ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
   [222] Evamme sutam ekam samayam bhagava kasisu carikam carati mahata
bhikkhusanghena  saddhim  . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi aham kho
bhikkhave  annatreva  [1]-  rattibhojana 2- bhunjami annatra kho
panaham   bhikkhave   rattibhojana   bhunjamano   appabadhatanca
sanjanami   appatankatanca  lahutthananca  balanca  phasuviharanca
etha  3-  tumhepi bhikkhave annatreva rattibhojana bhunjatha annatra
kho  pana  bhikkhave  tumhepi  rattibhojana bhunjamana appabadhatanca
sanjanissatha  appatankatanca  lahutthananca  balanca phasuviharancati .
Evam bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [223]  Atha  kho bhagava kasisu anupubbena carikam caramano
yena  kitagiri  nama  kasinam nigamo tadavasari . tatra sudam bhagava
kitagirismim  viharati  kasinam  nigame  .  tena  kho  pana samayena
assajipunabbasuka  nama  bhikkhu  kitagirismim  avasika  honti .
Atha  kho  sambahula bhikkhu yena assajipunabbasuka bhikkhu tenupasankamimsu
upasankamitva   assajipunabbasuke   bhikkhu   etadavocum   bhagava
kho  avuso  annatreva  rattibhojana  bhunjati  bhikkhusangho  ca
annatra  kho  panavuso  rattibhojana  bhunjamana  appabadhatanca
@Footnote: 1 Ma. etthantre casaddo dissati. 2 Po. Ma. rattibhojananti sabbattha dissati.
@3 Po. evam.
Sanjananti   appatankatanca  lahutthananca  balanca  phasuviharanca
etha  1-  tumhepi avuso annatreva rattibhojana bhunjatha annatra
kho  panavuso  tumhepi  rattibhojana  bhunjamana  appabadhatanca
sanjanissatha  appatankatanca  lahutthananca  balanca phasuviharancati .
Evam  vutte  assajipunabbasuka bhikkhu te bhikkhu etadavocum mayam kho
avuso  sayanceva  bhunjama pato ca diva ca vikale te mayam
sayanceva  bhunjamana  pato  ca diva ca vikale appabadhatanca
sanjanama   appatankatanca  lahutthananca  balanca  phasuviharanca
te  mayam  kim sanditthikam hitva kalikam anudhavissama sayanceva mayam
bhunjissama pato ca diva ca vikaleti.
   [224] Yato 2- kho te bhikkhu nasakkhimsu assajipunabbasuke *-
bhikkhu  sannapetum  atha  te  3- bhikkhu yena bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam nisidimsu . ekamantam
nisinna  kho  te bhikkhu bhagavantam etadavocum idha mayam bhante yena
assajipunabbasuka   bhikkhu   tenupasankamimha   4-  upasankamitva
assajipunabbasuke  bhikkhu  etadavocumha  5-  bhagava  kho  avuso
annatreva  rattibhojana  bhunjati  bhikkhusangho  ca  annatra  kho
panavuso   rattibhojana  bhunjamana  appabadhatanca  sanjananti
appatankatanca  lahutthananca  balanca  phasuviharanca  etha  tumhepi
@Footnote: 1 Po. evam . 2 Ma. yato ca kho . 3 Ma. Yu. te bhikkhuti natthi . 4 Ma. Yu. ...
@upasankamimha .  5 Ma. Yu. avocumha.
@* mikar—kr khagoe assajipunabbaske peDna assajipunabbasuke
Avuso  annatreva  rattibhojana  bhunjatha  annatra  kho  panavuso
tumhepi   rattibhojana  bhunjamana  appabadhatanca  sanjanissatha
appatankatanca   lahutthananca   balanca   phasuviharancati  evam
vutte  bhante  1-  assajipunabbasuka  bhikkhu amhe etadavocum mayam
kho avuso sayanceva bhunjama pato ca diva ca vikale te mayam
sayanceva  bhunjamana  pato  ca diva ca vikale appabadhatanca
sanjanama   appatankatanca  lahutthananca  balanca  phasuviharanca
te  mayam  kim  sanditthikam  hitva  kalikam  anudhavissama sayanceva
mayam bhunjissama pato ca diva ca vikaleti yato kho mayam bhante
nasakkhimha  2-  assajipunabbasuke  bhikkhu  sannapetum  atha  mayam
etamattham bhagavato arocemati.
   {224.1} Atha kho bhagava annataram bhikkhum amantesi ehi tvam
bhikkhu  mama  vacanena assajipunabbasuke bhikkhu amantehi satthayasmante
amantetiti . evam bhanteti kho so bhikkhu bhagavato patissutva yena
assajipunabbasuka  bhikkhu  tenupasankami  upasankamitva  asasajipunabbasuke
bhikkhu etadavoca satthayasmante amantetiti 3- . evamavusoti kho
assajipunabbasuka  bhikkhu  tassa  bhikkhuno  patissutva  yena  bhagava
tenupasankamimsu   upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidimsu  .  ekamantam  nisinne  kho  assajipunabbasuke bhikkhu bhagava
etadavoca  saccam  kira bhikkhave sambahula bhikkhu tumhe upasankamitva
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi .  2 Ma. Yu. nasakkhimha . 3. Ma. amantesiti.
Etadavocum  bhagava  kho  avuso  annatreva  rattibhojana  bhunjati
bhikkhusangho  ca  annatra  kho  panavuso  rattibhojana  bhunjamana
appabadhatanca    sanjananti    appatankatanca   lahutthananca
balanca  phasuviharanca  etha  1-  tumhepi  avuso  annatreva
rattibhojana  bhunjatha  annatra  kho  panavuso  tumhepi rattibhojana
bhunjamana    appabadhatanca    sanjanissatha   appatankatanca
lahutthananca  balanca  phasuviharancati evam vutte kira 2- bhikkhave
tumhe  te  bhikkhu  evam  avacuttha  mayam kho panavuso sayanceva
bhunjama pato ca diva ca vikale te mayam sayanceva bhunjamana
pato  ca  diva  ca  vikale  appabadhatanca  sanjanama
appatankatanca   lahutthananca   balanca   phasuviharanca   te
mayam  kim  sanditthikam  hitva  kalikam  anudhavissama  sayanceva mayam
bhunjissama pato ca diva ca vikaleti. Evam bhante.
   [225] Kinnu me tumhe bhikkhave evam dhammam desitam ajanatha
yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti  sukham  va  dukkham  va
adukkhamasukham  va  tassa  akusala  dhamma  parihayanti kusala dhamma
abhivaddhantiti  .  no  hetam  bhante  . nanu me tumhe bhikkhave
evam  dhammam  desitam  ajanatha  idhekaccassa  evarupam sukham vedanam
vediyato  akusala  dhamma  abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti
idha  panekaccassa  evarupam  sukham  vedanam  vediyato akusala dhamma
@Footnote: 1 Po. evam .  2 Ma. kim nu bhikkhave.
Parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  idhekaccassa  evarupam
dukkham  vedanam  vediyato  akusala  dhamma abhivaddhanti kusala dhamma
parihayanti  idha  panekaccassa  evarupam  dukkham  vedanam  vediyato
akusala   dhamma   parihayanti   kusala   dhamma  abhivaddhanti
idhekaccassa  evarupam  adukkhamasukham  vedanam  vediyato akusala dhamma
abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti  idha  panekaccassa  evarupam
adukkhamasukham  vedanam  vediyato  akusala  dhamma  parihayanti  kusala
dhamma abhivaddhantiti. Evam bhante.
   [226]  Sadhu  bhikkhave maya cetam bhikkhave annatam abhavissa
adittham  aviditam  asacchikatam  aphusitam 1- pannaya idhekaccassa evarupam
sukham  vedanam  vediyato  akusala  dhamma  abhivaddhanti kusala dhamma
parihayantiti  evamaham  2- ajananto evarupam sukham vedanam pajahathati
vadeyyam  api  nu  me  etam bhikkhave evarupam abhavissati . no
hetam  bhante  .  yasma ca kho etam bhikkhave maya natam dittham
viditam  sacchikatam  phusitam  pannaya  idhekaccassa  evarupam  sukham
vedanam  vediyato  akusala  dhamma  abhivaddhanti  kusala  dhamma
parihayantiti  tasmaham  evarupam  sukham  vedanam  pajahathati  vadami .
Maya  cetam  bhikkhave  annatam  abhavissa  adittham  aviditam asacchikatam
aphusitam  pannaya  idhekaccassa  evarupam  sukham  vedanam  vediyato
@Footnote: 1 Si. Yu. phassitam .  2 Po. Ma. evaham .  3 Yu. patirupam.
Akusala  dhamma  parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhantiti  evamaham
ajananto  evarupam  sukham  vedanam  upasampajja  viharathati  vadeyyam
api nu 1- me etam bhikkhave patirupam abhavissati. No hetam bhante.
Yasma ca kho etam bhikkhave maya natam dittham viditam sacchikatam phusitam
pannaya  idhekaccassa  evarupam sukham vedanam vediyato akusala dhamma
parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhantiti  tasmaham  evarupam  sukham
vedanam upasampajja viharathati vadami.
   [227]  Maya  cetam bhikkhave annatam abhavissa adittham aviditam
asacchikatam  aphusitam  pannaya  idhekaccassa  evarupam  dukkham  vedanam
vediyato  akusala  dhamma  abhivaddhanti  kusala  dhamma parihayantiti
evamaham  ajananto  evarupam  dukkham  vedanam pajahathati vadeyyam api
nu me etam bhikkhave patirupam abhavissati. No hetam bhante.
   {227.1} Yasma ca kho etam bhikkhave maya natam dittham viditam
sacchikatam phusitam pannaya idhekaccassa evarupam dukkham 2- vedanam vediyato
akusala  dhamma  abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayantiti  tasmaham
evarupam dukkham vedanam pajahathati vadami . maya cetam bhikkhave annatam
abhavissa  adittham  aviditam  asacchikatam  aphusitam  pannaya  idhekaccassa
evarupam  dukkham  vedanam  vediyato akusala dhamma parihayanti kusala
dhamma  abhivaddhantiti  evamaham  ajananto  evarupam  dukkham  vedanam
upasampajja  viharathati  vadeyyam  api  nu me etam bhikkhave patirupam
@Footnote: 1 Ma. nu kho .  2 Yu. adukkhamasukham.
Abhavissati . no hetam bhante . yasma ca kho etam bhikkhave maya
natam  dittham  viditam  sacchikatam  phusitam  pannaya  idhekaccassa evarupam
dukkham  vedanam  vediyato  akusala  dhamma parihayanti kusala dhamma
abhivaddhantiti   tasmaham   evarupam   dukkham  vedanam  upasampajja
viharathati vadami.
   [228]  Maya  cetam bhikkhave annatam abhavissa adittham aviditam
asacchikatam  aphusitam  pannaya  idhekaccassa  evarupam  adukkhamasukham
vedanam  vediyato  akusala  dhamma  abhivaddhanti  kusala  dhamma
parihayantiti  evamaham  ajananto  evarupam  adukkhamasukham  vedanam
pajahathati  vadeyyam api nu me etam bhikkhave patirupam abhavissati .
No hetam bhante . yasma ca kho etam bhikkhave maya natam dittham
viditam  sacchikatam  phusitam  pannaya  idhekaccassa  evarupam  adukkhamasukham
vedanam  vediyato  akusala  dhamma  abhivaddhanti  kusala  dhamma
parihayantiti  tasmaham  evarupam  adukkhamasukham  vedanam  pajahathati
vadami  .  maya  cetam  bhikkhave  annatam abhavissa adittham aviditam
asacchikatam  aphusitam  pannaya  idhekaccassa  evarupam adukkhamasukham vedanam
vediyato  akusala  dhamma  parihayanti  kusala  dhamma abhivaddhantiti
evamaham  ajananto  evarupam  adukkhamasukham  vedanam  upasampajja
viharathati  vadeyyam api nu me etam bhikkhave patirupam abhavissati .
No  hetam  bhante  .  yasma ca kho etam bhikkhave maya natam
Dittham  viditam  sacchikatam phusitam pannaya idhekaccassa evarupam adukkhamasukham
vedanam  vediyato  akusala  dhamma  parihayanti  kusala  dhamma
abhivaddhantiti  tasmaham  evarupam  adukkhamasukham  vedanam  upasampajja
viharathati vadami.
   [229] Naham bhikkhave sabbesamyeva bhikkhunam appamadena karaniyanti
vadami  na  1- panaham bhikkhave sabbesamyeva bhikkhunam na appamadena
karaniyanti vadami . ye te bhikkhave bhikkhu arahanto khinasava vusitavanto
katakaraniya   ohitabhara   anuppattasadattha   parikkhinabhavasannojana
sammadanna  vimutta  tatharupanaham  bhikkhave  bhikkhunam na appamadena
karaniyanti  vadami tam kissa hetu katantesam appamadena abhabba te
pamajjitum.
   {229.1} Ye ca kho te bhikkhave bhikkhu sekha appattamanasa
anuttaram  yogakkhemam  patthayamana  viharanti  tatharupanaham  bhikkhave
bhikkhunam  appamadena  karaniyanti  vadami  tam kissa hetu appevanama
ime   ayasmanto   anulomikani   senasanani  patisevamana
kalyanamitte  bhajamana  indriyani  samannanayamana  yassatthaya
kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram
brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja  vihareyyunti  .  imam  kho aham bhikkhave imesam bhikkhunam
appamadaphalam sampassamano appamadena karaniyanti vadami.
@Footnote: 1 Ma. na panaham ... vadamiti ime patha na dissanti.
   [230]  Sattime bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim
katame  satta  ubhatobhagavimutto  pannavimutto kayasakkhi ditthippatto
saddhavimutto dhammanusari saddhanusari.
   [231] Katamo ca 1- bhikkhave puggalo ubhatobhagavimutto idha
bhikkhave  ekacco  puggalo  ye  te  santa vimokkha atikkamma
rupe  aruppa  te  kayena  phusitva 2- viharati pannaya cassa
disva  asava  parikkhina  honti  ayam  vuccati  bhikkhave puggalo
ubhatobhagavimutto . imassa kho aham bhikkhave bhikkhuno na appamadena
karaniyanti  vadami  tam  kissa  hetu  katantassa  appamadena
abhabbo so pamajjitum.
   [232] Katamo ca bhikkhave puggalo pannavimutto idha bhikkhave
ekacco puggalo ye te santa vimokkha atikkamma rupe aruppa
te  na 3- kayena phusitva viharati pannaya cassa disva asava
parikkhina  honti  ayam  vuccati  bhikkhave  puggalo pannavimutto .
Imassapi  kho  aham  bhikkhave bhikkhuno na 4- appamadena karaniyanti
vadami tam kissa hetu katantassa appamadena abhabbo so pamajjitum.
   [233]  Katamo  ca  bhikkhave puggalo kayasakkhi idha bhikkhave
ekacco  puggalo  ye  te  santa  vimokkha  atikkamma  rupe
@Footnote: 1 Po. casaddo natthi .  2 Yu. Si. sattavaresu phassitvati patho dissati.
@3 Po. nakaro natthi .  4 Ma. nakaro natthi.
Aruppa  te  kayena  phusitva  viharati  pannaya  cassa  disva
ekacce  asava  parikkhina  honti  ayam vuccati bhikkhave puggalo
kayasakkhi  .  imassa  kho  aham  bhikkhave  bhikkhuno  appamadena
karaniyanti  vadami  tam  kissa  hetu  appevanama  ayamayasma
anulomikani  senasanani  patisevamano  kalyanamitte  bhajamano
indriyani   samannanayamano   yassatthaya  kulaputta  sammadeva
agarasma  anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam
dittheva  dhamme  sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyyati .
Imam  kho  aham  bhikkhave  imassa bhikkhuno appamadaphalam sampassamano
appamadena karaniyanti vadami.
   [234] Katamo ca bhikkhave puggalo ditthippatto 1- idha bhikkhave
ekacco puggalo ye te santa vimokkha atikkamma rupe aruppa
te na 2- kayena phusitva viharati pannaya cassa disva ekacce
asava   parikkhina  honti  tathagatappavedita  cassa  dhamma
pannaya  vodittha  honti  vocarita  ayam vuccati bhikkhave puggalo
ditthippatto  .  imassapi  kho  aham  bhikkhave bhikkhuno appamadena
karaniyanti  vadami  tam  kissa  hetu  appevanama  ayamayasma
anulomikani    senasanani    patisevamano    kalyanamitte
bhajamano   indriyani   samannanayamano  yassatthaya  kulaputta
sammadeva   agarasma   anagariyam   pabbajanti   tadanuttaram
@Footnote: 1 annattha ditthappattotipi dissati .  2 Po. nakaro natthi.
Brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja  vihareyyati  .  imam kho aham bhikkhave imassa bhikkhuno
appamadaphalam sampassamano appamadena karaniyanti vadami.
   [235] Katamo ca bhikkhave puggalo saddhavimutto idha bhikkhave
ekacco puggalo  ye te santa vimokkha atikkamma rupe aruppa
te na 1- kayena phusitva viharati pannaya cassa disva ekacce
asava  parikkhina  honti  tathagate  cassa  saddha nivittha hoti
mulajata  patitthita  ayam  vuccati bhikkhave puggalo saddhavimutto .
Imassapi  kho  aham  bhikkhave  bhikkhuno appamadena karaniyanti vadami
tam  kissa  hetu  appevanama  ayamayasma anulomikani senasanani
patisevamano  kalyanamitte  bhajamano  indriyani  samannanayamano
yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti
tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva  upasampajja vihareyyati . imam kho aham bhikkhave imassa
bhikkhuno   appamadaphalam   sampassamano   appamadena  karaniyanti
vadami.
   [236]  Katamo ca bhikkhave puggalo dhammanusari idha bhikkhave
ekacco  puggalo  ye  te  santa  vimokkha  atikkamma  rupe
aruppa  te  na  2-  kayena  phusitva  viharati pannaya cassa
disva ekacce 3- asava parikkhina 4- honti tathagatappavedita
@Footnote: 1-2 Po. Ma. nakaro natthi .  3 Yu. ekacceti patho natthi .  4 Yu. aparikkhina.
Cassa  dhamma  pannaya  mattaso  nijjhanam  khamanti  apicassa  ime
dhamma   honti  seyyathidam  saddhindriyam  viriyindriyam  satindriyam
samadhindriyam  pannindriyam ayam vuccati bhikkhave puggalo dhammanusari .
Imassapi  kho  aham  bhikkhave  bhikkhuno appamadena karaniyanti vadami
tam  kissa  hetu  appevanama  ayamayasma anulomikani senasanani
patisevamano  kalyanamitte  bhajamano  indriyani  samannanayamano
yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti
tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva  upasampajja vihareyyati . imam kho aham bhikkhave imassa
bhikkhuno appamadaphalam sampassamano appamadena karaniyanti vadami.
   [237]  Katamo ca bhikkhave puggalo saddhanusari idha bhikkhave
ekacco puggalo ye te santa vimokkha atikkamma rupe aruppa
te  na  1-  kayena  phusitva  viharati  pannaya  cassa  disva
ekacce  asava  parikkhina  honti  tathagate  cassa  saddhamattam
hoti  pemamattam  apicassa  ime  dhamma  honti  seyyathidam
saddhindriyam  viriyindriyam  satindriyam  samadhindriyam  pannindriyam
ayam  vuccati  bhikkhave  puggalo  saddhanusari  . imassapi kho aham
bhikkhave  bhikkhuno  appamadena  karaniyanti  vadami  tam  kissa
hetu   appevanama   ayamayasma   anulomikani   senasanani
@Footnote: 1 Po. nakaro natthi.
Patisevamano  kalyanamitte  bhajamano  indriyani  samannanayamano
yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti
tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva
upasampajja  vihareyyati  .  imam kho aham bhikkhave imassa bhikkhuno
appamadaphalam sampassamano appamadena karaniyanti vadami.
   [238]  Naham  bhikkhave adikeneva annaradhanam vadami apica
bhikkhave  anupubbasikkha  anupubbakiriya  anupubbapatipada  annaradhana
hoti  .  kathanca bhikkhave anupubbasikkha anupubbakiriya anupubbapatipada
annaradhana  hoti  .  idha  bhikkhave  saddhajato  upasankamati
upasankamanto  payirupasati  payirupasanto  sotam  odahati ohitasoto
dhammam  sunati  sutva dhammam 1- dhareti dhatanam 2- dhammanam attham
upaparikkhati   attham   upaparikkhato   dhamma   nijjhanam  khamanti
dhammanijjhanakkhantiya  3-  sati  chando  jayati  chandajato ussahati
ussahitva  4-  tuleti tulayitva padahati pahitatto samano kayena
ceva paramam saccam sacchikaroti pannaya ca nam ativijjha passati.
   {238.1} Sapi nama bhikkhave saddha nahosi tampi nama bhikkhave
upasankamanam  nahosi  sapi  nama  bhikkhave  payirupasana  nahosi
tampi  nama  bhikkhave  sotavadhanam  nahosi  tampi  nama bhikkhave
dhammassavanam  nahosi  sapi  nama  bhikkhave  dhammadharana  nahosi
sapi nama bhikkhave atthupaparikkhata 5-  nahosi sapi nama bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. dhammesu . 2 Ma. dhatanam . 3 Ma. dhammanij... . 4 Ma. ussahetva.
@5 Yu. atthupaparikkha.
Dhammanijjhanakkhanti  nahosi  sopi  nama  bhikkhave  chando  nahosi
sopi  nama  bhikkhave ussaho nahosi sapi nama bhikkhave tulana
nahosi  tampi  nama  bhikkhave  padhanam nahosi vippatipannattha 1-
bhikkhave micchapatipannattha 2- bhikkhave kivadurevime bhikkhave moghapurisa
apakkanta imasma dhammavinaya.
   [239]  Atthi  bhikkhave  catuppadam  veyyakaranam  yassudditthassa
vinnu  puriso nacirasseva pannaya attham ajaneyya uddisissama 3-
vo  bhikkhave  ajanissatha metanti . ke ca mayam bhante ke ca
dhammassa annataroti . yopi so bhikkhave sattha amisagaruko 4-
amisadayado  amisehi  samsattho  viharati  tassapayam  evarupi
panopanaviya  5-  na upeti evanca no assa atha nam kareyyama
na  ca  no  evamassa na nam kareyyamati . kimpana bhikkhave yam
tathagato  sabbaso  amisehi  visamsattho  viharati  saddhassa  bhikkhave
savakassa satthu sasane pariyogayha 6- vattato ayamanudhammo 7- hoti
sattha bhagava savakohamasmi 8- janati bhagava naham janamiti.
   {239.1} Saddhassa bhikkhave savakassa satthu sasane pariyogayha
vattato  rulhaniyam  9-  satthu  sasanam  hoti ojavantam . saddhassa
bhikkhave   savakassa   satthu   sasane   pariyogayha  vattato
ayamanudhammo  10-  hoti  kamam  taco  ca  naharu  ca atthi ca
avasussatu  11-  me  12-  sarire  avasussatu  13-  mamsalohitam
@Footnote: 1 Po. vippatipannattham .  2 Po. micchapatipannattham .  3 Ma. udditthassapi
@bhikkhave. Yu. uddisissami . 4 Ma. Yu. amisagaru .  5 Si. Yu. panopanavidha.
@6 Po. Yu. pariyogaya . 7-10 Po. ayam pana dhammo .  8 Ma. savakohamasmiti.
@9 Yu. rulhniyam. 11 Ma. Yu. avasissatu. 12 Yu. meti patho natthi.
@13 Yu. upasussatu.
Yantam  purisathamena  purisaviriyena  purisaparakkamena  pattabbam  na  tam
apapunitva  viriyassa  santhanam  bhavissatiti  .  saddhassa  bhikkhave
savakassa  satthu  sasane pariyogayha vattato dvinnam phalanam annataram
phalam patikankham dittheva dhamme anna sati va upadisese anagamitati.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Kitagirisuttam nitthitam dasamam.
         Bhikkhuvaggo nitthito dutiyo.
            ---------
          Tassa vaggassa uddanam
    kunjararahulasassataloko 1- malunkyaputto ca bhaddalinamo
    dijakhuddasahampatiyacana nalakipadaragirinamo asamo pavaro
           dutiyo varavaggo.
            --------
@Footnote: 1 Ma. kunjaro rahulo yassa satthussa loka
@   malukyaputtatathabhaddalinamani
@   pancannam sahampatiyacanathanali
@   kitagiri nama asamo pavaro.
@   dutiyo varavaggo
@   bhikkhuvaggo nitthito.
           Paribbajakavaggo
            ------
          culavacchagottasuttam 1-             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 221-236. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=222&items=18&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=222&items=18&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=222&items=18&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=222&items=18&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=222              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3465              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3465              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :