ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 4 : Abhi. Kathāvatthu
   [17]  Puggalo  upalabbhati sacchikatthaparamatthena rupanca upalabbhati
sacchikatthaparamatthenati . amanta . annam rupam anno puggaloti .
Na hevam vattabbe.
   {17.1}  Ajanahi  niggaham  hanci  puggalo  upalabbhati
sacchikatthaparamatthena  rupanca  upalabbhati  sacchikatthaparamatthena  tena
vata  re  vattabbe  annam  rupam anno puggaloti yam tattha vadesi
vattabbe  kho  puggalo  upalabbhati  sacchikatthaparamatthena  rupanca
upalabbhati  sacchikatthaparamatthena  no  ca  vattabbe annam rupam anno
Puggaloti miccha
   {17.2} no ce pana vattabbe annam rupam anno puggaloti no
vata  re  vattabbe  puggalo  upalabbhati  sacchikatthaparamatthena rupanca
upalabbhati  sacchikatthaparamatthenati  yam  tattha  vadesi  vattabbe  kho
puggalo   upalabbhati   sacchikatthaparamatthena   rupanca   upalabbhati
sacchikatthaparamatthena  no  ca  vattabbe  annam rupam anno puggaloti
miccha .pe.
   [18]  Puggalo  upalabbhati  sacchikatthaparamatthena  vedana  ca
upalabbhati   sacchikatthaparamatthena  .pe.  sanna  ca  upalabbhati
.pe.  sankhara  ca  upalabbhanti  .pe.  vinnananca  upalabbhati
sacchikatthaparamatthenati  .  amanta  .  annam  vinnanam  anno
puggaloti. Na hevam vattabbe.
   {18.1}  Ajanahi  niggaham  hanci  puggalo  upalabbhati
sacchikatthaparamatthena   vinnananca   upalabbhati   sacchikatthaparamatthena
tena  vata  re  vattabbe  annam  vinnanam  anno  puggaloti yam
tattha  vadesi  vattabbe  kho  puggalo upalabbhati sacchikatthaparamatthena
vinnananca  upalabbhati  sacchikatthaparamatthena  no  ca  vattabbe
annam vinnanam anno puggaloti miccha
   {18.2}  no  ce  pana  vattabbe  annam  vinnanam anno
puggaloti no vata re vattabbe puggalo upalabbhati sacchikatthaparamatthena
vinnananca   upalabbhati   sacchikatthaparamatthenati   yam   tattha
vadesi  vattabbe  kho  puggalo  upalabbhati  sacchikatthaparamatthena
vinnananca upalabbhati sacchikatthaparamatthena
No ca vattabbe annam vinnanam anno puggaloti miccha .pe.
   [19]  Puggalo  upalabbhati  sacchikatthaparamatthena  cakkhayatananca
upalabbhati  sacchikatthaparamatthena  .pe.  sotayatananca upalabbhati .pe.
Ghanayatananca  upalabbhati  .pe.  jivhayatananca  upalabbhati  .pe.
Kayayatananca  upalabbhati  .pe.  rupayatananca  upalabbhati  .pe.
Saddayatananca  upalabbhati  .pe.  gandhayatananca  upalabbhati  .pe.
Rasayatananca  upalabbhati  .pe.  photthabbayatananca  upalabbhati  .pe.
Manayatananca   upalabbhati   .pe.   dhammayatananca   upalabbhati
sacchikatthaparamatthena .pe.
   [20]  Cakkhudhatu  ca  upalabbhati  sacchikatthaparamatthena  .pe.
Sotadhatu  ca  upalabbhati  .pe.  ghanadhatu  ca  upalabbhati  .pe.
Jivhadhatu  ca  upalabbhati  .pe.  kayadhatu  ca  upalabbhati .pe.
Rupadhatu  ca  upalabbhati  .pe.  saddadhatu  ca  upalabbhati  .pe.
Gandhadhatu  ca  upalabbhati  .pe.  rasadhatu  ca  upalabbhati  .pe.
Photthabbadhatu  ca  upalabbhati  .pe.  cakkhuvinnanadhatu  ca upalabbhati
.pe.  sotavinnanadhatu  ca  upalabbhati  .pe.  ghanavinnanadhatu
ca  upalabbhati  .pe.  jivhavinnanadhatu  ca  upalabbhati  .pe.
Kayavinnanadhatu  ca  upalabbhati  .pe.  manodhatu  ca  upalabbhati
.pe.  manovinnanadhatu  ca upalabbhati .pe. dhammadhatu ca upalabbhati
sacchikatthaparamatthena .pe.
   [21]  Cakkhundriyanca  upalabbhati  sacchikatthaparamatthena  .pe.
Sotindriyanca  upalabbhati  .pe.  ghanindriyanca  upalabbhati  .pe.
Jivhindriyanca  upalabbhati  .pe.  kayindriyanca  upalabbhati  .pe.
Manindriyanca  upalabbhati  .pe.  jivitindriyanca  upalabbhati  .pe.
Itthindriyanca  upalabbhati  .pe.  purisindriyanca  upalabbhati  .pe.
Sukhindriyanca  upalabbhati  .pe.  dukkhindriyanca  upalabbhati  .pe.
Somanassindriyanca  upalabbhati  .pe.  domanassindriyanca  upalabbhati
.pe.  upekkhindriyanca  upalabbhati  .pe.  saddindriyanca  upalabbhati
.pe.  viriyindriyanca  upalabbhati  .pe.  satindriyanca  upalabbhati
.pe.  samadhindriyanca  upalabbhati  .pe.  pannindriyanca  upalabbhati
.pe.    anannatannassamitindriyanca    upalabbhati    .pe.
Annindriyanca   upalabbhati  .pe.  annatavindriyanca  upalabbhati
sacchikatthaparamatthenati  .  amanta  .  annam  annatavindriyam
anno puggaloti. Na hevam vattabbe.
   {21.1} Ajanahi niggaham hanci puggalo upalabbhati sacchikattha-
paramatthena   annatavindriyanca   upalabbhati   sacchikatthaparamatthena
tena  vata  re  vattabbe  annam annatavindriyam anno puggaloti
yam  tattha vadesi vattabbe kho puggalo upalabbhati sacchikatthaparamatthena
annatavindriyanca   upalabbhati   sacchikatthaparamatthena   no   ca
vattabbe annam annatavindriyam anno puggaloti miccha
   {21.2}  no  ce  pana  vattabbe  annam  annatavindriyam
Anno  puggaloti  no  vata  re  vattabbe  puggalo  upalabbhati
sacchikatthaparamatthena   annatavindriyanca   upalabbhati   sacchikattha-
paramatthenati  yam  tattha  vadesi  vattabbe kho puggalo upalabbhati
sacchikatthaparamatthena  annatavindriyanca  upalabbhati  sacchikatthaparamatthena
no ca vattabbe annam annatavindriyam anno puggaloti miccha .pe.
   [22] Puggalo nupalabbhati sacchikatthaparamatthenati . amanta .
Vuttam  bhagavata  atthi  puggalo  attahitaya  patipanno  1- rupanca
upalabbhati  sacchikatthaparamatthenati  .  amanta . annam rupam anno
puggaloti. Na hevam vattabbe.
   {22.1} Ajanahi patikammam hanci vuttam bhagavata atthi puggalo
attahitaya  patipanno  rupanca  upalabbhati  sacchikatthaparamatthena  tena
vata  re  vattabbe  annam  rupam anno puggaloti yam tattha vadesi
vattabbe  kho  vuttam  bhagavata  atthi puggalo attahitaya patipanno
rupanca  upalabbhati  sacchikatthaparamatthena  no  ca vattabbe annam rupam
anno puggaloti miccha
   {22.2} no ce pana vattabbe annam rupam anno puggaloti no
vata re vattabbe vuttam bhagavata atthi puggalo attahitaya patipanno
rupanca  upalabbhati  sacchikatthaparamatthenati  yam  tattha vadesi vattabbe
kho  vuttam  bhagavata  atthi  puggalo  attahitaya  patipanno rupanca
@Footnote: 1 abhi. pu. 127
Upalabbhati  sacchikatthaparamatthena  no  ca  vattabbe annam rupam anno
puggaloti miccha .pe.
   {22.3} Puggalo nupalabbhati sacchikatthaparamatthenati . Amanta.
Vuttam  bhagavata  atthi  puggalo  attahitaya  patipanno  vedana ca
upalabbhati .pe. sanna ca upalabbhati .pe. sankhara ca upalabbhanti
.pe.  vinnananca  upalabbhati  sacchikatthaparamatthenati . amanta .
Annam vinnanam anno puggaloti. Na hevam vattabbe.
   {22.4} Ajanahi patikammam hanci vuttam bhagavata atthi puggalo
attahitaya  patipanno  vinnananca  upalabbhati  sacchikatthaparamatthena
tena vata re vattabbe annam vinnanam anno puggaloti yam tattha vadesi
vattabbe  kho  vuttam  bhagavata  atthi puggalo attahitaya patipanno
vinnananca  upalabbhati  sacchikatthaparamatthena  no  ca  vattabbe annam
vinnanam anno puggaloti miccha
   {22.5} no ce pana vattabbe annam vinnanam anno puggaloti
no vata re vattabbe vuttam bhagavata atthi puggalo attahitaya patipanno
vinnananca  upalabbhati sacchikatthaparamatthenati yam tattha vadesi vattabbe
kho  vuttam  bhagavata  atthi puggalo attahitaya patipanno vinnananca
upalabbhati  sacchikatthaparamatthena  no  ca  vattabbe  annam  vinnanam
anno puggaloti miccha .pe.
   [23] Puggalo nupalabbhati sacchikatthaparamatthenati . amanta .
Vuttam  bhagavata  atthi  puggalo  attahitaya  patipanno cakkhayatananca
Upalabbhati   sacchikatthaparamatthena  .pe.  sotayatananca  upalabbhati
.pe. Dhammayatananca upalabbhati sacchikatthaparamatthena .pe.
   [24]  ..  Cakkhudhatu ca upalabbhati sacchikatthaparamatthena .pe.
Kayadhatu ca upalabbhati .pe. rupadhatu ca upalabbhati .pe. Photthabbadhatu
ca  upalabbhati  .pe.  cakkhuvinnanadhatu  ca  upalabbhati  .pe.
Manovinnanadhatu  ca  upalabbhati  .pe.  dhammadhatu  ca  upalabbhati
sacchikatthaparamatthena .pe.
   [25]  ..  Cakkhundriyanca upalabbhati sacchikatthaparamatthena .pe.
Sotindriyanca  upalabbhati  sacchikatthaparamatthena .pe. annatavindriyanca
upalabbhati   sacchikatthaparamatthena   .pe.   puggalo   nupalabbhati
sacchikatthaparamatthenati  .  amanta . vuttam bhagavata atthi puggalo
attahitaya    patipanno    annatavindriyanca    upalabbhati
sacchikatthaparamatthenati  .  amanta  .  annam  annatavindriyam
anno puggaloti. Na hevam vattabbe.
   {25.1}  Ajanahi  patikammam  hanci  vuttam  bhagavata  atthi
puggalo   attahitaya   patipanno  annatavindriyanca  upalabbhati
sacchikatthaparamatthena  tena  vata  re vattabbe annam annatavindriyam
anno puggaloti yam tattha vadesi vattabbe kho vuttam bhagavata atthi
puggalo   attahitaya   patipanno  annatavindriyanca  upalabbhati
sacchikatthaparamatthena  no  ca  vattabbe  annam  annatavindriyam
anno puggaloti miccha
   {25.2}  no  ce  pana  vattabbe  annam  annatavindriyam
Anno puggaloti no vata re vattabbe vuttam bhagavata atthi puggalo
attahitaya    patipanno    annatavindriyanca    upalabbhati
sacchikatthaparamatthenati  yam  tattha vadesi vattabbe kho vuttam bhagavata
atthi  puggalo  attahitaya  patipanno  annatavindriyanca  upalabbhati
sacchikatthaparamatthena  no  ca  vattabbe  annam  annatavindriyam
anno puggaloti miccha .pe.
           Suddhikasamsandana.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 12-19. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=37&item=17&items=9&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=37&item=17&items=9&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=37&item=17&items=9&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=37&item=17&items=9&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=17              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3098              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3098              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :