ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso
         Nandamanavakapanhaniddeso
   [281] Santi loke munayo (iccayasma nando)
           jana vadanti tayidam kathamsu
           nanupapannam muni no vadanti
           udahu ve jivikenupapannam 1-.
   [282]  Santi  loke munayoti santiti santi samvijjanti [2]-
upalabbhanti  .  loketi  apayaloke  .pe.  ayatanaloke .
Munayoti  muninamaka  ajivaka  niggantha  jatila  tapasati  santi
loke  munayo  .  iccayasma  nandoti  iccati  padasandhi .
Ayasmati  piyavacanam  .  nandoti  tassa  brahmanassa namam .pe.
Abhilapoti iccayasma nando.
   [283]  Jana  vadanti  tayidam  kathamsuti  janati  khattiya  ca
brahmana  ca  vessa  ca  sudda  ca gahattha ca pabbajita ca
deva  ca  manussa  ca  .  vadantiti  kathenti  bhananti  dipayanti
voharanti  .  tayidam  kathamsuti  samsayapuccha  vimatipuccha dvelhakapuccha
anekamsapuccha  evam  nukho  na  nukho  kim  nukho  katham  nukhoti
jana vadanti tayidam kathamsu.
   [284]  Nanupapannam  muni  no  vadantiti  atthasamapattinanena
va  pancabhinnananena  va  upetam  samupetam  upagatam  samupagatam
@Footnote: 1 Ma. jivatenupapannam. evamuparipi. 2 Ma. atthi.
Upapannam  samupapannam  samannagatam  munim  vadanti  kathenti  bhananti
dipayanti voharantiti nanupapannam muni no vadanti.
   [285]  Udahu ve jivikenupapannanti udahu anekavividhaatiparama-
dukkarakarikalukhajivikanuyogena  upetam  samupetam  upagatam  samupagatam
upapannam  samupapannam  samannagatam  munim  vadanti  kathenti  bhananti
dipayanti  voharantiti  udahu  ve  jivikenupapannam  .  tenaha so
brahmano
           santi loke munayo (iccayasma nando)
           jana vadanti tayidam kathamsu
           nanupapannam muni no vadanti
           udahu ve jivikenupapannanti.
   [286] Na ditthiya na sutiya na nanena
           munidha nanda kusala vadanti
           visenikatva anigha 1- nirasa
           caranti ye te munayoti brumi.
   [287]  Na  ditthiya  na sutiya na nanenati na ditthiyati
na  ditthasuddhiya  .  na  sutiyati na sutasuddhiya . na nanenati
napi  atthasamapattinanena  [2]-  napi  micchananenati na ditthiya
na sutiya na nanena.
   [288]  Munidha  nanda  kusala  vadantiti  kusalati  ye  te
@Footnote: 1 Ma. anigha. evamuparipi. 2 Ma. napi pancabhinnananena. evamuparipi.
Khandhakusala  dhatukusala  ayatanakusala paticcasamuppadakusala satipatthana-
kusala    sammappadhanakusala   iddhipadakusala   indriyakusala
balakusala   bojjhangakusala  maggakusala  phalakusala  nibbanakusala
te  kusala  ditthasuddhiya  va  sutasuddhiya va atthasamapattinanena
va  micchananena  va  upetam samupetam upagatam samupagatam upapannam
samupapannam  samannagatam  munim  na  vadanti  na kathenti na bhananti na
dipayanti na voharantiti munidha nanda kusala vadanti.
   [289]  Visenikatva anigha nirasa caranti ye te munayoti
brumiti  sena  vuccati  marasena  .  kayaduccaritam  marasena
vaciduccaritam  marasena  manoduccaritam  marasena  rago  marasena
doso  marasena  moho  marasena  kodho  upanaho  makkho
palaso  issa  macchariyam  maya satheyyam thambho sarambho mano
atimano  mado  pamado  sabbe  kilesa sabbe duccarita sabbe
daratha  sabbe  parilaha  sabbe  santapa  sabbakusalabhisankhara
marasena. Vuttam hetam bhagavata
     kama te pathama sena    dutiyarati vuccati
     tatiya khuppipasa te     catutthi tanha pavuccati
     pancamam thinamiddhante     chattha bhiru pavuccati
     sattami vicikiccha te      makkho thambho te atthamo
     labho siloko sakkaro    micchaladdho ca yo yaso
     Yo cattanam samukkamse     pare ca avajanati 1-
     esa te namuci sena 2-   kanhassabhippaharini
     na nam asuro jinati       jetva ca labhate sukhanti.
   {289.1} Yato catuhi ariyamaggehi sabba ca marasena sabbe ca [3]-
kilesa jita parajita pabhanjita vippalutta 4- parammukha te 5-
vuccanti visenikatva . anighati rago nigho doso nigho moho nigho
kodho  nigho  upanaho nigho .pe. sabbakusalabhisankhara nigha .
Yesam  ete  nigha  pahina  samucchinna  vupasanta  patippassaddha
abhabbuppattika  nanaggina  daddha  te  vuccanti  anigha .
Nirasati asa vuccati tanha yo rago sarago .pe. abhijjha
lobho  akusalamulam  . yesam esa asa tanha pahina samucchinna
vupasanta    patippassaddha    abhabbuppattika    nanaggina
daddha  te vuccanti nirasa . [6]- visenikatva anigha nirasa
caranti  ye  te munayoti brumiti ye te arahanto khinasava 7-
visenikatva  ca  anigha  ca  nirasa ca caranti iriyanti vattenti
palenti  yapenti  yapenti  te loke munayoti brumi acikkhami
desemi  pannapemi  patthapemi  vivarami  vibhajami  uttanikaromi
pakasemiti  visenikatva  anigha  nirasa  caranti ye te munayoti
brumi. Tenaha bhagava
          na ditthiya na sutiya na nanena
@Footnote: 1 Ma. avajanati. 2 Ma. esa namuci te sena. 3 Ma. patisenikara. 4 Ma. jita
@ca parajita ca bhagga vippalugga. 5 Ma. tena. 6 Ma. arahanto khinasava.
@7 Ma. ime dve patha natthi.
           Munidha nanda kusala vadanti
           visenikatva anigha nirasa
           caranti ye te munayoti brumiti.
   [290] Yekecime samanabrahmana se (iccayasma nando)
           ditthasutenapi 1- vadanti suddhim
           silabbatenapi vadanti suddhim
           anekarupena vadanti suddhim
           kaccissu te (bhagava) tattha yata caranta
           ataru jatinca jaranca marisa
           pucchami tam bhagava bruhi me tam.
   [291]  Yekecime  samanabrahmana  seti  yekeciti sabbena
sabbam  sabbatha sabbam asesam nissesam pariyadayavacanametam yekeciti .
Samanati  yekeci ito bahiddha pabbajjupagata paribbajakasamapanna .
Brahmanati  yekeci  bhovadikati yekecime samanabrahmana se .
Iccayasma  nandoti  iccati  padasandhi  . ayasmati piyavacanam .
Nandoti  tassa  brahmanassa  namam  .pe.  abhilapoti iccayasma
nando.
   [292]  Ditthasutenapi  vadanti suddhinti ditthenapi suddhim visuddhim
parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti  kathenti  bhananti dipayanti
@Footnote: 1 Yu. ditthena sutenapi.
Voharanti  sutenapi  suddhim  visuddhim  parisuddhim muttim vimuttim parimuttim
vadanti  kathenti  bhananti  dipayanti  voharanti  ditthasutenapi  suddhim
visuddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti  kathenti bhananti
dipayanti voharantiti ditthasutenapi vadanti suddhim.
   [293]  Silabbatenapi  vadanti  suddhinti silenapi suddhim visuddhim
parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti  kathenti  bhananti dipayanti
voharanti vattenapi 1- suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim
vadanti  kathenti  bhananti  dipayanti  voharanti  silabbatenapi  suddhim
visuddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti  kathenti bhananti
dipayanti voharantiti silabbatenapi vadanti suddhim.
   [294] Anekarupena vadanti suddhinti anekavidhavattakutuhalamangalena 2-
suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti
dipayanti voharantiti anekarupena vadanti suddhim.
   [295] Kaccissu te (bhagava) tattha yata carantati kaccissuti
samsayapuccha   vimatipuccha   dvelhakapuccha   anekamsapuccha  evam
nu  kho  nanu  kho  kinnu  kho  katham  nu  khoti  kaccissu .
Teti  ditthigatika  .  bhagavati  garavadhivacanametam  .pe.  sacchika
pannatti  yadidam  bhagavati  kaccissu  te  bhagava  .  tattha  yata
carantati  tatthati  sakaya  ditthiya  sakaya khantiya sakaya ruciya
sakaya laddhiya . yatati yata patiyata 3- gopita rakkhita samvuta.
@Footnote: 1 Ma. vatenapi. evamuparipi. 2 Ma. anekavidhakotuhalamangalena. evamuparipi.
@3 Ma. yatta patiyatta gutta. evamuparipi.
Carantati caranta vicaranta iriyanta vattenta palenta yapenta
yapentati kaccissu te (bhagava) tattha yata caranta.
   [296]  Ataru  jatinca  jaranca  marisati  jatijaramaranam
atarimsu  uttarimsu  patarimsu  samatikkamimsu  vitivattimsu  .  marisati
piyavacanam  [1]-  sagaravasappatissadhivacanametam marisati ataru jatinca
jaranca marisa.
   [297]  Pucchami  tam  bhagava bruhi me tanti pucchami tanti
pucchami tam yacami tam ajjhesami tam pasademi 2- tam kathassu meti
pucchami  tam  .  bhagavati  garavadhivacanametam  .pe.  sacchika
pannatti  yadidam  bhagavati  .  bruhi  me  tanti  bruhi acikkhahi
desehi  pannapehi  patthapehi  vivarahi  vibhajahi  uttanikarohi
pakasehiti pucchami tam bhagava bruhi me tam. Tenaha so brahmano
        yekecime samanabrahmana se (iccayasma nando)
        ditthasutenapi vadanti suddhim
        silabbatenapi vadanti suddhim
        anekarupena vadanti suddhim
        kaccissu te (bhagava) tattha yata caranta
        ataru jatinca jaranca marisa
        pucchami tam bhagava bruhi me tanti.
   [298] Yekecime samanabrahmana se (nandati bhagava)
@Footnote: 1 Ma. garuvacanam. evamuparipi. 2 Ma. ime dve patha natthi.
        Ditthasutenapi vadanti suddhim
        silabbatenapi vadanti suddhim
        anekarupena vadanti suddhim
        kincapi te tattha yata caranti
        natarimsu jatijaranti brumi.
   [299] Yekeciti sabbena sabbam sabbatha sabbam asesam nissesam
pariyadayavacanametam  yekeciti  .  samanati  yekeci  ito bahiddha
pabbajjupagata   paribbajakasamapanna   .  brahmanati  yekeci
bhovadikati  yekecime  samanabrahmana  se  .  nandati bhagavati
nandati  bhagava  tam  brahmanam  namena  alapati  .  bhagavati
garavadhivacanametam   .pe.  sacchika  pannatti  yadidam  bhagavati
nandati bhagava.
   [300]  Ditthasutenapi  vadanti suddhinti ditthenapi suddhim visuddhim
parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti  kathenti  bhananti dipayanti
voharanti   sutenapi  suddhim  visuddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim
parimuttim  vadanti  kathenti  bhananti  dipayanti  voharanti  ditthasutenapi
suddhim  visuddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti kathenti
bhananti dipayanti voharantiti ditthasutenapi vadanti suddhim.
   [301]  Silabbatenapi  vadanti  suddhinti silenapi suddhim visuddhim
parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti  kathenti  bhananti dipayanti
Voharanti  vattenapi  suddhim  visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim
vadanti  kathenti  bhananti  dipayanti  voharanti  silabbatenapi  suddhim
visaddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti  kathenti  bhananti
dipayanti voharantiti silabbatenapi vadanti suddhim.
   [302]  Anekarupena vadanti suddhinti anekavidhavattakutuhalamangalena
suddhim   visuddhim   parisuddhim   muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti
kathenti bhananti dipayanti voharantiti anekarupena vadanti suddhim.
   [303]  Kincapi  te  tattha  yata  carantiti  kincapiti
padasandhi  padasamsaggo  padaparipuri  akkharasamavayo  byanjanasilitthata
padanupubbakametam  kincapiti  .  teti  ditthigatika  .  tatthati
sakaya  ditthiya  sakaya  khantiya sakaya ruciya sakaya laddhiya .
Yatati  yata  patiyata  gopita rakkhita samvuta . carantiti caranti
vicaranti  iriyanti  vattenti  palenti  yapenti yapentiti kincapi
te tattha yata caranti.
   [304]  Natarimsu jatijaranti brumiti jatijaramaranam na tarimsu na
uttarimsu  na  patarimsu  na  samatikkamimsu  na  vitivattimsu jatijaramarana
anikkhanta  anissattha  anatikkanta  [1]-  avitivatta antojati-
jaramarane  parivattenti  antosamsarapathe  parivattenti  jatiya
anugata  jaraya  anusata  byadhina  abhibhuta  maranena  abbhahata
atana   alena   asarana  asaranibhutati  brumi  acikkhami
@Footnote: 1 Ma. samatikkanta. evamuparipi.
Desemi  pannapemi  patthapemi  vivarami  vibhajami  uttanikaromi
pakasemiti natarimsu jatijaranti brumi. Tenaha bhagava
           yekecime samanabrahmana se (nandati bhagava)
           ditthasutenapi vadanti suddhim
           silabbatenapi vadanti suddhim
           anekarupena vadanti suddhim
           kincapi te tattha yata caranti
           natarimsu jatijaranti brumiti.
   [305] Yekecime samanabrahmana se (iccayasma nando)
           ditthasutenapi vadanti suddhim
           silabbatenapi vadanti suddhim
           anekarupena vadanti suddhim
           te ce muni brusi anoghatinne
           atha ko carahi devamanussaloke
           atari jatinca jaranca marisa
           pucchami tam bhagava bruhi me tam.
   [306]  Yekecime  samanabrahmana  seti  yekeciti sabbena
sabbam  sabbatha sabbam asesam nissesam pariyadayavacanametam yekeciti .
Samanati  yekeci ito bahiddha pabbajjupagata paribbajakasamapanna .
Brahmanati  yekeci  bhovadikati yekecime samanabrahmana se .
Iccayasma  nandoti  iccati  padasandhi  . ayasmati piyavacanam .
Nandoti  tassa  brahmanassa  namam  .pe.  abhilapoti iccayasma
nando.
   [307]  Ditthasutenapi  vadanti suddhinti ditthenapi suddhim visuddhim
parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti  kathenti  bhananti dipayanti
voharanti  sutenapi  suddhim  visuddhim  parisuddhim muttim vimuttim parimuttim
vadanti  kathenti  bhananti  dipayanti  voharanti  ditthasutenapi  suddhim
visuddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti  kathenti bhananti
dipayanti voharantiti ditthasutenapi vadanti suddhim.
   [308]  Silabbatenapi  vadanti  suddhinti silenapi suddhim visuddhim
parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti  kathenti  bhananti dipayanti
voharanti  vattenapi  suddhim  visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim
vadanti  kathenti  bhananti  dipayanti  voharanti  silabbatenapi  suddhim
visuddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti  kathenti bhananti
dipayanti voharantiti silabbatenapi vadanti suddhim.
   [309]  Anekarupena vadanti suddhinti anekavidhavattakutuhalamangalena
suddhim  visuddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti kathenti
bhananti dipayanti voharantiti anekarupena vadanti suddhim.
   [310] Te ce muni brusi anoghatinneti te ceti ditthigatike.
Muniti   monam   vuccati  nanam  .pe.  sangajalamaticca  so
Muni  .  brusi  anoghatinneti  kamogham  bhavogham  ditthogham avijjogham
atinne  anuttinne  1-  anittinne 2- anatikkante asamatikkante
avitivatte   antojatijaramarane   parivattante   antosamsarapathe
parivattante  jatiya  anugate  jaraya  anusate  byadhina abhibhute
maranena  abbhahate  atane alene asarane asaranibhute . brusiti
brusi  acikkhasi  desesi  pannapesi  patthapesi  vivarasi  vibhajasi
uttanikarosi pakasesiti te ce muni brusi anoghatinne.
   [311]  Atha  ko  carahi  devamanussaloke  atari  jatinca
jaranca marisati atha ko eso sadevake loke samarake sabrahmake
sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  jatijaramaranam  atari
uttari  patari  samatikkami  vitivattayi  . marisati piyavacanam garuvacanam
sagaravasappatissadhivacanametam  marisati  atha ko carahi devamanussaloke
atari jatinca jaranca marisa.
   [312]  Pucchami  tam  bhagava bruhi me tanti pucchami tanti
pucchami  tam  yacami  tam  ajjhesami  tam  pasademi  tam kathayassu
meti  pucchami  tam  .  bhagavati  garavadhivacanametam .pe. sacchika
pannatti  yadidam  bhagavati  .  bruhi  me  tanti  bruhi acikkhahi
desehi  pannapehi  patthapehi  vivarahi  vibhajahi  uttanikarohi
pakasehiti pucchami tam bhagava bruhi me tam. Tenaha so brahmano
           yekecime samanabrahmana se (iccayasma nando)
@Footnote: 1-2 Ma. ime dve patha natthi.
           Ditthasutenapi vadanti suddhim
           silabbatenapi vadanti suddhim
           anekarupena vadanti suddhim
           te ce muni brusi anoghatinne
           atha ko carahi devamanussaloke
           atari jatinca jaranca marisa
           pucchami tam bhagava bruhi me tanti.
   [313] Naham sabbe samanabrahmana se (nandati bhagava)
           jatijaraya nivutati brumi
           yesidha ditthamva sutam mutam va
           silabbatam vapi pahaya sabbam
           anekarupampi pahaya sabbam
           tanham parinnaya anasava ye 1-
           te ve nara oghatinnati brumi.
   [314]  Naham  sabbe  samanabrahmana se (nandati bhagava)
jatijaraya  nivutati  brumiti  naham  nanda  sabbe  samanabrahmana
jatijaraya avuta nivuta ophuta 2- pihita paticchanna patikujjitati
vadami  atthi  te  samanabrahmana  yesam  jati  ca  jaramarananca
pahina   ucchinnamula   talavatthukata   anabhavangata   ayatim
anuppadadhammati  brumi  acikkhami  desemi  pannapemi  patthapemi
@Footnote: 1 Ma. anasava se. evamuparipi. 2 Ma. ovuta. evamuparipi.
Vivarami  vibhajami  uttanikaromiti  naham  sabbe samanabrahmana se
(nandati bhagava) jatijaraya nivutati brumi.
   [315] Yesidha ditthamva sutam mutam va silabbatam vapi pahaya sabbanti
ye sabba ditthasuddhiyo pahaya [1]- pajahitva vinodetva byantikaritva
anabhavangametva  ye  sabba sutasuddhiyo ye sabba ditthasutasuddhiyo
ye sabba mutasuddhiyo ye sabba silasuddhiyo ye sabba vattasuddhiyo
ye sabba silabbattasuddhiyo pahaya pajahitva vinodetva byantikaritva
anabhavangametvati yesidha ditthamva sutam mutam va silabbatam vapi pahaya sabbam.
   [316]  Anekarupampi pahaya sabbanti anekavidhavattakutuhalamangalena
suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim pahaya pajahitva vinodetva
byantikaritva anabhavangametvati anekarupampi pahaya sabbam.
   [317] Tanham parinnaya anasava ye te ve nara oghatinnati
brumiti  tanhanti  rupatanha  saddatanha  gandhatanha  rasatanha
photthabbatanha  dhammatanha  .  parinnayati  tanham  tihi  parinnahi
parijanitva nataparinnaya tiranaparinnaya pahanaparinnaya.
   {317.1} Katama nataparinna . tanham pajanati 2- ayam rupatanha
ayam  saddatanha  ayam  gandhatanha ayam rasatanha ayam photthabbatanha
@Footnote: 1 Ma. jahitva. evamuparipi. 2 Ma. janati.
Ayam dhammatanhati pajanati passati ayam nataparinna.
   {317.2} Katama tiranaparinna . evam natam katva tanham tireti
aniccato  dukkhato  rogato  gandato  .pe.  anissaranato  tireti
ayam tiranaparinna.
   {317.3} Katama pahanaparinna . evam tiretva tanham pajahati
vinodeti  byantikaroti  anabhavangameti  . vuttam hetam bhagavata yo
bhikkhave  tanhaya  chandarago  tam  pajahatha evam sa tanha pahina
bhavissati   ucchinnamula   talavatthukata   anabhavangata  ayatim
anuppadadhammati  .  ayam  pahanaparinna  .  tanham  imahi  tihi
parinnahi parijanitvati tanham parinnaya.
   {317.4} Anasavati cattaro asava kamasavo bhavasavo ditthasavo
avijjasavo  yesam  ime asava pahina ucchinnamula talavatthukata
anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma  te  vuccanti  anasava .
Yeti 1- arahanto khinasava.
   {317.5} Tanham parinnaya anasava ye te ve nara oghatinnati
brumiti  ye  tanham  parinnaya anasava te kamogham tinna bhavogham
tinna  ditthogham  tinna  avijjogham  tinna  sabbam samsarapatham tinna
uttinna  nittinna  2-  atikkanta  samatikkanta  vitivattati
brumi  acikkhami  desemi  pannapemi  patthapemi  vivarami  vibhajami
uttanikaromi     pakasemiti     tanham     parinnaya
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. nitthinna. evamuparipi.
Anasava ye te ve nara oghatinnati brumi. Tenaha bhagava
           naham sabbe samanabrahmana se (nandati bhagava)
           jatijaraya nivutati brumi
           yesidha ditthamva sutam mutam va
           silabbatam vapi pahaya sabbam
           anekarupampi pahaya sabbam
           tanham parinnaya anasava ye
           te ve nara oghatinnati brumiti.
   [318] Etabhinandami vaco mahesino
           sukittitam gotama nupadhikam
           yesidha ditthamva sutam mutam va
           silabbatam vapi pahaya sabbam
           anekarupampi pahaya sabbam
           tanham parinnaya anasava ye
           ahampi te oghatinnati brumi.
   [319]  Etabhinandami  vaco mahesinoti etanti tuyham vacanam
byapatham desanam anusandhim nandami abhinandami modami anumodani icchami
sadiyami  patthayami pihayami abhijappami . mahesinoti [1]- mahesi
bhagava . mahantam silakkhandham esi gavesi pariyesiti mahesi .pe. Kaham
devadevo kaham narasabhoti mahesiti etabhinandami vaco mahesino.
@Footnote: 1 Ma. thim..
   [320]  Sukittitam  gotama  nupadhikanti  sukittitanti  suacikkhitam
sudesitam  supannapitam  supatthapitam  suvivaritam  suvibhattam  suuttanikatam
supakasitam  .  gotama  nupadhikanti  upadhi vuccanti kilesa ca khandha
ca  abhisankhara  ca  .  upadhipahanam  upadhivupasamo  upadhipatinissaggo
upadhipatippassaddhi 1- amatam nibbananti sukittitam gotama nupadhikam.
   [321]  Yesidha  ditthamva  sutam mutam va silabbatam vapi pahaya
sabbanti  ye  sabba  ditthasuddhiyo  pahaya  pajahitva  vinodetva
byantikaritva  anabhavangametva  ye  sabba  sutasuddhiyo  ye
sabba  ditthasutasuddhiyo  ye  sabba  mutasuddhiyo  ye  sabba
silasuddhiyo  ye  sabba  vattasuddhiyo  ye  sabba silabbattasuddhiyo
pahaya  pajahitva  vinodetva  byantikaritva  anabhavangametvati
yesidha   ditthamva  sutam  mutam  va  silabbatam  vapi  pahaya
sabbam.
   [322]  Anekarupampi pahaya sabbanti anekavidhavattakutuhalamangalena
suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim pahaya pajahitva vinodetva
byantikaritva anabhavangametvati anekarupampi pahaya sabbam.
   [323] Tanham parinnaya anasava ye ahampi te oghatinnati
brumiti  tanhanti  rupatanha  saddatanha  gandhatanha  rasatanha
photthabbatanha   dhammatanha   .   tanham  parinnayati  tanham
@Footnote: 1 Ma. upadhivupasamam upadhinissaggam upadhipatippassaddham.
Tihi   parinnahi   parijanitva   nataparinnaya   tiranaparinnaya
pahanaparinnaya.
   {323.1} Katama nataparinna . Tanham pajanati ayam rupatanha ayam
saddatanha  ayam  gandhatanha  ayam  rasatanha  ayam  photthabbatanha
ayam dhammatanhati pajanati passati ayam nataparinna.
   {323.2} Katama tiranaparinna . evam natam katva tanham tireti
aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato abadhato parato
palokato  itito  upaddavato  bhayato  upasaggato  calato pabhanguto
addhuvato  atanato  alenato  asaranato  asaranibhutato  rittato
tucchato  sunnato  anattato  adinavato  viparinamadhammato asarakato
aghamulakato  vadhakato sasavato 1- sankhatato maramisato jatidhammato
jaradhammato   byadhidhammato   maranadhammato   sokaparidevadukkha-
domanassupayasadhammato  samudayato  atthangamato  anassadato  2-
adinavato anissaranato tireti ayam tiranaparinna.
   {323.3} Katama pahanaparinna . evam tiretva tanham pajahati
vinodeti  byantikaroti  anabhavangameti  ayam  pahanaparinna  .  tam
tanham imahi tihi parinnahi parijanitvati tanham parinnaya.
   {323.4}  Anasavati  cattaro asava kamasavo bhavasavo
ditthasavo  avijjasavo  . yesam ime asava pahina ucchinnamula
talavatthukata  anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma  te  vuccanti
@Footnote: 1 Ma. vibhavato. 2 Ma. assadato. evamuparipi.
Anasava. Yeti 1- arahanto khinasava.
   {323.5} Tanham parinnaya anasava ye ahampi te oghatinnati
brumiti  ye  tanham  parinnaya  anasava  ahampi  te  kamogham
tinna  bhavogham  tinna  ditthogham  tinna  avijjogham  tinna
sabbam   samsarapatham   tinna   uttinna  nittinna  atikkanta
samatikkanta  vitivattati  brumi  vadamiti  tanham  parinnaya anasava
ye ahampi te oghatinnati brumi. Tenaha so brahmano
        etabhinandami vaco mahesino
        sukittitam gotama nupadhikam
        yesidha ditthamva sutam mutam va
        silabbatam vapi pahaya sabbam
        anekarupamapi pahaya sabbam
        tanham parinnaya anasava ye
        ahampi te oghatinnati brumiti.
Saha gathapariyosana .pe. Sattha me bhante bhagava savakohamasmiti 2-.
        Nandamanavakapanhaniddeso sattamo.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi .  2 ime patha natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 142-160. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=30&item=281&items=43&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=30&item=281&items=43&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=30&item=281&items=43&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=30&item=281&items=43&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=281              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=810              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=810              Contents of The Tipitaka Volume 30 http://84000.org/tipitaka/read/?index_30

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :