ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
           Dutiyavaggo dutiyo
   [198]  Dasahi bhikkhave dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto
evam  niraye  katamehi  dasahi  panatipati hoti adinnadayi hoti
kamesu micchacari hoti musavadi hoti pisunavaco hoti pharusavaco
hoti  samphappalapi  3-  hoti abhijjhalu hoti byapannacitto hoti
micchaditthiko  hoti  imehi  kho  bhikkhave  dasahi  dhammehi
@Footnote: 1 dhammacariyasamacariyatipi patho. 2 Po. Ma. Yu. karajakayavaggo. 3 Po. samphappalapo.
Samannagato yathabhatam nikkhitto evam niraye . dasahi bhikkhave dhammehi
samannagato yathabhatam nikkhitto evam sagge katamehi dasahi panatipata
pativirato  hoti  adinnadana  pativirato hoti kamesu micchacara
pativirato hoti musavada pativirato hoti pisunaya vacaya pativirato hoti
pharusaya vacaya pativirato hoti samphappalapa pativirato hoti anabhijjhalu
hoti  abyapannacitto hoti sammaditthiko hoti imehi kho bhikkhave
dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto evam saggeti.
   [199] Visatiya bhikkhave dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto
evam  niraye katamehi visatiya attana ca panatipati hoti paranca
panatipate  samadapeti  attana  ca  adinnadayi  hoti  paranca
adinnadane samadapeti attana ca kamesu micchacari hoti paranca
kamesu  micchacare  samadapeti attana ca musavadi hoti paranca
musavade  samadapeti  attana ca pisunavaco hoti paranca pisunaya
vacaya  samadapeti  attana  ca  pharusavaco hoti paranca pharusaya
vacaya  samadapeti  attana  ca  samphappalapi  hoti  paranca
samphappalape  samadapeti  attana  ca  abhijjhalu  hoti  paranca
abhijjhaya  samadapeti  attana  ca  byapannacitto  hoti  paranca
byapade  samadapeti  attana  ca  micchaditthiko  hoti  paranca
micchaditthiya   samadapeti   imehi  kho  bhikkhave  visatiya
Dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto evam niraye.
   {199.1} Visatiya bhikkhave dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto
evam sagge katamehi visatiya attana ca panatipata pativirato hoti
paranca  panatipata veramaniya samadapeti attana ca adinnadana
pativirato  hoti  paranca adinnadana veramaniya samadapeti attana
ca  kamesu micchacara pativirato hoti paranca kamesu micchacara
veramaniya  samadapeti attana ca musavada pativirato hoti paranca
musavada  veramaniya  samadapeti  attana  ca  pisunaya  vacaya
pativirato  hoti  paranca  pisunaya  vacaya  veramaniya  samadapeti
attana  ca  pharusaya  vacaya  pativirato  hoti  paranca  pharusaya
vacaya  veramaniya  samadapeti  attana ca samphappalapa pativirato
hoti  paranca  samphappalapa  veramaniya  samadapeti  attana  ca
anabhijjhalu   hoti   paranca  anabhijjhaya  samadapeti  attana
ca   abyapannacitto  hoti  paranca  abyapade  samadapeti
attana  ca  sammaditthiko  hoti  paranca  sammaditthiya samadapeti
imehi  kho bhikkhave visatiya dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto
evam saggeti.
   [200] Timsaya bhikkhave dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto
evam  niraye  katamehi timsaya attana ca panatipati hoti paranca
panatipate  samadapeti  panatipate  ca  samanunno  hoti
Attana  ca  adinnadayi  hoti  paranca  adinnadane  samadapeti
adinnadane  ca  samanunno  hoti  attana ca kamesu micchacari
hoti  paranca  kamesu  micchacare samadapeti kamesu micchacare
ca  samanunno  hoti  attana ca musavadi hoti paranca musavade
samadapeti  musavade  ca  samanunno  hoti attana ca pisunavaco
hoti  paranca  pisunaya  vacaya  samadapeti  pisunaya  ca vacaya
samanunno  hoti  attana  ca  pharusavaco  hoti  paranca  pharusaya
vacaya  samadapeti  pharusaya  ca  vacaya samanunno hoti attana
ca  samphappalapi  hoti paranca samphappalape samadapeti samphappalape
ca  samanunno  hoti  attana  ca abhijjhalu hoti paranca abhijjhaya
samadapeti  abhijjhaya  ca samanunno hoti attana ca byapannacitto
hoti  paranca  byapade  samadapeti byapade ca samanunno hoti
attana  ca  micchaditthiko hoti paranca micchaditthiya ca samadapeti
micchaditthiya ca samanunno hoti imehi kho bhikkhave timsaya dhammehi
samannagato yathabhatam nikkhitto evam niraye.
   {200.1} Timsaya bhikkhave dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto
evam  sagge  katamehi  timsaya  attana ca panatipata pativirato
hoti  paranca  panatipata  veramaniya  samadapeti  panatipata
veramaniya  ca  samanunno  hoti attana ca adinnadana pativirato
hoti  paranca  adinnadana  veramaniya  samadapeti  adinnadana
Veramaniya  ca  samanunno  hoti  attana  ca kamesu micchacara
pativirato  hoti  paranca  kamesu micchacara veramaniya samadapeti
kamesu  micchacara  veramaniya  ca  samanunno  hoti attana ca
musavada pativirato hoti paranca musavada veramaniya ca samadapeti
musavada  veramaniya  ca  samanunno  hoti  attana  ca pisunaya
vacaya pativirato hoti paranca pisunaya vacaya veramaniya samadapeti
pisunaya  vacaya veramaniya ca samanunno hoti attana ca pharusaya
vacaya pativirato hoti paranca pharusaya vacaya veramaniya samadapeti
pharusaya ca vacaya veramaniya samanunno hoti attana ca samphappalapa
pativirato  hoti  paranca  samphappalapa  veramaniya  samadapeti
samphappalapa  veramaniya  ca samanunno hoti attana ca anabhijjhalu
hoti  paranca  anabhijjhaya  samadapeti  anabhijjhaya  ca  samanunno
hoti  attana  ca  abyapannacitto  hoti  paranca  abyapade
samadapeti  abyapade ca samanunno hoti attana ca sammaditthiko
hoti   paranca   sammaditthiya   samadapeti   sammaditthiya
ca  samanunno hoti imehi kho bhikkhave timsaya dhammehi samannagato
yathabhatam nikkhitto evam saggeti.
   [201] Cattalisaya 1- bhikkhave dhammehi samannagato yathabhatam
nikkhitto  evam niraye katamehi cattalisaya attana ca panatipati
hoti  paranca  panatipate  samadapeti  panatipate ca samanunno
@Footnote: 1 Yu. cattalisaya.
Hoti  panatipatassa  ca  vannam  bhasati  attana  ca adinnadayi
hoti  paranca  adinnadane  samadapeti  adinnadane ca samanunno
hoti  adinnadanassa  ca  vannam  bhasati  attana  ca  kamesu
micchacari  hoti  paranca  kamesu  micchacare samadapeti kamesu
micchacare  ca  samanunno  hoti  kamesu  micchacarassa ca vannam
bhasati  attana  ca  musavadi  hoti paranca musavade samadapeti
musavade  ca  samanunno  hoti  musavadassa  ca  vannam  bhasati
attana  ca  pisunavaco  hoti  paranca pisunaya vacaya samadapeti
pisunaya  ca  vacaya  samanunno  hoti  pisunaya ca vacaya vannam
bhasati  attana  ca  pharusavaco  hoti  paranca  pharusaya  vacaya
samadapeti  pharusaya  ca  vacaya  samanunno  hoti  pharusaya  ca
vacaya  vannam  bhasati  attana  ca  samphappalapi  hoti  paranca
samphappalape  samadapeti  samphappalape  ca  samanunno  hoti
samphappalapassa  ca  vannam  bhasati  attana  ca  abhijjhalu  hoti
paranca  abhijjhaya  samadapeti  abhijjhaya  ca  samanunno  hoti
abhijjhaya  ca  vannam  bhasati  attana  ca  byapannacitto  hoti
paranca  byapade  samadapeti  byapade  ca  samanunno  hoti
byapadassa  ca  vannam  bhasati  attana  ca micchaditthi 1- hoti
paranca  micchaditthiya  samadapeti  micchaditthiya  ca samanunno hoti
micchaditthiya ca vannam bhasati imehi kho bhikkhave cattalisaya dhammehi
@Footnote: 1 Ma. Yu. micchaditthiko hoti.
Samannagato yathabhatam nikkhitto evam niraye.
   {201.1}  Cattalisaya  bhikkhave dhammehi samannagato yathabhatam
nikkhitto evam sagge katamehi cattalisaya attana ca panatipata
veramaniya pativirato hoti paranca panatipata veramaniya samadapeti
panatipata  veramaniya ca samanunno hoti panatipata veramaniya
ca  vannam  bhasati  attana ca adinnadana pativirato hoti paranca
adinnadana  veramaniya  samadapeti  adinnadana  veramaniya  ca
samanunno  hoti  adinnadana  veramaniya ca vannam bhasati attana
ca  kamesu micchacara pativirato hoti paranca kamesu micchacara
veramaniya  samadapeti  kamesu micchacara veramaniya ca samanunno
hoti  kamesu  micchacara veramaniya ca vannam bhasati attana ca
musavada  pativirato  hoti paranca musavada veramaniya samadapeti
musavada  veramaniya  ca  samanunno  hoti  musavada veramaniya
ca  vannam  bhasati  attana  ca  pisunaya  vacaya pativirato hoti
paranca  pisunaya  vacaya  veramaniya  samadapeti  pisunaya vacaya
veramaniya  ca samanunno hoti pisunaya vacaya veramaniya ca vannam
bhasati  attana  ca  pharusaya  vacaya  pativirato  hoti  paranca
pharusaya  vacaya  veramaniya samadapeti pharusaya vacaya veramaniya
ca  samanunno  hoti  pharusaya  vacaya veramaniya ca vannam bhasati
attana  ca  samphappalapa  pativirato  hoti  paranca  samphappalapa
Veramaniya  ca  samadapeti  samphappalapa  veramaniya  ca samanunno
hoti  samphappalapa  veramaniya  ca  vannam  bhasati  attana  ca
anabhijjhalu  hoti  paranca  anabhijjhaya  samadapeti  anabhijjhaya
ca  samanunno  hoti  anabhijjhaya  ca  vannam  bhasati  attana  ca
abyapannacitto  hoti  paranca  abyapade  samadapeti abyapade
ca  samanunno  hoti  abyapadassa  ca  vannam  bhasati  attana
ca  sammaditthiko hoti paranca sammaditthiya samadapeti sammaditthiya
ca samanunno hoti sammaditthiya ca vannam bhasati imehi kho bhikkhave
cattalisaya dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto evam saggeti.
   [202] Dasahi bhikkhave dhammehi samannagato khatam upahatam attanam
pariharati ... akkhatam anupahatam attanam pariharati ... Visatiya bhikkhave ...
Timsaya  bhikkhave ... cattalisaya bhikkhave dhammehi samannagato khatam
upahatam attanam pariharati ... akkhatam anupahatam attanam pariharati .pe.
Imehi kho bhikkhave cattalisaya dhammehi samannagato akkhatam anupahatam
attanam pariharatiti.
          Dutiyavaggo dutiyo.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 325-332. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=198&items=5&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=198&items=5&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=198&items=5&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=198&items=5&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=198              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8550              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8550              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

Background color :