ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
           Aggivacchagottasuttam
   [244]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  atha  kho  vacchagotto
paribbajako  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavata
saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam
nisidi.
   [245]  Ekamantam  nisinno  kho  vacchagotto  paribbajako
bhagavantam  etadavoca  kinnu kho bho gotama sassato loko idameva
saccam moghamannanti evamditthi 1- bhavam gotamoti.
   {245.1} Na kho aham vaccha evamditthi sassato loko idameva saccam
moghamannanti . kim 2- pana bho gotama asassato loko idameva saccam
moghamannanti evamditthi bhavam gotamoti . na kho aham vaccha evamditthi
asassato loko idameva saccam moghamannanti . kinnu kho bho gotama
antava loko idameva saccam moghamannanti evamditthi bhavam gotamoti.
   {245.2}  Na  kho  aham  vaccha  evamditthi  antava loko
idameva  saccam  moghamannanti  . kim 3- pana bho gotama anantava
loko  idameva  saccam  moghamannanti  evamditthi  bhavam  gotamoti .
Na  kho  aham  vaccha  evamditthi  anantava  loko  idameva saccam
moghamannanti  .  kinnu  kho  bho  gotama  tam  jivam  tam  sariram
@Footnote: 1 Yu. sabbattha evamditthi iti dissati .  2-3 Po. kinnukho. Ma. kim nu kho.
Idameva  saccam  moghamannanti  evamditthi  bhavam  gotamoti . na kho
aham vaccha evamditthi tam jivam tam sariram idameva saccam moghamannanti .
Kim  1-  pana  bho  gotama  annam jivam annam sariram idameva saccam
moghamannanti  evamditthi  bhavam  gotamoti  .  na  kho  aham  vaccha
evamditthi  annam  jivam  annam  sariram  idameva saccam moghamannanti .
Kinnu  kho  bho  gotama  hoti tathagato parammarana idameva saccam
moghamannanti evamditthi bhavam gotamoti.
   {245.3} Na kho aham vaccha evamditthi hoti tathagato parammarana
idameva  saccam  moghamannanti  . kim 1- pana bho gotama na hoti
tathagato  parammarana  idameva  saccam  moghamannanti  evamditthi  bhavam
gotamoti  .  na  kho  aham  vaccha  evamditthi na hoti tathagato
parammarana  idameva  saccam  moghamannanti  .  kinnu  kho  bho
gotama  hoti  ca  na  ca  hoti  tathagato  parammarana  idameva
saccam moghamannanti evamditthi bhavam gotamoti.
   {245.4} Na kho aham vaccha evamditthi hoti ca na ca hoti tathagato
parammarana  idameva saccam moghamannanti . kim pana bho gotama neva
hoti  na  na hoti tathagato parammarana idameva saccam moghamannanti
evamditthi bhavam gotamoti . na kho aham vaccha evamditthi neva hoti na na
hoti tathagato parammarana idameva saccam moghamannanti.
@Footnote: 1 Po. kinnu kho. ito param sabbattha idisameva.
   [246]  Kinnu kho bho gotama sassato loko idameva saccam
moghamannanti  evamditthi  bhavam  gotamoti  iti  puttho  samano  na
kho  aham vaccha evamditthi sassato loko idameva saccam moghamannanti
vadesi  .  kim  pana  bho  gotama asassato loko idameva saccam
moghamannanti  evamditthi  bhavam  gotamoti  iti  puttho  samano
na  kho  aham  vaccha  evamditthi  asassato  loko  idameva saccam
moghamannanti  vadesi  .  kinnu  kho  bho  gotama antava loko
idameva  saccam  moghamannanti  evamditthi  bhavam  gotamoti  iti
puttho  samano  na  kho  aham  vaccha  evamditthi  antava loko
idameva saccam moghamannanti vadesi.
   {246.1} Kim pana bho gotama anantava loko idameva saccam
moghamannanti  evamditthi  bhavam  gotamoti iti puttho samano na kho
aham  vaccha  evamditthi  anantava  loko idameva saccam moghamannanti
vadesi . kinnu kho bho gotama tam jivam tam sariram idameva saccam moghamannanti
evamditthi  bhavam  gotamoti  iti  puttho samano na kho aham vaccha
evamditthi  tam  jivam  tam sariram idameva saccam moghamannanti vadesi .
Kim  pana  bho  gotama  annam  jivam  annam  sariram  idameva  saccam
moghamannanti  evamditthi  bhavam  gotamoti  iti  puttho  samano  na
kho  aham  vaccha  evamditthi  annam  jivam annam sariram idameva saccam
moghamannanti vadesi.
   {246.2}  Kinnu  kho  bho  gotama  hoti  tathagato
Parammarana  idameva  saccam  moghamannanti  evamditthi  bhavam  gotamoti
iti  puttho  samano  na kho aham vaccha evamditthi hoti tathagato
parammarana idameva saccam moghamannanti vadesi . kim pana bho gotama
na  hoti  tathagato  parammarana  idameva  saccam  moghamannanti
evamditthi  bhavam  gotamoti  iti  puttho samano na kho aham vaccha
evamditthi  na  hoti  tathagato  parammarana  idameva  saccam
moghamannanti vadesi.
   {246.3} Kinnu kho bho gotama hoti ca na ca hoti tathagato
parammarana  idameva  saccam  moghamannanti  evamditthi  bhavam  gotamoti
iti puttho samano na kho aham vaccha evamditthi hoti ca na ca hoti
tathagato  parammarana  idameva  saccam  moghamannanti  vadesi  . kim
pana bho gotama neva hoti na na hoti tathagato parammarana idameva
saccam  moghamannanti  evamditthi  bhavam  gotamoti  iti puttho samano
na kho aham vaccha evamditthi neva hoti na na hoti tathagato parammarana
idameva  saccam moghamannanti vadesi . kim pana bhavam gotamo adinavam
sampassamano evam imani sabbaso ditthigatani anupagatoti.
   [247]  Sassato  lokoti  kho  vaccha ditthigatametam ditthigahanam
ditthikantaro  1-  ditthivisukam  ditthivipphanditam  ditthisannojanam sadukkham
savighatam  saupayasam  saparilaham  na  nibbidaya  na  viragaya  na
nirodhaya  na  upasamaya  na abhinnaya na sambodhaya na nibbanaya
@Footnote: 1 Yu. ditthikantaram.
Samvattati  .  asassato  lokoti  kho  vaccha  .pe.  antava
lokoti  kho  vaccha  .pe.  anantava  lokoti kho vaccha .pe.
Tam  jivam  tam  sariranti  kho vaccha .pe. annam jivam annam sariranti
kho  vaccha  .pe.  hoti  tathagato parammaranati kho vaccha .pe.
Na  hoti  tathagato  parammaranati  kho  vaccha .pe. hoti ca na
ca  hoti  tathagato  parammaranati  kho  vaccha  .pe. neva hoti
na  na  hoti  tathagato  parammaranati  kho  vaccha  ditthigatametam
ditthigahanam  ditthikantaro  ditthivisukam  ditthivipphanditam  ditthisannojanam
sadukkham  savighatam  saupayasam  saparilaham  na  nibbidaya na viragaya
na  nirodhaya  na  upasamaya  na  abhinnaya  na  sambodhaya  na
nibbanaya  samvattati  .  imam kho aham vaccha adinavam sampassamano
evam imani sabbaso ditthigatani anupagatoti.
   {247.1}  Atthi  pana  bhoto gotamassa kinci ditthigatanti .
Ditthigatanti  kho  vaccha  apanitametam  tathagatassa  ditthanhetam  vaccha
tathagatena iti rupam iti rupassa samudayo iti rupassa atthangamo iti
vedana iti vedanaya samudayo iti vedanaya atthangamo iti sanna
iti  sannaya  samudayo  iti sannaya atthangamo iti sankhara iti
sankharanam  samudayo  iti  sankharanam  atthangamo iti vinnanam iti
vinnanassa  samudayo  iti  vinnanassa  atthangamoti tasma tathagato
sabbamannitanam  sabbamatthitanam  sabbahankaramamankaramananusayanam  1-
@Footnote: 1 Ma. ahankara....
Khaya  viraga  nirodha  caga  patinissagga  anupada  vimuttoti
vadamiti.
   [248] Evam vimuttacitto pana bho gotama bhikkhu kuhim uppajjatiti 1-.
Uppajjatiti kho vaccha na upeti . tenahi bho gotama na uppajjatiti.
Na uppajjatiti kho vaccha na upeti . tenahi bho gotama uppajjati
ca na ca uppajjatiti . uppajjati ca na ca uppajjatiti kho vaccha na
upeti  . tenahi bho gotama neva uppajjati na na uppajjatiti .
Neva uppajjati na na uppajjatiti kho vaccha na upeti.
   [249]  Evam  vimuttacitto  pana  bho  gotama  bhikkhu  kuhim
uppajjatiti  iti  puttho  samano uppajjatiti 2- vaccha na upetiti
vadesi  .  tenahi  bho gotama na uppajjatiti iti puttho samano
na  uppajjatiti kho vaccha na upetiti vadesi . tenahi bho gotama
uppajjati  ca  na  ca  uppajjatiti  iti  puttho samano uppajjati
ca  na ca uppajjatiti kho vaccha na upetiti vadesi . tenahi bho
gotama  neva  uppajjati  na  na  uppajjatiti  iti puttho samano
neva  uppajjati na na uppajjatiti kho vaccha na upetiti vadesi .
Etthaham  bho  gotama  annanamapadim  ettha  sammohamapadim .
Yapi  me  esa  bhoto  gotamassa  purimena kathasallapena ahu
@Footnote: 1 upapajjatitipi patho. Ma. sabbattha upapajjatiti dissati.
@2 Ma. upapajjatiti kho vaccha.
Pasadamatta sapi me etarahi antarahitati.
   [250]  Alanhi te vaccha annanaya alam sammohaya gambhiro
hayam 1- vaccha dhammo duddaso duranubodho santo panito atakkavacaro
nipuno   panditavedaniyo  so  taya  dujjano  annaditthikena
annakkhantikena annarucikena annatthayogena 2- annatthacariyakena
   {250.1}  tenahi  vaccha  tamyevettha patipucchissami yatha te
khameyya  tatha  tam  3-  byakareyyasi tam kim mannasi vaccha sace
te  purato  aggi  jaleyya  janeyyasi  tvam  ayam  me purato
aggi  jalatiti  .  sace  me  bho  gotama purato aggi jaleyya
janeyyaham  ayam  me  purato  aggi  jalatiti  .  sace pana tam
vaccha  evam  puccheyya yo te ayam purato aggi jalati ayam aggi
kim  paticca jalatiti evam puttho tvam vaccha kinti byakareyyasiti .
Sace  mam  bho  gotama evam puccheyya yo te ayam purato aggi
jalati  ayam  aggi  kim  paticca  jalatiti  evam  puttho  aham  bho
gotama  evam  byakareyyam  yo me purato aggi jalati ayam aggi
tinakatthupadanam  paticca jalatiti . sace 4- vaccha purato so aggi
nibbayeyya  janeyyasi  tvam  ayam me purato aggi nibbutoti .
Sace  me  bho  gotama purato so aggi nibbayeyya janeyyaham
ayam  me  purato  aggi  nibbutoti  . sace pana tam vaccha evam
puccheyya  yo  te  ayam  purato  aggi nibbuto so aggi ito
@Footnote: 1 Po. cayam. Ma. tathayeva .  2 Ma. annatrayogena annatra acariyakena.
@3 Ma. nam . 4 Yu. sace te vaccha.
Katamam  disam  gato puratthimam 1- va pacchimam va uttaram va dakkhinam
vati  evam  puttho tvam vaccha kinti byakareyyasiti . na upeti
bho  gotama  yanhi  so  bho  gotama aggi tinakatthupadanam paticca
jalati  2-  tassa  ca  pariyadana  annassa  ca  anupahara 3-
anaharo nibbutotveva sankhyam gacchatiti.
   [251] Evameva kho vaccha yena rupena tathagatam pannapayamano
pannapeyya  tam  rupam  tathagatassa  pahinam  ucchinnamulam  talavatthukatam
anabhavangatam  4-  ayatim  anuppadadhammam  rupasankhavimutto kho vaccha
tathagato  gambhiro  appameyyo  duppariyogalho  .  seyyathapi
mahasamuddo  uppajjatiti  5-  na  upeti na uppajjatiti na upeti
uppajjati  ca  na  ca uppajjatiti na upeti neva uppajjati na na
uppajjatiti na upeti.
   {251.1}   Yaya   vedanaya   tathagatam  pannapayamano
pannapeyya   sa  vedana  tathagatassa  pahina  ucchinnamula
talavatthukata   anabhavangata   6-   ayatim   anuppadadhamma
vedanasankhavimutto  7-  kho  vaccha tathagato gambhiro appameyyo
duppariyogalho  .  seyyathapi  mahasamuddo  uppajjatiti  na
upeti  na  uppajjatiti  na  upeti uppajjati ca na ca uppajjatiti
na upeti neva uppajjati na na uppajjatiti na upeti.
   {251.2}   Yaya   sannaya   tathagatam   pannapayamano
pannapeyya      sa      sanna      tathagatassa
@Footnote: 1 Ma. puratthimam va dakkhinam va pacchimam va uttaram vati . 2 Yu. ajaliti dissati.
@3 Po. anupadana . 5 Po. upapajjatiti sabbattha dissati.
@4-6 Po. ...katam ...kata. 7 Ma. vedanasankhyavimutto.
Pahina   ucchinnamula   talavatthukata   anabhavangata   ayatim
anuppadadhamma  sannasankhavimutto  1-  kho  vaccha  tathagato
gambhiro  appameyyo  duppariyogalho  .  seyyathapi  mahasamuddo
uppajjatiti  na upeti na uppajjatiti na upeti uppajjati ca na ca
uppajjatiti na upeti neva uppajjati na na uppajjatiti na upeti.
   {251.3} Yehi sankharehi tathagatam pannapayamano pannapeyya
te  sankhara  tathagatassa  pahina  ucchinnamula  talavatthukata
anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma  sankharasankhavimutto  kho
vaccha  tathagato  gambhiro appameyyo duppariyogalho . seyyathapi
mahasamuddo  uppajjatiti  na  upeti  na  uppajjatiti  na  upeti
uppajjatiti  ca  na ca uppajjatiti na upeti neva uppajjati na na
uppajjatiti na upeti.
   {251.4} Yena vinnanena tathagatam pannapayamano pannapeyya
tam  vinnanam  tathagatassa  pahinam ucchinnamulam talavatthukatam anabhavangatam
ayatim  anuppadadhammam  vinnanasankhavimutto  kho  vaccha  tathagato
gambhiro  appameyyo  duppariyogalho  .  seyyathapi  mahasamuddo
uppajjatiti  na upeti na uppajjatiti na upeti uppajjati ca na ca
uppajjatiti na upeti neva uppajjati na na uppajjatiti na upetiti 2-.
   [252]   Evam  vutte  vacchagotto  paribbajako  bhagavantam
etadavoca  seyyathapi  bho  gotama  gamassa  va  nigamassa  va
@Footnote: 1 Ma. ...sankhYu... .  2 Ma. itisaddo natthi.
Avidure  mahasalarukkho  tassa aniccata sakhapalasam 1- palujjeyya
tacapappatika  palujjeyyum pheggu 2- palujjeyya so aparena samayena
apagatasakhapalaso apagatatacapappatiko apagataphegguko suddhe 3- sare
patitthito  evameva  bhoto  gotamassa  pavacanam  apagatasakhapalasam
apagatatacapappatikam  apagatapheggukam  suddhe 4- sare patitthitam abhikkantam
bho  gotama  abhikkantam bho gotama seyyathapi bho gotama nikkujjitam
va  ukkujjeyya  paticchannam  va  vivareyya  mulahassa  va  maggam
acikkheyya  andhakare  va  telapajjotam  dhareyya  cakkhumanto
rupani  dakkhantiti  evameva bhota gotamena anekapariyayena dhammo
pakasito  esaham  bhavantam  gotamam  saranam  gacchami  dhammanca
bhikkhusanghanca  upasakam  mam  bhavam  gotamo  dharetu  ajjatagge
panupetam saranangatanti.
        Aggivacchagottasuttam nitthitam dutiyam.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. sakhapalasa palujjeyyum. 2 Ma. pheggu palujjeyyum. 3 Yu. suddho assa.
@4 Ma. Yu. suddhanti dissati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 240-249. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=244&items=9&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=244&items=9&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=244&items=9&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=244&items=9&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=244              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3661              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3661              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :