ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [1548] Savatthinidanam . tena kho pana samayena anathapindiko
gahapati  abadhiko  hoti  dukkhito  balhagilano  .  atha  kho
anathapindiko  gahapati  annataram  purisam  amantesi ehi tvam ambho
purisa  yenayasma  sariputto  tenupasankama  upasankamitva  mama
vacanena  ayasmato  sariputtassa  pade sirasa vanda anathapindiko
bhante  gahapati  abadhiko  dukkhito  balhagilano  so ayasmato
sariputtassa  pade  sirasa  vandatiti . evanca vadehi sadhu kira
bhante  ayasma  sariputto  yena  anathapindikassa  gahapatissa
nivesanam  tenupasankamatu  anukampam  upadayati . evam bhanteti kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca. 2 Ma. kimangam.
So  puriso  anathapindikassa  gahapatissa  patissutva  yenayasma
sariputto   tenupasankami   upasankamitva  ayasmantam  sariputtam
abhivadetva  ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho so puriso
ayasmantam  sariputtam  etadavoca  anathapindiko  bhante  gahapati
abadhiko  dukkhito  balhagilano  so  ayasmato  sariputtassa
pade sirasa vandati . evanca vadeti sadhu kira bhante ayasma
sariputto  yena  anathapindikassa  gahapatissa  nivesanam  tenupasankamatu
anukampam  upadayati  .  adhivasesi  kho  ayasma  sariputto
tunhibhavena.
   [1549]  Atha  kho  ayasma  sariputto  pubbanhasamayam
nivasetva  pattacivaramadaya  ayasmata  anandena  pacchasamanena
yena  anathapindikassa  gahapatissa  nivesanam  tenupasankami upasankamitva
pannatte asane nisidi . nisajja kho ayasma sariputto anathapindikam
gahapatim  etadavoca  kacci  te  gahapati khamaniyam kacci yapaniyam kacci
dukkha  vedana  patikkamanti  no  abhikkamanti  .  patikkamosanam
pannayati  no  abhikkamoti  .  na me bhante khamaniyam na yapaniyam
balha me dukkha vedana abhikkamanti no patikkamanti abhikkamosanam
pannayati no patikkamoti.
   [1550]  Yatharupena  kho  gahapati  buddhe  aveccappasadena
samannagato  assutava  puthujjano kayassa bheda param marana apayam
Duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjati  tatharupo te buddhe appasado
natthi  .  atthi  ca kho te gahapati buddhe aveccappasado itipi
so  bhagava  .pe.  sattha devamanussanam buddho bhagavati . tanca
pana  te buddhe aveccappasadam attani samanupassato thanaso vedana
patippassambheyyum 1-.
   [1551]  Yatharupena  kho  gahapati  dhamme  aveccappasadena
samannagato  assutava  puthujjano kayassa bheda param marana apayam
duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjati  tatharupo te dhamme appasado
natthi . atthi ca kho te gahapati dhamme aveccappasado svakkhato
bhagavata  dhammo  .pe.  paccattam  veditabbo  vinnuhiti  .  tanca
pana  te  dhamme  aveccappasadam  attani  samanupassato  thanaso
vedana patippassambheyyum.
   [1552]  Yatharupena  kho  gahapati  sanghe  aveccappasadena
samannagato  assutava  puthujjano kayassa bheda param marana apayam
duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjati  tatharupo te sanghe appasado
natthi . atthi ca kho te gahapati sanghe aveccappasado supatipanno
bhagavato  savakasangho  .pe.  anuttaram  punnakkhettam  lokassati .
Tanca  pana  te  sanghe aveccappasadam attani samanupassato thanaso
vedana patippassambheyyum.
   [1553] Yatharupena kho gahapati dussilyena samannagato assutava
@Footnote: 1 Ma. patippassambheyya. evamuparipi.
Puthujjano  kayassa  bheda param marana apayam duggatim vinipatam nirayam
upapajjati  tatharupante  dussilyam natthi . atthi ca kho te gahapati
ariyakantani  silani  akkhandani  .pe.  samadhisamvattanikani .
Tani  ca  pana te ariyakantani silani attani samanupassato thanaso
vedana patippassambheyyum.
   [1554]  Yatharupaya  kho  gahapati  micchaditthiya samannagato
assutava  puthujjano  kayassa  bheda  param  marana  apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjati  tatharupa  te  micchaditthi  natthi .
Atthi  ca kho te gahapati sammaditthi . tanca pana te sammaditthim
attani samanupassato thanaso vedana patippassambheyyum.
   [1555]  Yatharupena  kho gahapati micchasankappena samannagato
assutava  puthujjano  kayassa  bheda  param  marana  apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjati  tatharupo  te  micchasankappo natthi .
Atthi ca kho te gahapati sammasankappo . Tanca pana te sammasankappam
attani samanupassato thanaso vedana patippassambheyyum.
   [1556]  Yatharupaya  kho  gahapati  micchavacaya samannagato
assutava  puthujjano  kayassa  bheda  param  marana  apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjati  tatharupa  te  micchavaca  natthi .
Atthi ca kho te gahapati sammavaca . tanca pana te sammavacam
attani samanupassato thanaso vedana patippassambheyyum.
   [1557]  Yatharupena  kho gahapati micchakammantena samannagato
assutava  puthujjano  kayassa  bheda  param  marana  apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjati  tatharupo  te  micchakammanto natthi .
Atthi ca kho te gahapati sammakammanto . Tanca pana te sammakammantam
attani samanupassato thanaso vedana patippassambheyyum.
   [1558]  Yatharupena  kho  gahapati micchaajivena samannagato
assutava  puthujjano  kayassa  bheda  param  marana  apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjati  tatharupo  te  micchaajivo  natthi .
Atthi ca kho te gahapati sammaajivo . tanca pana te sammaajivam
attani samanupassato thanaso vedana patippassambheyyum.
   [1559]  Yatharupena  kho gahapati micchavayamena samannagato
assutava  puthujjano  kayassa  bheda  param  marana  apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjati  tatharupo  te  micchavayamo natthi .
Atthi ca kho te gahapati sammavayamo . Tanca pana te sammavayamam
attani samanupassato thanaso vedana patippassambheyyum.
   [1560]  Yatharupaya  kho  gahapati  micchasatiya  samannagato
assutava  puthujjano  kayassa  bheda  param  marana  apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjati  tatharupa  te micchasati natthi . atthi
ca  kho  te gahapati sammasati . tanca pana te sammasatim attani
samanupassato thanaso vedana patippassambheyyum.
   [1561]  Yatharupena  kho  gahapati micchasamadhina samannagato
assutava  puthujjano  kayassa  bheda  param  marana  apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjati  tatharupo  te  micchasamadhi  natthi .
Atthi ca kho te gahapati sammasamadhi . tanca pana te sammasamadhim
attani samanupassato thanaso vedana patippassambheyyum.
   [1562]  Yatharupena  kho  gahapati  micchananena samannagato
assutava  puthujjano  kayassa  bheda  param  marana  apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjati tatharupante micchananam natthi . atthi ca
kho  te  gahapati  sammananam . tanca pana te sammananam attani
samanupassato thanaso vedana patippassambheyyum.
   [1563]  Yatharupaya  kho  gahapati micchavimuttiya samannagato
assutava  puthujjano  kayassa  bheda  param  marana  apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjati  tatharupa  te  micchavimutti  natthi .
Atthi ca kho te gahapati sammavimutti . tanca pana te sammavimuttim
attani samanupassato thanaso vedana patippassambheyunti.
   [1564]  Atha  kho anathapindikassa gahapatissa thanaso vedana
patippassambhimsu  .  atha  kho  anathapindiko  gahapati  ayasmantanca
sariputtam  ayasmantanca  anandam  sakeneva  thalipakena parivisi .
Atha  kho  anathapindiko  gahapati  ayasmantam  sariputtam  bhuttavim
onitapattapanim  annataram  nicam  asanam  gahetva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinnam  kho  anathapindikam  gahapatim  ayasma  sariputto
imahi gathahi anumodi
   [1565] Yassa saddha tathagate   acala supatitthita
     silanca yassa kalyanam      ariyakantam pasamsitam.
     Sanghe pasado yassatthi      ujubhutanca dassanam
     adaliddoti tam ahu        amoghantassa jivitam.
     Tasma saddhanca silanca     pasadam dhammadassanam
     anuyunjetha medhavi         saram buddhanasasananti.
   [1566]  Atha  kho  ayasma sariputto anathapindikam gahapatim
imahi gathahi anumoditva utthayasana pakkami.
   [1567] Atha kho ayasma anando yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinnam  kho  ayasmantam  anandam  bhagava  etadavoca handa kutonu
tvam ananda agacchasi divadivassati . ayasmata bhante sariputtena
anathapindiko  gahapati imina ca imina ca ovadena ovaditoti .
Pandito  ananda  sariputto  mahapanno  ananda  sariputto
yatra hi nama cattari sotapattiyangani dasahakarehi vibhajissatiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 478-484. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=19&item=1548&items=20&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=19&item=1548&items=20&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=1548&items=20&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=1548&items=20&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1548              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8060              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8060              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

Background color :