ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
           Sahetukadukakusalattikaṃ
            paṭiccavāro
   [889]  Sahetukaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca sahetuko kusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [890]  Sahetukaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca sahetuko kusalo dhammo
Uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [891]  Hetuyā  ekaṃ  ārammaṇe  ekaṃ  adhipatiyā  ekaṃ
anantare  ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe
ekaṃ  nissaye  ekaṃ  upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane
ekaṃ kamme ekaṃ āhāre ekaṃ avigate ekaṃ.
   [892]  Sahetukaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca sahetuko kusalo dhammo
uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [893]  Naadhipatiyā  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ  navipāke  ekaṃ
navippayutte ekaṃ.
   [894] Hetupaccayā naadhipatiyā ekaṃ.
   [895] Naadhipatipaccayā hetuyā ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [896]  Sahetuko  kusalo  dhammo sahetukassa kusalassa dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [897]  Sahetuko  kusalo  dhammo sahetukassa kusalassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [898]  Hetuyā  ekaṃ  ārammaṇe  ekaṃ  adhipatiyā  ekaṃ
Anantare  ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe
ekaṃ  nissaye  ekaṃ  upanissaye  ekaṃ  āsevane  ekaṃ kamme
ekaṃ  āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  magge
ekaṃ  sampayutte  ekaṃ  atthiyā  ekaṃ  natthiyā  ekaṃ  vigate
ekaṃ avigate ekaṃ.
   [899]  Sahetuko  kusalo  dhammo sahetukassa kusalassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:.
   [900] Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe ekaṃ.
   [901] Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ.
   [902] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            -------
            Paṭiccavāro
   [903]  Sahetukaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  akusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  ahetukaṃ  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca
sahetuko  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  sahetukaṃ
akusalañca  ahetukaṃ  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [904]  Sahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko akusalo dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā:  sahetukaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
ahetuko  akusalo  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  sahetukaṃ
akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  akusalo ca ahetuko akusalo ca
dhammā  uppajjanti  ārammaṇapaccayā:  .  ahetukaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca  sahetuko  akusalo  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā: .
Sahetukaṃ  akusalañca  ahetukaṃ  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko
akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [905]  Sahetukaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetuko  akusalo
dhammo uppajjati adhipatipaccayā:.
   [906]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  pañca  adhipatiyā  ekaṃ
anantare  pañca  samanantare  pañca  sahajāte  pañca  aññamaññe
pañca   nissaye   pañca   upanissaye   pañca   purejāte
pañca  āsevane  pañca  kamme  pañca  āhāre  pañca indriye
pañca  jhāne  pañca  magge  pañca  sampayutte  pañca  vippayutte
pañca   atthiyā   pañca   natthiyā   pañca   vigate  pañca
avigate pañca.
   [907]  Sahetukaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ahetuko  akusalo
dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [908]  Sahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko akusalo dhammo
Uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [909]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  pañca napurejāte pañca
napacchājāte  pañca  naāsevane  pañca  nakamme  tīṇi  navipāke
pañca navippayutte pañca.
   [910] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi.
   [911] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [912]  Sahetuko akusalo dhammo sahetukassa akusalassa dhammassa
hetupaccayena paccayo: dve.
   [913]  Sahetuko akusalo dhammo sahetukassa akusalassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  ahetuko  akusalo  dhammo
ahetukassa  akusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: tīṇi .
Sahetuko  akusalo  ca  ahetuko  akusalo  ca  dhammā sahetukassa
akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [914]  Sahetuko akusalo dhammo sahetukassa akusalassa dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati.
   [915]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  ekaṃ
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  pañca  aññamaññe
Pañca  nissaye  pañca  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme
tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi
sampayutte  pañca  atthiyā  pañca  natthiyā  nava  vigate  nava
avigate pañca.
   [916]  Sahetuko akusalo dhammo sahetukassa akusalassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:.
   [917] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [918] Hetupaccayā naārammaṇe dve.
   [919] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
           ---------------
            Paṭiccavāro
   [920]  Sahetukaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca sahetuko abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  ahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ
paṭicca  ahetuko  abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Sahetukaṃ  abyākatañca  ahetukaṃ  abyākatañca  dhammaṃ paṭicca sahetuko
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [921]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā  pañca
Anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  nava aññamaññe
cha   .pe.  purejāte  dve  āsevane  dve  kamme
nava vipāke nava vippayutte nava avigate nava.
   [922]  Ahetukaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca ahetuko abyākato
dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [923]  Sahetukaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca ahetuko abyākato
dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .  ahetukaṃ  abyākataṃ dhammaṃ
paṭicca  ahetuko  abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: .
Sahetukaṃ  abyākatañca  ahetukaṃ  abyākatañca  dhammaṃ paṭicca ahetuko
abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [924]  Sahetukaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca sahetuko abyākato
dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [925]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye   tīṇi   napurejāte   nava   napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  dve  navipāke pañca naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
tīṇi navippayutte dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [926] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [927] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [928]  Sahetuko  abyākato  dhammo  sahetukassa abyākatassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [929]  Sahetuko  abyākato  dhammo  sahetukassa abyākatassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [930]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  cattāri adhipatiyā cattāri
anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte satta aññamaññe
cha  nissaye  satta  upanissaye  cattāri  purejāte  dve
pacchājāte  dve  āsevane  dve  kamme  cattāri  vipāke
cattāri  āhāre  cattāri  indriye  cattāri  jhāne  cattāri
magge  tīṇi  sampayutte  dve  vippayutte  tīṇi  atthiyā  satta
avigate satta.
   [931]  Sahetuko  abyākato  dhammo  sahetukassa abyākatassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [932] Nahetuyā satta naārammaṇe satta.
   [933] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [934] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
         Sahetukadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 146-154. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.1&item=889&items=46              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.1&item=889&items=46&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=44.1&item=889&items=46              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=889&items=46              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.1&i=889              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com