ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
                Samuṭṭhānaṃ
   [1230]  Atthāpatti  acittako  āpajjati  sacittako vuṭṭhāti
atthāpatti  sacittako  āpajjati  acittako  vuṭṭhāti  atthāpatti
acittako  āpajjati  acittako  vuṭṭhāti  atthāpatti  sacittako
āpajjati  sacittako  vuṭṭhāti  .  atthāpatti  kusalacitto āpajjati
kusalacitto  vuṭṭhāti  atthāpatti  kusalacitto  āpajjati  akusalacitto
vuṭṭhāti  atthāpatti  kusalacitto  āpajjati  abyākatacitto  vuṭṭhāti
atthāpatti  akusalacitto  āpajjati  kusalacitto  vuṭṭhāti  atthāpatti
akusalacitto   āpajjati   akusalacitto   vuṭṭhāti   atthāpatti
akusalacitto  āpajjati  abyākatacitto  vuṭṭhāti  .  atthāpatti
abyākatacitto   āpajjati   kusalacitto   vuṭṭhāti   atthāpatti
abyākatacitto   āpajjati   akusalacitto   vuṭṭhāti  atthāpatti
abyākatacitto āpajjati abyākatacitto vuṭṭhāti.
   [1231]  Paṭhamaṃ  pārājikaṃ  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti .
Paṭhamaṃ  pārājikaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca
cittato  ca  samuṭṭhāti  na  vācato  .  dutiyaṃ  pārājikaṃ  katīhi
samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  .  dutiyaṃ  pārājikaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  siyā  kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhāti na vācato
siyā  vācato  ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato siyā kāyato
Ca  vācato  ca  cittato  ca  samuṭṭhāti . tatiyaṃ pārājikaṃ katīhi
samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti . tatiyaṃ pārājikaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti
siyā  kāyato  ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato siyā vācato
ca  cittato  ca  samuṭṭhāti  na kāyato siyā kāyato ca vācato
ca  cittato  ca  samuṭṭhāti  . catutthaṃ pārājikaṃ katīhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  .  catutthaṃ  pārājikaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi samuṭṭhāti siyā
kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhāti na vācato siyā vācato ca
cittato  ca  samuṭṭhāti  na  kāyato siyā kāyato ca vācato ca
cittato ca samuṭṭhāti.
        Cattāro pārājikā niṭṭhitā.
   [1232]  Upakkamitvā  asuciṃ  mocentassa saṅghādiseso katīhi
samuṭṭhānehi   samuṭṭhāti  .  upakkamitvā  asuciṃ  mocentassa
saṅghādiseso  ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca
samuṭṭhāti na vācato.
   {1232.1}  Mātugāmena  saddhiṃ  kāyasaṃsaggaṃ  samāpajjantassa
saṅghādiseso  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  .  mātugāmena
saddhiṃ  kāyasaṃsaggaṃ  samāpajjantassa  saṅghādiseso ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato.
   {1232.2} Mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsantassa saṅghādiseso
katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  .  mātugāmaṃ  duṭṭhullāhi  vācāhi
obhāsantassa  saṅghādiseso tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti siyā kāyato
Ca  cittato  ca  samuṭṭhāti  na vācato siyā vācato ca cittato
ca  samuṭṭhāti  na  kāyato  siyā kāyato ca vācato ca cittato
ca samuṭṭhāti.
   {1232.3}  Mātugāmassa  santike  attakāmapāricariyāya  vaṇṇaṃ
bhāsantassa  saṅghādiseso katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti . mātugāmassa
santike   attakāmapāricariyāya  vaṇṇaṃ  bhāsantassa  saṅghādiseso
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   {1232.4}   Sañcarittaṃ   samāpajjantassa   saṅghādiseso
katīhi   samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  .  sañcarittaṃ  samāpajjantassa
saṅghādiseso  chahi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā kāyato samuṭṭhāti
na  vācato  na  cittato  siyā  vācato  samuṭṭhāti  na kāyato
na  cittato  siyā  kāyato  ca vācato ca samuṭṭhāti na cittato
siyā  kāyato  ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato siyā vācato
ca  cittato  ca  samuṭṭhāti  na kāyato siyā kāyato ca vācato
ca cittato ca samuṭṭhāti.
   {1232.5}  Saññācikāya  kuṭiṃ  kārāpentassa  saṅghādiseso
katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  .  saññācikāya  kuṭiṃ kārāpentassa
saṅghādiseso  chahi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  .pe.  mahallakaṃ vihāraṃ
kārāpentassa saṅghādiseso katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   {1232.6}  Mahallakaṃ  vihāraṃ kārāpentassa saṅghādiseso chahi
samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  .pe.  bhikkhuṃ amūlakena pārājikena dhammena
anuddhaṃsentassa saṅghādiseso katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   {1232.7}     Bhikkhuṃ    amūlakena    pārājikena
dhammena     anuddhaṃsentassa     saṅghādiseso     tīhi
Samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  .pe.  bhikkhuṃ  aññabhāgiyassa  adhikaraṇassa
kiñci  desaṃ  lesamattaṃ upādāya pārājikena dhammena anuddhaṃsentassa
saṅghādiseso katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   {1232.8} Bhikkhuṃ aññabhāgiyassa adhikaraṇassa kiñci desaṃ lesamattaṃ
upādāya  pārājikena  dhammena  anuddhaṃsentassa  saṅghādiseso  tīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   {1232.9}  Saṅghabhedakassa  bhikkhuno  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjantassa  saṅghādiseso  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti .
Saṅghabhedakassa  bhikkhuno  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  nappaṭinissajjantassa
saṅghādiseso  ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca
cittato ca samuṭṭhāti.
   {1232.10}  Bhedānuvattakānaṃ  bhikkhūnaṃ  yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya
nappaṭinissajjantānaṃ  saṅghādiseso  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti .
Bhedānuvattakānaṃ  bhikkhūnaṃ  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  nappaṭinissajjantānaṃ
saṅghādiseso ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato
ca samuṭṭhāti.
   {1232.11}  Dubbacassa  bhikkhuno  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjantassa  saṅghādiseso  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti .
Dubbacassa  bhikkhuno  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  nappaṭinissajjantassa
saṅghādiseso  ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca
cittato ca samuṭṭhāti.
   {1232.12}  Kuladūsakassa  bhikkhuno  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjantassa  saṅghādiseso  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti .
Kuladūsakassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ
Samanubhāsanāya  nappaṭinissajjantassa  saṅghādiseso  ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
        Terasa saṅghādisesā niṭṭhitā.
   [1233] .pe. Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ
vā  kheḷaṃ  vā  karontassa dukkaṭaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .
Anādariyaṃ  paṭicca  udake  uccāraṃ  vā  passāvaṃ  vā kheḷaṃ vā
karontassa  dukkaṭaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca
cittato ca samuṭṭhāti na vācato.
           Sekhiyā niṭṭhitā.
   [1234] Cattāro pārājikā katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti .
Cattāro  pārājikā  tīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  siyā kāyato
ca  cittato  ca  samuṭṭhahanti na vācato siyā vācato ca cittato
ca  samuṭṭhahanti  na  kāyato siyā kāyato ca vācato ca cittato
ca samuṭṭhahanti.
   [1235] Terasa saṅghādisesā katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti .
Terasa  saṅghādisesā  chahi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  siyā kāyato
samuṭṭhahanti  na  vācato  na  cittato  siyā  vācato  samuṭṭhahanti
na  kāyato  na  cittato siyā kāyato ca vācato ca samuṭṭhahanti
na  cittato  siyā  kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhahanti
na  vācato  siyā  vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti na kāyato
Siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti.
   [1236]  Dve  aniyatā  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti .
Dve  aniyatā  tīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  siyā  kāyato  ca
cittato  ca  samuṭṭhahanti  na  vācato  siyā  vācato ca cittato
ca  samuṭṭhahanti  na  kāyato siyā kāyato ca vācato ca cittato
ca samuṭṭhahanti.
   [1237] Tiṃsa nissaggiyā pācittiyā katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti.
Tiṃsa nissaggiyā pācittiyā chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti siyā kāyato
samuṭṭhahanti na vācato na cittato siyā vācato samuṭṭhahanti na kāyato
na cittato siyā kāyato ca vācato ca samuṭṭhahanti na cittato siyā kāyato
ca cittato ca samuṭṭhahanti na vācato siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti
na kāyato siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti.
   [1238] Dvenavuti pācittiyā katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti .
Dvenavuti  pācittiyā  chahi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  siyā kāyato
samuṭṭhahanti  na  vācato  na  cittato  siyā  vācato  samuṭṭhahanti
na kāyato na cittato siyā kāyato ca vācato ca samuṭṭhahanti na
cittato  siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti na vācato siyā
vācato   ca   cittato   ca   samuṭṭhahanti   na   kāyato
Siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti.
   [1239] Cattāro pāṭisedanīyā katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti.
Cattāro   pāṭidesanīyā   catūhi   samuṭṭhānehi   samuṭṭhahanti
siyā  kāyato  samuṭṭhahanti  na  vācato na cittato siyā kāyato
ca  vācato  ca  samuṭṭhahanti na cittato siyā kāyato ca cittato
ca samuṭṭhahanti na vācato siyā kāyato ca vācato ca cittato ca
samuṭṭhahanti.
   [1240]  Pañcasattati sekhiyā katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti .
Pañcasattati  sekhiyā  tīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  siyā  kāyato
ca  cittato  ca  samuṭṭhahanti na vācato siyā vācato ca cittato
ca  samuṭṭhahanti  na  kāyato siyā kāyato ca vācato ca cittato
ca samuṭṭhahantīti 1-.
                 Samuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
                   Tassuddānaṃ
   [1241] Acittakusalā 2- ceva    samuṭṭhānañca sabbathā
        yathādhammena ñāyena    samuṭhānaṃ vijānathāti.
                ------------------
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi . 2 Yu. acittakusalo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 509-515. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1230&items=12              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1230&items=12&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=1230&items=12              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1230&items=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1230              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]