]  Tasmiṃ  samaye saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ saṅkhārasampayuttaṃ
viññāṇapaccayā  nāmaṃ  viññāṇasampayuttaṃ  nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ
nāmasampayuttaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso   chaṭṭhāyatanasampayutto
phassapaccayā   vedanā   phassasampayuttā   vedanāpaccayā  bhavo
bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [376]  Tasmiṃ  samaye saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ viññāṇapaccayāpi
saṅkhāro   viññāṇapaccayā   nāmaṃ   nāmapaccayāpi   viññāṇaṃ
nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayāpi  nāmaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā
phasso   phassapaccayāpi   chaṭṭhāyatanaṃ   phassapaccayā   vedanā
vedanāpaccayāpi  phasso  vedanāpaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti
Jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [377]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākaṃ sotaviññāṇaṃ uppannaṃ
hoti  upekkhāsahagataṃ  saddārammaṇaṃ  .pe.  ghānaviññāṇaṃ  uppannaṃ
hoti  upekkhāsahagataṃ  gandhārammaṇaṃ  .pe.  jivhāviññāṇaṃ  uppannaṃ
hoti  upekkhāsahagataṃ  rasārammaṇaṃ  .pe.  kāyaviññāṇaṃ  uppannaṃ
hoti  sukhasahagataṃ  phoṭṭhabbārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [378]  Tattha  katamo  saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā
sañcetayitattaṃ  ayaṃ vuccati saṅkhāro .pe. tattha katamā phassapaccayā
vedanā  yaṃ  kāyikaṃ  sātaṃ  kāyikaṃ  sukhaṃ  kāyasamphassajaṃ  sātaṃ
sukhaṃ  vedayitaṃ  kāyasamphassajā  sātā  sukhā  vedanā  ayaṃ vuccati
phassapaccayā  vedanā . tattha katamo vedanāpaccayā bhavo ṭhapetvā
vedanaṃ  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  ayaṃ  vuccati
vedanāpaccayā  bhavo  .pe.  tena  vuccati  evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [379]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākā manodhātu uppannā
hoti  upekkhāsahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe.  phoṭṭhabbārammaṇā
vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ samaye saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā  nāmaṃ  nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā
phasso   phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   adhimokkho
adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [380]  Tattha  katamo  saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā
sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati  saṅkhāro . tattha katamaṃ saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā  manodhātu idaṃ
vuccati  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  .pe.  tattha  katamā phassapaccayā
vedanā  yaṃ  cetasikaṃ neva sātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ adukkhamasukhaṃ
vedayitaṃ cetosamphassajā adukkhamasukhā vedanā ayaṃ vuccati phassapaccayā
vedanā  .  tattha  katamo  vedanāpaccayā adhimokkho yo cittassa
adhimokkho  adhimuccanā  tadadhimuttatā  ayaṃ  vuccati  vedanāpaccayā
adhimokkho . tattha katamo adhimokkhapaccayā bhavo ṭhapetvā adhimokkhaṃ
vedanākkhandho   saññākkhandho   saṅkhārakkhandho   viññāṇakkhandho
ayaṃ  vuccati  adhimokkhapaccayā bhavo .pe. tena vuccati evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [381]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākā  manoviññāṇadhātu
uppannā   hoti  somanassasahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe.
Dhammārammaṇā  vā yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
adhimokkho  adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [382]  Tattha  katamo  saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā
sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati  saṅkhāro  tattha  katamaṃ  saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā manoviññāṇadhātu
idaṃ  vuccati  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  .pe.  tattha  katamā
phassapaccayā  vedanā  yaṃ cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ
sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā sātā sukhā vedanā ayaṃ vuccati
phassapaccayā  vedanā  .  tattha  katamo  vedanāpaccayā adhimokkho
yo  cittassa  adhimokkho  adhimuccanā  tadadhimuttatā  ayaṃ  vuccati
vedanāpaccayā  adhimokkho  .  tattha  katamo adhimokkhapaccayā bhavo
ṭhapetvā  adhimokkhaṃ  vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho
viññāṇakkhandho  ayaṃ  vuccati  adhimokkhapaccayā  bhavo  .pe.  tena
vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [383]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākā  manoviññāṇadhātu
uppannā   hoti  upekkhāsahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe.
Dhammārammaṇā  vā yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
adhimokkho  adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [384]  Tattha  katamo  saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā
sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati  saṅkhāro . tattha katamaṃ saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā manoviññāṇadhātu
idaṃ  vuccati  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  .pe.  tattha  katamā
phassapaccayā  vedanā yaṃ cetasikaṃ neva sātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ
adukkhamasukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  adukkhamasukhā  vedanā  ayaṃ
vuccati phassapaccayā vedanā . tattha katamo vedanāpaccayā adhimokkho
yo  cittassa  adhimokkho  adhimuccanā  tadadhimuttatā  ayaṃ  vuccati
vedanāpaccayā  adhimokkho  .  tattha  katamo adhimokkhapaccayā bhavo
ṭhapetvā  adhimokkhaṃ  vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho
viññāṇakkhandho  ayaṃ  vuccati  adhimokkhapaccayā  bhavo  .pe.  tena
vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [385]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye kāmāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākā  manoviññāṇadhātu
uppannā   hoti   somanassasahagatā   ñāṇasampayuttā   .pe.
Somanassasahagatā  ñāṇasampayuttā  sasaṅkhārena  .pe. somanassasahagatā
ñāṇavippayuttā  .pe.  somanassasahagatā  ñāṇavippayuttā  sasaṅkhārena
.pe.  upekkhāsahagatā  ñāṇasampayuttā  .pe.  upekkhāsahagatā
ñāṇasampayuttā  sasaṅkhārena  .pe.  upekkhāsahagatā  ñāṇavippayuttā
.pe.  upekkhāsahagatā  ñāṇavippayuttā  sasaṅkhārena  rūpārammaṇā
vā  .pe.  dhammārammaṇā  vā yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye
saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ  nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso   phassapaccayā  vedanā
vedanāpaccayā  pasādo  pasādapaccayā  adhimokkho  adhimokkhapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [386]  Tattha  katamo  saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā
sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati  saṅkhāro . tattha katamaṃ saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā manoviññāṇadhātu
idaṃ vuccati saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ .pe. tattha katamo vedanāpaccayā
pasādo  yā  saddhā  saddahanā  okappanā  abhippasādo  ayaṃ
vuccati  vedanāpaccayā  pasādo  .  tattha  katamo  pasādapaccayā
Adhimokkho  yo  cittassa  adhimokkho  adhimuccanā  tadadhimuttatā
ayaṃ vuccati pasādapaccayā adhimokkho . tattha katamo adhimokkhapaccayā
bhavo   ṭhapetvā   adhimokkhaṃ   vedanākkhandho   saññākkhandho
saṅkhārakkhandho   viññāṇakkhandho   ayaṃ  vuccati  adhimokkhapaccayā
bhavo  .pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hotīti.
   [387]  Katame  dhammā  abyākatā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo
hoti  ime  dhammā  kusalā  tasseva rūpāvacarassa kusalassa kammassa
katattā  upacitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja   viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
pasādo  pasādapaccayā  adhimokkho  adhimokkhapaccayā bhavo bhavapaccayā
jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [388] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti   sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma  nevasaññā-
nāsaññāyatanasaññāsahagataṃ  sukhassa  ca  pahānā  .pe. catutthaṃ jhānaṃ
Upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti .pe. avikkhepo
hoti  ime  dhammā  kusalā tasseva arūpāvacarassa kusalassa kammassa
katattā  upacitattā  vipākaṃ  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ  samatikkamma
nevasaññānāsaññāyatanasaññāsahagataṃ   sukhassa  ca  pahānā  .pe.
Catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
pasādo  pasādapaccayā  adhimokkho  adhimokkhapaccayā bhavo bhavapaccayā
jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [389] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo  hoti  ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa
jhānassa  katattā  bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  tasmiṃ
samaye  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ  nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso   phassapaccayā  vedanā
vedanāpaccayā  pasādo  pasādapaccayā  adhimokkho  adhimokkhapaccayā
Bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā jarāmaraṇaṃ evametesaṃ dhammānaṃ
samudayo hoti.
   [390]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye akusalassa
kammassa  katattā  upacitattā  vipākaṃ  cakkhuviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
upekkhāsahagataṃ  rūpārammaṇaṃ  .pe.  sotaviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
upekkhāsahagataṃ  saddārammaṇaṃ  .pe.  ghānaviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
upekkhāsahagataṃ  gandhārammaṇaṃ  .pe.  jivhāviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
upekkhāsahagataṃ  rasārammaṇaṃ  .pe.  kāyaviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
dukkhasahagataṃ   phoṭṭhabbārammaṇaṃ   tasmiṃ   samaye   saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [391]  Tattha  katamo  saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā
sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati  saṅkhāro . tattha katamaṃ saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā kāyaviññāṇadhātu
idaṃ  vuccati saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ .pe. tattha katamā phassapaccayā
vedanā  yaṃ  kāyikaṃ  asātaṃ  kāyikaṃ  dukkhaṃ  kāyasamphassajaṃ  asātaṃ
dukkhaṃ  vedayitaṃ  kāyasamphassajā  asātā dukkhā vedanā ayaṃ vuccati
phassapaccayā  vedanā  .  tattha  katamo  vedanāpaccayā  bhavo
Ṭhapetvā  vedanaṃ  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho
ayaṃ  vuccati  vedanāpaccayā  bhavo .pe. tena vuccati evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [392]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye akusalassa
kammassa  katattā  upacitattā  vipākā  manodhātu  uppannā  hoti
upekkhāsahagatā   rūpārammaṇā   vā  .pe.  phoṭṭhabbārammaṇā
vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ samaye saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā  nāmaṃ  nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā
phasso   phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   adhimokkho
adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [393]  Tattha  katamo  saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā
sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati  saṅkhāro . tattha katamaṃ saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā  manodhātu idaṃ
vuccati  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  .pe.  tattha  katamā phassapaccayā
vedanā  yaṃ  cetasikaṃ neva sātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ adukkhamasukhaṃ
vedayitaṃ cetosamphassajā adukkhamasukhā vedanā ayaṃ vuccati phassapaccayā
vedanā  .  tattha  katamo  vedanāpaccayā adhimokkho yo cittassa
adhimokkho  adhimuccanā  tadadhimuttatā  ayaṃ  vuccati  vedanāpaccayā
adhimokkho  .  tattha  katamo  adhimokkhapaccayā  bhavo  ṭhapetvā
Adhimokkhaṃ    vedanākkhandho    saññākkhandho   saṅkhārakkhandho
viññāṇakkhandho  ayaṃ  vuccati  adhimokkhapaccayā  bhavo  .pe.  tena
vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [394]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye akusalassa
kammassa  katattā  upacitattā  vipākā  manoviññāṇadhātu  uppannā
hoti  upekkhāsahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe.  dhammārammaṇā
vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ samaye saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā  nāmaṃ  nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā
phasso   phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   adhimokkho
adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [395]  Tattha  katamo  saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā
sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati  saṅkhāro . tattha katamaṃ saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe.  tajjā manoviññāṇadhātu
idaṃ  vuccati  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  .pe.  tena  vuccati
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [396]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye manodhātu
uppannā  hoti  kiriyā  neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
upekkhāsahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe.  phoṭṭhabbārammaṇā  vā
yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  .pe.  manoviññāṇadhātu  uppannā  hoti
Kiriyā  neva  kusalā  nākusalā na ca kammavipākā somanassasahagatā
rūpārammaṇā  vā  .pe.  dhammārammaṇā  vā yaṃ yaṃ vā panārabbha
.pe.  manoviññāṇadhātu  uppannā  hoti  kiriyā  neva  kusalā
nākusalā  na  ca  kammavipākā  upekkhāsahagatā  rūpārammaṇā  vā
.pe.  dhammārammaṇā  vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ samaye
saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ  nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso   phassapaccayā  vedanā
vedanāpaccayā   adhimokkho  adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā
jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [397] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye manoviññāṇadhātu
uppannā  hoti  kiriyā  neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
somanassasahagatā    ñāṇasampayuttā   .pe.   somanassasahagatā
ñāṇasampayuttā    sasaṅkhārena    .pe.    somanassasahagatā
ñāṇavippayuttā    .pe.    somanassasahagatā   ñāṇavippayuttā
sasaṅkhārena   .pe.   upekkhāsahagatā  ñāṇasampayuttā  .pe.
Upekkhāsahagatā  ñāṇasampayuttā  sasaṅkhārena  .pe. upekkhāsahagatā
ñāṇavippayuttā  .pe.  upekkhāsahagatā  ñāṇavippayuttā  sasaṅkhārena
rūpārammaṇā  vā  .pe.  dhammārammaṇā  vā yaṃ yaṃ vā panārabbha
tasmiṃ  samaye  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ
Nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā
vedanā   vedanāpaccayā   pasādo   pasādapaccayā  adhimokkho
adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [398]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye rūpāvacaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  kiriyaṃ  neva  kusalaṃ  nākusalaṃ  na  ca  kammavipākaṃ
diṭṭhadhammasukhavihāraṃ  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati   paṭhavīkasiṇaṃ   tasmiṃ   samaye  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā  nāmaṃ  nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā
phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  pasādo pasādapaccayā
adhimokkho  adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [399]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ samaye arūpāvacaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  kiriyaṃ  neva  kusalaṃ  nākusalaṃ  na  ca  kammavipākaṃ
diṭṭhadhammasukhavihāraṃ    sabbaso    ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma
nevasaññānāsaññāyatanasaññāsahagataṃ   sukhassa  ca  pahānā  .pe.
Catutthaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati tasmiṃ samaye saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā  nāmaṃ  nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā
phasso   phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   pasādo
pasādapaccayā   adhimokkho   adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā
Jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
          Abyākataniddeso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 232-246. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=35&item=372&items=28              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=35&item=372&items=28&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=35&item=372&items=28              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=372&items=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=372              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]