ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo
   [258]  Katham  catusatthiya  akarehi  tinnannam  indriyanam
vasibhavatapanna asavanam khaye nanam.
   {258.1} Katamesam tinnannam indriyanam anannatannassamitindriyassa
annindriyassa annatavindriyassa.
   {258.2}   Anannatannassamitindriyam  katitthanani  gacchati
annindriyam   katitthanani  gacchati  annatavindriyam  katitthanani
gacchati   .   anannatannassamitindriyam   ekam  thanam  gacchati
sotapattimaggam  annindriyam  cha  thanani  gacchati  sotapattiphalam
Sakadagamimaggam    sakadagamiphalam   anagamimaggam   anagamiphalam
arahattamaggam annatavindriyam ekam thanam gacchati arahattaphalam.
   [259]   Sotapattimaggakkhane   anannatannassamitindriyassa
saddhindriyam   adhimokkhaparivaram   hoti  viriyindriyam  paggahaparivaram
hoti  satindriyam  upatthanaparivaram  hoti samadhindriyam avikkhepaparivaram
hoti  pannindriyam  dassanaparivaram  hoti  manindriyam  vijananaparivaram
hoti  somanassindriyam  abhinandanaparivaram  1-  hoti  jivitindriyam
pavattasantatadhipateyyaparivaram     hoti     sotapattimaggakkhane
jata   dhamma   thapetva   cittasamutthanam   rupam   sabbeva
kusala  honti  sabbeva  anasava  honti  sabbeva  niyyanika
honti   sabbeva  apacayagamino  honti  sabbeva  lokuttara
honti   sabbeva  nibbanarammana  honti  sotapattimaggakkhane
anannatannassamitindriyassa      imani      atthindriyani
sahajataparivara  honti  annamannaparivara  honti  nissayaparivara
honti  sampayuttaparivara  honti  sahagata  honti  sahajata
honti   samsattha   honti   sampayutta   honti   teva
tassa akara ceva honti parivara ca.
   [260]   Sotapattiphalakkhane   annindriyassa   saddhindriyam
adhimokkhaparivaram  hoti  viriyindriyam  paggahaparivaram  hoti  satindriyam
upatthanaparivaram   hoti   samadhindriyam   avikkhepaparivaram  hoti
@Footnote: 1 Ma. abhisandanaparivaram. evamuparipi.
Pannindriyam  dassanaparivaram  hoti  manindriyam  vijananaparivaram  hoti
somanassindriyam    abhinandanaparivaram    hoti    jivitindriyam
pavattasantatadhipateyyaparivaram   hoti   sotapattiphalakkhane   jata
dhamma  sabbeva  abyakata  honti  thapetva  cittasamutthanam  rupam
sabbeva  anasava  honti  sabbeva  lokuttara  honti  sabbeva
nibbanarammana   honti   sotapattiphalakkhane   annindriyassa
imani  atthindriyani  sahajataparivara  honti  annamannaparivara
honti  nissayaparivara  honti  sampayuttaparivara  honti  sahagata
honti  sahajata  honti  samsattha  honti  sampayutta  honti
teva tassa akara ceva honti parivara ca.
   [261]   Sakadagamimaggakkhane   .pe.  sakadagamiphalakkhane
.pe. Anagamimaggakkhane .pe. Anagamiphalakkhane .pe.
   {261.1}   Arahattamaggakkhane   annindriyassa   saddhindriyam
adhimokkhaparivaram  hoti  .pe. jivitindriyam pavattasantatadhipateyyaparivaram
hoti  arahattamaggakkhane  jata  dhamma thapetva cittasamutthanam rupam
sabbeva  kusala honti sabbeva anasava honti sabbeva niyyanika
honti  sabbeva  apacayagamino  honti  sabbeva  lokuttara honti
sabbeva    nibbanarammana    honti    arahattamaggakkhane
annindriyassa    imani    atthindriyani    sahajataparivara
honti   annamannaparivara   honti   nissayaparivara   honti
Sampayuttaparivara  honti  sahagata  honti  sahajata  honti
samsattha  honti  sampayutta  honti  teva  tassa  akara ceva
honti parivara ca.
   [262]   Arahattaphalakkhane   annatavindriyassa  saddhindriyam
adhimokkhaparivaram  hoti  viriyindriyam  paggahaparivaram  hoti  satindriyam
upatthanaparivaram   hoti   samadhindriyam   avikkhepaparivaram  hoti
pannindriyam  dassanaparivaram  hoti  manindriyam  vijananaparivaram  hoti
somanassindriyam    abhinandanaparivaram    hoti    jivitindriyam
pavattasantatadhipateyyaparivaram  hoti  arahattaphalakkhane  jata  dhamma
sabbeva  abyakata  honti  thapetva  cittasamutthanam  rupam sabbeva
anasava  honti sabbeva lokuttara honti sabbeva nibbanarammana
honti    arahattaphalakkhane    annatavindriyassa    imani
atthindriyani    sahajataparivara   honti   annamannaparivara
honti  nissayaparivara  honti  sampayuttaparivara  honti  sahagata
honti  sahajata  honti  samsattha  honti  sampayutta  honti
teva  tassa  akara  ceva  honti  parivara  ca  iti imani
atthatthakani catusatthi honti.
   [263]   Asavati  katame  te  asava  kamasavo
bhavasavo  ditthasavo  avijjasavo  . katthete asava khiyanti .
Sotapattimaggena   anavaseso  ditthasavo  khiyati  apayagamaniyo
Kamasavo  khiyati  apayagamaniyo  bhavasavo  khiyati  apayagamaniyo
avijjasavo  khiyati  etthete  asava  khiyanti  sakadagamimaggena
olariko  kamasavo  khiyati  tadekattho bhavasavo khiyati tadekattho
avijjasavo  khiyati  etthete  asava  khiyanti  anagamimaggena
anavaseso   kamasavo   khiyati  tadekattho  bhavasavo  khiyati
tadekattho   avijjasavo  khiyati  etthete  asava  khiyanti
arahattamaggena  anavaseso  bhavasavo khiyati [1]- avijjasavo khiyati
etthete  asava  khiyanti  tam  natatthena  nanam  pajananatthena
panna   tena   vuccati   catusatthiya   akarehi   tinnannam
indriyanam vasibhavatapanna asavanam khaye nanam.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 169-173. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=31&item=258&items=6&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=31&item=258&items=6&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=31&item=258&items=6&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=31&item=258&items=6&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=258              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=8828              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=8828              Contents of The Tipitaka Volume 31 http://84000.org/tipitaka/read/?index_31

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :