ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

page194.

Siṅgālakasuttaṃ [172] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe . tena kho pana samayena siṅgālako 1- gahapatiputto kālasseva vuṭṭhāya rājagahā nikkhamitvā allavattho allakeso pañjaliko puthuddisā namassati puratthimaṃ disaṃ dakkhiṇaṃ disaṃ pacchimaṃ disaṃ uttaraṃ disaṃ heṭṭhimaṃ disaṃ uparimaṃ disaṃ. [173] Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya rājagahaṃ piṇḍāya pāvisi . addasā kho bhagavā siṅgālakaṃ gahapatiputtaṃ kālasseva vuṭṭhāya rājagahā nikkhamitvā allavatthaṃ allakesaṃ pañjalikaṃ puthuddisā namassantaṃ puratthimaṃ disaṃ dakkhiṇaṃ disaṃ pacchimaṃ disaṃ uttaraṃ disaṃ heṭṭhimaṃ disaṃ uparimaṃ disaṃ disvāna 2- siṅgālakaṃ gahapatiputtaṃ etadavoca kinnu 3- tvaṃ gahapatiputta kālasseva vuṭṭhāya rājagahā nikkhamitvā allavattho allakeso pañjaliko puthuddisā namassasi puratthimaṃ disaṃ .pe. uparimaṃ disanti . pitā mama 4- bhante kālaṃ karonto evaṃ 5- avaca disā tāta namasseyyāsīti so kho ahaṃ bhante pitu vacanaṃ sakkaronto garukaronto 6- mānento pūjento kālasseva vuṭṭhāya rājagahā nikkhamitvā allavattho allakeso pañjaliko puthuddisā namassāmi puratthimaṃ disaṃ .pe. @Footnote: 1 sigālakotipi pāṭho. 2 Ma. Yu. disvā. 3 Ma. kiṃ nu kho. 4 Ma. Yu. maṃ. @5 Yu. ayaṃ na dissati. 6 Ma. garuṃ karonto.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page195.

Uparimaṃ disanti . na kho gahapatiputta ariyassa vinaye evaṃ cha disā namassitabbāti . yathākathaṃ pana bhante ariyassa vinaye cha disā namassitabbā sādhu me bhante bhagavā tathā dhammaṃ desetu yathā ariyassa vinaye cha disā namassitabbāti. [174] Tenahi gahapatiputta suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho siṅgālako gahapatiputto bhagavato paccassosi . bhagavā etadavoca yato kho gahapatiputta ariyasāvakassa cattāro kammakkilesā pahīnā honti catūhi 1- ṭhānehi pāpakammaṃ na karoti cha ca bhogānaṃ apāyamukhāni na sevati so evaṃ cuddasapāpakāpagato chadisāpaṭicchādī hoti 2- ubholokavijayāya paṭipanno hoti tassa ayañceva loko āraddho hoti paro ca loko. So 3- kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati. {174.1} Katamassa cattāro kammakkilesā pahīnā honti . Pāṇātipāto kho gahapatiputta kammakkileso adinnādānaṃ kammakkileso kāmesu micchācāro kammakkileso musāvādo kammakkileso imassa cattāro kammakkilesā pahīnā hontīti . idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā [175] Pāṇātipāto adinnādānaṃ musāvādo pavuccati 4- paradāragamanañceva na pasaṃsanti 5- paṇḍitāti. [176] Katamehi catūhi ṭhānehi pāpakammaṃ na karoti chandāgatiṃ @Footnote: 1 Ma. Yu. catuhi ca. 2 Ma. Yu. ayaṃ na dissati. 3 Yu. ayaṃ na dissati. @4 Ma. Yu. musāvādo ca vuccati. 5 Ma. Yu. nappasaṃsanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page196.

Gacchanto pāpakammaṃ karoti dosāgatiṃ gacchanto pāpakammaṃ karoti mohāgatiṃ gacchanto pāpakammaṃ karoti bhayāgatiṃ gacchanto pāpakammaṃ karoti . yato kho gahapatiputta ariyasāvako neva chandāgatiṃ gacchati na dosāgatiṃ gacchati na mohāgatiṃ gacchati na bhayāgatiṃ gacchati . imehi catūhi ṭhānehi pāpakammaṃ na karotīti . idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā [177] Chandā dosā bhayā mohā yo dhammaṃ ativattati nihīyati tassa yaso 1- kāḷapakkheva candimā chandā dosā bhayā mohā yo dhammaṃ nātivattati āpūrati tassa yaso 1- sukkapakkheva candimāti. [178] Katamāni cha bhogānaṃ apāyamukhāni na sevati . Surāmerayamajjapamādaṭṭhānānuyogo kho gahapatiputta bhogānaṃ apāyamukhaṃ vikālavisikhācariyānuyogo bhogānaṃ apāyamukhaṃ samajjābhicaraṇaṃ bhogānaṃ apāyamukhaṃ jūtappamādaṭṭhānānuyogo bhogānaṃ apāyamukhaṃ pāpamittānuyogo bhogānaṃ apāyamukhaṃ ālassānuyogo bhogānaṃ apāyamukhaṃ. [179] Cha khome gahapatiputta ādīnavā surāmerayamajjapamādaṭ- ṭhānānuyoge sandiṭṭhikā dhanajāni 2- kalahappavaḍḍhanī rogānaṃ āyatanaṃ akittisañjananī hirikopinaniddaṃsanī paññāya dubbalīkaraṇītveva chaṭṭhaṃ padaṃ bhavati . ime kho gahapatiputta cha ādīnavā surāmerayamajja- pamādaṭṭhānānuyoge. @Footnote: 1 Ma. yaso tassa. 2 Yu. dhanañjāni.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page197.

[180] Cha khome gahapatiputta ādīnavā vikālavisikhācariyānuyoge attāpissa agutto arakkhito hoti puttadāropissa agutto arakkhito hoti sāpateyyaṃpissa aguttaṃ arakkhitaṃ hoti saṅkiyo ca hoti tesu tesu 1- ṭhānesu abhūtavacanañca tasmiṃ rūhati bahūnañca dukkhadhammānaṃ purakkhito 2- hoti . ime kho gahapatiputta cha ādīnavā vikālavisikhācariyānuyoge. [181] Cha khome gahapatiputta ādīnavā samajjābhicaraṇe kva 3- naccaṃ kva gītaṃ kva vāditaṃ kva akkhānaṃ kva pāṇissaraṃ kva kumbhathūnanti. Ime kho gahapatiputta cha ādīnavā samajjābhicaraṇe. [182] Cha khome gahapatiputta ādīnavā jūtappamādaṭṭhānānuyoge jayaṃ veraṃ pasavati jino vittamanusocati 4- sandiṭṭhikā dhanajāni sabhāgatassa vacanaṃ na rūhati mittāmaccānaṃ paribhūto hoti āvāhavivāhakānaṃ appatthito hoti akkhadhutto [5]- purisapuggalo nālaṃ dārabharaṇāyāti 6- . ime kho gahapatiputta cha ādīnavā jūtappamādaṭṭhānānuyoge. [183] Cha khome gahapatiputta ādīnavā pāpamittānuyoge ye dhuttā ye soṇḍā ye pipāsā ye nekatikā ye vañcanikā ye sāhasikā tyāssa mittā honti te sahāyā . ime kho gahapatiputta cha ādīnavā pāpamittānuyoge. [184] Cha khome gahapatiputta ādīnavā ālassānuyoge atisītanti @Footnote: 1 Ma. Yu. pāpakesu. 2 Yu. purakkhato. 3 Sī. Yu. sabbavāresu kuvaṃ. 4 Yu. @cittamanusocati. 5 Ma. ayaṃ. 6 Yu. dārābharaṇāyāti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page198.

Kammaṃ na karoti atiuṇhanti kammaṃ na karoti atisāyanti kammaṃ na karoti atipātoti kammaṃ na karoti aticchātosmīti kammaṃ na karoti atipipāsitosmīti 1- kammaṃ na karoti tassa evaṃ kiccāpadesabahulassa viharato anuppannā ceva bhogā nuppajjanti uppannā ca bhogā parikkhayaṃ gacchanti . ime kho gahapatiputta cha ādīnavā ālassānuyogeti . idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā [185] Hoti pānasakhā nāma hoti sammiyasammiyo yo ca atthesu jātesu sahāyo hoti so sakhā. Ussūraseyyā paradārasevanā verappasaṅgo 2- ca anatthatā ca pāpā ca mittā sukadariyatā ca ete cha ṭhānā purisaṃ dhaṃsayanti. Pāpamitto pāpasakho pāpaācāragocaro 3- asmā lokā paramhā ca ubhayā dhaṃsate naro. Akkhitthiyo vāruṇī naccagītaṃ divāsoppaṃ pāricariyā akāle 4- pāpā ca mittā sukadariyatā ca ete cha ṭhānā purisaṃ dhaṃsayanti. Akkhehi dibbanti suraṃ pivanti @Footnote: 1 Ma. Yu. atidhātosmīti. 2 Ma. verappasavo. 3 Yu. pāpacāragocaro. 4 Yu. akālaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page199.

Yantitthiyo pāṇasamā paresaṃ nihīnasevī na ca vuḍḍhisevī 1- nihīyati 2- kāḷapakkheva candimā 3- yo vāruṇi adhano abhicchano 4- pipāsosi atthapāgato 5- udakamiva iṇaṃ vigāhati ākulaṃ 6- kāhati 7- khippamattano. Na divāsuppasīlena rattinuṭṭhānadessinā 8- niccaṃ mattena soṇḍena sakkā āvasituṃ gharaṃ. Atisītaṃ atiuṇhaṃ atisāyamidaṃ ahu iti vissaṭṭhakammante 9- atthā accenti māṇave. Yo ca sītañca uṇhañca tiṇā bhiyyo na maññati karaṃ purisakiccāni so sukhā 10- na vihāyatīti. [186] Cattārome gahapatiputta amittā mittappaṭirūpakā veditabbā aññadatthuharo amitto mittappaṭirūpako veditabbo vacīparamo amitto mittappaṭirūpako veditabbo anuppiyabhāṇī amitto mittappaṭirūpako veditabbo apāyasahāyo amitto mittappaṭirūpako veditabbo. [187] Catūhi kho gahapatiputta ṭhānehi aññadatthuharo amitto mittappaṭirūpako veditabbo aññadatthuharo hoti appena bahumicchati @Footnote: 1 Ma. Yu. vuddhasevī. 2 Ma. nihīyate. 3 Ma. cando. 4 Ma. Yu. yo vāruṇī addhano @akiñcano 5 Ma. pipāso pivaṃ papāgato. Yu. pipāso pibampapāgato. 6 Yu. akulaṃ. @7 Ma. akulaṃ kāhiti. 8 Yu. ...dassinā. 9 Yu. vissaṭṭhakammanto. 10 Ma. sukhaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page200.

Bhayassa kiccaṃ na 1- karoti sevati atthakāraṇā . imehi kho gahapatiputta catūhi ṭhānehi aññadatthuharo amitto mittappaṭirūpako veditabbo. [188] Catūhi kho gahapatiputta ṭhānehi vacīparamo amitto mittappaṭirūpako veditabbo atītena paṭisantharati anāgatena paṭisantharati niratthakena saṅgaṇhāti paccuppannesu kiccesu byasanaṃ dasseti . Imehi kho gahapatiputta catūhi ṭhānehi vacīparamo amitto mittappaṭirūpako veditabbo. [189] Catūhi kho gahapatiputta ṭhānehi anuppiyabhāṇī amitto mittappaṭirūpako veditabbo pāpakammaṃpissa 2- anujānāti kalyāṇaṃpissa anujānāti 3- sammukhassa 4- vaṇṇaṃ bhāsati parammukhassa 4- avaṇṇaṃ bhāsati . imehi kho gahapatiputta catūhi ṭhānehi anuppiyabhāṇī amitto mittappaṭirūpako veditabbo. [190] Catūhi kho gahapatiputta ṭhānehi apāyasahāyo amitto mittappaṭirūpako veditabbo surāmerayamajjapamādaṭṭhānānuyoge sahāyo hoti vikālavisikhācariyānuyoge sahāyo hoti samajjābhicaraṇe sahāyo hoti jūtappamādaṭṭhānānuyoge sahāyo hoti . imehi kho gahapatiputta catūhi ṭhānehi apāyasahāyo amitto mittappaṭirūpako veditabbo 5-. Idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā @Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo na dissati. 2 Ma. Yu. pāpakaṃpissa. 3 Yu. nānujānāti. @4 Yu. ...mukhāssa. 5 Ma. Yu. veditabboti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page201.

[191] Aññadatthuharo mitto yo ca mitto vacīparamo 1- anuppiyañca yo āhu 2- apāyesu ca yo sakhā ete amitte cattāro iti viññāya paṇḍito ārakā parivajjeyya maggaṃ paṭibhayaṃ yathāti. [192] Cattārome gahapatiputta mittā suhadā veditabbā upakārako mitto suhado veditabbo samānasukhadukkho mitto suhado veditabbo atthakkhāyī mitto suhado veditabbo anukampako mitto suhado veditabbo. [193] Catūhi kho gahapatiputta ṭhānehi upakārako mitto suhado veditabbo pamattaṃ rakkhati pamattassa sāpateyyaṃ rakkhati bhītassa paṭisaraṇaṃ hoti uppannesu kiccesu karaṇīyesu taddiguṇaṃ bhogaṃ anuppadeti 3- . imehi kho gahapatiputta catūhi ṭhānehi upakārako mitto suhado veditabbo. [194] Catūhi kho gahapatiputta ṭhānehi samānasukhadukkho mitto suhado veditabbo guyhamassa ācikkhati guyhamassa pariguyhati 4- āpadāsu na vijahati jīvitaṃpissa atthāya pariccattaṃ hoti . Imehi kho gahapatiputta catūhi ṭhānehi samānasukhadukkho mitto suhado veditabbo. [195] Catūhi kho gahapatiputta ṭhānehi atthakkhāyī mitto suhado veditabbo pāpā nivāreti kalyāṇe niveseti assutaṃ sāveti @Footnote: 1 Ma. Yu. vacīparo. 2 Ma. Yu. āha. 3 Yu. anuppādeti. 4 Ma. Yu. parigūhati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page202.

Saggassa maggaṃ ācikkhati . imehi kho gahapatiputta catūhi ṭhānehi atthakkhāyī mitto suhado veditabbo. [196] Catūhi kho gahapatiputta ṭhānehi anukampako mitto suhado veditabbo abhavenassa na nandati bhavenassa nandati avaṇṇaṃ bhaṇamānaṃ nivāreti vaṇṇaṃ bhaṇamānaṃ pasaṃsati . imehi kho gahapatiputta catūhi ṭhānehi anukampako mitto suhado veditabboti . idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā [197] Upakāro ca yo mitto sukhadukkho ca yo sakhā 1- atthakkhāyī ca yo mitto yo ca mittānukampako. Etepi mitte cattāro iti viññāya paṇḍito sakkaccaṃ payirupāseyya mātā puttaṃva orasaṃ. Paṇḍito sīlasampanno jalaṃ aggīva bhāsati bhoge saṃharamānassa bhamarasseva irīyato. Bhogā sannicayaṃ yanti vammikovūpacīyati evaṃ bhoge samāharitvā 2- alamatto kule gihī 3-. Catudhā vibhaje bhoge save mittāni ganthati ekena bhoge bhuñjeyya dvīhi kammaṃ payojaye catutthañca nidhāpeyya āpadāsu bhavissatīti. [198] Kathañca gahapatiputta ariyasāvako chadisāpaṭicchādī hoti . @Footnote: 1 Ma. sukhe dukkhe ca yo sakhā. Yu. yo ca mitto sukhe dukkhe. 2 Ma. samāhatvā. @Yu. samāhantvā. 3 alamattho kule gihi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page203.

Cha imā 1- gahapatiputta disā veditabbā puratthimā disā mātāpitaro veditabbā dakkhiṇā disā ācariyā veditabbā pacchimā disā puttadārā veditabbā uttarā disā mittāmaccā veditabbā heṭṭhimā disā dāsakammakarā veditabbā uparimā disā samaṇabrāhmaṇā veditabbā. [199] Pañcahi kho gahapatiputta ṭhānehi puttena puratthimā disā mātāpitaro paccupaṭṭhātabbā bhato nesaṃ bharissāmi kiccaṃ nesaṃ karissāmi kulavaṃsaṃ ṭhapessāmi dāyajjaṃ paṭipajjāmi athavā pana 2- petānaṃ kālakatānaṃ dakkhiṇaṃ anuppadassāmīti . imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi puttena puratthimā disā mātāpitaro paccupaṭṭhitā pañcahi kho 3- ṭhānehi puttaṃ anukampanti pāpā nivārenti kalyāṇe nivesenti sippaṃ sikkhāpenti paṭirūpena dārena saññojenti samaye dāyajjaṃ niyyādenti . imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi puttena puratthimā disā mātāpitaro paccupaṭṭhitā imehi pañcahi ṭhānehi puttaṃ anukampanti evamassa esā puratthimā disā paṭicchannā hoti khemā appaṭibhayā. [200] Pañcahi kho gahapatiputta ṭhānehi antevāsinā dakkhiṇā disā ācariyā paccupaṭṭhātabbā uṭṭhānena upaṭṭhānena sussusāya 4- pāricariyāya sakkaccaṃ sippaṃ paṭiggahaṇena . imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi antevāsinā dakkhiṇā disā ācariyā paccupaṭṭhitā @Footnote: 1 Yu. chayimā . 2 Yu. atha ca pana . 3 Ma. Yu. khosaddo na dissati. @4 Yu. sussūsāya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page204.

Pañcahi ṭhānehi antevāsiṃ anukampanti suvinītaṃ vinenti sugahitaṃ gāhāpenti sabbasippesu taṃ 1- samakkhāyino bhavanti mittāmaccesu paṭivedenti 2- disāsu parittāṇaṃ karonti . imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi antevāsinā dakkhiṇā disā ācariyā paccupaṭṭhitā imehi pañcahi ṭhānehi antevāsiṃ anukampanti evamassa esā dakkhiṇā disā paṭicchannā hoti khemā appaṭibhayā. [201] Pañcahi kho gahapatiputta ṭhānehi sāmikena pacchimā disā bhariyā paccupaṭṭhātabbā sammānanāya avimānanāya 3- anaticariyāya issariyavossaggena alaṅkārānuppadānena . imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi sāmikena pacchimā disā bhariyā paccupaṭṭhitā pañcahi ṭhānehi sāmikaṃ anukampanti 4- susaṃvihitakammantā ca hoti susaṅgahitaparijanā 5- ca anaticārinī ca sambhatañca anurakkhati dakkhā ca hoti analasā sabbakiccesu. Imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi sāmikena pacchimā disā bhariyā paccupaṭṭhitā imehi pañcahi ṭhānehi sāmikaṃ anukampanti 4- evamassa esā pacchimā disā paṭicchannā hoti khemā appaṭibhayā. [202] Pañcahi kho gahapatiputta ṭhānehi kulaputtena uttarā disā mittāmaccā paccupaṭṭhātabbā dānena piyavajjena 6- atthacariyāya samānattatāya avisaṃvādanatāya . imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi kulaputtena uttarā disā mittāmaccā paccupaṭṭhitā @Footnote: 1 Ma. Yu. sabbasippasutaṃ. 2 Ma. paṭiyādenti. Yu. parivedenti. @3 Ma. anavamānanāya. 4 Ma. Yu. anukampati. 5 Ma. saṅgahitaparijanā. @6 Yu. peyyavajjena.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page205.

Pañcahi ṭhānehi kulaputtaṃ anukampanti pamattaṃ rakkhanti pamattassa sāpateyyaṃ rakkhanti bhītassa saraṇaṃ honti āpadāsu na vijahanti aparapajaṃpissa 1- paṭipūjenti . imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi kulaputtena uttarā disā mittāmaccā paccupaṭṭhitā imehi pañcahi ṭhānehi kulaputtaṃ anukampanti evamassa esā uttarā disā paṭicchannā hoti khemā appaṭibhayā. [203] Pañcahi kho gahapatiputta ṭhānehi ayirakena 2- heṭṭhimā disā dāsakammakarā paccupaṭṭhātabbā yathābalaṃ kammantaṃ saṃvidhānena bhattavettanānuppadānena 3- gilānupaṭṭhānena acchariyānaṃ rasānaṃ saṃvibhāgena samaye vossaggena . imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi ayirakena heṭṭhimā disā dāsakammakarā paccupaṭṭhitā pañcahi ṭhānehi ayirakaṃ anukampanti pubbuṭṭhāyino ca honti pacchānipātino ca dinnādāyino ca sukatakammakarā ca 4- kittivaṇṇaharā ca . imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi ayirakena heṭṭhimā disā dāsakammakarā paccupaṭṭhitā imehi pañcahi ṭhānehi ayirakaṃ anukampanti evamassa esā heṭṭhimā disā paṭicchannā hoti khemā appaṭibhayā. [204] Pañcahi kho gahapatiputta ṭhānehi kulaputtena uparimā disā samaṇabrāhmaṇā paccupaṭṭhātabbā mettena kāyakammena mettena vacīkammena mettena manokammena anāvaṭadvāratāya āmisānuppadānena . imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi kulaputtena @Footnote: 1 Ma. aparapajā cassa. Yu. aparapajaṃ ca pissa. 2 Ma. ayyirakena. 3 Ma. ... @vetanānuppadānena. 4 Yu. dinnadāyino ca sukatakammakārakā ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page206.

Uparimā disā samaṇabrāhmaṇā paccupaṭṭhitā chahi ṭhānehi kulaputtaṃ anukampanti pāpā nivārenti kalyāṇe nivesenti kalyāṇena manasā anukampanti assutaṃ sāventi sutaṃ pariyodapenti 1- saggassa maggaṃ ācikkhanti . imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi kulaputtena uparimā disā samaṇabrāhmaṇā paccupaṭṭhitā imehi chahi ṭhānehi kulaputtaṃ anukampanti evamassa esā uparimā disā paṭicchannā hoti khemā appaṭibhayāti . idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā [205] Mātāpitā disā pubbā ācariyā dakkhiṇā disā puttadārā disā pacchā mittāmaccā ca uttarā dāsakammakarā heṭṭhā uddhaṃ samaṇabrāhmaṇā etā disā namasseyya alamatto 2- kule gihī. Paṇḍito sīlasampanno saṇho ca paṭibhāṇavā nivātavutti atthaddho tādiso labhate yasaṃ uṭṭhānako analaso āpadāsu na vedhati acchiddavutti 3- medhāvī tādiso labhate yasaṃ. Saṅgāhako mittakaro vadaññū vītamaccharo netā vinetā anunetā tādiso labhate yasaṃ. Dānañca piyavajjañca 4- atthacariyā ca yā idha samānatā ca dhammesu tattha tattha yathārahaṃ. @Footnote: 1 Ma. pariyodāpenti. 2 Yu. alamattho. 3 Ma. acchinnavutti. @4 Yu. peyyavajjañca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page207.

Ete kho saṅgahā loke rathassāṇīva yāyato ete ca saṅgahā nāssu na mātā puttakāraṇā labhetha mānaṃ pūjaṃ vā pitā vā puttakāraṇā. Yasmā ca saṅgahā ete samapekkhanti 1- paṇḍitā tasmā mahattaṃ papponti pāsaṃsā ca bhavanti teti. [206] Evaṃ vutte siṅgālako gahapatiputto bhagavantaṃ etadavoca abhikkantaṃ bhante abhikkantaṃ bhante seyyathāpi bhante nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telappajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto rūpāni dakkhantīti evamevaṃ bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito esāhaṃ bhante bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca upāsakaṃ maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti. Siṅgālakasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ. ----------------- @Footnote: 1 Yu. samavekkhanti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 194-207. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=11&item=172&items=35&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=11&item=172&items=35&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=11&item=172&items=35&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=11&item=172&items=35&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=172              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=3307              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=3307              Contents of The Tipitaka Volume 11 http://84000.org/tipitaka/read/?index_11

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :