ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 5 : Abhi. Yamakaṃ (1)
   [1453] Yo kāmarāgānusayaṃ na parijānāti so paṭighānusayaṃ na
parijānātīti:  āmantā  . yo vā pana paṭighānusayaṃ na parijānāti
so kāmarāgānusayaṃ na parijānātīti: āmantā . yo kāmarāgānusayaṃ
Na  parijānāti  so  mānānusayaṃ  na  parijānātīti:  aggamaggasamaṅgī
kāmarāgānusayaṃ na parijānāti no ca mānānusayaṃ na parijānāti dvinnaṃ
maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  kāmarāgānusayañca  na
parijānanti  mānānusayañca na parijānanti . yo vā pana mānānusayaṃ
na parijānāti so kāmarāgānusayaṃ na parijānātīti: anāgāmimaggasamaṅgī
mānānusayaṃ  na  parijānāti  no  ca  kāmarāgānusayaṃ na parijānāti
dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  mānānusayañca
na parijānanti kāmarāgānusayañca na parijānanti.
   {1453.1} Yo kāmarāgānusayaṃ na parijānāti so diṭṭhānusayaṃ .pe.
Vicikicchānusayaṃ na parijānātīti: aṭṭhamako kāmarāgānusayaṃ na parijānāti
no  ca vicikicchānusayaṃ na parijānāti anāgāmimaggasamaṅgiñca aṭṭhamakañca
ṭhapetvā  avasesā  puggalā  kāmarāgānusayañca  na  parijānanti
vicikicchānusayañca  na  parijānanti  .  yo  vā  pana vicikicchānusayaṃ
na parijānāti so kāmarāgānusayaṃ na parijānātīti: anāgāmimaggasamaṅgī
vicikicchānusayaṃ  na  parijānāti  no ca kāmarāgānusayaṃ na parijānāti
anāgāmimaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā
vicikicchānusayañca na parijānanti kāmarāgānusayañca na parijānanti.
   {1453.2} Yo kāmarāgānusayaṃ na parijānāti so bhavarāgānusayaṃ
.pe.  avijjānusayaṃ  na  parijānātīti: aggamaggasamaṅgī kāmarāgānusayaṃ
na parijānāti no ca avijjānusayaṃ na parijānāti dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ
ṭhapetvā     avasesā     puggalā    kāmarāgānusayañca
Na parijānanti avijjānusayañca na parijānanti . Yo vā pana avijjānusayaṃ
na parijānāti so kāmarāgānusayaṃ na parijānātīti: anāgāmimaggasamaṅgī
avijjānusayaṃ  na  parijānāti  no  ca kāmarāgānusayaṃ na parijānāti
dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  avijjānusayañca
na parijānanti kāmarāgānusayañca na parijānanti.
   [1454]  Yo  paṭighānusayaṃ  na parijānāti so mānānusayaṃ na
parijānātīti: aggamaggasamaṅgī paṭighānusayaṃ na parijānāti no ca mānānusayaṃ
na  parijānāti  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā
paṭighānusayañca  na  parijānanti  mānānusayañca  na parijānanti . yo
vā  pana mānānusayaṃ na parijānāti so paṭighānusayaṃ na parijānātīti:
anāgāmimaggasamaṅgī  mānānusayaṃ  na  parijānāti  no  ca paṭighānusayaṃ
na  parijānāti  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā
mānānusayañca  na  parijānanti  paṭighānusayañca  na parijānanti . yo
paṭighānusayaṃ  na  parijānāti  so  diṭṭhānusayaṃ  .pe.  vicikicchānusayaṃ
na parijānātīti: aṭṭhamako paṭighānusayaṃ na parijānāti no ca vicikicchānusayaṃ
na   parijānāti   anāgāmimaggasamaṅgiñca   aṭṭhamakañca  ṭhapetvā
avasesā  puggalā  paṭighānusayañca  na  parijānanti  vicikicchānusayañca
na parijānanti . yo vā pana vicikicchānusayaṃ na parijānāti so paṭighānusayaṃ
na  parijānātīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  vicikicchānusayaṃ  na  parijānāti
no   ca   paṭighānusayaṃ  na  parijānāti  anāgāmimaggasamaṅgiñca
Aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā vicikicchānusayañca na parijānanti
paṭighānusayañca  na  parijānanti  .  yo  paṭighānusayaṃ  na parijānāti
so bhavarāgānusayaṃ .pe. avijjānusayaṃ na parijānātīti: aggamaggasamaṅgī
paṭighānusayaṃ  na  parijānāti  no  ca  avijjānusayaṃ  na  parijānāti
dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  paṭighānusayañca
na parijānanti avijjānusayañca na parijānanti . Yo vā pana avijjānusayaṃ
na  parijānāti  so  paṭighānusayaṃ na parijānātīti: anāgāmimaggasamaṅgī
avijjānusayaṃ  na  parijānāti  no  ca  paṭighānusayaṃ  na  parijānāti
dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  avijjānusayañca
na parijānanti paṭighānusayañca na parijānanti.
   [1455] Yo mānānusayaṃ na parijānāti so diṭṭhānusayaṃ .pe.
Vicikicchānusayaṃ  na  parijānātīti:  aṭṭhamako mānānusayaṃ na parijānāti
no  ca  vicikicchānusayaṃ  na  parijānāti aggamaggasamaṅgiñca aṭṭhamakañca
ṭhapetvā avasesā puggalā mānānusayañca na parijānanti vicikicchānusayañca
na  parijānanti  .  yo  vā  pana  vicikicchānusayaṃ  na parijānāti
so  mānānusayaṃ  na  parijānātīti:  aggamaggasamaṅgī vicikicchānusayaṃ na
parijānāti  no  ca  mānānusayaṃ  na  parijānāti  aggamaggasamaṅgiñca
aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā vicikicchānusayañca na parijānanti
mānānusayañca  na  parijānanti  .  yo  mānānusayaṃ  na parijānāti
so  bhavarāgānusayaṃ .pe. avijjānusayaṃ na parijānātīti: āmantā .
Yo vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti so mānānusayaṃ na parijānātīti:
āmantā.
   [1456]  Yo diṭṭhānusayaṃ na parijānāti so vicikicchānusayaṃ na
parijānātīti: āmantā . yo vā pana vicikicchānusayaṃ na parijānāti so
diṭṭhānusayaṃ na parijānātīti: āmantā .pe.
   [1457] Yo vicikicchānusayaṃ na parijānāti so bhavarāgānusayaṃ .pe.
Avijjānusayaṃ na parijānātīti: aggamaggasamaṅgī vicikicchānusayaṃ na parijānāti
no  ca  avijjānusayaṃ  na  parijānāti  aggamaggasamaṅgiñca aṭṭhamakañca
ṭhapetvā  avasesā  puggalā  vicikicchānusayañca  na  parijānanti
avijjānusayañca na parijānanti . yo vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti
so  vicikicchānusayaṃ  na  parijānātīti:  aṭṭhamako  avijjānusayaṃ
na  parijānāti no ca vicikicchānusayaṃ na parijānāti aggamaggasamaṅgiñca
aṭṭhamakañca  ṭhapetvā avasesā puggalā avijjānusayañca na parijānanti
vicikicchānusayañca na parijānanti.
   [1458] Yo bhavarāgānusayaṃ na parijānāti so avijjānusayaṃ na
parijānātīti:  āmantā . yo vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti
so bhavarāgānusayaṃ na parijānātīti: āmantā.
   [1459]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca na parijānāti
so  mānānusayaṃ  na  parijānātīti:  aggamaggasamaṅgī kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca na parijānāti no ca mānānusayaṃ na parijānāti dvinnaṃ
Maggasamaṅgīnaṃ   ṭhapetvā   avasesā  puggalā  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  na  parijānanti  mānānusayañca  na  parijānanti .
Yo  vā  pana  mānānusayaṃ  na  parijānāti  so kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  na  parijānātīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  mānānusayaṃ
na  parijānāti no ca kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti
dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  mānānusayañca
na parijānanti kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānanti.
   {1459.1}  Yo kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti
so  diṭṭhānusayaṃ  .pe.  vicikicchānusayaṃ  na  parijānātīti: aṭṭhamako
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  na parijānāti no ca vicikicchānusayaṃ
na   parijānāti   anāgāmimaggasamaṅgiñca   aṭṭhamakañca  ṭhapetvā
avasesā  puggalā  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  na  parijānanti
vicikicchānusayañca  na  parijānanti  .  yo  vā  pana vicikicchānusayaṃ
na   parijānāti   so   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca
na  parijānātīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  vicikicchānusayaṃ  na  parijānāti
no   ca   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca  na  parijānāti
anāgāmimaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā
vicikicchānusayañca  na  parijānanti  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca na
parijānanti.
   {1459.2}  Yo kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti
so   bhavarāgānusayaṃ   .pe.  avijjānusayaṃ  na  parijānātīti:
aggamaggasamaṅgī  kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti no ca
Avijjānusayaṃ na parijānāti dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā puggalā
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  na  parijānanti  avijjānusayañca
na parijānanti. Yo vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti so kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  na  parijānātīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  avijjānusayaṃ
na  parijānāti no ca kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti
dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā puggalā avijjānusayañca na parijānanti
kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānanti.
   [1460]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
na  parijānāti so diṭṭhānusayaṃ .pe. vicikicchānusayaṃ na parijānātīti:
aṭṭhamako  kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca na parijānāti
no ca vicikicchānusayaṃ na parijānāti dvinnaṃ maggasamaṅgīnañca aṭṭhamakañca
ṭhapetvā   avasesā  puggalā  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  na  parijānanti  vicikicchānusayañca  na  parijānanti .
Yo  vā  pana  vicikicchānusayaṃ  na parijānāti so kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  mānānusayañca  na  parijānātīti:  anāgāmimaggasamaṅgī
vicikicchānusayañca mānānusayañca na parijānāti no ca kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   na  parijānāti  aggamaggasamaṅgī  vicikicchānusayañca
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   na   parijānāti  no  ca
mānānusayaṃ  na  parijānāti  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnañca  aṭṭhamakañca
Ṭhapetvā  avasesā  puggalā  vicikicchānusayañca  na  parijānanti
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  na  parijānanti .
Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  na  parijānāti
so  bhavarāgānusayaṃ .pe. avijjānusayaṃ na parijānātīti: āmantā .
Yo  vā  pana  avijjānusayaṃ  na  parijānāti so kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  mānānusayañca  na  parijānātīti:  anāgāmimaggasamaṅgī
avijjānusayañca  mānānusayañca na parijānāti no ca kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  na  parijānāti dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā
puggalā  avijjānusayañca na parijānanti kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca na parijānanti.
   [1461]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  na  parijānāti  so  vicikicchānusayaṃ  na parijānātīti:
āmantā  .  yo  vā  pana  vicikicchānusayaṃ  na  parijānāti so
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca
na  parijānātīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  vicikicchānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  na  parijānāti no ca kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
na  parijānāti  aggamaggasamaṅgī  vicikicchānusayañca  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  diṭṭhānusayañca  na  parijānāti  no ca mānānusayaṃ na
parijānāti  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnañca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā
puggalā vicikicchānusayañca na parijānanti kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
Mānānusayañca diṭṭhānusayañca na parijānanti .pe.
   [1462]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  na  parijānāti  so  bhavarāgānusayaṃ
.pe. avijjānusayaṃ na parijānātīti: āmantā. Yo vā pana avijjānusayaṃ
na  parijānāti  so  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   na   parijānātīti:  aṭṭhamako
avijjānusayañca   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca
na   parijānāti   no   ca   diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca
na  parijānāti  anāgāmimaggasamaṅgī  avijjānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca vicikicchānusayañca na parijānāti no ca kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   na   parijānāti   dvinnaṃ   maggasamaṅgīnañca
aṭṭhamakañca  ṭhapetvā avasesā puggalā avijjānusayañca na parijānanti
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca na parijānanti.
   [1463]  Yo  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  na  parijānāti so
avijjānusayaṃ na parijānātīti: āmantā . yo vā pana avijjānusayaṃ
na  parijānāti  so  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  na  parijānātīti:
aṭṭhamako  avijjānusayañca kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca
Bhavarāgānusayañca   na   parijānāti   no   ca  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  na  parijānāti  anāgāmimaggasamaṅgī  avijjānusayañca
mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca
na  parijānāti no ca kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti
dvinnaṃ  maggasamaṅgīnañca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā
avijjānusayañca  na  parijānanti  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca
na parijānanti.
   [1464]  Yato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti tato paṭighānusayaṃ
na parijānātīti: dukkhāya vedanāya tato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti
no  ca  tato  paṭighānusayaṃ  na  parijānāti rūpadhātuyā arūpadhātuyā
apariyāpanne  tato  kāmarāgānusayañca  na  parijānāti paṭighānusayañca
na parijānāti. Yato vā pana paṭighānusayaṃ na parijānāti tato kāmarāgānusayaṃ
na  parijānātīti:  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato  paṭighānusayaṃ
na parijānāti no ca tato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  apariyāpanne  tato  paṭighānusayañca  na  parijānāti
kāmarāgānusayañca na parijānāti . yato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti
tato  mānānusayaṃ  na  parijānātīti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tato
kāmarāgānusayaṃ na parijānāti no ca tato mānānusayaṃ na parijānāti
dukkhāya vedanāya apariyāpanne tato kāmarāgānusayañca na parijānāti
Mānānusayañca na parijānāti . yato vā pana mānānusayaṃ na parijānāti
tato kāmarāgānusayaṃ na parijānātīti: āmantā . Yato kāmarāgānusayaṃ
na parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ .pe. vicikicchānusayaṃ na parijānātīti:
dukkhāya  vedanāya  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tato kāmarāgānusayaṃ na
parijānāti  no  ca tato vicikicchānusayaṃ na parijānāti apariyāpanne
tato kāmarāgānusayañca na parijānāti vicikicchānusayañca na parijānāti.
   {1464.1}  Yato vā pana vicikicchānusayaṃ na parijānāti tato
kāmarāgānusayaṃ  na  parijānātīti:  āmantā . yato kāmarāgānusayaṃ
na  parijānāti  tato  bhavarāgānusayaṃ  na  parijānātīti:  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā tato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti no ca tato bhavarāgānusayaṃ
na parijānāti dukkhāya vedanāya apariyāpanne tato kāmarāgānusayañca
na parijānāti bhavarāgānusayañca na parijānāti. Yato vā pana bhavarāgānusayaṃ
na parijānāti tato kāmarāgānusayaṃ na parijānātīti: kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu tato bhavarāgānusayaṃ na parijānāti no ca tato kāmarāgānusayaṃ
na  parijānāti dukkhāya vedanāya apariyāpanne tato bhavarāgānusayañca
na parijānāti kāmarāgānusayañca na parijānāti . yato kāmarāgānusayaṃ
na  parijānāti tato avijjānusayaṃ na parijānātīti: dukkhāya vedanāya
rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti no ca tato
avijjānusayaṃ  na  parijānāti  apariyāpanne  tato  kāmarāgānusayañca
na parijānāti avijjānusayañca na parijānāti. Yato vā pana avijjānusayaṃ
Na parijānāti tato kāmarāgānusayaṃ na parijānātīti: āmantā.
   [1465]  Yato paṭighānusayaṃ na parijānāti tato mānānusayaṃ na
parijānātīti:  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tato paṭighānusayaṃ na parijānāti no ca tato mānānusayaṃ na parijānāti
apariyāpanne  tato  paṭighānusayañca  na  parijānāti mānānusayañca na
parijānāti . yato vā pana mānānusayaṃ na parijānāti tato paṭighānusayaṃ
na  parijānātīti:  dukkhāya vedanāya tato mānānusayaṃ na parijānāti
no ca tato paṭighānusayaṃ na parijānāti apariyāpanne tato mānānusayañca
na  parijānāti  paṭighānusayañca  na  parijānāti  . yato paṭighānusayaṃ
na parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ .pe. vicikicchānusayaṃ na parijānātīti:
kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato paṭighānusayaṃ
na parijānāti no ca tato vicikicchānusayaṃ na parijānāti apariyāpanne
tato  paṭighānusayañca na parijānāti vicikicchānusayañca na parijānāti .
Yato  vā  pana  vicikicchānusayaṃ  na  parijānāti  tato  paṭighānusayaṃ
na parijānātīti: āmantā.
   {1465.1} Yato paṭighānusayaṃ na parijānāti tato bhavarāgānusayaṃ
na  parijānātīti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato  paṭighānusayaṃ  na
parijānāti  no  ca  tato bhavarāgānusayaṃ na parijānāti kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  apariyāpanne  tato  paṭighānusayañca  na parijānāti
bhavarāgānusayañca  na  parijānāti  .  yato  vā pana bhavarāgānusayaṃ
na  parijānāti  tato  paṭighānusayaṃ  na  parijānātīti:  dukkhāya
Vedanāya tato bhavarāgānusayaṃ na parijānāti no ca tato paṭighānusayaṃ
na  parijānāti  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  apariyāpanne  tato
bhavarāgānusayañca  na parijānāti paṭighānusayañca na parijānāti . yato
paṭighānusayaṃ na parijānāti tato avijjānusayaṃ na parijānātīti: kāmadhātuyā
dvīsu   vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato  paṭighānusayaṃ
na parijānāti no ca tato avijjānusayaṃ na parijānāti apariyāpanne
tato  paṭighānusayañca  na parijānāti avijjānusayañca na parijānāti .
Yato vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti tato paṭighānusayaṃ na parijānātīti:
āmantā.
   [1466] Yato mānānusayaṃ na parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ .pe.
Vicikicchānusayaṃ  na  parijānātīti:  dukkhāya vedanāya tato mānānusayaṃ
na parijānāti no ca tato vicikicchānusayaṃ na parijānāti apariyāpanne
tato  mānānusayañca na parijānāti vicikicchānusayañca na parijānāti .
Yato  vā  pana  vicikicchānusayaṃ  na  parijānāti  tato  mānānusayaṃ
na  parijānātīti: āmantā . yato mānānusayaṃ na parijānāti tato
bhavarāgānusayaṃ na parijānātīti: āmantā . yato vā pana bhavarāgānusayaṃ
na  parijānāti  tato  mānānusayaṃ  na  parijānātīti:  kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu tato bhavarāgānusayaṃ na parijānāti no ca tato mānānusayaṃ
na  parijānāti dukkhāya vedanāya apariyāpanne tato bhavarāgānusayañca
na  parijānāti  mānānusayañca na parijānāti . yato mānānusayaṃ na
Parijānāti  tato  avijjānusayaṃ  na  parijānātīti: dukkhāya vedanāya
tato mānānusayaṃ na parijānāti no ca tato avijjānusayaṃ na parijānāti
apariyāpanne  tato  mānānusayañca  na  parijānāti  avijjānusayañca
na  parijānāti  .  yato  vā  pana  avijjānusayaṃ  na parijānāti
tato mānānusayaṃ na parijānātīti: āmantā.
   [1467]  Yato  diṭṭhānusayaṃ na parijānāti tato vicikicchānusayaṃ
na parijānātīti: āmantā . yato vā pana vicikicchānusayaṃ na parijānāti
tato diṭṭhānusayaṃna parijānātīti: āmantā .pe.
   [1468] Yato vicikicchānusayaṃ na parijānāti tato bhavarāgānusayaṃ
na parijānātīti: āmantā . yato vā pana bhavarāgānusayaṃ na parijānāti
tato  vicikicchānusayaṃ  na  parijānātīti:  kāmadhātuyā  tīsu vedanāsu
tato  bhavarāgānusayaṃ  na  parijānāti no ca tato vicikicchānusayaṃ na
parijānāti  apariyāpanne  tato  bhavarāgānusayañca  na  parijānāti
vicikicchānusayañca  na parijānāti . yato vicikicchānusayaṃ na parijānāti
tato avijjānusayaṃ na parijānātīti: āmantā. Yato vā pana avijjānusayaṃ
na parijānāti tato vicikicchānusayaṃ na parijānātīti: āmantā.
   [1469]  Yato bhavarāgānusayaṃ na parijānāti tato avijjānusayaṃ
na  parijānātīti:  kāmadhātuyā tīsu vedanāsu tato bhavarāgānusayaṃ na
parijānāti  no  ca  tato avijjānusayaṃ na parijānāti apariyāpanne
tato bhavarāgānusayañca na parijānāti avijjānusayañca na parijānāti .
Yato vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti tato bhavarāgānusayaṃ na parijānātīti:
āmantā.
   [1470]  Yato  kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti
tato  mānānusayaṃ  na  parijānātīti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tato
kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti no ca tato mānānusayaṃ
na  parijānāti  apariyāpanne  tato  kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
na  parijānāti  mānānusayañca  na  parijānāti  .  yato vā pana
mānānusayaṃ  na  parijānāti  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
na parijānātīti: dukkhāya vedanāya tato mānānusayañca kāmarāgānusayañca
na  parijānāti  no  ca  tato  paṭighānusayaṃ  na  parijānāti
apariyāpanne  tato  mānānusayañca  na  parijānāti kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca na parijānāti.
   {1470.1}   Yato   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca
na parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ .pe. vicikicchānusayaṃ na parijānātīti:
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
na parijānāti no ca tato vicikicchānusayaṃ na parijānāti apariyāpanne
tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca na parijānāti vicikicchānusayañca
na  parijānāti  .  yato  vā  pana  vicikicchānusayaṃ na parijānāti
tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānātīti: āmantā.
   {1470.2} Yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti
tato bhavarāgānusayaṃ na parijānātīti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato kāmarāgānusayañca
Paṭighānusayañca  na  parijānāti  no  ca  tato  bhavarāgānusayaṃ
na  parijānāti  apariyāpanne  tato  kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
na parijānāti bhavarāgānusayañca na parijānāti. Yato vā pana bhavarāgānusayaṃ
na  parijānāti tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānātīti:
dukkhāya   vedanāya   tato  bhavarāgānusayañca  kāmarāgānusayañca
na  parijānāti  no  ca  tato  paṭighānusayaṃ  na  parijānāti
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato  bhavarāgānusayañca  paṭighānusayañca
na parijānāti no ca tato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti apariyāpanne
tato  bhavarāgānusayañca  na parijānāti kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
na parijānāti.
   {1470.3} Yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti
tato  avijjānusayaṃ  na  parijānātīti:  rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato
kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti no ca tato avijjānusayaṃ
na  parijānāti  apariyāpanne  tato  kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
na  parijānāti  avijjānusayañca  na  parijānāti  . yato vā pana
avijjānusayaṃ  na  parijānāti  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
na parijānātīti: āmantā.
   [1471]  Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
na parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ .pe. vicikicchānusayaṃ na parijānātīti:
āmantā  .  yato  vā  pana  vicikicchānusayaṃ na parijānāti tato
kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca na parijānātīti: āmantā.
Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  na parijānāti
tato  bhavarāgānusayaṃ  na  parijānātīti: āmantā . yato vā pana
bhavarāgānusayaṃ  na  parijānāti  tato  kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca na parijānātīti: dukkhāya vedanāya tato bhavarāgānusayañca
kāmarāgānusayañca   mānānusayañca   na   parijānāti  no  ca
tato  paṭighānusayaṃ  na  parijānāti kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato
bhavarāgānusayañca  paṭighānusayañca  na  parijānāti  no  ca  tato
kāmarāgānusayañca  mānānusayañca  na  parijānāti  apariyāpanne tato
bhavarāgānusayañca  na  parijānāti  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  na parijānāti . yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca  na  parijānāti  tato  avijjānusayaṃ  na parijānātīti:
āmantā . Yato vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca mānānusayañca na parijānātīti: āmantā.
   [1472]  Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  na  parijānāti  tato  vicikicchānusayaṃ na parijānātīti:
āmantā. Yato vā pana vicikicchānusayaṃ na parijānāti tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca  na  parijānātīti:
āmantā .pe.
   [1473]  Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  na  parijānāti  tato  bhavarāgānusayaṃ
Na parijānātīti: āmantā . yato vā pana bhavarāgānusayaṃ na parijānāti
tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  na  parijānātīti:  dukkhāya  vedanāya  tato
bhavarāgānusayañca  kāmarāgānusayañca  mānānusayañca  na  parijānāti
no ca tato paṭighānusayañca diṭṭhānusayañca vicikicchānusayañca na parijānāti
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tato  bhavarāgānusayañca  paṭighānusayañca
na  parijānāti  no  ca  tato  kāmarāgānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  na  parijānāti  apariyāpanne  tato
bhavarāgānusayañca  na  parijānāti  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  na  parijānāti .
Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  na  parijānāti  tato avijjānusayaṃ na parijānātīti:
āmantā . Yato vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca
na parijānātīti: āmantā.
   [1474]  Yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  na parijānāti tato
avijjānusayaṃ na parijānātīti: āmantā . yato vā pana avijjānusayaṃ
na  parijānāti  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  na  parijānātīti:
Āmantā.
   [1475]  Yo  yato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti so tato
paṭighānusayaṃ  na  parijānātīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya vedanāya
so tato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti no ca so tato paṭighānusayaṃ
na  parijānāti  sova  puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne
so  tato  kāmarāgānusayañca  na  parijānāti  paṭighānusayañca  na
parijānāti  anāgāmimaggasamaṅgiṃ  ṭhapetvā  avasesā puggalā sabbattha
kāmarāgānusayañca  na  parijānanti  paṭighānusayañca  na  parijānanti .
Yo vā pana yato paṭighānusayaṃ na parijānāti so tato kāmarāgānusayaṃ
na  parijānātīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti no ca so tato kāmarāgānusayaṃ
na  parijānāti  sova  puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne
so tato paṭighānusayañca na parijānāti kāmarāgānusayañca na parijānāti
anāgāmimaggasamaṅgiṃ   ṭhapetvā   avasesā   puggalā   sabbattha
paṭighānusayañca na parijānanti kāmarāgānusayañca na parijānanti.
   {1475.1} Yo yato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti so tato
mānānusayaṃ  na  parijānātīti:  aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato  kāmarāgānusayaṃ  na
parijānāti no ca so tato mānānusayaṃ na parijānāti sova puggalo
dukkhāya  vedanāya  apariyāpanne  so  tato  kāmarāgānusayañca
na    parijānāti    mānānusayañca    na    parijānāti
Dvinnaṃ   maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha
kāmarāgānusayañca  na  parijānanti  mānānusayañca  na  parijānanti .
Yo vā pana yato mānānusayaṃ na parijānāti so tato kāmarāgānusayaṃ
na  parijānātīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
so tato mānānusayaṃ na parijānāti no ca so tato kāmarāgānusayaṃ
na parijānāti sova puggalo dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā
apariyāpanne so tato mānānusayañca na parijānāti kāmarāgānusayañca
na parijānāti dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha
mānānusayañca na parijānanti kāmarāgānusayañca na parijānanti.
   {1475.2} Yo yato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti so tato
diṭṭhānusayaṃ .pe. vicikicchānusayaṃ na parijānātīti: aṭṭhamako kāmadhātuyā
tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato kāmarāgānusayaṃ
na  parijānāti no ca so tato vicikicchānusayaṃ na parijānāti sova
puggalo  apariyāpanne  so  tato  kāmarāgānusayañca na parijānāti
vicikicchānusayañca  na  parijānāti  anāgāmimaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca
ṭhapetvā  avasesā puggalā sabbattha kāmarāgānusayañca na parijānanti
vicikicchānusayañca  na parijānanti . yo vā pana yato vicikicchānusayaṃ
na parijānāti so tato kāmarāgānusayaṃ na parijānātīti: anāgāmimaggasamaṅgī
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato vicikicchānusayaṃ na parijānāti no ca
so tato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti sova puggalo dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā
Arūpadhātuyā  apariyāpanne  so tato vicikicchānusayañca na parijānāti
kāmarāgānusayañca  na  parijānāti  anāgāmimaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca
ṭhapetvā  avasesā  puggalā sabbattha vicikicchānusayañca na parijānanti
kāmarāgānusayañca na parijānanti.
   {1475.3} Yo yato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti so tato
bhavarāgānusayaṃ  na parijānātīti: aggamaggasamaṅgī rūpadhātuyā arūpadhātuyā
so tato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti no ca so tato bhavarāgānusayaṃ
na parijānāti sova puggalo kāmadhātuyā tīsu vedanāsu apariyāpanne
so  tato  kāmarāgānusayañca  na  parijānāti  bhavarāgānusayañca
na parijānāti dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha
kāmarāgānusayañca  na  parijānanti  bhavarāgānusayañca na parijānanti .
Yo vā pana yato bhavarāgānusayaṃ na parijānāti so tato kāmarāgānusayaṃ
na  parijānātīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
so tato bhavarāgānusayaṃ na parijānāti no ca so tato kāmarāgānusayaṃ
na parijānāti sova puggalo dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā
apariyāpanne so tato bhavarāgānusayañca na parijānāti kāmarāgānusayañca
na parijānāti dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha
bhavarāgānusayañca na parijānanti kāmarāgānusayañca na parijānanti.
   {1475.4} Yo yato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti so tato
avijjānusayaṃ  na  parijānātīti:  aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  tīsu
vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato  kāmarāgānusayaṃ
Na parijānāti no ca so tato avijjānusayaṃ na parijānāti sova puggalo
apariyāpanne   so  tato  kāmarāgānusayañca  na  parijānāti
avijjānusayañca  na parijānāti dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā
puggalā  sabbattha  kāmarāgānusayañca  na  parijānanti  avijjānusayañca
na parijānanti . yo vā pana yato avijjānusayaṃ na parijānāti so
tato  kāmarāgānusayaṃ na parijānātīti: anāgāmimaggasamaṅgī kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu so tato avijjānusayaṃ na parijānāti no ca so tato
kāmarāgānusayaṃ na parijānāti sova puggalo dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato avijjānusayañca na parijānāti
kāmarāgānusayañca  na  parijānāti  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā
avasesā   puggalā  sabbattha  avijjānusayañca  na  parijānanti
kāmarāgānusayañca na parijānanti.
   [1476] Yo yato paṭighānusayaṃ na parijānāti so tato mānānusayaṃ
na  parijānātīti:  aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti no ca
so tato mānānusayaṃ na parijānāti sova puggalo dukkhāya vedanāya
apariyāpanne  so  tato  paṭighānusayañca na parijānāti mānānusayañca
na  parijānāti  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā
sabbattha  paṭighānusayañca na parijānanti mānānusayañca na parijānanti .
Yo  vā pana yato mānānusayaṃ na parijānāti so tato paṭighānusayaṃ
Na  parijānātīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya so tato
mānānusayaṃ na parijānāti no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti
sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā
apariyāpanne  so  tato  mānānusayañca na parijānāti paṭighānusayañca
na  parijānāti  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā
sabbattha mānānusayañca na parijānanti paṭighānusayañca na parijānanti.
   {1476.1} Yo yato paṭighānusayaṃ na parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ .pe.
Vicikicchānusayaṃ  na  parijānātīti: aṭṭhamako kāmadhātuyā tīsu vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti no ca
so  tato  vicikicchānusayaṃ na parijānāti sova puggalo apariyāpanne
so tato paṭighānusayañca na parijānāti vicikicchānusayañca na parijānāti
anāgāmimaggasamaṅgiñca    aṭṭhamakañca    ṭhapetvā    avasesā
puggalā  sabbattha  paṭighānusayañca  na  parijānanti  vicikicchānusayañca
na parijānanti . yo vā pana yato vicikicchānusayaṃ na parijānāti so
tato  paṭighānusayaṃ  na  parijānātīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya
vedanāya  so tato vicikicchānusayaṃ na parijānāti no ca so tato
paṭighānusayaṃ  na parijānāti sova puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato  vicikicchānusayañca
na  parijānāti  paṭighānusayañca  na  parijānāti  anāgāmimaggasamaṅgiñca
aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  vicikicchānusayañca
Na parijānanti paṭighānusayañca na parijānanti.
   {1476.2} Yo yato paṭighānusayaṃ na parijānāti so tato bhavarāgānusayaṃ
na  parijānātīti:  aggamaggasamaṅgī  rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato
paṭighānusayaṃ na parijānāti no ca so tato bhavarāgānusayaṃ na parijānāti
sova  puggalo  kāmadhātuyā  tīsu vedanāsu apariyāpanne so tato
paṭighānusayañca  na  parijānāti  bhavarāgānusayañca  na  parijānāti
dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha paṭighānusayañca
na parijānanti  bhavarāgānusayañca na parijānanti . yo vā pana yato
bhavarāgānusayaṃ  na  parijānāti so tato paṭighānusayaṃ na parijānātīti:
anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato  bhavarāgānusayaṃ
na parijānāti no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti sova puggalo
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā apariyāpanne
so tato bhavarāgānusayañca na parijānāti paṭighānusayañca na parijānāti
dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha bhavarāgānusayañca
na parijānanti paṭighānusayañca na parijānanti.
   {1476.3} Yo yato paṭighānusayaṃ na parijānāti so tato avijjānusayaṃ
na parijānātīti: aggamaggasamaṅgī kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā
arūpadhātuyā so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti no ca so tato avijjānusayaṃ
na parijānāti sova puggalo apariyāpanne so tato paṭighānusayañca na parijānāti
avijjānusayañca na parijānāti dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā puggalā
Sabbattha paṭighānusayañca na parijānanti avijjānusayañca na parijānanti .
Yo vā pana yato avijjānusayaṃ na parijānāti so tato paṭighānusayaṃ
na  parijānātīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya so tato
avijjānusayaṃ na parijānāti no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti
sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā
apariyāpanne  so  tato avijjānusayañca na parijānāti paṭighānusayañca
na parijānāti dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha
avijjānusayañca na parijānanti paṭighānusayañca na parijānanti.
   [1477] Yo yato mānānusayaṃ na parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ
.pe.  vicikicchānusayaṃ  na  parijānātīti:  aṭṭhamako  kāmadhātuyā
tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato mānānusayaṃ na
parijānāti  no  ca  so  tato vicikicchānusayaṃ na parijānāti sova
puggalo  apariyāpanne  so  tato  mānānusayañca  na  parijānāti
vicikicchānusayañca   na  parijānāti  aggamaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca
ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  mānānusayañca na parijānanti
vicikicchānusayañca  na parijānanti . yo vā pana yato vicikicchānusayaṃ
na  parijānāti so tato mānānusayaṃ na parijānātīti: aggamaggasamaṅgī
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato
vicikicchānusayaṃ na parijānāti no ca so tato mānānusayaṃ na parijānāti
Sova puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato vicikicchānusayañca
na  parijānāti  mānānusayañca  na  parijānāti  aggamaggasamaṅgiñca
aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  vicikicchānusayañca
na parijānanti mānānusayañca na parijānanti.
   {1477.1}  Yo  yato  mānānusayaṃ na parijānāti so tato
bhavarāgānusayaṃ  na  parijānātīti:  āmantā  . yo vā pana yato
bhavarāgānusayaṃ  na  parijānāti so tato mānānusayaṃ na parijānātīti:
aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu so tato bhavarāgānusayaṃ
na parijānāti no ca so tato mānānusayaṃ na parijānāti sova puggalo
dukkhāya  vedanāya  apariyāpanne  so  tato  bhavarāgānusayañca
na  parijānāti  mānānusayañca  na  parijānāti  aggamaggasamaṅgiṃ
ṭhapetvā  avasesā  puggalā sabbattha bhavarāgānusayañca na parijānanti
mānānusayañca na parijānanti.
   {1477.2} Yo yato mānānusayaṃ na parijānāti so tato avijjānusayaṃ
na parijānātīti: aggamaggasamaṅgī dukkhāya vedanāya so tato mānānusayaṃ
na parijānāti no ca so tato avijjānusayaṃ na parijānāti sova puggalo
apariyāpanne  so  tato mānānusayañca na parijānāti avijjānusayañca
na parijānāti . aggamaggasamaṅgiṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha
mānānusayañca  na  parijānanti  avijjānusayañca na parijānanti . yo
vā  pana  yato  avijjānusayaṃ  na parijānāti so tato mānānusayaṃ
na parijānātīti: āmantā.
   [1478] Yo yato diṭṭhānusayaṃ na parijānāti so tato vicikicchānusayaṃ
na  parijānātīti:  āmantā  .  yo vā pana yato vicikicchānusayaṃ
na parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ na parijānātīti: āmantā .pe.
   [1479]  Yo  yato  vicikicchānusayaṃ na parijānāti so tato
bhavarāgānusayaṃ  na parijānātīti: aggamaggasamaṅgī rūpadhātuyā arūpadhātuyā
so tato vicikicchānusayaṃ na parijānāti no ca so tato bhavarāgānusayaṃ
na parijānāti sova puggalo kāmadhātuyā tīsu vedanāsu apariyāpanne
so tato vicikicchānusayañca na parijānāti bhavarāgānusayañca na parijānāti
aggamaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā sabbattha
vicikicchānusayañca  na  parijānanti  bhavarāgānusayañca  na parijānanti .
Yo vā pana yato bhavarāgānusayaṃ na parijānāti so tato vicikicchānusayaṃ
na  parijānātīti:  aṭṭhamako  kāmadhātuyā  tīsu vedanāsu rūpadhātuyā
arūpadhātuyā so tato bhavarāgānusayaṃ na parijānāti no ca so tato
vicikicchānusayaṃ  na  parijānāti sova puggalo apariyāpanne so tato
bhavarāgānusayañca  na  parijānāti  vicikicchānusayañca  na  parijānāti
aggamaggasamaṅgiñca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā sabbattha
bhavarāgānusayañca  na  parijānanti  vicikicchānusayañca  na parijānanti .
Yo yato vicikicchānusayaṃ na parijānāti so tato avijjānusayaṃ na parijānātīti:
aggamaggasamaṅgī kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato
Vicikicchānusayaṃ  na  parijānāti  no  ca  so tato avijjānusayaṃ na
parijānāti  sova  puggalo  apariyāpanne so tato vicikicchānusayañca
na  parijānāti  avijjānusayañca  na  parijānāti . aggamaggasamaṅgiñca
aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  vicikicchānusayañca
na  parijānanti avijjānusayañca na parijānanti . yo vā pana yato
avijjānusayaṃ  na parijānāti so tato vicikicchānusayaṃ na parijānātīti:
aṭṭhamako  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā arūpadhātuyā so
tato  avijjānusayaṃ  na  parijānāti no ca so tato vicikicchānusayaṃ
na  parijānāti sova puggalo apariyāpanne so tato avijjānusayañca
na  parijānāti  vicikicchānusayañca  na  parijānāti  aggamaggasamaṅgiñca
aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  avijjānusayañca
na parijānanti vicikicchānusayañca na parijānanti.
   [1480]  Yo  yato  bhavarāgānusayaṃ na parijānāti so tato
avijjānusayaṃ  na  parijānātīti:  aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  tīsu
vedanāsu  so tato bhavarāgānusayaṃ na parijānāti no ca so tato
avijjānusayaṃ  na  parijānāti  sova puggalo apariyāpanne so tato
bhavarāgānusayañca  na  parijānāti  avijjānusayañca  na  parijānāti
aggamaggasamaṅgiṃ  ṭhapetvā  avasesā puggalā sabbattha bhavarāgānusayañca
na  parijānanti avijjānusayañca na parijānanti . yo vā pana yato
avijjānusayaṃ  na parijānāti so tato bhavarāgānusayaṃ na parijānātīti:
Āmantā.
   [1481] Yo yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti
so tato mānānusayaṃ na parijānātīti: aggamaggasamaṅgī kāmadhātuyā .
Dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  na  parijānāti  no  ca  so  tato  mānānusayaṃ
na  parijānāti  sova  puggalo  dukkhāya  vedanāya  apariyāpanne
so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti mānānusayañca
na   parijānāti   dvinnaṃ   maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā
puggalā  sabbattha  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  na  parijānanti
mānānusayañca  na  parijānanti  .  yo  vā pana yato mānānusayaṃ
na parijānāti so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānātīti:
anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato  mānānusayañca
kāmarāgānusayañca  na  parijānāti  no  ca  so  tato paṭighānusayaṃ
na  parijānāti  sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
so  tato  mānānusayañca  paṭighānusayañca na parijānāti no ca so
tato  kāmarāgānusayaṃ  na  parijānāti  sova  puggalo  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato  mānānusayañca na parijānāti
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  na  parijānāti  dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ
ṭhapetvā   avasesā   puggalā   sabbattha   mānānusayañca
na parijānanti kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānanti.
   {1481.1} Yo yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti
so tato diṭṭhānusayaṃ .pe. vicikicchānusayaṃ na parijānātīti: aṭṭhamako
kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca na parijānāti no ca so tato vicikicchānusayaṃ na parijānāti
sova puggalo apariyāpanne so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
na  parijānāti  vicikicchānusayañca  na parijānāti anāgāmimaggasamaṅgiñca
aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  na  parijānanti  vicikicchānusayañca  na  parijānanti .
Yo vā pana yato vicikicchānusayaṃ na parijānāti so tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  na  parijānātīti: anāgāmimaggasamaṅgī dukkhāya vedanāya
so  tato  vicikicchānusayañca kāmarāgānusayañca na parijānāti no ca
so  tato  paṭighānusayaṃ  na  parijānāti  sova puggalo kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu so tato vicikicchānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti
no ca so tato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti sova puggalo rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  apariyāpanne  so tato vicikicchānusayañca na parijānāti
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  na  parijānāti anāgāmimaggasamaṅgiñca
aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  vicikicchānusayañca
na parijānanti kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānanti.
   {1481.2} Yo yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti so tato
Bhavarāgānusayaṃ  na parijānātīti: aggamaggasamaṅgī rūpadhātuyā arūpadhātuyā
so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti no ca so
tato bhavarāgānusayaṃ na parijānāti sova puggalo kāmadhātuyā tīsu vedanāsu
apariyāpanne so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānāti
bhavarāgānusayañca na parijānāti dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā
puggalā  sabbattha  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  na  parijānanti
bhavarāgānusayañca  na parijānanti . yo vā pana yato bhavarāgānusayaṃ
na  parijānāti  so  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  na
parijānātīti:  anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato
bhavarāgānusayañca  kāmarāgānusayañca  na parijānāti no ca so tato
paṭighānusayaṃ  na parijānāti sova puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
so  tato  bhavarāgānusayañca  paṭighānusayañca  na  parijānāti no ca
so  tato  kāmarāgānusayaṃ  na parijānāti sova puggalo rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  apariyāpanne  so tato bhavarāgānusayañca na parijānāti
kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  na  parijānāti  dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ
ṭhapetvā  avasesā  puggalā sabbattha bhavarāgānusayañca na parijānanti
kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānanti.
   {1481.3}  Yo  yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
na parijānāti so tato avijjānusayaṃ na parijānātīti: aggamaggasamaṅgī
kāmadhātuyā   tīsu   vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so
Tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  na  parijānātino  ca  so
tato  avijjānusayaṃ  na  parijānāti sova puggalo apariyāpanne so
tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  na parijānāti avijjānusayañca
na  parijānāti  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā
sabbattha  kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca na parijānanti avijjānusayañca
na  parijānanti  .  yo vā pana yato avijjānusayaṃ na parijānāti
so  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  na  parijānātīti:
anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato  avijjānusayañca
kāmarāgānusayañca  na  parijānāti  no ca so tato paṭighānusayaṃ na
parijānāti  sova  puggalo  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu so tato
avijjānusayañca  paṭighānusayañca  na  parijānāti  no  ca  so tato
kāmarāgānusayaṃ  na  parijānāti sova puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā
apariyāpanne so tato avijjānusayañca na parijānāti kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  na  parijānāti dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā
puggalā  sabbattha  avijjānusayañca  na  parijānanti  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca na parijānanti.
   [1482] Yo yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca
na parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ .pe. Vicikicchānusayaṃ na parijānātīti:
aṭṭhamako kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato
kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca
Na parijānāti no ca so tato vicikicchānusayaṃ na parijānāti sova puggalo
apariyāpanne   so   tato   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca
mānānusayañca  na  parijānāti  vicikicchānusayañca  na  parijānāti
dvinnaṃ  maggasamaṅgīnañca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā
sabbattha   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca  na
parijānanti  vicikicchānusayañca  na  parijānanti . yo vā pana yato
vicikicchānusayaṃ na parijānāti so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca  na  parijānātīti: anāgāmimaggasamaṅgī dukkhāya vedanāya
so  tato  vicikicchānusayañca  kāmarāgānusayañca  mānānusayañca  na
parijānāti no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti sova puggalo
kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu so tato vicikicchānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca  na  parijānāti  no  ca  so  tato kāmarāgānusayaṃ
na  parijānāti  sova  puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne
so  tato  vicikicchānusayañca  na  parijānāti  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  mānānusayañca na parijānāti aggamaggasamaṅgī kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā so tato vicikicchānusayañca
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   na   parijānāti  no  ca
so tato mānānusayaṃ na parijānāti sova puggalo dukkhāya vedanāya
apariyāpanne so tato vicikicchānusayañca na parijānāti kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  mānānusayañca  na  parijānāti  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnañca
Aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha  vicikicchānusayañca
na   parijānanti  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
na parijānanti.
   {1482.1}  Yo  yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca na parijānāti so tato bhavarāgānusayaṃ na parijānātīti:
āmantā  .  yo  vā  pana  yato  bhavarāgānusayaṃ na parijānāti
so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca na parijānātīti:
anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato  bhavarāgānusayañca
kāmarāgānusayañca   mānānusayañca   na   parijānāti  no  ca
so  tato  paṭighānusayaṃ  na  parijānāti  sova puggalo kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu so tato bhavarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca
na  parijānāti  no  ca  so  tato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti
sova  puggalo  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato
bhavarāgānusayañca  na  parijānāti  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  na  parijānāti  aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu  so  tato bhavarāgānusayañca kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
na  parijānāti  no  ca  so  tato  mānānusayaṃ  na  parijānāti
sova puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato bhavarāgānusayañca
na   parijānāti  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
na   parijānāti   dvinnaṃ   maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā
puggalā  sabbattha  bhavarāgānusayañca  na  parijānanti kāmarāgānusayañca
Paṭighānusayañca mānānusayañca na parijānanti.
   {1482.2}  Yo  yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  na parijānāti so tato avijjānusayaṃ na parijānātīti:
aggamaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca mānānusayañca na parijānāti no ca so tato avijjānusayaṃ
na parijānāti sova puggalo apariyāpanne so tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   mānānusayañca   na   parijānāti  avijjānusayañca
na  parijānāti  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnaṃ  ṭhapetvā  avasesā  puggalā
sabbattha    kāmarāgānusayañca    paṭighānusayañca   mānānusayañca
na  parijānanti avijjānusayañca na parijānanti . yo vā pana yato
avijjānusayaṃ  na parijānāti so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca  na  parijānātīti: anāgāmimaggasamaṅgī dukkhāya vedanāya
so   tato   avijjānusayañca   kāmarāgānusayañca  mānānusayañca
na parijānāti no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti sova puggalo
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu so tato avijjānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca  na  parijānāti  no  ca  so  tato kāmarāgānusayaṃ
na parijānāti sova puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato
avijjānusayañca  na  parijānāti  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca na parijānāti dvinnaṃ maggasamaṅgīnaṃ ṭhapetvā avasesā puggalā
sabbattha  avijjānusayañca na parijānanti kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
Mānānusayañca na parijānanti.
   [1483] Yo yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca na parijānāti so tato vicikicchānusayaṃ na parijānātīti:
āmantā  .  yo  vā  pana  yato  vicikicchānusayaṃ na parijānāti
so  tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca diṭṭhānusayañca
na   parijānātīti:   anāgāmimaggasamaṅgī   dukkhāya   vedanāya
so   tato   vicikicchānusayañca  kāmarāgānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca na parijānāti no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti
sova puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato vicikicchānusayañca
paṭighānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  na  parijānāti  no ca
so  tato  kāmarāgānusayaṃ  na parijānāti sova puggalo rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  apariyāpanne  so tato vicikicchānusayañca na parijānāti
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca
na  parijānāti aggamaggasamaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā
arūpadhātuyā so tato vicikicchānusayañca kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
diṭṭhānusayañca  na  parijānāti  no  ca  so  tato  mānānusayaṃ
na  parijānāti  sova  puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so
tato  vicikicchānusayañca  na parijānāti kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  na  parijānāti  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnañca
aṭṭhamakañca    ṭhapetvā    avasesā   puggalā   sabbattha
Vicikicchānusayañca  na  parijānanti  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca diṭṭhānusayañca na parijānanti .pe.
   [1484] Yo yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   na  parijānāti  so  tato
bhavarāgānusayaṃ  na  parijānātīti:  āmantā  . yo vā pana yato
bhavarāgānusayaṃ na parijānāti so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  na  parijānātīti:
aṭṭhamako  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
so   tato   bhavarāgānusayañca  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  na  parijānāti  no  ca  so  tato  diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  na  parijānāti  sova  puggalo  apariyāpanne so
tato  bhavarāgānusayañca  na parijānāti kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca  na  parijānāti
anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato  bhavarāgānusayañca
kāmarāgānusayañca  mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  na
parijānāti  no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti sovapuggalo
kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu so tato bhavarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  na parijānāti no ca
so  tato  kāmarāgānusayaṃ  na parijānāti sova puggalo rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  apariyāpanne  so tato bhavarāgānusayañca na parijānāti
Kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  na  parijānāti  aggamaggasamaṅgī  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu  so  tato bhavarāgānusayañca kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
diṭṭhānusayañca vicikicchānusayañca na parijānāti no ca so tato mānānusayaṃ
na  parijānāti  sova  puggalo  dukkhāya  vedanāya  apariyāpanne
so  tato  bhavarāgānusayañca  na  parijānāti  kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca
na  parijānāti  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnañca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā
avasesā  puggalā  sabbattha  bhavarāgānusayañca  na  parijānanti
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca na parijānanti.
   {1484.1}  Yo  yato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  na  parijānāti  so
tato  avijjānusayaṃ na parijānātīti: aggamaggasamaṅgī dukkhāya vedanāya
so  tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  na  parijānāti  no  ca  so  tato avijjānusayaṃ
na parijānāti sova puggalo apariyāpanne so tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca
na  parijānāti  avijjānusayañca  na parijānāti dvinnaṃ maggasamaṅgīnañca
aṭṭhamakañca    ṭhapetvā    avasesā   puggalā   sabbattha
kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca
Vicikicchānusayañca  na  parijānanti  avijjānusayañca  na  parijānanti .
Yo vā pana yato avijjānusayaṃ na parijānāti so tato kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca
na   parijānātīti:   aṭṭhamako   kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  so  tato avijjānusayañca kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca mānānusayañca na parijānāti no ca so tato diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca na parijānāti sova puggalo apariyāpanne so tato
avijjānusayañca  na  parijānāti  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca  na  parijānāti
anāgāmimaggasamaṅgī  dukkhāya  vedanāya  so  tato  avijjānusayañca
kāmarāgānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca
na  parijānāti  no  ca  so  tato  paṭighānusayaṃ  na  parijānāti
sova  puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato avijjānusayañca
paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca
na  parijānāti  no  ca  so  tato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti
sova  puggalo  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  apariyāpanne  so  tato
avijjānusayañca  na  parijānāti  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
mānānusayañca  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  na  parijānāti dvinnaṃ
maggasamaṅgīnañca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā  sabbattha
avijjānusayañca  na  parijānanti  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca
Mānānusayañca diṭṭhānusayañca vicikicchānusayañca na parijānanti.
   [1495] *- yo yato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  na  parijānāti
so  tato  avijjānusayaṃ  na  parijānātīti:  aggamaggasamaṅgī dukkhāya
vedanāya  so  tato  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  na  parijānāti
no ca so tato avijjānusayaṃ na parijānāti sova puggalo apariyāpanne
so   tato   kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  na  parijānāti
avijjānusayañca  na  parijānāti  dvinnaṃ  maggasamaṅgīnañca  aṭṭhamakañca
ṭhapetvā  avasesā  puggalā sabbattha kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca
na  parijānanti avijjānusayañca na parijānanti . yo vā pana yato
avijjānusayaṃ  na parijānāti so tato kāmarāgānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca
na  parijānātīti:  aṭṭhamako  kāmadhātuyā  tīsu vedanāsu rūpadhātuyā
arūpadhātuyā   so   tato   avijjānusayañca   kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca  mānānusayañca  bhavarāgānusayañca  na parijānāti no ca
so  tato  diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  na  parijānāti  sova
puggalo  apariyāpanne  so  tato  avijjānusayañca  na  parijānāti
@Footnote:* neṄ‡aṅacākalekhakhṛ´a [1485]-[1494] ”nachaḗṢḗasayāmarṢṭhakhāā´ahāy์ pa
Kāmarāgānusayañca   paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca
vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  na  parijānāti  anāgāmimaggasamaṅgī
dukkhāya  vedanāya  so  tato  avijjānusayañca  kāmarāgānusayañca
mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca
na parijānāti no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti sova puggalo
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu so tato avijjānusayañca paṭighānusayañca
mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca   bhavarāgānusayañca
na parijānāti no ca so tato kāmarāgānusayaṃ na parijānāti sova
puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato avijjānusayañca
na   parijānāti  kāmarāgānusayañca  paṭighānusayañca  mānānusayañca
diṭṭhānusayañca  vicikicchānusayañca  bhavarāgānusayañca  na  parijānāti
dvinnaṃ  maggasamaṅgīnañca  aṭṭhamakañca  ṭhapetvā  avasesā  puggalā
sabbattha   avijjānusayañca   na   parijānanti   kāmarāgānusayañca
paṭighānusayañca   mānānusayañca   diṭṭhānusayañca   vicikicchānusayañca
bhavarāgānusayañca na parijānanti.
           Pariññāvāraṃ niṭṭhitaṃ.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 635-675. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=38&item=1453&items=43              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=38&item=1453&items=43&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=38&item=1453&items=43              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1453&items=43              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1453              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]