ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [210]  Athakho  bhagavā  rājagahe yathābhirantaṃ viharitvā yena
sāvatthī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena cārikaṃ caramāno yena
@Footnote: 1 Ma. panāyyā.
Sāvatthī  tadavasari  .  tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena kosalesu
janapadesu  udenena  upāsakena  saṅghaṃ  uddissa vihāro kārāpito
hoti  . so bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pāheti 1- āgacchantu bhadantā
icchāmi  dānañca  dātuṃ  dhammañca  sotuṃ  bhikkhū  ca  passitunti .
Bhikkhū  evamāhaṃsu  bhagavatā  āvuso  paññattaṃ  na vassaṃ upagantvā
purimaṃ  vā  temāsaṃ  pacchimaṃ  vā  temāsaṃ  avasitvā  cārikā
pakkamitabbāti  āgametu  udeno upāsako yāva bhikkhū vassaṃ vasanti
vassaṃ  vutthā  gamissanti  sace  panassa  accāyikaṃ  karaṇīyaṃ tattheva
āvāsikānaṃ  bhikkhūnaṃ  santike  vihāraṃ  patiṭṭhāpetūti  .  udeno
upāsako  ujjhāyati  khīyati  vipāceti  kathaṃ hi nāma bhadantā mayā
pahite  na āgacchissanti ahaṃ hi dāyako kārako saṅghupaṭṭhākoti .
Assosuṃ  kho  bhikkhū  udenassa  upāsakassa  ujjhāyantassa khīyantassa
vipācentassa.
   {210.1} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Athakho
bhagavā  etasmiṃ  nidāne [2]- dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
anujānāmi  bhikkhave  sattannaṃ  sattāhakaraṇīyena  pahite  gantuṃ  na
tveva  appahite  bhikkhussa  bhikkhuniyā  sikkhamānāya  sāmaṇerassa
sāmaṇeriyā  upāsakassa  upāsikāya  anujānāmi  bhikkhave  imesaṃ
sattannaṃ  sattāhakaraṇīyena  pahite  gantuṃ  na  tveva  appahite
sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pāhesi .  2 Ma. etasmiṃ pakaraṇe.
   {210.2} Idha pana bhikkhave upāsakena saṅghaṃ uddissa vihāro kārāpito
hoti . so ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya āgacchantu bhadantā
icchāmi dānañca dātuṃ dhammañca sotuṃ bhikkhū ca passitunti . gantabbaṃ
bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  pahite  na  tveva  appahite  sattāhaṃ
sannivaṭṭo kātabbo.
   {210.3} Idha pana bhikkhave upāsakena saṅghaṃ uddissa aḍḍhayogo
kārāpito hoti .pe. pāsādo kārāpito hoti. Hammiyaṃ kārāpitaṃ
hoti . guhā kārāpitā hoti . pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti. Koṭṭhako
kārāpito  hoti  . upaṭṭhānasālā kārāpitā hoti . aggisālā
kārāpitā hoti . kappiyakuṭī kārāpitā hoti . vaccakuṭī kārāpitā
hoti . caṅkamo kārāpito hoti . caṅkamanasālā kārāpitā hoti.
Udapāno  kārāpito  hoti  .  udapānasālā kārāpitā hoti .
Jantāgharaṃ  kārāpitaṃ  hoti  .  jantāgharasālā kārāpitā hoti .
Pokkharaṇī  kārāpitā  hoti  .  maṇḍapo  kārāpito  hoti .
Ārāmo  kārāpito  hoti . ārāmavatthuṃ kārāpitaṃ hoti . so
ce  bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  āgacchantu bhadantā icchāmi
dānañca  dātuṃ  dhammañca  sotuṃ  bhikkhū  ca  passitunti  . gantabbaṃ
bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  pahite  na  tveva  appahite  sattāhaṃ
sannivaṭṭo kātabbo.
   {210.4}  Idha  pana  bhikkhave  upāsakena  sambahule  bhikkhū
uddissa  .pe.  ekaṃ  bhikkhuṃ  uddissa  vihāro  kārāpito
hoti  .  aḍḍhayogo  kārāpito  hoti  .  pāsādo kārāpito
Hoti  .  hammiyaṃ  kārāpitaṃ  hoti  . guhā kārāpitā hoti .
Pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti . koṭṭhako kārāpito hoti. Upaṭṭhānasālā
kārāpitā  hoti  .  aggisālā  kārāpitā  hoti  . kappiyakuṭī
kārāpitā hoti . vaccakuṭī kārāpitā hoti . caṅkamo kārāpito
hoti  .  caṅkamanasālā  kārāpitā  hoti . udapāno kārāpito
hoti  .  udapānasālā  kārāpitā  hoti  . jantāgharaṃ kārāpitaṃ
hoti  .  jantāgharasālā  kārāpitā hoti . pokkharaṇī kārāpitā
hoti . maṇḍapo kārāpito hoti . ārāmo kārāpito hoti .
Ārāmavatthuṃ  kārāpitaṃ  hoti  .  so  ce  bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ
pahiṇeyya  āgacchantu  bhadantā  icchāmi  dānañca  dātuṃ  dhammañca
sotuṃ  bhikkhū  ca  passitunti  .  gantabbaṃ  bhikkhave sattāhakaraṇīyena
pahite na tveva appahite sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {210.5}  Idha  pana  bhikkhave upāsakena bhikkhunīsaṅghaṃ uddissa
sambahulā  bhikkhuniyo  uddissa  ekaṃ  bhikkhuniṃ  uddissa  sambahulā
sikkhamānāyo   uddissa  ekaṃ  sikkhamānaṃ  uddissa  sambahule
sāmaṇere   uddissa   ekaṃ   sāmaṇeraṃ  uddissa  sambahulā
sāmaṇeriyo   uddissa   ekaṃ   sāmaṇeriṃ  uddissa  vihāro
kārāpito  hoti  .  aḍḍhayogo  kārāpito  hoti  . pāsādo
kārāpito  hoti  .  hammiyaṃ  kārāpitaṃ hoti . guhā kārāpitā
hoti  . pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti . koṭṭhako kārāpito hoti .
Upaṭṭhānasālā  kārāpitā  hoti  .  aggisālā  kārāpitā
Hoti . kappiyakuṭī kārāpitā hoti . vaccakuṭī kārāpitā hoti 1-.
Caṅkamo  kārāpito  hoti  .  caṅkamanasālā  kārāpitā hoti .
Udapāno  kārāpito  hoti  .  udapānasālā kārāpitā hoti .
Pokkharaṇī  kārāpitā  hoti  .  maṇḍapo  kārāpito  hoti .
Ārāmo  kārāpito  hoti . ārāmavatthuṃ kārāpitaṃ hoti . so
ce  bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  āgacchantu bhadantā icchāmi
dānañca  dātuṃ  dhammañca  sotuṃ  bhikkhū  ca  passitunti  . gantabbaṃ
bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  pahite  na  tveva  appahite  sattāhaṃ
sannivaṭṭo kātabbo.
   {210.6}  Idha  pana  bhikkhave  upāsakena  attano atthāya
nivesanaṃ  kārāpitaṃ  hoti . sayanigharaṃ kārāpitaṃ hoti . uddosito
kārāpito  hoti  . aṭṭo kārāpito hoti . māḷo kārāpito
hoti  .  āpaṇo  kārāpito  hoti  .  āpaṇasālā kārāpitā
hoti  .  pāsādo kārāpito hoti . hammiyaṃ kārāpitaṃ hoti .
Guhā  kārāpitā  hoti  .  pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti . koṭṭhako
kārāpito  hoti  . upaṭṭhānasālā kārāpitā hoti . aggisālā
kārāpitā  hoti . rasavatī kārāpitā hoti . vaccakuṭī kārāpitā
hoti . caṅkamo kārāpito hoti . caṅkamanasālā kārāpitā hoti.
Udapāno kārāpito hoti . udapānasālā kārāpitā hoti. Jantāgharaṃ
kārāpitaṃ  hoti  .  jantāgharasālā  kārāpitā hoti . pokkharaṇī
kārāpitā hoti . maṇḍapo kārāpito hoti . ārāmo kārāpito
@Footnote: 1 Ma. Yu. ito paraṃ kiriyāpadaṃ na dissati.
Hoti  .  ārāmavatthuṃ  kārāpitaṃ  hoti . puttassa vā vāreyyaṃ
hoti  dhītuyā  vā  vāreyyaṃ  hoti  gilāno vā hoti abhiññātaṃ
vā  suttantaṃ  bhaṇati  .  so  ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya
āgacchantu   bhadantā   imaṃ  suttantaṃ  pariyāpuṇissanti  purāyaṃ
suttanto  na  1-  palujjatīti  . aññataraṃ vā panassa kiccaṃ hoti
karaṇīyaṃ  vā  . so ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya āgacchantu
bhadantā  icchāmi  dānañca  dātuṃ  dhammañca  sotuṃ  bhikkhū  ca
passitunti  .  gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena pahite na tveva
appahite sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {210.7} Idha pana bhikkhave upāsikāya saṅghaṃ uddissa vihāro
kārāpito hoti . sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya āgacchantu
ayyā  icchāmi dānañca dātuṃ dhammañca sotuṃ bhikkhū ca passitunti .
Gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  pahite  na  tveva  appahite
sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {210.8} Idha pana bhikkhave upāsikāya saṅghaṃ uddissa aḍḍhayogo
kārāpito  hoti . pāsādo kārāpito hoti . hammiyaṃ kārāpitaṃ
hoti . guhā kārāpitā hoti . pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti. Koṭṭhako
kārāpito  hoti  . upaṭṭhānasālā kārāpitā hoti . aggisālā
kārāpitā hoti . kappiyakuṭī kārāpitā hoti . vaccakuṭī kārāpitā
hoti  .  caṅkamo  kārāpito  hoti  . caṅkamanasālā kārāpitā
hoti   .  udapāno  kārāpito  hoti  .  udapānasālā
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo natthi.
Kārāpitā  hoti  .  jantāgharaṃ  kārāpitaṃ hoti . jantāgharasālā
kārāpitā  hoti  .  pokkharaṇī  kārāpitā  hoti  .  maṇḍapo
kārāpito  hoti  .  ārāmo  kārāpito  hoti . ārāmavatthuṃ
kārāpitaṃ hoti . sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya āgacchantu
ayyā  icchāmi dānañca dātuṃ dhammañca sotuṃ bhikkhū ca passitunti .
Gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  pahite  na  tveva  appahite
sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {210.9} Idha pana bhikkhave upāsikāya sambahule bhikkhū uddissa
.pe.  ekaṃ  bhikkhuṃ uddissa bhikkhunīsaṅghaṃ uddissa sambahulā bhikkhuniyo
uddissa  ekaṃ  bhikkhuniṃ  uddissa  sambahulā  sikkhamānāyo  uddissa
ekaṃ  sikkhamānaṃ  uddissa  sambahule  sāmaṇere  uddissa  ekaṃ
sāmaṇeraṃ   uddissa   sambahulā  sāmaṇeriyo  uddissa  ekaṃ
sāmaṇeriṃ  uddissa  .pe.  attano  atthāya  nivesanaṃ  kārāpitaṃ
hoti . sayanigharaṃ kārāpitaṃ hoti . uddosito kārāpito hoti .
Aṭṭo  kārāpito  hoti  .  māḷo kārāpito hoti . āpaṇo
kārāpito  hoti  .  āpaṇasālā  kārāpitā  hoti . pāsādo
kārāpito  hoti  .  hammiyaṃ  kārāpitaṃ hoti . guhā kārāpitā
hoti  . pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti . koṭṭhako kārāpito hoti .
Upaṭṭhānasālā  kārāpitā  hoti . aggisālā kārāpitā hoti .
Rasavatī  kārāpitā  hoti  . vaccakuṭī kārāpitā hoti . caṅkamo
kārāpito hoti . caṅkamanasālā kārāpitā hoti. Udapāno kārāpito
Hoti . udapānasālā kārāpitā hoti . Pokkharaṇī kārāpitā hoti.
Maṇḍapo kārāpito hoti . ārāmo kārāpito hoti. Ārāmavatthuṃ
kārāpitaṃ hoti . puttassa vā vāreyyaṃ hoti dhītuyā vā vāreyyaṃ
hoti  gilānā vā hoti abhiññātaṃ vā suttantaṃ bhaṇati . sā ce
bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  āgacchantu  ayyā  imaṃ suttantaṃ
pariyāpuṇissanti  purāyaṃ  suttanto  na  1-  palujjatīti  . aññataraṃ
vā panassā kiccaṃ hoti karaṇīyaṃ vā . sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ
pahiṇeyya  āgacchantu  ayyā  icchāmi  dānañca  dātuṃ  dhammañca
sotuṃ  bhikkhū  ca  passitunti  .  gantabbaṃ  bhikkhave sattāhakaraṇīyena
pahite na tveva appahite sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {210.10} Idha pana bhikkhave bhikkhunā saṅghaṃ uddissa bhikkhuniyā
saṅghaṃ  uddissa  sikkhamānāya  saṅghaṃ  uddissa  sāmaṇerena  saṅghaṃ
uddissa  sāmaṇeriyā  saṅghaṃ  uddissa  sambahule  bhikkhū  uddissa
ekaṃ  bhikkhuṃ  uddissa  bhikkhunīsaṅghaṃ  uddissa  sambahulā  bhikkhuniyo
uddissa  ekaṃ  bhikkhuniṃ  uddissa  sambahulā  sikkhamānāyo  uddissa
ekaṃ  sikkhamānaṃ  uddissa  sambahule  sāmaṇere  uddissa  ekaṃ
sāmaṇeraṃ  uddissa  sambahulā  sāmaṇeriyo  uddissa ekaṃ sāmaṇeriṃ
uddissa  .pe.  attano  atthāya  vihāro  kārāpito  hoti .
Aḍḍhayogo  kārāpito  hoti  .  pāsādo  kārāpito  hoti .
Hammiyaṃ kārāpitaṃ hoti . guhā kārāpitā hoti . Pariveṇaṃ kārāpitaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo natthi.
Hoti  .  koṭṭhako  kārāpito hoti . upaṭṭhānasālā kārāpitā
hoti  .  aggisālā  kārāpitā  hoti  .  kappiyakuṭī kārāpitā
hoti  . vaccakuṭī kārāpitā hoti . caṅkamo kārāpito hoti .
Caṅkamanasālā  kārāpitā  hoti  .  udapāno kārāpito hoti .
Udapānasālā  kārāpitā  hoti  .  pokkharaṇī kārāpitā hoti .
Maṇḍapo  kārāpito  hoti  .  ārāmo  kārāpito  hoti .
Ārāmavatthuṃ  kārāpitaṃ  hoti  .  sā  ce  bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ
pahiṇeyya  āgacchantu  ayyā  icchāmi  dānañca  dātuṃ  dhammañca
sotuṃ  bhikkhū  ca  passitunti  .  gantabbaṃ  bhikkhave sattāhakaraṇīyena
pahite na tveva appahite sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 273-281. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=210&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=210&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=210&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=210&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=210              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3318              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3318              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :