ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
   [269]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
gijjhakūṭe [1]- sūkarakhatāyaṃ 2- . atha kho dīghanakho paribbājako yena
bhagavā   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ  ṭhito  kho  dīghanakho  paribbājako  bhagavantaṃ  etadavoca
ahañhi bho gotama evaṃvādī evaṃdiṭṭhī sabbaṃ me na khamatīti . Yāpi
kho  te  esā  aggivessana diṭṭhi sabbaṃ me na khamatīti esāpi
te diṭṭhi na khamatīti . esā 3- ce me bho gotama diṭṭhi khameyya
taṃpissa 4- tādisameva taṃpissa tādisamevāti. Ato kho te aggivessana
bahū  hi  bahutarā lokasmiṃ ye evamāhaṃsu taṃpissa tādisameva taṃpissa
tādisamevāti  te  tañceva  diṭṭhiṃ  nappajahanti  aññañca  diṭṭhiṃ
upādiyanti  . ato kho te aggivessana tanū hi tanutarā lokasmiṃ
ye  evamāhaṃsu taṃpissa tādisameva taṃpissa tādisamevāti te tañceva
diṭṭhiṃ pajahanti aññañca diṭṭhiṃ na upādiyanti.
   [270] Santi aggivessana 5- eke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  sabbaṃ  me  khamatīti  .  santi  aggivessana  eke
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  sabbaṃ  me na khamatīti .
@Footnote: 1 Ma. pabbate .  2 Ma. sūkarakhatāya .  3 Ma. esāpi me .  4 Ma. Yu. taṃpassa.
@5 Yu. santaggivessanāti dissati.
Santi  aggivessana  eke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
ekaccaṃ  me  khamati  ekaccaṃ me na khamatīti . tatra aggivessana
ye  te  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  sabbaṃ  me
khamatīti  tesamayaṃ  diṭṭhi  sarāgāya  santike  saṃyogāya  santike
abhinandanāya   santike   ajjhosānāya   santike   upādānāya
santiketi  . tatra aggivessana ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  sabbaṃ  me  na  khamatīti  tesamayaṃ  diṭṭhi  asārāgāya
santike  asaṃyogāya  santike  anabhinandanāya  santike anajjhosānāya
santike anupādānāya santiketi.
   {270.1} Evaṃ vutte dīghanakho paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
ukkaṃseti  me  bhavaṃ  gotamo diṭṭhigataṃ samukkaṃseti me bhavaṃ gotamo
diṭṭhigatanti  .  tatra  aggivessana  ye  te  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino ekaccaṃ me khamati ekaccaṃ me na khamatīti
yā hi tesaṃ khamati sāyaṃ diṭṭhi sarāgāya santike saṃyogāya santike
abhinandanāya   santike   ajjhosānāya   santike   upādānāya
santike  yā  hi  tesaṃ na khamati sāyaṃ diṭṭhi asārāgāya santike
asaṃyogāya   santike   anabhinandanāya   santike  anajjhosānāya
santike anupādānāya santiketi.
   [271]  Tatra aggivessana 1- ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃ
vādino  evaṃdiṭṭhino  sabbaṃ  me  khamatīti  tattha viññū puriso iti
@Footnote: 1 Yu. tatraggivessanāti dissati.
Paṭisañcikkhati yā 1- kho me ayaṃ diṭṭhi sabbaṃ me khamatīti imañce 2-
ahaṃ diṭṭhiṃ thāmasā parāmassa 3- abhinivissa vohareyyaṃ idameva saccaṃ
moghamaññanti  dvīhi  me  assa  viggaho  yo  cāyaṃ  samaṇo vā
brāhmaṇo  vā  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhī  sabbaṃ  me  na khamatīti yo
cāyaṃ  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhī ekaccaṃ
me  khamati  ekaccaṃ  me na khamatīti imehi me 4- assa dvīhi
viggaho . iti viggahe sati vivādo vivāde sati vighāto vighāte
sati  vihesā  .  iti so viggahañca vivādañca vighātañca vihesañca
attani  sampassamāno  tañceva  diṭṭhiṃ  pajahati  aññañca  diṭṭhiṃ
na  upādiyati  .  evametāsaṃ  diṭṭhīnaṃ  pahānaṃ  hoti evametāsaṃ
diṭṭhīnaṃ paṭinissaggo hoti.
   {271.1} Tatra aggivessana ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  sabbaṃ  me  na  khamatīti  tatra 5- viññū puriso iti
paṭisañcikkhati  yā  6-  kho  me ayaṃ diṭṭhi sabbaṃ me na khamatīti
imañce  ahaṃ  diṭṭhiṃ thāmasā parāmassa abhinivissa vohareyyaṃ idameva
saccaṃ  moghamaññanti  dvīhi  me  assa  viggaho  yo cāyaṃ samaṇo
vā brāhmaṇo vā evaṃvādī evaṃdiṭṭhī sabbaṃ me khamatīti yo cāyaṃ
samaṇo  vā  brāhmaṇo vā evaṃvādī evaṃdiṭṭhī ekaccaṃ me khamati
ekaccaṃ me na khamatīti imehi me dvīhi assa viggaho. Iti viggahe sati
vivādo vivāde sati vighāto vighāte sati vihesā. Iti so viggahañca
@Footnote: 1-6 Ma. yā ca kho. 2 Ma. imañcāhaṃ. 3 Ma. parāmasā. 4 Ma. ayaṃ pāṭho na dissati.
@5 Ma. tattha.
Vivādañca  vighātañca  vihesañca  attani  sampassamāno  tañceva
diṭṭhiṃ  pajahati  aññañca  diṭṭhiṃ  na upādiyati . evametāsaṃ diṭṭhīnaṃ
pahānaṃ hoti evametāsaṃ diṭṭhīnaṃ paṭinissaggo hoti.
   {271.2} Tatra aggivessana ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  ekaccaṃ me khamati ekaccaṃ me na khamatīti tatra viññū
puriso iti paṭisañcikkhati yā kho me ayaṃ diṭṭhi ekaccaṃ me khamati
ekaccaṃ  me  na  khamatīti  imañce  ahaṃ  diṭṭhiṃ thāmasā parāmassa
abhinivissa  vohareyyaṃ  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  dvīhi  me
assa  viggaho  yo  cāyaṃ  samaṇo  vā brāhmaṇo vā evaṃvādī
evaṃdiṭṭhī  sabbaṃ  me  khamatīti  yo  cāyaṃ  samaṇo vā brāhmaṇo
vā  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhī  sabbaṃ  me na khamatīti imehi me assa
dvīhi  viggaho  . iti viggahe sati vivādo vivāde sati vighāto
vighāte  sati  vihesā  .  iti so viggahañca vivādañca vighātañca
vihesañca  attani  sampassamāno  tañceva  diṭṭhiṃ  pajahati  aññañca
diṭṭhiṃ  na upādiyati . evametāsaṃ diṭṭhīnaṃ pahānaṃ hoti evametāsaṃ
diṭṭhīnaṃ paṭinissaggo hoti.
   [272] Ayaṃ kho pana aggivessana kāyo rūpī cātummahābhūtiko
mātāpettikasambhavo   odanakummāsūpacayo   aniccucchādanaparimaddhana-
bhedanaviddhaṃsanadhammo   aniccato   dukkhato   rogato   gaṇḍato
sallato  aghato  ābādhato  parato  palokato  suññato  anattato
Samanupassitabbo  .  tassimaṃ  kāyaṃ  aniccato  dukkhato  rogato
gaṇḍato  sallato  aghato  ābādhato  parato  palokato  suññato
anattato  samanupassato  yo  kāyasmiṃ  kāyacchando  kāyasineho
kāyanvayatā sā pahīyati.
   [273]  Tisso kho imā aggivessana vedanā sukhā vedanā
dukkhā  vedanā  adukkhamasukhā  vedanā . yasmiṃ aggivessana samaye
sukhaṃ  vedanaṃ  vedeti  neva tasmiṃ samaye dukkhaṃ vedanaṃ vedeti na
adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ vedeti sukhaṃyeva tasmiṃ samaye vedanaṃ vedeti .
Yasmiṃ  aggivessana  samaye dukkhaṃ vedanaṃ vedeti neva tasmiṃ samaye
sukhaṃ  vedanaṃ  vedeti na adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedeti dukkhaṃyeva tasmiṃ
samaye vedanaṃ vedeti . yasmiṃ aggivessana samaye adukkhamasukhaṃ vedanaṃ
vedeti  neva  tasmiṃ samaye sukhaṃ vedanaṃ vedeti  na dukkhaṃ vedanaṃ
vedeti  adukkhamasukhaṃyeva  tasmiṃ samaye vedanaṃ vedeti . sukhā 1-
aggivessana  [2]-  aniccā  saṅkhatā  paṭiccasamuppannā  khayadhammā
vayadhammā virāgadhammā nirodhadhammā . dukkhāpi kho aggivessana [3]-
aniccā  saṅkhatā  paṭiccasamuppannā  khayadhammā  vayadhammā virāgadhammā
nirodhadhammā . adukkhamasukhāpi kho aggivessana vedanā aniccā saṅkhatā
paṭiccasamuppannā  khayadhammā  vayadhammā  virāgadhammā  nirodhadhammā .
Evaṃ  passaṃ  aggivessana  sutavā  ariyasāvako  sukhāyapi vedanāya
nibbindati  dukkhāyapi  vedanāya  nibbindati  adukkhamasukhāyapi  vedanāya
@Footnote: 1 Ma. sukhāpi kho. 2-3 Ma. etthantare vedanāti ayaṃ pāṭho dissati.
Nibbindati  nibbindaṃ virajjati virāgā vimuccati vimuttasmiṃ vimuttamiti
ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti  pajānāti  .  evaṃ  vimuttacitto  kho  aggivessana
bhikkhu  na  kenaci saṃvadati na kenaci vivadati yañca kho loke vuttaṃ
tena voharati aparāmasanti.
   [274]  Tena kho pana samayena āyasmā sārīputto bhagavato
piṭṭhito  nisinno  1-  bhagavantaṃ vījiyamāno . atha kho āyasmato
sārīputtassa  etadahosi  tesaṃ  tesaṃ  kira  no  bhagavā  dhammānaṃ
abhiññā  pahānamāha  tesaṃ  tesaṃ kira no sugato dhammānaṃ abhiññā
paṭinissaggamāhāti  .  iti hidaṃ āyasmato sārīputtassa paṭisañcikkhato
anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimucci  .  dīghanakhassa  paribbājakassa
virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ
nirodhadhammanti.
   [275]  Atha  kho dīghanakho paribbājako diṭṭhadhammo pattadhammo
viditadhammo    pariyogāḷhadhammo   tiṇṇavicikiccho   vigatakathaṃkatho
vesārajjappatto  aparappaccayo  satthu  sāsane  bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā vivareyya mūḷhassa vā
maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evameva  bhotā  gotamena  anekapariyāyena
@Footnote: 1 Ma. ṭhito hoti.
Dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhagavantaṃ  [1]- saraṇaṃ gacchāmi dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu  ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
         Dīghanakhasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
            -------
@Footnote: 1 Ma. etthantare gotamanti ayaṃ pāṭho dissati.
            Māgaṇḍiyasuttaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 263-270. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=269&items=7&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=269&items=7              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=269&items=7&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=269&items=7&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=269              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3767              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3767              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :