ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [223]  16 Ekam samayam ayasma anando vesaliyam viharati
veluvagamake . tena kho pana samayena dasamo 1- gahapati atthakanagaro
pataliputtam  anuppatto  hoti  kenacideva  karaniyena  athakho dasamo
gahapati  atthakanagaro  yena  kukkutaramo  yena  annataro  bhikkhu
tenupasankami  upasankamitva  tam bhikkhum etadavoca kaham nu kho bhante
ayasma  anando  etarahi  viharati  dassanakama  hi mayam bhante
ayasmantam anandanti . eso gahapati ayasma anando vesaliyam
viharati veluvagamaketi.
   {223.1}  Athakho  dasamo  gahapati  atthakanagaro pataliputte
tam  karaniyam tiretva yena vesaliveluvagamako yenayasma anando
tenupasankami  upasankamitva ayasmantam anandam abhivadetva ekamantam
nisidi  ekamantam nisinno kho dasamo gahapati atthakanagaro ayasmantam
anandam etadavoca atthi nu kho bhante ananda tena bhagavata janata
passata  arahata  sammasambuddhena  ekadhammo  sammadakkhato  yattha
@Footnote: 1 Po. asamo. sabbattha idisameva.
Bhikkhuno  appamattassa  atapino  pahitattassa  viharato avimuttam va
cittam  vimuccati  aparikkhina va asava parikkhayam gacchanti ananuppattam
va  anuttaram yogakkhemam anupapunatiti . atthi [1]- gahapati tena
bhagavata  janata  passata  arahata  sammasambuddhena  ekadhammo
sammadakkhato  yattha  bhikkhuno  appamattassa  atapino  pahitattassa
viharato avimuttam va cittam vimuccati aparikkhina va asava parikkhayam
gacchanti ananuppattam va anuttaram yogakkhemam anupapunatiti.
   {223.2} Katamo pana bhante ananda tena bhagavata janata passata
arahata  sammasambuddhena  ekadhammo  sammadakkhato  yattha  bhikkhuno
appamattassa atapino pahitattassa viharato avimuttam va cittam vimuccati
aparikkhina  va  asava  parikkhayam gacchanti ananuppattam va anuttaram
yogakkhemam  anupapunatiti  .  idha  gahapati bhikkhu vivicceva kamehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram vivekajam pitisukham pathamam
jhanam  upasampajja  viharati so iti patisancikkhati idam 2- kho pathamam
jhanam  abhisankhatam  abhisancetayitam  yam  kho  pana  kinci  abhisankhatam
abhisancetayitam  tadaniccam  nirodhadhammanti  pajanati  so  tattha  thito
asavanam  khayam  papunati no ce asavanam khayam papunati teneva
dhammaragena  taya  dhammanandiya  pancannam  orambhagiyanam samyojananam
parikkhaya opapatiko hoti tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka
ayam 3- kho gahapati tena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
@Footnote: 1 Ma. khosaddo dissati. 2 Ma. Yu. idampi. 3 Ma. Yu. ayampi.
Ekadhammo  sammadakkhato  yattha  bhikkhuno  appamattassa  atapino
pahitattassa  viharato  avimuttam  va  cittam  vimuccati aparikkhina va
asava  parikkhayam  gacchanti  ananuppattam  va  anuttaram  yogakkhemam
anupapunati.
   Puna  caparam  gahapati  bhikkhu  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam
sampasadanam  cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham
dutiyam  jhanam ... tatiyam jhanam ... catuttham jhanam upasampajja viharati
so  iti  patisancikkhati  idampi  kho  catuttham  jhanam  abhisankhatam
abhisancetayitam  yam  kho  pana  kinci abhisankhatam abhisancetayitam tadaniccam
nirodhadhammanti  pajanati  so  tattha  thito asavanam khayam papunati
no  ce  asavanam  khayam  papunati  teneva  dhammaragena  taya
dhammanandiya   pancannam   orambhagiyanam   samyojananam  parikkhaya
opapatiko  hoti  tattha  parinibbayi anavattidhammo tasma loka
ayampi  kho  gahapati  tena  bhagavata  janata  passata  arahata
sammasambuddhena   ekadhammo   sammadakkhato   yattha   bhikkhuno
appamattassa  atapino  pahitattassa  viharato  avimuttam  va  cittam
vimuccati  aparikkhina  va  asava parikkhayam gacchanti ananuppattam va
anuttaram yogakkhemam anupapunati.
   {223.3}  Puna  caparam  gahapati bhikkhu mettasahagatena cetasa
ekam disam pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti
Uddhamadho  tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mettasahagatena
cetasa  vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena
pharitva  viharati so iti patisancikkhati ayampi kho mettacetovimutti
abhisankhata abhisancetayita yam [1]- pana kinci abhisankhatam abhisancetayitam
tadaniccam  nirodhadhammanti  pajanati  so  tattha  thito asavanam khayam
papunati  no  ce  asavanam  khayam papunati teneva dhammaragena
taya  dhammanandiya  pancannam  orambhagiyanam  samyojananam  parikkhaya
opapatiko  hoti  tattha  parinibbayi  anavattidhammo tasma loka
ayampi  kho  gahapati  tena  bhagavata  janata  passata  arahata
sammasambuddhena   ekadhammo   sammadakkhato   yattha   bhikkhuno
appamattassa  atapino  pahitattassa  viharato  avimuttam  va  cittam
vimuccati  aparikkhina  va  asava parikkhayam gacchanti ananuppattam va
anuttaram yogakkhemam anupapunati.
   {223.4} Puna ca param gahapati bhikkhu karunasahagatena cetasa ...
Muditasahagatena  cetasa  ...  upekkhasahagatena cetasa ekam disam
pharitva  viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho
tiriyam  sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkhasahagatena cetasa
vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva
viharati so iti patisancikkhati ayampi kho upekkhacetovimutti abhisankhata
abhisancetayita  yam  kho  pana kinci abhisankhatam abhisancetayitam tadaniccam
@Footnote: 1 sabbavaresu khosaddo dissati.
Nirodhadhammanti  pajanati  so  tattha  thito asavanam khayam papunati
no ce asavanam khayam papunati teneva dhammaragena taya dhammanandiya
pancannam  orambhagiyanam samyojananam parikkhaya opapatiko hoti tattha
parinibbayi  anavattidhammo  tasma  loka ayampi kho gahapati tena
bhagavata  janata  passata  arahata  sammasambuddhena  ekadhammo
sammadakkhato  yattha  bhikkhuno  appamattassa  atapino  pahitattassa
viharato avimuttam va cittam vimuccati aparikkhina va asava parikkhayam
gacchanti ananuppattam va anuttaram yogakkhemam anupapunati.
   {223.5} Puna caparam gahapati bhikkhu sabbaso rupasannanam samatikkama
patighasannanam   atthangama  nanattasannanam  amanasikara  ananto
akasoti  akasanancayatanam  upasampajja  viharati  so  iti
patisancikkhati  ayampi  kho  akasanancayatanasamapatti  abhisankhata
abhisancetayita  yam  kho  pana kinci abhisankhatam abhisancetayitam tadaniccam
nirodhadhammanti  pajanati  so  tattha  thito asavanam khayam papunati
no ce asavanam khayam papunati teneva dhammaragena taya dhammanandiya
pancannam  orambhagiyanam  samyojananam  parikkhaya  opapatiko  hoti
tattha  parinibbayi  anavattidhammo  tasma loka ayampi kho gahapati
tena  bhagavata  janata passata arahata sammasambuddhena ekadhammo
sammadakkhato  yattha  bhikkhuno  appamattassa  atapino  pahitattassa
viharato avimuttam va cittam vimuccati aparikkhina va asava parikkhayam gacchanti
Ananuppattam va anuttaram yogakkhemam anupapunati.
   {223.6}  Puna caparam gahapati bhikkhu sabbaso akasanancayatanam
samatikkamma   anantam   vinnananti   vinnanancayatanam  upasampajja
viharati   sabbaso  vinnanancayatanam  samatikkamma  natthi  kinciti
akincannayatanam   upasampajja  viharati  so  iti  patisancikkhati
ayampi  kho  akincannayatanasamapatti  abhisankhata  abhisancetayita
yam  kho  pana  kinci  abhisankhatam abhisancetayitam tadaniccam nirodhadhammanti
pajanati so tattha thito asavanam khayam papunati no ce asavanam
khayam  papunati  teneva  dhammaragena  taya  dhammanandiya  pancannam
orambhagiyanam  samyojananam  parikkhaya  opapatiko  hoti  tattha
parinibbayi  anavattidhammo  tasma  loka  ayampi  kho  gahapati
tena  bhagavata  janata passata arahata sammasambuddhena ekadhammo
sammadakkhato  yattha  bhikkhuno  appamattassa  atapino  pahitattassa
viharato avimuttam va cittam vimuccati aparikkhina va asava parikkhayam
gacchanti ananuppattam va anuttaram yogakkhemam anupapunatiti.
   {223.7} Evam vutte dasamo gahapati atthakanagaro ayasmantam
anandam  etadavoca  seyyathapi bhante ananda puriso ekam nidhimukham
gavesanto sakideva ekadasa nidhimukhani adhigaccheyya evameva kho aham bhante
ekam amatadvaram gavesanto sakideva ekadasannam amatadvaranam alattham
savanaya  seyyathapi bhante purisassa agaram ekadasadvaram so tasmim
Agare aditte ekamekena 1- dvarena sakkuneyya attanam sotthim
katum  evameva  kho aham bhante imesam ekadasannam amatadvaranam
ekamekena  1-  amatadvarena  sakkunissami  attanam sotthim katum
ime hi nama bhante annatitthiya acariyassa acariyadhanam pariyesissanti
kim panaham ayasmato anandassa pujam karissamiti athakho dasamo gahapati
atthakanagaro  vesalikanca  pataliputtakanca bhikkhusangham sannipatapetva
panitena  khadaniyena  bhojaniyena  sahattha  santappesi  sampavaresi
ekamekanca  bhikkhum  paccekadussayugena  acchadesi  ayasmantanca
anandam ticivarena ayasmato ca anandassa pancasatam viharam karapesiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 371-377. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=223&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=223&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=223&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=223&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=223              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8642              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8642              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :