ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
   [269]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava rajagahe viharati
gijjhakute [1]- sukarakhatayam 2- . atha kho dighanakho paribbajako yena
bhagava   tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi
sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam  atthasi .
Ekamantam  thito  kho  dighanakho  paribbajako  bhagavantam  etadavoca
ahanhi bho gotama evamvadi evamditthi sabbam me na khamatiti . Yapi
kho  te  esa  aggivessana ditthi sabbam me na khamatiti esapi
te ditthi na khamatiti . esa 3- ce me bho gotama ditthi khameyya
tampissa 4- tadisameva tampissa tadisamevati. Ato kho te aggivessana
bahu  hi  bahutara lokasmim ye evamahamsu tampissa tadisameva tampissa
tadisamevati  te  tanceva  ditthim  nappajahanti  annanca  ditthim
upadiyanti  . ato kho te aggivessana tanu hi tanutara lokasmim
ye  evamahamsu tampissa tadisameva tampissa tadisamevati te tanceva
ditthim pajahanti annanca ditthim na upadiyanti.
   [270] Santi aggivessana 5- eke samanabrahmana evamvadino
evamditthino  sabbam  me  khamatiti  .  santi  aggivessana  eke
samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  sabbam  me na khamatiti .
@Footnote: 1 Ma. pabbate .  2 Ma. sukarakhataya .  3 Ma. esapi me .  4 Ma. Yu. tampassa.
@5 Yu. santaggivessanati dissati.
Santi  aggivessana  eke  samanabrahmana  evamvadino evamditthino
ekaccam  me  khamati  ekaccam me na khamatiti . tatra aggivessana
ye  te  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  sabbam  me
khamatiti  tesamayam  ditthi  saragaya  santike  samyogaya  santike
abhinandanaya   santike   ajjhosanaya   santike   upadanaya
santiketi  . tatra aggivessana ye te samanabrahmana evamvadino
evamditthino  sabbam  me  na  khamatiti  tesamayam  ditthi  asaragaya
santike  asamyogaya  santike  anabhinandanaya  santike anajjhosanaya
santike anupadanaya santiketi.
   {270.1} Evam vutte dighanakho paribbajako bhagavantam etadavoca
ukkamseti  me  bhavam  gotamo ditthigatam samukkamseti me bhavam gotamo
ditthigatanti  .  tatra  aggivessana  ye  te  samanabrahmana
evamvadino  evamditthino ekaccam me khamati ekaccam me na khamatiti
ya hi tesam khamati sayam ditthi saragaya santike samyogaya santike
abhinandanaya   santike   ajjhosanaya   santike   upadanaya
santike  ya  hi  tesam na khamati sayam ditthi asaragaya santike
asamyogaya   santike   anabhinandanaya   santike  anajjhosanaya
santike anupadanaya santiketi.
   [271]  Tatra aggivessana 1- ye te samanabrahmana evam
vadino  evamditthino  sabbam  me  khamatiti  tattha vinnu puriso iti
@Footnote: 1 Yu. tatraggivessanati dissati.
Patisancikkhati ya 1- kho me ayam ditthi sabbam me khamatiti imance 2-
aham ditthim thamasa paramassa 3- abhinivissa vohareyyam idameva saccam
moghamannanti  dvihi  me  assa  viggaho  yo  cayam  samano va
brahmano  va  evamvadi  evamditthi  sabbam  me  na khamatiti yo
cayam  samano  va  brahmano  va  evamvadi  evamditthi ekaccam
me  khamati  ekaccam  me na khamatiti imehi me 4- assa dvihi
viggaho . iti viggahe sati vivado vivade sati vighato vighate
sati  vihesa  .  iti so viggahanca vivadanca vighatanca vihesanca
attani  sampassamano  tanceva  ditthim  pajahati  annanca  ditthim
na  upadiyati  .  evametasam  ditthinam  pahanam  hoti evametasam
ditthinam patinissaggo hoti.
   {271.1} Tatra aggivessana ye te samanabrahmana evamvadino
evamditthino  sabbam  me  na  khamatiti  tatra 5- vinnu puriso iti
patisancikkhati  ya  6-  kho  me ayam ditthi sabbam me na khamatiti
imance  aham  ditthim thamasa paramassa abhinivissa vohareyyam idameva
saccam  moghamannanti  dvihi  me  assa  viggaho  yo cayam samano
va brahmano va evamvadi evamditthi sabbam me khamatiti yo cayam
samano  va  brahmano va evamvadi evamditthi ekaccam me khamati
ekaccam me na khamatiti imehi me dvihi assa viggaho. Iti viggahe sati
vivado vivade sati vighato vighate sati vihesa. Iti so viggahanca
@Footnote: 1-6 Ma. ya ca kho. 2 Ma. imancaham. 3 Ma. paramasa. 4 Ma. ayam patho na dissati.
@5 Ma. tattha.
Vivadanca  vighatanca  vihesanca  attani  sampassamano  tanceva
ditthim  pajahati  annanca  ditthim  na upadiyati . evametasam ditthinam
pahanam hoti evametasam ditthinam patinissaggo hoti.
   {271.2} Tatra aggivessana ye te samanabrahmana evamvadino
evamditthino  ekaccam me khamati ekaccam me na khamatiti tatra vinnu
puriso iti patisancikkhati ya kho me ayam ditthi ekaccam me khamati
ekaccam  me  na  khamatiti  imance  aham  ditthim thamasa paramassa
abhinivissa  vohareyyam  idameva  saccam  moghamannanti  dvihi  me
assa  viggaho  yo  cayam  samano  va brahmano va evamvadi
evamditthi  sabbam  me  khamatiti  yo  cayam  samano va brahmano
va  evamvadi  evamditthi  sabbam  me na khamatiti imehi me assa
dvihi  viggaho  . iti viggahe sati vivado vivade sati vighato
vighate  sati  vihesa  .  iti so viggahanca vivadanca vighatanca
vihesanca  attani  sampassamano  tanceva  ditthim  pajahati  annanca
ditthim  na upadiyati . evametasam ditthinam pahanam hoti evametasam
ditthinam patinissaggo hoti.
   [272] Ayam kho pana aggivessana kayo rupi catummahabhutiko
matapettikasambhavo   odanakummasupacayo   aniccucchadanaparimaddhana-
bhedanaviddhamsanadhammo   aniccato   dukkhato   rogato   gandato
sallato  aghato  abadhato  parato  palokato  sunnato  anattato
Samanupassitabbo  .  tassimam  kayam  aniccato  dukkhato  rogato
gandato  sallato  aghato  abadhato  parato  palokato  sunnato
anattato  samanupassato  yo  kayasmim  kayacchando  kayasineho
kayanvayata sa pahiyati.
   [273]  Tisso kho ima aggivessana vedana sukha vedana
dukkha  vedana  adukkhamasukha  vedana . yasmim aggivessana samaye
sukham  vedanam  vedeti  neva tasmim samaye dukkham vedanam vedeti na
adukkhamasukham  vedanam vedeti sukhamyeva tasmim samaye vedanam vedeti .
Yasmim  aggivessana  samaye dukkham vedanam vedeti neva tasmim samaye
sukham  vedanam  vedeti na adukkhamasukham vedanam vedeti dukkhamyeva tasmim
samaye vedanam vedeti . yasmim aggivessana samaye adukkhamasukham vedanam
vedeti  neva  tasmim samaye sukham vedanam vedeti  na dukkham vedanam
vedeti  adukkhamasukhamyeva  tasmim samaye vedanam vedeti . sukha 1-
aggivessana  [2]-  anicca  sankhata  paticcasamuppanna  khayadhamma
vayadhamma viragadhamma nirodhadhamma . dukkhapi kho aggivessana [3]-
anicca  sankhata  paticcasamuppanna  khayadhamma  vayadhamma viragadhamma
nirodhadhamma . adukkhamasukhapi kho aggivessana vedana anicca sankhata
paticcasamuppanna  khayadhamma  vayadhamma  viragadhamma  nirodhadhamma .
Evam  passam  aggivessana  sutava  ariyasavako  sukhayapi vedanaya
nibbindati  dukkhayapi  vedanaya  nibbindati  adukkhamasukhayapi  vedanaya
@Footnote: 1 Ma. sukhapi kho. 2-3 Ma. etthantare vedanati ayam patho dissati.
Nibbindati  nibbindam virajjati viraga vimuccati vimuttasmim vimuttamiti
nanam  hoti  khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam naparam
itthattayati  pajanati  .  evam  vimuttacitto  kho  aggivessana
bhikkhu  na  kenaci samvadati na kenaci vivadati yanca kho loke vuttam
tena voharati aparamasanti.
   [274]  Tena kho pana samayena ayasma sariputto bhagavato
pitthito  nisinno  1-  bhagavantam vijiyamano . atha kho ayasmato
sariputtassa  etadahosi  tesam  tesam  kira  no  bhagava  dhammanam
abhinna  pahanamaha  tesam  tesam kira no sugato dhammanam abhinna
patinissaggamahati  .  iti hidam ayasmato sariputtassa patisancikkhato
anupadaya  asavehi  cittam  vimucci  .  dighanakhassa  paribbajakassa
virajam  vitamalam  dhammacakkhum  udapadi  yankinci  samudayadhammam  sabbantam
nirodhadhammanti.
   [275]  Atha  kho dighanakho paribbajako ditthadhammo pattadhammo
viditadhammo    pariyogalhadhammo   tinnavicikiccho   vigatakathamkatho
vesarajjappatto  aparappaccayo  satthu  sasane  bhagavantam etadavoca
abhikkantam  bho  gotama abhikkantam bho gotama seyyathapi bho gotama
nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam  va vivareyya mulhassa va
maggam  acikkheyya  andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto
rupani  dakkhantiti  evameva  bhota  gotamena  anekapariyayena
@Footnote: 1 Ma. thito hoti.
Dhammo  pakasito  esaham  bhagavantam  [1]- saranam gacchami dhammanca
bhikkhusanghanca  upasakam  mam  bhavam  gotamo  dharetu  ajjatagge
panupetam saranangatanti.
         Dighanakhasuttam nitthitam catuttham.
            -------
@Footnote: 1 Ma. etthantare gotamanti ayam patho dissati.
            Magandiyasuttam



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 263-270. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=269&items=7&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=269&items=7&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=269&items=7&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=269&items=7&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=269              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3767              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3767              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :