ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
           Opammavaggo
           --------
           kakacupamasuttam
   [263]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena ayasma
moliyaphagguno bhikkhunihi saddhim ativelam samsattho viharati . evam samsattho
ayasma  moliyaphagguno  bhikkhunihi saddhim viharati . sace koci bhikkhu
ayasmato  moliyaphaggunassa  sammukha  tasam  bhikkhuninam  avannam bhasati
tenayasma  moliyaphagguno  kupito  anattamano adhikaranampi karoti .
Sace pana koci bhikkhu tasam bhikkhuninam sammukha ayasmato moliyaphaggunassa
avannam  bhasati  tena  ta  bhikkhuniyo kupita anattamana adhikaranampi
karonti. Evam samsattho ayasma moliyaphagguno bhikkhunihi saddhim viharati.
   {263.1}  Atha kho annataro bhikkhu yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno kho so bhikkhu bhagavantam etadavoca ayasma bhante moliyaphagguno
bhikkhunihi saddhim ativelam samsattho viharati evam samsattho bhante ayasma
moliyaphagguno bhikkhunihi saddhim viharati sace koci bhikkhu ayasmato moliyaphaggunassa
sammukha tasam bhikkhuninam avannam bhasati tenayasma moliyaphagguno kupito
Anattamano  adhikaranampi  karoti  sace  pana  koci  bhikkhu  tasam
bhikkhuninam  sammukha  ayasmato  moliyaphaggunassa  avannam  bhasati
tena  ta  bhikkhuniyo  kupita  anattamana adhikaranampi karonti evam
samsattho bhante ayasma moliyaphagguno bhikkhunihi saddhim viharatiti.
   [264]  Atha  kho  bhagava  annataram  bhikkhum amantesi ehi
tvam  bhikkhu  mama  vacanena  moliyaphaggunam  bhikkhum  amantehi  sattha
tam  avuso moliyaphagguna 1- amantetiti . evambhanteti kho so
bhikkhu  bhagavato  patissutva  yenayasma  moliyaphagguno  tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  moliyaphaggunam  etadavoca  sattha  tam
avuso  moliyaphagguna  amantetiti  .  evamavusoti kho ayasma
moliyaphagguno  tassa  bhikkhuno  patissutva  yena bhagava tenupasankami
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi.
   {264.1} Ekamantam nisinnam kho ayasmantam moliyaphaggunam bhagava
etadavoca saccam kira tvam phagguna bhikkhunihi saddhim ativelam samsattho viharasi
evam samsattho tvam phagguna bhikkhunihi saddhim viharasi sace koci bhikkhu tuyham
sammukha  tasam  bhikkhuninam avannam bhasati tena tvam kupito anattamano
adhikaranampi  karosi  sace  pana  koci bhikkhu tasam bhikkhuninam sammukha
tuyham  avannam  bhasati  tena  ta  bhikkhuniyo  kupita  anattamana
adhikaranampi  karonti  evam  samsattho  kira  tvam  phagguna  bhikkhunihi
saddhim  viharasiti  . evam bhante 2- . nanu tvam phagguna kulaputto
@Footnote: 1 Ma. Yu. phaggunati dissati. sabbattha idisameva. 2 Po. Ma. itisaddo dissati.
Saddha agarasma anagariyam pabbajitoti. Evam bhante 1-.
   {264.2} Na kho te etam phagguna patirupam kulaputtassa saddha
agarasma  anagariyam  pabbajitassa  yam  tvam  bhikkhunihi saddhim ativelam
samsattho vihareyyasi.
   {264.3}  Tasmatiha  phagguna  tava cepi koci sammukha tasam
bhikkhuninam  avannam  bhaseyya  tatrapi  tvam  phagguna  ye  gehasita
chanda  ye  gehasita  vitakka  te  pajaheyyasi tatrapi phagguna
evam  sikkhitabbam  na  ceva  me  cittam  viparinatam  bhavissati na ca
papikam  vacam  niccharessami  hitanukampi ca viharissami mettacitto
na dosantaroti evanhi te phagguna evam 2- sikkhitabbam.
   {264.4} Tasmatiha phagguna tava cepi koci sammukha tasam bhikkhuninam
panina  paharam  dadeyya  ledduna paharam dadeyya dandena paharam
dadeyya  satthena paharam dadeyya tatrapi tvam phagguna ye gehasita
chanda ye gehasita vitakka te pajaheyyasi tatrapi te phagguna evam
sikkhitabbam  na ceva me cittam viparinatam bhavissati na ca papikam vacam
niccharessami  hitanukampi ca viharissami mettacitto na dosantaroti
evanhi te phagguna sikkhitabbam.
   {264.5}  Tasmatiha  phagguna tava cepi koci sammukha avannam
bhaseyya  tatrapi  tvam phagguna ye gehasita chanda ye gehasita
vitakka  te  pajaheyyasi  tatrapi te phagguna evam sikkhitabbam na
ceva me cittam viparinatam bhavissati na ca papikam vacam niccharessami
hitanukampi   ca   viharissami  mettacitto  na  dosantaroti
@Footnote: 1 Po. Ma. itisaddo dissati. 2 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Evanhi te phagguna sikkhitabbam.
   {264.6} Tasmatiha phagguna tava cepi koci panina paharam dadeyya
ledduna  paharam  dadeyya  dandena paharam dadeyya satthena paharam
dadeyya tatrapi tvam phagguna ye gehasita chanda ye gehasita vitakka
te pajaheyyasi tatrapi te phagguna evam sikkhitabbam na ceva me cittam
viparinatam  bhavissati  na ca papikam vacam niccharessami hitanukampi ca
viharissami mettacitto na dosantaroti evanhi te phagguna sikkhitabbanti.
   [265]  Atha  kho  bhagava  bhikkhu amantesi aradhayimsu vata
me  bhikkhave  bhikkhu  ekam  samayam  cittam . idhaham bhikkhave bhikkhu
amantesim  aham  kho bhikkhave ekasanabhojanam bhunjami ekasanabhojanam
kho   aham   bhikkhave  bhunjamano  appabadhatanca  sanjanami
appatankatanca  lahutthananca  balanca  phasuviharanca  .  etha
tumhepi  bhikkhave  ekasanabhojanam bhunjatha ekasanabhojanam kho bhikkhave
tumhepi  bhunjamana  appabadhatanca  sanjanissatha  appatankatanca
lahutthananca  balanca  phasuviharancati  .  na  me  bhikkhave tesu
bhikkhusu  anusasani  karaniya  ahosi  satuppadakaraniyameva  bhikkhave
tesu bhikkhusu ahosi.
   {265.1}   Seyyathapi  bhikkhave  subhumiyam  catummahapathe
ajannaratho  sudanto  yutto  assa  thito  odhastapatodo  tamenam
dakkho  yoggacariyo  assadammasarathi  abhiruhitva  vamena  hatthena
rasmiyo  gahetva  dakkhinena  hatthena  patodam  gahetva yenicchakam
Yadicchakam  sareyyapi  paccasareyyapi  evameva  kho bhikkhave na
me  tesu  bhikkhusu  anusasani  karaniya  ahosi  satuppadakaraniyameva
bhikkhave  tesu  bhikkhusu ahosi . tasmatiha bhikkhave tumhepi akusalam
pajahatha  kusalesu  dhammesu  ayogam  karotha evanhi tumhepi imasmim
dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjissatha.
   {265.2} Seyyathapi bhikkhave gamassa va nigamassa va avidure
mahantam  salavanam  tancassa elandehi sanchannam tassa kocideva puriso
uppajjeyya  atthakamo  hitakamo  yogakkhemakamo  so  ya ta
salalatthiyo  kutila  ojasaraniyo 1- ta tacchetva 2- bahiddha
nihareyya  antovanam  suvisodhitam visodheyya ya pana ta salalatthiyo
ujuka  sujata  [3]- samma parihareyya evanahi 4- tam bhikkhave
salavanam aparena samayena vuddhim virulhim vepullam apajjeyya evameva
kho bhikkhave tumhepi akusalam pajahatha kusalesu dhammesu ayogam karotha
evanhi tumhepi imasmim dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjissatha.
   [266] Bhutapubbam bhikkhave imissayeva savatthiya vedehika nama
gahapatani ahosi . vedehikaya bhikkhave gahapataniya evam kalyano
kittisaddo  abbhuggato  sorata  vedehika  gahapatani  nivata
vedehika  gahapatani upasanta vedehika gahapataniti . vedehikaya
kho  pana  bhikkhave  gahapataniya  kali  nama dasi ahosi dakkha
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. ojapaharaniyo. 2 Po. Ma. chetva. 3 Ma. Yu. ta.
@4 Po. Ma. Yu. evam hetam.
Analasa susamvihitakammanta.
   {266.1} Atha kho bhikkhave kaliya dasiya etadahosi mayham kho
ayyaya  evam  kalyano  kittisaddo abbhuggato sorata vedehika
gahapatani  nivata  vedehika  gahapatani  upasanta  vedehika
gahapataniti  kinnukho  me  ayya  santamyeva nu kho ajjhattam kopam
na  patukaroti  udahu  asantam  udahu  mayhampete  1- kammanta
susamvihita  yena  me ayya santamyeva ajjhattam kopam na patukaroti
no asantam yannunaham ayyam vimamseyyanti.
   {266.2} Atha kho bhikkhave kali dasi diva utthasi. Atha kho
bhikkhave vedehika gahapatani kalim dasim etadavoca he je kaliti.
Kim ayyeti . kim je diva utthasiti . Na khvayye kinciti. No vata
re  kinci  papadasi  2-  diva  utthasiti  kupita  anattamana
bhakutimakasi  3-  .  atha kho bhikkhave kaliya dasiya etadahosi
santamyeva  me  ayya  ajjhattam  kopam  na patukaroti no asantam
mayhampete  kammanta  susamvihita yena me ayya santamyeva ajjhattam
kopam  na  patukaroti  no  asantam  yannunaham  bhiyyoso  mattaya
ayyam vimamseyyanti.
   {266.3} Atha kho bhikkhave kali dasi divataramyeva utthasi.
Atha  kho  bhikkhave  vedehika  gahapatani  kalim  dasim etadavoca
he  je kaliti . kim ayyeti . kim je diva utthasiti . na
khvayye   kinciti  .   no  vata  re  kinci  papadasi
@Footnote: 1 Ma. mayhamevete. Yu. mayhevete. 2 Ma. Yu. papidasi.
@3 Ma. bhakutim. Yu. bhukutim.
Diva  1-  utthasiti kupita anattamana anattamanavacam nicchareti .
Atha  kho bhikkhave kaliya dasiya etadahosi santamyeva me ayya
ajjhattam  kopam  na  patukaroti  no  asantam  mayhampete kammanta
susamvihita  yena  me ayya santamyeva ajjhattam kopam na patukaroti
no asantam yannunaham bhiyyoso mattaya aham vimamseyyanti.
   {266.4} Atha kho bhikkhave kali dasi divataramyeva utthasi.
Atha kho bhikkhave vedehika gahapatani kalim dasim etadavoca he je
kaliti . kim ayyeti . kim je divataram utthasiti . na khvayye
kinciti  .  no vata re kinci papadasi divataram utthasiti kupita
anattamana  aggalasucim  gahetva  sise  paharam  adasi  sisam  te
bhindissamiti 2-.
   {266.5} Atha kho bhikkhave kali dasi bhinnena sisena lohitena
galantena  pativissakanam  ujjhapesi  passathayye  sorataya  kammam
passathayye  nivataya  kammam  passathayye  upasantaya  kammam katham hi
nama  ekadasiya  diva  utthasiti  kupita  anattamana  aggalasucim
gahetva sise paharam dassati sisam te bhindissamiti 3-.
   {266.6} Atha kho bhikkhave vedehikaya gahapataniya aparena samayena
evam  papako  kittisaddo  abbhuggacchi  candi  vedehika gahapatani
anivata  vedehika  gahapatani anupasanta vedehika gahapataniti .
Evameva kho bhikkhave idhekacco bhikkhu tavadeva soratasorato hoti
@Footnote: 1 Ma. divataram. 2 Si. Ma. Yu. sisam vo bhindi. 3 Si. Ma. Yu. sisam vo
@bhindissatiti.
Nivatanivato  hoti  upasantupasanto  hoti  yava  na  amanapa
vacanapatha phusanti yato ca kho 1- bhikkhave bhikkhum amanapa vacanapatha
phusanti  atha  kho bhikkhave soratoti veditabbo nivatoti veditabbo
upasantoti  veditabbo  .  nahantam  bhikkhave bhikkhum suvacoti vadami
yo   civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharahetu   suvaco
hoti  sovacassatam apajjati tam kissa hetu tanhi so bhikkhave bhikkhu
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharam    alabhamano   na
suvaco hoti na sovacassatam apajjati. Yo ca kho bhikkhave bhikkhu dhammamyeva
sakkaronto  dhammam  garukaronto  dhammam  apacayamano  suvaco hoti
sovacassatam  apajjati  tamaham  suvacoti  vadami . tasmatiha bhikkhave
dhammamyeva  sakkaronta  dhammam garukaronta [2]- dhammam apacayamana
suvaca  bhavissama  sovacassatam  apajjissamati evanhi vo bhikkhave
sikkhitabbam.
   [267]  Pancime bhikkhave vacanapatha yehi vo pare vadamana
vadeyyum kalena va akalena va bhutena va abhutena va sanhena
va  pharusena va atthasanhitena va anatthasanhitena va mettacitta
va dosantara va . kalena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum
akalena  va bhutena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum abhutena
va  sanhena  va  bhikkhave  pare vadamana vadeyyum pharusena va
atthasanhitena  va  bhikkhave  pare vadamana vadeyyum anatthasanhitena
@Footnote: 1 Ma. khosaddo na dissati. 2 Ma. dhammam manenta dhammam pujenta.
Va  mettacitta  va  bhikkhave pare vadamana vadeyyum dosantara
va  .  tatrapi vo bhikkhave evam sikkhitabbam na ceva no cittam
viparinatam  bhavissati  na  ca  papikam  vacam niccharessama hitanukampi
ca viharissama mettacitta na dosantara tanca puggalam mettasahagatena
cetasa  pharitva  viharissama  tadarammananca  sabbavantam  lokam
mettasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena appamanena averena
abyapajjhena pharitva viharissamati evanhi vo bhikkhave sikkhitabbam.
   [268]  Seyyathapi  bhikkhave  puriso agaccheyya kuddalapitakam
adaya so evam vadeyya aham imam mahapathavim apathavim karissamiti .
So tatra tatra khaneyya 1- tatra tatra vikireyya tatra tatra otthubheyya
tatra  tatra  omutteyya  apathavi  bhavasi  apathavi bhavasiti . tam kim
mannatha  bhikkhave  api  nu  so  puriso  imam  mahapathavim  apathavim
kareyyati  .  no  hetam  bhante  tam kissa hetu ayanhi bhante
mahapathavi  gambhira  appameyya  sa  na  sukara  apathavim  katum
yavadeva ca pana so puriso kilamathassa vighatassa bhagi assati.
   {268.1} Evameva kho bhikkhave pancime vacanapatha yehi vo pare
vadamana vadeyyum kalena va akalena va bhutena va abhutena va sanhena
va  pharusena va atthasanhitena va anatthasanhitena va mettacitta
va dosantara va . kalena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum
@Footnote: 1 Ma. vikhineyya.
Akalena  va bhutena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum abhutena
va  sanhena  va  bhikkhave  pare vadamana vadeyyum pharusena va
atthasanhitena  va  bhikkhave  pare vadamana vadeyyum anatthasanhitena
va  mettacitta  va  bhikkhave pare vadamana vadeyyum dosantara
va . tatrapi vo bhikkhave evam sikkhitabbam na ceva no cittam viparinatam
bhavissati na ca papikam vacam niccharessama hitanukampi ca viharissama
mettacitta  na  dosantara  tanca  puggalam mettasahagatena cetasa
pharitva  viharissama  tadarammananca  sabbavantam  lokam  pathavisamena
cetasa  vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena
pharitva viharissamati evanhi vo bhikkhave sikkhitabbam.
   [269]  Seyyathapi  bhikkhave  puriso  agaccheyya lakham va
haliddam  va  nilam  va  manjettham va adaya so evam vadeyya
aham  imasmim  akase  rupani likhissami rupapatubhavam karissamiti .
Tam kim mannatha bhikkhave api nu so puriso imasmim akase rupani 1-
likheyya  rupapatubhavam  kareyyati  .  no  hetam bhante tam kissa
hetu  ayanhi  bhante  akaso  arupi  anidassano  tattha  na
sukaram  rupam  likhitum  rupapatubhavam katum yavadeva ca pana so puriso
kilamathassa vighatassa bhagi assati . evameva kho bhikkhave pancime
vacanapatha  yehi vo pare vadamana vadeyyum kalena va akalena
@Footnote: 1 Ma. Yu. rupam.
Va  .pe.  tadarammananca  sabbavantam  lokam akasasamena cetasa
vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva
viharissamati evanhi vo bhikkhave sikkhitabbam.
   [270] Seyyathapi bhikkhave puriso agaccheyya adittam tinukkam
adaya  so  evam  vadeyya  aham  imaya  adittaya  tinukkaya
gangam  nadim  santapessami  samparitapessamiti  .  tam  kim mannatha
bhikkhave  api  nu  so  puriso  adittaya  tinukkaya gangam nadim
santapeyya  samparitapeyyati  .  no  hetam  bhante  tam  kissa
hetu  ganga  hi  bhante nadi gambhira appameyya sa na sukara
adittaya  tinukkaya  santapetum  samparitapetum  yavadeva  ca pana
so  puriso  kilamathassa  vighatassa  bhagi assati . evameva kho
bhikkhave pancime vacanapatha yehi vo pare vadamana vadeyyum kalena
va akalena va .pe. tadarammananca sabbavantam lokam gangasamena
cetasa  vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena
pharitva viharissamati evanhi vo bhikkhave sikkhitabbam.
   [271]  Seyyathapi  bhikkhave  vilarabhasta  maddita sumaddita
suparimaddita  muduka  tulini  chinnasassara  chinnapabbhara  atha  puriso
agaccheyya  kattham  va kathalam va adaya so evam vadeyya aham
imam vilarabhastam madditam sumadditam suparimadditam mudukam tulinim chinnasassaram
chinnapabbharam  katthena  va  kathalena  va  sarasaram  karissami bharabharam
Karissamiti  . tam kim mannatha bhikkhave api nu so puriso imam 1-
vilarabhastam  madditam  sumadditam  suparimadditam  mudukam  tulinim  chinnasassaram
chinnapabbharam  katthena  va  kathalena  va  sarasaram  kareyya  bharabharam
kareyyati  . no hetam bhante tam kissa hetu ayanahi 2- bhante
vilarabhasta   maddita  sumaddita  suparimaddita  muduka  tulini
chinnasassara  chinnapabbhara  sa na sukara katthena va kathalena va
sarasaram  katum  bharabharam katum yavadeva ca pana so puriso kilamathassa
vighatassa bhagi assati.
   {271.1} Evameva kho bhikkhave pancime vacanapatha yehi vo
pare  vadamana  vadeyyum  kalena  va akalena va bhutena va
abhutena  va  sanhena  va  pharusena  va  atthasanhitena  va
anatthasanhitena  va  mettacitta  va  dosantara va . kalena
va bhikkhave pare vadamana vadeyyum akalena va bhutena va bhikkhave
pare  vadamana  vadeyyum  abhutena va sanhena va bhikkhave pare
vadamana  vadeyyum  pharusena  va  atthasanhitena va bhikkhave pare
vadamana  vadeyyum  anatthasanhitena  va  mettacitta  va bhikkhave
pare  vadamana  vadeyyum  dosantara va . tatrapi vo bhikkhave
evam  sikkhitabbam  na  ceva  no  cittam  viparinatam  bhavissati na ca
papikam  vacam  niccharessama  hitanukampi ca viharissama mettacitta
na  dosantara  tanca  puggalam  mettasahagatena  cetasa  pharitva
viharissama   tadarammananca   sabbavantam  lokam  vilarabhastasamena
@Footnote: 1 Ma. amum. 2 Ma. am hi.
Cetasa  vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena
pharitva viharissamati evanhi vo bhikkhave sikkhitabbam.
   [272] Ubhatodandakenapi ce bhikkhave kakacena cora vocaraka
angamangani  okanteyyum  tatrapi  yo  mano  paduseyya  na me
so tena sasanakaro . tatrapi vo bhikkhave evam sikkhitabbam na ceva
no  cittam  viparinatam  bhavissati  na  ca papikam vacam niccharessama
hitanukampi  ca  viharissama  mettacitta  na  dosantara  tanca
puggalam  mettasahagatena  cetasa  pharitva  viharissama tadarammananca
sabbavantam  lokam  mettasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena
appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva viharissamati evanhi
vo bhikkhave sikkhitabbam.
   [273]  Imanca  tumhe  bhikkhave  kakacupamam  ovadam abhikkhanam
manasikareyyatha  passatha  no  tumhe  bhikkhave  tanca  vacanapatham anum
va thulam va yam tumhe nadhivaseyyathati . no hetam bhante .
Tasmatiha  bhikkhave  imam  kakacupamam  ovadam  abhikkhanam  manasikarotha
tam vo bhavissati digharattam hitaya sukhayati.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Kakacupamasuttam nitthitam pathamam.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 248-260. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=263&items=11&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=263&items=11&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=263&items=11&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=263&items=11&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=263              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :