ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [1000]  Dasa  āghātavatthūni . dasa āghātapaṭivinayā . dasa
vinītavatthūni  .  dasavatthukā  micchādiṭṭhi . dasavatthukā sammādiṭṭhi .
Dasa  antaggāhikā  diṭṭhi  .  dasa micchattā . dasa sammattā .
Dasa  akusalakammapathā  .  dasa  kusalakammapathā  .  dasa  adhammikā
salākagāhā  .  dasa  adhammikā  salākagāhā  . sāmaṇerānaṃ dasa
sikkhāpadāni. Dasahaṅgehi samannāgato sāmaṇero nāsetabbo.
   [1001]  Dasahaṅgehi  samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ
gacchati  attano  bhāsapariyantaṃ  na  uggaṇhāti  parassa  bhāsapariyantaṃ
na   uggaṇhāti  attano  bhāsapariyantaṃ  anuggahetvā  parassa
bhāsapariyantaṃ   anuggahetvā   adhammena   kāreti  appaṭiññāya
āpattiṃ  na  jānāti  āpattiyā  mūlaṃ  na  jānāti āpattisamudayaṃ
na  jānāti  āpattinirodhaṃ  na  jānāti  āpattinirodhagāminiṃ paṭipadaṃ
na jānāti.
   {1001.1}  Dasahaṅgehi  samannāgato  vinayadharo  paṇḍitotveva
saṅkhaṃ   gacchati   attano   bhāsapariyantaṃ   uggaṇhāti  parassa
bhāsapariyantaṃ   uggaṇhāti   attano   bhāsapariyantaṃ  uggahetvā
parassa  bhāsapariyantaṃ  uggahetvā  dhammena  kāreti  paṭiññāya
āpattiṃ   jānāti   āpattiyā  mūlaṃ  jānāti  āpattisamudayaṃ
jānāti   āpattinirodhaṃ   jānāti   āpattinirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ
jānāti.
   {1001.2}  Aparehipi  dasahaṅgehi  samannāgato  vinayadharo
bālotveva  saṅkhaṃ  gacchati  adhikaraṇaṃ  na  jānāti  adhikaraṇassa mūlaṃ
na  jānāti  adhikaraṇasamudayaṃ  na  jānāti  adhikaraṇanirodhaṃ na jānāti
adhikaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  na  jānāti  vatthuṃ  na  jānāti
nidānaṃ  na  jānāti  paññattiṃ  na  jānāti  anuppaññattiṃ  na
Jānāti  anusandhivacanapathaṃ  na  jānāti  .  dasahaṅgehi  samannāgato
vinayadharo   paṇḍitotveva   saṅkhaṃ   gacchati  adhikaraṇaṃ  jānāti
adhikaraṇassa  mūlaṃ  jānāti  adhikaraṇasamudayaṃ  jānāti  adhikaraṇanirodhaṃ
jānāti  adhikaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  jānāti  vatthuṃ  jānāti
nidānaṃ   jānāti   paññattiṃ   jānāti  anuppaññattiṃ  jānāti
anusandhivacanapathaṃ jānāti.
   {1001.3}    Aparehipi    dasahaṅgehi    samannāgato
vinayadharo  bālotveva  saṅkhaṃ  gacchati  ñattiṃ  na  jānāti ñattiyā
karaṇaṃ  na  jānāti  na  pubbakusalo  hoti  na  aparakusalo  hoti
akālaññū  ca  hoti  āpattānāpattiṃ  na  jānāti  lahukagarukaṃ
āpattiṃ  na  jānāti  sāvasesānavasesaṃ  āpattiṃ  na  jānāti
duṭṭhullāduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  na  jānāti  ācariyaparamparā  kho
panassa na suggahitā hoti na sumanasikatā na sūpadhāritā.
   {1001.4}  Dasahaṅgehi  samannāgato  vinayadharo  paṇḍitotveva
saṅkhaṃ  gacchati ñattiṃ jānāti ñattiyā karaṇaṃ jānāti pubbakusalo hoti
aparakusalo  hoti  kālaññū  ca  hoti  āpattānāpattiṃ  jānāti
lahukagarukaṃ  āpattiṃ  jānāti  sāvasesānavasesaṃ  āpattiṃ  jānāti
duṭṭhullāduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  jānāti  ācariyaparamparā  kho  panassa
suggahitā hoti sumanasikatā sūpadhāritā.
   {1001.5}    Aparehipi    dasahaṅgehi    samannāgato
vinayadharo  bālotveva  saṅkhaṃ  gacchati  āpattānāpattiṃ  na jānāti
lahukagarukaṃ   āpattiṃ  na  jānāti  sāvasesānavasesaṃ  āpattiṃ
Na  jānāti  duṭṭhullāduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  na  jānāti  ubhayāni kho
panassa  pātimokkhāni vitthārena na svāgatāni honti na suvibhattāni
na  suppavattīni na suvinicchitāni suttaso anubyañjanaso āpattānāpattiṃ
na  jānāti  lahukagarukaṃ  āpattiṃ  na  jānāti  sāvasesānavasesaṃ
āpattiṃ  na  jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na jānāti adhikaraṇe
ca na 1- vinicchayakusalo hoti.
   {1001.6}  Dasahaṅgehi  samannāgato  vinayadharo  paṇḍitotveva
saṅkhaṃ  gacchati  āpattānāpattiṃ  jānāti  lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti
sāvasesānavasesaṃ   āpattiṃ  jānāti  duṭṭhullāduṭṭhullaṃ  āpattiṃ
jānāti  ubhayāni  kho  panassa  pātimokkhāni vitthārena svāgatāni
honti  suvibhattāni  suppavattīni  suvinicchitāni  suttaso  anubyañjanaso
āpattānāpattiṃ  jānāti lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti sāvasesānavasesaṃ
āpattiṃ  jānāti  duṭṭhullāduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  jānāti  adhikaraṇe ca
vinicchayakusalo hoti.
   [1002] Dasahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo.
Dasa   atthavase   paṭicca   tathāgatena   sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ
paññattaṃ . dasa ādīnavā rājantepurappavesane . dasa dānavatthūni.
Dasa  ratanāni  .  dasavaggo  bhikkhusaṅgho  .  dasavaggena  gaṇena
upasampādetabbaṃ  .  dasa  paṃsukūlāni  . dasa cīvaradhāraṇāni 2- .
Dasāhaparamaṃ atirekacīvaraṃ dhāretabbaṃ . dasa sukkāni . dasa itthiyo.
@Footnote: 1 Po. Yu. na ca . 2 Ma. Yu. cīvaradhāraṇā.
Dasa bhariyāyo . vesāliyaṃ 1- dasa vatthūni dīpenti . dasa puggalā
avandiyā  .  dasa  akkosavatthūni  .  dasahākārehi  pesuññaṃ
upasaṃharati . dasa senāsanāni . dasa varāni yāciṃsu. Dasa adhammikāni
pātimokkhaṭṭhapanāni  .  dasa  dhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni .
Dasānisaṃsā  yāguyā  .  dasa  maṃsā akappiyā . dasa paramāni .
Dasavassena   bhikkhunā   byattena   paṭibalena   pabbājetabbaṃ
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo .
Dasavassāya   bhikkhuniyā   byattāya   paṭibalāya   pabbājetabbaṃ
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇerī  upaṭṭhāpetabbā .
Dasavassāya   bhikkhuniyā   byattāya   paṭibalāya   vuṭṭhāpanasammati
sāditabbā. Dasavassāya [2]- gihigatāya sikkhā dātabbāti.
                 Dasakaṃ niṭṭhitaṃ.
                  Tassuddānaṃ
   [1003] Āghātavinayā 3- vatthu    micchā sammā ca antagā
        micchattā ceva sammattā   akusalā kusalāpi ca
        salākādhammadhammā ca     sāmaṇerā ca nāsanā
        bhāsādhikaraṇañceva       ñatti lahukameva ca
        lahukā garukā ete       kaṇhasukkā vijānatha
        ubbāhikā ca sikkhā ca    antepurā 4- ca vatthūni
@Footnote: 1 Ma. Yu. vesāliyā . 2 Po. bhikkhuniyā . 3 Ma. Yu. āghātaṃ vinayaṃ.
@4 Ma. antepure.
        Ratanaṃ dasavaggo ca        tatheva upasampadā
        paṃsukūladhāraṇā ca        dasāhasukkaitthiyo
        bhariyā dasa vatthūni        avandiyakkosena ca
        pesuññañceva 1- senā ca 2-   varāni ca adhammikā
        dhammikā yāgu maṃsā ca     paramā bhikkhu bhikkhunī
        vuṭṭhāpanā gihigatā      dasakā suppakāsitāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 347-352. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1000&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1000&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=1000&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1000&items=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1000              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]