ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [675]   Lasuṇaṃ  khādantī  dve  āpattiyo  āpajjati
khādissāmīti   paṭiggaṇhāti   āpatti   dukkaṭassa   ajjhohāre
ajjhohāre āpatti pācittiyassa.
   [676] Sambādhe lomaṃ saṃharāpentī dve āpattiyo āpajjati
saṃharāpeti payoge dukkaṭaṃ saṃharāpite āpatti pācittiyassa.
   [677]  Talaghātakaṃ  karontī dve āpattiyo āpajjati karoti
payoge dukkaṭaṃ kate āpatti pācittiyassa.
   [678]  Jatumaṭṭhakaṃ  ādiyantī  dve  āpattiyo  āpajjati
ādiyati payoge dukkaṭaṃ ādinne āpatti pācittiyassa.
   [679]  Atirekadvaṅgulapabbaparamaṃ  udakasuddhikaṃ  ādiyantī  dve
@Footnote: 1 Ma. Yu. garupāvuraṇaṃ.
Āpattiyo   āpajjati   ādiyati  payoge  dukkaṭaṃ  ādinne
āpatti pācittiyassa.
   [680]  Bhikkhussa  bhuñjantassa  pānīyena  vā  vidhūpanena vā
upatiṭṭhantī   dve  āpattiyo  āpajjati  hatthapāse  tiṭṭhati
āpatti   pācittiyassa  hatthapāsaṃ  vijahitvā  tiṭṭhati  āpatti
dukkaṭassa.
   [681]  Āmakadhaññaṃ  viññāpetvā  bhuñjantī  dve āpattiyo
āpajjati   bhuñjissāmīti   paṭiggaṇhāti   āpatti   dukkaṭassa
ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.
   [682] Uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ 1- vā saṅkāraṃ vā
vighāsaṃ  vā  tirokuḍḍe [2]- chaḍḍentī dve āpattiyo āpajjati
chaḍḍeti payoge dukkaṭaṃ chaḍḍite āpatti pācittiyassa.
   [683]  Uccāraṃ  vā  passāvaṃ vā kheḷaṃ vā saṅkāraṃ vā
vighāsaṃ  vā  harite  chaḍḍentī  dve āpattiyo āpajjati chaḍḍeti
payoge dukkaṭaṃ chaḍḍite āpatti pācittiyassa.
   [684] Naccaṃ vā gītaṃ vā vāditaṃ vā dassanāya gacchantī dve
āpattiyo  āpajjati  gacchati  āpatti  dukkaṭassa  yattha  ṭhitā
passati vā suṇāti vā āpatti pācittiyassa.
          Lasuṇavaggo paṭhamo.
   [685]  Rattandhakāre  appadīpe  purisena  saddhiṃ ekenekā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi so ca bhikkhunīvibhaṅgepi na dissati
@2 Ma. vā tiropākāre vā.
Santiṭṭhantī   dve  āpattiyo  āpajjati  hatthapāse  tiṭṭhati
āpatti   pācittiyassa  hatthapāsaṃ  vijahitvā  tiṭṭhati  āpatti
dukkaṭassa.
   [686]  Paṭicchanne  okāse  purisena  saddhiṃ  ekenekā
santiṭṭhantī  dve  āpattiyo  āpajjati  hatthapāse tiṭṭhati āpatti
pācittiyassa hatthapāsaṃ vijahitvā tiṭṭhati āpatti dukkaṭassa.
   [687]  Ajjhokāse  purisena  saddhiṃ  ekenekā santiṭṭhantī
dve   āpattiyo   āpajjati   hatthapāse  tiṭṭhati  āpatti
pācittiyassa hatthapāsaṃ vijahitvā tiṭṭhati āpatti dukkaṭassa.
   [688] Rathikāya vā byūhe vā siṅghātake vā purisena saddhiṃ
ekenekā  santiṭṭhantī  dve  āpattiyo  āpajjati  hatthapāse
tiṭṭhati   āpatti   pācittiyassa  hatthapāsaṃ  vijahitvā  tiṭṭhati
āpatti dukkaṭassa.
   [689]  Purebhattaṃ  kulāni  upasaṅkamitvā  āsane  nisīditvā
sāmike  anāpucchā  pakkamantī  dve  āpattiyo  āpajjati  paṭhamaṃ
pādaṃ  anovassakaṃ  atikkāmeti  āpatti  dukkaṭassa  dutiyaṃ  pādaṃ
atikkāmeti āpatti pācittiyassa.
   [690]  Pacchābhattaṃ  kulāni  upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā
āsane  nisīdantī  dve  āpattiyo  āpajjati  nisīdati  payoge
dukkaṭaṃ nisinne āpatti pācittiyassa.
   [691] Vikāle kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā seyyaṃ
santharitvā  vā  santharāpetvā  vā  abhinisīdantī  dve āpattiyo
āpajjati   abhinisīdati   payoge  dukkaṭaṃ  abhinisinne  āpatti
pācittiyassa.
   [692]  Duggahitena  dūpadhāritena  paraṃ  ujjhāpentī  dve
āpattiyo  āpajjati  ujjhāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  ujjhāpite
āpatti pācittiyassa.
   [693] Attānaṃ vā paraṃ vā nirayena vā brahmacariyena vā
abhisapantī  dve  āpattiyo  āpajjati  abhisapati  payoge  dukkaṭaṃ
abhisapite āpatti pācittiyassa.
   [694]  Attānaṃ  vadhitvā  vadhitvā rodantī dve āpattiyo
āpajjati  vadhati  rodati  āpatti  pācittiyassa  vadhati  na  rodati
āpatti dukkaṭassa.
         Rattandhakāravaggo dutiyo.
   [695]  Naggā  nhāyantī dve āpattiyo āpajjati nhāyati
payoge dukkaṭaṃ nhānapariyosāne āpatti pācittiyassa.
   [696] Pamāṇātikkantaṃ udakasāṭikaṃ kārāpentī dve āpattiyo
āpajjati   kārāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  kārāpite  āpatti
pācittiyassa.
   [697]  Bhikkhuniyā  cīvaraṃ visibbetvā vā visibbāpetvā vā
Neva  sibbentī  na  sibbāpanāya  ussukkaṃ  karontī ekaṃ āpattiṃ
āpajjati pācittiyaṃ.
   [698]  Pañcāhikaṃ  saṅghāṭivāraṃ  atikkāmentī  ekaṃ āpattiṃ
āpajjati pācittiyaṃ.
   [699]  Cīvarasaṅkamanīyaṃ  dhārentī  dve  āpattiyo āpajjati
dhāreti payoge dukkaṭaṃ dhārite āpatti pācittiyassa.
   [700]  Gaṇassa  cīvaralābhaṃ antarāyaṃ karontī dve āpattiyo
āpajjati karoti payoge dukkaṭaṃ kate āpatti pācittiyassa.
   [701]  Dhammikaṃ  cīvaravibhaṅgaṃ  paṭibāhantī  dve  āpattiyo
āpajjati   paṭibāhati   payoge  dukkaṭaṃ  paṭibāhite  āpatti
pācittiyassa.
   [702]  Āgārikassa vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā
samaṇacīvaraṃ  dentī  dve  āpattiyo  āpajjati  deti  payoge
dukkaṭaṃ dinne āpatti pācittiyassa.
   [703]  Dubbalacīvarapaccāsāya  cīvarakālasamayaṃ atikkāmentī dve
āpattiyo  āpajjati  atikkāmeti  payoge  dukkaṭaṃ  atikkāmite
āpatti pācittiyassa.
   [704]  Dhammikaṃ  kaṭhinuddhāraṃ  paṭibāhantī  dve  āpattiyo
āpajjati   paṭibāhati   payoge  dukkaṭaṃ  paṭibāhite  āpatti
pācittiyassa.
          Nhānavaggo tatiyo.
   [705] Dve bhikkhuniyo ekamañce tuvaṭṭentiyo dve āpattiyo
āpajjanti   nipajjanti   payoge   dukkaṭaṃ  nipanne  āpatti
pācittiyassa.
   [706]  Dve  bhikkhuniyo ekattharaṇapāpuraṇā 1- tuvaṭṭentiyo
dve  āpattiyo  āpajjanti  nipajjanti  payoge  dukkaṭaṃ  nipanne
āpatti pācittiyassa.
   [707]  Bhikkhuniyā  sañcicca  aphāsuṃ karontī dve āpattiyo
āpajjati karoti payoge dukkaṭaṃ kate āpatti pācittiyassa.
   [708]  Dukkhitaṃ  sahajīviniṃ  neva  upaṭṭhentī na upaṭṭhāpanāya
ussukkaṃ karontī ekaṃ āpattiṃ āpajjati pācittiyaṃ.
   [709] Bhikkhuniyā upassayaṃ datvā kupitā anattamanā nikkaḍḍhantī
dve  āpattiyo  āpajjati  nikkaḍḍhati  payoge  dukkaṭaṃ nikkaḍḍhite
āpatti pācittiyassa.
   [710] Saṃsaṭṭhā bhikkhunī yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajjantī
dve  āpattiyo  āpajjati  ñattiyā  dukkaṭaṃ  kammavācāpariyosāne
āpatti pācittiyassa.
   [711]  Antoraṭṭhe  sāsaṅkasammate  sappaṭibhaye  asatthikā
cārikaṃ  carantī  dve  āpattiyo  āpajjati  paṭipajjati  payoge
dukkaṭaṃ paṭipanne āpatti pācittiyassa.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ...pāvuraṇā.
   [712]  Tiroraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ
carantī  dve  āpattiyo  āpajjati  paṭipajjati  payoge  dukkaṭaṃ
paṭipanne āpatti pācittiyassa.
   [713]  Antovassaṃ  cārikaṃ carantī dve āpattiyo āpajjati
paṭipajjati payoge dukkaṭaṃ paṭipanne āpatti pācittiyassa.
   [714] Vassaṃ vutthā bhikkhunī cārikaṃ na pakkamantī ekaṃ āpattiṃ
āpajjati pācittiyaṃ.
          Tuvaṭṭavaggo catuttho.
   [715]  Rājāgāraṃ vā cittāgāraṃ vā ārāmaṃ vā uyyānaṃ
vā  pokkharaṇiṃ  vā  dassanāya  gacchantī dve āpattiyo āpajjati
gacchati  payoge  dukkaṭaṃ  1-  yattha  ṭhitā  passati  āpatti
pācittiyassa.
   [716] Āsandiṃ vā pallaṅkaṃ vā paribhuñjantī dve āpattiyo
āpajjati   paribhuñjati   payoge   dukkaṭaṃ  paribhutte  āpatti
pācittiyassa.
   [717]  Suttaṃ  kantantī  dve  āpattiyo  āpajjati kantati
payoge dukkaṭaṃ ujjavujjave āpatti pācittiyassa.
   [718]  Gihiveyyāvaccaṃ  karontī  dve  āpattiyo āpajjati
karoti payoge dukkaṭaṃ kate āpatti pācittiyassa.
   [719] Bhikkhuniyā ehayye imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamehīti vuccamānā
@Footnote: 1 Ma. Yu. gacchati āpatti dukkaṭassa.
Sādhūti  paṭissuṇitvā  neva  vūpasamentī  na  vūpasamāya  ussukkaṃ
karontī ekaṃ āpattiṃ āpajjati pācittiyaṃ.
   [720]  Āgārikassa vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā
sahatthā  khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ  vā  dentī  dve  āpattiyo
āpajjati deti payoge dukkaṭaṃ dinne āpatti pācittiyassa.
   [721]  Āvasathacīvaraṃ anissajjitvā paribhuñjantī dve āpattiyo
āpajjati   paribhuñjati   payoge   dukkaṭaṃ  paribhutte  āpatti
pācittiyassa.
   [722] Āvasathaṃ anissajijitvā cārikaṃ pakkamantī dve āpattiyo
āpajjati  paṭhamaṃ  pādaṃ  parikkhepaṃ  atikkāmeti  āpatti  dukkaṭassa
dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti āpatti pācittiyassa.
   [723]  Tiracchānavijjaṃ  pariyāpuṇantī dve āpattiyo āpajjati
pariyāpuṇāti payoge dukkaṭaṃ pade pade āpatti pācittiyassa.
   [724]  Tiracchānavijjaṃ  vācentī  dve  āpattiyo āpajjati
vāceti payoge dukkaṭaṃ pade pade āpatti pācittiyassa.
         Cittāgāravaggo pañcamo.
   [725]  Jānaṃ  sabhikkhukaṃ  ārāmaṃ  anāpucchā  pavisantī dve
Āpattiyo  āpajjati  paṭhamaṃ  pādaṃ  parikkhepaṃ  atikkāmeti āpatti
dukkaṭassa dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti āpatti pācittiyassa.
   [726] Bhikkhuṃ akkosantī paribhāsantī dve āpattiyo āpajjati
akkosati payoge dukkaṭaṃ akkosite āpatti pācittiyassa.
   [727] Caṇḍīkatā 1- gaṇaṃ paribhāsantī dve āpattiyo āpajjati
paribhāsati payoge dukkaṭaṃ paribhāsite āpatti pācittiyassa.
   [728] Nimantitā vā pavāritā vā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā
bhuñjantī  dve  āpattiyo  āpajjati  khādissāmi  bhuñjissāmīti
paṭiggaṇhāti   āpatti   dukkaṭassa   ajjhohāre   ajjhohāre
āpatti pācittiyassa.
   [729] Kulaṃ maccharāyantī dve āpattiyo āpajjati maccharāyati
payoge dukkaṭaṃ maccharite āpatti pācittiyassa.
   [730]  Abhikkhuke  āvāse  vassaṃ  vasantī dve āpattiyo
āpajjati vassaṃ vasissāmīti senāsanaṃ paññāpeti 2- pānīyaṃ paribhojanīyaṃ
upaṭṭhāpeti  3-  pariveṇaṃ  sammajjati  āpatti  dukkaṭassa  saha
aruṇuggamanā āpatti pācittiyassa.
   [731] Vassaṃ vutthā bhikkhunī ubhatosaṅghe tīhi ṭhānehi nappavārentī
ekaṃ āpattiṃ āpajjati pācittiyaṃ.
   [732] Ovādāya vā saṃvāsāya vā na gacchantī ekaṃ āpattiṃ
āpajjati pācittiyaṃ.
@Footnote: 1 Yu. caṇḍikatā . 2 Ma. paññapeti . 3 Ma. upaṭṭhapeti.
   [733]  Uposathampi  na pucchantī ovādampi na yācantī ekaṃ
āpattiṃ āpajjati pācittiyaṃ.
   [734] Pasākhe jātaṃ gaṇḍaṃ vā ruhitaṃ vā anapaloketvā saṅghaṃ
vā gaṇaṃ vā purisena saddhiṃ ekenekā bhedāpentī dve āpattiyo
āpajjati bhedāpeti payoge dukkaṭaṃ bhinne āpatti pācittiyassa.
          Ārāmavaggo chaṭṭho.
   [735]  Gabbhiniṃ  vuṭṭhāpentī  dve  āpattiyo  āpajjati
vuṭṭhāpeti payoge dukkaṭaṃ vuṭṭhāpite āpatti pācittiyassa.
   [736]  Pāyantiṃ  vuṭṭhāpentī  dve  āpattiyo  āpajjati
vuṭṭhāpeti payoge dukkaṭaṃ vuṭṭhāpite āpatti pācittiyassa.
   [737]  Dve  vassāni  chasu  dhammesu asikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ
vuṭṭhāpentī  dve  āpattiyo  āpajjati  vuṭṭhāpeti  payoge
dukkaṭaṃ vuṭṭhāpite āpatti pācittiyassa.
   [738]  Dve  vassāni  chasu  dhammesu  sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ
saṅghena  asammataṃ  vuṭṭhāpentī dve āpattiyo āpajjati vuṭṭhāpeti
payoge dukkaṭaṃ vuṭṭhāpite āpatti pācittiyassa.
   [739]  Ūnadvādasavassaṃ  gihigataṃ  vuṭṭhāpentī dve āpattiyo
āpajjati vuṭṭhāpeti payoge dukkaṭaṃ vuṭṭhāpite āpatti pācittiyassa.
   [740]  Paripuṇṇadvādasavassaṃ  gihigataṃ  dve  vassāni  chasu
Dhammesu  asikkhitasikkhaṃ  vuṭṭhāpentī  dve  āpattiyo  āpajjati
vuṭṭhāpeti payoge dukkaṭaṃ vuṭṭhāpite āpatti pācittiyassa.
   [741]  Paripuṇṇadvādasavassaṃ gihigataṃ dve vassāni chasu dhammesu
sikkhitasikkhaṃ  saṅghena  asammataṃ vuṭṭhāpentī dve āpattiyo āpajjati
vuṭṭhāpeti payoge dukkaṭaṃ vuṭṭhāpite āpatti pācittiyassa.
   [742] Sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā dve vassāni neva anuggaṇhantī
nānuggahāpentī ekaṃ āpattiṃ āpajjati pācittiyaṃ.
   [743]  Vuṭṭhāpitaṃ  pavattiniṃ  dve vassāni nānubandhantī ekaṃ
āpattiṃ āpajjati pācittiyaṃ.
   [744] Sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā neva vūpakāsentī na vūpakāsāpentī
ekaṃ āpattiṃ āpajjati pācittiyaṃ.
          Gabbhinīvaggo sattamo.
   [745]  Ūnavīsativassaṃ  kumārībhūtaṃ  vuṭṭhāpentī dve āpattiyo
āpajjati   vuṭṭhāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  vuṭṭhāpite  āpatti
pācittiyassa.
   [746]  Paripuṇṇavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu
asikkhitasikkhaṃ  vuṭṭhāpentī  dve  āpattiyo  āpajjati  vuṭṭhāpeti
payoge dukkaṭaṃ vuṭṭhāpite āpatti pācittiyassa.
   [747]  Paripuṇṇavīsativassaṃ  kumārībhūtaṃ  dve  vassāni  chasu
dhammesu  sikkhitasikkhaṃ  saṅghena  asammataṃ vuṭṭhāpentī dve āpattiyo
Āpajjati   vuṭṭhāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  vuṭṭhāpite  āpatti
pācittiyassa.
   [748] Ūnadvādasavassā vuṭṭhāpentī dve āpattiyo āpajjati
vuṭṭhāpeti payoge dukkaṭaṃ vuṭṭhāpite āpatti pācittiyassa.
   [749]  Paripuṇṇadvādasavassā  saṅghena  asammatā  vuṭṭhāpentī
dve  āpattiyo  āpajjati  vuṭṭhāpeti  payoge dukkaṭaṃ vuṭṭhāpite
āpatti pācittiyassa.
   [750] Alantāva te ayye vuṭṭhāpitenāti vuccamānā sādhūti
paṭissuṇitvā  pacchā  khīyanadhammaṃ  āpajjantī  dve  āpattiyo
āpajjati khīyati payoge dukkaṭaṃ khīyite āpatti pācittiyassa.
   [751]  Sikkhamānaṃ  sace  me  tvaṃ  ayye  cīvaraṃ  dassasi
evāhantaṃ  vuṭṭhāpessāmīti vatvā neva vuṭṭhāpentī na vuṭṭhāpanāya
ussukkaṃ karontī ekaṃ āpattiṃ āpajjati pācittiyaṃ.
   [752] Sikkhamānaṃ sace maṃ tvaṃ ayye dve vassāni anubandhissasi
evāhantaṃ  vuṭṭhāpessāmīti vatvā neva vuṭṭhāpentī na vuṭṭhāpanāya
ussukkaṃ karontī ekaṃ āpattiṃ āpajjati pācittiyaṃ.
   [753]  Purisasaṃsaṭṭhaṃ  kumārakasaṃsaṭṭhaṃ  caṇḍiṃ sokāvassaṃ sikkhamānaṃ
vuṭṭhāpentī  dve  āpattiyo  āpajjati vuṭṭhāpeti payoge dukkaṭaṃ
vuṭṭhāpite āpatti pācittiyassa.
   [754]  Mātāpitūhi  vā  sāmikena vā ananuññātaṃ sikkhamānaṃ
Vuṭṭhāpentī  dve  āpattiyo  āpajjati  vuṭṭhāpeti  payoge
dukkaṭaṃ vuṭṭhāpite āpatti pācittiyassa.
   [755]  Pārivāsikacchandadānena  sikkhamānaṃ  vuṭṭhāpentī  dve
āpattiyo  āpajjati  vuṭṭhāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  vuṭṭhāpite
āpatti pācittiyassa.
   [756]  Anuvassaṃ  vuṭṭhāpentī  dve  āpattiyo  āpajjati
vuṭṭhāpeti payoge dukkaṭaṃ vuṭṭhāpite āpatti pācittiyassa.
   [757]  Ekaṃ  vassaṃ  dve  vuṭṭhāpentī  dve  āpattiyo
āpajjati   vuṭṭhāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  vuṭṭhāpite  āpatti
pācittiyassa.
         Kumārībhūtavaggo aṭṭhamo.
   [758]  Chattupāhanaṃ  dhārentī  dve  āpattiyo  āpajjati
dhāreti payoge dukkaṭaṃ dhārite āpatti pācittiyassa.
   [759]  Yānena  yāyantī  dve āpattiyo āpajjati yāyati
payoge dukkaṭaṃ yāyite āpatti pācittiyassa.
   [760]  Saṅghāṇiṃ dhārentī dve āpattiyo āpajjati dhāreti
payoge dukkaṭaṃ dhārite āpatti pācittiyassa.
   [761]  Itthālaṅkāraṃ  dhārentī  dve  āpattiyo āpajjati
dhāreti payoge dukkaṭaṃ dhārite āpatti pācittiyassa.
   [762]  Gandhavaṇṇakena  nhāyantī  dve  āpattiyo āpajjati
Nhāyati payoge dukkaṭaṃ nhānapariyosāne āpatti pācittiyassa.
   [763]  Vāsitakena  piññākena  nhāyantī  dve  āpattiyo
āpajjati  nhāyati  payoge  dukkaṭaṃ  nhānapariyosāne  āpatti
pācittiyassa.
   [764]  Bhikkhuniyā  ummaddāpentī  parimaddāpentī  dve
āpattiyo  āpajjati  ummaddāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  ummaddite
āpatti pācittiyassa.
   [765]  Sikkhamānāya  ummaddāpentī  parimaddāpentī  dve
āpattiyo  āpajjati  ummaddāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  ummaddite
āpatti pācittiyassa.
   [766]  Sāmaṇeriyā  ummaddāpentī  parimaddāpentī  dve
āpattiyo  āpajjati  ummaddāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  ummaddite
āpatti  pācittiyassa  .  gihiniyā  ummaddāpentī  parimaddāpentī
dve   āpattiyo  āpajjati  ummaddāpeti  payoge  dukkaṭaṃ
ummaddite  āpatti  pācittiyassa  .  bhikkhussa  purato  anāpucchā
āsane  nisīdantī  dve  āpattiyo  āpajjati  nisīdati  payoge
dukkaṭaṃ nisinne āpatti pācittiyassa.
   [767]  Anokāsakataṃ  bhikkhuṃ  pañhaṃ  pucchantī dve āpattiyo
āpajjati pucchati payoge dukkaṭaṃ pucchite āpatti pācittiyassa.
   [768]  Asaṅkacchikā gāmaṃ pavisantī dve āpattiyo āpajjati
Paṭhamaṃ  pādaṃ  parikkhepaṃ  atikkāmeti  āpatti  dukkaṭassa  dutiyaṃ
pādaṃ atikkāmeti āpatti pācittiyassa.
         Chattupāhanavaggo navamo.
         Navavaggā khuddakā niṭṭhitā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 188-202. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=675&items=94              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=675&items=94&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=675&items=94              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=675&items=94              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=675              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]