ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
   [353]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  atha  kho  pingalakoccho
brahmano  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva bhagavata saddhim
sammodi  sammodaniyam  katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinno  kho pingalakoccho brahmano bhagavantam etadavoca
yeme  bho gotama samanabrahmana sanghino ganino ganacariya nata
yasassino  titthakara  sadhusammata  bahujanassa  seyyathidam  purano
kassapo  makkhali  gosalo  ajito  kesakambalo  pakudho kaccayano
sanjayo  velatthaputto  nigantho  nataputto  sabbe  te  sakaya
patinnaya  abbhannimsu  sabbeva  na  abbhannimsu  udahu  ekacce
abbhannimsu  ekacce  na  abbhannimsuti  .  alam  brahmana titthatetam
sabbe  te  sakaya  patinnaya  abbhannimsu  sabbeva  na  abbhannimsu
udahu  ekacce  abbhannimsu  ekacce  na  abbhannimsuti  dhammam te
brahmana  desessami  tam sunahi sadhukam manasikarohi bhasissamiti .
Evam bhoti kho pingalakoccho brahmano bhagavato paccassosi.
   [354]  Bhagava  etadavoca  seyyathapi  brahmana  puriso
saratthiko  saragavesi  sarapariyesanam  caramano  mahato  rukkhassa
titthato  saravato  atikkammeva  saram  atikkamma  pheggum atikkamma
Tacam  atikkamma  pappatikam  sakhapalasam  chetva  adaya pakkameyya
saranti  mannamano . tamenam cakkhuma puriso disva evam vadeyya
na vatayam bhavam puriso annasi saram na annasi pheggum na annasi
pappatikam  na  annasi  sakhapalasam  tathahayam bhavam puriso saratthiko
saragavesi  sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato
atikkammeva  saram  atikkamma  pheggum  atikkamma  tacam  atikkamma
pappatikam   sakhapalasam  chetva  adaya  pakkanto  saranti
mannamano   yancassa   sarena   sarakaraniyam  tancassa  attham
nanubhavissatiti.
   {354.1}  Seyyathapi  va  pana brahmana puriso saratthiko
saragavesi  sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato
atikkammeva  saram  atikkamma pheggum atikkamma tacam pappatikam chetva
adaya  pakkameyya  saranti  mannamano . tamenam cakkhuma puriso
disva  evam  vadeyya  na  vatayam  bhavam puriso annasi saram na
annasi  pheggum  na  annasi  tacam  na  annasi  pappatikam  na
annasi  sakhapalasam  tathahayam  bhavam  puriso  saratthiko saragavesi
sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva
saram  atikkamma  pheggum  atikkamma  tacam  pappatikam chetva adaya
pakkanto  saranti  mannamano  yancassa  sarena  sarakaraniyam
tancassa attham nanubhavissatiti.
   {354.2}  Seyyathapi  va  pana brahmana puriso saratthiko
saragavesi   sarapariyesanam   caramano   mahato   rukkhassa
Titthato  saravato  atikkammeva saram atikkamma pheggum tacam chetva
adaya  pakkameyya  saranti  mannamano . tamenam cakkhuma puriso
disva  evam  vadeyya  na  vatayam  bhavam puriso annasi saram na
annasi  pheggum  na  annasi  tacam  na  annasi  pappatikam  na
annasi  sakhapalasam  tathahayam  bhavam  puriso  saratthiko saragavesi
sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva
saram  atikkamma  pheggum  tacam  chetva adaya  pakkanto saranti
mannamano   yancassa   sarena   sarakaraniyam  tancassa  attham
nanubhavissatiti.
   {354.3}  Seyyathapi  va  pana brahmana puriso saratthiko
saragavesi  sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato
atikkammeva  saram  pheggum  chetva  adaya  pakkameyya  saranti
mannamano  .  tamenam  cakkhuma  puriso  disva evam vadeyya na
vatayam  bhavam  puriso  annasi saram na annasi pheggum na annasi
tacam  na  annasi  pappatikam  na  annasi sakhapalasam tathahayam bhavam
puriso  saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa
titthato saravato atikkammeva saram pheggum chetva adaya pakkanto
saranti  mannamano  yancassa  sarena  sarakaraniyam  tancassa  attham
nanubhavissatiti.
   {354.4}  Seyyathapi  va  pana brahmana puriso saratthiko
saragavesi  sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato
saranneva chetva adaya pakkameyya saranti janamano . tamenam
Cakkhuma  puriso  disva  evam vadeyya annasi vatayam bhavam puriso
saram  annasi  pheggum  annasi  tacam  annasi  pappatikam  annasi
sakhapalasam  tathahayam  bhavam puriso saratthiko saragavesi sarapariyenam
caramano  mahato  rukkhassa  titthato  saravato  saranneva chetva
adaya  pakkanto  saranti  janamano yancassa sarena sarakaraniyam
tancassa attham anubhavissatiti.
   [355]  Evameva  kho brahmana idhekacco kulaputto saddha
agarasma  anagariyam  pabbajito  hoti  otinnomhi jatiya jaraya
maranena     sokaparidevadukkhadomanassupayasehi     dukkhotinno
dukkhapareto  appevanama  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya
pannayethati  .  so  evam  pabbajito  samano labhasakkarasilokam
abhinibbatteti  .  so  tena  labhasakkarasilokena  attamano hoti
paripunnasankappo  .  so  tena  labhasakkarasilokena attanukkamseti
param  vambheti  ahamasmi  labhi  sakkarasilokava  ime  pananne
bhikkhu  appannata  appesakkhati  .  labhasakkarasilokena  ca ye
anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya
na  chandam  janeti  na vayamati olinavuttiko ca hoti sathiliko .
Seyyathapi  so brahmana puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam
caramano  mahato  rukkhassa  titthato  saravato  atikkammeva  saram
atikkamma  pheggum  atikkamma  tacam  atikkamma  pappatikam  sakhapalasam
Chetva  adaya  pakkanto  saranti  mannamano  yancassa sarena
sarakaraniyam  tancassa  attham  nanubhavissatiti  .  tathupamaham  brahmana
imam puggalam vadami.
   [356] Idha pana brahmana ekacco puggalo saddha agarasma
anagariyam  pabbajito  hoti  otinnomhi  jatiya  jaraya  maranena
sokaparidevadukkhadomanassupayasehi    dukkhotinno    dukkhapareto
appevanama   imassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   antakiriya
pannayethati  .  so  evam  pabbajito  samano labhasakkarasilokam
abhinibbatteti  .  so  tena  labhasakkarasilokena  na  attamano
hoti  na  paripunnasankappo  .  so  tena  labhasakkarasilokena
na  attanukkamseti  na  param  vambheti  .  labhasakkarasilokena ca
ye  anne  dhamma  uttaritara  ca  panitatara  ca tesam dhammanam
sacchikiriyaya  chandam  janeti  vayamati  anolinavuttiko  ca  hoti
asathiliko.
   {356.1} So silasampadam aradheti . so taya silasampadaya
attamano  hoti  paripunnasankappo  .  so  taya  silasampadaya
attanukkamseti  param  vambheti  ahamasmi  silava  kalyanadhammo
ime  pananne  bhikkhu  dussila  papadhammati  .  silasampadaya  ca
ye  anne  dhamma  uttaritara  ca  panitatara  ca tesam dhammanam
sacchikiriyaya  na  chandam  janeti  na  vayamati  olinavuttiko  ca
hoti  sathiliko  .  seyyathapi  so  brahmana puriso saratthiko
Saragavesi  sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato
atikkammeva  saram  atikkamma pheggum atikkamma tacam pappatikam chetva
adaya   pakkanto   saranti  mannamano  yancassa  sarena
sarakaraniyam  tancassa  attham  nanubhavissatiti  .  tathupamaham  brahmana
imam puggalam vadami.
   [357]  Idha  pana  brahmana  ekacco  .pe.  antakiriya
pannayethati  .  so  evam  pabbajito  samano labhasakkarasilokam
abhinibbatteti  .  so  tena  labhasakkarasilokena  na  attamano
hoti  na  paripunnasankappo  .  so  tena  labhasakkarasilokena
na  attanukkamseti  na  param  vambheti  .  labhasakkarasilokena ca
ye  anne  dhamma  uttaritara  ca  panitatara  ca tesam dhammanam
sacchikiriyaya  chandam  janeti  vayamati  anolinavuttiko  ca  hoti
asathiliko  .  so silasampadam aradheti . so taya silasampadaya
attamano hoti no ca kho paripunnasankappo.
   {357.1} So taya silasampadaya na attanukkamseti na param vambheti.
Silasampadaya ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam
dhammanam  sacchikiriyaya  chandam janeti vayamati anolinavuttiko ca hoti
asathiliko . so samadhisampadam aradheti . so taya samadhisampadaya
attamano  hoti  paripunnasankappo  .  so  taya  samadhisampadaya
attanukkamseti param vambheti ahamasmi samahito ekaggacitto ime pananne
Bhikkhu  asamahita  vibbhantacittati  . samadhisampadaya ca ye anne
dhamma  uttaritara  ca  panitatara  ca  tesam  dhammanam sacchikiriyaya
chandam  na  janeti  na vayamati olinavuttiko ca hoti sathiliko .
Seyyathapi  so brahmana puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam
caramano  mahato  rukkhassa  titthato  saravato  atikkammeva  saram
atikkamma  pheggum  tacam  chetva  adaya  pakkanto  saranti
mannamano   yancassa   sarena   sarakaraniyam  tancassa  attham
nanubhavissatiti. Tathupamaham brahmana imam puggalam vadami.
   [358] Idha pana brahmana ekacco puggalo saddha agarasma
anagariyam pabbajito hoti otinnomhi jatiya jaraya maranena .pe.
Antakiriya pannayethati . so evam pabbajito samano labhasakkarasilokam
abhinibbatteti . so tena labhasakkarasilokena na attamano hoti na
paripunnasankappo  . so tena labhasakkarasilokena na attanukkamseti
na param vambheti . labhasakkarasilokena ca ye anne dhamma uttaritara
ca  panitatara  ca  tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati
anolinavuttiko  ca hoti asathiliko . so silasampadam aradheti .
So taya silasampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo.
So  taya  silasampadaya  na  attanukkamseti  na  param vambheti .
Silasampadaya ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam
Dhammanam  sacchikiriyaya  chandam janeti vayamati anolinavuttiko ca hoti
asathiliko . so samadhisampadam aradheti . so taya samadhisampadaya
attamano hoti no ca kho paripunnasankappo. So taya samadhisampadaya
na attanukkamseti na param vambheti . samadhisampadaya ca ye anne
dhamma  uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam
janeti vayamati anolinavuttiko ca hoti asathiliko . so nanadassanam
aradheti . so tena nanadassanena attamano hoti paripunnasankappo.
So  tena  nanadassanena attanukkamseti param vambheti ahamasmi janam
passam  viharami  ime  pananne  bhikkhu  ajanam apassam viharantiti .
Nanadassanena ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam
dhammanam sacchikiriyaya na chandam janeti na vayamati olinavuttiko ca hoti
sathiliko  . seyyathapi so brahmana puriso saratthiko saragavesi
sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva
saram  pheggum chetva adaya pakkanto saranti mannamano yancassa
sarena  sarakaraniyam  tancassa  attham  nanubhavissatiti  .  tathupamaham
brahmana imam puggalam vadami.
   [359] Idha pana brahmana ekacco puggalo saddha agarasma
anagariyam   pabbajito   hoti   otinnomhi  jatiya  jaraya
maranena     sokaparidevadukkhadomanassupayasehi     dukkhotinno
Dukkhapareto  appevanama  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya
pannayethati  .  so  evam  pabbajito  samano labhasakkarasilokam
abhinibbatteti  .  so tena labhasakkarasilokena na attamano hoti
na  paripunnasankappo  .  so  tena  labhasakkarasilokena  na
attanukkamseti  na  param  vambheti  .  labhasakkarasilokena ca ye
anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya
chandam  janeti  vayamati  anolinavuttiko ca hoti asathiliko . so
silasampadam  aradheti . so taya silasampadaya attamano hoti no
ca kho paripunnasankappo.
   {359.1} So taya silasampadaya na attanukkamseti na param vambheti.
Silasampadaya ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam
dhammanam  sacchikiriyaya  chandam janeti vayamati anolinavuttiko ca hoti
asathiliko . so samadhisampadam aradheti . so taya samadhisampadaya
attamano hoti no ca kho paripunnasankappo. So taya samadhisampadaya
na attanukkamseti na param vambheti . samadhisampadaya ca ye anne
dhamma  uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam
janeti vayamati anolinavuttiko ca hoti asathiliko . so nanadassanam
aradheti  . so tena nanadassanena attamano hoti no ca kho
paripunnasankappo  .  so  tena  nanadassanena  na  attanukkamseti
na param vambheti . nanadassanena ca ye anne dhamma uttaritara ca
Panitatara  ca  tesam  dhammanam  sacchikiriyaya  chandam  janeti vayamati
anolinavuttiko  ca  hoti asathiliko . katame ca brahmana dhamma
nanadassanena  uttaritara  ca  panitatara ca . idha brahmana bhikkhu
vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam
pitisukham  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  . ayampi kho brahmana
dhammo  nanadassanena  uttaritaro  ca  panitataro  ca . puna caparam
brahmana  bhikkhu  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam  sampasadanam
cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram  samadhijam  pitisukham  dutiyam
jhanam .pe. Tatiyam jhanam .pe. Catuttham jhanam upasampajja viharati.
   {359.2} Ayampi kho brahmana dhammo nanadassanena uttaritaro
ca  panitataro  ca . puna caparam brahmana bhikkhu sabbaso rupasannanam
samatikkama  patighasannanam  atthangama  nanattasannanam  amanasikara
ananto  akasoti  akasanancayatanam  upasampajja  viharati .
Ayampi  kho  brahmana dhammo nanadassanena uttaritaro ca panitataro
ca  .  puna  caparam  brahmana  bhikkhu  sabbaso  akasanancayatanam
samatikkamma   anantam   vinnananti   vinnanancayatanam  upasampajja
viharati   .pe.  sabbaso  vinnanancayatanam  samatikkamma  natthi
kinciti  akincannayatanam  upasampajja  viharati  .pe.  sabbaso
akincannayatanam   samatikkamma   nevasannanasannayatanam  upasampajja
viharati  .  ayampi  kho  brahmana dhammo nanadassanena uttaritaro
Ca  panitataro  ca  .  puna  caparam  brahmana  bhikkhu  sabbaso
nevasannanasannayatanam     samatikkamma     sannavedayitanirodham
upasampajja  viharati  .  pannayapassa  1- disva asava parikkhina
honti  .  ayampi  kho  brahmana dhammo nanadassanena uttaritaro
ca  panitataro  ca  .  ime  kho  brahmana dhamma nanadassanena
uttaritara  ca  panitatara  ca  . seyyathapi so brahmana puriso
saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato
saravato  saranneva  chetva adaya pakkanto saranti janamano
yancassa  sarena  sarakaraniyam  tancassa  attham  anubhavissatiti .
Tathupamaham brahmana imam puggalam vadami.
   [360] Iti kho brahmana nayidam brahmacariyam labha sakkarasilokanisamsam
na  silasampadanisamsam  na  samadhisampadanisamsam  na  nanadassananisamsam
ya ca kho ayam brahmana akuppa cetovimutti etadatthamidam brahmana
brahmacariyam etam saram etam pariyosananti.
   Evam  vutte  pingalakoccho  brahmano  bhagavantam  etadavoca
abhikkantam  bho  gotama  abhikkantam  bho  gotama  .pe.  upasakam
mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranangatanti.
        Culasaropamasuttam nitthitam dasamam.
          Opammavaggo tatiyo.
@Footnote: 1 Ma. pannaya cassa.
            Tassuddanam
     moliyatajjanaritthamano    andhavanekatipunnanivapo
     rasikanerumahagajjamano   saravaropunapingalakoccho.
         --------------------
           Mahayamakavaggo
           culagosingasalasuttam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 374-386. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=353&items=8&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=353&items=8&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=353&items=8&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=353&items=8&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=353              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=3583              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=3583              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :