ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso
   [281] Santi loke munayo (iccayasma nando)
           jana vadanti tayidam kathamsu
           nanupapannam muni no vadanti
           udahu ve jivikenupapannam 1-.
   [282]  Santi  loke munayoti santiti santi samvijjanti [2]-
upalabbhanti  .  loketi  apayaloke  .pe.  ayatanaloke .
Munayoti  muninamaka  ajivaka  niggantha  jatila  tapasati  santi
loke  munayo  .  iccayasma  nandoti  iccati  padasandhi .
Ayasmati  piyavacanam  .  nandoti  tassa  brahmanassa namam .pe.
Abhilapoti iccayasma nando.
   [283]  Jana  vadanti  tayidam  kathamsuti  janati  khattiya  ca
brahmana  ca  vessa  ca  sudda  ca gahattha ca pabbajita ca
deva  ca  manussa  ca  .  vadantiti  kathenti  bhananti  dipayanti
voharanti  .  tayidam  kathamsuti  samsayapuccha  vimatipuccha dvelhakapuccha
anekamsapuccha  evam  nukho  na  nukho  kim  nukho  katham  nukhoti
jana vadanti tayidam kathamsu.
   [284]  Nanupapannam  muni  no  vadantiti  atthasamapattinanena
va  pancabhinnananena  va  upetam  samupetam  upagatam  samupagatam
@Footnote: 1 Ma. jivatenupapannam. evamuparipi. 2 Ma. atthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page143.

Upapannam samupapannam samannagatam munim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti nanupapannam muni no vadanti. [285] Udahu ve jivikenupapannanti udahu anekavividhaatiparama- dukkarakarikalukhajivikanuyogena upetam samupetam upagatam samupagatam upapannam samupapannam samannagatam munim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti udahu ve jivikenupapannam . tenaha so brahmano santi loke munayo (iccayasma nando) jana vadanti tayidam kathamsu nanupapannam muni no vadanti udahu ve jivikenupapannanti. [286] Na ditthiya na sutiya na nanena munidha nanda kusala vadanti visenikatva anigha 1- nirasa caranti ye te munayoti brumi. [287] Na ditthiya na sutiya na nanenati na ditthiyati na ditthasuddhiya . na sutiyati na sutasuddhiya . na nanenati napi atthasamapattinanena [2]- napi micchananenati na ditthiya na sutiya na nanena. [288] Munidha nanda kusala vadantiti kusalati ye te @Footnote: 1 Ma. anigha. evamuparipi. 2 Ma. napi pancabhinnananena. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page144.

Khandhakusala dhatukusala ayatanakusala paticcasamuppadakusala satipatthana- kusala sammappadhanakusala iddhipadakusala indriyakusala balakusala bojjhangakusala maggakusala phalakusala nibbanakusala te kusala ditthasuddhiya va sutasuddhiya va atthasamapattinanena va micchananena va upetam samupetam upagatam samupagatam upapannam samupapannam samannagatam munim na vadanti na kathenti na bhananti na dipayanti na voharantiti munidha nanda kusala vadanti. [289] Visenikatva anigha nirasa caranti ye te munayoti brumiti sena vuccati marasena . kayaduccaritam marasena vaciduccaritam marasena manoduccaritam marasena rago marasena doso marasena moho marasena kodho upanaho makkho palaso issa macchariyam maya satheyyam thambho sarambho mano atimano mado pamado sabbe kilesa sabbe duccarita sabbe daratha sabbe parilaha sabbe santapa sabbakusalabhisankhara marasena. Vuttam hetam bhagavata kama te pathama sena dutiyarati vuccati tatiya khuppipasa te catutthi tanha pavuccati pancamam thinamiddhante chattha bhiru pavuccati sattami vicikiccha te makkho thambho te atthamo labho siloko sakkaro micchaladdho ca yo yaso

--------------------------------------------------------------------------------------------- page145.

Yo cattanam samukkamse pare ca avajanati 1- esa te namuci sena 2- kanhassabhippaharini na nam asuro jinati jetva ca labhate sukhanti. {289.1} Yato catuhi ariyamaggehi sabba ca marasena sabbe ca [3]- kilesa jita parajita pabhanjita vippalutta 4- parammukha te 5- vuccanti visenikatva . anighati rago nigho doso nigho moho nigho kodho nigho upanaho nigho .pe. sabbakusalabhisankhara nigha . Yesam ete nigha pahina samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppattika nanaggina daddha te vuccanti anigha . Nirasati asa vuccati tanha yo rago sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam . yesam esa asa tanha pahina samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppattika nanaggina daddha te vuccanti nirasa . [6]- visenikatva anigha nirasa caranti ye te munayoti brumiti ye te arahanto khinasava 7- visenikatva ca anigha ca nirasa ca caranti iriyanti vattenti palenti yapenti yapenti te loke munayoti brumi acikkhami desemi pannapemi patthapemi vivarami vibhajami uttanikaromi pakasemiti visenikatva anigha nirasa caranti ye te munayoti brumi. Tenaha bhagava na ditthiya na sutiya na nanena @Footnote: 1 Ma. avajanati. 2 Ma. esa namuci te sena. 3 Ma. patisenikara. 4 Ma. jita @ca parajita ca bhagga vippalugga. 5 Ma. tena. 6 Ma. arahanto khinasava. @7 Ma. ime dve patha natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page146.

Munidha nanda kusala vadanti visenikatva anigha nirasa caranti ye te munayoti brumiti. [290] Yekecime samanabrahmana se (iccayasma nando) ditthasutenapi 1- vadanti suddhim silabbatenapi vadanti suddhim anekarupena vadanti suddhim kaccissu te (bhagava) tattha yata caranta ataru jatinca jaranca marisa pucchami tam bhagava bruhi me tam. [291] Yekecime samanabrahmana seti yekeciti sabbena sabbam sabbatha sabbam asesam nissesam pariyadayavacanametam yekeciti . Samanati yekeci ito bahiddha pabbajjupagata paribbajakasamapanna . Brahmanati yekeci bhovadikati yekecime samanabrahmana se . Iccayasma nandoti iccati padasandhi . ayasmati piyavacanam . Nandoti tassa brahmanassa namam .pe. abhilapoti iccayasma nando. [292] Ditthasutenapi vadanti suddhinti ditthenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti @Footnote: 1 Yu. ditthena sutenapi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page147.

Voharanti sutenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti ditthasutenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti ditthasutenapi vadanti suddhim. [293] Silabbatenapi vadanti suddhinti silenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti vattenapi 1- suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti silabbatenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti silabbatenapi vadanti suddhim. [294] Anekarupena vadanti suddhinti anekavidhavattakutuhalamangalena 2- suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti anekarupena vadanti suddhim. [295] Kaccissu te (bhagava) tattha yata carantati kaccissuti samsayapuccha vimatipuccha dvelhakapuccha anekamsapuccha evam nu kho nanu kho kinnu kho katham nu khoti kaccissu . Teti ditthigatika . bhagavati garavadhivacanametam .pe. sacchika pannatti yadidam bhagavati kaccissu te bhagava . tattha yata carantati tatthati sakaya ditthiya sakaya khantiya sakaya ruciya sakaya laddhiya . yatati yata patiyata 3- gopita rakkhita samvuta. @Footnote: 1 Ma. vatenapi. evamuparipi. 2 Ma. anekavidhakotuhalamangalena. evamuparipi. @3 Ma. yatta patiyatta gutta. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page148.

Carantati caranta vicaranta iriyanta vattenta palenta yapenta yapentati kaccissu te (bhagava) tattha yata caranta. [296] Ataru jatinca jaranca marisati jatijaramaranam atarimsu uttarimsu patarimsu samatikkamimsu vitivattimsu . marisati piyavacanam [1]- sagaravasappatissadhivacanametam marisati ataru jatinca jaranca marisa. [297] Pucchami tam bhagava bruhi me tanti pucchami tanti pucchami tam yacami tam ajjhesami tam pasademi 2- tam kathassu meti pucchami tam . bhagavati garavadhivacanametam .pe. sacchika pannatti yadidam bhagavati . bruhi me tanti bruhi acikkhahi desehi pannapehi patthapehi vivarahi vibhajahi uttanikarohi pakasehiti pucchami tam bhagava bruhi me tam. Tenaha so brahmano yekecime samanabrahmana se (iccayasma nando) ditthasutenapi vadanti suddhim silabbatenapi vadanti suddhim anekarupena vadanti suddhim kaccissu te (bhagava) tattha yata caranta ataru jatinca jaranca marisa pucchami tam bhagava bruhi me tanti. [298] Yekecime samanabrahmana se (nandati bhagava) @Footnote: 1 Ma. garuvacanam. evamuparipi. 2 Ma. ime dve patha natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page149.

Ditthasutenapi vadanti suddhim silabbatenapi vadanti suddhim anekarupena vadanti suddhim kincapi te tattha yata caranti natarimsu jatijaranti brumi. [299] Yekeciti sabbena sabbam sabbatha sabbam asesam nissesam pariyadayavacanametam yekeciti . samanati yekeci ito bahiddha pabbajjupagata paribbajakasamapanna . brahmanati yekeci bhovadikati yekecime samanabrahmana se . nandati bhagavati nandati bhagava tam brahmanam namena alapati . bhagavati garavadhivacanametam .pe. sacchika pannatti yadidam bhagavati nandati bhagava. [300] Ditthasutenapi vadanti suddhinti ditthenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti sutenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti ditthasutenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti ditthasutenapi vadanti suddhim. [301] Silabbatenapi vadanti suddhinti silenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page150.

Voharanti vattenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti silabbatenapi suddhim visaddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti silabbatenapi vadanti suddhim. [302] Anekarupena vadanti suddhinti anekavidhavattakutuhalamangalena suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti anekarupena vadanti suddhim. [303] Kincapi te tattha yata carantiti kincapiti padasandhi padasamsaggo padaparipuri akkharasamavayo byanjanasilitthata padanupubbakametam kincapiti . teti ditthigatika . tatthati sakaya ditthiya sakaya khantiya sakaya ruciya sakaya laddhiya . Yatati yata patiyata gopita rakkhita samvuta . carantiti caranti vicaranti iriyanti vattenti palenti yapenti yapentiti kincapi te tattha yata caranti. [304] Natarimsu jatijaranti brumiti jatijaramaranam na tarimsu na uttarimsu na patarimsu na samatikkamimsu na vitivattimsu jatijaramarana anikkhanta anissattha anatikkanta [1]- avitivatta antojati- jaramarane parivattenti antosamsarapathe parivattenti jatiya anugata jaraya anusata byadhina abhibhuta maranena abbhahata atana alena asarana asaranibhutati brumi acikkhami @Footnote: 1 Ma. samatikkanta. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page151.

Desemi pannapemi patthapemi vivarami vibhajami uttanikaromi pakasemiti natarimsu jatijaranti brumi. Tenaha bhagava yekecime samanabrahmana se (nandati bhagava) ditthasutenapi vadanti suddhim silabbatenapi vadanti suddhim anekarupena vadanti suddhim kincapi te tattha yata caranti natarimsu jatijaranti brumiti. [305] Yekecime samanabrahmana se (iccayasma nando) ditthasutenapi vadanti suddhim silabbatenapi vadanti suddhim anekarupena vadanti suddhim te ce muni brusi anoghatinne atha ko carahi devamanussaloke atari jatinca jaranca marisa pucchami tam bhagava bruhi me tam. [306] Yekecime samanabrahmana seti yekeciti sabbena sabbam sabbatha sabbam asesam nissesam pariyadayavacanametam yekeciti . Samanati yekeci ito bahiddha pabbajjupagata paribbajakasamapanna . Brahmanati yekeci bhovadikati yekecime samanabrahmana se .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page152.

Iccayasma nandoti iccati padasandhi . ayasmati piyavacanam . Nandoti tassa brahmanassa namam .pe. abhilapoti iccayasma nando. [307] Ditthasutenapi vadanti suddhinti ditthenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti sutenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti ditthasutenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti ditthasutenapi vadanti suddhim. [308] Silabbatenapi vadanti suddhinti silenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti vattenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti silabbatenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti silabbatenapi vadanti suddhim. [309] Anekarupena vadanti suddhinti anekavidhavattakutuhalamangalena suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti anekarupena vadanti suddhim. [310] Te ce muni brusi anoghatinneti te ceti ditthigatike. Muniti monam vuccati nanam .pe. sangajalamaticca so

--------------------------------------------------------------------------------------------- page153.

Muni . brusi anoghatinneti kamogham bhavogham ditthogham avijjogham atinne anuttinne 1- anittinne 2- anatikkante asamatikkante avitivatte antojatijaramarane parivattante antosamsarapathe parivattante jatiya anugate jaraya anusate byadhina abhibhute maranena abbhahate atane alene asarane asaranibhute . brusiti brusi acikkhasi desesi pannapesi patthapesi vivarasi vibhajasi uttanikarosi pakasesiti te ce muni brusi anoghatinne. [311] Atha ko carahi devamanussaloke atari jatinca jaranca marisati atha ko eso sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya jatijaramaranam atari uttari patari samatikkami vitivattayi . marisati piyavacanam garuvacanam sagaravasappatissadhivacanametam marisati atha ko carahi devamanussaloke atari jatinca jaranca marisa. [312] Pucchami tam bhagava bruhi me tanti pucchami tanti pucchami tam yacami tam ajjhesami tam pasademi tam kathayassu meti pucchami tam . bhagavati garavadhivacanametam .pe. sacchika pannatti yadidam bhagavati . bruhi me tanti bruhi acikkhahi desehi pannapehi patthapehi vivarahi vibhajahi uttanikarohi pakasehiti pucchami tam bhagava bruhi me tam. Tenaha so brahmano yekecime samanabrahmana se (iccayasma nando) @Footnote: 1-2 Ma. ime dve patha natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page154.

Ditthasutenapi vadanti suddhim silabbatenapi vadanti suddhim anekarupena vadanti suddhim te ce muni brusi anoghatinne atha ko carahi devamanussaloke atari jatinca jaranca marisa pucchami tam bhagava bruhi me tanti. [313] Naham sabbe samanabrahmana se (nandati bhagava) jatijaraya nivutati brumi yesidha ditthamva sutam mutam va silabbatam vapi pahaya sabbam anekarupampi pahaya sabbam tanham parinnaya anasava ye 1- te ve nara oghatinnati brumi. [314] Naham sabbe samanabrahmana se (nandati bhagava) jatijaraya nivutati brumiti naham nanda sabbe samanabrahmana jatijaraya avuta nivuta ophuta 2- pihita paticchanna patikujjitati vadami atthi te samanabrahmana yesam jati ca jaramarananca pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavangata ayatim anuppadadhammati brumi acikkhami desemi pannapemi patthapemi @Footnote: 1 Ma. anasava se. evamuparipi. 2 Ma. ovuta. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page155.

Vivarami vibhajami uttanikaromiti naham sabbe samanabrahmana se (nandati bhagava) jatijaraya nivutati brumi. [315] Yesidha ditthamva sutam mutam va silabbatam vapi pahaya sabbanti ye sabba ditthasuddhiyo pahaya [1]- pajahitva vinodetva byantikaritva anabhavangametva ye sabba sutasuddhiyo ye sabba ditthasutasuddhiyo ye sabba mutasuddhiyo ye sabba silasuddhiyo ye sabba vattasuddhiyo ye sabba silabbattasuddhiyo pahaya pajahitva vinodetva byantikaritva anabhavangametvati yesidha ditthamva sutam mutam va silabbatam vapi pahaya sabbam. [316] Anekarupampi pahaya sabbanti anekavidhavattakutuhalamangalena suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim pahaya pajahitva vinodetva byantikaritva anabhavangametvati anekarupampi pahaya sabbam. [317] Tanham parinnaya anasava ye te ve nara oghatinnati brumiti tanhanti rupatanha saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha . parinnayati tanham tihi parinnahi parijanitva nataparinnaya tiranaparinnaya pahanaparinnaya. {317.1} Katama nataparinna . tanham pajanati 2- ayam rupatanha ayam saddatanha ayam gandhatanha ayam rasatanha ayam photthabbatanha @Footnote: 1 Ma. jahitva. evamuparipi. 2 Ma. janati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page156.

Ayam dhammatanhati pajanati passati ayam nataparinna. {317.2} Katama tiranaparinna . evam natam katva tanham tireti aniccato dukkhato rogato gandato .pe. anissaranato tireti ayam tiranaparinna. {317.3} Katama pahanaparinna . evam tiretva tanham pajahati vinodeti byantikaroti anabhavangameti . vuttam hetam bhagavata yo bhikkhave tanhaya chandarago tam pajahatha evam sa tanha pahina bhavissati ucchinnamula talavatthukata anabhavangata ayatim anuppadadhammati . ayam pahanaparinna . tanham imahi tihi parinnahi parijanitvati tanham parinnaya. {317.4} Anasavati cattaro asava kamasavo bhavasavo ditthasavo avijjasavo yesam ime asava pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavangata ayatim anuppadadhamma te vuccanti anasava . Yeti 1- arahanto khinasava. {317.5} Tanham parinnaya anasava ye te ve nara oghatinnati brumiti ye tanham parinnaya anasava te kamogham tinna bhavogham tinna ditthogham tinna avijjogham tinna sabbam samsarapatham tinna uttinna nittinna 2- atikkanta samatikkanta vitivattati brumi acikkhami desemi pannapemi patthapemi vivarami vibhajami uttanikaromi pakasemiti tanham parinnaya @Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. nitthinna. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page157.

Anasava ye te ve nara oghatinnati brumi. Tenaha bhagava naham sabbe samanabrahmana se (nandati bhagava) jatijaraya nivutati brumi yesidha ditthamva sutam mutam va silabbatam vapi pahaya sabbam anekarupampi pahaya sabbam tanham parinnaya anasava ye te ve nara oghatinnati brumiti. [318] Etabhinandami vaco mahesino sukittitam gotama nupadhikam yesidha ditthamva sutam mutam va silabbatam vapi pahaya sabbam anekarupampi pahaya sabbam tanham parinnaya anasava ye ahampi te oghatinnati brumi. [319] Etabhinandami vaco mahesinoti etanti tuyham vacanam byapatham desanam anusandhim nandami abhinandami modami anumodani icchami sadiyami patthayami pihayami abhijappami . mahesinoti [1]- mahesi bhagava . mahantam silakkhandham esi gavesi pariyesiti mahesi .pe. Kaham devadevo kaham narasabhoti mahesiti etabhinandami vaco mahesino. @Footnote: 1 Ma. thim..

--------------------------------------------------------------------------------------------- page158.

[320] Sukittitam gotama nupadhikanti sukittitanti suacikkhitam sudesitam supannapitam supatthapitam suvivaritam suvibhattam suuttanikatam supakasitam . gotama nupadhikanti upadhi vuccanti kilesa ca khandha ca abhisankhara ca . upadhipahanam upadhivupasamo upadhipatinissaggo upadhipatippassaddhi 1- amatam nibbananti sukittitam gotama nupadhikam. [321] Yesidha ditthamva sutam mutam va silabbatam vapi pahaya sabbanti ye sabba ditthasuddhiyo pahaya pajahitva vinodetva byantikaritva anabhavangametva ye sabba sutasuddhiyo ye sabba ditthasutasuddhiyo ye sabba mutasuddhiyo ye sabba silasuddhiyo ye sabba vattasuddhiyo ye sabba silabbattasuddhiyo pahaya pajahitva vinodetva byantikaritva anabhavangametvati yesidha ditthamva sutam mutam va silabbatam vapi pahaya sabbam. [322] Anekarupampi pahaya sabbanti anekavidhavattakutuhalamangalena suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim pahaya pajahitva vinodetva byantikaritva anabhavangametvati anekarupampi pahaya sabbam. [323] Tanham parinnaya anasava ye ahampi te oghatinnati brumiti tanhanti rupatanha saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha . tanham parinnayati tanham @Footnote: 1 Ma. upadhivupasamam upadhinissaggam upadhipatippassaddham.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page159.

Tihi parinnahi parijanitva nataparinnaya tiranaparinnaya pahanaparinnaya. {323.1} Katama nataparinna . Tanham pajanati ayam rupatanha ayam saddatanha ayam gandhatanha ayam rasatanha ayam photthabbatanha ayam dhammatanhati pajanati passati ayam nataparinna. {323.2} Katama tiranaparinna . evam natam katva tanham tireti aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato abadhato parato palokato itito upaddavato bhayato upasaggato calato pabhanguto addhuvato atanato alenato asaranato asaranibhutato rittato tucchato sunnato anattato adinavato viparinamadhammato asarakato aghamulakato vadhakato sasavato 1- sankhatato maramisato jatidhammato jaradhammato byadhidhammato maranadhammato sokaparidevadukkha- domanassupayasadhammato samudayato atthangamato anassadato 2- adinavato anissaranato tireti ayam tiranaparinna. {323.3} Katama pahanaparinna . evam tiretva tanham pajahati vinodeti byantikaroti anabhavangameti ayam pahanaparinna . tam tanham imahi tihi parinnahi parijanitvati tanham parinnaya. {323.4} Anasavati cattaro asava kamasavo bhavasavo ditthasavo avijjasavo . yesam ime asava pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavangata ayatim anuppadadhamma te vuccanti @Footnote: 1 Ma. vibhavato. 2 Ma. assadato. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page160.

Anasava. Yeti 1- arahanto khinasava. {323.5} Tanham parinnaya anasava ye ahampi te oghatinnati brumiti ye tanham parinnaya anasava ahampi te kamogham tinna bhavogham tinna ditthogham tinna avijjogham tinna sabbam samsarapatham tinna uttinna nittinna atikkanta samatikkanta vitivattati brumi vadamiti tanham parinnaya anasava ye ahampi te oghatinnati brumi. Tenaha so brahmano etabhinandami vaco mahesino sukittitam gotama nupadhikam yesidha ditthamva sutam mutam va silabbatam vapi pahaya sabbam anekarupamapi pahaya sabbam tanham parinnaya anasava ye ahampi te oghatinnati brumiti. Saha gathapariyosana .pe. Sattha me bhante bhagava savakohamasmiti 2-. Nandamanavakapanhaniddeso sattamo. -------------- @Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi . 2 ime patha natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page161.

Hemakamanavakapanhaniddeso


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 142-161. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=30&item=281&items=43&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=30&item=281&items=43&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=30&item=281&items=43&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=30&item=281&items=43&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=281              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=810              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=810              Contents of The Tipitaka Volume 30 http://84000.org/tipitaka/read/?index_30

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :