ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
   [20] Nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sukhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca dukkhāyavedanāyasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:
nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [21]  Nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nadukkhāyavedanāya-
sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca adukkhamasukhāya-
vedanāyasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [22]  Naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca adukkhama-
sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: naadukkhama-
sukhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca  sukhāyavedanāyasampayutto
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
dhammaṃ paṭicca dukkhāyavedanāyasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
Saṅkhittaṃ.
   [23] Hetuyā ekavīsa adhipatiyā ekavīsa avigate ekavīsa.
          Navipākattikevipākattikaṃ
   [24] Navipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā:
navipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā: pañca.
Navipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
navipākadhammadhammaṃ   paṭicca   nevavipākanavipākadhammadhammo   uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  . nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipāka-
navipākadhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nanevavipākanavipākadhamma-
dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā: pañca.
   [25] Hetuyā dvāvīsa.
      Naupādinnupādāniyattikeupādinnupādāniyattikaṃ
   [26]  Naupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . naanupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ
paṭicca  anupādinnupādāniyo  dhammo uppajjati hetupaccayā: pañca .
Naanupādinnaanupādāniyaṃ    dhammaṃ   paṭicca   upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  naupādinnupādāniyañca
naanupādinnaanupādāniyañca   dhammaṃ   paṭicca   anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  naanupādinnupādāniyañca
naanupādinnaanupādāniyañca   dhammaṃ   paṭicca   upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  naupādinnupādāniyañca
Naanupādinnupādāniyañca   dhammaṃ   paṭicca   anupādinnaanupādāniyo
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [27] Hetuyā aṭṭhārasa.
     Nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikesaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikaṃ
   [28]  Nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ paṭicca asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ paṭicca
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  pañca  .  naasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ
paṭicca   saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
naasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [29] Hetuyā aṭṭhārasa.
          Navitakkattikevitakkattikaṃ
   [30]  Nasavitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca savitakkasavicāro dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nasavitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakka-
vicāramatto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasavitakkasavicāraṃ
dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
satta  .  naavitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  satta  naavitakkaavicāraṃ  dhammaṃ
Paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā: satta.
   [31] Hetuyā ekūnapaññāsa.
           Napītittikepītittikaṃ
   [32]  Napītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati
hetupaccayā:  cattāri  .  nasukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  sukhasahagato
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  cattāri  .  naupekkhāsahagataṃ
dhammaṃ  paṭicca  upekkhāsahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
naupekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  pītisahagato  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: cattāri.
   [33] Hetuyā aṭṭhavīsa.
          Nadassanattikedassanattikaṃ
   [34]  Nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi  .  nabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi   .   nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ   paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo      dhammo      uppajjati
hetupaccayā:   nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ   paṭicca
Dassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . saṅkhittaṃ .
Pañca.
   [35] Hetuyā aṭṭhārasa.
         Nadassanenapahātabbahetukattike
         dassanenapahātabbahetukattikaṃ
   [36]  Nadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanena-
pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [37] Hetuyā chabbīsa.
        Naācayagāmittikeācayagāmittikaṃ
   [38]  Naācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmī  dhammo uppajjati
hetupaccayā:. Aṭṭhārasa.
          Nasekkhattikesekkhattikaṃ
   [39] Nasekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
Aṭṭhārasa.
          Naparittattikeparittattikaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 358-362. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=20&items=20&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=20&items=20              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=45.3&item=20&items=20&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=20&items=20&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=20              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com