ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
   [594]  Ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  .  aṭṭhannaṃ maggaṅgānaṃ kati
kusalā kati akusalā kati abyākatā .pe. Kati saraṇā kati araṇā.
   [595] Siyā kusalā siyā abyākatā . sammāsaṅkappo sukhāya
vedanāya  sammapayutto  satta  maggaṅgā  siyā  sukhāya  vedanāya
Sampayuttā  siyā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  .  siyā
vipākā    siyā    vipākadhammadhammā   anupādinnaanupādāniyā
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā   .   sammāsaṅkappo   avitakkavicāramatto
satta  maggaṅgā  siyā  savitakkasavicārā  siyā  avitakkavicāramattā
siyā  avitakkaavicārā  .  sammāsaṅkappo  pītisahagato  sukhasahagato
na  upekkhāsahagato  satta  maggaṅgā  siyā  pītisahagatā  siyā
sukhasahagatā siyā upekkhāsahagatā.
   {595.1}   Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā   nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukā siyā apacayagāmino siyā nevaācayagāmino-
naapacayagāmino  siyā  sekkhā  siyā  asekkhā  appamāṇā
appamāṇārammaṇā  paṇītā  siyā  sammattaniyatā  siyā  aniyatā
na  maggārammaṇā  siyā  maggahetukā  siyā maggādhipatino siyā na
vattabbā  maggahetukātipi  maggādhipatinotipi  siyā  uppannā  siyā
anuppannā  siyā  uppādino  siyā  atītā  siyā anāgatā siyā
paccupannā   na  vattabbā  atītārammaṇātipi  anāgatārammaṇātipi
paccuppannārammaṇātipi  siyā  ajjhattā  siyā  bahiddhā  siyā
ajjhattabahiddhā bahiddhārammaṇā anidassanaappaṭighā.
   [596] Sammādiṭṭhi hetu satta maggaṅgā na hetū . Sahetukā
hetusampayuttā  .  sammādiṭṭhi  hetu  ceva  sahetukā  ca  satta
maggaṅgā  na  vattabbā hetū ceva sahetukā cāti sahetukā ceva
na  ca  hetū  .  sammādiṭṭhi hetu ceva hetusampayuttā ca satta
Maggaṅgā  na  vattabbā  hetū  ceva  hetusampayuttā  cāti
hetusampayuttā ceva na ca hetū . satta maggaṅgā na hetū sahetukā
sammādiṭṭhi na vattabbā na hetu sahetukātipi na hetu ahetukātipi.
   [597]  Sappaccayā  saṅkhatā  anidassanā  appaṭighā  arūpā
lokuttarā  kenaci viññeyyā kenaci na viññeyyā . no āsavā
anāsavā  āsavavippayuttā  na  vattabbā  āsavā  ceva  sāsavā
cātipi sāsavā ceva no ca āsavātipi na vattabbā āsavā ceva
āsavasampayuttā  cātipi  āsavasampayuttā  ceva  no ca āsavātipi
āsavavippayuttaanāsavā  . no saññojanā .pe. no ganthā .pe.
No oghā .pe. no yogā .pe. No nīvaraṇā .pe. No parāmāsā
.pe.   sārammaṇā   no  cittā  cetasikā  cittasampayuttā
cittasaṃsaṭṭhā   cittasamuṭṭhānā   cittasahabhuno   cittānuparivattino
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā    cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno    cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānānuparivattino   bāhirā   nupādā   anupādinnā  .
Nupādānā .pe. No kilesā .pe.
   [598]  Na  dassanena pahātabbā na bhāvanāya pahātabbā na
dassanena  pahātabbahetukā  na  bhāvanāya  pahātabbahetukā .
Sammāsaṅkappo  avitakko  satta  maggaṅgā  siyā  savitakkā  siyā
avitakkā . sammāsaṅkappo savicāro satta maggaṅgā siyā savicārā
siyā  avicārā  .  sammāsaṅkappo  sappītiko  satta  maggaṅgā
Siyā  sappītikā  siyā appītikā . sammāsaṅkappo pītisahagato satta
maggaṅgā  siyā  pītisahagatā  siyā na pītisahagatā . sammāsaṅkappo
sukhasahagato  satta maggaṅgā siyā sukhasahagatā siyā na sukhasahagatā .
Sammāsaṅkappo   na  upekkhāsahagato  satta  maggaṅgā  siyā
upekkhāsahagatā  siyā  na  upekkhāsahagatā  . na kāmāvacarā na
rūpāvacarā  na  arūpāvacarā  apariyāpannā  siyā  niyyānikā siyā
aniyyānikā siyā niyatā siyā aniyatā anuttarā araṇāti.
           Pañhāpucchakaṃ.
          Maggavibhaṅgo samatto.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 325-328. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=35&item=594&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=35&item=594&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=35&item=594&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=594&items=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=594              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]