ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
   [617]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum .
Bhagava  etadavoca  salayatanavibhangam  vo  bhikkhave  desissami  tam
sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti  . evambhanteti kho te
bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [618]  Bhagava  etadavoca  cha  ajjhattikani  ayatanani
veditabbani  cha  bahirani  ayatanani veditabbani cha vinnanakaya
veditabba  cha  phassakaya  veditabba  attharasa  manopavicara
veditabba   chattimsa   sattapada  veditabba  tatridam  nissaya
idam  pajahatha  tayo  satipatthana yadariyo sevati yadariyo sevamano
sattha  ganamanusasitumarahati  so  vuccati  yoggacariyanam  anuttaro
purisadammasarathiti ayamuddeso salayatanavibhangassa.
   [619]  Cha  ajjhattikani  ayatanani  veditabbaniti iti kho
panetam  vuttam  .  kincetam paticca vuttam . cakkhvayatanam sotayatanam
ghanayatanam  jivhayatanam  kayayatanam  manayatanam  .  cha  ajjhattikani
ayatanani veditabbaniti iti yantam vuttam idametam paticca vuttam.
   [620] Cha bahirani ayatanani veditabbaniti iti kho panetam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page401.

Vuttam . kincetam paticca vuttam . rupayatanam saddayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam dhammayatanam . cha bahirani ayatanani veditabbaniti iti yantam vuttam idametam paticca vuttam. [621] Cha vinnanakaya veditabbati iti kho panetam vuttam. Kincetam paticca vuttam . cakkhuvinnanam sotavinnanam ghanavinnanam jivhavinnanam kayavinnanam manovinnanam . cha vinnanakaya veditabbati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam. [622] Cha phassakaya veditabbati iti kho panetam vuttam . Kincetam paticca vuttam . cakkhusamphasso sotasamphasso ghanasamphasso jivhasamphasso kayasamphasso manosamphasso . cha phassakaya veditabbati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam. [623] Attharasa manopavicara veditabbati iti kho panetam vuttam . kincetam paticca vuttam . cakkhuna rupam disva somanassatthaniyam rupam upavicarati domanassatthaniyam rupam upavicarati upekkhatthaniyam rupam upavicarati . sotena saddam sutva ... Ghanena gandham ghayitva ... Jivhaya rasam sayitva ... kayena photthabbam phusitva ... Manasa dhammam vinnaya somanassatthaniyam dhammam upavicarati domanassatthaniyam dhammam upavicarati upekkhatthaniyam dhammam upavicarati . iti cha somanassupavicara cha domanassupavicara cha upekkhupavicara . attharasa manopavicara veditabbati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page402.

[624] Chattimsa sattapada veditabbati iti kho panetam vuttam. Kincetam paticca vuttam . cha gehasitani somanassani cha nekkhammasitani somanassani cha gehasitani domanassani cha nekkhammasitani domanassani cha gehasita upekkha cha nekkhammasita upekkha. [625] Tattha katamani cha gehasitani somanassani. Cakkhuvinneyyanam rupanam itthanam kantanam manapanam manoramanam lokamisapatisamyuttanam patilabham va patilabhato samanupassato pubbe va patiladdhapubbam atitam niruddham viparinatam samanussarato uppajjati somanassam yam evarupam somanassam idam vuccati gehasitam somanassam . Sotavinneyyanam saddanam ... ghanavinneyyanam gandhanam ... jivha- vinneyyanam rasanam ... kayavinneyyanam photthabbanam ... mano- vinneyyanam dhammanam itthanam kantanam manapanam manoramanam lokamisapatisamyuttanam patilabham va patilabhato samanupassato pubbe va patiladdhapubbam atitam niruddham viparinatam samanussarato uppajjati somanassam yam evarupam somanassam idam vuccati gehasitam somanassam . Imani cha gehasitani somanassani. [626] Tattha katamani cha nekkhammasitani somanassani . Rupanam tveva aniccatam viditva viparinamaviraganirodham pubbe ceva rupa etarahi ca sabbe te rupa anicca dukkha viparinamadhammati evametam yathabhutam sammappannaya passato uppajjati somanassam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page403.

Yam evarupam somanassam idam vuccati nekkhammasitam somanassam . Saddanam tveva .pe. gandhanam tveva ... rasanam tveva ... Photthabbanam tveva ... dhammanam tveva aniccatam viditva viparinamaviraganirodham pubbe ceva dhamma etarahi ca sabbe te dhamma anicca dukkha viparinamadhammati evametam yathabhutam sammappannaya passato uppajjati somanassam yam evarupam somanassam idam vuccati nekkhammasitam somanassam. Imani cha nekkhammasitani somanassani. [627] Tattha katamani cha gehasitani domanassani. Cakkhuvinneyyanam rupanam itthanam kantanam manapanam manoramanam lokamisapatisamyuttanam appatilabham va appatilabhato samanupassato pubbe va appatiladdhapubbam atitam niruddham viparinatam samanussarato uppajjati domanassam yam evarupam domanassam idam vuccati gehasitam domanassam . Sotavinneyyanam saddanam ... ghanavinneyyanam gandhanam ... jivha- vinneyyanam rasanam ... kayavinneyyanam photthabbanam ... mano- vinneyyanam dhammanam itthanam kantanam manapanam manoramanam lokamisapatisamyuttanam appatilabham va appatilabhato samanupassato pubbe va appatiladdhapubbam atitam niruddham viparinatam samanussarato uppajjati domanassam yam evarupam domanassam idam vuccati gehasitam domanassam. Imani cha gehasitani domanassani. [628] Tattha katamani cha nekkhammasitani domanassani .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page404.

Rupanam tveva aniccatam viditva viparinamaviraganirodham pubbe ceva rupa etarahi ca sabbe te rupa anicca dukkha viparinamadhammati evametam yathabhutam sammappannaya disva anuttaresu vimokkhesu piham upatthapeti kadassu 1- namaham tadayatanam upasampajja viharissami yadariya etarahi ayatanam upasampajja viharantiti iti anuttaresu vimokkhesu piham upatthapayato uppajjati pihapaccaya domanassam yam evarupam domanassam idam vuccati nekkhammasitam domanassam . saddanam tveva ... rasanam tveva ... photthabbanam tveva ... dhammanam tveva aniccatam viditva viparinama viraga nirodham pubbe ceva dhamma etarahi ca sabbe te dhamma anicca dukkha viparinamadhammati evametam yathabhutam sammappannaya disva anuttaresu vimokkhesu piham upatthapeti kadassu 2- namaham tadayatanam upasampajja viharissami yadariya etarahi ayatanam upasampajja viharantiti iti anuttaresu vimokkhesu piham upatthapayato uppajjati pihapaccaya domanassam yam evarupam domanassam idam vuccati nekkhammasitam domanassam. Imani cha nekkhammasitani domanassani. [629] Tattha katama cha gehasita upekkha. Cakkhuna rupam disva uppajjati upekkha balassa mulhassa [3]- puthujjanassa anodhijinassa avipakajinassa anadinavadassavino assutavato puthujjanassa ya evarupa upekkha rupam sa nativattati tasma sa upekkha @Footnote: 1-2 Po. Ma. kudassu . 3 Po. etthantare mandassati atthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page405.

Gehasitati vuccati . sotena saddam sutva ... ghanena gandham ghayitva ... jivhaya rasam sayitva ... Kayena photthabbam phusitva ... Manasa dhammam vinnaya uppajjati upekkha balassa mulhassa [1]- Puthujjanassa anodhijinassa avipakajinassa anadinavadassavino assutavato puthujjanassa ya evarupa upekkha dhammam sa nativattati tasma sa upekkha gehasitati vuccati . ima cha gehasita upekkha. [630] Tattha katama cha nekkhammasita upekkha . rupanam tveva aniccatam viditva viparinamaviraganirodham pubbe ceva rupa etarahi ca sabbe te rupa anicca dukkha viparinamadhammati evametam yathabhutam sammappannaya passato uppajjati upekkha ya evarupa upekkha rupam sa nativattati tasma sa upekkha nekkhammasitati vuccati . saddanam tveva ... gandhanam tveva ... Rasanam tveva ... photthabbanam tveva ... dhammanam tveva aniccatam viditva viparinamaviraganirodham pubbe ceva dhamma etarahi ca sabbe te dhamma anicca dukkha viparinamadhammati evametam yathabhutam sammappannaya passato uppajjati upekkha ya evarupa upekkha dhammam sa nativattati tasma sa upekkha nekkhammasitati vuccati . ima cha nekkhammasita upekkha . chattimsa sattapada veditabbati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam. @Footnote: 1 Po. etthantare mandassati atthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page406.

[631] Tatridam nissaya idam pajahathati iti kho panetam vuttam. Kincetam paticca vuttam . tatra bhikkhave yani cha nekkhammasitani somanassani tani nissaya tani agamma yani cha gehasitani somanassani tani pajahatha tani samatikkamatha evametesam pahanam hoti evametesam samatikkamo hoti . tatra bhikkhave yani cha nekkhammasitani domanassani tani nissaya tani agamma yani cha gehasitani domanassani tani pajahatha tani samatikkamatha evametesam pahanam hoti evametesam samatikkamo hoti . tatra bhikkhave ya cha nekkhammasita upekkha ta nissaya ta agamma ya cha gehasita upekkha ta pajahatha ta samatikkamatha evametasam pahanam hoti evametasam samatikkamo hoti . tatra bhikkhave yani cha nekkhammasitani somanassani tani nissaya tani agamma yani cha nekkhammasitani domanassani tani pajahatha tani samatikkamatha evametesam pahanam hoti evametesam samatikkamo hoti . tatra bhikkhave ya cha nekkhammasita upekkha ta nissaya ta agamma yani cha nekkhammasitani somanassani tani pajahatha tani samatikkamatha evametesam pahanam hoti evametesam samatikkamo hoti. [632] Atthi bhikkhave upekkha nanatta nanattasita atthi upekkha ekatta ekattasita . katama ca bhikkhave upekkha nanatta nanattasita . atthi bhikkhave upekkha rupesu atthi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page407.

Saddesu atthi gandhesu atthi rasesu atthi photthabbesu [1]- . Ayam bhikkhave upekkha nanatta nanattasita . katama ca bhikkhave upekkha ekatta ekattasita . atthi bhikkhave upekkha akasanancayatananissita atthi vinnanancayatananissita atthi akincannayatananissita atthi nevasannanasannayatananissita . Ayam bhikkhave upekkha ekatta ekattasita . tatra bhikkhave yayam upekkha ekatta ekattasita tam nissaya tam agamma yayam upekkha nanatta nanattasita tam pajahatha tam samatikkamatha evametissa pahanam hoti evametissa samatikkamo hoti . atammayatam 2- bhikkhave nissaya atammayatam agamma yayam upekkha ekatta ekattasita tam pajahatha tam samatikkamatha evametissa pahanam hoti evametissa samatikkamo hoti . tatridam nissaya idam pajahathati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam. [633] Tayo satipatthana yadariyo sevati yadariyo sevamano sattha ganamanusasitumarahatiti iti kho panetam vuttam . kincetam paticca vuttam. [634] Iti 3- bhikkhave sattha savakanam dhammam deseti anukampako hitesi anukampam upadaya idam vo hitaya idam vo sukhayati . Tassa savaka na sussuyanti 4- na sotam odahanti na anna cittam @Footnote: 1 Po. etthantare atthi dhammesuti dissati . 2 anupadavaggassa sappurisasutte pana @agammayatati dissati . 3 Ma. Yu. idha.. 4 Po. Ma. Yu. sabbattha sussusanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page408.

Upatthapenti vokkamma ca satthu sasana vattanti . tatra bhikkhave tathagato na ceva attamano hoti na ca attamanatam patisamvedeti anavassuto ca viharati sato sampajano idam bhikkhave pathamam satipatthanam yadariyo sevati yadariyo sevamano sattha ganamanusasitumarahati. [635] Puna caparam bhikkhave sattha savakanam dhammam deseti anukampako hitesi anukampam upadaya idam vo hitaya idam vo sukhayati . tassa ekacce savaka na sussuyanti na sotam odahanti na anna cittam upatthapenti vokkamma ca satthu sasana vattanti . ekacce savaka sussuyanti sotam odahanti anna cittam upatthapenti na ca vokkamma satthu sasana vattanti . tatra bhikkhave tathagato na ceva attamano 1- hoti na ca attamanatam patisamvedeti na ca anattamano hoti na ca anattamanatam patisamvedeti attamanatanca anattamanatanca tadubhayam abhinivajjetva upekkhako viharati sato sampajano idam vuccati bhikkhave dutiyam satipatthanam yadariyo sevati yadariyo sevamano sattha ganamanusasitumarahati. [636] Puna caparam bhikkhave sattha savakanam dhammam deseti anukampako hitesi anukampam upadaya idam vo hitaya idam vo sukhayati . tassa savaka sussuyanti sotam odahanti anna @Footnote: 1 Ma. na ceva anattamano hoti na ca anattamanatam patisamvedeti na ca attamano hoti na @ca attamanatam patisamvedeti anattamanata ca attamanata ca ...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page409.

Cittam upatthapenti na ca vokkamma satthu sasana vattanti . Tatra bhikkhave tathagato attamano ceva hoti attamanatanca patisamvedeti anavassuto ca viharati sato sampajano idam vuccati bhikkhave tatiyam satipatthanam yadariyo sevati yadariyo sevamano sattha ganamanusasitumarahati . tayo satipatthana yadariyo sevati yadariyo sevamano sattha ganamanusasitumarahatiti iti yantam vuttam idametam paticca vuttam. [637] So vuccati yoggacariyanam anuttaro purisadammasarathiti iti kho panetam vuttam . kincetam paticca vuttam . hatthidamakena bhikkhave hatthidammo sarito ekamyeva disam dhavati puratthimam va pacchimam va uttaram va dakkhinam va . assadamakena bhikkhave assadammo sarito ekamyeva disam dhavati puratthimam va pacchimam va uttaram va dakkhinam va . godamakena bhikkhave godammo sarito ekamyeva disam dhavati puratthimam va pacchimam va uttaram va dakkhinam va . tathagatena [1]- bhikkhave arahata sammasambuddhena purisadammo sarito attha disa vidhavati rupi rupani passati ayam pathama disa . ajjhattam arupasanni bahiddha rupani passati ayam dutiya disa . subhanteva adhimutto hoti ayam tatiya disa . sabbaso rupasannanam samatikkama patighasannanam atthangama nanattasannanam amanasikara ananto akasoti akasanancayatanam @Footnote: 1 Ma. etthantare hisaddo atthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page410.

Upasampajja viharati ayam catuttha 1- disa . sabbaso akasanancayatanam samatikkamma anantam vinnananti vinnanancayatanam upasampajja viharati ayam pancami disa . sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma natthi kinciti akincannayatanam upasampajja viharati ayam chattha disa . sabbaso akincannayatanam samatikkamma nevasannanasannayatanam upasampajja viharati ayam sattami disa . sabbaso nevasannanasannayatanam samatikkamma sannavedayitanirodham upasampajja viharati ayam atthami disa . Tathagatena bhikkhave arahata sammasambuddhena purisadammo sarito ima attha disa vidhavati . so vuccati yoggacariyanam anuttaro purisadammasarathiti iti yantam vuttam idametam paticca vuttanti. Idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti. Salayatanavibhangasuttam nitthitam sattamam. ---------- @Footnote: 1 Ma. catutthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page411.

Uddesavibhangasuttam


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 400-411. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=617&items=21&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=617&items=21&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=617&items=21&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=617&items=21&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=617              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4813              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4813              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :