ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [211] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
So  bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pāhesi  ahaṃ  hi gilāno āgacchantu
bhikkhū  icchāmi bhikkhūnaṃ āgatanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  pañcannaṃ  sattāhakaraṇīyena  appahitepi  gantuṃ
pageva  pahite  bhikkhussa  bhikkhuniyā  sikkhamānāya  sāmaṇerassa
sāmaṇeriyā  anujānāmi  bhikkhave  imesaṃ  pañcannaṃ  sattāhakaraṇīyena
appahitepi gantuṃ pageva pahite sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.1} Idha pana bhikkhave bhikkhu gilāno hoti. So ce bhikkhūnaṃ
santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ hi gilāno āgacchantu bhikkhū icchāmi
bhikkhūnaṃ  āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave sattāhakaraṇīyena appahitepi
Pageva  pahite  gilānabhattaṃ  vā  pariyesissāmi  gilānupaṭṭhākabhattaṃ
vā  pariyesissāmi  gilānabhesajjaṃ  vā  pariyesissāmi  pucchissāmi
vā upaṭṭhahissāmi vāti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.2} Idha pana bhikkhave bhikkhussa anabhirati uppannā hoti.
So  ce  bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya anabhirati me uppannā
āgacchantu  bhikkhū  icchāmi  bhikkhūnaṃ  āgatanti  . gantabbaṃ bhikkhave
sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite  anabhiratiṃ vūpakāsessāmi
vā  vūpakāsāpessāmi  vā  dhammakathaṃ  vāssa  karissāmīti  sattāhaṃ
sannivaṭṭo  kātabbo  .  idha  pana  bhikkhave  bhikkhussa  kukkuccaṃ
uppannaṃ  hoti  . so ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya kukkuccaṃ
me  uppannaṃ  āgacchantu  bhikkhū  icchāmi  bhikkhūnaṃ  āgatanti .
Gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite
kukkuccaṃ  vinodessāmi  vā  vinodāpessāmi  vā  dhammakathaṃ vāssa
karissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.3} Idha pana bhikkhave bhikkhussa diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti.
So ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya diṭṭhigataṃ me uppannaṃ āgacchantu
bhikkhū  icchāmi bhikkhūnaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi  pageva pahite diṭṭhigataṃ vivecessāmi vā vivecāpessāmi
vā  dhammakathaṃ  vāssa  karissāmīti  sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo .
Idha  pana bhikkhave bhikkhu garudhammaṃ ajjhāpanno hoti parivāsāraho .
So  ce  bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ  hi  garudhammaṃ
ajjhāpanno  parivāsāraho  āgacchantu  bhikkhū  icchāmi  bhikkhūnaṃ
āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena appahitepi pageva
pahite  parivāsadānaṃ  ussukkaṃ  karissāmi  vā  anussāvessāmi vā
gaṇapūrako vā bhavissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.4} Idha pana bhikkhave bhikkhu mūlāya paṭikassanāraho hoti.
So ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya ahaṃ 1- hi mūlāya paṭikassanāraho
āgacchantu  bhikkhū  icchāmi  bhikkhūnaṃ  āgatanti  . gantabbaṃ bhikkhave
sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite  mūlāya  paṭikassanaṃ
ussukkaṃ karissāmi vā anussāvessāmi vā gaṇapūrako vā bhavissāmīti
sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.5} Idha pana bhikkhave bhikkhu mānattāraho hoti. So ce
bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ  hi mānattāraho āgacchantu
bhikkhū  icchāmi bhikkhūnaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi  pageva  pahite  mānattadānaṃ  ussukkaṃ  karissāmi  vā
anussāvessāmi  vā  gaṇapūrako  vā bhavissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo
kātabbo.
   {211.6} Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhānāraho hoti. So ce
bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ  hi abbhānāraho āgacchantu
bhikkhū  icchāmi bhikkhūnaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi  pageva  pahite  abbhānaṃ  ussukkaṃ  karissāmi  vā
@Footnote: 1 Po. ahañcamhi. ito paraṃ īdisameva.
Anussāvessāmi  vā  gaṇapūrako  vā bhavissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo
kātabbo.
   {211.7}  Idha pana bhikkhave bhikkhussa saṅgho kammaṃ kattukāmo
hoti  tajjanīyaṃ vā niyassaṃ 1- vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā
ukkhepanīyaṃ  vā  . so ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya saṅgho
me  kammaṃ  kattukāmo  āgacchantu  bhikkhū  icchāmi  bhikkhūnaṃ
āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  appahitepi
pageva  pahite kinti nu kho saṅgho kammaṃ na kareyya lahukāya vā
pariṇāmeyyāti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.8}  Kataṃ vā panassa hoti saṅghena kammaṃ tajjanīyaṃ vā
niyassaṃ  vā  pabbājanīyaṃ  vā  paṭisāraṇīyaṃ  vā ukkhepanīyaṃ vā .
So  ce  bhikkhūnaṃ  santike dūtaṃ pahiṇeyya saṅgho me kammaṃ akāsi
āgacchantu  bhikkhū  icchāmi  bhikkhūnaṃ  āgatanti  . gantabbaṃ bhikkhave
sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite  kinti  nu  kho
sammāvatteyya  lomaṃ  pāteyya  netthāraṃ  vatteyya  saṅgho  taṃ
kammaṃ paṭippassambheyyāti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.9} Idha pana bhikkhave bhikkhunī gilānā hoti . sā ce
bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ  hi 2- gilānā āgacchantu
ayyā  icchāmi  ayyānaṃ  āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave
sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite  gilānabhattaṃ  vā
pariyesissāmi  gilānupaṭṭhākabhattaṃ  vā  pariyesissāmi  gilānabhesajjaṃ
@Footnote: 1 Yu. Rā. nissayaṃ .  2 Ma. hisaddo natthi.
Vā  pariyesissāmi  pucchissāmi  vā  upaṭṭhahissāmi  vāti  sattāhaṃ
sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.10} Idha pana bhikkhave bhikkhuniyā anabhirati uppannā hoti.
Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya anabhirati me uppannā āgacchantu
ayyā icchāmi ayyānaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi pageva pahite anabhiratiṃ vūpakāsessāmi vā vūpakāsāpessāmi
vā dhammakathaṃ vāssā karissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.11} Idha pana bhikkhave bhikkhuniyā kukkuccaṃ uppannaṃ hoti.
Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya kukkuccaṃ me uppannaṃ āgacchantu
ayyā icchāmi ayyānaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi pageva pahite kukkuccaṃ vinodessāmi vā vinodāpessāmi vā
dhammakathaṃ vāssā karissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.12} Idha pana bhikkhave bhikkhuniyā diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti.
Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya diṭṭhigataṃ me uppannaṃ āgacchantu
ayyā icchāmi ayyānaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi  pageva pahite diṭṭhigataṃ vivecessāmi vā vivecāpessāmi
vā dhammakathaṃ vāssā karissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.13} Idha pana bhikkhave bhikkhunī garudhammaṃ ajjhāpannā hoti mānattārahā.
Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya ahaṃ hi garudhammaṃ ajjhāpannā
Mānattārahā  āgacchantu  ayyā  icchāmi  ayyānaṃ  āgatanti .
Gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite
mānattadānaṃ ussukkaṃ karissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.14} Idha pana bhikkhave bhikkhunī mūlāya paṭikassanārahā hoti.
Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya ahaṃ hi mūlāya paṭikassanārahā
āgacchantu  ayyā  icchāmi  ayyānaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave
sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite  mūlāya  paṭikassanaṃ
ussukkaṃ karissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.15}  Idha  pana bhikkhave bhikkhunī abbhānārahā hoti .
Sā  ce  bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ hi abbhānārahā
āgacchantu  ayyā  icchāmi  ayyānaṃ  āgatanti  .  gantabbaṃ
bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite  abbhānaṃ
ussukkaṃ karissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.16} Idha pana bhikkhave bhikkhuniyā saṅgho kammaṃ kattukāmo
hoti  tajjanīyaṃ  vā  niyassaṃ  vā  pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā
ukkhepanīyaṃ  vā  . sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya saṅgho
me  kammaṃ  kattukāmo  āgacchantu  ayyā  icchāmi  ayyānaṃ
āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  appahitepi
pageva  pahite kinti nu kho saṅgho kammaṃ na kareyya lahukāya 1-
vā   pariṇāmeyyāti   sattāhaṃ   sannivaṭṭo  kātabbo  .
Kataṃ   vā   panassā   hoti   saṅghena   kammaṃ   tajjanīyaṃ
@Footnote: 1 Po. lahutāya.
Vā  niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā .
Sā  ce  bhikkhūnaṃ  santike dūtaṃ pahiṇeyya saṅgho me kammaṃ akāsi
āgacchantu  ayyā  icchāmi  ayyānaṃ  āgatanti  .  gantabbaṃ
bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite  kinti  nu
kho  sammāvatteyya  lomaṃ  pāteyya  netthāraṃ  vatteyya  saṅgho
taṃ kammaṃ paṭippassambheyyāti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.17} Idha pana bhikkhave sikkhamānā gilānā hoti . Sā
ce  bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ hi gilānā āgacchantu
ayyā  icchāmi  ayyānaṃ  āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave
sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite  gilānabhattaṃ  vā
pariyesissāmi  gilānupaṭṭhākabhattaṃ  vā  pariyesissāmi  gilānabhesajjaṃ
vā  pariyesissāmi  pucchissāmi  vā  upaṭṭhahissāmi  vāti  sattāhaṃ
sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.18}  Idha  pana bhikkhave sikkhamānāya anabhirati uppannā
hoti  .pe.  kukkuccaṃ uppannaṃ hoti . diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti .
Sikkhā kupitā hoti . sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya sikkhā
me  kupitā  āgacchantu  ayyā  icchāmi  ayyānaṃ  āgatanti .
Gantabbaṃ  bhikkhave  sattāhakaraṇīyena  appahitepi  pageva  pahite
sikkhāsamādānaṃ   ussukkaṃ   karissāmīti   sattāhaṃ   sannivaṭṭo
kātabbo.
   {211.19} Idha pana bhikkhave sikkhamānā upasampajjitukāmā hoti.
Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya ahaṃ hi upasampajjitukāmā āgacchantu
Ayyā icchāmi ayyānaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi  pageva  pahite  upasampadaṃ  ussukkaṃ  karissāmi  vā
anussāvessāmi  vā  gaṇapūrako  vā bhavissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo
kātabbo.
   {211.20} Idha pana bhikkhave sāmaṇero gilāno hoti . So
ce  bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ hi gilāno āgacchantu
bhikkhū  icchāmi bhikkhūnaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi   pageva   pahite  gilānabhattaṃ  vā  pariyesissāmi
gilānupaṭṭhākabhattaṃ   vā   pariyesissāmi   gilānabhesajjaṃ   vā
pariyesissāmi  pucchissāmi  vā  upaṭṭhahissāmi  vāti  sattāhaṃ
sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.21}  Idha  pana bhikkhave sāmaṇerassa anabhirati uppannā
hoti  .pe.  kukkuccaṃ uppannaṃ hoti . diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti .
Sāmaṇero vassaṃ pucchitukāmo hoti . so ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ
pahiṇeyya  ahaṃ  hi  vassaṃ  pucchitukāmo  āgacchantu  bhikkhū icchāmi
bhikkhūnaṃ  āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave sattāhakaraṇīyena appahitepi
pageva  pahite  pucchissāmi  vā  ācikkhissāmi  vāti  sattāhaṃ
sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.22} Idha pana bhikkhave sāmaṇero upasampajjitukāmo hoti.
So ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya ahaṃ hi upasampajjitukāmo āgacchantu
bhikkhū icchāmi bhikkhūnaṃ āgatanti  . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi  pageva  pahite  upasampadaṃ  ussukkaṃ  karissāmi  vā
Anussāvessāmi  vā  gaṇapūrako  vā bhavissāmīti sattāhaṃ sannivaṭṭo
kātabbo.
   {211.23} Idha pana bhikkhave sāmaṇerī gilānā hoti. Sā ce
bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ  pahiṇeyya ahaṃ hi gilānā āgacchantu ayyā
icchāmi  ayyānaṃ  āgatanti  .  gantabbaṃ  bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi   pageva   pahite  gilānabhattaṃ  vā  pariyesissāmi
gilānupaṭṭhākabhattaṃ  vā  pariyesissāmi gilānabhesajjaṃ vā pariyesissāmi
pucchissāmi vā upaṭṭhahissāmi vāti sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabbo.
   {211.24} Idha pana bhikkhave sāmaṇeriyā anabhirati uppannā hoti.
Kukkuccaṃ uppannaṃ hoti . diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti . sāmaṇerī vassaṃ
pucchitukāmā hoti . sikkhaṃ samādayitukāmā hoti . sā ce bhikkhūnaṃ
santike  dūtaṃ  pahiṇeyya  ahaṃ  hi  sikkhaṃ samādayitukāmā āgacchantu
ayyā icchāmi ayyānaṃ āgatanti . gantabbaṃ bhikkhave sattāhakaraṇīyena
appahitepi  pageva  pahite  .  sikkhāsamādānaṃ  ussukkaṃ karissāmīti
sattāhaṃ sannivaṭṭo kātabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 281-289. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=211&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=211&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=211&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=211&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=211              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3318              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3318              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :