ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
   [131]  Aṭṭhārasa  dhātuyo cakkhudhātu rūpadhātu cakkhuviññāṇadhātu
sotadhātu   saddadhātu   sotaviññāṇadhātu   ghānadhātu   gandhadhātu
ghānaviññāṇadhātu    jivhādhātu    rasadhātu   jivhāviññāṇadhātu
kāyadhātu   phoṭṭhabbadhātu  kāyaviññāṇadhātu  manodhātu  dhammadhātu
manoviññāṇadhātu  .  aṭṭhārasannaṃ  dhātūnaṃ  kati kusalā kati akusalā
kati abyākatā .pe. Kati saraṇā kati araṇā.
   [132] Soḷasa dhātuyo abyākatā dve dhātuyo siyā kusalā
siyā  akusalā  siyā  abyākatā  .  dasa  dhātuyo na vattabbā
sukhāya  vedanāya  sampayuttātipi  dukkhāya  vedanāya  sampayuttātipi
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttātipi  pañca  dhātuyo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttā  kāyaviññāṇadhātu  siyā  sukhāya  vedanāya
sampayuttā  siyā  dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  manoviññāṇadhātu
Siyā sukhāya vedanāya sampayuttā siyā dukkhāya vedanāya sampayuttā
siyā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  dhammadhātu  siyā sukhāya
vedanāya  sampayuttā  siyā  dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  siyā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  siyā  na  vattabbā  sukhāya
vedanāya   sampayuttātipi   dukkhāya   vedanāya   sampayuttātipi
adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttātipi.
   {132.1} Dasa dhātuyo nevavipākanavipākadhammadhammā pañca dhātuyo
vipākā  manodhātu  siyā  vipākā  siyā nevavipākanavipākadhammadhammā
dve dhātuyo siyā vipākā siyā vipākadhammadhammā siyā nevavipāka-
navipākadhammadhammā  .  dasa  dhātuyo  upādinnupādāniyā  saddadhātu
anupādinnupādāniyā   pañca  dhātuyo  siyā  upādinnupādāniyā
siyā  anupādinnupādāniyā  dve  dhātuyo  siyā upādinnupādāniyā
siyā   anupādinnupādāniyā   siyā  anupādinnaanupādāniyā  .
Soḷasa  dhātuyo asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā dve dhātuyo siyā saṅkiliṭṭha-
saṅkilesikā siyā asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā siyā asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā.
   {132.2} Paṇṇarasa dhātuyo avitakkaavicārā manodhātu savitakkasavicārā
manoviññāṇadhātu  siyā  savitakkasavicārā  siyā  avitakkavicāramattā
siyā avitakkaavicārā dhammadhātu siyā savitakkasavicārā siyā avitakkavicāramattā
siyā avitakkaavicārā siyā na vattabbā savitakkasavicārātipi avitakkavicāramattātipi
avitakkaavicārātipi . dasa dhātuyo na vattabbā pītisahagatātipi sukhasahagatātipi
Upekkhāsahagatātipi  pañca  dhātuyo  upekkhāsahagatā  kāyaviññāṇadhātu
na pītisahagatā siyā sukhasahagatā na upekkhāsahagatā siyā na vattabbā
sukhasahagatāti  dve  dhātuyo siyā pītisahagatā siyā sukhasahagatā siyā
upekkhāsahagatā  siyā  na  vattabbā  pītisahagatātipi  sukhasahagatātipi
upekkhāsahagatātipi  . soḷasa dhātuyo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā
dve  dhātuyo siyā dassanena pahātabbā siyā bhāvanāya pahātabbā
siyā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā   .   soḷasa  dhātuyo
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā   dve   dhātuyo   siyā
dassanena  pahātabbahetukā  siyā  bhāvanāya  pahātabbahetukā  siyā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā.
   {132.3}  Soḷasa  dhātuyo  nevaācayagāminonaapacayagāmino
dve  dhātuyo  siyā  ācayagāmino  siyā  apacayagāmino  siyā
nevaācayagāminonaapacayagāmino    .    soḷasa    dhātuyo
nevasekkhānāsekkhā  dve  dhātuyo  siyā sekkhā siyā asekkhā
siyā  nevasekkhānāsekkhā  .  soḷasa  dhātuyo  parittā  dve
dhātuyo  siyā  parittā  siyā  mahaggatā siyā appamāṇā . dasa
dhātuyo  anārammaṇā  cha  dhātuyo  parittārammaṇā  dve  dhātuyo
siyā  parittārammaṇā  siyā  mahaggatārammaṇā siyā appamāṇārammaṇā
siyā   na   vattabbā   parittārammaṇātipi   mahaggatārammaṇātipi
appamāṇārammaṇātipi  .  soḷasa  dhātuyo  majjhimā  dve  dhātuyo
siyā  hīnā siyā majjhimā siyā paṇītā . soḷasa dhātuyo aniyatā
Dve dhātuyo siyā micchattaniyatā siyā sammattaniyatā siyā aniyatā.
   {132.4}  Dasa dhātuyo anārammaṇā cha dhātuyo na vattabbā
maggārammaṇātipi  maggahetukātipi  maggādhipatinotipi  dve  dhātuyo
siyā  maggārammaṇā  siyā  maggahetukā  siyā  maggādhipatino siyā
na  vattabbā  maggārammaṇātipi  maggahetukātipi  maggādhipatinotipi .
Dasa dhātuyo siyā uppannā siyā uppādino na vattabbā anuppannāti
saddadhātu  siyā  uppannā siyā anuppannā na vattabbā uppādinīti
cha dhātuyo siyā uppannā siyā anuppannā siyā uppādino dhammadhātu
siyā  uppannā siyā anuppannā siyā uppādinī siyā na vattabbā
uppannātipi  anuppannātipi  uppādinītipi  .  sattarasa dhātuyo siyā
atītā  siyā  anāgatā  siyā  paccuppannā dhammadhātu siyā atītā
siyā  anāgatā  siyā  paccuppannā  siyā  na vattabbā atītātipi
anāgatātipi paccuppannātipi.
   {132.5} Dasa dhātuyo anārammaṇā cha dhātuyo paccuppannārammaṇā
dve  dhātuyo  siyā  atītārammaṇā  siyā  anāgatārammaṇā  siyā
paccuppannārammaṇā   siyā   na   vattabbā   atītārammaṇātipi
anāgatārammaṇātipi  paccuppannārammaṇātipi  siyā  ajjhattā  siyā
bahiddhā  siyā  ajjhattabahiddhā  .  dasa  dhātuyo  anārammaṇā cha
dhātuyo  siyā  ajjhattārammaṇā  siyā  bahiddhārammaṇā  siyā
ajjhattabahiddhārammaṇā   dve   dhātuyo  siyā  ajjhattārammaṇā
siyā    bahiddhārammaṇā    siyā    ajjhattabahiddhārammaṇā
Siyā   na   vattabbā   ajjhattārammaṇātipi   bahiddhārammaṇātipi
ajjhattabahiddhārammaṇātipi   .   rūpadhātu  sanidassanasappaṭighā  nava
dhātuyo anidassanasappaṭighā aṭṭha dhātuyo anidassanaappaṭighā.
   [133] Sattarasa dhātuyo na hetū dhammadhātu siyā hetu siyā na
hetu . soḷasa dhātuyo ahetukā dve dhātuyo siyā sahetukā siyā
ahetukā  .  soḷasa  dhātuyo  hetuvippayuttā dve dhātuyo siyā
hetusampayuttā siyā hetuvippayuttā . soḷasa dhātuyo na vattabbā hetū
ceva sahetukā cātipi sahetukā ceva na ca hetūtipi manoviññāṇadhātu
na vattabbā hetu ceva sahetukā cātipi siyā sahetukā ceva na ca hetu
siyā na vattabbā sahetukā ceva na ca hetūti dhammadhātu siyā hetu
ceva sahetukā ca siyā sahetukā ceva na ca hetu siyā na vattabbā
hetu ceva sahetukā cātipi sahetukā ceva na ca hetūtipi.
   {133.1} Soḷasa dhātuyo na vattabbā hetu ceva hetusampayuttā
cātipi  hetusampayuttā  ceva  na  ca  hetūtipi manoviññāṇadhātu na
vattabbā  hetu  ceva  hetusampayuttā  cāti  siyā hetusampayuttā
ceva na ca hetu siyā na vattabbā hetusampayuttā ceva na ca hetūti
dhammadhātu  siyā  hetu ceva hetusampayuttā ca siyā hetusampayuttā
ceva na ca hetu siyā na vattabbā hetu ceva hetusampayuttā cātipi
hetusampayuttā  ceva  na  ca hetūtipi . soḷasa dhātuyo na hetu
ahetukā  manoviññāṇadhātu  siyā  na  hetu  sahetukā  siyā
na  hetu  ahetukā  dhammadhātu  siyā  na  hetu  sahetukā
Siyā  na  hetu ahetukā siyā na vattabbā na hetu sahetukātipi
na hetu ahetukātipi.
   [134] Sattarasa dhātuyo sappaccayā dhammadhātu siyā sappaccayā
siyā  appaccayā  .  sattarasa  dhātuyo  saṅkhatā  dhammadhātu siyā
saṅkhatā  siyā  asaṅkhatā  .  sattarasa dhātuyo anidassanā rūpadhātu
sanidassanā  .  dasa  dhātuyo sappaṭighā aṭṭha dhātuyo appaṭighā .
Dasa  dhātuyo rūpā satta dhātuyo arūpā dhammadhātu siyā rūpaṃ siyā
arūpaṃ . soḷasa dhātuyo lokiyā dve dhātuyo siyā lokiyā siyā
lokuttarā. Kenaci viññeyyā kenaci na viññeyyā.
   [135] Sattarasa dhātuyo no āsavā dhammadhātu siyā āsavo
siyā no āsavo . soḷasa dhātuyo sāsavā dve dhātuyo siyā sāsavā
siyā anāsavā . soḷasa dhātuyo āsavavippayuttā dve dhātuyo siyā
āsavasampayuttā siyā āsavavippayuttā . soḷasa dhātuyo na vattabbā
āsavā ceva sāsavā cāti sāsavā ceva no ca āsavā manoviññāṇadhātu
na vattabbā āsavo ceva sāsavā cāti siyā sāsavā ceva no ca
āsavo siyā na vattabbā sāsavā ceva no ca āsavoti dhammadhātu
siyā āsavo ceva sāsavā ca siyā sāsavā ceva no ca āsavo siyā
na vattabbā āsavo ceva sāsavā cātipi sāsavā ceva no ca āsavotipi.
Soḷasa  dhātuyo  na vattabbā āsavā ceva āsavasampayuttā cātipi
āsavasampayuttā  ceva  no  ca  āsavātipi  manoviññāṇadhātu
Na vattabbā āsavo ceva āsavasampayuttā cāti siyā āsavasampayuttā
yuttā ceva no ca āsavo siyā na vattabbā āsavasampayuttā ceva
no  ca āsavoti dhammadhātu siyā āsavo ceva āsavasampayuttā ca
siyā  āsavasampayuttā  ceva  no  ca āsavo siyā na vattabbā
āsavo  ceva āsavasampayuttā cātipi āsavasampayuttā ceva no ca
āsavotipi  .  soḷasa  dhātuyo āsavavippayuttasāsavā dve dhātuyo
siyā  āsavavippayuttasāsavā  siyā  āsavavippayuttaanāsavā  siyā
na vattabbā āsavavippayuttasāsavātipi āsavavippayuttaanāsavātipi.
   [136]  Sattarasa  dhātuyo  no  saññojanā  dhammadhātu siyā
saññojanaṃ  siyā  no  saññojanaṃ  .  soḷasa  dhātuyo saññojaniyā
dve  dhātuyo  siyā  saññojaniyā  siyā  asaññojaniyā . soḷasa
dhātuyo  saññojanavippayuttā  dve  dhātuyo siyā saññojanasampayuttā
siyā  saññojanavippayuttā  .  soḷasa  dhātuyo  na  vattabbā
saññojanā  ceva  saññojaniyā  cāti  saññojaniyā  ceva no ca
saññojanā   manoviññāṇadhātu   na   vattabbā   saññojanañceva
saññojaniyā cāti siyā saññojaniyā ceva no ca saññojanaṃ siyā na
vattabbā  saññojaniyā  ceva  no  ca saññojananti dhammadhātu siyā
saññojanañceva  saññojaniyā  ca  siyā  saññojaniyā  ceva no ca
saññojanaṃ  siyā  na  vattabbā  saññojanañceva  saññojaniyā cātipi
saññojaniyā ceva no ca saññojanantipi . soḷasa dhātuyo na vattabbā
Saññojanā  ceva  saññojanasampayuttā  cātipi  saññojanasampayuttā
ceva  no  ca  saññojanātipi  manoviññāṇadhātu  na  vattabbā
saññojanañceva  saññojanasampayuttā  cāti  siyā  saññojanasampayuttā
ceva  no ca saññojanaṃ siyā na vattabbā saññojanasampayuttā ceva
no  ca  saññojananti  dhammadhātu  siyā  saññojanañceva  saññojana-
sampayuttā  ca  siyā  saññojanasampayuttā  ceva no ca saññojanaṃ
siyā  na  vattabbā  saññojanañceva  saññojanasampayuttā  cātipi
saññojanasampayuttā  ceva  no  ca saññojanantipi . soḷasa dhātuyo
saññojanavippayuttasaññojaniyā   dve  dhātuyo  siyā  saññojana-
vippayuttasaññojaniyā    siyā    saññojanavippayuttaasaññojaniyā
siyā  na  vattabbā  saññojanavippayuttasaññojaniyātipi  saññojana-
vippayuttaasaññojaniyātipi.
   [137] Sattarasa dhātuyo no ganthā dhammadhātu siyā gantho siyā
no gantho . soḷasa dhātuyo ganthaniyā dve dhātuyo siyā ganthaniyā
siyā  aganthaniyā  .  soḷasa dhātuyo ganthavippayuttā dve dhātuyo
siyā  ganthasampayuttā  siyā  ganthavippayuttā  . soḷasa dhātuyo na
vattabbā ganthā ceva ganthaniyā cāti ganthaniyā ceva no ca ganthā
manoviññāṇadhātu  na  vattabbā  gantho  ceva ganthaniyā cāti siyā
ganthaniyā ceva no ca gantho siyā na vattabbā ganthaniyā ceva no ca
ganthoti  dhammadhātu  siyā gantho ceva ganthaniyā ca siyā ganthaniyā
Ceva no ca gantho siyā na vattabbā gantho ceva ganthaniyā cātipi
ganthaniyā ceva no ca ganthotipi . soḷasa dhātuyo na vattabbā ganthā
ceva  ganthasampayuttā  cātipi ganthasampayuttā ceva no ca ganthātipi
manoviññāṇadhātu  na  vattabbā  gantho  ceva  ganthasampayuttā cāti
siyā ganthasampayuttā ceva no ca gantho siyā na vattabbā ganthasampayuttā
ceva  no  ca ganthoti dhammadhātu siyā gantho ceva ganthasampayuttā
ca  siyā  ganthasampayuttā  ceva no ca gantho siyā na vattabbā
gantho  ceva  ganthasampayuttā  cātipi  ganthasampayuttā ceva no ca
ganthotipi . soḷasa dhātuyo ganthavippayuttaganthaniyā dve dhātuyo siyā
ganthavippayuttaganthaniyā   siyā  ganthavippayuttaaganthaniyā  siyā  na
vattabbā ganthavippayuttaganthaniyātipi ganthavippayuttaaganthaniyātipi.
   [138] Sattarasa dhātuyo no oghā .pe. No yogā .pe. No
nīvaraṇā dhammadhātu siyā nīvaraṇaṃ siyā no nīvaraṇaṃ . soḷasa dhātuyo
nīvaraṇiyā  dve dhātuyo siyā nīvaraṇiyā siyā anīvaraṇiyā . soḷasa
dhātuyo  nīvaraṇavippayuttā  dve dhātuyo siyā nīvaraṇasampayuttā siyā
nīvaraṇavippayuttā  .  soḷasa  dhātuyo  na  vattabbā nīvaraṇā ceva
nīvaraṇiyā  cāti nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇā manoviññāṇadhātu na
vattabbā  nīvaraṇañceva  nīvaraṇiyā  cāti  siyā nīvaraṇiyā ceva no
ca nīvaraṇaṃ siyā na vattabbā nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇanti dhammadhātu
siyā  nīvaraṇañceva  nīvaraṇiyā  ca  siyā  nīvaraṇiyā  ceva no ca
Nīvaraṇaṃ  siyā  na  vattabbā nīvaraṇañceva nīvaraṇiyā cātipi nīvaraṇiyā
ceva no ca nīvaraṇantipi . soḷasa dhātuyo na vattabbā nīvaraṇā ceva
nīvaraṇasampayuttā  cātipi  nīvaraṇasampayuttā  ceva  no ca nīvaraṇātipi
manoviññāṇadhātu  na  vattabbā  nīvaraṇañceva  nīvaraṇasampayuttā  cāti
siyā  nīvaraṇasampayuttā  ceva  no  ca  nīvaraṇaṃ siyā na vattabbā
nīvaraṇasampayuttā  ceva no ca nīvaraṇanti dhammadhātu siyā nīvaraṇañceva
nīvaraṇasampayuttā  ca  siyā  nīvaraṇasampayuttā  ceva  no ca nīvaraṇaṃ
siyā   na   vattabbā  nīvaraṇañceva  nīvaraṇasampayuttā  cātipi
nīvaraṇasampayuttā  ceva  no  ca  nīvaraṇantipi  .  soḷasa  dhātuyo
nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā  dve  dhātuyo  siyā  nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā
siyā  nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyā  siyā  na  vattabbā  nīvaraṇa-
vippayuttanīvaraṇiyātipi nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyātipi.
   [139]  Sattarasa  dhātuyo  no  parāmāsā  dhammadhātu siyā
parāmāso siyā no parāmāso . soḷasa dhātuyo parāmaṭṭhā dve
dhātuyo  siyā  parāmaṭṭhā  siyā  aparāmaṭṭhā  . soḷasa dhātuyo
parāmāsavippayuttā  manoviññāṇadhātu  siyā  parāmāsasampayuttā  siyā
parāmāsavippayuttā   dhammadhātu  siyā  parāmāsasampayuttā  siyā
parāmāsavippayuttā   siyā  na  vattabbā  parāmāsasampayuttātipi
parāmāsavippayuttātipi . soḷasa dhātuyo na vattabbā parāmāsā ceva
parāmaṭṭhā cāti parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsā manoviññāṇadhātu
Na  vattabbā  parāmāsā  ceva  parāmaṭṭhā cāti siyā parāmaṭṭhā
ceva no ca parāmāso siyā na vattabbā parāmaṭṭhā ceva no ca
parāmāsoti  dhammadhātu  siyā parāmāso ceva parāmaṭṭhā ca siyā
parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāso siyā na vattabbā parāmāso ceva
parāmaṭṭhā  cātipi parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsotipi . soḷasa
dhātuyo  parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā  dve  dhātuyo siyā parāmāsa-
vippayuttaparāmaṭṭhā  siyā  parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhā  siyā  na
vattabbā    parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhātipi    parāmāsavippayutta-
aparāmaṭṭhātipi.
   [140]  Dasa  dhātuyo  anārammaṇā satta dhātuyo sārammaṇā
dhammadhātu  siyā  sārammaṇā siyā anārammaṇā . ekādasa dhātuyo
no cittā satta dhātuyo cittā. Sattarasa dhātuyo acetasikā dhammadhātu
siyā  cetasikā  siyā  acetasikā  . dasa dhātuyo cittavippayuttā
dhammadhātu  siyā  cittasampayuttā  siyā cittavippayuttā satta dhātuyo
na  vattabbā  cittena  sampayuttātipi cittena vippayuttātipi . dasa
dhātuyo cittavisaṃsaṭṭhā dhammadhātu siyā cittasaṃsaṭṭhā siyā cittavisaṃsaṭṭhā
satta dhātuyo na vattabbā cittena saṃsaṭṭhātipi cittena visaṃsaṭṭhātipi.
Dvādasa dhātuyo no cittasamuṭṭhānā cha dhātuyo siyā cittasamuṭṭhānā
siyā  no  cittasamuṭṭhānā  .  sattarasa  dhātuyo no cittasahabhuno
dhammadhātu  siyā  cittasahabhū siyā no cittasahabhū . sattarasa dhātuyo
No  cittānuparivattino  dhammadhātu  siyā  cittānuparivatti  siyā no
cittānuparivatti . sattarasa dhātuyo no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā dhammadhātu
siyā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā  siyā  no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā .
Sattarasa  dhātuyo  no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno  dhammadhātu  siyā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū   siyā  no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū  .
Sattarasa  dhātuyo  no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino  dhammadhātu
siyā   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti   siyā   no  cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānānuparivatti  .  dvādasa  dhātuyo  ajjhattikā  cha dhātuyo
bāhirā . nava dhātuyo upādā aṭṭha dhātuyo nupādā dhammadhātu siyā
upādā  siyā  nupādā  .  dasa  dhātuyo  upādinnā  saddadhātu
anupādinnā satta dhātuyo siyā upādinnā siyā anupādinnā.
   [141]  Sattarasa dhātuyo nupādānā dhammadhātu siyā upādānaṃ
siyā  nupādānaṃ . soḷasa dhātuyo upādāniyā dve dhātuyo siyā
upādāniyā siyā anupādāniyā . soḷasa dhātuyo upādānavippayuttā
dve  dhātuyo  siyā upādānasampayuttā siyā upādānavippayuttā .
Dānavippayuttā  .  soḷasa  dhātuyo  na vattabbā upādānā ceva
upādāniyā cāti upādāniyā ceva no ca upādānā manoviññāṇadhātu
na vattabbā upādānañceva upādāniyā cāti siyā upādāniyā ceva
no ca upādānaṃ siyā na vattabbā upādāniyā ceva no ca upādānanti
dhammadhātu  siyā  upādānañceva  upādāniyā  ca siyā upādāniyā
Ceva no ca upādānaṃ siyā na vattabbā upādānañceva upādāniyā
cātipi upādāniyā ceva no ca upādānantipi . soḷasa dhātuyo na
vattabbā   upādānā   ceva   upādānasampayuttā   cātipi
upādānasampayuttā  ceva  no  ca upādānantipi manoviññāṇadhātu na
vattabbā   upādānañceva   upādānasampayuttā   cāti   siyā
upādānasampayuttā  ceva  no  ca  upādānaṃ  siyā  na vattabbā
upādānasampayuttā  ceva  no  ca  upādānanti  dhammadhātu  siyā
upādānañceva  upādānasampayuttā  ca  siyā  upādānasampayuttā
ceva  no  ca  upādānaṃ  siyā  na  vattabbā  upādānañceva
upādānasampayuttā  cātipi  upādānasampayuttā  ceva  no  ca
upādānantipi  .  soḷasa  dhātuyo  upādānavippayuttaupādāniyā
dve  dhātuyo  siyā  upādānavippayuttaupādāniyā  siyā upādāna-
vippayuttaanupādāniyā  siyā  na  vattabbā  upādānavippayutta-
upādāniyātipi upādānavippayuttaanupādāniyātipi.
   [142] Sattarasa dhātuyo no kilesā dhammadhātu siyā kileso
siyā  no  kileso  . soḷasa dhātuyo saṅkilesikā dve dhātuyo
siyā saṅkilesikā siyā asaṅkilesikā . soḷasa dhātuyo asaṅkiliṭṭhā
dve  dhātuyo  siyā  saṅkiliṭṭhā  siyā  asaṅkiliṭṭhā  .  soḷasa
dhātuyo  kilesavippayuttā  dve  dhātuyo  siyā  kilesasampayuttā
siyā  kilesavippayuttā  .  soḷasa  dhātuyo  na vattabbā kilesā
Ceva saṅkilesikā cāti saṅkilesikā ceva no ca kilesā manoviññāṇadhātu
na vattabbā kilesā ceva saṅkilesikā cāti siyā saṅkilesikā ceva
no ca kileso siyā na vattabbā saṅkilesikā ceva no ca kilesoti
dhammadhātu siyā kileso ceva saṅkilesikā ca siyā saṅkilesikā ceva
no ca kileso siyā na vattabbā kileso ceva saṅkilesikā cātipi
saṅkilesikā ceva no ca kilesotipi.
   {142.1} Soḷasa dhātuyo na vattabbā kilesā ceva saṅkiliṭṭhā
cātipi  saṅkiliṭṭhā  ceva  no  ca  kilesātipi manoviññāṇadhātu na
vattabbā kileso ceva saṅkiliṭṭhā cāti siyā saṅkiliṭṭhā ceva no ca
kileso siyā na vattabbā saṅkiliṭṭhā ceva no ca kilesoti dhammadhātu
siyā kileso ceva saṅkiliṭṭhā ca siyā saṅkiliṭṭhā ceva no ca kileso
siyā na vattabbā kileso ceva saṅkiliṭṭhā cātipi saṅkiliṭṭhā ceva
no ca kilesotipi.
   {142.2} Soḷasa dhātuyo na vattabbā kileso ceva kilesasampayuttā
cātipi  kilesasampayuttā ceva no ca kilesātipi manoviññāṇadhātu na
vattabbā  kileso ceva kilesasampayuttā cāti siyā kilesasampayuttā
ceva  no  ca  kileso  siyā na vattabbā kilesasampayuttā ceva
no  ca  kilesoti  dhammadhātu  siyā kileso ceva kilesasampayuttā
ca  siyā kilesasampayuttā ceva no ca kileso siyā na vattabbā
kileso  ceva  kilesasampayuttā  cātipi  kilesasampayuttā ceva no
Ca kilesotipi . soḷasa dhātuyo kilesavippayuttasaṅkilesikā dve dhātuyo
siyā  kilesavippayuttasaṅkilesikā  siyā  kilesavippayuttaasaṅkilesikā
siyā  na  vattabbā  kilesavippayuttasaṅkilesikātipi  kilesavippayutta-
asaṅkilesikātipi.
   [143] Soḷasa dhātuyo na dassanena pahātabbā dve dhātuyo
siyā  dassanena  pahātabbā  siyā  na  dassanena  pahātabbā .
Soḷasa dhātuyo na bhāvanāya pahātabbā dve dhātuyo siyā bhāvanāya
pahātabbā  siyā  na  bhāvanāya  pahātabbā . soḷasa dhātuyo na
dassanena pahātabbahetukā dve dhātuyo siyā dassanena pahātabbahetukā
siyā  na dassanena pahātabbahetukā . soḷasa dhātuyo na bhāvanāya
pahātabbahetukā  dve  dhātuyo  siyā  bhāvanāya  pahātabbahetukā
siyā  na  bhāvanāya  pahātabbahetukā . paṇṇarasa dhātuyo avitakkā
manoviññāṇadhātu savitakkā dve dhātuyo siyā savitakkā siyā avitakkā.
   {143.1} Paṇṇarasa dhātuyo avicārā manodhātu savicārā dve
dhātuyo siyā savicārā siyā avicārā . soḷasa dhātuyo appītikā
dve dhātuyo siyā sappītikā siyā appītikā . soḷasa dhātuyo na
pītisahagatā  dve  dhātuyo siyā pītisahagatā siyā na pītisahagatā .
Paṇṇarasa  dhātuyo  na  sukhasahagatā  tisso dhātuyo siyā sukhasahagatā
siyā  na  sukhasahagatā  .  ekādasa  dhātuyo  na upekkhāsahagatā
pañca    dhātuyo    upekkhāsahagatā    dve    dhātuyo
Siyā  upekkhāsahagatā  siyā na upekkhāsahagatā . soḷasa dhātuyo
kāmāvacarā dve dhātuyo siyā kāmāvacarā siyā na kāmāvacarā.
Soḷasa dhātuyo na rūpāvacarā dve dhātuyo siyā rūpāvacarā siyā na
rūpāvacarā  .  soḷasa dhātuyo na arūpāvacarā dve dhātuyo siyā
arūpāvacarā  siyā  na  arūpāvacarā . soḷasa dhātuyo pariyāpannā
dve dhātuyo siyā pariyāpannā siyā apariyāpannā . Soḷasa dhātuyo
aniyyānikā  dve  dhātuyo  siyā niyyānikā siyā aniyyānikā .
Soḷasa dhātuyo aniyatā dve dhātuyo siyā niyatā siyā aniyatā.
Soḷasa dhātuyo sauttarā dve dhātuyo siyā sauttarā siyā anuttarā.
Soḷasa dhātuyo araṇā dve dhātuyo siyā saraṇā siyā araṇāti.
           Pañhāpucchakaṃ.
          Dhātuvibhaṅgo samatto.
            -------
            Saccavibhaṅgo             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 112-127. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=131&items=13&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=131&items=13              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=35&item=131&items=13&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=35&item=131&items=13&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=131              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=2064              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=2064              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :