ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [211] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilano hoti.
So  bhikkhunam  santike  dutam  pahesi  aham  hi gilano agacchantu
bhikkhu  icchami bhikkhunam agatanti . bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami  bhikkhave  pancannam  sattahakaraniyena  appahitepi  gantum
pageva  pahite  bhikkhussa  bhikkhuniya  sikkhamanaya  samanerassa
samaneriya  anujanami  bhikkhave  imesam  pancannam  sattahakaraniyena
appahitepi gantum pageva pahite sattaham sannivatto katabbo.
   {211.1} Idha pana bhikkhave bhikkhu gilano hoti. So ce bhikkhunam
santike  dutam  pahineyya  aham hi gilano agacchantu bhikkhu icchami
bhikkhunam  agatanti  .  gantabbam  bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi
Pageva  pahite  gilanabhattam  va  pariyesissami  gilanupatthakabhattam
va  pariyesissami  gilanabhesajjam  va  pariyesissami  pucchissami
va upatthahissami vati sattaham sannivatto katabbo.
   {211.2} Idha pana bhikkhave bhikkhussa anabhirati uppanna hoti.
So  ce  bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya anabhirati me uppanna
agacchantu  bhikkhu  icchami  bhikkhunam  agatanti  . gantabbam bhikkhave
sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite  anabhiratim vupakasessami
va  vupakasapessami  va  dhammakatham  vassa  karissamiti  sattaham
sannivatto  katabbo  .  idha  pana  bhikkhave  bhikkhussa  kukkuccam
uppannam  hoti  . so ce bhikkhunam santike dutam pahineyya kukkuccam
me  uppannam  agacchantu  bhikkhu  icchami  bhikkhunam  agatanti .
Gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite
kukkuccam  vinodessami  va  vinodapessami  va  dhammakatham vassa
karissamiti sattaham sannivatto katabbo.
   {211.3} Idha pana bhikkhave bhikkhussa ditthigatam uppannam hoti.
So ce bhikkhunam santike dutam pahineyya ditthigatam me uppannam agacchantu
bhikkhu  icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi  pageva pahite ditthigatam vivecessami va vivecapessami
va  dhammakatham  vassa  karissamiti  sattaham sannivatto katabbo .
Idha  pana bhikkhave bhikkhu garudhammam ajjhapanno hoti parivasaraho .
So  ce  bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  aham  hi  garudhammam
ajjhapanno  parivasaraho  agacchantu  bhikkhu  icchami  bhikkhunam
agatanti  .  gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena appahitepi pageva
pahite  parivasadanam  ussukkam  karissami  va  anussavessami va
ganapurako va bhavissamiti sattaham sannivatto katabbo.
   {211.4} Idha pana bhikkhave bhikkhu mulaya patikassanaraho hoti.
So ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham 1- hi mulaya patikassanaraho
agacchantu  bhikkhu  icchami  bhikkhunam  agatanti  . gantabbam bhikkhave
sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite  mulaya  patikassanam
ussukkam karissami va anussavessami va ganapurako va bhavissamiti
sattaham sannivatto katabbo.
   {211.5} Idha pana bhikkhave bhikkhu manattaraho hoti. So ce
bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  aham  hi manattaraho agacchantu
bhikkhu  icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi  pageva  pahite  manattadanam  ussukkam  karissami  va
anussavessami  va  ganapurako  va bhavissamiti sattaham sannivatto
katabbo.
   {211.6} Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhanaraho hoti. So ce
bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  aham  hi abbhanaraho agacchantu
bhikkhu  icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi  pageva  pahite  abbhanam  ussukkam  karissami  va
@Footnote: 1 Po. ahancamhi. ito param idisameva.
Anussavessami  va  ganapurako  va bhavissamiti sattaham sannivatto
katabbo.
   {211.7}  Idha pana bhikkhave bhikkhussa sangho kammam kattukamo
hoti  tajjaniyam va niyassam 1- va pabbajaniyam va patisaraniyam va
ukkhepaniyam  va  . so ce bhikkhunam santike dutam pahineyya sangho
me  kammam  kattukamo  agacchantu  bhikkhu  icchami  bhikkhunam
agatanti  .  gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena  appahitepi
pageva  pahite kinti nu kho sangho kammam na kareyya lahukaya va
parinameyyati sattaham sannivatto katabbo.
   {211.8}  Katam va panassa hoti sanghena kammam tajjaniyam va
niyassam  va  pabbajaniyam  va  patisaraniyam  va ukkhepaniyam va .
So  ce  bhikkhunam  santike dutam pahineyya sangho me kammam akasi
agacchantu  bhikkhu  icchami  bhikkhunam  agatanti  . gantabbam bhikkhave
sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite  kinti  nu  kho
sammavatteyya  lomam  pateyya  nettharam  vatteyya  sangho  tam
kammam patippassambheyyati sattaham sannivatto katabbo.
   {211.9} Idha pana bhikkhave bhikkhuni gilana hoti . sa ce
bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  aham  hi 2- gilana agacchantu
ayya  icchami  ayyanam  agatanti  .  gantabbam  bhikkhave
sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite  gilanabhattam  va
pariyesissami  gilanupatthakabhattam  va  pariyesissami  gilanabhesajjam
@Footnote: 1 Yu. Ra. nissayam .  2 Ma. hisaddo natthi.
Va  pariyesissami  pucchissami  va  upatthahissami  vati  sattaham
sannivatto katabbo.
   {211.10} Idha pana bhikkhave bhikkhuniya anabhirati uppanna hoti.
Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya anabhirati me uppanna agacchantu
ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi pageva pahite anabhiratim vupakasessami va vupakasapessami
va dhammakatham vassa karissamiti sattaham sannivatto katabbo.
   {211.11} Idha pana bhikkhave bhikkhuniya kukkuccam uppannam hoti.
Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya kukkuccam me uppannam agacchantu
ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi pageva pahite kukkuccam vinodessami va vinodapessami va
dhammakatham vassa karissamiti sattaham sannivatto katabbo.
   {211.12} Idha pana bhikkhave bhikkhuniya ditthigatam uppannam hoti.
Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya ditthigatam me uppannam agacchantu
ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi  pageva pahite ditthigatam vivecessami va vivecapessami
va dhammakatham vassa karissamiti sattaham sannivatto katabbo.
   {211.13} Idha pana bhikkhave bhikkhuni garudhammam ajjhapanna hoti manattaraha.
Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi garudhammam ajjhapanna
Manattaraha  agacchantu  ayya  icchami  ayyanam  agatanti .
Gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite
manattadanam ussukkam karissamiti sattaham sannivatto katabbo.
   {211.14} Idha pana bhikkhave bhikkhuni mulaya patikassanaraha hoti.
Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi mulaya patikassanaraha
agacchantu  ayya  icchami  ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave
sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite  mulaya  patikassanam
ussukkam karissamiti sattaham sannivatto katabbo.
   {211.15}  Idha  pana bhikkhave bhikkhuni abbhanaraha hoti .
Sa  ce  bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  aham hi abbhanaraha
agacchantu  ayya  icchami  ayyanam  agatanti  .  gantabbam
bhikkhave  sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite  abbhanam
ussukkam karissamiti sattaham sannivatto katabbo.
   {211.16} Idha pana bhikkhave bhikkhuniya sangho kammam kattukamo
hoti  tajjaniyam  va  niyassam  va  pabbajaniyam va patisaraniyam va
ukkhepaniyam  va  . sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya sangho
me  kammam  kattukamo  agacchantu  ayya  icchami  ayyanam
agatanti  .  gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena  appahitepi
pageva  pahite kinti nu kho sangho kammam na kareyya lahukaya 1-
va   parinameyyati   sattaham   sannivatto  katabbo  .
Katam   va   panassa   hoti   sanghena   kammam   tajjaniyam
@Footnote: 1 Po. lahutaya.
Va  niyassam va pabbajaniyam va patisaraniyam va ukkhepaniyam va .
Sa  ce  bhikkhunam  santike dutam pahineyya sangho me kammam akasi
agacchantu  ayya  icchami  ayyanam  agatanti  .  gantabbam
bhikkhave  sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite  kinti  nu
kho  sammavatteyya  lomam  pateyya  nettharam  vatteyya  sangho
tam kammam patippassambheyyati sattaham sannivatto katabbo.
   {211.17} Idha pana bhikkhave sikkhamana gilana hoti . Sa
ce  bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  aham hi gilana agacchantu
ayya  icchami  ayyanam  agatanti  .  gantabbam  bhikkhave
sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite  gilanabhattam  va
pariyesissami  gilanupatthakabhattam  va  pariyesissami  gilanabhesajjam
va  pariyesissami  pucchissami  va  upatthahissami  vati  sattaham
sannivatto katabbo.
   {211.18}  Idha  pana bhikkhave sikkhamanaya anabhirati uppanna
hoti  .pe.  kukkuccam uppannam hoti . ditthigatam uppannam hoti .
Sikkha kupita hoti . sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya sikkha
me  kupita  agacchantu  ayya  icchami  ayyanam  agatanti .
Gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite
sikkhasamadanam   ussukkam   karissamiti   sattaham   sannivatto
katabbo.
   {211.19} Idha pana bhikkhave sikkhamana upasampajjitukama hoti.
Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi upasampajjitukama agacchantu
Ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi  pageva  pahite  upasampadam  ussukkam  karissami  va
anussavessami  va  ganapurako  va bhavissamiti sattaham sannivatto
katabbo.
   {211.20} Idha pana bhikkhave samanero gilano hoti . So
ce  bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  aham hi gilano agacchantu
bhikkhu  icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi   pageva   pahite  gilanabhattam  va  pariyesissami
gilanupatthakabhattam   va   pariyesissami   gilanabhesajjam   va
pariyesissami  pucchissami  va  upatthahissami  vati  sattaham
sannivatto katabbo.
   {211.21}  Idha  pana bhikkhave samanerassa anabhirati uppanna
hoti  .pe.  kukkuccam uppannam hoti . ditthigatam uppannam hoti .
Samanero vassam pucchitukamo hoti . so ce bhikkhunam santike dutam
pahineyya  aham  hi  vassam  pucchitukamo  agacchantu  bhikkhu icchami
bhikkhunam  agatanti  .  gantabbam  bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi
pageva  pahite  pucchissami  va  acikkhissami  vati  sattaham
sannivatto katabbo.
   {211.22} Idha pana bhikkhave samanero upasampajjitukamo hoti.
So ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi upasampajjitukamo agacchantu
bhikkhu icchami bhikkhunam agatanti  . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi  pageva  pahite  upasampadam  ussukkam  karissami  va
Anussavessami  va  ganapurako  va bhavissamiti sattaham sannivatto
katabbo.
   {211.23} Idha pana bhikkhave samaneri gilana hoti. Sa ce
bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya aham hi gilana agacchantu ayya
icchami  ayyanam  agatanti  .  gantabbam  bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi   pageva   pahite  gilanabhattam  va  pariyesissami
gilanupatthakabhattam  va  pariyesissami gilanabhesajjam va pariyesissami
pucchissami va upatthahissami vati sattaham sannivatto katabbo.
   {211.24} Idha pana bhikkhave samaneriya anabhirati uppanna hoti.
Kukkuccam uppannam hoti . ditthigatam uppannam hoti . samaneri vassam
pucchitukama hoti . sikkham samadayitukama hoti . sa ce bhikkhunam
santike  dutam  pahineyya  aham  hi  sikkham samadayitukama agacchantu
ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi  pageva  pahite  .  sikkhasamadanam  ussukkam karissamiti
sattaham sannivatto katabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 281-289. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=211&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=211&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=211&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=211&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=211              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3318              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3318              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :