ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 9 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ
            Paccayavāro
   [453]  Saññojanasampayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  saññojanasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  tīṇi paṭiccasadisaṃ . saññojanavippayuttaṃ
dhammaṃ   paccayā   saññojanavippayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  yāva  paṭisandhi  ekaṃ  mahābhūtaṃ:  vatthuṃ  paccayā
saññojanavippayuttā   khandhā   vatthuṃ   paccayā   uddhaccasahagato
moho  .  saññojanavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  saññojanasampayutto
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā  saññojanasampayuttā
khandhā uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā.
   {453.1}  Saññojanavippayuttaṃ  dhammaṃ paccayā saññojanasampayutto
ca  saññojanavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: vatthuṃ
paccayā  saññojanasampayuttā  khandhā  mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ   uddhaccasahagataṃ   mohaṃ   paccayā   sampayuttakā  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .  saññojanasampayuttañca  saññojanavippayuttañca
dhammaṃ  paccayā  saññojanasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
saññojanasampayuttaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve
khandhe ... uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā
dve khandhe ....
   {453.2}    Saññojanasampayuttañca    saññojanavippayuttañca
dhammaṃ  paccayā  saññojanavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
saññojanasampayutte  khandhe  ca  mahābhūte  ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ .
Saññojanasampayuttañca    saññojanavippayuttañca   dhammaṃ   paccayā
saññojanasampayutto  ca  saññojanavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  saññojanasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo
khandhā dve khandhe ... Saññojanasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā
Cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   [454]  Saññojanasampayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  saññojanasampayutto
dhammo   uppajjati   ārammaṇapaccayā:  tīṇi  paṭiccasadisā  .
Saññojanavippayuttaṃ   dhammaṃ   paccayā  saññojanavippayutto  dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā:  yāva  paṭisandhi  vatthuṃ  paccayā
saññojanavippayuttā   khandhā   cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ
kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā saññojanavippayuttā
khandhā vatthuṃ paccayā uddhaccasahagato moho.
   {454.1}  Saññojanavippayuttaṃ  dhammaṃ paccayā saññojanasampayutto
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā: vatthuṃ paccayā saññojanasampayuttā
khandhā  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paccayā  sampayuttakā  khandhā .
Saññojanavippayuttaṃ   dhammaṃ   paccayā   saññojanasampayutto   ca
saññojanasampayutto  ca  saññojanavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti
ārammaṇapaccayā: vatthuṃ paccayā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca.
   {454.2}    Saññojanasampayuttañca    saññojanavippayuttañca
dhammaṃ  paccayā  saññojanasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:
saññojanasampayuttaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve
khandhe ... uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā
dve khandhe ....
   {454.3}  Saññojanasampayuttañca  saññojanavippayuttañca  dhammaṃ
paccayā  saññojanavippayutto  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:
Uddhaccasahagate  khandhe ca vatthuñca paccayā uddhaccasahagato moho .
Saññojanasampayuttañca    saññojanavippayuttañca   dhammaṃ   paccayā
saññojanasampayutto  ca  saññojanavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti
ārammaṇapaccayā:  uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā
tayo khandhā moho ca dve khandhe ....
   [455]  Saññojanasampayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  saññojanasampayutto
dhammo uppajjati adhipatipaccayā:. Avigatapaccayā:.
   [456]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
sabbattha nava vipāke ekaṃ āhāre nava avigate nava.
   [457]  Saññojanasampayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  saññojanasampayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  khandhe  paccayā
vicikicchāsahagato  moho  .  saññojanasampayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā
saññojanavippayutto  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  uddhaccasahagate
khandhe  paccayā  uddhaccasahagato  moho  .  saññojanavippayuttaṃ
dhammaṃ   paccayā   saññojanavippayutto   dhammo   uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  saññojanavippayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ ... yāva
asaññasattā   cakkhāyatanaṃ   paccayā   cakkhuviññāṇaṃ   kāyāyatanaṃ
paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā  ahetukā  saññojanavippayuttā
khandhā ca uddhaccasahagato moho ca.
   {457.1}    Saññojanavippayuttaṃ    dhammaṃ    paccayā
saññojanasampayutto    dhammo    uppajjati    nahetupaccayā:
Vatthuṃ  paccayā  vicikicchāsahagato  moho  .  saññojanasampayuttañca
saññojanavippayuttañca  dhammaṃ  paccayā  saññojanasampayutto  dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  khandhe  ca  vatthuñca
paccayā   vicikicchāsahagato   moho   .   saññojanasampayuttañca
saññojanavippayuttañca  dhammaṃ  paccayā  saññojanavippayutto  dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthuñca
paccayā uddhaccasahagato moho. Saṅkhittaṃ.
   [458]  Nahetuyā  cha  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye   tīṇi   napurejāte   satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  cattāri navipāke nava naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
tīṇi navippayutte cha nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [459]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā nava
evaṃ kātabbaṃ.
   [460] Nahetupaccayā ārammaṇe cha ... sabbattha cha vipāke
ekaṃ āhāre cha magge cha avigate cha.
        Nissayavāropi paccayavārasadiso.
            Saṃsaṭṭhavāro
   [461]  Saññojanasampayuttaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  saññojanasampayutto
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  saññojanasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
saṃsaṭṭhā  tayo khandhā dve khandhe ... . saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ
saṃsaṭṭho   saññojanavippayutto   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
saññojanavippayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  dve
khandhe  ... paṭisandhikkhaṇe ... . saññojanavippayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho
saññojanasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  uddhaccasahagataṃ
mohaṃ  saṃsaṭṭhā  sampayuttakā  khandhā  .  saññojanasampayuttañca
saññojanavippayuttañca  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  saññojanasampayutto  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca
saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe .... Saṅkhittaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 260-265. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=42&item=453&items=9              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=42&item=453&items=9&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=42&item=453&items=9              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=453&items=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=453              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]