ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
           Upekkhāsahagatadukaṃ
             paṭiccavāro
   [703]  Upekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca upekkhāsahagato dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  upekkhāsahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca dve
khandhā  dve  khandhe ...  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  upekkhāsahagataṃ
dhammaṃ  paṭicca  naupekkhāsahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
upekkhāsahagate  khandhe  paṭicca  upekkhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
paṭisandhi  .  upekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  upekkhāsahagato  ca
naupekkhāsahagato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  upekkhā-
sahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā upekkhā ca cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... Paṭisandhi.
   {703.1} Naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato dhammo
uppajjati hetupaccayā: naupekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Upekkhaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe naupekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā
ca  rūpaṃ  dve  khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe upekkhaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ
khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā upekkhaṃ paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca upekkhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ....
   Sappītikadukasadisaṃ anulome navapi pañhā.
   [704] Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava purejāte nava
āsevane cha kamme nava sabbattha nava avigate nava.
   [705]  Upekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca upekkhāsahagato dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  upekkhāsahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca dve khandhā dve khandhe ... Ahetukapaṭisandhikkhaṇe vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato
moho   .  upekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  naupekkhāsahagato
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetuke  upekkhāsahagate khandhe
paṭicca   upekkhā   cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
.pe.  upekkhāsahagataṃ  dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato ca naupekkhā-
sahagato ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā: ahetukaṃ upekkhāsahagataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca dve khandhā upekkhā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve  khandhe  ...  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  .pe.  naupekkhāsahagataṃ
dhammaṃ  paṭicca  naupekkhāsahagato  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:
ahetukaṃ  naupekkhāsahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ... ahetukaṃ upekkhaṃ paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  upekkhaṃ  paṭicca  vatthu
vatthuṃ paṭicca upekkhā ekaṃ mahābhūtaṃ yāva asaññasattā.
   {705.1} Naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato dhammo
uppajjati  nahetupaccayā: ahetukaṃ upekkhaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā
Ahetukapaṭisandhikkhaṇe  upekkhaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  upekkhaṃ  paṭicca  vatthu vatthuṃ paṭicca upekkhāsahagatā
khandhā  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ upekkhaṃ paṭicca vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho.
   {705.2}  Naupekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca upekkhāsahagato ca
naupekkhāsahagato  ca  dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā: ahetukaṃ
upekkhaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukaṃ
upekkhaṃ paṭicca upekkhāsahagatā khandhā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe upekkhaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā kaṭattā
ca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  upekkhaṃ  paṭicca  sampayuttakā khandhā
mahābhūte  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ  paṭicca
upekkhāsahagatā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ paṭicca upekkhā ca sampayuttakā ca khandhā.
   {705.3}  Upekkhāsahagatañca  naupekkhāsahagatañca  dhammaṃ paṭicca
upekkhāsahagato dhammo uppajjati nahetupaccayā: ahetukaṃ upekkhāsahagataṃ
ekaṃ khandhañca upekkhañca paṭicca dve khandhā dve khandhe ... Ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  upekkhāsahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  upekkhañca  paṭicca
dve khandhā dve khandhe ... ahetukaṃ upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhañca
vatthuñca  paṭicca  dve  khandhā  dve khandhe ... vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  upekkhañca  paṭicca  vicikicchāsahagato
Uddhaccasahagato moho.
   {705.4}   Upekkhāsahagatañca   naupekkhāsahagatañca   dhammaṃ
paṭicca  naupekkhāsahagato  dhammo  uppajjati nahetupaccayā: ahetuke
upekkhāsahagate  khandhe  ca  upekkhañca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  ahetuke  upekkhāsahagate  khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  upekkhāsahagate  khandhe
ca  upekkhañca  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  upekkhā-
sahagate  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca  kaṭattārūpaṃ ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe upekkhāsahagate khandhe ca vatthuñca paṭicca upekkhā.
   {705.5}  Upekkhāsahagatañca  naupekkhāsahagatañca  dhammaṃ paṭicca
upekkhāsahagato ca naupekkhāsahagato ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā:
ahetukaṃ upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhañca upekkhañca paṭicca dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... ahetukaṃ upekkhāsahagataṃ ekaṃ
khandhañca upekkhañca paṭicca dve khandhā dve khandhe ... ahetuke
upekkhāsahagate khandhe ca upekkhañca mahābhūte  ca  paṭicca  citta-
samuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   ahetukapaṭisandhikkhaṇe   upekkhāsahagataṃ  ekaṃ
khandhañca upekkhañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe
...  upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhañca upekkhañca paṭicca dve khandhā
dve  khandhe  ... ahetuke upekkhāsahagate khandhe ca upekkhañca
mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
upekkhāsahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  upekkhañca  paṭicca  dve  khandhā
Kaṭattā  ca  rūpaṃ  dve khandhe ... upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhañca
upekkhañca  paṭicca  dve khandhā dve khandhe ... upekkhāsahagate
khandhe  ca  upekkhañca  mahābhūte  ca paṭicca kaṭattārūpaṃ upekkhā-
sahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  upekkhañca  vatthuñca  paṭicca  dve
khandhā upekkhā ca dve khandhe .... Saṅkhittaṃ.
   [706] Nahetuyā nava naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā nava naanantare
tīṇi naaññamaññe nava naupanissaye tīṇi napurejāte nava napacchājāte
nava naāsevane nava nakamme cattāri navipāke nava naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  nava  namagge  nava  nasampayutte  tīṇi
navippayutte cha nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 433-437. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=43&item=703&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=43&item=703&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=43&item=703&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=703&items=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=703              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com