ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
       Nasanidassanattikanoupādānagocchakaduke
        sanidassanattikaupādānagocchakadukaṃ
   [818]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   noupādānaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanasappaṭigho upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [819] Hetuyā tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page466.

Nasanidassanattikanokilesagocchakaduke sanidassanattikakilesagocchakadukaṃ [820] Nasanidassanasappaṭighaṃ nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho kileso dhammo uppajjati hetupaccayā:. [821] Hetuyā tīṇi. Nasanidassanattikanadassanenapahātabbaduke sanidassanattikadassanenapahātabbadukaṃ [822] Nasanidassanasappaṭighaṃ nadassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho dassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:. [823] Hetuyā tīṇi. [824] Nasanidassanasappaṭighaṃ nanadassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nadassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:. [825] Hetuyā ekavīsa. Nasanidassanattikanabhāvanāyapahātabbaduke sanidassanattikabhāvanāyapahātabbadukaṃ [826] Nasanidassanasappaṭighaṃ nabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho bhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page467.

[827] Hetuyā tīṇi. [828] Nasanidassanasappaṭighaṃ nanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:. [829] Hetuyā ekavīsa. Nasanidassanattikanadassanenapahātabbahetukaduke sanidassanattikadassanenapahātabbahetukadukaṃ [830] Nasanidassanasappaṭighaṃ nadassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [831] Hetuyā tīṇi. [832] Nasanidassanasappaṭighaṃ nanadassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nadassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [833] Hetuyā ekavīsa. Nasanidassanattikanabhāvanāyapahātabbahetukaduke sanidassanattikabhāvanāyapahātabbahetukadukaṃ [834] Nasanidassanasappaṭighaṃ nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page468.

[835] Hetuyā tīṇi. [836] Nasanidassanasappaṭighaṃ nanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [837] Hetuyā ekavīsa. Nasanidassanattikanasavitakkaduke sanidassanattikasavitakkadukaṃ [838] Nasanidassanasappaṭighaṃ nasavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [839] Hetuyā tīṇi. [840] Nasanidassanasappaṭighaṃ naavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho avitakko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [841] Hetuyā ekavīsa. Nasanidassanattikanasavicāraduke sanidassanattikasavicāradukaṃ [842] Nasanidassanasappaṭighaṃ nasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho savicāro dhammo uppajjati hetupaccayā:. [843] Hetuyā tīṇi. [844] Nasanidassanasappaṭighaṃ naavicāraṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho avicāro dhammo uppajjati hetupaccayā:. [845] Hetuyā ekavīsa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page469.

Nasanidassanattikanasappītikaduke sanidassanattikasappītikadukaṃ [846] Nasanidassanasappaṭighaṃ nasappītikaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho sappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [847] Hetuyā tīṇi. [848] Nasanidassanasappaṭighaṃ nasappītikaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassana- sappaṭigho appītiko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [849] Hetuyā ekavīsa. Nasanidassanattikanapītisahagataduke sanidassanattikapītisahagatadukaṃ [850] Nasanidassanasappaṭighaṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:. [851] Hetuyā tīṇi. [852] Nasanidassanasappaṭighaṃ nanapītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā: . [853] Hetuyā ekavīsa. Nasanidassanattikanasukhasahagataduke sanidassanattikasukhasahagatadukaṃ [854] Nasanidassanasappaṭighaṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:. [855] Hetuyā tīṇi. [856] Nasanidassanasappaṭighaṃ nanasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page470.

[857] Hetuyā ekavīsa. Nasanidassanattikanaupekkhāsahagataduke sanidassanattikaupekkhāsahagatadukaṃ [858] Nasanidassanasappaṭighaṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:. [859] Hetuyā tīṇi. [860] Nasanidassanasappaṭighaṃ nanaupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:. [861] Hetuyā ekavīsa. Nasanidassanattikanakāmāvacaraduke sanidassanattikakāmāvacaradukaṃ [862] Nasanidassanasappaṭighaṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:. [863] Hetuyā ekavīsa. [864] Nasanidassanasappaṭighaṃ nanakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:. [865] Hetuyā tīṇi. Nasanidassanattikanarūpāvacaraduke sanidassanattikarūpāvacaradukaṃ [866] Nasanidassanasappaṭighaṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho rūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page471.

[867] Hetuyā tīṇi. [868] Nasanidassanasappaṭighaṃ nanarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:. [869] Hetuyā ekavīsa. Nasanidassanattikanaarūpāvacaraduke sanidassanattikaarūpāvacaradukaṃ [870] Nasanidassanasappaṭighaṃ naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho arūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:. [871] Hetuyā tīṇi. [872] Nasanidassanasappaṭighaṃ nanaarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:. [873] Hetuyā ekavīsa. Nasanidassanattikanapariyāpannaduke sanidassanattikapariyāpannadukaṃ [874] Nasanidassanasappaṭighaṃ napariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā:. [875] Hetuyā ekavīsa. [876] Nasanidassanasappaṭighaṃ naapariyāpannaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho ariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā:. [877] Hetuyā tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page472.

Nasanidassanattikananiyyānikaduke sanidassanattikaniyyānikadukaṃ [878] Nasanidassanasappaṭighaṃ naniyyānikaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho niyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [879] Hetuyā tīṇi. [880] Nasanidassanasappaṭighaṃ naaniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [881] Hetuyā ekavīsa. Nasanidassanattikananiyataduke sanidassanattikaniyatadukaṃ [882] Nasanidassanasappaṭighaṃ naniyataṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho niyato dhammo uppajjati hetupaccayā:. [883] Hetuyā tīṇi. [884] Nasanidassanasappaṭighaṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā:. [885] Hetuyā ekavīsa. Nasanidassanattikanasauttaraduke sanidassanattikasauttaradukaṃ [886] Nasanidassanasappaṭighaṃ nasauttaraṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā:. [887] Hetuyā ekavīsa. [888] Nasanidassanasappaṭighaṃ naanuttaraṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho anuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page473.

[889] Hetuyā tīṇi. Nasanidassanattikanasaraṇaduke sanidassanattikasaraṇadukaṃ [890] Nasanidassanasappaṭighaṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:. [891] Hetuyā tīṇi. [892] Nasanidassanasappaṭighaṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paccayā sanidassana- sappaṭigho araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: satta . Naanidassana- sappaṭighaṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: satta . nasanidassanasappaṭighaṃ naaraṇañca naanidassanasappaṭighaṃ naaraṇañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: satta. [893] Hetuyā ekavīsa avigate ekavīsa. Sahajātavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ. [894] Nasanidassanasappaṭigho naaraṇo dhammo sanidassanasappaṭighassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo: satta . naanidassanasappaṭigho naaraṇo dhammo sanidassanasappaṭighassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo: satta . nasanidassanasappaṭigho naaraṇo ca naanidassana- sappaṭigho naaraṇo ca dhammā sanidassanasappaṭighassa araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo: satta. [895] Nasanidassanasappaṭigho naaraṇo dhammo anidassanaappaṭighassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page474.

Araṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: . naanidassanasappaṭigho naaraṇo dhammo anidassanaappaṭighassa araṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:. [896] Hetuyā ekavīsa ārammaṇe tīṇi avigate ekavīsa. Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyānulomatikadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ. ----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 465-474. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=818&items=79&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=818&items=79&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=45.3&item=818&items=79&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=818&items=79&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=818              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com