ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
           Balapanditasuttam
   [467]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [468]  Bhagava  etadavoca  tinimani  bhikkhave  balassa
balalakkhanani  balanimittani  balapadanani . katamani tini . idha
bhikkhave balo duccintitacinti ca hoti dubbhasitabhasi ca dukkatakammakari
ca  .  no  cetam  bhikkhave  balo  duccintitacinti  ca  abhavissa
dubbhasitabhasi  ca  dukkatakammakari ca . kena nam pandita janeyyum
balo  ayam  bhavam  asappurisoti  . yasma ca kho bhikkhave balo
duccintitacinti  ca  hoti  dubbhasitabhasi  ca  dukkatakammakari  ca
tasma  nam  pandita  jananti  balo  ayam  bhavam  asappurisoti .
Sa  kho  so bhikkhave balo tividham dittheva dhamme dukkham domanassam
patisamvedeti.
   [469] Sace bhikkhave balo sabhayam va nisinno hoti rathiyaya 1-
va nisinno hoti singhatake va nisinno hoti tatra [2]- jano
tajjam  tassaruppam katham manteti . sace bhikkhave balo panatipati
hoti  adinnadayi  hoti  kamesumicchacari  hoti  musavadi hoti
suramerayamajjapamadatthayi  hoti  tatra  bhikkhave  balassa  evam
@Footnote: 1 Ma. rathikaya . 2 Po. Ma. Yu. etthantare cesaddo dissati.
Hoti  yam  kho  jano  tajjam  tassaruppam  katham manteti samvijjante
te  ca  1-  dhamma  mayi  ahanca tesu dhammesu sandissamiti .
Idam  bhikkhave  balo  pathamam  dittheva  dhamme  dukkham  domanassam
patisamvedeti.
   [470]  Puna  caparam  bhikkhave  balo passati rajano coram
agucarim gahetva vividha kammakarana karente kasahipi talente
vettehipi  talente  addhadandakehipi  talente hatthampi chindante
padampi  chindante  hatthapadampi  chindante  kannampi  chindante
nasampi  chindante  kannanasampi  chindante  bilangathalikampi karonte
sankhamundikampi  karonte  rahumukhampi karonte jotimalikampi karonte
hatthapajjotikampi  karonte  erakavattikampi  karonte  cirakavasikampi
karonte  eneyyakampi  karonte balisamamsikampi karonte kahapanakampi
karonte  kharapatacchikampi  karonte  palighaparivattikampi  karonte
palalapithakampi  karonte  tattenapi  telena  osincante  sunakhehipi
khadapente   jivantampi  sule  uttasente  asinapi  sisam
chindante  .  tatra  bhikkhave  balassa evam hoti yatharupanam kho
papakanam  kammanam  hetu rajano coram agucarim gahetva vividha
kammakarana  karenti  kasahipi  talenti  .pe.  asinapi  sisam
chindanti  .  samvijjante  te ca dhamma mayi ahanca tesu dhammesu
sandissami  . mancepi rajano janeyyum mampi rajano gahetva
@Footnote: 1 Po. Ma. casaddo na dissati.
Vividha  kammakarana  kareyyum  kasahipi  taleyyum .pe. jivantampi
sule  uttaseyyum  asinapi  sisam  chindeyyunti  . idampi bhikkhave
balo dutiyam dittheva dhamme dukkham domanassam patisamvedeti.
   [471] Puna caparam bhikkhave balam pithasamarulham va mancasamarulham
va  chamayam  va semanam yanissa pubbe papakani kammani katani
kayena  duccaritani  vacaya  duccaritani manasa duccaritani tanissa
tamhi   samaye   olambanti  ajjholambanti  abhippalambanti  .
Seyyathapi  bhikkhave  mahatam  pabbatakutanam chaya sayanhasamayam pathaviya
olambanti  ajjholambanti  abhippalambanti  evameva  kho  bhikkhave
balam pithasamarulham va mancasamarulham va chamayam va semanam yanissa
pubbe  papakani  kammani  katani  kayena  duccaritani  vacaya
duccaritani  manasa  duccaritani  tanissa  tamhi  samaye  olambanti
ajjholambanti  abhippalambanti  .  tatra  bhikkhave  balassa  evam
hoti akatam vata me kalyanam akatam kusalam akatam bhiruttanam katam papam
katam  luddam  katam  kibbisam  yavata hoti akatakalyananam akatakusalanam
akatabhiruttananam  katapapanam  kataluddanam  katakibbisanam  gati  tam
gatim  pecca  gacchamiti  .  so socati kilamati paridevati urattalim
kandati  sammoham  apajjati  .  idam  kho  bhikkhave  balo tatiyam
dittheva dhamme dukkham domanassam patisamvedeti.
   [472] Sa kho so bhikkhave balo kayena duccaritam caritva
vacaya  duccaritam  caritva  manasa duccaritam caritva kayassa bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjati  . yam kho
tam  bhikkhave  samma  vadamano  vadeyya  ekantam  anittham ekantam
akantam  ekantam  amanapanti  nirayameva tam samma vadamano vadeyya
ekantam  anittham  ekantam  akantam  ekantam amanapanti . yavancidam
bhikkhave upamapi na sukara yava dukkha nirayati.
   [473]  Evam  vutte  annataro  bhikkhu  bhagavantam etadavoca
sakka  pana bhante upama katunti . sakka bhikkhuti bhagava avoca
seyyathapi  bhikkhave  coram agucarim gahetva ranno dasseyyum ayam
te  deva coro agucari imassa yam icchasi tam dandam panehiti .
Tamenam  raja  evam  vadeyya  gacchatha bho imam purisam pubbanhasamayam
sattisatena  hanathati  .  tamenam pubbanhasamayam sattisatena haneyyum .
Atha raja majjhantikasamayam evam vadeyya ambho katham so purisoti .
Tatheva deva jivatiti . tamenam raja evam vadeyya gacchatha bho tam purisam
majjhantikasamayam  sattisatena  hanathati  .  tamenam  majjhantikasamayam
sattisatena  haneyyum  .  atha  raja  sayanhasamayam  evam vadeyya
ambho  katham so purisoti . tatheva deva jivatiti . tamenam raja
evam  vadeyya  gacchatha  bho  tam  purisam  sayanhasamayam  sattisatena
hanathati  .  tamenam  sayanhasamayam  sattisatena  haneyyum  . tam kim
Mannatha  bhikkhave  api  nu  so  puriso tihi sattisatehi hannamano
tatonidanam  dukkham  domanassam  patisamvediyethati  . ekissapi bhante
sattiya  hannamano  so  puriso  tatonidanam  dukkham  domanassam
patisamvediyetha ko pana vado tihi sattisatehiti.
   [474]  Atha  kho bhagava parittam panimattam pasanam gahetva
bhikkhu  amantesi  tam kim mannatha bhikkhave katamo nu kho mahantataro
yo  cayam maya paritto panimatto pasano gahito [1]- himava
pabbatarajati  .  appamattako  ayam  bhante  bhagavata  paritto
panimatto  pasano  gahito  himavantam  pabbatarajanam  upanidhaya
sankhampi  na  upeti kalabhagampi na upeti upanidhampi na upetiti .
Evameva  2-  bhikkhave  yam 3- puriso tihi sattisatehi hannamano
tatonidanam  dukkham  domanassam  patisamvedeti . tam nirayassa 4- dukkham
upanidhaya  sankhampi  na  upeti  kalabhagampi na upeti upanidhampi na
upeti.
   [475]  Tamenam bhikkhave nirayapala pancavidhabandhanam nama karanam
karenti  .  tattam  ayokhilam hatthe gamenti tattam ayokhilam dutiye
hatthe  gamenti  tattam  ayokhilam  pade  gamenti  tattam  ayokhilam
dutiye  pade  gamenti  tattam  ayokhilam majjhe urasmim gamenti .
So tattha dukkha tippa katuka vedana vedeti na ca tava kalam
karoti  yava  na  tam  papakammam  byantihoti  .  tamenam bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. yo ca himava pabbatarajati. 2 Ma. Yu. evameva khoti dissati.
@3 Ma. Yu. yam so purisoti dissati 4 Yu. tam nerayikassa upanidhaya. Ma. tam nirayakassa
@dukkhassa upanidhaya.
Nirayapala  samvedhetva  1- kutharihi tacchanti . so tattha dukkha
tippa  .pe.  byantihoti  . tamenam bhikkhave nirayapala uddhampadam
adhosiram  gahetva  vasihi  tacchanti  .  so tattha dukkha tippa
.pe.  byantihoti  .  tamenam bhikkhave nirayapala rathe yojetva
adittaya   pathaviya   sampajjalitaya  sanjotibhutaya  sarentipi
paccasarentipi  .  so tattha dukkha tippa .pe. byantihoti .
Tamenam  bhikkhave  nirayapala mahantam angarapabbatam adittam sampajjalitam
sanjotibhutam  aropentipi  oropentipi . so tattha dukkha tippa
katuka vedana vedeti na ca tava kalam karoti yava na tam papakammam
byantihoti.
   {475.1}  Tamenam  bhikkhave  nirayapala  uddhampadam  adhosiram
gahetva  tattaya  lohakumbhiya  pakkhipanti  adittaya sampajjalitaya
sanjotibhutaya  .  so  tattha  phenuddehakam  paccati  . so tattha
phenuddehakam  paccamano  sakimpi  uddham  gacchati sakimpi adho gacchati
sakimpi  tiriyam  gacchati  . so tattha dukkha tippa katuka vedana
vedeti na ca tava kalam karoti yava na tam papakammam byantihoti.
Tamenam  bhikkhave  nirayapala  mahaniraye  pakkhipanti  .  so
kho  pana  bhikkhave  mahanirayo  catukkanno  catudvaro  vibhatto
bhagaso  mito  ayopakarapariyanto  ayasa  patikkujjito  tassa
ayomaya  bhumi  jalita  tejasa  yutta samanta yojanasatam pharitva
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. samvesetvati dissati.
Titthati  sabbada  .  anekapariyayenapi  kho  aham bhikkhave nirayakatham
katheyyam  .  yavancidam  bhikkhave na sukaram akkhanena papunitum yava
dukkha niraya.
   [476]  Santi  bhikkhave  tiracchanagata  pana  tinabhakkha .
Te allanipi 1- tinani dantullehakam khadanti . katame ca bhikkhave
tiracchanagata  pana  tinabhakkha  assa  2- gona gadrabha aja
miga  ye  va  panannepi keci tiracchanagata pana tinabhakkha .
Sa kho so bhikkhave balo idha pubbe rasado idha papani kammani
karitva  kayassa bheda parammarana tesam sattanam sahabyatam upapajjati
ye te satta tinabhakkha.
   [477]  Santi bhikkhave tiracchanagata pana guthabhakkha . te
duratova  guthagandham  ghayitva  dhavanti  ettha  bhunjissama  ettha
bhunjissamati  .  seyyathapi nama brahmana ahutigandhena dhavanti
ettha  bhunjissama  ettha  bhunjissamati  evameva  kho  santi
bhikkhave  tiracchanagata  pana  guthabhakkha  . te duratova guthagandham
ghayitva  dhavanti  ettha  bhunjissama  ettha  bhunjissamati .
Katame  ca  bhikkhave  tiracchanagata pana guthabhakkha kukkuta sukara
sona  singala  ye  va  panannepi  keci tiracchanagata pana
guthabhakkha  . sa kho so bhikkhave balo idha pubbe rasado idha
papani  kammani  karitva kayassa bheda parammarana tesam sattanam
@Footnote: 1 Yu. te allanipi tinani sukkhani. Ma. te allanipi tinani sukkhanipi
@tinani. 2 Ma. hatthi assa ....
Sahabyatam upapajjati ye te satta guthabhakkha.
   [478] Santi bhikkhave tiracchanagata pana andhakare jayanti
andhakare jiyanti andhakare miyanti . katame ca bhikkhave tiracchanagata
pana  andhakare  jayanti  andhakare  jiyanti  andhakare miyanti
kita [1]- patanga ganduppada ye va panannepi keci tiracchanagata
pana  andhakare  jayanti andhakare jiyanti andhakare miyanti .
Sa  kho  so  bhikkhave  balo  idha pubbe rasado idha papani
kammani  karitva  kayassa  bheda  parammarana  tesam  sattanam
sahabyatam  upapajjati  ye  te satta andhakare jayanti andhakare
jiyanti andhakare miyanti.
   [479]  Santi  bhikkhave tiracchanagata pana udakasmim jayanti
udakasmim  jiyanti udakasmim miyanti . katame ca bhikkhave tiracchanagata
pana  udakasmim  jayanti  udakasmim  jiyanti  udakasmim  miyanti
maccha  kacchapa  sumsumara  ye  va panannepi keci tiracchanagata
pana  udakasmim  jayanti  udakasmim  jiyanti  udakasmim  miyanti .
Sa  kho  so  bhikkhave  balo  idha pubbe rasado idha papani
kammani  karitva  kayassa bheda parammarana tesam sattanam sahabyatam
upapajjati  ye  te  satta  udakasmim  jayanti  udakasmim  jiyanti
udakasmim miyanti.
   [480]  Santi  bhikkhave tiracchanagata pana asucismim jayanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. pulava.
Asucismim  jiyanti asucismim miyanti . katame ca bhikkhave tiracchanagata
pana  asucismim  jayanti  asucismim  jiyanti  asucismim  miyanti .
Ye  te  bhikkhave  satta  putimacche  va jayanti putimacche va
jiyanti  putimacche  va  miyanti  putikunape  va  ... putikummase
va ... candanikaya va ... oligalle va jayanti .pe. ye
va  panannepi  keci  tiracchanagata  pana  asucismim  jayanti
asucismim  jiyanti  asucismim  miyanti  . sa kho so bhikkhave balo
idha  pubbe  rasado  idha  papani  kammani  karitva  kayassa
bheda  parammarana  tesam  sattanam  sahabyatam  upapajjati  ye  te
satta  asucismim  jayanti  asucismim  jiyanti  asucismim  miyanti .
Anekapariyayenapi  kho  aham  bhikkhave  tiracchanayonikatham  katheyyam .
Yavancidam  bhikkhave  na  sukaram  akkhanena  papunitum  yava  dukkha
tiracchanayoni.
   [481] Seyyathapi bhikkhave puriso ekacchiggalam yugam mahasamudde
pakkhipeyya  .  tamenam puratthimo vato pacchimena samhareyya pacchimo
vato  puratthimena  samhareyya  uttaro  vato  dakkhinena samhareyya
dakkhino  vato  uttarena  samhareyya  . tatrassa kano kacchapo
so  vassasatassa  1-  accayena sakim ummujjeyya . tam kim mannatha
bhikkhave  api  nu  so  kano kacchapo amusmim ekacchiggale yuge
givam  paveseyyati  .  no  hetam bhante yadi nuna bhante kadaci
@Footnote: 1 Ma. amenditam.
Karahaci  dighassa  addhuno  accayenati . khippataram kho so bhikkhave
kano  kacchapo amusmim ekacchiggale yuge givam paveseyya . ato
dullabhataraham  bhikkhave  manussattam  vadami  sakim vinipatagatena balena
tam kissa hetu na hettha bhikkhave atthi dhammacariya samacariya kusalakiriya
punnakiriya annamannakhadika ettha bhikkhave vattati dubbalamarika 1-.
   [482] Sa kho so bhikkhave balo sace kadaci karahaci dighassa
addhuno  accayena  manussattam  agacchati  yani  tani  nicakulani
candalakulam  va  nesadakulam  va venukulam 2- va rathakarakulam va
pukkusakulam va tatharupe kule paccha jayati dalidde appannapanabhojane
kasiravuttike  yattha  kasirena  ghasacchado  labbhati . so ca hoti
dubbanno   duddasiko   okotimako   bahvabadho   kano
va  kuni va khanjo va pakkhahato va na labhi annassa panassa
vatthassa  yanassa  malagandhavilepanassa  seyyavasathapadipeyyassa .
So  kayena  duccaritam carati vacaya duccaritam carati manasa duccaritam
carati  .  so  kayena duccaritam caritva vacaya duccaritam caritva
manasa  duccaritam  caritva  kayassa bheda parammarana apayam duggatim
vinipatam nirayam upapajjati.
   [483]  Seyyathapi  bhikkhave akkhadhutto pathameneva kaliggahena
puttampi  jiyetha darampi jiyetha sabbam sapateyyampi jiyetha uttarimpi
@Footnote: 1 sabbapotthakesu dubbalakhadikati dissati . 2 Ma. venakulam. Yu. venakulam.
Addhubandham  1- nigaccheyya . appamattako so bhikkhave kaliggaho yam
so  akkhadhutto  pathameneva  kaliggahena  puttampi  jiyetha  darampi
jiyetha  sabbam sapateyyampi jiyetha uttarimpi addhubandham nigaccheyya .
Atha kho ayameva tato mahantataro kaliggaho yam so balo kayena
duccaritam  caritva  vacaya duccaritam caritva manasa duccaritam caritva
kayassa  bheda  parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam
upapajjati. Ayam bhikkhave kevala paripura balabhumiti.
   [484]   Tinimani   bhikkhave   panditassa  panditalakkhanani
panditanimittani  panditapadanani  .  katamani  tini . idha bhikkhave
pandito  sucintitacinti  ca hoti subhasitabhasi ca sukatakammakari ca .
No  cetam bhikkhave pandito sucintitacinti ca abhavissa subhasitabhasi ca
sukatakammakari  ca  .  kena  nam  pandita  janeyyum pandito ayam
bhavam  sappurisoti  .  yasma  ca kho bhikkhave pandito sucintitacinti
ca  hoti  subhasitabhasi  ca  sukatakammakari  ca  tasma tam pandita
jananti  pandito  ayam  bhavam  sappurisoti  . sa kho so bhikkhave
pandito tividham dittheva dhamme sukham somanassam patisamvedeti.
   [485]  Sace  bhikkhave  pandito  sabhayam va nisinno hoti
rathiyaya  va  nisinno  hoti  singhatake va nisinno hoti tatra
jano  tajjam  tassaruppam  katham  manteti  . sace bhikkhave pandito
@Footnote: 1 Yu. anubandhanti dissati.
Panatipata  pativirato  hoti  adinnadana  pativirato  hoti
kamesumicchacara  pativirato  hoti  musavada  pativirato  hoti
suramerayamajjapamadatthana  pativirato  hoti  tatra bhikkhave panditassa
evam  hoti yam kho jano tajjam tassaruppam katham manteti samvijjante
te  dhamma mayi ahanca tesu dhammesu sandissamiti . idam bhikkhave
pandito pathamam dittheva dhamme sukham somanassam patisamvedeti.
   [486]  Puna  caparam  bhikkhave pandito passati rajano coram
agucarim gahetva vividha kammakarana karente kasahipi talente
vettehipi  talente  addhadandakehipi  talente hatthampi chindante
padampi  chindante  hatthapadampi  chindante  kannampi  chindante
nasampi  chindante  kannanasampi  chindante  bilangathalikampi karonte
sankhamundikampi  karonte  rahumukhampi karonte jotimalikampi karonte
hatthapajjotikampi  karonte  erakavattikampi  karonte  cirakavasikampi
karonte  eneyyakampi  karonte balisamamsikampi karonte kahapanakampi
karonte  kharapatacchikampi  karonte  palighaparivattikampi  karonte
palalapithakampi  karonte  tattenapi  telena  osincante  sunakhehipi
khadapente jivantampi sule uttasente asinapi sisam chindante.
   {486.1} Tatra bhikkhave panditassa evam hoti yatharupanam kho papakanam
kammanam hetu rajano coram agucarim gahetva vividha kammakarana
karenti  kasahipi  talenti  addhadandakehipi  talenti  hatthampi
Chindanti  padampi  chindanti  hatthapadampi  chindanti  kannampi chindanti
nasampi  chindanti  kannanasampi  chindanti  bilangathalikampi  karonti
sankhamundikampi  karonti  rahumukhampi  karonti  jotimalikampi  karonti
hatthapajjotikampi  karonti  erakavattikampi  karonti  cirakavasikampi
karonti  eneyyakampi  karonti balisamamsikampi karonti kharapatacchikampi
karonti   palighaparivattikampi   karonti   palalapithakampi   karonti
tattenapi  telena  osincanti  sunakhehipi  khadapenti  jivantampi
sule  uttasenti  asinapi  sisam  chindanti . na te dhamma mayi
samvijjanti  ahanca  na  tesu  dhammesu  sandissamiti  .  idampi
bhikkhave pandito dutiyam dittheva dhamme sukham somanassam patisamvedeti.
   [487]  Puna  caparam  bhikkhave  panditam  pithasamarulham  va
mancasamarulham  va  chamayam  va semanam yanissa pubbe kalyanani
kammani katani kayena sucaritani vacaya sucaritani manasa sucaritani
tanissa  tamhi  samaye  olambanti  ajjholambanti  abhippalambanti .
Seyyathapi  bhikkhave  mahatam  pabbatakutanam chaya sayanhasamayam pathaviya
olambanti  ajjholambanti  abhippalambanti  evameva  kho  bhikkhave
panditam  pithasamarulham  va  mancasamarulham  va  chamayam va semanam
yanissa  pubbe  kalyanani  kammani  katani  kayena  sucaritani
vacaya  sucaritani manasa sucaritani tanissa tamhi samaye olambanti
ajjholambanti  abhippalambanti  .  tatra  bhikkhave  panditassa  evam
Hoti  akatam  vata me papam akatam luddam akatam kibbisam katam kalyanam
katam  kusalam  katam  bhiruttanam  yavata hoti akatapapanam akataluddanam
akatakibbisanam  katakalyananam  katakusalanam  katabhiruttananam  gati  tam
gatim  pecca  gacchamiti  . so na socati na kilamati na paridevati
na  urattalim  kandati  na  sammoham  apajjati  . idampi bhikkhave
pandito tatiyam dittheva dhamme sukham somanassam patisamvedeti.
   [488] Sa kho so bhikkhave pandito kayena sucaritam caritva
vacaya  sucaritam  caritva  manasa  sucaritam  caritva kayassa bheda
parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjati  . yam kho tam bhikkhave
samma  vadamano  vadeyya  ekantam  ittham  ekantam kantam ekantam
manapanti  saggameva  tam  samma  vadamano  vadeyya ekantam ittham
ekantam  kantam  ekantam  manapanti  .  yavancidam bhikkhave upamapi
na sukara yava sukha saggati.
   [489]  Evam  vutte  annataro  bhikkhu  bhagavantam etadavoca
sakka  pana bhante upama katunti . sakka bhikkhuti bhagava avoca
seyyathapi  bhikkhave  raja  cakkavatti  sattahi ratanehi samannagato
catuhi  ca  iddhihi tatonidanam sukham somanassam patisamvedeti . katamehi
sattahi.
   [490] Idha bhikkhave ranno khattiyassa muddhavasittassa tadahuposathe
pannarase    sisanhatassa   uposathikassa   uparipasadavaragatassa
Dibbam cakkaratanam patubhavati sahassaram sanemikam sanabhikam sabbakaraparipuram.
Disvana  1-  ranno  khattiyassa  muddhavasittassa  etadahosi  sutam
kho  pana  metam  yassa  ranno  muddhavasittassa  tadahuposathe
pannarase  sisanhatassa  uposathikassa  uparipasadavaragatassa  dibbam
cakkaratanam  patubhavati  sahassaram  sanemikam  sanabhikam  sabbakaraparipuram
so hoti raja cakkavatti assam nu kho aham raja cakkavattiti .
Atha kho bhikkhave raja khattiyo muddhavasitto utthayasana vamena
hatthena  bhingaram  gahetva  dakkhinena  hatthena cakkaratanam abbhukirati
pavattatu bhavam cakkaratanam abhivijinatu bhavam cakkaratananti.
   {490.1} Atha kho tam bhikkhave cakkaratanam puratthimam disam pavattati
anvadeva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya . Yasmim kho pana
bhikkhave padese cakkaratanam patitthati tatra raja cakkavatti vasam upeti
saddhim caturanginiya senaya . ye kho pana bhikkhave puratthimaya disaya
patirajano  te  rajanam  cakkavattim upasankamitva evamahamsu ehi
kho  maharaja  svagatam  maharaja  sakante  maharaja  anusasa
maharajati  .  raja  cakkavatti  evamaha  pano na hantabbo
adinnam  nadatabbam  kamesumiccha  na caritabba musa na bhasitabba
majjam  na  patabbam  yathabhutanca bhunjathati . ye kho pana bhikkhave
puratthimaya disaya patirajano te ranno cakkavattissa anuyutta 2-
ahesum.
@Footnote: 1 Ma. tam disvana . 2 Ma. anuyanta bhavanti. Yu. anuyatta bhavanti.
   {490.2}  Atha  kho  tam  bhikkhave cakkaratanam puratthimam samuddam
ajjhogahetva   paccuttaritva  dakkhinam  disam  pavattati  .pe.
Dakkhinam   disam   samuddam  ajjhogahetva  paccuttaritva  pacchimam
disam  pavattati  .pe.  pacchimam  disam  samuddam  ajjhogahetva
paccuttaritva  uttaram  disam pavattati anvadeva raja cakkavatti saddhim
caturanginiya  senaya  . yasmim kho pana bhikkhave padese cakkaratanam
patitthati  tatra  raja  cakkavatti  vasam upeti saddhim caturanginiya
senaya.
   {490.3} Ye kho pana bhikkhave uttaraya disaya patirajano te
rajanam  cakkavattim  upasankamitva  evamahamsu  ehi  kho maharaja
svagatam  maharaja sakante maharaja anusasa maharajati . raja
cakkavatti  evamaha  pano  na  hantabbo  adinnam  nadatabbam
kamesu  miccha na caritabba musa na bhasitabba majjam na patabbam
yathabhutanca  bhunjathati  .  ye  kho pana bhikkhave uttaraya disaya
patirajano te ranno cakkavattissa anuyutta ahesum.
   {490.4}  Atha kho tam bhikkhave cakkaratanam samuddapariyantam pathavi
abhivijinitva  tamenam  rajadhanim  paccagantva  ranno  cakkavattissa
antepuradvare  akkhahatam  manne  titthati  ranno  cakkavattissa
antepuradvaram  upasobhayamanam  .  ranno  bhikkhave  cakkavattissa
evarupam cakkaratanam patubhavati.
   [491]  Puna  caparam  bhikkhave  ranno  cakkavattissa hatthiratanam
patubhavati  .  sabbaseto  sattappatittho  iddhima  vehasangamo
Uposatho  nama  nagaraja  .  disvana ranno cakkavattissa cittam
pasidati  bhaddakam  vata  bho hatthiyanam sace damatham upeyyati . atha
kho  tam  bhikkhave  hatthiratanam  seyyathapi nama bhaddo hatthajaniyo
digharattam  suparidanto  evameva  damatham  upeti  . bhutapubbam bhikkhave
raja  cakkavatti  tameva  hatthiratanam  vimamsamano  pubbanhasamayam
abhiruhitva  samuddapariyantam  pathavim  anupariyayitva  tameva  rajadhanim
paccagantva  patarasamakasi  .  ranno  bhikkhave  cakkavattissa
evarupam hatthiratanam patubhavati.
   [492]  Puna  caparam  bhikkhave  ranno  cakkavattissa assaratanam
patubhavati  .  sabbaseto kakasiso munjakeso iddhima vehasangamo
valahako  nama assaraja . tam disvana ranno cakkavattissa cittam
pasidati  bhaddakam  vata  bho assayanam sace damatham upeyyati . atha
kho  tam  bhikkhave  assaratanam  seyyathapi nama bhaddo assajaniyo
digharattam  suparidanto  evameva  damatham  upeti  . bhutapubbam bhikkhave
raja  cakkavatti  tameva  assaratanam  vimamsamano  pubbanhasamayam
abhiruhitva  samuddapariyantam  pathavim  anupariyayitva  tameva  rajadhanim
paccagantva  patarasamakasi  .  ranno  bhikkhave  cakkavattissa
evarupam assaratanam patubhavati.
   [493]  Puna  caparam  bhikkhave  ranno  cakkavattissa  maniratanam
patubhavati  .  so hoti mani veluriyo subho jotima 1- atthamso
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. jatima.
Suparikammakato  .  tassa  kho  pana  bhikkhave  maniratanassa  abha
samanta  yojanam  phuta  hoti . bhutapubbam bhikkhave raja cakkavatti
tameva  maniratanam  vimamsamano  caturanginim  senam  sannayhitva  manim
dhajaggam  aropetva  rattandhakaratimisaya  payasi . ye kho pana
bhikkhave  samanta  gama  ahesum  .  te tenobhasena kammante
payojesum  divati  mannamana  .  ranno  bhikkhave  cakkavattissa
evarupam maniratanam patubhavati.
   [494]  Puna  caparam  bhikkhave  ranno  cakkavattissa itthiratanam
patubhavati  .  sa  abhirupa  dassaniya  pasadika  paramaya
vannapokkharataya   samannagata  natidigha  natirassa  natikisa
natithula  natikalika  naccodata  atikkanta  manusam  vannam
appatta dibbam vannam . tassa kho pana bhikkhave itthiratanassa evarupo
kayasamphasso  hoti  seyyathapi  nama  tulapicuno va kappasapicuno
va  . tassa kho pana bhikkhave itthiratanassa site unhani gattani
honti  unhe  sitani  gattani honti . tassa kho pana bhikkhave
itthiratanassa  kayato  candanagandho  vayati  mukhato  uppalagandho
vayati  .  tam kho pana bhikkhave itthiratanam cakkavattissa pubbutthayini
hoti  pacchanipatini  kimkarapatissavini  manapacarini  piyavadini . tam
kho  pana bhikkhave itthiratanam rajanam cakkavattim manasapi no aticarati
kuto  pana  kayena  .  ranno  bhikkhave  cakkavattissa  evarupam
Itthiratanam patubhavati.
   [495]  Puna  caparam  bhikkhave  ranno cakkavattissa gahapatiratanam
patubhavati  .  tassa  kammavipakajam  dibbam  cakkhu  patubhavati  yena
nidhim  passati  sassamikampi  assamikampi  .  so rajanam cakkavattim
upasankamitva  evamaha  appossukko  tvam  deva  hohi  ahante
dhanena dhanakaraniyam karissamiti . bhutapubbam bhikkhave cakkavatti 1- tameva
gahapatiratanam  vimamsamano  navam  abhiruhitva  majjhe  gangaya  nadiya
sotam  ogahitva  gahapatiratanam  etadavoca  attho  me  gahapati
hirannasuvannenati  . tenahi maharaja ekam tiram nava upetuti .
Idheva  me  gahapati  attho  hirannasuvannenati  .  atha  kho tam
bhikkhave  gahapatiratanam  ubhohi  hatthehi  udake  omasitva  puram
hirannasuvannassa  kumbhim  uddharitva  rajanam  cakkavattim  etadavoca
alamettavata  maharaja  katamettavata  maharaja  pujitamettavata
maharajati  .  raja  cakkavatti  evamaha alamettavata gahapati
katamettavata  gahapati  pujitamettavata  gahapatiti . ranno bhikkhave
cakkavattissa evarupam gahapatiratanam patubhavati.
   [496]  Puna  caparam bhikkhave ranno cakkavattissa parinayakaratanam
patubhavati  .  pandito  byatto medhavi patibalo rajanam cakkavattim
upatthapetabbam  upatthapetum  apayapetabbam  2-  apayapetum thapetabbam
thapetum . so rajanam cakkavattim upasankamitva evamaha appossukko
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. raja cakkavatti . 2 Po. Ma. upayapetabbam upayapetum.
Tvam  deva  hohi  ahamanusasissamiti . ranno bhikkhave cakkavattissa
evarupam  parinayakaratanam  patubhavati  .  raja  bhikkhave  cakkavatti
imehi 1- ratanehi samannagato hoti. Katamahi catuhi iddhihi.
   [497] Idha bhikkhave raja cakkavatti abhirupo hoti dassaniyo
pasadiko  paramaya  vannapokkharataya  samannagato  ativiya  annehi
manussehi  .  raja  bhikkhave  cakkavatti  imaya pathamaya iddhiya
samannagato hoti.
   [498]  Puna  caparam bhikkhave raja cakkavatti dighayuko hoti
ciratthitiko  ativiya  annehi  manussehi . raja bhikkhave cakkavatti
imaya dutiyaya iddhiya samannagato hoti.
   [499] Puna caparam bhikkhave raja cakkavatti appabadho hoti
appatanko   samavepakiniya  gahaniya  samannagato  natisitaya
naccunhaya  ativiya  annehi manussehi . raja bhikkhave cakkavatti
imaya tatiyaya iddhiya samannagato hoti.
   [500] Puna caparam bhikkhave raja cakkavatti brahmanagahapatikanam
piyo hoti manapo . seyyathapi bhikkhave pita puttanam piyo hoti
manapo  evameva  kho bhikkhave raja cakkavatti brahmanagahapatikanam
piyo hoti manapo . ranno 2- bhikkhave cakkavattissa brahmanagahapatika
piya  honti  manapa  .  seyyathapi  bhikkhave  pitu  putta
piya  honti  manapa  evameva  kho bhikkhave ranno cakkavattissa
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. imehi sattahi . 2 Ma. Yu. rannopi.
Brahmanagahapatika  piya  honti manapa . bhutapubbam bhikkhave raja
cakkavatti  caturanginiya  senaya  uyyanabhumim  niyyasi  . atha kho
bhikkhave   brahmanagahapatika   rajanam  cakkavattim  upasankamitva
evamahamsu ataramano deva yahi yatha tam mayam cirataram passeyyamati.
Rajapi  bhikkhave  cakkavatti  sarathim  amantesi  ataramano sarathi
pesehi  yathaham  brahmanagahapatike  cirataram  passeyyanti  . raja
bhikkhave  cakkavatti  imaya  catutthaya iddhiya samannagato hoti .
Raja bhikkhave cakkavatti imahi catuhi iddhihi samannagato hoti.
   {500.1} Tam kim mannatha bhikkhave api nu kho raja cakkavatti imehi
sattahi  ratanehi  samannagato  imahi  catuhi  ca iddhihi tatonidanam
sukham  somanassam  patisamvediyethati  .  ekamekenapi  bhante ratanena
samannagato  raja cakkavatti tatonidanam sukham somanassam patisamvediyetha
ko pana vado sattahi ratanehi catuhi ca iddhihiti.
   [501]  Atha  kho bhagava parittam panimattam pasanam gahetva
bhikkhu  amantesi  tam kim mannatha bhikkhave katamo nu kho mahantataro
yo  cayam  maya  paritto panimatto pasano gahito himava 1-
pabbatarajati  .  appamattako  ayam  bhante  bhagavata  paritto
panimatto  pasano  gahito  himavantam  pabbatarajanam  upanidhaya
sankhampi  na  upeti kalabhagampi na upeti upanidhampi na upetiti .
Evameva  kho  bhikkhave  ayam  raja  cakkavatti  sattahi  ratanehi
@Footnote: 1 Ma. yo himava.
Samannagato  catuhi  ca  iddhihi  tatonidanam  sukham  somanassam
patisamvedeti  .  tam  dibbassa  sukhassa upanidhaya sankhampi na upeti
kalabhagampi na upeti upanidhampi na upeti.
   [502] Sa kho so bhikkhave pandito sace kadaci karahaci dighassa
addhuno  accayena  manussattam  agacchati  yani  tani  uccakulani
khattiyamahasalakulam  va  brahmanamahasalakulam  va  gahapatimahasalakulam
va  tatharupe  kule  paccha  jayati  addhe mahaddhane mahabhoge
pahutajataruparajate  pahutavittupakarane  pahutadhanadhanne  .  so  ca
hoti  abhirupo  dassaniyo  pasadiko  paramaya  vannapokkharataya
samannagato   labhi   annassa   panassa   vatthassa  yanassa
malagandhavilepanassa   seyyavasathapadipeyyassa  .  so  kayena
sucaritam carati vacaya sucaritam carati manasa sucaritam carati. So kayena
sucaritam  caritva  vacaya  sucaritam  caritva  manasa sucaritam caritva
kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjati.
   [503]  Seyyathapi  bhikkhave akkhadhutto pathameneva kataggahena
mahantam  bhogakkhandham  adhigaccheyya  .  appamattako  so  bhikkhave
kataggaho  yam  kho  so  akkhadhutto  pathameneva kataggahena mahantam
bhogakkhandham  adhigaccheyya  .  atha  kho  ayameva  tato mahantataro
kataggaho  yam  so pandito kayena sucaritam caritva vacaya sucaritam
caritva  manasa  sucaritam  caritva  kayassa bheda parammarana sugatim
Saggam lokam upapajjati. Ayam bhikkhave kevala paripura panditabhumiti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Balapanditasuttam nitthitam navamam.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 311-333. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=467&items=37&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=467&items=37&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=467&items=37&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=467&items=37&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=467              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=3876              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=3876              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :