ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
   [120]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
pubbarame  migaramatu pasade . tena kho pana samayena bhagava
tadahuposathe  pannarase  punnaya  punnamaya  rattiya bhikkhusanghaparivuto
abbhokase  nisinno  hoti  .  atha  kho  annataro  bhikkhu
utthayasana  ekamsam civaram katva yena bhagava tenanjalimpanametva
bhagavantam  etadavoca  puccheyyaham  bhante  bhagavantam  kincideva desam
sace  me  bhagava  okasam  karoti  panhassa veyyakaranayati .
Tenahi tvam bhikkhu sake asane nisiditva puccha yadakankhasiti.
   [121]  Atha kho so bhikkhu sake asane nisiditva bhagavantam
etadavoca  ime  nu  kho  bhante  pancupadanakkhandha  seyyathidam
rupupadanakkhandho    vedanupadanakkhandho    sannupadanakkhandho
sankharupadanakkhandho  vinnanupadanakkhandhoti  .  ime  kho  bhikkhu
pancupadanakkhandha  seyyathidam  rupupadanakkhandho  vedanupadanakkhandho
sannupadanakkhandho  sankharupadanakkhandho  vinnanupadanakkhandhoti .
Sadhu bhanteti kho so bhikkhu bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva
bhagavantam  uttarim  panham  pucchi  ime pana bhante pancupadanakkhandha
kimmulakati  .  ime  kho  bhikkhu pancupadanakkhandha chandamulakati .
Tanneva  nu  kho  bhante  upadanam  te  pancupadanakkhandha
Udahu   annatra   pancupadanakkhandhehi  upadananti  .  na
kho  bhikkhu  tanneva  upadanam  te  pancupadanakkhandha  napi
annatra   pancupadanakkhandhehi   upadanam   yo  kho  bhikkhu
pancupadanakkhandhesu chandarago tam tattha upadananti.
   [122]  Siya  pana  bhante  sa  1-  pancupadanakkhandhesu
chandaragavemattatati . siya bhikkhuti bhagava avoca idha bhikkhu ekaccassa
evam hoti evamrupo siyam anagatamaddhanam evamvedano siyam anagatamaddhanam
evamsanno  siyam  anagatamaddhanam  evamsankharo  siyam  anagatamaddhanam
evam  vinnano  siyam  anagatamaddhananti  evam  kho  bhikkhu
siya 2- pancupadanakkhandhesu chandaragavemattatati.
   [123] Kittavata pana bhante khandhanam khandhadhivacanam hotiti .
Yankinci  bhikkhu  rupam  atitanagatapaccuppannam  ajjhattam  va  bahiddha
va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike
va ayam rupakkhandho yakaci vedana ... Yakaci sanna ... Yekeci
sankhara  ...  yankinci  vinnanam  atitanagatapaccuppannam  ajjhattam
va  bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam
dure  santike  va  ayam  vinnanakkhandho  ettavata  kho bhikkhu
khandhanam khandhadhivacanam hotiti.
   [124]  Ko  nu kho bhante hetu ko paccayo rupakkhandhassa
pannapanaya  ko  hetu  ko  paccayo vedanakkhandhassa pannapanaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. sa iti na dissati . 2 Yu. siyati natthi.
Ko   hetu   ko   paccayo   sannakkhandhassa   pannapanaya
ko  hetu  ko  paccayo  sankharakkhandhassa  pannapanaya ko hetu
ko  paccayo  vinnanakkhandhassa  pannapanayati  .  cattaro  kho
bhikkhu  mahabhuta  hetu  cattaro  mahabhuta  paccayo  rupakkhandhassa
pannapanaya  phasso  hetu  phasso  paccayo  vedanakkhandhassa
pannapanaya   phasso  hetu  phasso  paccayo  sannakkhandhassa
pannapanaya  phasso  hetu  phasso  paccayo  sankharakkhandhassa
pannapanaya  namarupam  kho  bhikkhu  hetu  namarupam  paccayo
vinnanakkhandhassa pannapanayati.
   [125]  Katham  pana  bhante sakkayaditthi hotiti . idha bhikkhu
assutava  puthujjano  ariyanam  adassavi  ariyadhammassa  akovido
ariyadhamme  avinito  sappurisanam  adassavi  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinito  rupam  attato  samanupassati  rupavantam  va
attanam  attani  va  rupam  rupasmim  va  attanam vedanam attato
samanupassati vedanavantam va attanam attani va vedanam vedanaya va
attanam  sannam  attato  samanupassati  sannavantam  va  attanam
attani  va  sannam  sannaya  va  attanam  sankhare  attato
samanupassati sankharavantam va attanam attani va sankhare sankharesu
va  attanam  vinnanam  attato  samanupassati  vinnanavantam  va
attanam  attani  va  vinnanam  vinnanasmim  va  attanam  evam
Kho bhikkhu sakkayaditthi hotiti.
   [126] Katham pana bhante sakkayaditthi na hotiti . idha bhikkhu
sutava  ariyasavako ariyanam dassavi ariyadhammassa kovido ariyadhamme
suvinito  sappurisanam  dassavi  sappurisadhammassa  kovido sappurisadhamme
suvinito  na  rupam  attato samanupassati na rupavantam va attanam na
attani  va  rupam  na  rupasmim  va  attanam  na vedanam attato
samanupassati  na  vedanavantam  va  attanam  na attani va vedanam
na  vedanaya  va  attanam  na  sannam  attato  samanupassati  na
sannavantam  va  attanam  na  attani  va sannam na sannaya va
attanam  na  sankhare  attato  samanupassati  na  sankharavantam va
attanam  na  attani  va sankhare na sankharesu va attanam na
vinnanam  attato  samanupassati  na  vinnanavantam  va  attanam  na
attani  va  vinnanam  na  vinnanasmim  va  attanam  evam  kho
bhikkhu sakkayaditthi na hotiti.
   [127] Ko nu kho bhante rupe assado ko adinavo kim
nissaranam  ko  vedanaya  assado  ko  adinavo  kim  nissaranam
ko  sannaya  assado  ko adinavo kim nissaranam ko sankharesu
assado  ko  adinavo  kim  nissaranam  ko  vinnane  assado
ko  adinavo  kim  nissarananti  .  yam  kho  bhikkhu  rupam paticca
uppajjati  sukham  somanassam  ayam  rupe  assado  yam  rupam aniccam
Dukkham  viparinamadhammam  ayam  rupe adinavo yo rupe chandaragavinayo
chandaragappahanam  idam  rupe  nissaranam  yanca  1-  bhikkhu  vedanam
paticca  uppajjati  sukham  somanassam  ayam  vedanaya  assado  ya
vedana  anicca  dukkha  viparinamadhamma  ayam  vedanaya adinavo
yo  vedanaya  chandaragavinayo  chandaragappahanam  idam  vedanaya
nissaranam  yanca  bhikkhu  sannam  paticca  uppajjati  sukham  somanassam
ayam  sannaya  assado  ya sanna anicca dukkha viparinamadhamma
ayam   sannaya   adinavo   yo   sannaya   chandaragavinayo
chandaragappahanam  idam  sannaya  nissaranam  yanca  bhikkhu  sankhare
paticca  uppajjati  sukham  somanassam  ayam  sankharesu  assado ye
sankhara  anicca  dukkha  viparinamadhamma ayam sankharesu adinavo
yo  sankharesu  chandaragavinayo  chandaragappahanam  idam  sankharesu
nissaranam  yanca  bhikkhu  vinnanam  paticca  uppajjati  sukham  somanassam
ayam  vinnane  assado  yam  vinnanam  aniccam dukkham viparinamadhammam
ayam   vinnane   adinavo   yo  vinnane  chandaragavinayo
chandaragappahanam idam vinnane nissarananti.
   [128] Katham pana bhante janato katham passato imasminca savinnanake
kaye  bahiddha  ca  sabbanimittesu  ahankaramamankaramananusaya
na  hontiti  .  yankinci  bhikkhu  rupam  atitanagatapaccuppannam
ajjhattam  va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam
@Footnote: 1 Ma. Yu. yam kho.
Va  yam  dure  santike  va  sabbam  rupam netam mama nesohamasmi
na  meso  attati  evametam  yathabhutam  sammappannaya  passati
yakaci vedana ... Yakaci sanna ... Yekeci sankhara ... Yankinci
vinnanam   atitanagatapaccuppannam  ajjhattam  va  bahiddha  va
olarikam  va  sukhumam  va  hinam va panitam va yam dure santike
va  sabbam  vinnanam  netam  mama  nesohamasmi  na meso attati
evametam  yathabhutam  sammappannaya  passati  evam kho bhikkhu janato
evam  passato  imasminca  savinnanake  kaye  bahiddha  ca
sabbanimittesu ahankaramamankaramananusaya na hontiti.
   [129] Atha kho annatarassa bhikkhuno evam cetaso parivitakko
udapadi  iti  kira  bho  rupam  anatta  vedana  anatta sanna
anatta   sankhara  anatta  vinnanam  anatta  anattakatani
kammani kamattanam 1- phusissantiti . atha kho bhagava tassa bhikkhuno
cetasa  ceto  parivitakkamannaya  bhikkhu  amantesi  thanam  kho
panetam bhikkhave vijjati yam idhekacco moghapuriso aviddha avijjagato
tanhadhipateyyena  cetasa  satthu  sasanam abhidhavitabbam 2- manneyya
iti  kira  bho  rupam  anatta  vedana  anatta  sanna anatta
sankhara   anatta  vinnanam  anatta  anattakatani  kammani
kamattanam  phusissantiti  patipucchami  3-  vinita  kho  me  tumhe
@Footnote: 1 Po. katamattanam. 2 Ma. Yu. atidhavitabbam. Po. adhidhavitabbam.
@3 Si. paticca. Ma. pativinita.
Bhikkhave  tatra  tatra  dhammesu  tam  kim mannatha bhikkhave rupam niccam
va  aniccam  vati  .  aniccam  bhante . yampananiccam dukkham va
tam  sukham  vati . dukkham bhante . yampananiccam dukkham viparinamadhammam
kallam  nu  tam  samanupassitum  etam  mama  esohamasmi  eso
me  attati  .  no  hetam  bhante  . tam kim mannatha bhikkhave
vedana  .pe.  sanna  ...  sankhara ... vinnanam niccam va
aniccam vati . aniccam bhante . yampananiccam dukkham va tam sukham vati.
Dukkham  bhante  .  yampananiccam  dukkham  viparinamadhammam  kallam nu tam
samanupassitum etam mama esohamasmi eso me attati . no hetam
bhante  .  tasmatiha  bhikkhave  yankinci  rupam atitanagatapaccuppannam
ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va
yam dure santike va sabbam rupam netam mama nesohamasmi na meso attati
evametam  yathabhutam  sammappannaya datthabbam . yakaci vedana ...
Yakaci  sanna  ...  yekeci  sankhara  ... yankinci vinnanam
atitanagatapaccuppannam  ajjhattam  va  bahiddha  va  olarikam  va
sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va sabbam vinnanam
netam  mama  nesohamasmi  na  meso  attati  evametam  yathabhutam
sammappannaya  datthabbam  .  evam passam bhikkhave sutava ariyasavako
rupasmimpi  nibbindati  vedanayapi  nibbindati  sannayapi  nibbindati
sankharesupi   nibbindati   vinnanasmimpi   nibbindati   nibbindam
Virajjati  viraga  vimuccati  vimuttasmim  vimuttamiti  nanam  hoti
khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam itthattayati
pajanatiti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti  1-  .  imasminca  2- pana veyyakaranasmim bhannamane
satthimattanam bhikkhunam anupadaya asavehi cittani vimuccimsuti.
         Mahapunnamasuttam nitthitam navamam.
            ---------
@Footnote: 1 Si. abhinandum iti dissati . 2 Po. Yu. imasmim kho pana.
            Culapunnamasuttam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 101-109. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=120&items=10&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=120&items=10&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=120&items=10&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=120&items=10&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=120              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=1278              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=1278              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :