ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
            Noganthadukam
   [104] Nogantham  dhammam  paticca  nogantho  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  nogantham  dhammam  paticca  nanogantho  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nogantham dhammam paticca  nogantho  ca  nanogantho  ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  .  nanogantham  dhammam  paticca
nanogantho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nanogantham dhammam paticca
nogantho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nanogantham  dhammam paticca
nogantho  ca  nanogantho  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya: .
Noganthanca  nanoganthanca  dhammam  paticca  nogantho  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  noganthanca  nanoganthanca  dhammam  paticca  nanogantho
Dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  noganthanca  nanoganthanca  dhammam
paticca nogantho ca nanogantho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [105] Hetuya nava avigate nava sabbattha nava.
            Naganthaniyadukam
   [106]  Naganthaniyam  dhammam  paticca naganthaniyo dhammo uppajjati
hetupaccaya:   naganthaniyam  dhammam  paticca  naaganthaniyo  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  naganthaniyam  dhammam  paticca  naganthaniyo  ca
naaganthaniyo  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  .  naaganthaniyam
dhammam  paticca  naaganthaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: .
Naganthaniyanca  naaganthaniyanca  dhammam  paticca  naganthaniyo  dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [107] Hetuya panca avigate panca sabbattha panca.
           Naganthasampayuttadukam
   [108]  Naganthasampayuttam  dhammam  paticca naganthasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  naganthasampayuttam  dhammam  paticca nagantha-
vippayutto   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:  naganthasampayuttam
dhammam  paticca  naganthasampayutto  ca  naganthavippayutto  ca  dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  .  naganthavippayuttam  dhammam paticca nagantha-
vippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naganthavippayuttam  dhammam
paticca  naganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: naganthavippayuttam
Dhammam  paticca  naganthasampayutto  ca  naganthavippayutto  ca  dhamma
uppajjanti   hetupaccaya:   .   naganthasampayuttanca   nagantha-
vippayuttanca  dhammam  paticca  naganthasampayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   naganthasampayuttanca    naganthavippayuttanca   dhammam
paticca   naganthavippayutto   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:
naganthasampayuttanca    naganthavippayuttanca    dhammam    paticca
naganthasampayutto  ca  naganthavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:.
   [109] Hetuya nava arammane cha adhipatiya nava avigate nava
sabbattha vittharo.
           Naganthaganthaniyadukam
   [110]  Naganthancevanaaganthaniyanca  dhammam  paticca  naganthoceva-
naaganthaniyoca   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naganthanceva-
naaganthaniyanca  dhammam  paticca  naaganthaniyocevananocagantho  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  naganthancevanaaganthaniyanca  dhammam  paticca
naganthocevanaaganthaniyoca   naaganthaniyocevananocagantho   ca  dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  .   naaganthaniyancevananocagantham  dhammam
paticca  naaganthaniyocevananocagantho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
naaganthaniyancevananocagantham   dhammam  paticca  naganthocevanaaganthaniyoca
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naaganthaniyancevananocagantham  dhammam
paticca   naganthocevanaaganthaniyoca   naaganthaniyocevananocagantho  ca
Dhamma   uppajjanti  hetupaccaya:  .  naganthancevanaaganthaniyanca
naaganthaniyancevananocaganthanca    dhammam   paticca   naganthoceva-
naaganthaniyoca dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [111] Hetuya nava avigate nava sabbattha vittharo.
          Naganthaganthasampayuttadukam
   [112]  Naganthancevanaganthavippayuttanca  dhammam  paticca  nagantho-
cevanaganthavippayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naganthan-
cevanaganthavippayuttanca   dhammam  paticca  naganthavippayuttocevananoca-
gantho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: naganthancevanaganthavippayuttanca
dhammam   paticca  naganthocevanaganthavippayuttoca  naganthavippayuttoceva-
nanocagantho  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  .  nagantha-
vippayuttancevananocagantham   dhammam   paticca   naganthavippayuttoceva-
nanocagantho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naganthavippayuttanca-
cevananocagantham   dhammam   paticca   naganthocevanaganthavippayuttoca
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   naganthavippayuttancevananocagantham
dhammam   paticca  naganthocevanaganthavippayuttoca  naganthavippayuttoceva-
nanocagantho  ca dhamma uppajjanti  hetupaccaya: .  naganthanceva-
naganthavippayuttanca    naganthavippayuttancevananocaganthanca    dhammam
paticca  naganthocevanaganthavippayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
naganthancevanaganthavippayuttanca naganthavippayuttanceva
Nanocaganthanca   dhammam   paticca   naganthavippayuttocevananocagantho
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   naganthancevanaganthavippayuttanca
naganthavippayuttancevananoca  ganthanca  dhammam  paticca  naganthoceva-
naganthavippayuttoca   naganthavippayuttocevananocagantho   ca   dhamma
uppajjanti hetupaccaya:.
   [113] Hetuya nava avigate nava sabbattha vittharo.
          Ganthavippayuttanaganthaniyadukam
   [114]  Ganthavippayuttam  naganthaniyam dhammam paticca ganthavippayutto-
naganthaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: ganthavippayuttam naganthaniyam
dhammam paticca ganthavippayutto naaganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya:
ganthavippayuttam  naganthaniyam  dhammam  paticca  ganthavippayutto  naganthaniyo
ca ganthavippayutto naaganthaniyo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: .
Ganthavippayuttam  naaganthaniyam  dhammam  paticca  ganthavippayutto naaganthaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya: . ganthavippayuttam naganthaniyanca gantha-
vippayuttam  naaganthaniyanca  dhammam  paticca  ganthavippayutto naaganthaniyo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [115] Hetuya panca arammane dve avigate panca sabbattha
vittharo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 32-36. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.1&item=104&items=12              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.1&item=104&items=12&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=45.1&item=104&items=12              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=104&items=12              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=104              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com