ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
            Noganthadukaṃ
   [104] Noganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nogantho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  noganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanogantho  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  noganthaṃ dhammaṃ paṭicca  nogantho  ca  nanogantho  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  nanoganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nanogantho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nanoganthaṃ dhammaṃ paṭicca
nogantho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nanoganthaṃ  dhammaṃ paṭicca
nogantho  ca  nanogantho  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: .
Noganthañca  nanoganthañca  dhammaṃ  paṭicca  nogantho  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  noganthañca  nanoganthañca  dhammaṃ  paṭicca  nanogantho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page33.

Dhammo uppajjati hetupaccayā: noganthañca nanoganthañca dhammaṃ paṭicca nogantho ca nanogantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [105] Hetuyā nava avigate nava sabbattha nava. Naganthaniyadukaṃ [106] Naganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca naganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā: naganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca naaganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā: naganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca naganthaniyo ca naaganthaniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: . naaganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca naaganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā: . Naganthaniyañca naaganthaniyañca dhammaṃ paṭicca naganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā:. [107] Hetuyā pañca avigate pañca sabbattha pañca. Naganthasampayuttadukaṃ [108] Naganthasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: naganthasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nagantha- vippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: naganthasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naganthasampayutto ca naganthavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: . naganthavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nagantha- vippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: naganthavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: naganthavippayuttaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page34.

Dhammaṃ paṭicca naganthasampayutto ca naganthavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: . naganthasampayuttañca nagantha- vippayuttañca dhammaṃ paṭicca naganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: naganthasampayuttañca naganthavippayuttañca dhammaṃ paṭicca naganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: naganthasampayuttañca naganthavippayuttañca dhammaṃ paṭicca naganthasampayutto ca naganthavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [109] Hetuyā nava ārammaṇe cha adhipatiyā nava avigate nava sabbattha vitthāro. Naganthaganthaniyadukaṃ [110] Naganthañcevanaaganthaniyañca dhammaṃ paṭicca naganthoceva- naaganthaniyoca dhammo uppajjati hetupaccayā: naganthañceva- naaganthaniyañca dhammaṃ paṭicca naaganthaniyocevananocagantho dhammo uppajjati hetupaccayā: naganthañcevanaaganthaniyañca dhammaṃ paṭicca naganthocevanaaganthaniyoca naaganthaniyocevananocagantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: . naaganthaniyañcevananocaganthaṃ dhammaṃ paṭicca naaganthaniyocevananocagantho dhammo uppajjati hetupaccayā: naaganthaniyañcevananocaganthaṃ dhammaṃ paṭicca naganthocevanaaganthaniyoca dhammo uppajjati hetupaccayā: naaganthaniyañcevananocaganthaṃ dhammaṃ paṭicca naganthocevanaaganthaniyoca naaganthaniyocevananocagantho ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page35.

Dhammā uppajjanti hetupaccayā: . naganthañcevanaaganthaniyañca naaganthaniyañcevananocaganthañca dhammaṃ paṭicca naganthoceva- naaganthaniyoca dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. [111] Hetuyā nava avigate nava sabbattha vitthāro. Naganthaganthasampayuttadukaṃ [112] Naganthañcevanaganthavippayuttañca dhammaṃ paṭicca nagantho- cevanaganthavippayuttoca dhammo uppajjati hetupaccayā: naganthañ- cevanaganthavippayuttañca dhammaṃ paṭicca naganthavippayuttocevananoca- gantho dhammo uppajjati hetupaccayā: naganthañcevanaganthavippayuttañca dhammaṃ paṭicca naganthocevanaganthavippayuttoca naganthavippayuttoceva- nanocagantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: . nagantha- vippayuttañcevananocaganthaṃ dhammaṃ paṭicca naganthavippayuttoceva- nanocagantho dhammo uppajjati hetupaccayā: naganthavippayuttañca- cevananocaganthaṃ dhammaṃ paṭicca naganthocevanaganthavippayuttoca dhammo uppajjati hetupaccayā: naganthavippayuttañcevananocaganthaṃ dhammaṃ paṭicca naganthocevanaganthavippayuttoca naganthavippayuttoceva- nanocagantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: . naganthañceva- naganthavippayuttañca naganthavippayuttañcevananocaganthañca dhammaṃ paṭicca naganthocevanaganthavippayuttoca dhammo uppajjati hetupaccayā: naganthañcevanaganthavippayuttañca naganthavippayuttañceva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page36.

Nanocaganthañca dhammaṃ paṭicca naganthavippayuttocevananocagantho dhammo uppajjati hetupaccayā: naganthañcevanaganthavippayuttañca naganthavippayuttañcevananoca ganthañca dhammaṃ paṭicca naganthoceva- naganthavippayuttoca naganthavippayuttocevananocagantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [113] Hetuyā nava avigate nava sabbattha vitthāro. Ganthavippayuttanaganthaniyadukaṃ [114] Ganthavippayuttaṃ naganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto- naganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā: ganthavippayuttaṃ naganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto naaganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā: ganthavippayuttaṃ naganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto naganthaniyo ca ganthavippayutto naaganthaniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: . Ganthavippayuttaṃ naaganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto naaganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā: . ganthavippayuttaṃ naganthaniyañca gantha- vippayuttaṃ naaganthaniyañca dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto naaganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā:. [115] Hetuyā pañca ārammaṇe dve avigate pañca sabbattha vitthāro.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 32-36. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.1&item=104&items=12&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.1&item=104&items=12&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=45.1&item=104&items=12&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=104&items=12&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=104              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com