ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

page79.

Kukkurovadasuttam [84] Evamme sutam ekam samayam bhagava koliyesu viharati haliddavasanam nama koliyanam nigamo . atha kho punno ca koliyaputto govattiko acelo ca seniyo kukkuravattiko yena bhagava tenupasankamimsu upasankamitva punno koliyaputto govattiko bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi . acelo pana seniyo kukkuravattiko bhagavata saddhim sammodi sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva kukkurova palikunthitva 1- ekamantam nisidi . ekamanatam nisinno kho punno koliyaputto govattiko bhagavantam etadavoca ayam bhante acelo seniyo kukkuravattiko dukkarakarako chamayam 2- nikkhittam bhojanam 3- bhunjati tassa tam kukkuravattam digharattam samattam samadinnam tassa ka gati ko abhisamparayoti . Alam punna titthatetam ma mam etam pucchiti. {84.1} Dutiyampikho punno koliyaputto govattiko bhagavantam etadavoca ayam bhante acelo seniyo kukkuravattiko dukkarakarako chamayam nikkhittam bhojanam bhunjati tassa tam kukkuravattam digharattam samattam samadinnam tassa ka gati ko abhisamparayoti . alam punna titthatetam ma mam etam pucchiti tatiyampi kho punno koliyaputto govattiko bhagavantam etadavoca @Footnote: 1 Si. Yu. palikujjitva . 2 Ma. chamanikkhittam . 3 Yu. ayam patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page80.

Ayam bhante acelo seniyo kukkuravattiko dukkarakarako chamayam nikkhittam bhojanam bhunjati tassa tam kukkuravattam digharattam samattam samadinnam tassa ka gati ko abhisamparayoti. [85] Addha kho te aham punna na labhami alam punna titthatetam ma mam etam pucchiti apica te aham byakarissami idha punna ekacco kukkuravattam bhaveti paripunnam abbokinnam kukkurasilam bhaveti paripunnam abbokinnam kukkuracittam bhaveti paripunnam abbokinnam kukkurakappam bhaveti paripunnam abbokinnam so kukkuravattam bhavetva paripunnam abbokinnam kukkurasilam bhavetva paripunnam abbokinnam kukkuracittam bhavetva paripunnam abbokinnam kukkurakappam bhavetva paripunnam abbokinnam kayassa bheda parammarana kukkuranam sahabyatam upapajjati sace kho panassa evam ditthi hoti iminaham silena va vattena va tapena va brahmacariyena va devo va bhavissami devannataro vati sassa 1- hoti micchaditthi micchaditthissa kho aham punna dvinnam gatinam annataram gatim vadami nirayam va tiracchanayonim va iti kho punna sampajjamanam kukkuravattam kukkuranam sahabyatam upaneti vipajjamanam nirayanti . evam vutte acelo seniyo kukkuravattiko parodi assuni pavattesi. [86] Atha kho bhagava punnam koliyaputtam govattikam etadavoca @Footnote: 1 Ma. sayam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page81.

Etam kho te aham punna nalattham alam punna titthatetam ma mam etam pucchiti 1- . naham bhante etam rodami yam mam bhagava evamaha apica me idam bhante kukkuravattam digharattam samattam samadinnam ayam bhante punno koliyaputto govattiko tassa tam govattam digharattam samattam samadinnam tassa ka gati ko abhisamparayoti . alam seniya titthatetam ma mam etam pucchiti . dutiyampi kho acelo seniyo .pe. Tatiyampi kho acelo seniyo kukkuravattiko bhagavantam etadavoca ayam bhante punno koliyaputto govattiko tassa tam govattam digharattam samattam samadinnam tassa ka gati ko abhisamparayoti. {86.1} Addha kho te aham seniya na labhami alam seniya titthatetam ma mam etam pucchiti apica te aham byakarissami idha seniya ekacco govattam bhaveti paripunnam abbokinnam gosilam bhaveti paripunnam abbokinnam gocittam bhaveti paripunnam abbokinnam gavakappam bhaveti paripunnam abbokinnam so govattam bhavetva paripunnam abbokinnam gosilam bhavetva paripunnam abbokinnam gocittam bhavetva paripunnam abbokinnam gavakappam bhavetva paripunnam abbokinnam kayassa bheda parammarana gunnam sahabyatam upapajjati sace kho panassa evam ditthi hoti iminaham silena va vattena va tapena va brahmacariyena va devo va bhavissami devannataro @Footnote: 1 Ma. pucchati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page82.

Vati sassa hoti micchaditthi micchaditthissa kho aham seniya dvinnam gatinam annataram gatim vadami nirayam va tiracchanayonim va iti kho seniya sampajjamanam govattam gunnam sahabyatam upaneti vipajjamanam nirayanti . evam vutte punno koliyaputto govattiko parodi assuni pavattesi. [87] Atha kho bhagava acelam seniyam kukkuravattikam etadavoca etam kho te aham seniya nalattham alam seniya titthatetam ma mam etam pucchiti . naham bhante etam rodami yam mam bhagava evamaha apica me idam bhante govattam digharattam samattam samadinnam evam pasanno aham bhante bhagavati pahoti bhagava tatha dhammam desetum yatha ahancevimam govattam pajaheyyam ayanca acelo seniyo kukkuravattiko tam kukkuravattam pajaheyyati . tenahi punna sunahi sadhukam manasikarohi bhasissamiti . evam bhanteti kho punno koliyaputto govattiko bhagavato paccassosi. [88] Bhagava etadavoca cattarimani punna kammani maya sayam abhinna sacchikatva paveditani katamani cattari atthi punna kammam kanham kanhavipakam atthi punna kammam sukkam sukkavipakam atthi punna kammam kanhasukkam kanhasukkavipakam atthi punna kammam akanham asukkam akanha asukkavipakam 1- kammakkhayaya @Footnote: 1 Si. Yu. etthanutare kammanti patho dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page83.

Samvattatiti 1-. {88.1} Katamanca punna kammam kanham kanhavipakam idha punna ekacco sabyapajjham kayasankharam abhisankharoti sabyapajjham vacisankharam abhisankharoti sabyapajjham manosankharam abhisankharoti so sabyapajjham kayasankharam abhisankharitva sabyapajjham vacisankharam abhisankharitva sabyapajjham manosankharam abhisankharitva sabyapajjham lokam upapajjati tamenam sabyapajjham lokam upapannam samanam sabyapajjha phassa phusanti so sabyapajjhehi phassehi phuttho samano sabyapajjham vedanam vedeti ekantadukkham seyyathapi satta nerayikati 1- iti kho punna bhuta bhutassa upapatti hoti yam karoti tena upapajjati upapannametam phassa phusanti evampaham punna kammadayada sattati vadami idam vuccati punna kammam kanham kanhavipakam. {88.2} Katamanca punna kammam sukkam sukkavipakam idha punna ekacco abyapajjham kayasankharam abhisankharoti abyapajjham vacisankharam abhisankharoti abyapajjham manosankharam abhisankharoti so abyapajjham kayasankharam abhisankharitva abyapajjham vacisankharam abhisankharitva abyapajjham manosankharam abhisankharitva abyapajjham lokam upapajjati tamenam abyapajjham lokam upapannam samanam abyapajjha phassa phusanti so abyapajjhehi phassehi phuttho samano abyapajjham vedanam vedeti ekantasukham seyyathapi deva subhakinha iti kho @Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page84.

Punna bhuta bhutassa upapatti hoti yam karoti tena upapajjati upapannametam phassa phusanti evampaham punna kammadayada sattati vadami idam vuccati 1- kammam sukkam sukkavipakam. {88.3} Katamanca punna kammam kanha sukkam kanha sukkavipakam idha punna ekacco sabyapajjhampi abyapajjhampi kayasankharam abhisankharoti sabyapajjhampi abyapajjhampi vacisankharam abhisankharoti sabyapajjhampi abyapajjhampi manosankharam abhisankharoti so sabyapajjhampi abyapajjhampi kayasankharam abhisankharitva sabyapajjhampi abyapajjhampi vacisankharam abhisankharitva sabyapajjhampi abyapajjhampi manosankharam abhisankharitva sabyapajjhampi abyapajjhampi lokam upapajjati tamenam sabyapajjhampi abyapajjhampi lokam upapannam samanam sabyapajjhapi abyapajjhapi phassa phusanti so sabyapajjhehipi abyapajjhehipi phassehi phuttho samano sabyapajjhampi abyapajjhampi vedanam vedeti vokinnam sukhadukkham seyyathapi manussa ekacce ca deva ekacce ca vinipatika iti kho punna bhuta bhutassa upapatti hoti yam karoti tena upapajjati upapannametam 2- phassa phusanti evampaham punna kammadayada sattati vadami idam vuccati punna kammam kanhasukkam kanhasukkavipakam. {88.4} Katamanca punna kammam akanham asukkam akanha- asukkavipakam [3]- kammakkhayaya samvattati tatra punna @Footnote: 1 Ma. Yu. punna . 2 Ma. uppannametam. Yu. upapannamenam . 3 Si. Yu. kammam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page85.

Yamidam kammam kanham kanhavipakam tassa pahanaya ya cetana yamidam kammam sukkam sukkavipakam tassa pahanaya ya cetana yamidam kammam kanhasukkam kanhasukkavipakam tassa pahanaya ya cetana idam vuccati punna kammam akanham asukkam akanhaasukkavipakam kammakkhayaya samvattati 1- . imani kho punna cattari kammani maya sayam abhinna sacchikatva paveditaniti. [89] Evam vutte punno koliyaputto govattiko bhagavantam etadavoca abhikkantam bhante abhikkantam bhante seyyathapi bhante nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhantiti evameva bhota gotamena anekapariyayena dhammo pakasito esaham bhante bhagavantam saranam gacchami dhammanca bhikkhusanghanca upasakam mam bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranangatanti. {89.1} Acelo 2- seniyo kukkuravattiko bhagavantam etadavoca abhikkantam bhante abhikkantam bhante seyyathapi bhante nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhantiti evameva bhota gotamena 3- anekapariyayena dhammo pakasito esaham bhante bhagavantam saranam gacchami dhammanca bhikkhusanghanca labheyyaham bhante bhagavato santike pabbajjam labheyyam upasampadanti . yo kho @Footnote: 1 Ma. samvattatiti . 2 Ma. Yu. acelo pana . 3 Yu. evamevam bhagavata.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page86.

Seniya annatitthiyapubbo imasmim dhammavinaye akankhati pabbajjam akankhati upasampadam so cattaro mase parivasati catunnam masanam accayena araddhacitta bhikkhu pabbajenti upasampadenti bhikkhubhavaya apica mettha puggalavemattata viditati. [90] Sace kho 1- bhante annatitthiyapubba imasmim dhammavinaye akankhanta pabbajjam akankhanta upasampadam 2- cattaro mase parivasanti catunnam masanam accayena araddhacitta bhikkhu pabbajenti upasampadenti bhikkhubhavaya aham cattari vassani parivasissami catunnam 3- vassanam accayena araddhacitta bhikkhu pabbajenti 4- upasampadenti 5- bhikkhubhavayati . alattha kho acelo seniyo kukkuravattiko bhagavato santike pabbajjam alattha upasampadam . Acirupasampanno kho panayasma seniyo eko vupakattho appamatto atapi pahitatto viharanto nacirasseva yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasi khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati abbhannasi. Annataro ca 6- kho panayasma seniyo arahatam ahositi. Kukkurovadasuttam nitthitam sattamam. ----------- @Footnote: 1 Ma. Yu. khoti natthi . 2 Ma. te . 3 Yu. mam . 4-5 Ma. Yu. ...tu. @6 Yu. casaddo natthi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 79-86. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=84&items=7&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=84&items=7&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=84&items=7&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=84&items=7&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=84              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=1891              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=1891              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :