ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
         Gaṅgāpeyyālo 1- navamo
   [183] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [184] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ   aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti
nibbānapoṇo  nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu sammādiṭṭhiṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ
.pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto  nibbānaninno
hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [185]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  yamunā nadī
pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā evameva kho bhikkhave .pe.
   [186]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave aciravatī nadī
pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā evameva kho bhikkhave .pe.
   [187]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  sarabhū  nadī
pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā evameva kho bhikkhave .pe.
@Footnote: 1 Ma. gaṅgāpeyyālavagga.
   [188] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [189] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave yā kācimā 1-
mahānadiyo . seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī sabbā
tā  pācīnaninnā  pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  .  evameva  kho
bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [190] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno
hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [191] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī samuddaninnā
samuddapoṇā  samuddapabbhārā  .  evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [192] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
@Footnote: 1 Yu. kāci. evamuparipi.
Ariyaṃ   aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti
nibbānapoṇo  nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu sammādiṭṭhiṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ
bahulīkaronto     nibbānaninno    hoti    nibbānapoṇo
nibbānapabbhāroti.
   [193]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  yamunā nadī
samuddaninnā   samuddapoṇā   samuddapabbhārā   .   evameva
kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [194]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave aciravatī nadī
samuddaninnā  samuddapoṇā  samuddapabbhārā  .  evameva  kho
bhikkhave bhikkhu .pe.
   [195] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī samuddaninnā
samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [196] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī samuddaninnā
samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [197]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave yā kācimā
mahānadiyo . seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī sabbā
tā  samuddaninnā  samuddapoṇā  samuddapabbhārā  .  evameva  kho
bhikkhave  bhikkhu  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
Maggaṃ   bahulīkaronto   nibbānaninno   hoti   nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro.
   [198] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ .
Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ   bahulīkaronto   nibbānaninno   hoti   nibbānapoṇo
nibbānapabbhāroti.
   Gaṅgāpeyyālavāraṃ saṅkhepena likhitaṃ peyyāle vitthāretabbaṃ.
           Tassuddānaṃ
   cha pācīnato ninnā         cha ninnā [1]- samuddato
   dve 2- dhammā dasā honti   vaggo 3- tena pavuccatīti.
   Gaṅgāpeyyālī pācīnaninnavācanamaggī vivekanissitadvādasakī paṭhamakī.
         ---------------
   [199] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  .  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca. 2 Ma. Yu. ete dve cha dvādasa honti. 3 Yu. peyyālī tena
@vuccatīti.
   [200] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ   aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti
nibbānapoṇo  nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu sammādiṭṭhiṃ
bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ
.pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto  nibbānaninno
hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [201]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  yamunā nadī
pācīnaninnā  pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  .  evameva  kho
bhikkhave bhikkhu .pe.
   [202]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave aciravatī nadī
pācīnaninnā  pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  . evameva kho bhikkhave
bhikkhu .pe.
   [203] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [204] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [205]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave yā kācimā
mahānadiyo . seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī sabbā
Tā  pācīnaninnā  pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  .  evameva  kho
bhikkhave bhikkhu .pe.
   [206] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī samuddaninnā
samuddapoṇā  samuddapabbhārā  .  evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [207] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ   aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti
nibbānapoṇo  nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu sammādiṭṭhiṃ
bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ
.pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ   bhāvento   ariyaṃ   aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ  bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [208] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave yamunā nadī samuddaninnā
samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [209]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave aciravatī nadī
samuddaninnā   samuddapoṇā   samuddapabbhārā   .   evameva
kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [210] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī samuddaninnā
samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [211] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī samuddaninnā
samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [212]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave yā kācimā
mahānadiyo . seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī sabbā
tā  samuddaninnā  samuddapoṇā  samuddapabbhārā  .  evameva  kho
bhikkhave  bhikkhu  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ   bahulīkaronto   nibbānaninno   hoti   nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro.
   [213] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ   aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti
nibbānapoṇo  nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu sammādiṭṭhiṃ
bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ
.pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti
nibbānapoṇo   nibbānapabbhāroti  .  rāgavinayadvādasakī  dutiyakī
samuddaninnanti.
   [214] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  .  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu
Ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [215] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti
amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ  amatapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ bhāveti
amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ  amatapariyosānaṃ  . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [216] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave yamunā nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [217]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave aciravatī nadī
pācīnaninnā  pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  . evameva kho bhikkhave
bhikkhu .pe.
   [218] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [219] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [220] Sāvatthīnidānaṃ. Seyyathāpi bhikkhave yā kācimā mahānadiyo.
Seyyathīdaṃ  .  gaṅgā  yamunā  aciravatī  sarabhū  mahī  sabbā  tā
Pācīnaninnā  pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  . evameva kho bhikkhave
bhikkhu .pe.
   [221]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  gaṅgā nadī
samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [222] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti
amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ  amatapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ bhāveti
amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ  amatapariyosānaṃ  . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [223]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  yamunā nadī
samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [224]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave aciravatī nadī
samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [225]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  sarabhū  nadī
samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [226] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī samuddaninnā
Samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [227] Sāvatthīnidānaṃ. Seyyathāpi bhikkhave yā kācimā mahānadiyo.
Seyyathīdaṃ  .  gaṅgā  yamunā  aciravatī  sarabhū  mahī  sabbā  tā
samuddaninnā  samuddapoṇā  samuddapabbhārā  . evameva kho bhikkhave
bhikkhu  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ
bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [228] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti
amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ  amatapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ bhāveti
amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ  amatapariyosānaṃ  . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno  hoti  nibbānapoṇo  nibbānapabbhāroti  .  amatogadhaṃ
dvādasakī tatiyakī.
   [229] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  .  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [230] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
Nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti
nibbānaninnaṃ   nibbānapoṇaṃ  nibbānapabbhāraṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ
bhāveti nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ . evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [231] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave yamunā nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [232] Sāvatthīnidānaṃ. Seyyathāpi bhikkhave aciravatī nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [233] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [234] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [235] Sāvatthīnidānaṃ. Seyyathāpi bhikkhave yā kācimā mahānadiyo.
Seyyathīdaṃ  .  gaṅgā  yamunā  aciravatī  sarabhū  mahī  sabbā  tā
pācīnaninnā  pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  . evameva kho bhikkhave
bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [236] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
Nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti
nibbānaninnaṃ   nibbānapoṇaṃ  nibbānapabbhāraṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ
bhāveti  nibbānaninnaṃ  nibbānapoṇaṃ  nibbānapabbhāraṃ . evameva kho
bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [237] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī samuddaninnā
samuddapoṇā  samuddapabbhārā  .  evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [238] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ
nibbānapoṇaṃ  nibbānapabbhāraṃ  .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ
nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno
hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [239]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  yamunā nadī
samuddaninnā   samuddapoṇā   samuddapabbhārā   .   evameva
kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [240]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave aciravatī nadī
samuddaninnā   samuddapoṇā   samuddapabbhārā   .   evameva
kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [241] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī samuddaninnā
samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [242] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī samuddaninnā
samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [243]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave yā kācimā
mahānadiyo  .  seyyathīdaṃ  .  gaṅgā  yamunā  aciravatī sarabhū mahī
sabbā   tā   samuddaninnā  samuddapoṇā  samuddapabbhārā  .
Evameva  kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti  nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro.
   [244] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ
nibbānapoṇaṃ  nibbānapabbhāraṃ  .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ
nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno
hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
           Gaṅgāpeyyālī.
            Tassuddānaṃ
     cha pācīnato ninnā          cha ninnā ca samuddato
     ete dve cha dvādasa honti    vaggo tena pavuccatīti
nibbānaninnaṃ 1- dvādasakī catutthakī chadvānavakī.
          ----------------
@Footnote: 1 Yu. nibbānaninno ... chaṭṭhānavakī.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 48-61. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=19&item=183&items=62              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=19&item=183&items=62&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=183&items=62              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=183&items=62              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=183              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :