ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [462]  Methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ
kati  vipattiyo  bhajanti  .  methunaṃ  dhammaṃ paṭisevantassa āpattiyo
catunnaṃ  vipattīnaṃ  dve  vipattiyo  bhajanti  siyā  sīlavipattiṃ  siyā
ācāravipattiṃ  .pe.  anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ
vā  kheḷaṃ  vā  karontassa āpatti catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo
bhajati  .  anādariyaṃ  paṭicca  udake  uccāraṃ  vā  passāvaṃ vā
@Footnote: 1 Ma. Yu. pādakavaggo sattamo.
Kheḷaṃ  vā  karontassa  āpatti  catunnaṃ  vipattīnaṃ  ekaṃ  vipattiṃ
bhajati ācāravipattiṃ.
         Vipattivāraṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
   [463] Methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa āpattiyo sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ
katīhi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  .  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevantassa
āpattiyo  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  tīhi āpattikkhandhehi saṅgahitā
siyā  pārājikāpattikkhandhena  siyā  thullaccayāpattikkhandhena  siyā
dukkaṭāpattikkhandhena  .pe.  anādariyaṃ  paṭicca  udake uccāraṃ vā
passāvaṃ  vā kheḷaṃ vā karontassa āpatti sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ
katīhi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  .  anādariyaṃ  paṭicca  udake
uccāraṃ  vā  passāvaṃ  vā kheḷaṃ vā karontassa āpatti sattannaṃ
āpattikkhandhānaṃ ekena āpattikkhandhena saṅgahitā dukkaṭāpattikkhandhena.
         Saṅgahitavāraṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
   [464] Methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa āpattiyo channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
katīhi   samuṭṭhānehi   samuṭṭhahanti   1-  .  methunaṃ  dhammaṃ
paṭisevantassa   āpattiyo   channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena
samuṭṭhānena  samuṭṭhahanti  kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhahanti na
vācato  .pe.  anādarayaṃ  paṭicca  udake  uccāraṃ  vā passāvaṃ
vā  kheḷaṃ  vā  karontassa  āpatti  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha samuṭṭhantīti dissati.
Katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti . anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā
passāvaṃ  vā kheḷaṃ vā karontassa āpatti channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca cittato ca samuṭṭhāti
na vācato.
         Samuṭṭhānavāraṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
   [465] Methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa āpattiyo catunnaṃ adhikaraṇānaṃ
katamaṃ  adhikaraṇaṃ  .  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevantassa āpattiyo catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ  āpattādhikaraṇaṃ  .pe.  anādariyaṃ  paṭicca  udake
uccāraṃ  vā  passāvaṃ  vā  kheḷaṃ vā karontassa āpatti catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  .  anādariyaṃ  paṭicca  udake uccāraṃ
vā  passāvaṃ  vā kheḷaṃ vā karontassa āpatti catunnaṃ adhikaraṇānaṃ
āpattādhikaraṇaṃ.
         Adhikaraṇavāraṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
   [466] Methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa āpattiyo sattannaṃ samathānaṃ
katīhi  samathehi  sammanti  .  methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa āpattiyo
sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi  sammanti  siyā sammukhāvinayena ca
paṭiññātakaraṇena  ca  siyā  sammukhāvinayena  ca  tiṇavatthārakena
ca  .pe.  anādariyaṃ  paṭicca  udake  uccāraṃ  vā passāvaṃ vā
kheḷaṃ  vā  karontassa  āpatti  sattannaṃ  samathānaṃ  katīhi samathehi
sammati  .  anādariyaṃ  paṭicca  udake  uccāraṃ  vā passāvaṃ vā
Kheḷaṃ  vā  karontassa  āpatti  sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi
sammati  siyā  sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  siyā
sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.
         Samathavāraṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
   [467] Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanto kati āpattiyo āpajjati .
Methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevanto  tisso  āpattiyo āpajjati akkhāyite
sarīre  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevati  āpatti  pārājikassa  yebhuyyena
khāyite  sarīre  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevati  āpatti  thullaccayassa
vivaṭakate  1- mukhe acchupantaṃ aṅgajātaṃ paveseti āpatti dukkaṭassa
methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevanto  imā  tisso  āpattiyo āpajjati .
Tā  āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti . sattannaṃ
āpattikkhandhānaṃ katīhi āpattikkhandhehi saṅgahitā. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti.
   {467.1} Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ . sattannaṃ samathānaṃ
katīhi samathehi sammanti . tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo
bhajanti  siyā sīlavipattiṃ siyā ācāravipattiṃ . Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ
tīhi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā  pārājikāpattikkhandhena siyā
thullaccayāpattikkhandhena   siyā   dukkaṭāpattikkhandhena  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhahanti kāyato ca cittato
ca  samuṭṭhahanti  na vācato . catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ .
@Footnote: 1 Ma. vaṭṭakate. Yu. vattakate.
Sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi  sammanti  siyā sammukhāvinayena ca
paṭiññātakaraṇena  ca  siyā  sammukhāvinayena  ca  tiṇavatthārakena
ca  .pe.  anādariyaṃ  paṭicca  udake  uccāraṃ  vā passāvaṃ vā
kheḷaṃ  vā  karonto kati āpattiyo āpajjati . anādariyaṃ paṭicca
udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karonto ekaṃ āpattiṃ
āpajjati  dukkaṭaṃ  . anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ
vā kheḷaṃ vā karonto imaṃ ekaṃ āpattiṃ āpajjati.
   {467.2} Sā āpatti catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajati.
Sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  katīhi  āpattikkhandhehi saṅgahitā . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti . catunnaṃ adhikaraṇānaṃ
katamaṃ  adhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  katīhi  samathehi  sammati .
Sā  āpatti  catunnaṃ  vipattīnaṃ ekaṃ vipattiṃ bhajati ācāravipattiṃ .
Sattannaṃ   āpattikkhandhānaṃ  ekena  āpattikkhandhena  saṅgahitā
dukkaṭāpattikkhandhena  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti  kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhāti  na  vācato .
Catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi
samathehi  sammati  siyā  sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca
siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.
         Samuccayavāraṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
      Ime aṭṭha vārā sajjhāyamattena 1- likhitā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sajjhāyamaggena.
             Tassuddānaṃ
   [468] Kattha paññatti katī ca     vipattisaṅgahena ca
      samuṭṭhānādhikaraṇā         samatho ca samuccayoti.
             ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 113-118. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=462&items=7              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=462&items=7&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=462&items=7              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=462&items=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=462              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]