ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
            Udane catuttho meghiyavaggo
   [85] 1 Evamme sutam . Ekam samayam bhagava calikayam 1- viharati
calike pabbate . tena kho pana samayena ayasma meghiyo bhagavato
upatthako  hoti  .  atha  kho  ayasma  meghiyo yena bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
atthasi . ekamantam thito kho ayasma meghiyo bhagavantam etadavoca
icchamaham bhante jantugame 2- pindaya pavisitunti . yassadani tvam
meghiya kalam mannasiti.
   {85.1} Atha kho ayasma meghiyo pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya   jantugamam  pindaya  pavisi  .  jantugame
pindaya  caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanto  yena  kimikalaya
nadiya  tiram  tenupasankami  upasankamitva  kimikalaya  nadiya  tire
janghaviharam  anucankamamano  anuvicaramano  addasa  kho  ambavanam
pasadikam  ramaniyam 3- disvanassa etadahosi pasadikam vatidam ambavanam
ramaniyam  alam  vatidam  kulaputtassa  padhanatthikassa  padhanaya  sace
mam bhagava anujaneyya agaccheyyaham imam ambavanam padhanayati.
   {85.2} Atha kho ayasma meghiyo yena bhagava tenupasankami
@Footnote: 1 Po. valikayam viharati valike . 2 Ma. Yu. jantugamam . 3 Ma. manunnam.
Upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  ayasma  meghiyo bhagavantam etadavoca idhaham bhante
pubbanhasamayam   nivasetva  pattacivaramadaya  jantugamam  pindaya
pavisim  jantugame  pindaya  caritva  pacchabhattam pindapatapatikkanto
yena  kimikalaya  nadiya  tiram tenupasankami upasankamitva kimikalaya
nadiya  tire  janghaviharam  anucankamamano  anuvicaramano  addasam
ambavanam  pasadikam  ramaniyam  disvana  me  etadahosi  pasadikam
vatidam  ambavanam  ramaniyam  alam  vatidam  kulaputtassa  padhanatthikassa
padhanaya  sace  mam  bhagava  anujaneyya  agaccheyyaham  imam
ambavanam  padhanayati  sace  mam  bhante  bhagava  anujanati
gaccheyyaham [1]- ambavanam padhanayati.
   [86] Evam vutte bhagava ayasmantam meghiyam etadavoca agamehi
tava  meghiya  ekakomhi  2-  tava  yava  annopi koci bhikkhu
agacchatiti  .  dutiyampi  kho ayasma meghiyo bhagavantam etadavoca
bhagavato  bhante  natthi  kinci uttarim karaniyam 3- natthi katassa va
paticayo  mayham  kho  pana  bhante  atthi  uttarim  karaniyam  atthi
katassa  paticayo  sace  mam  bhante  bhagava anujanati gaccheyyaham
tam  ambavanam  padhanayati  .  dutiyampi  kho  bhagava  ayasmantam
meghiyam  etadavoca  agamehi  tava  meghiya ekakomhi tava yava
annopi  koci  bhikkhu agacchatiti . tatiyampi kho ayasma meghiyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. tam . 2 Po. Yu. ekakamha. Ma. ekakamhi . 3 Ma. uttarikaraniyam.
Bhagavantam  etadavoca  bhagavato  bhante  natthi  kinci  uttarim karaniyam
natthikatassa  va paticayo mayham kho pana bhante atthi uttarim karaniyam
atthi  katassa  va paticayo sace mam bhagava anujanati gaccheyyaham
tam  ambavanam  padhanayati  .  padhananti  kho  meghiya  vadamanam
kintivadeyyama yassadani tvam meghiya kalam mannasiti.
   [87]  Atha  kho  ayasma  meghiyo  utthayasana bhagavantam
abhivadetva  padakkhinam  katva  yena  tam  ambavanam  tenupasankami
upasankamitva  tam  ambavanam  ajjhogahetva 1- annatarasmim rukkhamule
divaviharam  nisidi  . atha kho ayasmato meghiyassa tasmim ambavane
viharantassa  yebhuyyena  tayo  papaka akusala vitakka samudacaranti
seyyathidam  kamavitakko  byapadavitakko  vihimsavitakko  .  atha
kho  ayasmato  meghiyassa  etadahosi  acchariyam  vata  bho abbhutam
vata bho saddha ca vatamhi agarasma anagariyam pabbajito atha kho 2-
panimehi  tihi papakehi akusalehi vitakkehi anvasato 3- seyyathidam
kamavitakkena  byapadavitakkena  vihimsavitakkenati  .  atha  kho
ayasma  meghiyo  sayanhasamayam  patisallana  vutthito yena bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  ayasma  meghiyo  bhagavantam
etadavoca  idha [4]- bhante tasmim ambavane viharantassa yebhuyyena
@Footnote: 1 Ma. ajjhogahetva . 2 Ma. Yu. atha ca . 3 Po. anusanta. Ma. anvasatta.
@Yu. anvasanno . 4 Ma. Yu. mayham.
Tayo  papaka  akusala  vitakka samudacaranti seyyathidam kamavitakko
byapadavitakko  vihimsavitakko  tassa  mayham  bhante  etadahosi
acchariyam  vata  bho  abbhutam  vata bho saddha ca vatamhi agarasma
anagariyam  pabbajito  atha  kho  panimehi  tihi  papakehi akusalehi
vitakkehi  anvasato  seyyathidam  kamavitakkena  byapadavitakkena
vihimsavitakkenati.
   [88]  Aparipakkaya  meghiya  cetovimuttiya  panca  dhamma
paripakaya samvattanti katame panca 1 idha meghiya bhikkhu kalyanamitto
hoti  kalyanasampavanko  aparipakkaya  meghiya  cetovimuttiya  ayam
pathamo  dhammo paripakaya samvattati . 2 puna ca param meghiya bhikkhu
silava  hoti  patimokkhasamvarasamvuto  viharati  acaragocarasampanno
anumattesu vajjesu bhayadassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu aparipakkaya
meghiya cetovimuttiya ayam dutiyo dhammo paripakaya samvattati.
   {88.1} 3 Puna ca param meghiya bhikkhu yayam katha abhisallekhika
cetovivaranasappaya  ekantanibbidaya  viragaya  nirodhaya  upasamaya
abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya  samvattati  seyyathidam  appicchakatha
santutthikatha  pavivekakatha  asamsaggakatha  viriyarambhakatha  silakatha
samadhikatha  pannakatha  vimuttikatha  vimuttinanadassanakatha  evarupiya
kathaya  nikamalabhi  hoti  akicchalabhi akasiralabhi aparipakkaya meghiya
cetovimuttiya ayam tatiyo dhammo paripakaya samvattati.
   {88.2} 4 Puna ca param meghiya bhikkhu araddhaviriyo viharati akusalanam
dhammanam  pahanaya  kusalanam  dhammanam  uppadaya  1-  thamava
dalhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  aparipakkaya  meghiya
cetovimuttiya ayam catuttho dhammo paripakaya samvattati.
   {88.3} 5 Puna ca param meghiya bhikkhu pannava hoti udayatthagaminiya
pannaya  samannagato  ariyaya  nibbedhikaya  sammadukkhakkhayagaminiya
aparipakkaya  meghiya  cetovimuttiya  ayam pancamo dhammo paripakaya
samvattati  .  aparipakkaya  meghiya  cetovimuttiya  ime  panca
dhamma   paripakaya  samvattanti  .  kalyanamittassetam  meghiya
bhikkhuno   patikankham   kalyanasahayassa   kalyanasampavankassa  yam
silava  bhavissati  patimokkhasamvarasamvuto  viharissati acaragocarasampanno
anumattesu vajjesu bhayadassavi samadaya sikakhissati sikkhapadesu.
   {88.4} Kalyanamittassetam meghiya bhikkhuno patikankham kalyanasahayassa
kalyanasampavankassa  yam  yayam katha abhisallekhika cetovivaranasappaya
ekantanibbidaya  viragaya  nirodhaya  upasamaya abhinnaya sambodhaya
nibbanaya  samvattissati seyyathidam appicchakatha santutthikatha pavivekakatha
asamsaggakatha  viriyarambhakatha silakatha samadhikatha pannakatha vimuttikatha
vimuttinanadassanakatha  evarupiya  kathaya  nikamalabhi  bhavissati  2-
akicchalabhi  akasiralabhi  .  kalyanamittassetam  meghiya  bhikkhuno
patikankham  kalyanasahayassa  kalyanasampavankassa  yam  araddhaviriyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. upasampadaya . 2 Yu. hoti.
Viharissati   akusalanam   dhammanam  pahanaya  kusalanam  dhammanam
uppadaya  thamava  dalhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu .
Kalyanamittassetam   meghiya  bhikkhuno  patikankham  kalyanasahayassa
kalyanasampavankassa   yam   pannava   bhavissati   udayatthagaminiya
pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya.
   [89] Tena ca pana meghiya bhikkhuna imesu pancasu 1- patitthaya
cattaro dhamma uttarim 2- bhavetabba asubha bhavetabba ragassa
pahanaya  metta  bhavetabba byapadassa pahanaya anapanassati
bhavetabba    vitakkupacchedaya    aniccasanna   bhavetabba
asmimanasamugghataya  .  aniccasannino  hi  meghiya  anattasanna
santhati   anattasanni   asmimanasamugghatam   papunati   dittheva
dhamme nibbananti.
   {89.1} Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam
udanam udanesi
        khudda 3- vitakka sukhuma vitakka
        anugata manaso ubbilapa
        ete avidva manaso vitakke
        hurahuram dhavati bhantacitto.
        Ete ca vidva manaso vitakke
        atapiyo samvarati satima
@Footnote: 1 Ma. Yu. pancasu dhammesu . 2 Ma. Yu. uttari . 3 Po. olara.
        Anugate manaso ubbilape
        asesamete pajahati buddhoti. Suttam pathamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 123-129. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=85&items=5&modeTY=2&bgc=seashell              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=85&items=5&modeTY=2&bgc=seashell&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=85&items=5&modeTY=2&bgc=seashell              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=85&items=5&modeTY=2&bgc=seashell              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=85&bgc=seashell              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=5138              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=5138              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :