ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [161] Adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca
veditabbo  attho  ca adhammanca viditva dhammanca anatthanca viditva
atthanca  yatha  dhammo  yatha attho tatha patipajjitabbanti idamavoca
bhagava idam vatvana sugato utthayasana viharam pavisi.
   {161.1} Athakho tesam bhikkhunam acirapakkantassa bhagavato etadahosi
idam kho no avuso bhagava sankhittena uddesam uddisitva vittharena
attham  avibhajitva  utthayasana viharam pavittho adhammo ca bhikkhave
veditabbo  dhammo  ca  anattho ca veditabbo attho ca adhammanca
viditva dhammanca anatthanca viditva atthanca yatha dhammo yatha attho
tatha patipajjitabbanti ko nu kho imassa bhagavata sankhittena uddesassa
udditthassa  vittharena attham avibhattassa vittharena attham vibhajeyyati
Athakho tesam bhikkhunam etadahosi
   {161.2} ayam kho ayasma mahakaccano satthu ceva samvannito
sambhavito ca vinnunam sabrahmacarinam pahoti ayasma 1- mahakaccano
imassa  bhagavata  sankhittena  uddesassa udditthassa vittharena attham
avibhattassa vittharena attham vibhajitum yannuna mayam yenayasma mahakaccano
tenupasankameyyama  upasankamitva  ayasmantam  mahakaccanam  etamattham
puccheyyama  yatha no ayasma mahakaccano byakarissati tatha nam
dharessamati atha kho te bhikkhu yenayasma mahakaccano tenupasankamimsu
upasankamitva  ayasmata  mahakaccanena  saddhim sammodimsu sammodaniyam
katham  saraniyam vitisaretva ekamantam nisidimsu ekamantam nisinna kho
te bhikkhu ayasmantam mahakaccanam etadavocum
   {161.3} idam kho no avuso kaccana bhagava sankhittena uddesam
uddisitva  vittharena  attham  avibhajitva  utthayasana  viharam
pavittho adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca veditabbo
attho  ca  adhammanca  viditva  dhammanca  anatthanca  viditva
atthanca  yatha  dhammo  yatha  attho  tatha  patipajjitabbanti tesam
no  avuso  amhakam  acirapakkantassa bhagavato etadahosi idam kho
no  avuso bhagava sankhittena uddesam uddisitva vittharena attham
avibhajitva utthayasana viharam pavittho adhammo ca bhikkhave veditabbo
dhammo  ca  anattho  ca  veditabbo  attho ca adhammanca viditva
dhammanca  anatthanca  viditva  atthanca  yatha  dhammo  yatha attho
@Footnote: 1 Ma. cayasma.
Tatha patipajjitabbanti ko nu kho imassa bhagavata sankhittena uddesassa
udditthassa vittharena attham avibhattassa vittharena attham vibhajeyyati
   {161.4} tesam no avuso amhakam etadahosi ayam kho ayasma
mahakaccano satthu ceva samvannito sambhavito ca vinnunam sabrahmacarinam
pahoti  ayasma mahakaccano imassa bhagavata sankhittena uddesassa
udditthassa vittharena attham avibhattassa vittharena attham vibhajitum yannuna
mayam  yenayasma  mahakaccano  tenupasankameyyama  upasankamitva
ayasmantam  mahakaccanam  etamattham  puccheyyama yatha no ayasma
mahakaccano  byakarissati tatha nam dharessamati vibhajatayasma 1-
mahakaccanoti seyyathapi avuso puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam
caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva mulam atikkamma
khandham  sakhapalase  saram  pariyesitabbam  manneyya  evam sampadamidam
ayasmantanam satthari sammukhibhute tam bhagavantam atisitva amhe etamattham
patipucchitabbam mannatha 2- so hi avuso bhagava janam janati passam
passati  cakkhubhuto  nanabhuto  dhammabhuto  brahmabhuto  vatta pavatta
atthassa  ninneta  amatassa  data  dhammasami tathagato so ceva
panetassa kalo ahosi yam tumhe bhagavantamyeva upasankamitva etamattham
puccheyyatha 3- yatha no 4- bhagava byakareyya tatha nam dhareyyathati
   {161.5} addhavuso 5- kaccana bhagava janam janati passam passati
cakkhubhuto nanabhuto dhammabhuto brahmabhuto vatta pavatta atthassa ninneta
@Footnote: 1 Po. Ma. vibhajatu ayasma. 2 Po. manneyyatha. Yu. mannetha.
@3 Ma. patipuccheyyatha. 4 Ma. vo.. 5 Ma. addha avuso.
Amatassa data dhammasami tathagato so ceva panetassa kalo ahosi
yam  mayam  bhagavantamyeva upasankamitva etamattham puccheyyama yatha no
bhagava  byakareyya  tatha nam dhareyyama apicayasma mahakaccano
satthuceva  samvannito  sambhavito  ca  vinnunam  sabrahmacarinam  pahoti
ayasma mahakaccano imassa bhagavata sankhittena uddesassa udditthassa
vittharena  attham  avibhattassa  vittharena attham vibhajitum vibhajatayasma
mahakaccano agarukatvati 1-.
   {161.6} Tenahavuso sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti.
Evamavusoti kho te bhikkhu ayasmato mahakaccanassa paccassosum .
Ayasma  2- mahakaccano etadavoca yam kho no avuso bhagava
sankhittena  uddesam  uddisitva  vittharena  attham  avibhajitva
utthayasana  viharam pavittho adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo
ca  anattho  ca  veditabbo  attho ca adhammanca viditva dhammanca
anatthanca  viditva  atthanca  yatha  dhammo  yatha  attho  tatha
patipajjitabbanti
   {161.7} katamo cavuso adhammo katamo ca dhammo katamo ca
anattho  katamo  ca  attho  panatipato  avuso  adhammo
panatipata   veramani  dhammo  ye  ca  panatipatapaccaya
aneke papaka akusala dhamma sambhavanti ayam anattho panatipata
veramanipaccaya  ca  aneke  kusala  dhamma bhavanaparipurim gacchanti
ayam  attho  . adinnadanam avuso adhammo adinnadana veramani
dhammo  ye  ca adinnadanapaccaya aneke papaka akusala dhamma
@Footnote: 1 Po. Ma. agarum karitvati. Yu. agarukaritva. 2 athayasuma.
Sambhavanti  ayam  anattho  adinnadana  veramanipaccaya  ca aneke
kusala  dhamma  bhavanaparipurim  gacchanti  ayam  attho  . kamesu
micchacaro avuso adhammo kamesu micchacara veramani dhammo ye ca
kamesu  micchacarapaccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti
ayam  anattho kamesu micchacara veramanipaccaya ca aneke kusala
dhamma bhavanaparipurim gacchanti ayam attho.
   {161.8} Musavado avuso adhammo musavada veramani dhammo
ye  ca  musavadapaccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti
ayam  anattho  musavada  veramanipaccaya ca aneke kusala dhamma
bhavanaparipurim gacchanti ayam attho . pisuna vaca avuso adhammo
pisunaya vacaya veramani dhammo ye ca pisuna vacapaccaya aneke
papaka  akusala  dhamma  sambhavanti  ayam anattho pisunaya vacaya
veramanipaccaya  ca  aneke  kusala  dhamma bhavanaparipurim gacchanti
ayam attho . pharusa vaca avuso adhammo pharusaya vacaya veramani
dhammo  ye  ca  pharusavacapaccaya aneke papaka akusala dhamma
sambhavanti ayam anattho pharusaya vacaya veramanipaccaya ca aneke kusala
dhamma  bhavanaparipurim gacchanti ayam attho . samphappalapo avuso
adhammo  samphappalapa  veramani  dhammo  ye ca samphappalapapaccaya
aneke papaka akusala dhamma sambhavanti ayam anattho samphappalapa
veramanipaccaya  ca  aneke  kusala  dhamma bhavanaparipurim gacchanti
Ayam attho.
   {161.9}  Abhijjha  avuso  adhammo  anabhijjha dhammo ye
ca  abhijjhapaccaya  aneke  papaka akusala dhamma sambhavanti ayam
anattho  anabhijjhapaccaya  ca  aneke kusala dhamma bhavanaparipurim
gacchanti  ayam  attho  .  byapado avuso adhammo abyapado
dhammo  ye  ca  byapadapaccaya  aneke papaka akusala dhamma
sambhavanti  ayam  anattho abyapadapaccaya ca aneke kusala dhamma
bhavanaparipurim  gacchanti  ayam attho . micchaditthi avuso adhammo
sammaditthi dhammo ye ca micchaditthipaccaya aneke papaka akusala
dhamma  sambhavanti  ayam  anattho  sammaditthipaccaya  ca  aneke
kusala dhamma bhavanaparipurim gacchanti ayam attho.
   {161.10} Yam kho no avuso bhagava sankhittena uddesam uddisitva
vittharena attham avibhajitva utthayasana viharam pavittho adhammo ca
bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca veditabbo attho ca adhammanca
viditva dhammanca anatthanca viditva atthanca yatha dhammo yatha attho
tatha patipajjitabbanti imassapi 1- kho aham avuso bhagavata sankhittena
uddesassa udditthassa vittharena attham avibhajitva evam vittharena attham
ajanami akankhamana capana tumhe avuso bhagavantamyeva upasankamitva
etamattham puccheyyatha yatha no 2- bhagava byakareyya tatha nam dhareyyathati.
   {161.11} Evamavusotikho te bhikkhu ayasmato mahakaccanassa bhasitam
abhinanditva anumoditva utthayasana yena bhagava tenupasankamimsu upasankamitva
@Footnote: 1 Ma. Yu. imassa. 2 Ma. Yu. vo.
Bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu  ekamantam  nisinna  kho
te bhikkhu bhagavantam etadavocum yam kho no bhante bhagava sankhittena
uddesam  uddisitva  vittharena  attham  avibhajitva  utthayasana
viharam  pavittho  adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho
ca  veditabbo  attho  ca  adhammanca  viditva  dhammanca anatthanca
viditva atthanca yatha dhammo yatha attho tatha patipajjitabbanti
   {161.12}  tesam no bhante amhakam acirapakkantassa bhagavato
etadahosi idam kho no avuso bhagava sankhittena uddesam uddisitva
vittharena attham avibhajitva utthayasana viharam pavittho adhammo ca
bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca veditabbo attho ca adhammanca
viditva dhammanca anatthanca viditva atthanca yatha dhammo yatha attho
tatha patipajjitabbanti ko nu kho imassa bhagavata sankhittena uddesassa
udditthassa vittharena attham vibhajeyyati
   {161.13} tesam no bhante amhakam etadahosi ayam kho ayasma
mahakaccano satthu ceva samvannito sambhavito ca vinnunam sabrahmacarinam
pahoti  ayasma mahakaccano imassa bhagavata sankhittena uddesassa
udditthassa vittharena attham avibhattassa vittharena attham vibhajitum yannuna
mayam yenayasma mahakaccano tenupasankameyyama upasankamitva ayasmantam
mahakaccanam  etamattham puccheyyama yatha no ayasma mahakaccano
byakarissati  tatha nam dharessamati athakho mayam bhante yenayasma
Mahakaccano  tenupasankamimha  upasankamitva  ayasmantam mahakaccanam
etamattham  pucchimha 1- tesam no bhante ayasmata mahakaccanena
imehi akarehi imehi padehi imehi byanjanehi attho suvibhattoti.
   {161.14} Sadhu sadhu bhikkhave pandito bhikkhave mahakaccano
mahapanno bhikkhave mahakaccano mam cepi tumhe bhikkhave upasankamitva
etamattham puccheyyatha ahampicetam evameva byakareyyam yathatam mahakaccanena
byakatam esoceva tassa 2- attho evanca nam dhareyyathati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 274-281. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=161&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=161&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=161&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=161&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=161              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :