ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso
   [490] Dvaham sakka 1- apucchissam (iccayasma mogharaja)
        na me byakasi cakkhuma
        yavatatiyanca devisi 2-
        byakarotiti me sutam.
   [491]  Dvaham  sakka  apucchissanti so brahmano dvikkhattum
buddham  bhagavantam panham apucchi tassa bhagava panham puttho na byakasi
cakkhusamanantara   3-   imassa   brahmanassa   indriyaparipako
bhavissatiti  .  sakkati  sakko  .  bhagava  sakyakula pabbajitotipi
sakko  .  athava  addho mahaddhano dhanavatipi sakko . tassimani
dhanani   seyyathidam   saddhadhanam   siladhanam  hiridhanam  ottappadhanam
sutadhanam   cagadhanam   pannadhanam   satipatthanadhanam   sammappadhanadhanam
iddhipadadhanam  indriyadhanam  baladhanam  bojjhangadhanam  maggadhanam  phaladhanam
nibbanadhanam  .  imehi  anekavidhehi  dhanaratanehi  addho  mahaddhano
dhanavatipi  sakko  .  athava  sakko  pahu  visavi alamatto suro
viro  vikkanto  abhiru  acchambhi  anutrasi  apalayi pahinabhayabheravo
vigatalomahamsotipi  sakkoti  dvaham  sakka  .  apucchissanti  dvaham
sakka  apucchissam  ayacissam  ajjhesissam  pasadayissanti  dvaham
sakka  apucchissam  .  iccayasma  mogharajati iccati padasandhi .
@Footnote: 1 Ma. sakkam. evamuparipi. 2 Ma. devisi. evamuparipi. 3 Ma. tadantara.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page236.

Ayasmati piyavacanam . mogharajati tassa brahmanassa namam .pe. Abhilapoti iccayasma mogharaja. [492] Na me byakasi cakkhumati na me byakasiti me 1- na acikkhi na desesi na pannapesi na patthapesi na vivari na vibhaji na uttanimakasi 2- na pakasesi . cakkhumati bhagava pancahi cakkhuhi cakkhuma mamsacakkhunapi cakkhuma dibbacakkhunapi cakkhuma pannacakkhunapi cakkhuma buddhacakkhunapi cakkhuma samantacakkhunapi cakkhuma. {492.1} Katham bhagava mamsacakkhunapi cakkhuma . mamsacakkhumhi bhagavato panca vanna samvijjanti nilo ca vanno pitako ca vanno lohitako ca vanno kanho ca vanno odato ca vanno. Yattha ca akkhilomani patitthitani tam nilam hoti sunilam pasadikam dassaneyyam ummarapupphasamanam 3- . tassa parato pitakam hoti supitakam suvannavannam pasadikam dassaneyyam kannikarapupphasamanam 4- . ubhayato ca akkhikupani 5- bhagavato lohitakani honti sulohitakani pasadikani dassaneyyani indagopakasamanani . majjhe kanham hoti sukanham alukham siniddham pasadikam dassaneyyam alaritthakasamanam 6- . Tassa parato odatam hoti suodatam setam pandaram pasadikam dassaneyyam osadhitarakasamanam. Tena bhagava pakatimamsacakkhuna 7- attabhavapariyapannena purimasucaritakammabhinibbattena samanta yojanam passati diva ceva @Footnote: 1 Ma. na me byakasi. 2 Ma. uttaniakasi. evamidisesu padesu. @3 Ma. umapupphasamanam. 4 Ma. kanikarapupphasamanam. 5 Ma. akkhikutani. @6 Ma. addaritthakasamanam. 7 Ma. pakatikena mamsacakkhuna.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page237.

Rattinca . yadapi 1- caturangasamannagato andhakaro hoti suriyo ca atthangamito 2- hoti kalapakkho ca uposatho hoti tibbo ca vanasando hoti maha ca akalamegho 3- abbhutthito hoti evarupe caturangasamannagate andhakare samanta yojanam passati . natthi so kuto va kavatam 4- va pakaro va pabbato va gaccho va lata va avaranam rupanam dassanaya . ekance tilaphalam nimittam katva tilavahe pakkhipeyya tanneva tilaphalam uddhareyya . evam parisuddham bhagavato pakatimamsacakkhu. Evam bhagava mamsacakkhunapi cakkhuma. {492.2} Katham bhagava dibbacakkhunapi cakkhuma . bhagava dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena .pe. yathakammupage satte pajanati . akankhamano ca bhagava ekampi lokadhatum passeyya dvepi lokadhatuyo passeyya tissopi lokadhatuyo passeyya catassopi lokadhatuyo passeyya pancapi lokadhatuyo passeyya dasapi lokadhatuyo passeyya visampi lokadhatuyo passeyya timsampi lokadhatuyo passeyya cattalisampi lokadhatuyo passeyya pannasampi lokadhatuyo passeyya satampi lokadhatuyo passeyya sahassimpi culanikam lokadhatum passeyya dvisahassimpi majjhimikam lokadhatum passeyya tisahassimpi lokadhatum passeyya mahasahassimpi lokadhatum passeyya . Yavatakam va pana akankheyya tavatakam passeyya . evam visuddham bhagavato dibbacakkhu. Evam bhagava dibbacakkhunapi cakkhuma. @Footnote: 1 Ma. yada hi. 2 Ma. atthangato. 3 Ma. kalamegho. 4 Ma. kutto va kavato va.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page238.

{492.3} Katham bhagava pannacakkhunapi cakkhuma . bhagava mahapanno puthupanno hasapanno javanapanno tikkhapanno nibbedhikapanno pannappabhedakusalo pabhinnanano adhigata- patisambhido 1- catuvesarajjappatto dasabaladhari purisasabho purisasiho purisanago purisajanno purisadhorayho anantanano anantatejo anantayaso addho mahaddhano dhanava neta vineta anuneta sannapeta 2- nijjhapeta pekkhata 3- pasadeta . So hi bhagava anuppannassa maggassa uppadeta asanjatassa maggassa sanjapeta 4- anakkhatassa maggassa akkhata maggannu maggavidu maggakovido . magganuga ca pana etarahi savaka viharanti paccha samannagata . so hi bhagava janam janati passam passati cakkhubhuto nanabhuto dhammabhuto brahmabhuto vatta pavatta atthassa ninneta amatassa data dhammasami 5- tathagato. {492.4} Natthi tassa bhagavato anatam adittham aviditam asacchikatam aphusitam 6- pannaya . atitanagatapaccuppannam upadaya sabbe dhamma sabbakarena buddhassa bhagavato nanamukhe apathamagacchanti . Yankinci neyyam nama atthi janitabbam attattho va parattho va ubhayattho va ditthadhammiko va attho samparayiko va attho uttano va attho gambhiro va attho gulho va attho paticchanno va attho neyyo va attho nito va attho anavajjo va attho nikkileso va attho vodano va attho @Footnote: 1 Ma. adhigatapatisambhidappatto. 2 Ma. pannapeta. 3 Ma. pekkheta. @4 Ma. sanjaneta. 5 Ma. dhammasami. 6 Ma. aphassitam. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page239.

Paramattho va sabbantam antobuddhanane parivattati . sabbam kayakammam buddhassa bhagavato nananuparivattati sabbam vacikammam nananuparivattati sabbam manokammam nananuparivattati . atite buddhassa bhagavato appatihatam nanam anagate buddhassa 1- bhagavato 1- appatihatam nanam paccuppanne buddhassa 1- bhagavato 1- appatihatam nanam . yavatakam neyyam tavatakam nanam yavatakam nanam tavatakam neyyam neyyapariyantikam nanam nanapariyantikam neyyam neyyam atikkamitva nanam nappavattati nanam atikkamitva neyyapatho natthi annamannam pariyantatthayino 2- te dhamma. {492.5} Yatha dvinnam samuggapatalanam phusitanam 3- hetthimam samuggapatalam uparimam nativattati uparimam samuggapatalam hetthimam nativattati annamannam pariyantatthayino evameva buddhassa bhagavato neyyanca nananca annamannam pariyantatthayino yavatakam neyyam tavatakam nanam yavatakam nanam tavatakam neyyam neyyapariyantikam nanam nanapariyantikam neyyam neyyam atikkamitva nanam nappavattati nanam atikkamitva neyyapatho natthi annamannam pariyantatthayino te dhamma . sabbadhammesu buddhassa bhagavato nanam pavattati . sabbe dhamma buddhassa bhagavato avajjanapatibaddha akankhapatibaddha manasikarapatibaddha cittuppadapatibaddha. {492.6} Sabbasattesu buddhassa bhagavato nanam pavattati . Sabbesam sattanam bhagava asayam janati @Footnote: 1 Ma. ime patha natthi. 2 Ma. annamannapariyantatthayino. evamuparipi. @3 Ma. sammaphusitanam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page240.

Anusayam janati caritam janati adhimuttim janati apparajakkhe maharajakkhe tikkhindriye mudindriye svakare dvakare suvinnapaye duvinnapaye bhabbabhabbe satte pajanati . sadevako loko samarako [1]- sabrahmako [2]- sassamanabrahmani paja sadevamanussa antobuddhanane parivattati . yatha yekeci macchakacchapa antamaso timitimingalam upadaya antomahasamudde parivattanti evameva sadevako loko samarako sabrahmako sassamanabrahmani paja sadevamanussa antobuddhanane parivattati. {492.7} Yatha yekeci pakkhi antamaso garulam venateyyam upadaya akasassa padese parivattanti evameva yepi te sariputtasama pannaya [3]- tepi buddhananassa padese parivattanti . buddhananam devamanussanam pannam pharitva abhibhavitva titthati. {492.8} Yepi te khattiyapandita brahmanapandita gahapatipandita samanapandita nipuna kataparappavada valavedhirupa te bhindanta 4- manne caranti pannagatena ditthigatani . Te panham 5- abhisankharitva abhisankharitva tathagatam upasankamitva pucchanti [6]- . kathita visajjita ca te panha bhagavata honti. Nidditthakarana upakkhittaka ca te bhagavato sampajjanti . Athakho bhagava tattha ativirocati yadidam pannayati evam bhagava pannacakkhunapi cakkhuma. {492.9} Katham bhagava buddhacakkhunapi cakkhuma. Bhagava buddhacakkhuna @Footnote: 1-2 Ma. loko. evamuparipi. 3 Ma. samannagata. 4 Ma. vobhindanta. @5 Ma. panhe. 6 Ma. gulhani ca paticchannani.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page241.

Lokam volokento addasa satte apparajakkhe maharajakkhe tikkhindriye mudindriye svakare dvakare suvinnapaye duvinnapaye appekacce paralokavajjabhayadassavino viharante . seyyathapi nama uppaliniyam va paduminiyam va pundarikiniyam va appekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani udakanugatani antonimuggapositani 1- appekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani samodakanthitani appekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani udaka accuggamma titthanti anupalittani udakena evameva bhagava buddhacakkhuna lokam volokento addasa satte apparajakkhe maharajakkhe tikkhindriye mudindriye svakare dvakare suvinnapaye duvinnapaye appekacce paralokavajjabhayadassavino viharante. {492.10} Janati bhagava ayam puggalo ragacarito ayam dosacarito ayam mohacarito ayam vitakkacarito ayam saddhacarito ayam nanacaritoti. Ragacaritassa bhagava puggalassa asubhakatham katheti . dosacaritassa bhagava puggalassa mettabhavanam acikkhati . mohacaritam bhagava puggalam uddesaparipucchaya 2- kalena dhammassavane kalena dhammasakacchaya garusamvase niveseti . vitakkacaritassa bhagava puggalassa anapanassatim acikkhati . saddhacaritassa bhagava puggalassa pasadaniyam @Footnote: 1 Ma. antonimuggaposini. 2 Ma. mohacaritassa bhagava puggalassa @uddese paripucchaya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page242.

Nimittam acikkhati buddhasubodhim dhammasudhammatam sanghasupatipattim silani ca attano . nanacaritassa bhagava puggalassa vipassananimittam acikkhati aniccakaram dukkhakaram anattakaram. Sele yatha pabbatamuddhanitthito yathapi passe janatam samantato tathupamam dhammamayam sumedha pasadamaruyha samantacakkhu sokavakinnam 1- janatamapetasoko avekkhassu jatijarabhibhutanti. Evam bhagava buddhacakkhunapi cakkhuma. {492.11} Katham bhagava samantacakkhunapi cakkhuma . samantacakkhu vuccati sabbannutananam . bhagava sabbannutananena upeto samupeto upagato samupagato upapanno samupapanno samannagato. Na tassa aditthamidhatthi kinci atho avinnatamajanitabbam sabbam abhinnasi yadatthi neyyam tathagato tena samantacakkhuti. Evam bhagava samantacakkhunapi cakkhumati na me byakasi cakkhuma. [493] Yavatatiyanca devisi byakarotiti me sutanti yavatatiyam buddho sahadhammikam panham puttho byakaroti no sampayatiti 2- @Footnote: 1 Ma. sokavatinnam. 2 Ma. samsaretiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page243.

Evam maya uggahitam evam maya upadharitam evam maya upalakkhitam . Devisiti bhagava devo 1- ceva isi cati devisi. Yatha rajapabbajita 2- vuccanti rajisayo brahmanapabbajita 3- vuccanti brahmanisayo evameva bhagava devo 4- ceva isi cati devisi . Athava bhagava pabbajitotipi isi . mahantam silakkhandham esi gavesi pariyesitipi isi . mahantam samadhikkhandham mahantam pannakkhandham mahantam vimuttikkhandham mahantam vimuttinanadassanakkhandham esi gavesi pariyesitipi isi. {493.1} Mahato tamokayassa padalanam mahato vippallasassa pabhedanam mahato tanhasallassa abbulhanam mahato ditthisanghatassa vinibbethanam 5- mahato manaddhajassa patanam 6- mahato abhisankharassa vupasamam mahato oghassa nittharanam mahato bharassa nikkhepanam mahato samsaravattassa upacchedam mahato santapassa nibbapanam mahato parilahassa patippassaddhim mahato dhammaddhajassa ussapanam esi gavesi pariyesitipi isi . mahante satipatthane mahante sammappadhane mahante iddhipade mahantani indriyani mahantani balani mahante bojjhange mahantam ariyam atthangikam maggam mahantam nibbanam esi gavesi pariyesitipi isi. {493.2} Mahesakkhehi va sattehi esito gavesito pariyesito kaham buddho kaham bhagava kaham devadevo kaham narasabhotipi isiti yavatatiyanca devisi byakarotiti me sutam. Tenaha so brahmano @Footnote: 1-4 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. raja pabbajita. 3 Ma. brahmana @pabbajita. 5 Ma. vinivethanam. 6 Ma. papatanam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page244.

Dvaham sakka apucchissam (iccayasma mogharaja) na me byakasi cakkhuma yavatatiyanca devisi byakarotiti me sutanti. [494] Ayam loko paro loko brahmaloko sadevako ditthinte nabhijanati gotamassa yasassino. [495] Ayam loko paro lokoti ayam lokoti manussaloko. Paro lokoti manussalokam thapetva sabbo paro lokoti ayam loko paro loko. [496] Brahmaloko sadevakoti brahmaloko sadevako samarako 1- sassamanabrahmani paja sadevamanussati brahmaloko sadevako. [497] Ditthinte nabhijanatiti tuyham ditthim khantim rucim laddhim ajjhasayam adhippayam loko na janati ayam evamditthiko evamkhantiko evamruciko evamladdhiko evamajjhasayo evamadhippayoti na janati na passati na dakkhati nadhigacchati na vindati na patilabhatiti ditthinte nabhijanati. [498] Gotamassa yasassinoti bhagava yasappattoti yasassi . Athava bhagava sakkato garukato manito pujito apacito labhi civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharananti gotamassa yasassino. Tenaha so brahmano @Footnote: 1 Ma. sadevako loko samarako sabrahmako.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page245.

Ayam loko paro loko brahmaloko sadevako ditthinte nabhijanati gotamassa yasassinoti. [499] Evam abhikkantadassavim atthi panhena agamam katham lokam avekkhantam maccuraja na passati. [500] Evam abhikkantadassavinti evam abhikkantadassavim aggadassavim setthadassavim visetthadassavim pamokkhadassavim uttamadassavim pavaradassavinti 1- evam abhikkantadassavim. [501] Atthi panhena agamanti panhatthikamha agata .pe. Sandassitum bhanitunti evampi atthi panhena agamam. [502] Katham lokam avekkhantanti katham [2]- avekkhantam paccavekkhantam tulayantam tirayantam vibhavayantam vibhutam karontanti katham lokam avekkhantam. [503] Maccuraja na passatiti maccuraja na passati na dakkhati nadhigacchati na vindati na patilabhatiti maccuraja na passati . tenaha so brahmano evam abhikkantadassavim atthi panhena agamam katham lokam avekkhantam maccuraja na passatiti. [504] Sunnato lokam avekkhassu mogharaja sada sato attanuditthim uhacca evam maccuttaro siya evam lokam avekkhantam maccuraja na passati. @Footnote: 1 Ma. paramadassavinti. 2 Ma. lokam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page246.

[505] Sunnato lokam avekkhassuti lokanti nirayaloko tiracchanaloko pittivisayaloko manussaloko devaloko khandhaloko dhatuloko ayatanaloko ayam loko paro loko brahmaloko sadevako. {505.1} Annataro bhikkhu bhagavantam etadavoca loko lokoti bhante bhagavata vuccati kittavata nu kho bhante lokoti vuccati . Lujjatiti kho bhikkhu [1]- lokoti vuccati. Kinca lujjati. Cakkhu [2]- lujjati rupa lujjanti cakkhuvinnanam lujjati cakkhusamphasso lujjati yampidam cakkhusamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va tampi lujjati sotam lujjati sadda lujjanti ghanam lujjati gandha lujjanti jivha lujjati rasa lujjanti kayo lujjati photthabba lujjanti mano lujjati dhamma lujjanti manovinnanam lujjati manosamphasso lujjati yampidam manosamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va tampi lujjati lujjatiti kho bhikkhu tasma lokoti vuccati . sunnato lokam avekkhassuti dvihi karanehi sunnato lokam avekkhati avassiyapavattasallakkhanavasena 3- va tucchasankharasamanupassanavasena va. {505.2} Katham avassiyapavattasallakkhanavasena sunnato lokam avekkhati . rupe vaso na labbhati vedanaya vaso na labbhati sannaya @Footnote: 1 Ma. tasma. 2 Ma. kho. 3 Ma. avasiya .... evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page247.

Vaso na labbhati sankharesu vaso na labbhati vinnane vaso na labbhati. {505.3} Vuttanhetam bhagavata rupam bhikkhave anatta rupanca hidam bhikkhave atta abhavissa nayidam rupam abadhaya samvatteyya labbhetha ca rupe evam me rupam hotu evam me rupam ma ahositi yasma ca kho bhikkhave rupam anatta tasma rupam abadhaya samvattati na ca labbhati rupe evam me rupam hotu evam me rupam ma ahositi {505.4} vedana anatta vedana ca hidam bhikkhave atta abhavissa nayidam vedana abadhaya samvatteyya labbhetha ca vedanaya evam me vedana hotu evam me vedana ma ahositi yasma ca kho bhikkhave vedana anatta tasma vedana abadhaya samvattati na ca labbhati vedanaya evam me vedana hotu evam me vedana ma ahositi {505.5} sanna anatta sanna ca hidam bhikkhave atta abhavissa nayidam sanna abadhaya samvatteyya labbhetha ca sannaya evam me sanna hotu evam me sanna ma ahositi yasma ca kho bhikkhave sanna anatta tasma sanna abadhaya samvattati na ca labbhati sannaya evam me sanna hotu evam me sanna ma ahositi {505.6} sankhara anatta sankhara ca hidam bhikkhave atta abhavissamsu nayidam sankhara abadhaya samvatteyyum labbhetha ca sankharesu evam me sankhara hontu evam me sankhara ma ahesunti yasma ca kho bhikkhave

--------------------------------------------------------------------------------------------- page248.

Sankhara anatta tasma sankhara abadhaya samvattanti na ca labbhati sankharesu evam me sankhara hontu evam me sankhara ma ahesunti {505.7} vinnanam anatta vinnananca hidam bhikkhave atta abhavissa nayidam vinnanam abadhaya samvatteyya labbhetha ca vinnane evam me vinnanam hotu evam me vinnanam ma ahositi yasma ca kho bhikkhave vinnanam anatta tasma vinnanam abadhaya samvattati na ca labbhati vinnane evam me vinnanam hotu evam me vinnanam ma ahositi. {505.8} Vuttanhetam bhagavata nayam bhikkhave kayo tumhakam napi paresam 1- puranamidam bhikkhave kammam sankhatam 2- abhisancetayitam vedaniyam datthabbam tatra [3]- bhikkhave sutava ariyasavako paticcasamuppadanneva sadhukam yoniso manasikaroti iti imasmim sati idam hoti imassuppada idam uppajjati imasmim asati idam na hoti imassa nirodha idam nirujjhati yadidam avijjapaccaya sankhara sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namarupam namarupapaccaya salayatanam salayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya tanha tanhapaccaya upadanam upadanapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasa sambhavanti {505.9} evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti avijjaya tveva asesaviraganirodha sankharanirodho sankharanirodha vinnananirodho @Footnote: 1 Ma. annesam. 2 Ma. abhisankhatam. 3 Ma. kho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page249.

Vinnananirodha namarupanirodho namarupanirodha salayatananirodho salayatananirodha phassanirodho phassanirodha vedananirodho vedananirodha tanhanirodho tanhanirodha upadananirodho upadananirodha bhavanirodho bhavanirodha jatinirodho jatinirodha jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasa nirujjhanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotiti . evam avassiyapavattasallakkhanavasena sunnato lokam avekkhati. {505.10} Katham tucchasankharasamanupassanavasena sunnato lokam avekkhati . rupe saro na labbhati vedanaya saro na labbhati sannaya saro na labbhati sankharesu saro na labbhati vinnane saro na labbhati . rupam assaram nissaram sarapagatam niccasarasarena va sukhasarasarena va attasarasarena va niccena va dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va . vedana assara nissara sarapagata sanna assara nissara sarapagata sankhara assara nissara sarapagata vinnanam assaram nissaram sarapagatam niccasarasarena va sukhasarasarena va attasarasarena va niccena va dhuvena va sassatena va aviparijhamadhammena va. {505.11} Yatha nalo assaro nissaro sarapagato yatha ca erando assaro nissaro sarapagato yatha ca udumbaro assaro nissaro sarapagato yatha ca setagaccho assaro

--------------------------------------------------------------------------------------------- page250.

Nissaro sarapagato yatha ca palibhaddako assaro nissaro sarapagato yatha ca phenupindo 1- assaro nissaro sarapagato yatha ca pubbulakam 2- assaram nissaram sarapagatam [3]- yatha ca kaddalikkhandho assaro nissaro sarapagato {505.12} yatha ca maya assara nissara sarapagata evameva rupam assaram nissaram sarapagatam niccasarasarena va sukhasarasarena va attasarasarena va niccena va dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va vedana assara nissara sarapagata sanna assara nissara sarapagata sankhara assara nissara sarapagata vinnanam assaram nissaram sarapagatam niccasarasarena va sukhasarasarena va attasarasarena va niccena va dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va. Evam tucchasankharasamanupassanavasena sunnato lokam avekkhati . Imehi dvihi karanehi sunnato lokam avekkhati. {505.13} Apica chahakarehi sunnato lokam avekkhati rupam 4- anissariyato akamakariyato aphasuniyato avasavattanato pavuttito vivittato avekkhati vedanam sannam sankhare vinnanam anissariyato akamakariyato aphasuniyato avasavattanato pavuttito vivittato avekkhati 4- . evam chahakarehi sunnato lokam avekkhati . Apica dasahakarehi sunnato lokam avekkhati rupam rittato tucchato @Footnote: 1 Ma. phenapindo. 2 Ma. udakapubbulam. 3 Ma. yatha ca marici assara @nissara sarapagata. 4 Ma. ime patha natthi. imasmim thane annatha dissanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page251.

Sunnato anattato asarakato vadhakato vibhavato aghamulato sasavato sankhatato avekkhati vedanam sannam sankhare vinnanam [1]- rittato tucchato sunnato anattato asarakato vadhakato vibhavato aghamulato sasavato sankhatato avekkhati. {505.14} Evam dasahakarehi sunnato lokam avekkhati. Apica dvadasahakarehi sunnato lokam avekkhati rupam na satto na jivo na poso na naro na manavo na itthi na puriso na atta na attaniyam na aham na mama na koci atthi 2- vedana sanna sankhara vinnanam na satto na jivo na poso na naro na manavo na itthi na puriso na atta na attaniyam na aham na mama na koci atthi 2- . Evam dvadasahakarehi sunnato lokam avekkhati. {505.15} Vuttanhetam bhagavata yam bhikkhave na tumhakam tam pajahatha tam vo pahinam digharattam hitaya sukhaya bhavissati kinca bhikkhave na tumhakam rupam bhikkhave na tumhakam tam pajahatha tam vo pahinam digharattam hitaya sukhaya bhavissati vedana bhikkhave na tumhakam tam pajahatha sa vo pahina digharattam hitaya sukhaya bhavissati sanna bhikkhave na tumhakam tam pajahatha sa vo pahina digharattam hitaya sukhaya bhavissati sankhara bhikkhave na tumhakam te pajahatha te vo pahina digharattam hitaya sukhaya bhavissanti vinnanam bhikkhave na tumhakam tam pajahatha tam vo pahinam digharattam hitaya @Footnote: 1 Ma. cutim upapattim patisandhim bhavam samsaravattam. 2 Ma. na kassaci.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page252.

Sukhaya bhavissati . tam kim mannatha 1- bhikkhave yam imasmim jetavane tinakatthasakhapalasam tam jano hareyya va daheyya va yathapaccayam va kareyya apinu tumhakam evamassa amhe jano harati va dahati va yathapaccayam va karotiti. No hetam bhante. {505.16} Tam kissa hetu . na no evam bhante atta va attaniyam vati . evameva kho bhikkhave yam na tumhakam tam pajahatha tam vo pahinam digharattam hitaya sukhaya bhavissati kinca bhikkhave na tumhakam rupam bhikkhave na tumhakam tam pajahatha tam vo pahinam digharattam hitaya sukhaya bhavissati vedana sanna sankhara vinnanam bhikkhave na tumhakam tam pajahatha tam vo pahinam digharattam hitaya sukhaya bhavissatiti. Evampi sunnato lokam avekkhati. {505.17} Ayasma anando bhagavantam etadavoca [2]- sunno lokoti bhante vuccati kittavata nu kho bhante sunno lokoti vuccati. Yasma [3]- kho ananda sunnam attena va attaniyena va tasma sunno lokoti vuccati kincananda sunnam attena va attaniyena va. {505.18} Cakkhu [4]- sunnam rupa sunna cakkhuvinnanam sunnam cakkhusamphasso sunno yampidam cakkhusamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va tampi sunnam attena va attaniyena va sotam sunnam sadda sunna ghanam sunnam gandha sunna jivha sunna rasa sunna kayo @Footnote: 1 Ma. seyyathapi. 2 Ma. sunno loko .... 3 Ma. ca. 4 Ma. kho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page253.

Sunno photthabba sunna mano sunno dhamma sunna manovinnanam sunnam manosamphasso sunno yampidam manosamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va tampi sunnam attena va attaniyena va yasma ca kho ananda sunnam attena va attaniyena va tasma sunno lokoti vuccatiti. {505.19} Evampi sunnato lokam avekkhati. Suddham dhammasamuppadam suddham sankharasantatim passantassa yathabhutam na tam 1- bhayam hoti gamani tinakatthasamam lokam yada pannaya passati na annam patthaye 2- kinci annatra appatisandhiyati. Evampi sunnato lokam avekkhati. {505.20} Vuttanhetam bhagavata evameva bhikkhave bhikkhu rupam samannesati yavata rupassa gati vedanam samannesati yavata vedanaya gati sannam samannesati yavata sannaya gati sankhare samannesati yavata sankharanam gati vinnanam samannesati yavata vinnanassa gati tassa bhikkhuno 3- rupam samannesato yavata rupassa gati vedanam samannesato yavata vedanaya gati sannam samannesato yavata sannaya gati sankhare samannesato yavata sankharanam gati vinnanam samannesato yavata vinnanassa gati yampi yassa 4- hoti ahanti va mamanti va asmiti va @Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. patthayate. 3 Ma. ayam patho natthi. @4 Ma. yampissa tam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page254.

Tampi tassa na hotiti. Evampi sunnato lokam avekkhati. {505.21} Sunnato lokam avekkhassuti sunnato lokam avekkhassu paccavekkhassu tulehi tirehi vibhavehi vibhutam karohiti sunnato lokam avekkhassu. [506] Mogharaja sada satoti mogharajati bhagava tam brahmanam namena alapati . sadati sabbakalam .pe. pacchime vayokhandhe . Satoti catuhi karanehi sato kaye kayanupassanasatipatthanam bhavento sato .pe. So vuccati satoti mogharaja sada sato. [507] Attanuditthim uhaccati attanuditthi vuccati visativatthuka sakkayaditthi . idha assutava puthujjano ariyanam adassavi ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinito sappurisanam adassavi sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinito rupam attato samanupassati rupavantam va attanam attani va rupam rupasmim va attanam vedanam sannam sankhare vinnanam attato samanupassati vinnanavantam va attanam attani va vinnanam vinnanasmim va attanam ya evarupa ditthi ditthigatam ditthigahanam ditthikantaro ditthivisukayikam ditthivipphanditam ditthisamyojanam gaho patiggaho abhiniveso paramaso kummaggo micchapatho micchattam titthayatanam vipariyesaggaho viparitaggaho vippallasaggaho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page255.

Micchagaho ayathavakasmim yathavakanti gaho yavata dvasatthi ditthigatani ayam attanuditthi . attanuditthim uhaccati attanuditthim uhacca samuhacca uddharitva samuddharitva uppatayitva samuppatayitva pajahitva vinodetva byantikatva anabhavangametvati attanuditthim uhacca. [508] Evam maccuttaro siyati evam maccumpi 1- tareyyasi jarampi 2- tareyyasi maranampi tareyyasi uttareyyasi [3]- samatikkameyyasi vitivatteyyasiti evam maccuttaro siya. [509] Evam lokam avekkhantanti evam lokam avekkhantam paccavekkhantam tulayantam tirayantam vibhavayantam vibhutam karontanti evam lokam avekkhantam. [510] Maccuraja na passatiti [4]- maropi maccuraja maranampi maccuraja . na passatiti maccuraja na passati na dakkhati nadhigacchati na vindati na patilabhati . vuttanhetam bhagavata seyyathapi bhikkhave arannako 5- migo aranne pavane caramano vissattho gacchati vissattho titthati vissattho nisidati vissattho seyyam kappeti tam kissa hetu anapathagato bhikkhave luddassa evameva kho bhikkhave bhikkhu vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham pathamam jhanam upasampajja viharati ayam vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakasi maram apadam vadhitva @Footnote: 1 Ma. maccupi. 2 Ma. jarapi. 3 Ma. patareyyasi. 4 Ma. maccupi maccuraja. @5 Ma. aranniko.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page256.

Maracakkhuadassanam 1- gato papimato puna caparam bhikkhave bhikkhu vitakkavicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam pitisukham dutiyam jhanam tatiyam jhanam catuttham jhanam upasampajja viharati ayam bhikkhave bhikkhu andhamakasi maram apadam vadhitva maracakkhuadassanam gato papimato puna caparam bhikkhave sabbaso rupasannanam samatikkama patighasannanam atthangama nanattasannanam amanasikara ananto akasoti akasanancayatanam upasampajja viharati ayam vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakasi maram apadam vadhitva maracakkhuadassanam gato papimato {510.1} puna caparam bhikkhave bhikkhu sabbaso akasanancayatanam samatikkamma anantam vinnananti vinnanancayatanam upasampajja viharati sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma natthi kinciti akincannayatanam upasampajja viharati sabbaso akincannayatanam samatikkamma nevasannanasannayatanam upasampajja viharati sabbaso nevasannanasannayatanam samatikkamma sannavedayitanirodham upasampajja viharati pannaya cassa disva asava parikkhina honti ayam vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakasi maram apadam vadhitva maracakkhuadassanam gato papimato tinno loke visattikam so vissattho gacchati vissattho titthati vissattho nisidati vissattho seyyam kappeti tam kissa hetu anapathagato bhikkhave papimatoti maccuraja na passati. {510.2} Tenaha bhagava @Footnote: 1 Ma. maracakkhum adassanam. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page257.

Sunnato lokam avekkhassu mogharaja sada sato attanuditthim uhacca evam maccuttaro siya evam lokam avekkhantam maccuraja na passatiti. Saha gathapariyosana .pe. sattha me bhante bhagava savakohamasmiti. Mogharajamanavakapanhaniddeso pannarasamo. --------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page258.

Pingiyamanavakapanhaniddeso


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 235-258. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=30&item=490&items=21&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=30&item=490&items=21&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=30&item=490&items=21&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=30&item=490&items=21&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=490              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=1754              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=1754              Contents of The Tipitaka Volume 30 http://84000.org/tipitaka/read/?index_30

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :