ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [100]  Tena  kho  pana  samayena yo so annatitthiyapubbo
upajjhayena  sahadhammikam  vuccamano  upajjhayassa  vadam aropetva
tamyeva titthayatanam sankami . so puna 1- paccagantva bhikkhu upasampadam
yaci . bhagavato etamattham arocesum. Yo so bhikkhave annatitthiyapubbo
upajjhayena  sahadhammikam  vuccamano  upajjhayassa  vadam aropetva
tamyeva  titthayatanam  sankanto  so agato na upasampadetabbo .
Yo  [2]-  bhikkhave  annopi  annatitthiyapubbo  imasmim dhammavinaye
akankhati  pabbajjam  akankhati  upasampadam  tassa  cattaro  mase
parivaso  databbo  .  evanca  pana bhikkhave databbo . pathamam
kesamassum  oharapetva  kasayani  vatthani  acchadapetva
ekamsam    uttarasangam    karapetva   bhikkhunam   pade
@Footnote: 1 Si. ayam patho na hoti .   2 Po. Ma. so.
Vandapetva   ukkutikam  nisidapetva  anjalim  pagganhapetva
evam  vadehiti  vattabbo  buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami
sangham  saranam  gacchami  dutiyampi  buddham  saranam  gacchami  dutiyampi
dhammam  saranam  gacchami  dutiyampi  sangham  saranam  gacchami  tatiyampi
buddham  saranam  gacchami  tatiyampi  dhammam  saranam  gacchami  tatiyampi
sangham  saranam  gacchamiti  .  tena [1]- bhikkhave annatitthiyapubbena
sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam  karitva  bhikkhunam  pade
vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim paggahetva evamassa vacaniyo
aham  bhante  itthannamo  annatitthiyapubbo  imasmim  dhammavinaye
akankhami  upasampadam  soham  bhante sangham cattaro mase parivasam
yacamiti  .  dutiyampi  yacitabbo tatiyampi yacitabbo . byattena
bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {100.1}  sunatu  me  bhante  sangho  ayam  itthannamo
annatitthiyapubbo   imasmim   dhammavinaye   akankhati   upasampadam
so  sangham  cattaro  mase  parivasam  yacati  .  yadi sanghassa
pattakallam    sangho    itthannamassa    annatitthiyapubbassa
cattaro mase parivasam dadeyya. Esa natti.
   {100.2}  Sunatu  me  bhante  sangho  ayam  itthannamo
annatitthiyapubbo  imasmim dhammavinaye akankhati upasampadam . so sangham
cattaro mase parivasam yacati. Sangho itthannamassa annatitthiyapubbassa
cattaro  mase parivasam deti . yassayasmato khamati itthannamassa
@Footnote: 1 Yu. kho.
Annatitthiyapubbassa   cattaro  mase  parivasassa  danam  so
tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {100.3}  Dinno  sanghena  itthannamassa  annatitthiyapubbassa
cattaro mase parivaso . khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam
dharayamiti . evam kho bhikkhave annatitthiyapubbo aradhako hoti.
Evam anaradhako.
   {100.4} Kathanca bhikkhave annatitthiyapubbo anaradhako hoti.
Idha  bhikkhave  annatitthiyapubbo  atikalena  gamam  pavisati  atidiva
patikkamati. Evampi bhikkhave annatitthiyapubbo anaradhako hoti.
   {100.5} Puna caparam bhikkhave annatitthiyapubbo vesiyagocaro va
hoti vidhavagocaro va hoti thullakumarikagocaro va hoti pandakagocaro
va hoti bhikkhunigocaro va hoti . evampi bhikkhave annatitthiyapubbo
anaradhako hoti.
   {100.6}  Puna  caparam  bhikkhave  annatitthiyapubbo yani tani
sabrahmacarinam  uccavacani  kimkaraniyani  1-  tattha na dakkho hoti
na  analaso  na  tatrupayaya  vimamsaya  samannagato na alam katum
na  alam  samvidhatum  .  evam  bhikkhave annatitthiyapubbo anaradhako
hoti.
   {100.7}  Puna caparam bhikkhave annatitthiyapubbo na tibbacchando
hoti  uddese  paripucchaya  adhisile  adhicitte  adhipannaya .
Evampi bhikkhave annatitthiyapubbo anaradhako hoti.
   {100.8} Puna caparam bhikkhave annatitthiyapubbo yassa titthayatana
sankanto hoti tassa satthuno tassa ditthiya tassa khantiya tassa ruciya tassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. karaniyani. ito param idisameva.
Adayassa  avanne  bhannamane  kupito hoti anattamano anabhiraddho
buddhassa  va  dhammassa  va  sanghassa  va  avanne  bhannamane
attamano  hoti  udaggo  abhiraddho  yassa  va  pana titthayatana
sankanto  hoti  tassa  satthuno tassa ditthiya tassa khantiya tassa
ruciya  tassa  adayassa  vanne  bhannamane  attamano  hoti
udaggo  abhiraddho  buddhassa  va dhammassa va sanghassa va vanne
bhannamane  kupito  hoti  anattamano  anabhiraddho  . idam bhikkhave
sanghatanikam  annatitthiyapubbassa  anaradhaniyasmim  .  evam  kho
bhikkhave  annatitthiyapubbo  anaradhako  hoti  . evam anaradhako
kho bhikkhave annatitthiyapubbo agato na upasampadetabbo.
   {100.9} Kathanca bhikkhave annatitthiyapubbo aradhako hoti .
Idha  bhikkhave  annatitthiyapubbo  natikalena  gamam pavisati natidiva
patikkamati. Evampi bhikkhave annatitthiyapubbo aradhako hoti.
   {100.10} Puna caparam bhikkhave annatitthiyapubbo na vesiyagocaro
hoti na vidhavagocaro hoti na thullakumarikagocaro hoti na pandakagocaro
hoti  na  bhikkhunigocaro  hoti  . evampi bhikkhave annatitthiyapubbo
aradhako hoti.
   {100.11}  Puna  caparam  bhikkhave annatitthiyapubbo yani tani
sabrahmacarinam  uccavacani  kimkaraniyani  tattha  dakkho hoti analaso
tatrupayaya  vimamsaya samannagato alam katum alam samvidhatum . evampi
bhikkhave annatitthiyapubbo aradhako hoti.
   {100.12} Puna caparam bhikkhave annatitthiyapubbo tibbacchando hoti
uddese paripucchaya adhisile adhicitte adhipannaya . evampi bhikkhave
annatitthiyapubbo aradhako hoti.
   {100.13}  Puna  caparam  bhikkhave  annatitthiyapubbo  yassa
titthayatana  sankanto  hoti  tassa  satthuno  tassa  ditthiya
tassa  khantiya  tassa  ruciya  tassa adayassa avanne bhannamane
attamano  hoti  udaggo  abhiraddho  buddhassa  va  dhammassa  va
sanghassa  va  avanne  bhannamane  kupito  hoti  anattamano
anabhiraddho  yassa  va  pana  titthayatana  sankanto  hoti  tassa
satthuno  tassa ditthiya tassa khantiya tassa ruciya tassa adayassa
vanne  bhannamane  kupito  hoti  anattamano  anabhiraddho  buddhassa
va  dhammassa  va  sanghassa va vanne bhannamane attamano hoti
udaggo  abhiraddho  .  idam  bhikkhave  sanghatanikam annatitthiyapubbassa
aradhaniyasmim  .  evam  kho  bhikkhave  annatitthiyapubbo aradhako
hoti  .  evam  aradhako kho  bhikkhave annatitthiyapubbo agato
upasampadetabbo.
   {100.14}  Sace  bhikkhave  annatitthiyapubbo naggo agacchati
upajjhayamulakam  civaram  pariyesitabbam  sace  acchinnakeso  agacchati
sangho  apaloketabbo  bhandukammaya  .  ye te bhikkhave aggika
jatilaka te agata upasampadetabba na tesam parivaso databbo.
Tam  kissa  hetu  .  kammavadino  ete bhikkhave kiriyavadino .
Sace   bhikkhave   jatiya   sakiyo  annatitthiyapubbako  1-
@Footnote: 1 Ma. Yu. -pubbo.
Agacchati  so  agato  upasampadetabbo  na  tassa  parivaso
databbo. Imaham bhikkhave natinam avenikam pariharam dammiti.
          Annatitthiyapubbakatha.
           Sattamam bhanavaram.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 143-148. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=100&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=100&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=100&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=100&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=100              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=1107              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=1107              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :