ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 8 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
            Paccayavāro
   [617]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  tīṇi  .  bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ
paccayā bhāvanāya ... Tīṇi.
   [618] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
Rūpaṃ  dve  khandhe ... paṭisandhikkhaṇe nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paccayā dve
khandhā khandhe paccayā vatthu vatthuṃ paccayā khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā
tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ vatthuṃ paccayā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā khandhā.
   {618.1}   Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā
dassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  vatthuṃ  paccayā
dassanenapahātabbā   khandhā   .   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
vatthuṃ paccayā bhāvanāyapahātabbā khandhā.
   {618.2}   Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā
dassanenapahātabbo  ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā  vatthuṃ  paccayā  dassanenapahātabbā  khandhā
mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbo ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā vatthuṃ paccayā bhāvanāyapahātabbā
khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [619]  Dassanenapahātabbañca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
Dassanenapahātabbaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve
khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  dve khandhā . dassanenapahātabbañca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca      dhammaṃ      paccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo   uppajjati  hetupaccayā
dassanenapahātabbe  khandhe  ca  mahābhūte  ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ   .   dassanenapahātabbañca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  dassanenapahātabbaṃ  ekaṃ
khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā dve khandhe ca vatthuñca
paccayā  dve  khandhā  dassanenapahātabbe  khandhe ca mahābhūte ca
paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [620]  Bhāvanāyapahātabbañca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
bhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve
khandhe ca vatthuñca ... . Bhāvanāyapahātabbañca nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbañca  dhammaṃ  paccayā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo
uppajjati hetupaccayā bhāvanāyapahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {620.1}  Bhāvanāyapahātabbañca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
dhammaṃ paccayā bhāvanāyapahātabbo ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo ca dhammā
Uppajjanti  hetupaccayā  bhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca ... Bhāvanāyapahātabbe
khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [621]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  dassanenapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paccayā tayo khandhā dve khandhe ....
   [622]  Bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbo
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  bhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paccayā tayo khandhā.
   [623]   Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ   paccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā
dve  khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
ekaṃ  khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe ... vatthuṃ paccayā
khandhā  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  paccayā
kāyaviññāṇaṃ   vatthuṃ   paccayā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā
khandhā.
   {623.1}   Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā
dassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā vatthuṃ paccayā
dassanenapahātabbā   khandhā   .   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbo  dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā
Vatthuṃ paccayā bhāvanāyapahātabbā khandhā.
   [624]  Dassanenapahātabbañca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo  dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā
dassanenapahātabbaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve
khandhe ca vatthuñca paccayā.
   [625]  Bhāvanāyapahātabbañca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbo  dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā
bhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve
khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā.
   [626]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  .  paripuṇṇaṃ . paṭisandhi natthi .
Anantarapaccayā samanantarapaccayā ārammaṇasadisaṃ.
   [627] ... Sahajātapaccayā dassanenapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ ...
Tīṇi . bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ ... Tīṇi. Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
dhammaṃ    paccayā    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo
uppajjati   sahajātapaccayā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe
paccayā  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  khandhe  paccayā vatthu vatthuṃ
paccayā  khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā tayo mahābhūtā mahābhūte
paccayā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ
Ekaṃ  ...  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ paccayā
kāyaviññāṇaṃ   vatthuṃ   paccayā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā
khandhā   .   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ   paccayā
dassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati  sahajātapaccayā  .  avasesā
hetupaccayasadisā.
   [628]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā  nissayapaccayā  upanissayapaccayā
purejātapaccayā  paṭisandhi  natthi  .  āsevanapaccayā paṭisandhi natthi
vipākañca  . kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā
jhānapaccayā   maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā
atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā.
   [629]  Hetuyā  sattarasa ārammaṇe satta adhipatiyā sattarasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  sattarasa  aññamaññe
satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejāte  satta
āsevane  satta  kamme  sattarasa vipāke ekaṃ āhāre sattarasa
indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa natthiyā satta vigate
satta avigate sattarasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [630]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  khandhe  paccayā
vicikicchāsahagato moho.
   [631]  Bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  uddhaccasahagate  khandhe  paccayā
uddhaccasahagato moho.
   [632]   Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ   paccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo  uppajjati  nahetupaccayā
ahetukaṃ   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Ahetukapaṭisandhikkhaṇe
khandhe paccayā vatthu vatthuṃ paccayā khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ... Cakkhāyatanaṃ
paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā
ahetukā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā  khandhā  . nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo  dhammo
... nahetupaccayā vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato moho. Nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbo dhammo ...
Nahetupaccayā vatthuṃ paccayā uddhaccasahagato moho.
   [633]  Dassanenapahātabbañca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
Dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo  dhammo  ...  nahetupaccayā
vicikicchāsahagate  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  vicikicchāsahagato
moho.
   [634]  Bhāvanāyapahātabbañca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbo  dhammo  ...  nahetupaccayā
uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  uddhaccasahagato
moho.
   [635] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbo  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā  dassanenapahātabbe
khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [636] Bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbo  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā  bhāvanāyapahātabbe
khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [637]   Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ   paccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo  ...  naārammaṇapaccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe  khandhe  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe   khandhe  paccayā
kaṭattārūpaṃ khandhe paccayā vatthu ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ .pe.
   [638]  Dassanenapahātabbañca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
Dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo  dhammo  ...  naārammaṇapaccayā
dassanenapahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [639]  Bhāvanāyapahātabbañca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
dhammaṃ   paccayā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  ...
Naārammaṇapaccayā  bhāvanāyapahātabbe  khandhe  ca  mahābhūte  ca
paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [640]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā . sahajātasadisaṃ . naanantarapaccayā
nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā.
   [641]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo
dhammo   uppajjati  napurejātapaccayā  arūpe  dassanenapahātabbaṃ
ekaṃ khandhaṃ paccayā . dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbo   dhammo   uppajjati   napurejātapaccayā
dassanenapahātabbe khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [642]  Bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbo
dhammo ... napurejātapaccayā arūpe bhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ ....
Bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
dhammo   ...   napurejātapaccayā   bhāvanāyapahātabbe  khandhe
Paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {642.1}   Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo  ...  napurejātapaccayā
arūpe  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo
khandhā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe  khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  khandhe paccayā kaṭattārūpaṃ khandhe paccayā vatthu
vatthuṃ paccayā khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ ....
   {642.2}   Dassanenapahātabbañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbañca   dhammaṃ   paccayā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
dhammo ... napurejātapaccayā dassanenapahātabbe khandhe ca mahābhūte ca
paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  bhāvanāyapahātabbañca nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbañca   dhammaṃ   paccayā  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbo  dhammo  ...  napurejātapaccayā  bhāvanāyapahātabbe
khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Dassanenapahātabbaṃ
dhammaṃ .pe. Napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā ....
   [643]  ... Nakammapaccayā dassanenapahātabbe khandhe paccayā
dassanenapahātabbā  cetanā  .  bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  ...
Nakammapaccayā  bhāvanāyapahātabbe  khandhe  paccayā bhāvanāyapahātabbā
cetanā  .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ ... nakammapaccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe      khandhe      paccayā
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā cetanā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ...  .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paccayā
dassanenapahātabbo  dhammo  ...  nakammapaccayā  vatthuṃ  paccayā
dassanenapahātabbā   cetanā   .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbo  dhammo ... nakammapaccayā vatthuṃ
paccayā bhāvanāyapahātabbā cetanā.
   [644]  Dassanenapahātabbañca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo  dhammo  ...  nakammapaccayā
dassanenapahātabbe  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā dassanenapahātabbā
cetanā  .  bhāvanāyapahātabbañca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbo  dhammo  ...  nakammapaccayā
bhāvanāyapahātabbe  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā bhāvanāyapahātabbā
cetanā.
   [645]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  navipākapaccayā  . paripuṇṇaṃ . paṭisandhi natthi .
... Naāhārapaccayā bāhiraṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ....
... Naindriyapaccayā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ    mahābhūte   paccayā   rūpajīvitindriyaṃ   .
... Najhānapaccayā pañcaviññāṇaṃ ... bāhiraṃ ... .pe. Asaññasattānaṃ
...  .  ... namaggapaccayā ahetukaṃ nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
Ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ  mahābhūtaṃ  ...  asaññasattānaṃ  ... .
...  Nasampayuttapaccayā  ...  navippayuttapaccayā  arūpe dassanena-
pahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  arūpe  bhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
dhammaṃ  paccayā  nevadassanenanabhāvanāya  .pe. arūpe nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe
... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ....
Nonatthipaccayā novigatapaccayā.
   [646]  Nahetuyā  satta  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca  naaññamaññe
pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte
sattarasa  naāsevane  sattarasa  nakamme  satta  navipāke  sattarasa
āhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ
nasampayutte   pañca   navippayutte   tīṇi   nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
            Paccanīyaṃ.
   [647] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā sattarasa
naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe pañca naupanissaye
pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  sattarasa  naāsevane
Sattarasa  nakamme  satta  navipāke  sattarasa  nasampayutte  pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [648]  Nahetupaccayā  ārammaṇe satta ... anantare satta
samanantare  satta  sahajāte  satta  aññamaññe satta nissaye satta
upanissaye  satta  purejāte  satta  āsevane satta kamme satta
vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge cha
sampayutte  satta  vippayutte  satta  atthiyā  satta natthiyā satta
vigate satta avigate satta. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paccayavāro niṭṭhito.
       Nissayavāro paccayasadiso kātabbo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 200-212. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=41&item=617&items=32              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=41&item=617&items=32&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=41&item=617&items=32              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=617&items=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=617              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]