ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

page221.

Kitagirisuttam [222] Evamme sutam ekam samayam bhagava kasisu carikam carati mahata bhikkhusanghena saddhim . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi aham kho bhikkhave annatreva [1]- rattibhojana 2- bhunjami annatra kho panaham bhikkhave rattibhojana bhunjamano appabadhatanca sanjanami appatankatanca lahutthananca balanca phasuviharanca etha 3- tumhepi bhikkhave annatreva rattibhojana bhunjatha annatra kho pana bhikkhave tumhepi rattibhojana bhunjamana appabadhatanca sanjanissatha appatankatanca lahutthananca balanca phasuviharancati . Evam bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum. [223] Atha kho bhagava kasisu anupubbena carikam caramano yena kitagiri nama kasinam nigamo tadavasari . tatra sudam bhagava kitagirismim viharati kasinam nigame . tena kho pana samayena assajipunabbasuka nama bhikkhu kitagirismim avasika honti . Atha kho sambahula bhikkhu yena assajipunabbasuka bhikkhu tenupasankamimsu upasankamitva assajipunabbasuke bhikkhu etadavocum bhagava kho avuso annatreva rattibhojana bhunjati bhikkhusangho ca annatra kho panavuso rattibhojana bhunjamana appabadhatanca @Footnote: 1 Ma. etthantre casaddo dissati. 2 Po. Ma. rattibhojananti sabbattha dissati. @3 Po. evam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page222.

Sanjananti appatankatanca lahutthananca balanca phasuviharanca etha 1- tumhepi avuso annatreva rattibhojana bhunjatha annatra kho panavuso tumhepi rattibhojana bhunjamana appabadhatanca sanjanissatha appatankatanca lahutthananca balanca phasuviharancati . Evam vutte assajipunabbasuka bhikkhu te bhikkhu etadavocum mayam kho avuso sayanceva bhunjama pato ca diva ca vikale te mayam sayanceva bhunjamana pato ca diva ca vikale appabadhatanca sanjanama appatankatanca lahutthananca balanca phasuviharanca te mayam kim sanditthikam hitva kalikam anudhavissama sayanceva mayam bhunjissama pato ca diva ca vikaleti. [224] Yato 2- kho te bhikkhu nasakkhimsu assajipunabbasuke *- bhikkhu sannapetum atha te 3- bhikkhu yena bhagava tenupasankamimsu upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu . ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum idha mayam bhante yena assajipunabbasuka bhikkhu tenupasankamimha 4- upasankamitva assajipunabbasuke bhikkhu etadavocumha 5- bhagava kho avuso annatreva rattibhojana bhunjati bhikkhusangho ca annatra kho panavuso rattibhojana bhunjamana appabadhatanca sanjananti appatankatanca lahutthananca balanca phasuviharanca etha tumhepi @Footnote: 1 Po. evam . 2 Ma. yato ca kho . 3 Ma. Yu. te bhikkhuti natthi . 4 Ma. Yu. ... @upasankamimha . 5 Ma. Yu. avocumha. @* mikar—kr khagoe assajipunabbaske peDna assajipunabbasuke

--------------------------------------------------------------------------------------------- page223.

Avuso annatreva rattibhojana bhunjatha annatra kho panavuso tumhepi rattibhojana bhunjamana appabadhatanca sanjanissatha appatankatanca lahutthananca balanca phasuviharancati evam vutte bhante 1- assajipunabbasuka bhikkhu amhe etadavocum mayam kho avuso sayanceva bhunjama pato ca diva ca vikale te mayam sayanceva bhunjamana pato ca diva ca vikale appabadhatanca sanjanama appatankatanca lahutthananca balanca phasuviharanca te mayam kim sanditthikam hitva kalikam anudhavissama sayanceva mayam bhunjissama pato ca diva ca vikaleti yato kho mayam bhante nasakkhimha 2- assajipunabbasuke bhikkhu sannapetum atha mayam etamattham bhagavato arocemati. {224.1} Atha kho bhagava annataram bhikkhum amantesi ehi tvam bhikkhu mama vacanena assajipunabbasuke bhikkhu amantehi satthayasmante amantetiti . evam bhanteti kho so bhikkhu bhagavato patissutva yena assajipunabbasuka bhikkhu tenupasankami upasankamitva asasajipunabbasuke bhikkhu etadavoca satthayasmante amantetiti 3- . evamavusoti kho assajipunabbasuka bhikkhu tassa bhikkhuno patissutva yena bhagava tenupasankamimsu upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu . ekamantam nisinne kho assajipunabbasuke bhikkhu bhagava etadavoca saccam kira bhikkhave sambahula bhikkhu tumhe upasankamitva @Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi . 2 Ma. Yu. nasakkhimha . 3. Ma. amantesiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page224.

Etadavocum bhagava kho avuso annatreva rattibhojana bhunjati bhikkhusangho ca annatra kho panavuso rattibhojana bhunjamana appabadhatanca sanjananti appatankatanca lahutthananca balanca phasuviharanca etha 1- tumhepi avuso annatreva rattibhojana bhunjatha annatra kho panavuso tumhepi rattibhojana bhunjamana appabadhatanca sanjanissatha appatankatanca lahutthananca balanca phasuviharancati evam vutte kira 2- bhikkhave tumhe te bhikkhu evam avacuttha mayam kho panavuso sayanceva bhunjama pato ca diva ca vikale te mayam sayanceva bhunjamana pato ca diva ca vikale appabadhatanca sanjanama appatankatanca lahutthananca balanca phasuviharanca te mayam kim sanditthikam hitva kalikam anudhavissama sayanceva mayam bhunjissama pato ca diva ca vikaleti. Evam bhante. [225] Kinnu me tumhe bhikkhave evam dhammam desitam ajanatha yankincayam purisapuggalo patisamvedeti sukham va dukkham va adukkhamasukham va tassa akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhantiti . no hetam bhante . nanu me tumhe bhikkhave evam dhammam desitam ajanatha idhekaccassa evarupam sukham vedanam vediyato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti idha panekaccassa evarupam sukham vedanam vediyato akusala dhamma @Footnote: 1 Po. evam . 2 Ma. kim nu bhikkhave.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page225.

Parihayanti kusala dhamma abhivaddhanti idhekaccassa evarupam dukkham vedanam vediyato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti idha panekaccassa evarupam dukkham vedanam vediyato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhanti idhekaccassa evarupam adukkhamasukham vedanam vediyato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti idha panekaccassa evarupam adukkhamasukham vedanam vediyato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhantiti. Evam bhante. [226] Sadhu bhikkhave maya cetam bhikkhave annatam abhavissa adittham aviditam asacchikatam aphusitam 1- pannaya idhekaccassa evarupam sukham vedanam vediyato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayantiti evamaham 2- ajananto evarupam sukham vedanam pajahathati vadeyyam api nu me etam bhikkhave evarupam abhavissati . no hetam bhante . yasma ca kho etam bhikkhave maya natam dittham viditam sacchikatam phusitam pannaya idhekaccassa evarupam sukham vedanam vediyato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayantiti tasmaham evarupam sukham vedanam pajahathati vadami . Maya cetam bhikkhave annatam abhavissa adittham aviditam asacchikatam aphusitam pannaya idhekaccassa evarupam sukham vedanam vediyato @Footnote: 1 Si. Yu. phassitam . 2 Po. Ma. evaham . 3 Yu. patirupam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page226.

Akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhantiti evamaham ajananto evarupam sukham vedanam upasampajja viharathati vadeyyam api nu 1- me etam bhikkhave patirupam abhavissati. No hetam bhante. Yasma ca kho etam bhikkhave maya natam dittham viditam sacchikatam phusitam pannaya idhekaccassa evarupam sukham vedanam vediyato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhantiti tasmaham evarupam sukham vedanam upasampajja viharathati vadami. [227] Maya cetam bhikkhave annatam abhavissa adittham aviditam asacchikatam aphusitam pannaya idhekaccassa evarupam dukkham vedanam vediyato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayantiti evamaham ajananto evarupam dukkham vedanam pajahathati vadeyyam api nu me etam bhikkhave patirupam abhavissati. No hetam bhante. {227.1} Yasma ca kho etam bhikkhave maya natam dittham viditam sacchikatam phusitam pannaya idhekaccassa evarupam dukkham 2- vedanam vediyato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayantiti tasmaham evarupam dukkham vedanam pajahathati vadami . maya cetam bhikkhave annatam abhavissa adittham aviditam asacchikatam aphusitam pannaya idhekaccassa evarupam dukkham vedanam vediyato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhantiti evamaham ajananto evarupam dukkham vedanam upasampajja viharathati vadeyyam api nu me etam bhikkhave patirupam @Footnote: 1 Ma. nu kho . 2 Yu. adukkhamasukham.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page227.

Abhavissati . no hetam bhante . yasma ca kho etam bhikkhave maya natam dittham viditam sacchikatam phusitam pannaya idhekaccassa evarupam dukkham vedanam vediyato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhantiti tasmaham evarupam dukkham vedanam upasampajja viharathati vadami. [228] Maya cetam bhikkhave annatam abhavissa adittham aviditam asacchikatam aphusitam pannaya idhekaccassa evarupam adukkhamasukham vedanam vediyato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayantiti evamaham ajananto evarupam adukkhamasukham vedanam pajahathati vadeyyam api nu me etam bhikkhave patirupam abhavissati . No hetam bhante . yasma ca kho etam bhikkhave maya natam dittham viditam sacchikatam phusitam pannaya idhekaccassa evarupam adukkhamasukham vedanam vediyato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayantiti tasmaham evarupam adukkhamasukham vedanam pajahathati vadami . maya cetam bhikkhave annatam abhavissa adittham aviditam asacchikatam aphusitam pannaya idhekaccassa evarupam adukkhamasukham vedanam vediyato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhantiti evamaham ajananto evarupam adukkhamasukham vedanam upasampajja viharathati vadeyyam api nu me etam bhikkhave patirupam abhavissati . No hetam bhante . yasma ca kho etam bhikkhave maya natam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page228.

Dittham viditam sacchikatam phusitam pannaya idhekaccassa evarupam adukkhamasukham vedanam vediyato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhantiti tasmaham evarupam adukkhamasukham vedanam upasampajja viharathati vadami. [229] Naham bhikkhave sabbesamyeva bhikkhunam appamadena karaniyanti vadami na 1- panaham bhikkhave sabbesamyeva bhikkhunam na appamadena karaniyanti vadami . ye te bhikkhave bhikkhu arahanto khinasava vusitavanto katakaraniya ohitabhara anuppattasadattha parikkhinabhavasannojana sammadanna vimutta tatharupanaham bhikkhave bhikkhunam na appamadena karaniyanti vadami tam kissa hetu katantesam appamadena abhabba te pamajjitum. {229.1} Ye ca kho te bhikkhave bhikkhu sekha appattamanasa anuttaram yogakkhemam patthayamana viharanti tatharupanaham bhikkhave bhikkhunam appamadena karaniyanti vadami tam kissa hetu appevanama ime ayasmanto anulomikani senasanani patisevamana kalyanamitte bhajamana indriyani samannanayamana yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyyunti . imam kho aham bhikkhave imesam bhikkhunam appamadaphalam sampassamano appamadena karaniyanti vadami. @Footnote: 1 Ma. na panaham ... vadamiti ime patha na dissanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page229.

[230] Sattime bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim katame satta ubhatobhagavimutto pannavimutto kayasakkhi ditthippatto saddhavimutto dhammanusari saddhanusari. [231] Katamo ca 1- bhikkhave puggalo ubhatobhagavimutto idha bhikkhave ekacco puggalo ye te santa vimokkha atikkamma rupe aruppa te kayena phusitva 2- viharati pannaya cassa disva asava parikkhina honti ayam vuccati bhikkhave puggalo ubhatobhagavimutto . imassa kho aham bhikkhave bhikkhuno na appamadena karaniyanti vadami tam kissa hetu katantassa appamadena abhabbo so pamajjitum. [232] Katamo ca bhikkhave puggalo pannavimutto idha bhikkhave ekacco puggalo ye te santa vimokkha atikkamma rupe aruppa te na 3- kayena phusitva viharati pannaya cassa disva asava parikkhina honti ayam vuccati bhikkhave puggalo pannavimutto . Imassapi kho aham bhikkhave bhikkhuno na 4- appamadena karaniyanti vadami tam kissa hetu katantassa appamadena abhabbo so pamajjitum. [233] Katamo ca bhikkhave puggalo kayasakkhi idha bhikkhave ekacco puggalo ye te santa vimokkha atikkamma rupe @Footnote: 1 Po. casaddo natthi . 2 Yu. Si. sattavaresu phassitvati patho dissati. @3 Po. nakaro natthi . 4 Ma. nakaro natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page230.

Aruppa te kayena phusitva viharati pannaya cassa disva ekacce asava parikkhina honti ayam vuccati bhikkhave puggalo kayasakkhi . imassa kho aham bhikkhave bhikkhuno appamadena karaniyanti vadami tam kissa hetu appevanama ayamayasma anulomikani senasanani patisevamano kalyanamitte bhajamano indriyani samannanayamano yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyyati . Imam kho aham bhikkhave imassa bhikkhuno appamadaphalam sampassamano appamadena karaniyanti vadami. [234] Katamo ca bhikkhave puggalo ditthippatto 1- idha bhikkhave ekacco puggalo ye te santa vimokkha atikkamma rupe aruppa te na 2- kayena phusitva viharati pannaya cassa disva ekacce asava parikkhina honti tathagatappavedita cassa dhamma pannaya vodittha honti vocarita ayam vuccati bhikkhave puggalo ditthippatto . imassapi kho aham bhikkhave bhikkhuno appamadena karaniyanti vadami tam kissa hetu appevanama ayamayasma anulomikani senasanani patisevamano kalyanamitte bhajamano indriyani samannanayamano yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram @Footnote: 1 annattha ditthappattotipi dissati . 2 Po. nakaro natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page231.

Brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyyati . imam kho aham bhikkhave imassa bhikkhuno appamadaphalam sampassamano appamadena karaniyanti vadami. [235] Katamo ca bhikkhave puggalo saddhavimutto idha bhikkhave ekacco puggalo ye te santa vimokkha atikkamma rupe aruppa te na 1- kayena phusitva viharati pannaya cassa disva ekacce asava parikkhina honti tathagate cassa saddha nivittha hoti mulajata patitthita ayam vuccati bhikkhave puggalo saddhavimutto . Imassapi kho aham bhikkhave bhikkhuno appamadena karaniyanti vadami tam kissa hetu appevanama ayamayasma anulomikani senasanani patisevamano kalyanamitte bhajamano indriyani samannanayamano yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyyati . imam kho aham bhikkhave imassa bhikkhuno appamadaphalam sampassamano appamadena karaniyanti vadami. [236] Katamo ca bhikkhave puggalo dhammanusari idha bhikkhave ekacco puggalo ye te santa vimokkha atikkamma rupe aruppa te na 2- kayena phusitva viharati pannaya cassa disva ekacce 3- asava parikkhina 4- honti tathagatappavedita @Footnote: 1-2 Po. Ma. nakaro natthi . 3 Yu. ekacceti patho natthi . 4 Yu. aparikkhina.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page232.

Cassa dhamma pannaya mattaso nijjhanam khamanti apicassa ime dhamma honti seyyathidam saddhindriyam viriyindriyam satindriyam samadhindriyam pannindriyam ayam vuccati bhikkhave puggalo dhammanusari . Imassapi kho aham bhikkhave bhikkhuno appamadena karaniyanti vadami tam kissa hetu appevanama ayamayasma anulomikani senasanani patisevamano kalyanamitte bhajamano indriyani samannanayamano yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyyati . imam kho aham bhikkhave imassa bhikkhuno appamadaphalam sampassamano appamadena karaniyanti vadami. [237] Katamo ca bhikkhave puggalo saddhanusari idha bhikkhave ekacco puggalo ye te santa vimokkha atikkamma rupe aruppa te na 1- kayena phusitva viharati pannaya cassa disva ekacce asava parikkhina honti tathagate cassa saddhamattam hoti pemamattam apicassa ime dhamma honti seyyathidam saddhindriyam viriyindriyam satindriyam samadhindriyam pannindriyam ayam vuccati bhikkhave puggalo saddhanusari . imassapi kho aham bhikkhave bhikkhuno appamadena karaniyanti vadami tam kissa hetu appevanama ayamayasma anulomikani senasanani @Footnote: 1 Po. nakaro natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page233.

Patisevamano kalyanamitte bhajamano indriyani samannanayamano yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyyati . imam kho aham bhikkhave imassa bhikkhuno appamadaphalam sampassamano appamadena karaniyanti vadami. [238] Naham bhikkhave adikeneva annaradhanam vadami apica bhikkhave anupubbasikkha anupubbakiriya anupubbapatipada annaradhana hoti . kathanca bhikkhave anupubbasikkha anupubbakiriya anupubbapatipada annaradhana hoti . idha bhikkhave saddhajato upasankamati upasankamanto payirupasati payirupasanto sotam odahati ohitasoto dhammam sunati sutva dhammam 1- dhareti dhatanam 2- dhammanam attham upaparikkhati attham upaparikkhato dhamma nijjhanam khamanti dhammanijjhanakkhantiya 3- sati chando jayati chandajato ussahati ussahitva 4- tuleti tulayitva padahati pahitatto samano kayena ceva paramam saccam sacchikaroti pannaya ca nam ativijjha passati. {238.1} Sapi nama bhikkhave saddha nahosi tampi nama bhikkhave upasankamanam nahosi sapi nama bhikkhave payirupasana nahosi tampi nama bhikkhave sotavadhanam nahosi tampi nama bhikkhave dhammassavanam nahosi sapi nama bhikkhave dhammadharana nahosi sapi nama bhikkhave atthupaparikkhata 5- nahosi sapi nama bhikkhave @Footnote: 1 Ma. dhammesu . 2 Ma. dhatanam . 3 Ma. dhammanij... . 4 Ma. ussahetva. @5 Yu. atthupaparikkha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page234.

Dhammanijjhanakkhanti nahosi sopi nama bhikkhave chando nahosi sopi nama bhikkhave ussaho nahosi sapi nama bhikkhave tulana nahosi tampi nama bhikkhave padhanam nahosi vippatipannattha 1- bhikkhave micchapatipannattha 2- bhikkhave kivadurevime bhikkhave moghapurisa apakkanta imasma dhammavinaya. [239] Atthi bhikkhave catuppadam veyyakaranam yassudditthassa vinnu puriso nacirasseva pannaya attham ajaneyya uddisissama 3- vo bhikkhave ajanissatha metanti . ke ca mayam bhante ke ca dhammassa annataroti . yopi so bhikkhave sattha amisagaruko 4- amisadayado amisehi samsattho viharati tassapayam evarupi panopanaviya 5- na upeti evanca no assa atha nam kareyyama na ca no evamassa na nam kareyyamati . kimpana bhikkhave yam tathagato sabbaso amisehi visamsattho viharati saddhassa bhikkhave savakassa satthu sasane pariyogayha 6- vattato ayamanudhammo 7- hoti sattha bhagava savakohamasmi 8- janati bhagava naham janamiti. {239.1} Saddhassa bhikkhave savakassa satthu sasane pariyogayha vattato rulhaniyam 9- satthu sasanam hoti ojavantam . saddhassa bhikkhave savakassa satthu sasane pariyogayha vattato ayamanudhammo 10- hoti kamam taco ca naharu ca atthi ca avasussatu 11- me 12- sarire avasussatu 13- mamsalohitam @Footnote: 1 Po. vippatipannattham . 2 Po. micchapatipannattham . 3 Ma. udditthassapi @bhikkhave. Yu. uddisissami . 4 Ma. Yu. amisagaru . 5 Si. Yu. panopanavidha. @6 Po. Yu. pariyogaya . 7-10 Po. ayam pana dhammo . 8 Ma. savakohamasmiti. @9 Yu. rulhniyam. 11 Ma. Yu. avasissatu. 12 Yu. meti patho natthi. @13 Yu. upasussatu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page235.

Yantam purisathamena purisaviriyena purisaparakkamena pattabbam na tam apapunitva viriyassa santhanam bhavissatiti . saddhassa bhikkhave savakassa satthu sasane pariyogayha vattato dvinnam phalanam annataram phalam patikankham dittheva dhamme anna sati va upadisese anagamitati. Idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti. Kitagirisuttam nitthitam dasamam. Bhikkhuvaggo nitthito dutiyo. --------- Tassa vaggassa uddanam kunjararahulasassataloko 1- malunkyaputto ca bhaddalinamo dijakhuddasahampatiyacana nalakipadaragirinamo asamo pavaro dutiyo varavaggo. -------- @Footnote: 1 Ma. kunjaro rahulo yassa satthussa loka @ malukyaputtatathabhaddalinamani @ pancannam sahampatiyacanathanali @ kitagiri nama asamo pavaro. @ dutiyo varavaggo @ bhikkhuvaggo nitthito.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 221-235. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=222&items=18&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=222&items=18&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=222&items=18&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=222&items=18&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=222              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3465              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3465              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :