ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
           Abhidhammapitake patthanam
            pathamo bhago
              ------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
          Matikanikkhepavaro 1-
   [1]  Hetupaccayo arammanapaccayo adhipatipaccayo anantarapaccayo
samanantarapaccayo   sahajatapaccayo   annamannapaccayo  nissayapaccayo
upanissayapaccayo  purejatapaccayo  pacchajatapaccayo  asevanapaccayo
kammapaccayo   vipakapaccayo   aharapaccayo   indriyapaccayo
jhanapaccayo   maggapaccayo   sampayuttapaccayo   vippayuttapaccayo
atthipaccayo natthipaccayo vigatapaccayo avigatapaccayo.
          Paccayavibhangavaro 2-
   [2]   Hetupaccayoti   hetu  hetusampayuttakanam  dhammanam
tamsamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayoti.
   [3]   Arammanapaccayoti   rupayatanam   cakkhuvinnanadhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam  arammanapaccayena  paccayo  saddayatanam
@Footnote: 1 paccayuddesotipi .  2 paccayaniddesotipi.
Sotavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca  dhammanam  arammanapaccayena
paccayo   gandhayatanam   ghanavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca
dhammanam  arammanapaccayena  paccayo  rasayatanam  jivhavinnanadhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam  arammanapaccayena  paccayo photthabbayatanam
kayavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca  dhammanam  arammanapaccayena
paccayo  rupayatanam  saddayatanam  gandhayatanam  rasayatanam photthabbayatanam
manodhatuya  tamsampayuttakananca  dhammanam  arammanapaccayena  paccayo
sabbe   dhamma  manovinnanadhatuya  tamsampayuttakananca  dhammanam
arammanapaccayena paccayo yam yam dhammam arabbha ye ye dhamma uppajjanti
cittacetasika dhamma te te dhamma tesam tesam dhammanam arammanapaccayena
paccayoti.
   [4]  Adhipatipaccayoti  chandadhipati  chandasampayuttakanam  dhammanam
tamsamutthanananca   rupanam   adhipatipaccayena  paccayo  viriyadhipati
viriyasampayuttakanam  dhammanam  tamsamutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena
paccayo  cittadhipati  cittasampayuttakanam  dhammanam  tamsamutthanananca
rupanam   adhipatipaccayena  paccayo  vimamsadhipati  vimamsasampayuttakanam
dhammanam   tamsamutthanananca   rupanam   adhipatipaccayena   paccayo
yam  yam  dhammam garum katva ye ye dhamma uppajjanti cittacetasika
dhamma te te dhamma tesam tesam dhammanam adhipatipaccayena paccayoti.
   [5]  Anantarapaccayoti  cakkhuvinnanadhatu  tamsampayuttaka  ca
dhamma  manodhatuya  tamsampayuttakananca  dhammanam  anantarapaccayena
paccayo  manodhatu  tamsampayuttaka  ca  dhamma  manovinnanadhatuya
tamsampayuttakananca dhammanam anantarapaccayena paccayo
   {5.1}  sotavinnanadhatu  tamsampayuttaka ca dhamma manodhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam  anantarapaccayena  paccayo  manodhatu
tamsampayuttaka  ca  dhamma  manovinnanadhatuya  tamsampayuttakananca
dhammanam anantarapaccayena paccayo
   {5.2}  ghanavinnanadhatu  tamsampayuttaka ca dhamma manodhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam  anantarapaccayena  paccayo  manodhatu
tamsampayuttaka  ca  dhamma  manovinnanadhatuya  tamsampayuttakananca
dhammanam anantarapaccayena paccayo
   {5.3}  jivhavinnanadhatu tamsampayuttaka ca dhamma manodhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam  anantarapaccayena  paccayo  manodhatu
tamsampayuttaka  ca  dhamma  manovinnanadhatuya  tamsampayuttakananca
dhammanam anantarapaccayena paccayo
   {5.4}  kayavinnanadhatu  tamsampayuttaka ca dhamma manodhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam  anantarapaccayena  paccayo  manodhatu
tamsampayuttaka  ca  dhamma  manovinnanadhatuya  tamsampayuttakananca
dhammanam anantarapaccayena paccayo
   {5.5} purima purima kusala dhamma pacchimanam pacchimanam kusalanam
dhammanam anantarapaccayena paccayo purima purima kusala dhamma pacchimanam
Pacchimanam abyakatanam dhammanam anantarapaccayena paccayo
   {5.6} purima purima akusala dhamma pacchimanam pacchimanam akusalanam
dhammanam  anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  akusala dhamma
pacchimanam pacchimanam abyakatanam dhammanam anantarapaccayena paccayo
   {5.7}  purima  purima abyakata dhamma pacchimanam pacchimanam
abyakatanam  dhammanam  anantarapaccayena  paccayo  purima  purima
abyakata   dhamma   pacchimanam  pacchimanam  kusalanam  dhammanam
anantarapaccayena paccayo
   {5.8}  purima  purima abyakata dhamma pacchimanam pacchimanam
akusalanam  dhammanam  anantarapaccayena  paccayo  yesam  yesam dhammanam
anantara  ye ye dhamma uppajjanti cittacetasika dhamma te te
dhamma tesam tesam dhammanam anantarapaccayena paccayoti.
   [6]  Samanantarapaccayoti  cakkhuvinnanadhatu  tamsampayuttaka  ca
dhamma  manodhatuya  tamsampayuttakananca  dhammanam  samanantarapaccayena
paccayo  manodhatu  tamsampayuttaka  ca  dhamma  manovinnanadhatuya
tamsampayuttakananca dhammanam samanantarapaccayena paccayo
   {6.1}  sotavinnanadhatu  tamsampayuttaka ca dhamma manodhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam  samanantarapacyena  paccayo  manodhatu
tamsampayuttaka  ca  dhamma  manovinnanadhatuya  tamsampayuttakananca
dhammanam samanantarapaccayena paccayo
   {6.2}  ghanavinnanadhatu  tamsampayuttaka ca dhamma manodhatuya
tamsampayuttakananca dhammanam samanantarapaccayena
Paccayo  manodhatu  tamsampayuttaka  ca  dhamma  manovinnanadhatuya
tamsampayuttakananca dhammanam samanantarapaccayena paccayo
   {6.3}  jivhavinnanadhatu tamsampayuttaka ca dhamma manodhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam  samanantarapaccayena  paccayo  manodhatu
tamsampayuttaka  ca  dhamma  manovinnanadhatuya  tamsampayuttakananca
dhammanam samanantarapaccayena paccayo
   {6.4}  kayavinnanadhatu  tamsampayuttaka ca dhamma manodhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam  samanantarapaccayena  paccayo  manodhatu
tamsampayuttaka  ca  dhamma  manovinnanadhatuya  tamsampayuttakananca
dhammanam samanantarapaccayena paccayo
   {6.5} purima purima kusala dhamma pacchimanam pacchimanam kusalanam
dhammanam  samanantarapaccayena  paccayo  purima  purima  kusala dhamma
pacchimanam   pacchimanam   abyakatanam  dhammanam  samanantarapaccayena
paccayo
   {6.6}  purima  purima  akusala  dhamma pacchimanam pacchimanam
akusalanam  dhammanam  samanantarapaccayena  paccayo  purima  purima
akusala   dhamma  pacchimanam  pacchimanam  abyakatanam  dhammanam
samanantarapaccayena paccayo
   {6.7}  purima  purima abyakata dhamma pacchimanam pacchimanam
abyakatanam  dhammanam  samanantarapaccayena  paccayo  purima  purima
abyakata   dhamma   pacchimanam  pacchimanam  kusalanam  dhammanam
samanantarapaccayena paccayo
   {6.8}  purima  purima abyakata dhamma pacchimanam pacchimanam
akusalanam     dhammanam     samanantarapaccayena     paccayo
Yesam yesam dhammanam samanantara ye ye dhamma uppajjanti cittacetasika
dhamma  te  te  dhamma  tesam  tesam  dhammanam samanantarapaccayena
paccayoti.
   [7]  Sahajatapaccayoti  cattaro  dhamma  arupino  annamannam
sahajatapaccayena   paccayo   cattaro   mahabhuta   annamannam
sahajatapaccayena   paccayo   okkantikkhane  namarupam  annamannam
sahajatapaccayena  paccayo  cittacetasika  dhamma  cittasamutthananam
rupanam   sahajatapaccayena   paccayo   mahabhuta   upadarupanam
sahajatapaccayena  paccayo  rupino  dhamma  arupinam  dhammanam  kanci
kalam  sahajatapaccayena  paccayo  kanci  kalam  nasahajatapaccayena
paccayoti.
   [8]   Annamannapaccayoti   cattaro   khandha   arupino
annamannapaccayena  paccayo  cattaro  mahabhuta  annamannapaccayena
paccayo okkantikkhane namarupam annamannapaccayena paccayoti.
   [9]  Nissayapaccayoti  cattaro  khandha  arupino  annamannam
nissayapaccayena   paccayo   cattaro   mahabhuta   annamannam
nissayapaccayena   paccayo   okkantikkhane   namarupam  annamannam
nissayapaccayena  paccayo  cittacetasika  dhamma  cittasamutthananam
rupanam  nissayapaccayena paccayo mahabhuta upadarupanam nissayapaccayena
paccayo   cakkhayatanam   cakkhuvinnanadhatuya   tamsampayuttakananca
Dhammanam  nissayapaccayena  paccayo  sotayatanam  sotavinnanadhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam  nissayapaccayena  paccayo  ghanayatanam
ghanavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca   dhammanam   nissayapaccayena
paccayo   jivhayatanam   jivhavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca
dhammanam  nissayapaccayena  paccayo  kayayatanam  kayavinnanadhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam  nissayapaccayena  paccayo yam rupam nissaya
manodhatu  ca  manovinnanadhatu ca vattanti tam rupam manodhatuya ca
manovinnanadhatuya  ca  tamsampayuttakananca  dhammanam  nissayapaccayena
paccayoti.
   [10] Upanissayapaccayoti purima purima kusala dhamma pacchimanam
pacchimanam  kusalanam  dhammanam  upanissayapaccayena  paccayo  purima
purima  kusala dhamma pacchimanam pacchimanam akusalanam dhammanam kesanci
upanissayapaccayena paccayo
   {10.1}  purima  purima  kusala  dhamma pacchimanam pacchimanam
abyakatanam  dhammanam  upanissayapaccayena  paccayo  purima  purima
akusala   dhamma   pacchimanam   pacchimanam  akusalanam  dhammanam
upanissayapaccayena paccayo
   {10.2}  purima  purima  akusala dhamma pacchimanam pacchimanam
kusalanam  dhammanam  kesanci  upanissayapaccayena  paccayo  purima
purima  akusala  dhamma  pacchimanam  pacchimanam  abyakatanam dhammanam
upanissayapaccayena  paccayo  purima  purima  abyakata  dhamma
pacchimanam   pacchimanam   abyakatanam  dhammanam  upanissayapaccayena
Paccayo  purima  purima  abyakata  dhamma  pacchimanam  pacchimanam
akusalanam   dhammanam   upanissayapaccayena   paccayo   puggalopi
upanissayapaccayena paccayo senasanampi upanissayapaccayena paccayoti.
   [11]   Purejatapaccayoti   cakkhayatanam  cakkhuvinnanadhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam  purejatapaccayena  paccayo  sotayatanam
sotavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca  dhammanam  purejatapaccayena
paccayo   ghanayatanam   ghanavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca
dhammanam  purejatapaccayena  paccayo  jivhayatanam  jivhavinnanadhatuya
tamsampayuttakananca    dhammanam    purejatapaccayena    paccayo
kayayatanam   kayavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca   dhammanam
purejatapaccayena paccayo
   {11.1}   rupayatanam  cakkhuvinnanadhatuya  tamsampayuttakananca
dhammanam  purejatapaccayena  paccayo  saddayatanam  sotavinnanadhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam  purejatapaccayena  paccayo  gandhayatanam
ghanavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca  dhammanam  purejatapaccayena
paccayo   rasayatanam   jivhavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca
dhammanam  purejatapaccayena  paccayo photthabbayatanam kayavinnanadhatuya
tamsampayuttakananca dhammanam purejatapaccayena paccayo rupayatanam saddayatanam
gandhayatanam  rasayatanam  photthabbayatanam  manodhatuya  tamsampayuttakananca
dhammanam  purejatapaccayena  paccayo  yam  rupam nissaya manodhatu ca
Manovinnanadhatu  ca  vattanti  tam rupam manodhatuya tamsampayuttakananca
dhammanam    purejatapaccayena    paccayo   manovinnanadhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam  kanci  kalam  purejatapaccayena  paccayo
kanci kalam napurejatapaccayena paccayoti.
   [12]  Pacchajatapaccayoti  pacchajata  cittacetasika  dhamma
purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayoti.
   [13] Asevanapaccayoti purima purima kusala dhamma pacchimanam
pacchimanam  kusalanam  dhammanam  asevanapaccayena  paccayo  purima
purima  akusala  dhamma  pacchimanam  pacchimanam  akusalanam  dhammanam
asevanapaccayena  paccayo  purima  purima  kiriyabyakata  dhamma
pacchimanam  pacchimanam  kiriyabyakatanam  dhammanam  asevanapaccayena
paccayoti.
   [14]  Kammapaccayoti  kusalakusalam  kammam  vipakanam  khandhanam
katatta  ca  rupanam  kammapaccayena  paccayo  cetanasampayuttakanam
dhammanam tamsamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayoti.
   [15]  Vipakapaccayoti  vipaka  cattaro  khandha  arupino
annamannam vipakapaccayena paccayoti.
   [16] Aharapaccayoti kabalinkaro aharo imassa kayassa
aharapaccayena  paccayo  arupino  ahara  sampayuttakanam dhammanam
tamsamutthanananca rupanam aharapaccayena paccayoti.
   [17]   Indriyapaccayoti   cakkhundriyam   cakkhuvinnanadhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam  indriyapaccayena  paccayo  sotindriyam
sotavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca   dhammanam  indriyapaccayena
paccayo   ghanindriyam   ghanavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca
dhammanam  indriyapaccayena  paccayo  jivhindriyam  jivhavinnanadhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam  indriyapaccayena  paccayo  kayindriyam
kayavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca   dhammanam  indriyapaccayena
paccayo  rupajivitindriyam  katattarupanam  indriyapaccayena  paccayo
arupino  indriya  sampayuttakanam  dhammanam  tamsamutthanananca  rupanam
indriyapaccayena paccayoti.
   [18]  Jhanapaccayoti  jhanangani  jhanasampayuttakanam  dhammanam
tamsamutthanananca rupanam jhanapaccayena paccayoti.
   [19]  Maggapaccayoti  maggangani  maggasampayuttakanam  dhammanam
tamsamutthanananca rupanam maggapaccayena paccayoti.
   [20]   Sampayuttapaccayoti   cattaro   khandha  arupino
annamannam sampayuttapaccayena paccayoti.
   [21]  Vippayuttapaccayoti  rupino  dhamma  arupinam  dhammanam
vippayuttapaccayena   paccayo  arupino  dhamma  rupinam  dhammanam
vippayuttapaccayena paccayoti.
   [22]  Atthipaccayoti  cattaro  khandha  arupino  annamannam
Atthipaccayena  paccayo  cattaro  mahabhuta  annamannam atthipaccayena
paccayo   okkantikkhane   namarupam   annamannam   atthipaccayena
paccayo  cittacetasika  dhamma  cittasamutthananam rupanam atthipaccayena
paccayo mahabhuta upadarupanam atthipaccayena paccayo
   {22.1}  cakkhayatanam  cakkhuvinnanadhatuya  tamsampayuttakananca
dhammanam  atthipaccayena  paccayo  sotayatanam  sotavinnanadhatuya
tamsampayuttakananca   dhammanam  atthipaccayena  paccayo  ghanayatanam
ghanavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca   dhammanam   atthipaccayena
paccayo   jivhayatanam   jivhavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca
dhammanam  atthipaccayena  paccayo  kayayatanam  kayavinnanadhatuya
tamsampayuttakananca dhammanam atthipaccayena paccayo
   {22.2}   rupayatanam  cakkhuvinnanadhatuya  tamsampayuttakananca
dhammanam  atthipaccayena  paccayo  saddayatanam  sotavinnanadhatuya
tamsampayuttakananca   dhammanam  atthipaccayena  paccayo  gandhayatanam
ghanavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca   dhammanam   atthipaccayena
paccayo  rasayatanam  jivhavinnanadhatuya  tamsampayuttakananca  dhammanam
atthipaccayena   paccayo   photthabbayatanam   kayavinnanadhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam atthipaccayena paccayo rupayatanam saddayatanam
gandhayatanam  rasayatanam  photthabbayatanam  manodhatuya  tamsampayuttakananca
dhammanam  atthipaccayena  paccayo  yam  rupam  nissaya  manodhatu  ca
Manovinnanadhatu ca vattanti tam rupam manodhatuya ca manovinnanadhatuya
ca tamsampayuttakananca dhammanam atthipaccayena paccayoti.
   [23]  Natthipaccayoti  samanantaraniruddha  cittacetasika  dhamma
patuppannanam cittacetasikanam dhammanam natthipaccayena paccayoti.
   [24]  Vigatapaccayoti  samanantaravigata  cittacetasika  dhamma
patuppannanam cittacetasikanam dhammanam vigatapaccayena paccayoti.
   [25]  Avigatapaccayoti  cattaro  khandha  arupino  annamannam
avigatapaccayena  paccayo  cattaro mahabhuta annamannam avigatapaccayena
paccayo  okkantikkhane  namarupam  annamannam  avigatapaccayena paccayo
cittacetasika  dhamma  cittasamutthananam rupanam avigatapaccayena paccayo
mahabhuta   upadarupanam   avigatapaccayena  paccayo  cakkhayatanam
cakkhuvinnanadhatuya   tamsampayuttakananca   dhammanam   avigatapaccayena
paccayo   sotayatanam   sotavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca
dhammanam  avigatapaccayena  paccayo  ghanayatanam  ghanavinnanadhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam  avigatapaccayena  paccayo  jivhayatanam
jivhavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca   dhammanam  avigatapaccayena
paccayo   kayayatanam   kayavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca
dhammanam  avigatapaccayena  paccayo  rupayatanam  cakkhuvinnanadhatuya
tamsampayuttakananca dhammanam avigatapaccayena
Paccayo   saddayatanam   sotavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca
dhammanam  avigatapaccayena  paccayo  gandhayatanam  ghanavinnanadhatuya
tamsampayuttakananca   dhammanam  avigatapaccayena  paccayo  rasayatanam
jivhavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca   dhammanam  avigatapaccayena
paccayo   photthabbayatanam   kayavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca
dhammanam  avigatapaccayena  paccayo  rupayatanam  saddayatanam  gandhayatanam
rasayatanam  photthabbayatanam  manodhatuya  tamsampayuttakananca  dhammanam
avigatapaccayena paccayo yam rupam nissaya manodhatu ca manovinnanadhatu ca
vattanti tam rupam manodhatuya ca manovinnanadhatuya ca tamsampayuttakananca
dhammanam avigatapaccayena paccayoti.
        Paccayavibhangavaro nitthito.
            ------------
           Anulomatikapatthanam
             kusalattikam
              -------
            paticcavaro
   [26]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccaya . siya kusalam dhammam paticca akusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccaya  .  siya  kusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo
uppajjeyya  hetupaccaya  .  siya  kusalam dhammam paticca kusalo ca
abyakato  ca  dhamma  uppajjeyyum  hetupaccaya  .  siya kusalam
dhammam  paticca  akusalo  ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjeyyum
hetupaccaya  .  siya  kusalam  dhammam paticca kusalo ca akusalo ca
dhamma  uppajjeyyum  hetupaccaya  .  siya  kusalam  dhammam  paticca
kusalo ca akusalo ca abyakato ca dhamma uppajjeyyum hetupaccaya.
   [27]  Siya akusalam dhammam paticca akusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccaya . siya akusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccaya  .  siya  akusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo
uppajjeyya  hetupaccaya  .  siya akusalam dhammam paticca kusalo ca
abyakato  ca  dhamma  uppajjeyyum  hetupaccaya  . siya akusalam
dhammam  paticca  akusalo  ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjeyyum
Hetupaccaya  .  siya  akusalam dhammam paticca kusalo ca akusalo ca
dhamma  uppajjeyyum  hetupaccaya  .  siya  akusalam  dhammam paticca
kusalo ca akusalo ca abyakato ca dhamma uppajjeyyum hetupaccaya.
   [28] Siya abyakatam dhammam paticca abyakato dhammo uppajjeyya
hetupaccaya  .  siya  abyakatam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo
uppajjeyya  hetupaccaya  .  siya abyakatam dhammam paticca akusalo
dhammo  uppajjeyya  hetupaccaya  .  siya abyakatam dhammam paticca
kusalo  ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjeyyum  hetupaccaya .
Siya  abyakatam  dhammam  paticca  akusalo  ca abyakato ca dhamma
uppajjeyyum  hetupaccaya  .  siya  abyakatam dhammam paticca kusalo
ca  akusalo  ca dhamma uppajjeyyum hetupaccaya . siya abyakatam
dhammam  paticca  kusalo  ca  akusalo  ca  abyakato  ca  dhamma
uppajjeyyum hetupaccaya.
   [29]  Siya  kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  kusalo
dhammo  uppajjeyya  hetupaccaya  .  siya  kusalanca  abyakatanca
dhammam  paticca  akusalo  dhammo  uppajjeyya  hetupaccaya . siya
kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  abyakato dhammo uppajjeyya
hetupaccaya  .  siya kusalanca abyakatanca dhammam paticca kusalo ca
abyakato  ca  dhamma  uppajjeyyum  hetupaccaya . siya kusalanca
@Footnote: 1 uddesavarotipi pucchavarotipi pannattivarotipi.
Abyakatanca  dhammam  paticca  akusalo  ca  abyakato  ca  dhamma
uppajjeyyum  hetupaccaya  .  siya  kusalanca  abyakatanca  dhammam
paticca  kusalo  ca  akusalo ca dhamma uppajjeyyum hetupaccaya .
Siya  kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  kusalo ca akusalo ca
abyakato ca dhamma uppajjeyyum hetupaccaya.
   [30]  Siya  akusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  kusalo
dhammo  uppajjeyya  hetupaccaya  .  siya  akusalanca abyakatanca
dhammam  paticca  akusalo  dhammo  uppajjeyya  hetupaccaya . siya
akusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca abyakato dhammo uppajjeyya
hetupaccaya  .  siya  akusalanca  abyakatanca dhammam paticca kusalo
ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjeyyum  hetupaccaya  .  siya
akusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  akusalo  ca  abyakato ca
dhamma  uppajjeyyum  hetupaccaya  .  siya  akusalanca abyakatanca
dhammam paticca kusalo ca akusalo ca dhamma uppajjeyyum hetupaccaya.
Siya   akusalanca   abyakatanca   dhammam   paticca   kusalo
ca akusalo ca abyakato ca dhamma uppajjeyyum hetupaccaya.
   [31]  Siya  kusalanca  akusalanca dhammam paticca kusalo dhammo
uppajjeyya  hetupaccaya  .  siya kusalanca akusalanca dhammam paticca
akusalo  dhammo uppajjeyya hetupaccaya . siya kusalanca akusalanca
dhammam  paticca  abyakato  dhammo uppajjeyya hetupaccaya . siya
Kusalanca  akusalanca  dhammam  paticca  kusalo  ca  abyakato  ca
dhamma  uppajjeyyum  hetupaccaya  .  siya  kusalanca  akusalanca
dhammam  paticca  akusalo  ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjeyyum
hetupaccaya  .  siya  kusalanca  akusalanca  dhammam  paticca  kusalo
ca  akusalo  ca  dhamma uppajjeyyum hetupaccaya . siya kusalanca
akusalanca  dhammam paticca kusalo ca akusalo ca abyakato ca dhamma
uppajjeyyum hetupaccaya.
   [32]  Siya  kusalanca  akusalanca  abyakatanca  dhammam paticca
kusalo  dhammo  uppajjeyya hetupaccaya . siya kusalanca akusalanca
abyakatanca   dhammam   paticca   akusalo  dhammo  uppajjeyya
hetupaccaya  .  siya  kusalanca akusalanca abyakatanca dhammam paticca
abyakato  dhammo  uppajjeyya  hetupaccaya  .  siya  kusalanca
akusalanca  abyakatanca dhammam paticca kusalo ca abyakato ca dhamma
uppajjeyyum  hetupaccaya  .  siya  kusalanca akusalanca abyakatanca
dhammam  paticca  akusalo  ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjeyyum
hetupaccaya  .  siya  kusalanca  akusalanca  abyakatanca  dhammam
paticca  kusalo  ca  akusalo ca dhamma uppajjeyyum hetupaccaya .
Siya  kusalanca  akusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  kusalo  ca
akusalo ca abyakato ca dhamma uppajjeyyum hetupaccaya.
   [33]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
Arammanapaccaya . yatha hetupaccayo vittharito evam arammanapaccayopi
vittharetabbo vacanamaggena.
   [34]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
adhipatipaccaya  .  anantarapaccaya  samanantarapaccaya  sahajatapaccaya
annamannapaccaya   nissayapaccaya  upanissayapaccaya  purejatapaccaya
pacchajatapaccaya   asevanapaccaya   kammapaccaya   vipakapaccaya
aharapaccaya indriyapaccaya jhanapaccaya maggapaccaya sampayuttapaccaya
vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya.
   [35]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
avigatapaccaya  .  siya  akusalam  dhammam  paticca . abyakatam dhammam
paticca  .  kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  .  akusalanca
abyakatanca  dhammam  paticca  .  kusalanca akusalanca dhammam paticca .
Kusalanca  akusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  kusalo  dhammo
uppajjeyya  akusalo  dhammo  uppajjeyya  abyakato  dhammo
uppajjeyya  kusalo  ca  abyakato ca dhamma uppajjeyyum akusalo
ca abyakato ca dhamma uppajjeyyum kusalo ca akusalo ca akusalo ca
dhamma  uppajjeyyum  kusalo  ca  akusalo ca abyakato ca dhamma
uppajjeyyum  avigatapaccaya  .  yatha  hetupaccayo vittharito evam
avigatapaccayopi vittharetabbo vacanamaggena.
           Ekamulakam nitthitam.
   [36]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccaya  arammanapaccaya  .pe.  siya  kusalanca  akusalanca
abyakatanca  dhammam  paticca  kusalo  ca  akusalo ca abyakato ca
dhamma uppajjeyyum hetupaccaya arammanapaccaya.
   [37]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccaya  adhipatipaccaya  .pe.  hetupaccaya  anantarapaccaya .
Hetupaccaya samanantarapaccaya .pe. Hetupaccaya avigatapaccaya.
            Dumulakam.
   [38]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccaya   arammanapaccaya   adhipatipaccaya  .  hetupaccaya
arammanapaccaya  anantarapaccaya  .pe.  hetupaccaya arammanapaccaya
avigatapaccaya.
            Timulakam.
   [39]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccaya  arammanapaccaya  adhipatipaccaya  anantarapaccaya  .pe.
Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya avigatapaccaya.
            Catumulakam.
   [40]  Pancamulakadika  sankhitta  . ekamulakam dumulakam timulakam
catumulakam pancamulakam sabbamulakam asammuyhantena vittharetabbam.
           Hetumulakam nitthitam.
   [41]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
arammanapaccaya  hetupaccaya  .  arammanapaccaya  adhipatipaccaya
.pe.  arammanapaccaya  avigatapaccaya  .  siya  kusalam  dhammam
paticca  kusalo  dhammo  uppajjeyya  adhipatipaccaya  anantarapaccaya
samanantarapaccaya   sahajatapaccaya   annamannapaccaya   ..  .
Avigatapaccaya  hetupaccaya  .  avigatapaccaya  arammanapaccaya .
Avigatapaccaya adhipatipaccaya. Avigatapaccaya vigatapaccaya.
   [42]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
avigatapaccaya   hetupaccaya  arammanapaccaya  .  avigatapaccaya
hetupaccaya   adhipatipaccaya   .   avigatapaccaya   hetupaccaya
anantarapaccaya. Avigatapaccaya hetupaccaya vigatapaccaya.
   [43]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
avigatapaccaya   hetupaccaya  arammanapaccaya  adhipatipaccaya  .
Avigatapaccaya  hetupaccaya  arammanapaccaya  anantarapaccaya  .. .
Vigatapaccaya.
   [44]  Ekekassa  padassa  ekamulakam  dumulakam timulakam catumulakam
pancamulakam sabbamulakam asammuyhantena vittharetabbam.
     Tikanca patthanavaram dukuttamam  dukattikanceva tikaddukanca
     tikattikanceva dukaddukanca   cha anulomamhi naya sugambhira.
   [45]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
Nahetupaccaya  .  yatha  anulome  hetupaccayo  vittharito  evam
paccaniyepi nahetupaccayo vittharetabbo.
   [46]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
naarammanapaccaya  . naadhipatipaccaya naanantarapaccaya nasamanantarapaccaya
nasahajatapaccaya      naannamannapaccaya      nanissayapaccaya
naupanissayapaccaya napurejatapaccaya napacchajatapaccaya naasevanapaccaya
nakammapaccaya   navipakapaccaya   naaharapaccaya  naindriyapaccaya
najhanapaccaya namaggapaccaya nasampayuttapaccaya
navippayuttapaccaya   noatthipaccaya  nonatthipaccaya  novigatapaccaya
noavigatapaccaya.
   [47]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
nahetupaccaya  naarammanapaccaya  .  yatha  anulome  ekekassa
padassa  ekamulakam  dumulakam  timulakam  catumulakam  yava  tevisatimulakam
evam paccaniyepi vittharetabbam.
     Tikanca patthanavaram dukuttamam  dukattikanceva tikaddukanca
     tikattikanceva dukaddukanca   cha paccaniyamhi naya sugambhira.
   [48]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccaya  naarammanapaccaya  .  siya  kusalam  dhammam  paticca
akusalo  dhammo  uppajjeyya  hetupaccaya  naarammanapaccaya .
Yatha  anulome  hetupaccayo  vittharito  evam  anulomapaccaniyepi
Padam vittharetabbam.
   [49]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccaya  naadhipatipaccaya  .  hetupaccaya naanantarapaccaya .pe.
Hetupaccaya noavigatapaccaya.
   [50]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
hetupaccaya   arammanapaccaya  naadhipatipaccaya  .  hetupaccaya
arammanapaccaya  naanantarapaccaya  .pe. hetupaccaya arammanapaccaya
noavigatapaccaya  .  hetupaccaya  arammanapaccaya  adhipatipaccaya
naanantarapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya   adhipatipaccaya
noavigatapaccaya  .  hetupaccaya  arammanapaccaya  adhipatipaccaya
anantarapaccaya   nasamanantarapaccaya   hetupaccaya  arammanapaccaya
adhipatipaccaya  anantarapaccaya  noavigatapaccaya  .  hetupaccaya
arammanapaccaya  adhipatipaccaya  anantarapaccaya  samanantarapaccaya  ..
Sahajatapaccaya   annamannapaccaya   nissayapaccaya  upanissayapaccaya
purejatapaccaya   pacchajatapaccaya  asevanapaccaya  kammapaccaya
vipakapaccaya   aharapaccaya   indriyapaccaya   jhanapaccaya
maggapaccaya   sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya   atthipaccaya
natthipaccaya vigatapaccaya .. Noavigatapaccaya.
   [51]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
arammanapaccaya  adhipatipaccaya  anantarapaccaya  .pe.  avigatapaccaya
Nahetupaccaya   .   avigatapaccaya   naarammanapaccaya   .pe.
Avigatapaccaya   novigatapaccaya   .  avigatapaccaya  hetupaccaya
naarammanapaccaya  avigatapaccaya  hetupaccaya  novigatapaccaya .
Avigatapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya   naadhipatipaccaya
avigatapaccaya  hetupaccaya  arammanapaccaya  novigatapaccaya  .
Avigatapaccaya hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya anantarapaccaya
samanantarapaccaya sahajatapaccaya .pe. .. Novigatapaccaya.
     Tikanca patthanavaram dukuttamam  dukattikanceva tikaddukanca
     tikattikanceva dukaddukanca   cha anulomapaccaniyamhi naya sugambhira.
   [52]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
nahetupaccaya  arammanapaccaya  .  siya kusalam dhammam paticca kusalo
dhammo   uppajjeyya   nahetupaccaya   adhipatipaccaya   .pe.
Nahetupaccaya avigatapaccaya.
   [53]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
nahetupaccaya    naarammanapaccaya    adhipatipaccaya    .pe.
Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  avigatapaccaya  .  nahetupaccaya
naarammanapaccaya naadhipatipaccaya .. naanantarapaccaya nasamanantarapaccaya
.pe.    noatthipaccaya    nonatthipaccaya    novigatapaccaya
.. Avigatapaccaya.
   [54]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
Naarammanapaccaya hetupaccaya.
   [55]  Siya  kusalam  dhammam paticca kusalo dhammo uppajjeyya
naarammanapaccaya   adhipatipaccaya   .pe.   naarammanapaccaya
avigatapaccaya  .pe. noavigatapaccaya hetupaccaya . noavigatapaccaya
arammanapaccaya   .pe.   noavigatapaccaya   vigatapaccaya  .
Noavigatapaccaya   nahetupaccaya  arammanapaccaya  noavigatapaccaya
nahetupaccaya   vigatapaccaya  .  noavigatapaccaya  nahetupaccaya
naarammanapaccaya   ..  naadhipatipaccaya  .pe.  noatthipaccaya
nonatthipaccaya .. Vigatapaccaya.
     Tikanca patthanavaram dukuttamam  dukattikanceva tikaddukanca
     tikattikanceva dukaddukanca   cha paccaniyanulomamhi naya sugambhira.
         Pannattivaro 1- nitthito.
   [56] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya
kusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  tayo  khandhe  paticca
eko  khandho  dve  khandhe  paticca dve khandha . kusalam dhammam
paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  kusale  khandhe
paticca  cittasamutthanam  rupam  .  kusalam  dhammam  paticca  kusalo  ca
abyakato  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  kusalam ekam khandham
paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe paticca
@Footnote: 1 paticcavarassa uddeso.
Eko  khandho  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca dve
khandha cittasamutthananca rupam.
   {56.1} Akusalam dhammam paticca akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya
akusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve
khandhe paticca dve khandha.
   {56.2} Akusalam dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya
akusale khandhe paticca cittasamutthanam rupam . Akusalam dhammam paticca akusalo
ca abyakato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya akusalam ekam khandham paticca
tayo khandha cittasamutthananca rupam tayo khandhe paticca eko khandho
cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca
rupam.
   {56.3}  Abyakatam  dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
hetupaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam khandham paticca tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe  paticca eko khandho
cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca
rupam  patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam khandham paticca tayo khandha
katatta ca rupam tayo khandhe paticca eko khandho katatta ca rupam dve
khandhe paticca dve khandha katatta ca rupam khandhe paticca vatthu vatthum
paticca  khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta tayo mahabhute
paticca ekam mahabhutam dve mahabhute paticca dve mahabhuta mahabhute
paticca      cittasamutthanam      rupam      katattarupam
Upadarupam.
   {56.4}  Kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  abyakato
dhammo  uppajjati hetupaccaya kusale khandhe ca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam  rupam  .  akusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca
abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya akusale khandhe ca mahabhute
ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [57] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati arammanapaccaya
kusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve
khandhe paticca dve khandha.
   {57.1} Akusalam dhammam paticca akusalo dhammo uppajjati arammanapaccaya
akusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve
khandhe paticca dve khandha.
   {57.2}  Abyakatam  dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
arammanapaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham  paticca
tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve khandhe paticca dve
khandha  patisandhikkhane vipakabyakatam ekam khandham paticca tayo khandha
tayo khandhe paticca eko khandho dve khandhe paticca dve khandha vatthum
paticca khandha.
   [58] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati adhipatipaccaya
kusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve
khandhe    paticca    dve    khandha    .    kusalam
Dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  kusale
khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  .  kusalam dhammam paticca kusalo
ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjanti  adhipatipaccaya  kusalam ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe
paticca  eko  khandho  cittasamutthananca  rupam  dve khandhe paticca
dve khandha cittasamutthananca rupam.
   {58.1} Akusalam dhammam paticca akusalo dhammo uppajjati adhipatipaccaya
akusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho
dve khandhe paticca dve khandha. Akusalam dhammam paticca abyakato dhammo
uppajjati  adhipatipaccaya akusale khandhe paticca cittasamutthanam rupam .
Akusalam  dhammam  paticca  akusalo ca abyakato ca dhamma uppajjanti
adhipatipaccaya akusalam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca
rupam tayo khandhe paticca eko khandho cittasamutthananca rupam dve khandhe
paticca dve khandha cittasamutthananca rupam.
   {58.2}  Abyakatam  dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
adhipatipaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham  paticca
tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe  paticca eko
khandho  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca  dve khandha
cittasamutthananca  rupam  ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta
tayo  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam  dve  mahabhute  paticca
Dve  mahabhuta  mahabhute  paticca cittasamutthanam rupam upadarupam .
Kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati
adhipatipaccaya  kusale  khandhe  ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam  .  akusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  abyakato dhammo
uppajjati  adhipatipaccaya  akusale  khandhe  ca  mahabhute ca paticca
cittasamutthanam rupam.
   [59]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
anantarapaccaya  samanantarapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha. Anantarampi samanantarampi arammanapaccayasadisam.
   [60]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
sahajatapaccaya  kusalam  ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe
paticca  eko  khandho  dve khandhe paticca dve khandha . kusalam
dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  sahajatapaccaya kusale
khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  kusalam  dhammam  paticca  kusalo
ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjanti  sahajatapaccaya kusalam ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe
paticca  eko  khandho  cittasamutthananca  rupam  dve khandhe paticca
dve khandha cittasamutthananca rupam.
   {60.1}  Akusalam  dhammam  paticca  akusalo  dhammo  uppajjati
sahajatapaccaya  akusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  tayo
khandhe    paticca    eko   khandho   dve   khandhe
Paticca  dve  khandha  .  akusalam  dhammam paticca abyakato dhammo
uppajjati  sahajatapaccaya  akusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam
rupam  .  akusalam  dhammam  paticca  akusalo ca abyakato ca dhamma
uppajjanti  sahajatapaccaya  akusalam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe  paticca eko khandho
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca  dve  khandha
cittasamutthananca rupam.
   {60.2}  Abyakatam  dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
sahajatapaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham  paticca
tayo khandha cittasamutthananca rupam tayo khandhe paticca eko khandho
cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca
rupam  patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam khandham paticca tayo khandha
katatta ca rupam tayo khandhe paticca eko khandho katatta ca rupam dve
khandhe paticca dve khandha katatta ca rupam khandhe paticca vatthu vatthum
paticca  khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta tayo mahabhute
paticca ekam  mahabhutam dve mahabhute paticca dve mahabhuta mahabhute
paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  bahiram  ekam
mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca  ekam
mahabhutam  dve  mahabhute  paticca  dve mahabhuta mahabhute paticca
upadarupam   aharasamutthanam   ekam  mahabhutam  paticca  tayo
Mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam dve mahabhute
paticca  dve  mahabhuta  mahabhute  paticca  upadarupam utusamutthanam
ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca
ekam  mahabhutam  dve  mahabhute  paticca  dve mahabhuta mahabhute
paticca  upadarupam  asannasattanam  ekam  mahabhutam  paticca  tayo
mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam dve mahabhute
paticca dve mahabhuta mahabhute paticca katattarupam upadarupam.
   {60.4}  Kusalanca abyakatanca dhammam paticca abyakato dhammo
uppajjati  sahajatapaccaya  kusale  khandhe  ca  mahabhute ca paticca
cittasamutthanam  rupam  .  akusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca
abyakato  dhammo  uppajjati  sahajatapaccaya  akusale  khandhe  ca
mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [61]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
annamannapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  tayo
khandhe paticca eko khandho dve khandhe paticca dve khandha. Akusalam
dhammam   paticca   akusalo  dhammo  uppajjati  annamannapaccaya
akusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  tayo  khandhe paticca
eko  khandho  dve  khandhe  paticca  dve  khandha . abyakatam
dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  annamannapaccaya
vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
Tayo  khandhe  paticca  eko  khandho  dve  khandhe paticca dve
khandha  patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  vatthu  ca  tayo  khandhe  paticca  eko khandho vatthu ca
dve  khandhe  paticca  dve  khandha vatthu ca khandhe paticca vatthu
vatthum  paticca  khandha  ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta
tayo  mahabhute  paticca ekam mahabhutam dve mahabhute paticca dve
mahabhuta  .  bahiram  .  aharasamutthanam  .  utusamutthanam .
Asannasattanam  ekam  mahabhutam paticca tayo mahabhuta tayo mahabhute
paticca ekam mahabhutam dve mahabhute paticca dve mahabhuta.
   [62]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
nissayapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paticca  .  nissayapaccayam
sahajatapaccayasadisam.
   [63]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
upanissayapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paticca  .  upanissayapaccayam
arammanapaccayasadisam.
   [64]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
purejatapaccaya  kusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe
paticca  eko  khandho  dve  khandhe  paticca  dve khandha vatthum
purejatapaccaya  .  akusalam dhammam paticca akusalo dhammo uppajjati
purejatapaccaya  akusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha tayo
Khandhe  paticca  eko  khandho  dve  khandhe paticca dve khandha
vatthum  purejatapaccaya  .  abyakatam  dhammam  paticca  abyakato
dhammo  uppajjati  purejatapaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam
ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve
khandhe paticca dve khandha vatthum purejatapaccaya.
   [65] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati asevanapaccaya
kusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho
dve khandhe paticca dve khandha . akusalam dhammam paticca akusalo dhammo
uppajjati asevanapaccaya akusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo
khandhe  paticca  eko khandho dve khandhe paticca dve khandha .
Abyakatam  dhammam  paticca abyakato dhammo uppajjati asevanapaccaya
kiriyabyakatam  ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca
eko khandho dve khandhe paticca dve khandha.
   [66] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati kammapaccaya
kusalam ekam khandham paticca tini . akusalam dhammam paticca tini. Abyakatam
dhammam  paticca abyakato dhammo uppajjati kammapaccaya vipakabyakatam
kiriyabyakatam  ekam  khandham  paticca   patisandhikkhane  ekam mahabhutam
paticca   tayo  mahabhuta   mahabhute  paticca   cittasamutthanam
rupam     katattarupam     upadarupam      asannasattanam
Ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  mahabhute  paticca
katattarupam  upadarupam  .  kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca
abyakato  dhammo uppajjati kammapaccaya kusale khandhe ca mahabhute
ca  paticca  cittasamutthanam  rupam  .  akusalanca  abyakatanca
dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  kammapaccaya  akusale
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [67]  Abyakatam  dhammam  paticca  abyakato dhammo uppajjati
vipakapaccaya  vipakabyakatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca rupam tayo khandhe paticca eko khandho cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca
rupam  patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  katatta  ca  rupam  tayo  khandhe  paticca  eko  khandho
katatta  ca  rupam  dve  khandhe  paticca dve khandha katatta ca
rupam  khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha  ekam mahabhutam
paticca  tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam
dve  mahabhute  paticca  dve  mahabhuta  mahabhute  paticca
cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam.
   [68]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
aharapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paticca  tini  . akusalam dhammam
paticca  akusalo  dhammo  uppajjati  aharapaccaya  akusalam  ekam
Khandham  paticca  tini  .  abyakatam  dhammam  paticca  abyakato
dhammo  uppajjati  aharapaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam
ekam  khandham  paticca  patisandhikkhane  ekam  mahabhutam  paticca  tayo
mahabhuta  mahabhute  paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam
aharasamutthanam   ekam   mahabhutam  paticca  mahabhute  paticca
upadarupam  .  kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  . akusalanca
abyakatanca  dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati aharapaccaya
akusale khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [69]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
indriyapaccaya kusalam ekam khandham paticca tini . akusalam dhammam paticca
tini  .  abyakatam  dhammam  paticca  .pe.  asannasattanam  ekam
mahabhutam paticca. Indriyapaccayam kammapaccayasadisam.
   [70] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati jhanapaccaya
.. Maggapaccaya. Jhanapaccayampi maggapaccayampi hetupaccayasadisam.
   [71] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati sampayuttapaccaya
kusalam ekam khandham paticca. Sampayuttapaccayam arammanapaccayasadisam.
   [72] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccaya
kusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  tayo  khandhe
Paticca  eko  khandho  dve  khandhe  paticca  dve khandha vatthum
vippayuttapaccaya  .  kusalam dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
vippayuttapaccaya  .  kusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam
khandhe  vippayuttapaccaya . kusalam dhammam paticca kusalo ca abyakato
ca  dhamma  uppajjanti  vippayuttapaccaya  kusalam  ekam khandham paticca
tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe  paticca eko
khandho  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca  dve khandha
cittasamutthananca  rupam  khandha  vatthum  vippayuttapaccaya  cittasamutthanam
rupam khandhe vippayuttapaccaya.
   {72.1}  Akusalam  dhammam  paticca  akusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccaya  akusalam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha tayo
khandhe paticca eko khandho dve khandhe paticca dve khandha vatthum
vippayuttapaccaya  .  akusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo
uppajjati  vippayuttapaccaya  akusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam
rupam  khandhe  vippayuttapaccaya  . akusalam dhammam paticca akusalo ca
abyakato  ca  dhamma  uppajjanti  vippayuttapaccaya  akusalam ekam
khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam tayo khandhe paticca
eko khandho cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha
cittasamutthananca  rupam  khandha  vatthum  vippayuttapaccaya cittasamutthanam
rupam  khandhe  vippayuttapaccaya .  abyakatam dhammam paticca abyakato
Dhammo  uppajjati  vippayuttapaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo
khandhe  paticca  eko  khandho  cittasamutthananca  rupam dve khandhe
paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam  khandha  vatthum
vippayuttapaccaya   cittasamutthanam   rupam  khandhe  vippayuttapaccaya
patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
katatta ca rupam tayo khandhe paticca eko khandho katatta ca rupam
dve  khandhe  paticca  dve  khandha katatta ca rupam khandha vatthum
vippayuttapaccaya   katattarupam   khandhe  vippayuttapaccaya  khandhe
paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha  khandha vatthum vippayuttapaccaya
vatthu   khandhe   vippayuttapaccaya   ekam   mahabhutam   paticca
tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam  dve
mahabhute  paticca  dve  mahabhuta  mahabhute  paticca cittasamutthanam
rupam katattarupam upadarupam khandhe vippayuttapaccaya.
   {72.2}  Kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  abyakato
dhammo  uppajjati  vippayuttapaccaya  kusale  khandhe ca mahabhute ca
paticca  cittasamutthanam  rupam  khandhe  vippayuttapaccaya  .  akusalanca
abyakatanca dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati vippayuttapaccaya
akusale  khandhe  ca  mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam khandhe
vippayuttapaccaya.
   [73] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati atthipaccaya
kusalam  ekam  khandham  paticca tayo khandha . sankhittam . atthipaccayam
sahajatapaccayasadisam.
   [74] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati natthipaccaya
.. Vigatapaccaya. Natthipaccayampi vigatapaccayampi arammanapaccayasadisam.
   [75] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati avigatapaccaya
kusalam ekam khandham paticca tayo khandha. Avigatapaccayam sahajatapaccayasadisam.
    Ime tevisati paccaya sajjhayantena vittharetabba.
   [76]  Hetuya  nava arammane tini adhipatiya nava anantare
tini  samanantare  tini  sahajate  nava  annamanne  tini  nissaye
nava  upanissaye  tini  purejate  tini asevane tini kamme nava
vipake  ekam ahare nava indriye nava jhane nava magge nava
sampayutte  tini  vippayutte  nava atthiya nava natthiya tini vigate
tini avigate nava.
   [77] Hetupaccaya arammane tini .. adhipatiya nava anantare
tini  samanantare  tini  sahajate  nava  annamanne  tini  nissaye
nava  upanissaye  tini  purejate  tini asevane tini kamme nava
vipake  ekam ahare nava indriye nava jhane nava magge nava
Sampayutte  tini  vippayutte  nava atthiya nava natthiya tini vigate
tini avigate nava.
   [78] Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatiya tini .. Anantare
tini  samanantare  tini  sahajate  tini  annamanne  tini  nissaye
tini  upanissaye  tini  purejate  tini asevane tini kamme tini
vipake  ekam  ahare  tini  indriye  tini jhane tini magge
tini  sampayutte  tini  vippayutte  tini  atthiya  tini  natthiya
tini vigate tini avigate tini.
   [79] Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya .. Anantarapaccaya
samanantarapaccaya   sahajatapaccaya   annamannapaccaya  nissayapaccaya
upanissayapaccaya   purejatapaccaya   asevanapaccaya   kamme
tini  ..  ahare  tini  indriye  tini jhane tini magge tini
sampayutte  tini  vippayutte  tini  atthiya  tini  natthiya  tini
vigate tini avigate tini.
   [80]  Hetupaccaya  arammanapaccaya  .pe.  asevanapaccaya
kammapaccaya  aharapaccaya  indriyapaccaya  jhanapaccaya maggapaccaya
sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya   atthipaccaya   natthipaccaya
vigatapaccaya avigate tini.
   [81]  Hetupaccaya  arammanapaccaya  .pe.  purejatapaccaya
kammapaccaya vipakapaccaya ahare ekam .. indriye ekam jhane
Ekam  magge ekam sampayutte ekam vippayutte ekam atthiya ekam
natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [82]  Hetupaccaya  arammanapaccaya  .pe.  purejatapaccaya
kammapaccaya   vipakapaccaya   aharapaccaya   indriyapaccaya
jhanapaccaya   maggapaccaya   sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya
atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigate ekam.
         Hetumulakaganana nitthita.
      Arammane thitena sabbattha tiniyeva panha.
   [83] Arammanapaccaya hetuya tini .. adhipatiya tini .pe.
Avigate  tini  .  adhipatipaccaya  hetuya nava .. arammane tini
.pe.  avigate  nava  .  anantarapaccaya  samanantarapaccaya hetuya
tini  .pe.  avigate  tini  . sahajatapaccaya hetuya nava .pe.
Annamannapaccaya  hetuya  tini  .  nissayapaccaya  hetuya nava .
Upanissayapaccaya hetuya tini. Purejatapaccaya hetuya tini.
   [84]  Asevanapaccaya  hetuya  tini  ..  arammane tini
adhipatiya  tini  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini
annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  purejate  tini
kamme  tini  ahare  tini  indriye  tini  jhane  tini magge
tini  sampayutte  tini  vippayutte  tini  atthiya  tini  natthiya
tini  vigate  tini  avigate  tini . asevanamulake vipakam natthi .
Kammapaccaya hetuya nava.
   [85] Vipakapaccaya hetuya ekam .. Arammane ekam adhipatiya
ekam  anantare  ekam  samanantare ekam sahajate ekam annamanne
ekam  nissaye ekam upanissaye ekam purejate ekam kamme ekam
ahare ekam indriye ekam jhane ekam magge ekam sampayutte
ekam  vippayutte  ekam  atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam
avigate  ekam  .  vipakamulake  asevanam natthi . aharapaccaya
hetuya nava . indriyapaccaya hetuya nava . jhanapaccaya hetuya
nava . maggapaccaya hetuya nava . sampayuttapaccaya hetuya tini.
Vippayuttapaccaya  hetuya  nava  .  atthipaccaya  hetuya  nava .
Natthipaccaya hetuya tini. Vigatapaccaya hetuya tini.
   [86] Avigatapaccaya hetuya nava .. arammane tini adhipatiya
nava natthiya tini .. Avigate tini.
    Ekekam paccayam mulam katuna sajjhayamaggena ganetabbati.
           Anulomam nitthitam.
   [87] Akusalam dhammam paticca akusalo dhammo uppajjati nahetupaccaya
vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato  moho  . abyakatam dhammam paticca abyakato dhammo
uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  vipakabyakatam  kiriyabyakatam
ekam   khandham   paticca   tayo   khandha   cittasamutthananca
Rupam  tayo  khandhe  paticca  eko  khandho  cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca
rupam     ahetukapatisandhikkhane     vipakabyakatam    ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  katatta ca rupam tayo khandhe paticca
eko  khandho  katatta  ca rupam dve khandhe paticca dve khandha
katatta  ca  rupam  khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha
ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca
ekam  mahabhutam  dve  mahabhute  paticca  dve mahabhuta mahabhute
paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  bahiram  ..
Aharasamutthanam  ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam
paticca  tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam
dve  mahabhute  paticca dve mahabhuta mahabhute paticca katattarupam
upadarupam.
   [88]  Kusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati
naarammanapaccaya  kusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam .
Akusalam  dhammam  paticca  abyakato dhammo uppajjati naarammanapaccaya
akusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  .  abyakatam
dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya
vipakabyakate  kiriyabyakate  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam
patisandhikkhane  vipakabyakate  khandhe  paticca  katattarupam  khandhe
Paticca  vatthu  ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  tayo
mahabhute paticca ekam mahabhutam dve mahabhute paticca dve mahabhuta
mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam
bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ... Asannasattanam ekam
mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca  ekam
mahabhutam  dve  mahabhute  paticca  dve  mahabhuta  mahabhute
paticca  katattarupam  upadarupam  .  kusalanca  abyakatanca  dhammam
paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya  kusale
khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam rupam . akusalanca
abyakatanca   dhammam   paticca   abyakato  dhammo  uppajjati
naarammanapaccaya akusale khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam.
   [89] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccaya
kusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  tayo  khandhe
paticca  eko  khandho  dve khandhe paticca dve khandha . kusalam
dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya kusale
khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  .  kusalam dhammam paticca kusalo
ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjanti  naadhipatipaccaya kusalam ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe
paticca  eko  khandho  cittasamutthananca  rupam  dve khandhe paticca
Dve khandha cittasamutthananca rupam.
   {89.1}  Akusalam  dhammam  paticca  akusalo  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccaya  akusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe
paticca eko khandho dve khandhe paticca dve khandha. Akusalam dhammam
paticca  abyakato  dhammo  uppajjati naadhipatipaccaya akusale khandhe
paticca cittasamutthanam rupam . akusalam dhammam paticca akusalo ca abyakato
ca  dhamma  uppajjanti  naadhipatipaccaya  akusalam  ekam khandham paticca
tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe  paticca eko
khandho  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca  dve khandha
cittasamutthananca rupam.
   {89.2}  Abyakatam  dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham  paticca
tayo khandha cittasamutthananca rupam tayo khandhe paticca eko khandho
cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca
rupam  patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam khandham paticca tayo khandha
katatta ca rupam tayo khandhe paticca eko khandho katatta ca rupam dve
khandhe paticca dve khandha katatta ca rupam khandhe paticca vatthu vatthum
paticca  khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta tayo mahabhute
paticca ekam mahabhutam dve mahabhute paticca dve mahabhuta mahabhute
paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  bahiram  ...
Aharasamutthanam  ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam
paticca  tayo  mahabhuta tayo mahabhute paticca ekam mahabhutam dve
mahabhute  paticca  dve  mahabhuta  mahabhute  paticca  katattarupam
upadarupam.
   {89.3}  Kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  abyakato
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  kusale  khandhe  ca mahabhute ca
paticca  cittasamutthanam  rupam  .  akusalanca  abyakatanca  dhammam
paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  akusale
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [90]  Kusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati
naanantarapaccaya  ...  nasamanantarapaccaya  kusale  khandhe  paticca
cittasamutthanam   rupam   .  naanantarapaccayampi  nasamanantarapaccayampi
naarammanapaccayasadisam.
   [91]  Kusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati
naannamannapaccaya  kusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam .
Akusalam  dhammam  paticca  abyakato dhammo uppajjati naannamannapaccaya
akusale khandhe paticca cittasamutthanam rupam.
   {91.1}  Abyakatam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo
uppajjati naannamannapaccaya vipakabyakate
kiriyabyakate  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane
vipakabyakate  khandhe  paticca  katattarupam  mahabhute  paticca
cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  bahire  mahabhute
Paticca  upadarupam  aharasamutthane  mahabhute  paticca  upadarupam
utusamutthane  mahabhute  paticca  upadarupam  asannasattanam mahabhute
paticca katattarupam upadarupam.
   {91.2}  Kusalanca abyakatanca dhammam paticca abyakato dhammo
uppajjati  naannamannapaccaya  kusale  khandhe ca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam  rupam . akusalanca abyakatanca dhammam paticca abyakato
dhammo  uppajjati  naannamannapaccaya akusale khandhe ca mahabhute ca
paticca cittasamutthanam rupam.
   [92]  Kusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati
naupanissayapaccaya  kusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam .
Naupanissayapaccayam naarammanapaccayasadisam.
   [93]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
napurejatapaccaya arupe kusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo
khandhe  paticca eko khandho dve  khandhe paticca dve khandha .
Kusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo uppajjati napurejatapaccaya
kusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam . akusalam dhammam paticca
akusalo  dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya  arupe  akusalam ekam
khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve khandhe
paticca  dve  khandha  .  akusalam dhammam paticca abyakato dhammo
uppajjati  napurejatapaccaya  akusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam
Rupam.
   {93.1}  Abyakatam  dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
napurejatapaccaya  arupe  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam khandham
paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve khandhe paticca
dve khandha vipakabyakate kiriyabyakate khandhe paticca cittasamutthanam
rupam  patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam khandham paticca tayo khandha
katatta ca rupam tayo khandhe paticca eko khandho katatta ca rupam dve
khandhe paticca dve khandha katatta ca rupam khandhe paticca vatthu vatthum
paticca  khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta tayo mahabhute
paticca ekam mahabhutam dve mahabhute paticca dve mahabhuta mahabhute
paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  bahiram  ..
Aharasamutthanam  ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam
paticca  tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam
dve  mahabhute  paticca  dve  mahabhuta  mahabhute  paticca
katattarupam upadarupam.
   {93.2}  Kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  abyakato
dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya  kusale  khandhe  ca  mahabhute
ca  paticca  cittasamutthanam  rupam  .  akusalanca  abyakatanca  dhammam
paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya  akusale
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [94] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati napacchajatapaccaya
Kusalam ekam khandham paticca .pe.
   [95] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati naasevanapaccaya
kusalam  ekam  khandham paticca . napacchajatapaccayampi naasevanapaccayampi
naadhipatipaccayasadisam.
   [96] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati nakammapaccaya
kusale khandhe paticca kusala cetana . akusalam dhammam paticca akusalo
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  akusale  khandhe  paticca  akusala
cetana  .  abyakatam  dhammam  paticca  abyakato dhammo uppajjati
nakammapaccaya  kiriyabyakate  khandhe  paticca kiriyabyakata cetana
bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ekam mahabhutam paticca
tayo mahabhuta tayo mahabhute paticca ekam mahabhutam dve mahabhute
paticca dve mahabhuta mahabhute paticca upadarupam.
   [97]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
navipakapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paticca  tini  . akusalam dhammam
paticca akusalo dhammo uppajjati navipakapaccaya. Tini.
   {97.1}  Abyakatam  dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
navipakapaccaya  kiriyabyakatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca rupam tayo khandhe paticca eko khandho cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca
Rupam  ekam  mahabhutam paticca tayo mahabhuta .pe. mahabhute paticca
cittasamutthanam  rupam  upadarupam  bahiram  ...  aharasamutthanam ..
Utusamutthanam  ...  asannasattanam  ekam  mahabhutam  paticca  tayo
mahabhuta .pe. Mahabhute paticca katattarupam upadarupam.
   {97.2}  Kusalanca abyakatanca dhammam paticca abyakato dhammo
uppajjati navipakapaccaya kusale khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam  .  akusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  abyakato dhammo
uppajjati  navipakapaccaya  akusale  khandhe  ca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam rupam.
   [98]  Abyakatam  dhammam  paticca  abyakato dhammo uppajjati
naaharapaccaya  bahiram  ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam
mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  .pe.  mahabhute  paticca
katattarupam upadarupam.
   [99]  Abyakatam  dhammam  paticca  abyakato dhammo uppajjati
naindriyapaccaya bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ekam
mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  .pe.  mahabhute  paticca
upadarupam asannasattanam mahabhute paticca rupajivitindriyam.
   [100]  Abyakatam  dhammam  paticca abyakato dhammo uppajjati
najhanapaccaya   pancavinnanasahagatam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  tayo  khandhe  paticca  eko  khandho dve khandhe paticca
Dve  khandha  bahiram  aharasamutthanam  ...  utusamutthanam  ...
Asannasattanam  ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta .pe. mahabhute
paticca katattarupam upadarupam.
   [101]  Abyakatam  dhammam  paticca abyakato dhammo uppajjati
namaggapaccaya  ahetukam  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe paticca
eko  khandho  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca dve
khandha  cittasamutthananca  rupam  ahetukapatisandhikkhane  vipakabyakatam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  katatta ca rupam tayo khandhe
paticca  eko  khandho  katatta ca rupam dve khandhe paticca dve
khandha  katatta  ca rupam khandha paticca  vatthu vatthum paticca khandhe
ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca
ekam  mahabhutam  mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam
upadarupam  bahiram  ...  aharasamutthanam  ... utusamutthanam ...
Asannasattanam  ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  .pe.
Mahabhute paticca katattarupam upadarupam.
   [102]  Kusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati
nasampayuttapaccaya  kusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam .
Naarammanapaccayasadisam.
   [103] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati navippayuttapaccaya
Arupe  kusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  tayo
khandhe  paticca  eko khandho dve khandhe paticca dve khandha .
Akusalam  dhammam  paticca  akusalo  dhammo  uppajjati navippayuttapaccaya
arupe  akusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  tayo khandhe
paticca eko khandho dve khandhe paticca dve khandha . abyakatam
dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccaya
arupe  vipakabyakatam kiriyabyakatam ekam khandham paticca tayo khandha
tayo  khandhe  paticca  eko  khandho  dve  khandhe paticca dve
khandha bahiram ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam
ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  .pe.  mahabhute
paticca katattarupam upadarupam.
   [104]  Kusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati
nonatthipaccaya ... novigatapaccaya kusale khandhe paticca cittasamutthanam
rupam. Naarammanapaccayasadisam.
   [105]  Nahetuya  dve  naarammane  panca naadhipatiya nava
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye   panca   napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [106] Nahetupaccaya naarammane ekam ... naadhipatiya dve
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naannamanne ekam naupanissaye
ekam napurejate dve napacchajate dve naasevane dve nakamme
ekam  navipake  dve  naahare  ekam naindriye ekam najhane
ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte dve nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [107]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naadhipatiya  ekam
naanantare   ekam   nasamanantare   ekam  naannamanne  ekam
naupanissaye  ekam napurejate ekam napacchajate ekam naasevane
ekam  nakamme  ekam  navipake  ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [108]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya ...
Naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  naannamannapaccaya naupanissayapaccaya
napurejatapaccaya     napacchajatapaccaya     naasevanapaccaya
nakammapaccaya   navipakapaccaya   naaharapaccaya  naindriyapaccaya
najhanapaccaya   namaggapaccaya  nasampayuttapaccaya  navippayuttapaccaya
nonatthipaccaya ... Novigate ekam.
          Nahetumulakam nitthitam.
   [109] Naarammanapaccaya nahetuya ekam ... naadhipatiya panca
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca napurejate panca napacchajate panca naasevane
panca   nakamme  ekam  navipake  panca  naahare  ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
panca navippayutte ekam nonatthiya panca novigate panca.
   [110]   Naarammanapaccaya   nahetupaccaya  naadhipatipaccaya
naanantare ekam ... Nonatthiya ekam novigate ekam.
   [111] Naadhipatipaccaya nahetuya dve ... naarammane panca
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca  napurejate satta napacchajate nava naasevane
nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare  ekam  naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte panca navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [112]  Naadhipatipaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
...  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam  naannamanne  ekam
naupanissaye  ekam napurejate dve napacchajate dve naasevane
dve  nakamme  ekam  navipake dve naahare  ekam naindriye
ekam   najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte  ekam
navippayutte dve nonatthiya ekam novigate ekam.
   [113]   Naadhipatipaccaya   nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naanantare ekam (sabbattha ekam) ... navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [114]  Naanantarapaccaya  ...  nasamanantarapaccaya  ...
Naannamannapaccaya ... Naupanissayapaccaya .... Naarammanapaccayasadisam.
   [115] Napurejatapaccaya nahetuya dve ... Naarammane panca
naadhipatiya  satta  naanantare  panca  nasamanantare panca naannamanne
panca   naupanissaye  panca  napacchajate  satta  naasevane
satta  nakamme  tini  navipake  satta  naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte panca navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [116]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya dve naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne
ekam   naupanissaye  ekam  napacchajate  dve  naasevane
dve  nakamme  ekam  navipake  dve naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
dve nonatthiya ekam novigate ekam.
   [117]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya  ekam ... naanantare ekam (sabbattha ekam) nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [118] Napacchajatapaccaya ... naasevanapaccaya nahetuya dve
...  naarammane  panca  naadhipatiya  nava  naanantare  panca
nasamanantare   panca   naannamanne  panca  naupanissaye  panca
napurejate  satta  napacchajate  nava  nakamme  tini  navipake
nava  naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge
ekam  nasampayutte  panca  navippayutte  tini  nonatthiya  panca
novigate panca.
   [119]  Naasevanapaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya dve naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne
ekam   naupanissaye  ekam  napurejate  dve  napacchajate
dve  nakamme  ekam  navipake  dve naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
dve nonatthiya ekam novigate ekam.
   [120]  Naasevanapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya ekam ... naanantare ekam (sabbattha ekam) ... Nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [121]  Nakammapaccaya nahetuya ekam ... naarammane ekam
naadhipatiya  tini  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naannamanne
ekam   naupanissaye   ekam  napurejate  tini  napacchajate
tini  naasevane  tini  navipake  tini naahare ekam naindriye
Ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
tini nonatthiya ekam novigate ekam.
   [122]  Nakammapaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
... Naadhipatiya ekam (sabbattha ekam) nonatthiya ekam novigate ekam.
   [123] Navipakapaccaya nahetuya dve ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca   naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate
nava  naasevane  nava  nakamme  tini  naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte panca navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [124]  Navipakapaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya dve naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne
ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  dve  napacchajate  dve
naasevane  dve  nakamme ekam naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte dve
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [125]   Navipakapaccaya   nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya ekam (sabbattha ekam) ... Nonatthiya ekam novigate ekam.
   [126] Naaharapaccaya ... naindriyapaccaya ... Najhanapaccaya
... namaggapaccaya nahetuya ekam (sabbattha ekam) ... Nonatthiya ekam
Novigate ekam.
   [127]  Nasampayuttapaccaya  nahetuya  ekam ... naarammane
panca. Naarammanapaccayasadisam. ... Novigate panca.
   [128] Navippayuttapaccaya nahetuya dve ... Naarammane ekam
naadhipatiya  tini  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naannamanne
ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  tini  napacchajate  tini
naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [129]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya dve naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne
ekam   naupanissaye  ekam  napurejate  dve  napacchajate
dve  naasevane  dve  nakamme ekam navipake dve naahare
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [130]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya ekam ... naanantare ekam (sabbattha ekam) ... Nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [131]  Nonatthipaccaya  novigatapaccaya  nahetuya  ekam
... naarammane panca naadhipatiya panca naanantare panca nasamanantare
Panca  naannamanne  panca  naupanissaye  panca  napurejate  panca
napacchajate  panca  naasevane  panca  nakamme  ekam  navipake
panca  naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane ekam namagge
ekam nasampayutte panca navippayutte ekam nonatthiya panca.
   [132]  Novigatapaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
...  naadhipatiya  ekam  (sabbattha  ekam) ... navippayutte ekam
nonatthiya ekam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [133]  Hetupaccaya  naarammane panca ... naadhipatiya nava
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca  napurejate satta napacchajate nava naasevane
nava  nakamme  tini  navipake  nava  nasampayutte panca navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [134]   Hetupaccaya  arammanapaccaya  naadhipatiya  tini
...  napurejate  tini napacchajate tini naasevane tini nakamme
tini navipake tini navippayutte tini.
   [135]  Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya napurejate
tini  ...  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini
navipake tini navippayutte tini.
   [136] Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya anantarapaccaya
Samanantarapaccaya      sahajatapaccaya      annamannapaccaya
nissayapaccaya  upanissayapaccaya  purejatapaccaya  napacchajate  tini
... Naasevane tini nakamme tini navipake tini.
   [137] Hetupaccaya arammanapaccaya purejatapaccaya asevanapaccaya
napacchajate tini ... Nakamme tini navipake tini.
   [138] Hetupaccaya arammanapaccaya purejatapaccaya asevanapaccaya
kammapaccaya    aharapaccaya   indriyapaccaya   jhanapaccaya
maggapaccaya  sampayuttapaccaya vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya
vigatapaccaya avigatapaccaya napacchajate tini ... Navipake tini.
   [139] Hetupaccaya arammanapaccaya purejatapaccaya kammapaccaya
vipakapaccaya napacchajate ekam ... Naasevane ekam.
   [140] Hetupaccaya arammanapaccaya purejatapaccaya kammapaccaya
vipakapaccaya   aharapaccaya   indriyapaccaya   jhanapaccaya
maggapaccaya  sampayuttapaccaya vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya
vigatapaccaya     avigatapaccaya     napacchajate    ekam
... Naasevane ekam.
   [141]  Arammanapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini nakamme tini
navipake tini najhane ekam namagge ekam navippayutte tini.
   [142]   Arammanapaccaya  hetupaccaya  naadhipatiya  tini
... Napurejate tini napacchajate tini naasevane tini nakamme tini
navipake  tini  navippayutte  tini  . arammanamulakam yatha hetumulakam
evam vittharetabbam.
   [143] Adhipatipaccaya naarammane panca ... naanantare panca
nasamanantare   panca   naannamanne  panca  naupanissaye  panca
napurejate  satta  napacchajate nava naasevane nava nakamme tini
navipake  nava  nasampayutte  panca  navippayutte  tini  nonatthiya
panca novigate panca.
   [144]  Adhipatipaccaya hetupaccaya arammanapaccaya napurejate
tini  ...  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini
navipake  tini  navippayutte  tini . anantarapaccaya samanantarapaccaya
yatha arammanapaccaya evam vittharetabba.
   [145] Sahajatapaccaya nahetuya dve ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [146]  Sahajatapaccaya  hetupaccaya  naarammane  panca
... naadhipatiya nava naanantare panca nasamanantare panca naannamanne
Panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [147]   Sahajatapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
naadhipatiya tini ... napurejate tini napacchajate tini naasevane
tini  nakamme  tini  navipake  tini  navippayutte  tini  .  yatha
hetumulakam.
   [148] Annamannapaccaya nahetuya dve ... naarammane ekam
naadhipatiya  tini  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye
ekam  napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini
nakamme  tini  navipake  tini  naahare  ekam  naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte ekam navippayutte tini
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [149]  Annamannapaccaya  hetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya tini naanantare ekam nasamanantare ekam naupanissaye
ekam  napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini
nakamme  tini  navipake  tini  nasampayutte  ekam navippayutte tini
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [150]   Annamannapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
naadhipatiya tini ... napurejate tini napacchajate tini naasevane tini
Nakamme tini navipake tini navippayutte tini. Yatha hetumulakam.
   [151] Nissayapaccaya nahetuya dve ... naarammane panca.
Nissayapaccaya ... yatha sahajatamulakam . upanissayapaccaya ... yatha
arammanamulakam.
   [152]  Purejatapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
...  napacchajate  tini  naasevane  tini nakamme tini navipake
tini najhane ekam namagge ekam.
   [153]   Purejatapaccaya  hetupaccaya  naadhipatiya  tini
...  pacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme tini navipake
tini. Yatha hetumulakam evam vittharetabbam.
   [154]  Asevanapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini  nakamme  tini navipake tini
namagge ekam navippayutte tini.
   [155] Asevanapaccaya hetupaccaya naadhipatiya tini ... Napurejate
tini   napacchajate   tini   nakamme  tini  navipake  tini
navippayutte tini. Yatha hetumulakam.
   [156]  Kammapaccaya  nahetuya dve ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  navipake  nava naahare ekam naindriye ekam
Najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte  panca  navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [157]   Kammapaccaya   hetupaccaya  naarammane  panca
... naadhipatiya nava naanantare panca nasamanantare panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  navipake  nava  nasampayutte  panca  navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [158]  Kammapaccaya  hetupaccaya  arammanapaccaya naadhipatiya
tini  ...  napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane
tini navipake tini navippayutte tini. Yatha hetumulakam.
   [159]  Vipakapaccaya nahetuya ekam ... naarammane ekam
naadhipatiya  ekam  naanantare  ekam  nasamanantare ekam naannamanne
ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam  napacchajate  ekam
naasevane  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte ekam
navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [160] Vipakapaccaya hetupaccaya naarammane ekam ... Adhipatiya
ekam  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam  naannamanne  ekam
naupanissaye   ekam  napurejate  ekam  napacchajate  ekam
naasevane  ekam  nasampayutte  ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [161]  Vipakapaccaya  hetupaccaya arammanapaccaya naadhipatiya
ekam  ... napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam
navippayutte ekam.
   [162] Vipakapaccaya hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya
napurejate  ekam  ...  napacchajate  ekam  naasevane  ekam
navippayutte ekam.
   [163]   Vipakapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
adhipatipaccaya   anantarapaccaya   samanantarapaccaya   sahajatapaccaya
annamannapaccaya   nissayapaccaya  upanissayapaccaya  purejatapaccaya
kammapaccaya  aharapaccaya  indriyapaccaya  jhanapaccaya maggapaccaya
sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya   atthipaccaya   natthipaccaya
vigatapaccaya     avigatapaccaya     napacchajate    ekam
... Naasevane ekam.
   [164] Aharapaccaya nahetuya dve ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca   naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate
nava  naasevane  nava nakamme tini navipake nava naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte  panca  navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [165]  Aharapaccaya  hetupaccaya  naarammane  panca
... Naadhipatiya nava naanantare panca nasamanantare panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [166]  Aharapaccaya hetupaccaya arammanapaccaya naadhipatiya
tini  ...  napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini
nakamme  tini  navipake  tini  navippayutte tini . yatha hetumulakam
evam vittharetabbam.
   [167] Indriyapaccaya nahetuya dve ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte  panca  navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [168]  Indriyapaccaya  hetupaccaya  naarammane panca ...
Naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [169]   Indriyapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
Naadhipatiya tini ... napurejate tini napacchajate tini naasevane tini
nakamme  tini  navipake  tini  navippayutte tini . yatha hetumulakam
evam vittharetabbam.
   [170]  Jhanapaccaya  nahetuya dve ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  namagge  ekam
nasampayutte   panca   navippayutte   tini   nonatthiya  panca
novigate panca.
   [171]   Jhanapaccaya   hetupaccaya  naarammane  panca
... naadhipatiya nava naanantare panca nasamanantare panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [172]  Jhanapaccaya  hetupaccaya  arammanapaccaya naadhipatiya
tini  ...  napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini
nakamme  tini  navipake  tini  navippayutte tini . yatha hetumulakam
evam vittharetabbam.
   [173]  Maggapaccaya  nahetuya ekam ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
Panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [174] Maggapaccaya hetupaccaya naarammane panca ... Naadhipatiya
nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca  napurejate satta napacchajate nava naasevane
nava  nakamme  tini  navipake  nava  nasampayutte panca navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [175]  Maggapaccaya  hetupaccaya  arammanapaccaya naadhipatiya
tini ... napurejate tini napacchajate tini naasevane tini nakamme
tini  navipake  tini  navippayutte  tini  .  yatha hetumulakam evam
vittharetabbam.
   [176]  Sampayuttapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme
tini navipake tini najhane ekam namagge ekam navippayutte tini.
   [177]   Sampayuttapaccaya  hetupaccaya  naadhipatiya  tini
... napurejate tini napacchajate tini naasevane tini nakamme tini
navipake tini navippayutte tini. Yatha hetumulakam.
   [178] Vippayuttapaccaya  nahetuya dve ... Naarammane panca
naadhipatiya  nava  anantare  panca  nasamanantare  panca  naannamanne
Panca  naupanissaye  panca  napurejate  panca  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  najhane  ekam
namagge ekam nasampayutte panca nonatthiya panca novigate panca.
   [179]  Vippayuttapaccaya  hetupaccaya  naarammane  panca
... naadhipatiya nava naanantare panca nasamanantare panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  panca  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava nasampayutte panca
nonatthiya panca novigate panca.
   [180]   Vippayuttapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
naadhipatiya tini ... napurejate ekam napacchajate tini naasevane
tini nakamme tini navipake tini.
   [181]   Vippayuttapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
adhipatipaccaya  napacchajate tini ... naasevane tini nakamme tini
navipake tini.
   [182]   Vippayuttapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
adhipatipaccaya   anantarapaccaya   samanantarapaccaya   sahajatapaccaya
annamannapaccaya   nissayapaccaya  upanissayapaccaya  purejatapaccaya
napacchajate  tini  ...  naasevane  tini nakamme tini navipake
tini.
   [183] Vippayuttapaccaya hetupaccaya purejatapaccaya asevanapaccaya
Kammapaccaya    aharapaccaya   avigatapaccaya   napacchajate
tini ... Navipake tini.
   [184] Vippayuttapaccaya hetupaccaya purejatapaccaya kammapaccaya
vipakapaccaya napacchajate ekam ... Naasevane ekam.
   [185] Vippayuttapaccaya hetupaccaya purejatapaccaya kammapaccaya
vipakapaccaya   aharapaccaya   avigatapaccaya   napacchajate
ekam ... Naasevane ekam.
   [186]  Atthipaccaya  nahetuya dve ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [187]   Atthipaccaya   hetupaccaya  naarammane  panca
... naadhipatiya nava naanantare panca nasamanantare panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [188]  Atthipaccaya  hetupaccaya  arammanapaccaya naadhipatiya
tini  ...  napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini
Nakamme  tini  navipake  tini  navippayutte tini . yatha hetumulakam
evam vittharetabbam.
   [189]  Natthipaccaya  ... vigatapaccaya nahetuya dve ...
Naadhipatiya  tini napurejate tini napacchajate tini naasevane tini
nakamme tini navipake tini najhane ekam namagge ekam navippayutte
tini. Yatha arammanamulakam evam vittharetabbam.
   [190]  Avigatapaccaya nahetuya dve ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [191]   Avigatapaccaya  hetupaccaya  naarammane  panca
... naadhipatiya nava naanantare panca nasamanantare panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava nasampayutte panca
navippayutte  tini  nonatthiya  panca  novigate  panca  .  yatha
hetumulakam evam vittharetabbam.
        Anulomapaccaniyaganana nitthita.
   [192] Nahetupaccaya arammane dve ... Anantare dve samanantare
dve  sahajate  dve  annamanne  dve nissaye dve upanissaye
dve  purejate dve asevane dve kamme dve vipake ekam
ahare dve indriye dve jhane dve magge ekam sampayutte
dve  vippayutte  dve  atthiya dve natthiya dve vigate dve
avigate dve.
   [193]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya sahajate ekam ...
Annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam vipake ekam ahare
ekam  indriye  ekam jhane ekam vippayutte ekam atthiya ekam
avigate ekam.
   [194]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya   nasamanantarapaccaya   naannamannapaccaya  sahajate
ekam ... nissaye ekam kamme ekam vipake ekam ahare ekam
indriye ekam jhane ekam vippayutte ekam atthiya ekam avigate
ekam (sabbattha ekam).
   [195]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  naannamannapaccaya naupanissayapaccaya
napurejatapaccaya   napacchajatapaccaya   naasevanapaccaya  .
Yavasevana   sabbam   sadisam   .  nakamme  ganite  panca
panha honti . ... nakammapaccaya sahajate ekam ... Nissaye ekam
Ahare ekam atthiya ekam avigate ekam.
   [196]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  naannamannapaccaya naupanissayapaccaya
napurejatapaccaya     napacchajatapaccaya     naasevanapaccaya
nakammapaccaya  navipakapaccaya  naaharapaccaya  sahajate  ekam
... Nissaye ekam atthiya ekam avigate ekam.
   [197]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  naannamannapaccaya naupanissayapaccaya
napurejatapaccaya     napacchajatapaccaya     naasevanapaccaya
nakammapaccaya   navipakapaccaya   naaharapaccaya  naindriyapaccaya
najhanapaccaya   namaggapaccaya  nasampayuttapaccaya  navippayuttapaccaya
nonatthipaccaya  novigatapaccaya  sahajate  ekam ... nissaye ekam
atthiya ekam avigate ekam.
   [198]  Naarammanapaccaya hetuya panca ... adhipatiya panca
sahajate  panca  annamanne  ekam  nissaye  panca  kamme  panca
vipake  ekam  ahare  panca  indriye  panca  jhane  panca
magge panca vippayutte panca atthiya panca avigate panca.
   [199]  Naarammanapaccaya  nahetupaccaya sahajate ekam ...
Annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam vipake ekam ahare
ekam  indriye  ekam jhane ekam vippayutte ekam atthiya ekam
Avigate ekam. Yatha nahetumulakam.
   [200] Naadhipatipaccaya hetuya nava ... Arammane tini anantare
tini  samanantare  tini  sahajate  nava  annamanne  tini  nissaye
nava  upanissaye  tini  purejate  tini asevane tini kamme nava
vipake  ekam ahare nava indriye nava jhane nava magge nava
sampayutte  tini  vippayutte  nava  atthiya  nava  natthiya  tini
vigate tini avigate nava.
   [201] Naadhipatipaccaya nahetupaccaya arammane dve ... Anantare
dve  samanantare  dve  sahajate  dve annamanne dve nissaye
dve upanissaye dve purejate dve asevane dve kamme dve
vipake  ekam  ahare dve indriye dve jhane dve magge
ekam  sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiya dve natthiya
dve vigate dve avigate dve.
   [202] Naadhipatipaccaya nahetupaccaya naarammanapaccaya sahajate
ekam  ...  annamanne  ekam nissaye ekam kamme ekam vipake
ekam  ahare ekam indriye ekam jhane ekam vippayutte ekam
atthiya ekam avigate ekam. Sankhittam.
   [203]  Naanantarapaccaya  ...  nasamanantarapaccaya  ...
Naannamannapaccaya ... naupanissayapaccaya hetuya panca ... Adhipatiya
panca  sahajate  panca annamanne ekam nissaye panca kamme panca
Vipake  ekam  ahare  panca  indriye  panca  jhane  panca
magge panca vippayutte panca atthiya panca avigate panca.
   [204]  Naupanissayapaccaya  nahetupaccaya sahajate ekam ...
Annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam vipake ekam ahare
ekam  indriye  ekam jhane ekam vippayutte ekam atthiya ekam
avigate ekam. Sankhittam.
   [205]  Napurejatapaccaya hetuya satta ... arammane tini
adhipatiya  satta  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate satta
annamanne  tini  nissaye  satta  upanissaye  tini  asevane tini
kamme  satta  vipake ekam ahare satta indriye satta jhane
satta  magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte  panca  atthiya
satta natthiya tini vigate tini avigate satta.
   [206]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  arammane  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajate dve annamanne
dve  nissaye dve upanissaye dve asevane ekam kamme dve
vipake  ekam  ahare dve indriye dve jhane dve magge
ekam sampayutte dve vippayutte ekam atthiya dve natthiya dve
vigate dve avigate dve.
   [207] Napurejatapaccaya nahetupaccaya naarammanapaccaya sahajate
ekam  ...  annamanne  ekam nissaye ekam kamme ekam vipake
Ekam  ahare ekam indriye ekam jhane ekam vippayutte ekam
atthiya ekam avigate ekam. Sankhittam.
   [208]  Napacchajatapaccaya hetuya nava ... arammane tini
adhipatiya  nava  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  nava
annamanne  tini  nissaye  nava  upanissaye  tini  purejate  tini
asevane  tini  kamme nava vipake ekam ahare nava indriye
nava  jhane  nava  magge  nava  sampayutte  tini  vippayutte nava
atthiya nava natthiya tini vigate tini avigate nava.
   [209]  Napacchajatapaccaya  nahetupaccaya  arammane  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajate dve annamanne
dve nissaye dve upanissaye dve purejate dve asevane dve
kamme  dve  vipake ekam ahare dve indriye dve jhane
dve  magge ekam sampayutte dve vippayutte dve atthiya dve
natthiya dve vigate dve avigate dve
   [210]  Napacchajatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
sahajate  ekam  ... annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam
vipake ekam ahare ekam indriye ekam jhane ekam vippayutte
ekam atthiya ekam avigate ekam. Sankhittam.
   [211]  Naasevanapaccaya  hetuya nava ... arammane tini
adhipatiya  nava  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  nava
Annamanne  tini nissaye nava upanissaye tini purejate tini kamme
nava  vipake ekam ahare nava indriye nava jhane nava magge
nava  sampayutte  tini  vippayutte  nava  atthiya nava natthiya tini
vigate tini avigate nava.
   [212]  Naasevanapaccaya  nahetupaccaya  arammane  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajate dve annamanne
dve  nissaye dve upanissaye dve purejate dve kamme dve
vipake  ekam  ahare dve indriye dve jhane dve magge
ekam  sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiya dve natthiya
dve vigate dve avigate dve.
   [213]  Naasevanapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
sahajate  ekam  ... annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam
vipake ekam ahare ekam indriye ekam jhane ekam vippayutte
ekam atthiya ekam avigate ekam. Sankhittam.
   [214]  Nakammapaccaya  hetuya  tini  ...  arammane tini
adhipatiya  tini  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini
annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  purejate  tini
asevane  tini  ahare  tini  indriye tini jhane tini magge
tini  sampayutte  tini  vippayutte  tini  atthiya  tini  natthiya
tini vigate tini avigate tini.
   [215] Nakammapaccaya nahetupaccaya arammane ekam ... Anantare
ekam  samanantare  ekam  sahajate  ekam annamanne ekam nissaye
ekam  upanissaye  ekam purejate ekam asevane ekam ahare
ekam indriye ekam jhane ekam sampayutte ekam vippayutte ekam
atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [216]  Nakammapaccaya nahetupaccaya naarammanapaccaya sahajate
ekam  ...  annamanne  ekam  nissaye  ekam  ahare  ekam
atthiya ekam avigate ekam. Sankhittam.
   [217]  Navipakapaccaya  hetuya  nava  ... arammane tini
adhipatiya  nava  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  nava
annamanne tini nissaye nava upanissaye tini purejate tini asevane
tini  kamme  nava  ahare nava indriye nava jhane nava magge
nava  sampayutte  tini  vippayutte  nava  atthiya nava natthiya tini
vigate tini avigate nava.
   [218] Navipakapaccaya nahetupaccaya arammane dve ... Anantare
dve  samanantare  dve  sahajate  dve annamanne dve nissaye
dve upanissaye dve purejate dve asevane dve kamme dve
ahare dve indriye dve jhane dve magge ekam sampayutte
dve  vippayutte  dve  atthiya dve natthiya dve vigate dve
avigate dve.
   [219] Navipakapaccaya nahetupaccaya naarammanapaccaya sahajate
ekam  ...  annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam ahare
ekam  indriye  ekam jhane ekam vippayutte ekam atthiya ekam
avigate ekam. Sankhittam.
   [220] Naaharapaccaya sahajate ekam ... annamanne ekam
nissaye  ekam  kamme ekam indriye ekam atthiya ekam avigate
ekam. Sankhittam.
   [221] Naindriyapaccaya sahajate ekam ... annamanne ekam
nissaye  ekam  kamme ekam ahare ekam atthiya ekam avigate
ekam. Sankhittam.
   [222]  Najhanapaccaya  arammane ekam ... anantare ekam
samanantare  ekam  sahajate  ekam  annamanne ekam nissaye ekam
upanissaye ekam purejate ekam kamme ekam vipake ekam ahare
ekam  indriye  ekam  sampayutte  ekam vippayutte ekam atthiya
ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam. Sankhittam.
   [223] Namaggapaccaya nahetupaccaya arammane ekam ... Anantare
ekam  samanantare  ekam  sahajate  ekam annamanne ekam nissaye
ekam upanissaye ekam purejate ekam asevane ekam kamme ekam
vipake ekam ahare ekam indriye ekam jhane ekam sampayutte
ekam  vippayutte  ekam  atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam
Avigate ekam.
   [224]  Namaggapaccaya nahetupaccaya naarammanapaccaya sahajate
ekam ... annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam vipake ekam
ahare ekam indriye ekam jhane ekam vippayutte ekam atthiya
ekam avigate ekam. Sankhittam.
   [225]  Nasampayuttapaccaya hetuya panca ... adhipatiya panca
sahajate  panca  annamanne  ekam  nissaye  panca  kamme  panca
vipake  ekam  ahare panca indriye panca jhane panca magge
panca vippayutte panca atthiya panca avigate panca.
   [226]  Nasampayuttapaccaya  nahetupaccaya sahajate ekam ...
Annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam vipake ekam ahare
ekam  indriye  ekam jhane ekam vippayutte ekam atthiya ekam
avigate ekam. Sankhittam.
   [227]  Navippayuttapaccaya  hetuya tini ... arammane tini
adhipatiya  tini  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini
annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  asevane  tini
kamme  tini  vipake  ekam  ahare  tini indriye tini jhane
tini  magge  tini  sampayutte  tini  atthiya  tini  natthiya  tini
vigate tini avigate tini.
   [228]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  arammane  dve
...  Anantare  dve  samanantare dve sahajate dve annamanne
dve  nissaye dve upanissaye dve asevane ekam kamme dve
ahare dve indriye dve jhane dve magge ekam sampayutte
dve atthiya dve natthiya dve vigate dve avigate dve.
   [229]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
sahajate  ekam  ... annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam
ahare ekam indriye ekam atthiya ekam avigate ekam. Sankhittam.
   [230] Nonatthipaccaya ... novigatapaccaya hetuya panca ...
Adhipatiya  panca  sahajate  panca  annamanne  ekam nissaye panca
kamme  panca  vipake ekam ahare panca indriye panca jhane
panca  magge  panca  vippayutte  panca  atthiya  panca  avigate
panca.
   [231]  Novigatapaccaya  nahetupaccaya  sahajate  ekam ...
Annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam vipake ekam ahare
ekam  indriye  ekam jhane ekam vippayutte ekam atthiya ekam
avigate ekam.
   [232]   Novigatapaccaya   nahetupaccaya  naarammanapaccaya
adhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  naannamannapaccaya
sahajate  ekam  ...  nissaye  ekam kamme ekam vipake ekam
ahare ekam indriye ekam jhane ekam vippayutte ekam atthiya
Ekam avigate ekam.
   [233] Novigatapaccaya nahetupaccaya . sankhittam. Nakammapaccaya
sahajate  ekam  ...  nissaye  ekam  ahare  ekam  atthiya
ekam avigate.
   [234] Novigatapaccaya nahetupaccaya . sankhittam. Nakammapaccaya
navipakapaccaya  naaharapaccaya  sahajate  ekam  ...  nissaye
ekam atthiya ekam avigate ekam.
   [235] Novigatapaccaya nahetupaccaya . sankhittam. Nakammapaccaya
navipakapaccaya   naaharapaccaya   naindriyapaccaya  najhanapaccaya
namaggapaccaya  nasampayuttapaccaya  navippayuttapaccaya  nonatthipaccaya
sahajate ekam ... Nissaye ekam atthiya ekam avigate ekam.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
          Paticcavaro nitthito.
            Sahajatavaro
   [236] Kusalam dhammam sahajato kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya
kusalam  ekam  khandham  sahajata  tayo  khandha  tayo  khandhe
sahajato  eko  khandho  dve  khandhe sahajata dve khandha .
Kusalam  dhammam  sahajato  abyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
kusale  khandhe  sahajatam cittasamutthanam rupam . kusalam dhammam sahajato
Kusalo  ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya kusalam
ekam  khandham  sahajata  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam tayo
khandhe  sahajato  eko  khandho cittasamutthananca rupam dve khandhe
sahajata dve khandha cittasamutthananca rupam.
   [237]  Akusalam  dhammam  sahajato  akusalo  dhammo uppajjati
hetupaccaya  akusalam ekam khandham sahajata tayo khandha tayo khandhe
sahajato  eko  khandho  dve  khandhe sahajata dve khandha .
Akusalam  dhammam  sahajato  abyakato  dhammo  uppajjati hetupaccaya
akusale khandhe sahajatam cittasamutthanam rupam . akusalam dhammam sahajato
akusalo  ca  abyakato  ca  dhamma uppajjanti hetupaccaya akusalam
ekam  khandham  sahajata  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam tayo
khandhe  sahajato  eko  khandho  cittasamutthananca  rupam  dve
khandhe sahajata dve khandha cittasamutthananca rupam.
   [238]  Abyakatam dhammam sahajato abyakato dhammo uppajjati
hetupaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham  sahajata
tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo khandhe sahajato eko
khandho  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe sahajata dve khandha
cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam  khandham
sahajata  tayo  khandha  katatta  ca  rupam tayo khandhe sahajato
eko  khandho katatta ca rupam dve khandhe sahajata dve khandha
Katatta  ca  rupam  khandhe  sahajatam  vatthu  vatthum sahajata khandha
ekam  mahabhutam  sahajata  tayo  mahabhuta tayo mahabhute sahajatam
ekam  mahabhutam  dve  mahabhute sahajata dve mahabhuta mahabhute
sahajatam cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam.
   [239]  Kusalanca  abyakatanca  dhammam  sahajato  abyakato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  kusale  khandhe  ca  mahabhute  ca
sahajatam  cittasamutthanam  rupam  .  akusalanca  abyakatanca  dhammam
sahajato  abyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  akusale
khandhe ca mahabhute ca sahajatam cittasamutthanam rupam.
       Yatha paticcavare evam vittharetabbam.
   [240]  Hetuya  nava  arammane  tini ... adhipatiya nava
anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  nava  annamanne
tini  nissaye  nava  upanissaye  tini  purejate  tini  asevane
tini  kamme  nava  vipake  ekam  ahare  nava  indriye nava
jhane  nava  magge  nava  sampayutte  tini  vippayutte  nava
atthiya nava natthiya tini vigate tini avigate nava.
           Anulomam nitthitam.
       Yatha paticcavaraganana evam ganetabbam.
   [241]  Akusalam  dhammam  sahajato  akusalo  dhammo uppajjati
nahetupaccaya  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  sahajato
Vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [242]  Abyakatam dhammam sahajato abyakato dhammo uppajjati
nahetupaccaya  ahetukam  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham
sahajata  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe
sahajato  eko khandho cittasamutthananca rupam dve khandhe sahajata
dve   khandha   cittasamutthananca   rupam   ahetukapatisandhikkhane
vipakabyakatam  ekam  khandham sahajata tayo khandha katatta ca rupam
tayo  khandhe sahajato eko khandho katatta ca rupam dve khandhe
sahajata  dve  khandha  katatta  ca  rupam  khandhe sahajatam vatthu
vatthum  sahajata  khandha  ekam  mahabhutam  sahajata tayo mahabhuta
tayo  mahabhute  sahajatam  ekam  mahabhutam dve mahabhute sahajata
dve   mahabhuta   mahabhute   sahajatam   cittasamutthanam  rupam
katattarupam upadarupam bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam  ekam  mahabhutam  sahajata  tayo  mahabhuta  .pe.
Mahabhute sahajatam katattarupam upadarupam.
       Yatha paticcavare evam vittharetabbam.
   [243] Nahetuya dve naarammane panca ... naadhipatiya nava
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye   panca   napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare ekam
Naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
           Paccaniyam nitthitam.
   [244]  Hetupaccaya  naarammane panca ... naadhipatiya nava
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca  napurejate satta napacchajate nava naasevane
nava   nakamme   tini   navipake  nava  nasampayutte  panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [245]  Nahetupaccaya  arammane dve ... anantare dve
samanantare  dve  sahajate  dve  annamanne  dve  nissaye
dve  upanissaye  dve  purejate  dve asevane dve kamme
dve  vipake  ekam  ahare dve indriye dve jhane dve
magge  ekam  sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiya dve
natthiya dve vigate dve avigate dve.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
          Sahajatavaro nitthito.
    Paticcattham nama sahajatattham sahajatattham nama paticcattham.
            Paccayavaro
   [246]  Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya  kusalam  ekam  khandham paccaya tayo khandha tayo khandhe
paccaya  eko khandho dve khandhe paccaya dve khandha . kusalam
dhammam  paccaya  abyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  kusale
khandhe  paccaya  cittasamutthanam  rupam . kusalam dhammam paccaya kusalo
ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  kusalam  ekam
khandham  paccaya  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo khandhe
paccaya  eko  khandho  cittasamutthananca rupam dve khandhe paccaya
dve khandha cittasamutthananca rupam.
   [247]  Akusalam  dhammam  paccaya  akusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya  akusalam  ekam khandham paccaya tayo khandha tayo khandhe
paccaya  eko  khandho  dve  khandhe  paccaya  dve khandha .
Akusalam  dhammam  paccaya  abyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
akusale  khandhe paccaya cittasamutthanam rupam . akusalam dhammam paccaya
akusalo  ca  abyakato  ca  dhamma uppajjanti hetupaccaya akusalam
ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo
khandhe  paccaya  eko  khandho  cittasamutthananca rupam dve khandhe
paccaya dve khandha cittasamutthananca rupam.
   [248]  Abyakatam  dhammam paccaya abyakato dhammo uppajjati
hetupaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham  paccaya
tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe paccaya eko
khandho  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paccaya dve khandha
cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam  khandham
paccaya  tayo  khandha  katatta  ca  rupam  tayo  khandhe paccaya
eko  khandho  katatta ca rupam dve khandhe paccaya dve khandha
katatta  ca  rupam  khandhe  paccaya  vatthu  vatthum  paccaya khandha
ekam  mahabhutam  paccaya  tayo  mahabhuta  tayo mahabhute paccaya
ekam  mahabhutam  dve  mahabhute  paccaya dve mahabhuta mahabhute
paccaya   cittasamutthanam   rupam  katattarupam  upadarupam  vatthum
paccaya vipakabyakata kiriyabyakata khandha.
   {248.1}  Abyakatam  dhammam  paccaya kusalo dhammo uppajjati
hetupaccaya vatthum paccaya kusala khandha . abyakatam dhammam paccaya
akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya vatthum paccaya akusala khandha.
Abyakatam  dhammam paccaya kusalo ca abyakato ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya vatthum paccaya kusala khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam
rupam  .  abyakatam dhammam paccaya akusalo ca abyakato ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya  vatthum  paccaya  akusala  khandha mahabhute
paccaya cittasamutthanam rupam.
   [249]  Kusalanca  abyakatanca  dhammam  paccaya kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya  kusalam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya
tayo  khandha  tayo  khandhe  ca  vatthunca  paccaya eko khandho
dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha . Kusalanca abyakatanca
dhammam  paccaya  abyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  kusale
khandhe  ca  mahabhute  ca  paccaya  cittasamutthanam rupam . kusalanca
abyakatanca  dhammam  paccaya  kusalo  ca  abyakato  ca  dhamma
uppajjanti  hetupaccaya  kusalam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya
tayo  khandha  tayo  khandhe  ca  vatthunca  paccaya eko khandho
dve  khandhe  ca  vatthunca paccaya dve khandha kusale khandhe ca
mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam.
   [250]  Akusalanca  abyakatanca dhammam paccaya akusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya  akusalam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya
tayo  khandha  tayo  khandha  ca  vatthunca  paccaya eko khandho
dve  khandhe  ca  vatthunca  paccaya  dve  khandha  . akusalanca
abyakatanca  dhammam  paccaya abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya
akusale  khandhe  ca  mahabhute  ca  paccaya cittasamutthanam rupam .
Akusalanca  abyakatanca  dhammam  paccaya  akusalo  ca  abyakato
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  akusalam ekam khandhanca vatthunca
paccaya  tayo  khandha  tayo  khandhe  ca vatthunca paccaya eko
Khandho  dve  khandhe  ca  vatthunca  paccaya dve khandha akusale
khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam.
   [251]  Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha tayo
khandhe paccaya eko khandho dve khandhe paccaya dve khandha.
   [252]  Akusalam  dhammam  paccaya  akusalo  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya  akusalam  ekam  khandham  paccaya  tayo khandha tayo
khandhe paccaya eko khandho dve khandhe paccaya dve khandha .
Abyakatam   dhammam   paccaya   abyakato   dhammo  uppajjati
arammanapaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham paccaya
tayo  khandha  tayo  khandhe  paccaya  eko khandho dve khandhe
paccaya  dve  khandha  patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam  khandham
paccaya  tayo  khandha  tayo  khandhe paccaya eko khandho dve
khandhe  paccaya  dve  khandha  vatthum  paccaya  khandha cakkhayatanam
paccaya   cakkhuvinnanam   sotayatanam   paccaya   sotavinnanam
ghanayatanam   paccaya   ghanavinnanam   jivhayatanam   paccaya
jivhavinnanam  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam  vatthum  paccaya
vipakabyakata kiriyabyakata khandha.
   [253]  Abyakatam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo uppajjati
arammanapaccaya  vatthum  paccaya  kusala  khandha  .  abyakatam
Dhammam  paccaya  akusalo  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  vatthum
paccaya akusala khandha.
   [254]  Kusalanca  abyakatanca  dhammam  paccaya kusalo dhammo
uppajjati   arammanapaccaya   kusalam  ekam  khandhanca  vatthunca
paccaya  tayo  khandha  .pe.  dve  khandhe ca vatthunca paccaya
dve khandha.
   [255]  Akusalanca  abyakatanca dhammam paccaya akusalo dhammo
uppajjati   arammanapaccaya  akusalam  ekam  khandhanca  vatthunca
paccaya  tayo  khandha  .pe.  dve  khandhe ca vatthunca paccaya
dve khandha.
   [256]  Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
adhipatipaccaya  kusalam  ekam  khandham  paccaya  tini  . akusalam dhammam
paccaya  akusalo  dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  akusalam  ekam
khandham  paccaya  tini  .  abyakatam  dhammam  paccaya  abyakato
dhammo   uppajjati  adhipatipaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam
ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  ekam
mahabhutam  paccaya  tayo  mahabhuta  mahabhute paccaya cittasamutthanam
rupam  upadarupam  vatthum  paccaya  vipakabyakata  kiriyabyakata
khandha  .  abyakatam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
adhipatipaccaya  vatthum  paccaya  kusala  khandha  . yatha hetupaccayam
Evam vittharetabbam.
   [257]  Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
anantarapaccaya  ...  samanantarapaccaya ... . yatha arammanapaccayam
evam vittharetabbam.
   [258]  Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
sahajatapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paccaya  tini . akusalam dhammam
paccaya  tini  .  abyakatam  dhammam  paccaya  abyakato  dhammo
uppajjati   sahajatapaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam
khandham  paccaya  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane
ekam mahabhutam paccaya bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam  ekam  mahabhutam  paccaya  .pe.  mahabhute  paccaya
katattarupam  upadarupam  cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam  .pe.
Kayayatanam  paccaya  kayavinnanam  vatthum  paccaya  vipakabyakata
kiriyabyakata  khandha  .  abyakatam  dhammam paccaya kusalo dhammo
uppajjati  sahajatapaccaya  vatthum  paccaya  kusala  khandha . yatha
hetupaccayam evam vittharetabbam.
   [259]  Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
annamannapaccaya  ekam  .  akusalam  dhammam  paccaya akusalo dhammo
uppajjati  annamannapaccaya  ekam  .  abyakatam  dhammam  paccaya
abyakato   dhammo  uppajjati  annamannapaccaya  vipakabyakatam
Kiriyabyakatam  ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha  .pe.  dve
khandhe  paccaya  dve  khandha  patisandhikkhane  vipakabyakatam ekam
khandham  paccaya  tayo khandha vatthu ca .pe. dve khandhe paccaya
dve  khandha  vatthu ca khandhe paccaya vatthu vatthum paccaya khandha
ekam  mahabhutam  paccaya  tayo  mahabhuta  .pe.  dve mahabhute
paccaya dve mahabhuta bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam  ekam  mahabhutam  paccaya  tayo  mahabhuta  .pe.
Dve  mahabhute  paccaya  dve  mahabhuta  cakkhayatanam  paccaya
cakkhuvinnanam  .pe.  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam  vatthum
paccaya  vipakabyakata  kiriyabyakata  khandha . abyakatam dhammam
paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati  annamannapaccaya  vatthum paccaya
kusala khandha. Yatha arammanapaccayam evam vittharetabbam.
   [260]  Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
nissayapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paccaya  tayo khandha . yatha
sahajatapaccayam evam vittharetabbam.
   [261] Kusalam dhammam paccaya kusalo dhammo uppajjati upanissayapaccaya
kusalam ekam khandham paccaya. Arammanapaccayasadisam.
   [262]  Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
purejatapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paccaya  tayo khandha .pe.
Dve  khandhe paccaya dve khandha vatthum purejatapaccaya . akusalam
Dhammam  paccaya  akusalo  dhammo  uppajjati  purejatapaccaya akusalam
ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha  .pe. dve khandhe paccaya
dve khandha vatthum purejatapaccaya.
   {262.1} Abyakatam dhammam paccaya abyakato dhammo uppajjati
purejatapaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham paccaya
tayo khandha .pe. Dve khandhe paccaya dve khandha vatthum purejatapaccaya
cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam  .pe.  kayayatanam  paccaya
kayavinnanam  vatthum  paccaya  vipakabyakata  kiriyabyakata khandha
vatthum purejatapaccaya.
   {262.2}  Abyakatam  dhammam  paccaya kusalo dhammo uppajjati
purejatapaccaya vatthum paccaya kusala khandha vatthum purejatapaccaya.
Abyakatam  dhammam  paccaya  akusalo dhammo uppajjati purejatapaccaya
vatthum paccaya akusala khandha vatthum purejatapaccaya.
   {262.3}  Kusalanca  abyakatanca dhammam paccaya kusalo dhammo
uppajjati  purejatapaccaya  kusalam  ekam  khandhanca  vatthunca paccaya
tayo khandha .pe. dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha vatthum
purejatapaccaya  .  akusalanca  abyakatanca  dhammam paccaya akusalo
dhammo  uppajjati  purejatapaccaya  akusalam  ekam  khandhanca vatthunca
paccaya tayo khandha .pe. dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha
vatthum purejatapaccaya.
   [263] Kusalam dhammam paccaya kusalo dhammo uppajjati asevanapaccaya
Kusalam  ekam  khandham  paccaya  .pe.  akusalam  dhammam  paccaya
akusalo  dhammo  uppajjati  asevanapaccaya  akusalam  ekam  khandham
paccaya  .pe.  abyakatam  dhammam  paccaya  abyakato  dhammo
uppajjati  asevanapaccaya  kiriyabyakatam  ekam  khandham  paccaya
tayo  khandha  tayo  khandhe  paccaya  eko khandho dve khandhe
paccaya  dve  khandha  vatthum  paccaya  kiriyabyakata  khandha .
Abyakatam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo uppajjati asevanapaccaya
vatthum  paccaya  kusala  khandha . abyakatam dhammam paccaya akusalo
dhammo  uppajjati  asevanapaccaya vatthum paccaya akusala khandha .
Kusalanca  abyakatanca  dhammam  paccaya  .pe. akusalanca abyakatanca
dhammam  paccaya  akusalo  dhammo  uppajjati  asevanapaccaya akusalam
ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha .pe.
   [264]  Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
kammapaccaya kusalam ekam khandham paccaya tini . akusalam dhammam paccaya
akusalo  dhammo  uppajjati  kammapaccaya  tini  .  abyakatam dhammam
paccaya  abyakato  dhammo  uppajjati  kammapaccaya  vipakabyakatam
kiriyabyakatam  ekam  khandham  paccaya  .pe.  patisandhikkhane  ekam
mahabhutam   paccaya   .pe.   asannasattanam   ekam  mahabhutam
paccaya  .pe.  mahabhute paccaya katattarupam upadarupam cakkhayatanam
paccaya  cakkhuvinnanam  .pe.  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam
Vatthum paccaya vipakabyakata kiriyabyakata khandha.
   {264.1}  Abyakatam  dhammam  paccaya kusalo dhammo uppajjati
kammapaccaya vatthum paccaya kusala khandha . abyakatam dhammam paccaya
akusalo dhammo uppajjati kammapaccaya vatthum paccaya akusala khandha.
Kusalanca  abyakatanca dhammam paccaya kusalo ca abyakato ca dhamma
uppajjanti  kammapaccaya  .pe.  akusalanca  abyakatanca  dhammam
paccaya  akusalo  ca  abyakato ca dhamma uppajjanti kammapaccaya
akusalam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  .pe.  akusale khandhe
ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam.
   [265]  Abyakatam  dhammam paccaya abyakato dhammo uppajjati
vipakapaccaya   vipakabyakatam  ekam  khandham  paccaya  .pe.
Patisandhikkhane  ekam  mahabhutam  paccaya  .pe.  cakkhayatanam paccaya
cakkhuvinnanam  .pe.  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam  vatthum
paccaya vipakabyakata khandha.
   [266] Kusalam dhammam paccaya kusalo dhammo uppajjati aharapaccaya
kusalam  ekam  khandham  paccaya  tini  .  akusalam  dhammam  paccaya
tini  .  abyakatam  dhammam  paccaya  abyakato  dhammo  uppajjati
aharapaccaya  .pe.  patisandhikkhane  .pe.  aharasamutthanam ekam
mahabhutam   .pe.   cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam  .pe.
Kayayatanam  paccaya  kayavinnanam  vatthum  paccaya  vipakabyakata
Kiriyabyakata khandha. Paripunnam.
   [267]  Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
indriyapaccaya  .pe.  asannasattanam  ekam mahabhutam paccaya .pe.
Cakkhayatanam   paccaya   cakkhuvinnanam   .pe.   kayayatanam
paccaya  kayavinnanam  vatthum  paccaya vipakabyakata kiriyabyakata
khandha indriyapaccaya. Yatha kammapaccaya evam vittharetabbam.
   [268]  Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
jhanapaccaya  maggapaccaya  .  jhanapaccayapi  maggapaccayapi .
Yatha hetupaccaya evam vittharetabbam.
   [269]  Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
sampayuttapaccaya. Arammanapaccayasadisam.
   [270]  Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paccaya  tayo khandha .pe.
Dve  khandhe  paccaya dve khandha vatthum vippayuttapaccaya . kusalam
dhammam  paccaya  abyakato  dhammo  uppajjati  vippayuttapaccaya
kusale  khandhe paccaya cittasamutthanam rupam khandhe vippayuttapaccaya .
Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  ca abyakato ca dhamma uppajjanti
vippayuttapaccaya kusalam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca
rupam   .pe.   dve   khandhe   paccaya   dve   khandha
cittasamutthananca  rupam  khandha  vatthum  vippayuttapaccaya  cittasamutthanam
Rupam khandhe vippayuttapaccaya.
   {270.1}  Akusalam  dhammam  paccaya  akusalo dhammo uppajjati
vippayuttapaccaya akusalam ekam khandham paccaya tayo khandha .pe. Dve
khandhe  paccaya dve khandha vatthum vippayuttapaccaya . akusalam dhammam
paccaya  abyakato  dhammo  uppajjati  vippayuttapaccaya  akusale
khandhe  paccaya cittasamutthanam rupam khandhe vippayuttapaccaya . akusalam
dhammam paccaya akusalo ca abyakato ca dhamma uppajjanti vippayuttapaccaya
akusalam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam .pe. Dve
khandhe paccaya dve khandha cittasamutthananca rupam khandha vatthum vippayuttapaccaya
cittasamutthanam rupam khandhe vippayuttapaccaya.
   {270.2} Abyakatam dhammam paccaya abyakato dhammo uppajjati
vippayuttapaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham paccaya
tayo khandha cittasamutthananca rupam .pe. dve khandhe paccaya dve
khandha  cittasamutthananca  rupam  khandha  vatthum  vippayuttapaccaya
cittasamutthanam   rupam   khandhe   vippayuttapaccaya   patisandhikkhane
vipakabyakatam  ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha  katatta  ca
rupam .pe. dve khandhe paccaya dve khandha katatta ca rupam khandha
vatthum   vippayuttapaccaya   katattarupam  khandhe  vippayuttapaccaya
khandhe  paccaya  vatthu  vatthum  paccaya  khandha  khandha  vatthum
vippayuttapaccaya  vatthu  khandhe  vippayuttapaccaya  ekam  mahabhutam
Paccaya  .pe.  mahabhute  paccaya  cittasamutthanam  rupam katattarupam
upadarupam   khandhe   vippayuttapaccaya   cakkhayatanam   paccaya
cakkhuvinnanam  .pe.  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam  vatthum
paccaya   vipakabyakata   kiriyabyakata   khandha   vatthum
vippayuttapaccaya.
   {270.3}  Abyakatam  dhammam  paccaya kusalo dhammo uppajjati
vippayuttapaccaya vatthum paccaya kusala khandha vatthum vippayuttapaccaya.
Abyakatam  dhammam  paccaya  akusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccaya
vatthum  paccaya  akusala  khandha vatthum vippayuttapaccaya . abyakatam
dhammam paccaya kusalo ca abyakato ca dhamma uppajjanti vippayuttapaccaya
vatthum  paccaya  kusala  khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam
khandha vatthum vippayuttapaccaya cittasamutthanam rupam khandhe vippayuttapaccaya.
   {270.4} Abyakatam dhammam paccaya akusalo ca abyakato ca dhamma
uppajjanti  vippayuttapaccaya  vatthum paccaya akusala khandha mahabhute
paccaya cittasamutthanam rupam khandha vatthum vippayuttapaccaya cittasamutthanam
rupam  khandhe  vippayuttapaccaya . kusalanca abyakatanca dhammam paccaya
kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccaya kusalam ekam khandhanca vatthunca
paccaya tayo khandha tayo khandhe ca vatthunca paccaya eko khandho dve
khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha vatthum vippayuttapaccaya. Kusalanca
Abyakatanca   dhammam   paccaya  abyakato  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccaya kusale khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam
rupam khandhe vippayuttapaccaya.
   {270.5}  Kusalanca  abyakatanca  dhammam  paccaya  kusalo ca
abyakato  ca  dhamma  uppajjanti  vippayuttapaccaya  kusalam  ekam
khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo  khandha tayo khandhe ca vatthunca
paccaya eko khandho dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha
kusale  khandhe  ca  mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam khandha
vatthum  vippayuttapaccaya  cittasamutthanam rupam khandhe vippayuttapaccaya .
Akusalanca  abyakatanca  dhammam  paccaya  akusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccaya  akusalam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha
.pe. Dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha vatthum vippayuttapaccaya.
   {270.6}  Akusalanca  abyakatanca  dhammam  paccaya abyakato
dhammo  uppajjati  vippayuttapaccaya  akusale khandhe ca mahabhute ca
paccaya  cittasamutthanam  rupam  khandhe  vippayuttapaccaya  . akusalanca
abyakatanca dhammam paccaya akusalo ca abyakato ca dhamma uppajjanti
vippayuttapaccaya  akusalam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha
.pe. dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha akusale khandhe ca
mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam khandha vatthum vippayuttapaccaya
cittasamutthanam rupam khandhe vippayuttapaccaya.
   [271]  Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
atthipaccaya  .pe.  atthipaccaya  sahajatapaccayasadisam  katabbam .
Natthipaccaya  vigatapaccaya  arammanapaccayasadisam  .  avigatapaccaya
sahajatapaccayasadisam.
   [272]  Hetuya  sattarasa  arammane  satta  adhipatiya
sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  sattarasa
annamanne  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejate
satta  asevane  satta  kamme  sattarasa  vipake ekam ahare
sattarasa  indriye  sattarasa  jhane  sattarasa  magge  sattarasa
sampayutte  satta  vippayutte  sattarasa  atthiya  sattarasa  natthiya
satta vigate satta avigate sattarasa.
   [273]  Hetupaccaya  arammane  satta  ...  adhipatiya
sattarasa  anantare  satta samanantare satta sahajate sattarasa .pe.
Avigate sattarasa.
   [274]  Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatiya satta (sabbattha
satta) ... Vipake ekam avigate satta.
   [275] Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya anantarapaccaya
samanantarapaccaya      sahajatapaccaya      annamannapaccaya
nissayapaccaya   upanissayapaccaya  purejatapaccaya  asevanapaccaya
kamme satta ... Ahare satta avigate satta.
   [276] Hetupaccaya arammanapaccaya purejatapaccaya asevanapaccaya
kammapaccaya aharapaccaya vigatapaccaya avigate satta.
   [277]   Hetupaccaya   arammanapaccaya   purejatapaccaya
kammapaccaya vipakapaccaya ahare ekam ... Avigate ekam.
   [278]   Hetupaccaya   arammanapaccaya   purejatapaccaya
kammapaccaya vipakapaccaya aharapaccaya vigatapaccaya avigate ekam.
            Hetumulakam.
   [279] Arammanapaccaya hetuya satta ... Adhipatiya satta .pe.
Arammanamulakam yatha hetumulakam evam vittharetabbam.
   [280] Adhipatipaccaya hetuya sattarasa . anantarapaccaya ...
Samanantarapaccaya hetuya satta . sahajatapaccaya ... Annamannapaccaya
nissayapaccaya  upanissayapaccaya  purejatapaccaya ... asevanapaccaya
hetuya  satta  ...  arammane  satta  adhipatiya satta anantare
satta  samanantare  satta  sahajate  satta annamanne satta nissaye
satta  upanissaye  satta  purejate  satta  kamme satta ahare
satta  indriye  satta  jhane satta magge satta sampayutte satta
vippayutte  satta  atthiya  satta  natthiya  satta  vigate  satta
avigate satta.
   [281] Kammapaccaya ... Vipakapaccaya hetuya ekam ... Arammane
ekam adhipatiya ekam anantare ekam samanantare ekam sahajate ekam
Annamanne  ekam  nissaye  ekam upanissaye ekam purejate ekam
kamme  ekam  ahare  ekam indriye ekam jhane ekam magge
ekam  sampayutte  ekam  vippayutte  ekam  atthiya ekam natthiya
ekam vigate ekam avigate ekam.
   [282]  Aharapaccaya  ...  indriyapaccaya  jhanapaccaya
maggapaccaya   sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya   atthipaccaya
natthipaccaya vigatapaccaya ... Avigatapaccaya hetuya sattarasa ... Arammane
satta vigate satta.
         Paccayavare anulomam nitthitam.
   [283]  Akusalam  dhammam  paccaya  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccaya
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   {283.1} Abyakatam dhammam paccaya abyakato dhammo uppajjati
nahetupaccaya ahetukam vipakabyakatam kiriyabyakatam ekam khandham paccaya
tayo khandha cittasamutthananca rupam .pe. Dve khandhe paccaya dve khandha
cittasamutthananca  rupam  ahetukapatisandhikkhane vipakabyakatam ekam khandham
paccaya tayo khandha katatta ca rupam .pe. Dve khandhe paccaya dve khandha
katatta ca rupam khandhe paccaya vatthu vatthum paccaya khandha ekam mahabhutam
paccaya  tayo  mahabhuta  .pe.  mahabhute  paccaya cittasamutthanam
rupam  katattarupam  upadarupam  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam  ...  asannasattanam  ekam  mahabhutam  paccaya  tayo
mahabhuta  .pe. mahabhute paccaya katattarupam upadarupam cakkhayatanam
paccaya  cakkhuvinnanam  .pe.  kayayatanam paccaya kayavinnanam vatthum
paccaya ahetukavipakabyakata kiriyabyakata khandha.
   {283.2}  Abyakatam  dhammam paccaya akusalo dhammo uppajjati
nahetupaccaya vatthum paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho .
Akusalanca  abyakatanca  dhammam  paccaya  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthunca
paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [284]  Kusalam  dhammam  paccaya  abyakato  dhammo uppajjati
naarammanapaccaya kusale khandhe paccaya cittasamutthanam rupam.
   Yatha paticcavare naarammanapaccaya evam vittharetabbam.
   [285]  Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccaya  kusalam  ekam  khandham  paccaya  tini . akusalam dhammam
paccaya  tini  .  abyakatam  dhammam  paccaya  patisandhikkhane .pe.
Abyakatam  paripunnam  katabbam  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam paccaya .pe. Cakkhayatanam
paccaya  cakkhuvinnanam  .pe.  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam
vatthum  paccaya  vipakabyakata  kiriyabyakata khandha . abyakatam
dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  vatthum
Paccaya  kusala  khandha  .pe.  yatha  anulome  sahajatapaccayam
evam ganetabbam.
   [286]  Kusalam  dhammam  paccaya  abyakato  dhammo uppajjati
naanantarapaccaya   ...   nasamanantarapaccaya   naannamannapaccaya
naupanissayapaccaya  napurejatapaccaya ... . yatha paticcavare evam
vittharetabbam.
   [287]  Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
napacchajatapaccaya  ...  naasevanapaccaya  cakkhayatanam  paccaya
cakkhuvinnanam   .pe.   napacchajatapaccayampi   naasevanapaccayampi
paripunnam sattarasa. Yatha anulome sahajatapaccayam evam vittharetabbam.
   [288] Kusalam dhammam paccaya kusalo dhammo uppajjati nakammapaccaya
kusale  khandhe  paccaya   kusala  cetana  .  akusalam  dhammam
paccaya  akusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  akusale khandhe
paccaya  akusala  cetana  .  abyakatam dhammam paccaya abyakato
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  kiriyabyakate  khandhe  paccaya
kiriyabyakata cetana bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Ekam  mahabhutam  paccaya  .pe. mahabhute paccaya upadarupam vatthum
paccaya kiriyabyakata cetana.
   {288.1}  Abyakatam  dhammam  paccaya kusalo dhammo uppajjati
nakammapaccaya  vatthum  paccaya  kusala  cetana  . abyakatam dhammam
paccaya    akusalo    dhammo   uppajjati   nakammapaccaya
Vatthum  paccaya  akusala  cetana  .  kusalanca  abyakatanca dhammam
paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya kusale khandhe ca
vatthunca  paccaya  kusala  cetana  . akusalanca abyakatanca dhammam
paccaya  akusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  akusale khandhe
ca vatthunca paccaya akusala cetana.
   [289]  Kusalam  dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati
navipakapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paccaya  tini . akusalam dhammam
paccaya  tini  .  abyakatam  dhammam  paccaya  abyakato  dhammo
uppajjati  navipakapaccaya  kiriyabyakatam  ekam  khandham paccaya tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  .pe.  dve  khandhe paccaya dve
khandha  cittasamutthananca  rupam  ekam  mahabhutam  paccaya  tayo
mahabhuta  .pe.  mahabhute  paccaya  cittasamutthanam rupam upadarupam
bahiram  ...  aharasamutthanam ... utusamutthanam asannasattanam ekam
mahabhutam paccaya tayo mahabhuta .pe. mahabhute paccaya katattarupam
upadarupam  vatthum  paccaya  kiriyabyakata  khandha  .  abyakatam
dhammam  paccaya  kusalo  dhammo  uppajjati  navipakapaccaya  vatthum
paccaya kusala khandha. Vipakam thapetva sabbattha vittharetabbam.
   [290]  Abyakatam  dhammam paccaya abyakato dhammo uppajjati
naaharapaccaya  ... naindriyapaccaya ... najhanapaccaya cakkhayatanam
paccaya  cakkhuvinnanam  .pe.  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam
Najhane  imam  nanakaranam . ... namaggapaccaya cakkhayatanam paccaya
cakkhuvinnanam  .pe.  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam  vatthum
paccaya  ahetukavipakabyakata  kiriyabyakata  khandha namagge imam
nanakaranam . avasesam yatha paticcavare paccaniyam evam vittharetabbam.
Nasampayuttapaccaya    navippayuttapaccaya    nonatthipaccaya   .
Kusalam  dhammam  paccaya  abyakato  dhammo  uppajjati novigatapaccaya
kusale  khandhe  paccaya  cittasamutthanam  rupam  . yatha paticcavare
evam vittharetabbam.
   [291]  Nahetuya  cattari  naarammane  panca  naadhipatiya
sattarasa   naanantare  panca  nasamanantare  panca  naannamanne
panca   naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate
sattarasa  naasevane  sattarasa  nakamme  satta  navipake  sattarasa
naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam
nasampayutte   panca   navippayutte   tini   nonatthiya  panca
novigate panca.
   [292] Nahetupaccaya naarammane ekam ... Naadhipatiya cattari
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naannamanne ekam naupanissaye
ekam  napurejate  dve napacchajate cattari naasevane cattari
nakamme  ekam  navipake cattari naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte dve
Nonatthiya ekam novigate ekam.
   [293]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naadhipatiya  ekam
naanantare ekam nasamanantare ekam (sabbattha ekam) nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [294] Naarammanapaccaya nahetuya ekam ... naadhipatiya panca
naanantare   panca   nasamantare   panca   naannamanne  panca
naupanissaye  panca napurejate panca napacchajate panca naasevane
panca nakamme ekam navipake panca naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte panca navippayutte ekam
nonatthiya panca novigate panca.
   [295]  Naarammanapaccaya  nahetupaccaya  naadhipatiya  ekam
... Novigate ekam.
   [296] Naadhipatipaccaya nahetuya cattari ... Naarammane panca
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye panca napurejate satta napacchajate sattarasa naasevane
sattarasa nakamme satta navipake sattarasa naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte panca navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [297]  Naadhipatipaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
... naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne ekam naupanissaye
Ekam  napurejate  dve napacchajate cattari naasevane cattari
nakamme  ekam  navipake cattari naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte dve
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [298]   Naadhipatipaccaya   nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naanantare ekam (sabbattha ekam) . naanantarapaccaya nasamanantarapaccaya
naannamannapaccaya naupanissayapaccaya naarammanapaccayasadisam.
   [299] Napurejatapaccaya nahetuya dve ... Naarammane panca
naadhipatiya  satta  naanantare  panca  nasamanantare panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napacchajate  satta  naasevane  satta
nakamme  tini  navipake  satta  naahare  ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte panca navippayutte tini
nonatthiya panca novigate panca.
   [300]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya dve naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne
ekam naupanissaye ekam napacchajate dve naasevane dve nakamme
ekam navipake dve naahare ekam naindriye ekam najhane ekam
namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte dve nonatthiya ekam
novigate  ekam  . napurejatapaccaya nahetupaccaya naarammanapaccaya
Naadhipatiya ekam (sabbattha ekam) ... Novigate ekam.
   [301] Napacchajatapaccaya ... Naasevanapaccaya nahetuya cattari
...  naarammane  panca  naadhipatiya  sattarasa  naanantare  panca
nasamanantare  panca  naannamanne panca naupanissaye panca napurejate
satta   napacchajate   sattarasa   nakamme   satta  navipake
sattarasa naahare ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam
nasampayutte panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [302]  Naasevanapaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya cattari naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne
ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  dve napacchajate cattari
nakamme  ekam  navipake cattari naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte dve
nonatthiya  ekam  novigate ekam . naasevanapaccaya nahetupaccaya
naarammanapaccaya  naadhipatiya  ekam (sabbattha ekam) ... novigate
ekam.
   [303]  Nakammapaccaya nahetuya ekam ... naarammane ekam
naadhipatiya  satta  naanantare  ekam  nasamanantare ekam naannamanne
ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  tini  napacchajate  satta
naasevane  satta navipake satta naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte ekam navippayutte tini
Nonatthiya  ekam  novigate  ekam  .  nakammapaccaya nahetupaccaya
naarammane ekam (sabbattha ekam) ... Novigate ekam.
   [304] Navipakapaccaya nahetuya cattari ... Naarammane panca
naadhipatiya   sattarasa   naanantare  panca  nasamanantare  panca
naannamanne  panca naupanissaye panca napurejate satta napacchajate
sattarasa  naasevane  sattarasa  nakamme  satta  naahare  ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [305]  Navipakapaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya cattari naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne
ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  dve napacchajate cattari
naasevane cattari nakamme ekam naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte dve
... nonatthiya ekam novigate ekam . navipakapaccaya nahetupaccaya
naarammanapaccaya naadhipatiya ekam (sabbattha ekam) ... Novigate ekam.
   [306]  Naaharapaccaya  nahetuya  ekam  (sabbattha  ekam)
... novigate ekam. Naindriyapaccaya nahetuya ekam (sabbattha ekam).
Najhanapaccaya  nahetuya  ekam  (sabbattha  ekam)  . namaggapaccaya
nahetuya ekam (sabbattha ekam). Nasampayuttapaccaya naarammanapaccayasadisam.
   [307] Navippayuttapaccaya nahetuya dve ... Naarammane ekam
naadhipatiya  tini  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naannamanne
ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  tini  napacchajate  tini
naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [308]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya dve naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne
ekam   naupanissaye  ekam  napurejate  dve  napacchajate
dve naasevane dve nakamme ekam navipake dve naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
nonatthiya  ekam  novigate ekam . navippayuttapaccaya nahetupaccaya
naarammanapaccaya  naadhipatiya  ekam  (sabbattha ekam) nonatthipaccaya
novigatapaccaya naarammanapaccayasadisam.
         Paccayavare paccaniyam nitthitam.
   [309] Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya sattarasa
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca napurejate satta napacchajate satta naasevane
sattarasa  nakamme  satta  navipake  sattarasa  nasampayutte  panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [310]  Hetupaccaya  arammanapaccaya  naadhipatiya  satta
... napurejate tini napacchajate satta naasevane satta nakamme
satta navipake satta navippayutte tini.
   [311] Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya anantarapaccaya
samanantarapaccaya   sahajatapaccaya   annamannapaccaya  nissayapaccaya
upanissayapaccaya    purejatapaccaya    napacchajate    satta
... Naasevane satta nakamme satta navipake satta.
   [312] Hetupaccaya arammanapaccaya purejatapaccaya asevanapaccaya
napacchajate satta ... Nakamme satta navipake satta.
   [313]   Hetupaccaya   arammanapaccaya   purejatapaccaya
asevanapaccaya kammapaccaya aharapaccaya indriyapaccaya jhanapaccaya
maggapaccaya   sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya   atthipaccaya
natthipaccaya   vigatapaccaya   avigatapaccaya  napacchajate  satta
... Navipake satta.
   [314] Hetupaccaya arammanapaccaya purejatapaccaya kammapaccaya
vipakapaccaya napacchajate ekam ... Naasevane ekam.
   [315] Hetupaccaya arammanapaccaya purejatapaccaya kammapaccaya
vipakapaccaya    aharapaccaya    .pe.    avigatapaccaya
napacchajate ekam ... Naasevane ekam.
   [316] Arammanapaccaya nahetuya cattari ... Naadhipatiya satta
Napurejate  tini  napacchajate  satta  naasevane  satta nakamme
satta navipake satta najhane ekam namagge ekam navippayutte tini.
   [317]  Arammanapaccaya  hetupaccaya  naadhipatiya satta ...
Napurejate tini napacchajate satta naasevane satta nakamme satta
navipake satta navippayutte tini. Yatha hetumulakam evam ganetabbam.
   [318] Adhipatipaccaya naarammane panca ... naanantare panca
nasamanantare   panca   naannamanne  panca  naupanissaye  panca
napurejate satta napacchajate sattarasa naasevane sattarasa nakamme
satta  navipake  sattarasa  nasampayutte  panca  navippayutte  tini
nonatthiya  panca  novigate  panca  .  adhipatipaccaya  hetupaccaya
sankhittam  .  anantarapaccaya  hetupaccaya  samanantarapaccaya  yatha
arammanamulakam evam vittharetabbam.
   [319] Sahajatapaccaya nahetuya cattari ... Naarammane panca
naadhipatiya   sattarasa   naanantare  panca  nasamanantare  panca
naannamanne   panca   naupanissaye  panca  napurejate  satta
napacchajate  sattarasa  naasevane sattarasa nakamme satta navipake
sattarasa  naahare  ekam  naindriye ekam najhane ekam namagge
ekam  nasampayutte  panca  navippayutte  tini  nonatthiya  panca
novigate panca.
   [320]  Sahajatapaccaya  hetupaccaya  naarammane  panca .
Sankhittam  .  ... navipake sattarasa nasampayutte panca navippayutte
tini  nonatthiya  panca  novigate  panca  .  sahajatapaccaya
hetupaccaya arammanapaccaya. Sankhittam.
   [321]  Annamannapaccaya  nahetuya cattari ... naarammane
ekam naadhipatiya satta naanantare ekam nasamanantare ekam naupanissaye
ekam  napurejate  tini  napacchajate  satta  naasevane  satta
nakamme  satta  navipake  satta  naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte  ekam  navippayutte
tini nonatthiya ekam novigate ekam.
   [322]  Annamannapaccaya  hetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya satta naanantare ekam nasamanantare ekam naupanissaye
ekam napurejate tini napacchajate satta naasevane satta nakamme
satta  navipake  satta  nasampayutte  ekam  navippayutte  tini
nonatthiya  ekam  novigate  ekam  . annamannapaccaya hetupaccaya
arammanapaccaya naadhipatiya satta. Sankhittam.
   [323]  Nissayapaccaya  nahetuya  cattari  .  nissayapaccaya
yatha  sahajatapaccaya  .  upanissayapaccaya  nahetuya  cattari .
Uppanissayapaccaya arammanapaccayasadisam.
   [324] Purejatapaccaya nahetuya cattari ... Naadhipatiya satta
napacchajate  satta  naasevane  satta  nakamme  satta  navipake
Satta  najhane  ekam  namagge  ekam  .pe.  purejatapaccaya
hetupaccaya .pe.
   [325] Asevanapaccaya nahetuya cattari ... Naadhipatiya satta
napurejate  tini  napacchajate satta nakamme satta navipake satta
namagge ekam navippayutte tini.
   [326]  Asevanapaccaya  hetupaccaya  naadhipatiya  satta
...  napurejate  tini napacchajate satta nakamme satta navipake
satta navippayutte tini.
   [327]   Asevanapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
naadhipatiya  satta . sankhittam . asevanapaccaya hetupaccaya .pe.
Purejatapaccaya  kammapaccaya  aharapaccaya  .  sankhittam .
... Avigatapaccaya napacchajate satta ... Navipake satta .pe.
   [328] Kammapaccaya nahetuya cattari ... naarammane panca
naadhipatiya   sattarasa   naanantare  panca  nasamanantare  panca
naannamanne   panca   naupanissaye  panca  napurejate  satta
napacchajate sattarasa naasevane sattarasa navipake sattarasa naahare
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [329] Kammapaccaya hetupaccaya naarammane panca. Sankhittam.
...  Navipake  sattarasa  nasampayutte  panca  navippayutte  tini
Nonatthiya panca novigate panca. Sankhittam.
   [330]  Vipakapaccaya nahetuya ekam ... naarammane ekam
naadhipatiya  ekam  naanantare  ekam  nasamanantare ekam naannamanne
ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam  napacchajate  ekam
naasevane  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte ekam
navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [331]   Vipakapaccaya  hetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya ekam naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne
ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam  napacchajate  ekam
naasevane  ekam  nasampayutte  ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [332] Vipakapaccaya hetupaccaya arammanapaccaya . Sankhittam.
... Purejatapaccaya napacchajate ekam ... Naasevane ekam .pe.
Vipakapaccaya hetupaccaya . sankhittam . purejatapaccaya kammapaccaya
aharapaccaya . sankhittam . ... avigatapaccaya napacchajate ekam
... Naasevane ekam .pe.
   [333] Aharapaccaya nahetuya cattari ... Naarammane panca
naadhipatiya   sattarasa   naanantare  panca  nasamanantare  panca
naannamanne   panca   naupanissaye  panca  napurejate  satta
napacchajate  sattarasa  naasevane  sattarasa  nakamme  satta
Navipake  sattarasa  naindriye  ekam  najhane ekam namagge ekam
nasampayutte   panca   navippayutte   tini   nonatthiya  panca
novigate panca.
   [334]  Aharapaccaya  hetupaccaya  naarammane  panca .
Sankhittam  .  ... navipake sattarasa nasampayutte panca navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca. Sankhittam.
   [335]  Indriyapaccaya  nahetuya  cattari ... naarammane
panca .pe. navipake sattarasa naahare ekam najhane ekam namagge
ekam  nasampayutte  panca  navippayutte  tini  nonatthiya  panca
novigate panca. Indriyapaccaya hetupaccaya. Sankhittam.
   [336]  Jhanapaccaya  nahetuya  cattari  ...  naarammane
panca .pe. ... navipake sattarasa namagge ekam nasampayutte panca
navippayutte   tini  nonatthiya  panca  novigate  panca  .
Jhanapaccaya hetupaccaya. Sankhittam.
   [337]  Maggapaccaya  nahetuya  tini ... naarammane panca
navipake  sattarasa  nasampayutte  panca  navippayutte tini nonatthiya
panca  novigate  panca  .  maggapaccaya  hetupaccaya  naarammane
panca. Sankhittam. Sampayuttapaccaya arammanapaccayasadisam.
   [338]  Vippayuttapaccaya  nahetuya cattari ... naarammane
panca  naadhipatiya  sattarasa  naanantare  panca  nasamanantare  panca
Naannamanne   panca   naupanissaye  panca  napurejate  panca
napacchajate  sattarasa  naasevane sattarasa nakamme satta navipake
sattarasa  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte  panca
nonatthiya panca novigate panca.
   [339]  Vippayuttapaccaya  hetupaccaya  naarammane  panca
...  naadhipatiya  sattarasa  naanantare  panca  nasamanantare  panca
naannamanne   panca   naupanissaye  panca  napurejate  panca
napacchajate  sattarasa  naasevane sattarasa nakamme satta navipake
sattarasa nasampayutte panca nonatthiya panca novigate panca.
   [340]   Vippayuttapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
naadhipatiya  satta  ...  napurejate  ekam  napacchajate  satta
naasevane satta nakamme satta navipake satta.
   [341]   Vippayuttapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
adhipatipaccaya  napacchajate  satta  ... naasevane satta nakamme
satta navipake satta.
   [342]   Vippayuttapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
adhipatipaccaya  purejatapaccaya  asevanapaccaya  napacchajate  satta
... Nakamme satta navipake satta.
   [343]  Vippayuttapaccaya  hetupaccaya  .pe. asevanapaccaya
kammapaccaya  aharapaccaya  avigatapaccaya  napacchajate  satta
... Navipake satta.
   [344]  Vippayuttapaccaya  hetupaccaya  arammanapaccaya .
Sankhittam  .  ...  purejatapaccaya  kammapaccaya  vipakapaccaya
napacchajate ekam ... Naasevane ekam.
   [345]  Vippayuttapaccaya  hetupaccaya  .pe. purejatapaccaya
kammapaccaya  vipakapaccaya  aharapaccaya avigatapaccaya napacchajate
ekam ... Naasevane ekam .pe.
   [346] Atthipaccaya sahajatapaccayasadisam . Natthipaccaya vigatapaccaya
arammanapaccayasadisam. Avigatapaccaya sahajatapaccayasadisam.
       Paccayavare anulomapaccaniyam nitthitam.
   [347] Nahetupaccaya arammane cattari ... Anantare cattari
samanantare  cattari  sahajate  cattari annamanne cattari nissaye
cattari  upanissaye  cattari purejate cattari asevane cattari
kamme  cattari  vipake ekam ahare cattari indriye cattari
jhane  cattari  magge tini sampayutte cattari vippayutte cattari
atthiya cattari natthiya cattari vigate cattari avigate cattari.
   [348]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  sahajate  ekam
...  annamanne  ekam  nissaye ekam kamme ekam vipake ekam
ahare  ekam  indriye  ekam  jhane  ekam  vippayutte ekam
atthiya ekam avigate ekam.
   [349]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya   nasamanantarapaccaya   naannamannapaccaya  sahajate
ekam ... nissaye ekam kamme ekam vipake ekam ahare ekam
indriye  ekam  jhane  ekam  vippayutte  ekam  atthiya ekam
avigate ekam.
   [350]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  naannamannapaccaya naupanissayapaccaya
napurejatapaccaya     napacchajatapaccaya     naasevanapaccaya
nakammapaccaya  sahajate  ekam  ... nissaye ekam ahare ekam
atthiya ekam avigate ekam.
   [351]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya   nakammapaccaya
navipakapaccaya  naaharapaccaya  sahajate ekam ... nissaye ekam
atthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [352]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya   nakammapaccaya
navipakapaccaya  naaharapaccaya  naindriyapaccaya  .  sankhittam .
... Novigatapaccaya sahajate ekam ... nissaye ekam atthiya ekam
avigate ekam.
   [353]  Naarammanapaccaya hetuya panca ... adhipatiya panca
sahajate  panca  annamanne  ekam  nissaye  panca  kamme  panca
vipake  ekam  ahare  panca  indriye  panca  jhane  panca
Magge panca vippayutte panca atthiya panca avigate panca.
   [354]  Naarammanapaccaya  nahetupaccaya  sahajate  ekam
...  annamanne  ekam  nissaye ekam kamme ekam vipake ekam
ahare  ekam  indriye  ekam  jhane  ekam  vippayutte ekam
atthiya ekam avigate ekam. Sankhittam.
   [355] Naadhipatipaccaya hetuya sattarasa ... arammane satta
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  sattarasa  annamanne
satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejate  satta
asevane  satta  kamme  sattarasa vipake ekam ahare sattarasa
indriye  sattarasa  jhane  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiya  sattarasa  natthiya  satta
vigate satta avigate sattarasa.
   [356]  Naadhipatipaccaya  nahetupaccaya  arammane  cattari
...  anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate  cattari
annamanne  cattari  nissaye cattari upanissaye cattari purejate
cattari  asevane cattari kamme cattari vipake ekam ahare
cattari  indriye  cattari  jhane cattari magge tini sampayutte
cattari  vippayutte  cattari  atthiya  cattari  natthiya  cattari
vigate  cattari  avigate  cattari  . naadhipatipaccaya nahetupaccaya
naarammanapaccaya sahajate ekam. Sankhittam. ... Avigate ekam.
   [357]  Naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  naannamannapaccaya
naupanissayapaccaya naarammanapaccayasadisam.
   [358]  Napurejatapaccaya hetuya satta ... arammane tini
adhipatiya  satta  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate satta
annamanne  tini  nissaye  satta  upanissaye  tini  asevane tini
kamme  satta  vipake ekam ahare satta indriye satta jhane
satta  magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte  panca  atthiya
satta natthiya tini vigate tini avigate satta.
   [359]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  arammane  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajate dve annamanne
dve  nissaye dve upanissaye dve asevane ekam kamme dve
vipake  ekam  ahare dve indriye dve jhane dve magge
ekam  sampayutte  dve  vippayutte  ekam  atthiya dve natthiya
dve  vigate dve avigate dve . napurejatapaccaya nahetupaccaya
naarammanapaccaya sahajate ekam. Sankhittam. Avigate ekam.
   [360]  Napacchajatapaccaya  hetuya sattarasa ... arammane
satta  adhipatiya  sattarasa anantare satta samanantare satta sahajate
sattarasa  annamanne  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta
purejate  satta  asevane  satta  kamme sattarasa vipake ekam
ahare  sattarasa indriye sattarasa jhane sattarasa magge sattarasa
Sampayutte  satta  vippayutte  sattarasa  atthiya  sattarasa  natthiya
satta vigate satta avigate sattarasa.
   [361]  Napacchajatapaccaya  nahetupaccaya  arammane cattari
...  anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate  cattari
annamanne   cattari  nissaye  cattari  upanissaye  cattari
purejate cattari asevane cattari kamme cattari vipake ekam
ahare  cattari  indriye  cattari  jhane cattari magge tini
sampayutte  cattari  vippayutte  cattari  atthiya cattari natthiya
cattari  vigate  cattari  avigate  cattari  . napacchajatapaccaya
nahetupaccaya  naarammanapaccaya  sahajate  ekam  .  sankhittam .
... Avigate ekam.
   [362] Naasevanapaccaya hetuya sattarasa ... Arammane satta
adhipatiya  sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajate
sattarasa  annamanne  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta
purejate  satta  kamme  sattarasa vipake ekam ahare sattarasa
indriye  sattarasa  jhane  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiya  sattarasa  natthiya  satta
vigate satta avigate sattarasa.
   [363]  Naasevanapaccaya  nahetupaccaya  arammane  cattari
...  anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate  cattari
Annamanne  cattari  nissaye cattari upanissaye cattari purejate
cattari  kamme  cattari vipake ekam ahare cattari indriye
cattari  jhane  cattari magge tini sampayutte cattari vippayutte
cattari  atthiya  cattari natthiya cattari vigate cattari avigate
cattari  .  naasevanapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
sahajate ekam. Sankhittam. ... Avigate ekam.
   [364]  Nakammapaccaya  hetuya  satta ... arammane satta
adhipatiya  satta  anantare  satta  samanantare satta sahajate satta
annamanne  satta  nissaye  satta  upanissaye  satta  purejate
satta  asevane satta ahare satta indriye satta jhane satta
magge  satta  sampayutte  satta  vippayutte  satta  atthiya satta
natthiya satta vigate satta avigate satta.
   [365] Nakammapaccaya nahetupaccaya arammane ekam ... Anantare
ekam  samanantare  ekam  sahajate  ekam annamanne ekam nissaye
ekam  upanissaye  ekam purejate ekam asevane ekam ahare
ekam  indriye  ekam  jhane  ekam  sampayutte ekam vippayutte
ekam atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [366]  Nakammapaccaya nahetupaccaya naarammanapaccaya sahajate
ekam  ... annamanne ekam nissaye ekam ahare ekam atthiya
ekam avigate ekam. Sankhittam.
   [367] Navipakapaccaya hetuya sattarasa ... arammane satta
adhipatiya  sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajate
sattarasa  annamanne  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta
purejate  satta asevane satta kamme sattarasa ahare sattarasa
indriye  sattarasa  jhane  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiya  sattarasa natthiya satta vigate
satta avigate sattarasa.
   [368]  Navipakapaccaya  nahetupaccaya  arammane  cattari
...  anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate  cattari
annamanne   cattari  nissaye  cattari  upanissaye  cattari
purejate  cattari  asevane  cattari  kamme cattari ahare
cattari  indriye  cattari  jhane cattari magge tini sampayutte
cattari  vippayutte  cattari  atthiya  cattari  natthiya  cattari
vigate cattari avigate cattari.
   [369]   Navipakapaccaya   nahetupaccaya  naarammanapaccaya
sahajate  ekam  ... annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam
ahare  ekam  indriye  ekam  jhane  ekam  vippayutte ekam
atthiya ekam avigate ekam. Sankhittam.
   [370] Naaharapaccaya sahajate ekam ... annamanne ekam
nissaye  ekam  kamme ekam indriye ekam atthiya ekam avigate
Ekam. Sankhittam.
   [371] Naindriyapaccaya sahajate ekam ... annamanne ekam
nissaye  ekam  kamme ekam ahare ekam atthiya ekam avigate
ekam. Sankhittam.
   [372]  Najhanapaccaya  arammane ekam ... anantare ekam
samanantare  ekam  sahajate  ekam  annamanne ekam nissaye ekam
upanissaye ekam purejate ekam kamme ekam vipake ekam ahare
ekam  indriye  ekam  sampayutte  ekam vippayutte ekam atthiya
ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [373]   Najhanapaccaya   nahetupaccaya   naarammanapaccaya
sahajate  ekam  ... annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam
ahare ekam indriye ekam atthiya ekam avigate ekam.
   [374]  Namaggapaccaya  arammane ekam ... anantare ekam
samanantare  ekam  sahajate  ekam  annamanne ekam nissaye ekam
upanissaye ekam purejate ekam asevane ekam kamme ekam vipake
ekam  ahare ekam indriye ekam jhane ekam sampayutte ekam
vippayutte ekam atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [375]   Namaggapaccaya   nahetupaccaya   naarammanapaccaya
sahajate ekam ... annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam vipake
ekam  ahare ekam indriye ekam jhane ekam vippayutte ekam
Atthiya ekam avigate ekam. Sankhittam.
   [376]  Nasampayuttapaccaya hetuya panca ... adhipatiya panca
sahajate  panca  annamanne  ekam  nissaye  panca  kamme  panca
vipake  ekam  ahare panca indriye panca jhane panca magge
panca  vippayutte  panca  atthiya  panca  avigate  panca .
Nasampayuttapaccaya  nahetupaccaya  sahajate  ekam  .  sankhittam .
... Avigate ekam.
   [377]  Navippayuttapaccaya  hetuya tini ... arammane tini
adhipatiya  tini  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini
annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  asevane  tini
kamme  tini  vipake  ekam  ahare  tini indriye tini jhane
tini  magge  tini  sampayutte  tini  atthiya  tini  natthiya  tini
vigate tini avigate tini.
   [378]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  arammane  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajate dve annamanne
dve  nissaye dve upanissaye dve asevane ekam kamme dve
ahare dve indriye dve jhane dve magge ekam sampayutte
dve atthiya dve natthiya dve vigate dve avigate dve.
   [379]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
sahajate  ekam  ... annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam
Ahare ekam indriye ekam atthiya ekam avigate ekam. Sankhittam.
Nonatthipaccaya novigatapaccaya naarammanapaccayasadisam.
        Paccayavare paccaniyanulomam nitthitam.
          Paccayavaro nitthito.
            Nissayavaro
   [380]  Kusalam  dhammam  nissaya  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya  kusalam  ekam  khandham nissaya tayo khandha tayo khandhe
nissaya  eko khandho dve khandhe nissaya dve khandha . kusalam
dhammam  nissaya  abyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  kusale
khandhe  nissaya  cittasamutthanam  rupam . kusalam dhammam nissaya kusalo
ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  kusalam  ekam
khandham  nissaya  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo khandhe
nissaya  eko  khandho  cittasamutthananca rupam dve khandhe nissaya
dve khandha cittasamutthananca rupam.
   [381]  Akusalam  dhammam  nissaya  akusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya  akusalam  ekam  khandham  nissaya  tayo  khandha  .pe.
Dve khandhe nissaya dve khandha . akusalam dhammam nissaya abyakato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya akusale khandhe nissaya cittasamutthanam
rupam  .  akusalam  dhammam  nissaya akusalo ca abyakato ca dhamma
Uppajjanti  hetupaccaya  akusalam  ekam  khandham nissaya tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  .pe.  dve  khandhe  nissaya dve khandha
cittasamutthananca rupam.
   [382]  Abyakatam  dhammam nissaya abyakato dhammo uppajjati
hetupaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham  nissaya
tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe nissaya eko
khandho  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  nissaya dve khandha
cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam  khandham
nissaya  tayo  khandha  katatta  ca  rupam  tayo  khandhe nissaya
eko  khandho  katatta ca rupam dve khandhe nissaya dve khandha
katatta  ca  rupam  khandhe  nissaya  vatthu  vatthum  nissaya khandha
ekam  mahabhutam  nissaya  tayo  mahabhuta  tayo mahabhute nissaya
ekam  mahabhutam  dve  mahabhute  nissaya dve mahabhuta mahabhute
nissaya  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  vatthum nissaya
vipakabyakata kiriyabyakata khandha.
   {382.1}  Abyakatam  dhammam  nissaya kusalo dhammo uppajjati
hetupaccaya  vatthum  nissaya  kusala  khandha  .  abyakatam  dhammam
nissaya  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  vatthum  nissaya
akusala khandha . abyakatam dhammam nissaya kusalo ca abyakato ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  vatthum  nissaya  kusala  khandha
mahabhute   nissaya   cittasamutthanam   rupam   .   abyakatam
Dhammam  nissaya  akusalo  ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya  vatthum  nissaya  akusala  khandha  mahabhute  nissaya
cittasamutthanam rupam.
   [383]  Kusalanca  abyakatanca  dhammam  nissaya kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya  kusalam  ekam  khandhanca  vatthunca  nissaya
tayo khandha .pe. dve khandhe ca vatthunca nissaya dve khandha.
Kusalanca  abyakatanca  dhammam  nissaya  abyakato  dhammo uppajjati
hetupaccaya  kusale  khandhe  ca mahabhute ca nissaya cittasamutthanam
rupam . kusalanca abyakatanca dhammam nissaya kusalo ca abyakato ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  kusalam  ekam  khandhanca  vatthunca
nissaya tayo khandha .pe. dve khandhe ca vatthunca nissaya dve
khandha kusale khandhe ca mahabhute ca nissaya cittasamutthanam rupam.
   {383.1} Akusalanca abyakatanca dhammam nissaya akusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya  akusalam  ekam  khandhanca  vatthunca  nissaya
tayo khandha .pe. dve khandhe ca vatthunca nissaya dve khandha.
Akusalanca  abyakatanca  dhammam  nissaya  abyakato dhammo uppajjati
hetupaccaya  akusale  khandhe ca mahabhute ca nissaya cittasamutthanam
rupam  . akusalanca abyakatanca dhammam nissaya akusalo ca abyakato
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  akusalam ekam khandhanca vatthunca
nissaya  tayo  khandha  .pe.  dve  khandhe ca vatthunca nissaya
Dve  khandha akusale khandhe ca mahabhute ca nissaya cittasamutthanam
rupam.
   [384]  Hetuya  sattarasa arammane satta adhipatiya sattarasa
anantare   satta   samanantare   satta   sahajate   sattarasa
annamanne  satta nissaye sattarasa upanissaye satta purejate satta
asevane  satta  kamme  sattarasa vipake ekam ahare sattarasa
indriye  sattarasa  jhane  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiya  sattarasa  natthiya  satta
vigate satta avigate sattarasa.
         Nissayavare anulomam nitthitam.
   [385]  Akusalam  dhammam  nissaya  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  nissaya
vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  . abyakatam dhammam nissaya
abyakato  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam vipakabyakatam
kiriyabyakatam  ekam  khandham  nissaya  tayo  khandha cittasamutthananca
rupam  tayo  khandhe  nissaya  eko  khandho  cittasamutthananca rupam
dve  khandhe  nissaya  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam
ahetukapatisandhikkhane  vipakabyakatam ekam khandham nissaya tayo khandha
katatta ca rupam .pe. dve khandhe nissaya dve khandha katatta ca
rupam  khandhe  nissaya  vatthu  vatthum  nissaya khandha ekam mahabhutam
Nissaya  tayo  mahabhuta  .pe.  mahabhute  nissaya cittasamutthanam
rupam katattarupam upadarupam bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam
...  asannasattanam  ekam  mahabhutam  nissaya  tayo  mahabhuta
.pe.  mahabhute  nissaya  katattarupam  upadarupam  cakkhayatanam
nissaya  cakkhuvinnanam  .pe.  kayayatanam  nissaya  kayavinnanam
vatthum  nissaya  ahetuka  vipakabyakata kiriyabyakata khandha .
Abyakatam  dhammam  nissaya  akusalo  dhammo  uppajjati nahetupaccaya
vatthum nissaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [386]  Akusalanca  abyakatanca dhammam nissaya akusalo dhammo
uppajjati  nahetupaccaya  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe
ca vatthunca nissaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [387]  Nahetuya  cattari  naarammane  panca  naadhipatiya
sattarasa   naanantare  panca  nasamanantare  panca  naannamanne
panca   naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate
sattarasa  naasevane  sattarasa  nakamme  satta  navipake  sattarasa
naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam
nasampayutte  panca  navippapayutte  tini  nonatthiya  panca novigate
panca.
        Nissayavarassa paccaniyam nitthitam.
   [388] Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya sattarasa
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  sattarasa
naasevane  sattarasa  nakamme  satta navipake sattarasa nasampayutte
panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   Nissayavarassa anulomapaccaniyam nitthitam.
   [389] Nahetupaccaya arammane cattari ... Anantare cattari
samanantare  cattari  sahajate  cattari annamanne cattari nissaye
cattari  upanissaye  cattari purejate cattari asevane cattari
kamme  cattari  vipake ekam ahare cattari indriye cattari
jhane  cattari  magge tini sampayutte cattari vippayutte cattari
atthiya cattari natthiya cattari vigate cattari avigate cattari.
       Nissayavare paccaniyanulomam nitthitam.
     Paccayattham nama nissayattham nissayattham nama paccayattham.
          Nissayavaro nitthito.
            Samsatthavaro
   [390] Kusalam dhammam samsattho kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya
kusalam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha  tayo  khandhe
samsattho  eko  khandho  dve  khandhe  samsattha  dve khandha .
Akusalam  dhammam  samsattho  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
akusalam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha tayo khandhe samsattho
eko  khandho  dve  khandhe  samsattha  dve khandha . abyakatam
dhammam samsattho abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya vipakabyakatam
kiriyabyakatam   ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha  tayo
khandhe  samsattho  eko  khandho dve khandhe samsattha dve khandha
patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha
tayo  khandhe  samsattho  eko  khandho dve khandhe samsattha dve
khandha.
   [391] Kusalam dhammam samsattho kusalo dhammo uppajjati arammanapaccaya
... adhipatipaccaya ... adhipati patisandhikkhane natthi . Anantarapaccaya
samanantarapaccaya   sahajatapaccaya   annamannapaccaya  nissayapaccaya
upanissayapaccaya sabbani padani hetumulakasadisani.
   [392]  Kusalam  dhammam  samsattho  kusalo  dhammo  uppajjati
purejatapaccaya  kusalam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha tayo
khandhe  samsattho  eko  khandho dve khandhe samsattha dve khandha
vatthum  purejatapaccaya  .  akusalam  dhammam  samsattho akusalo dhammo
uppajjati  purejatapaccaya  akusalam ekam khandham samsattha tayo khandha
tayo  khandhe  samsattho  eko  khandho dve khandhe samsattha dve
khandha  vatthum  purejatapaccaya  .  abyakatam  dhammam  samsattho
Abyakato dhammo uppajjati purejatapaccaya vipakabyakatam kiriyabyakatam
ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha  tayo khandhe samsattho eko
khandho dve khandhe samsattha dve khandha vatthum purejatapaccaya.
   [393]  Kusalam  dhammam  samsattho  .pe.  akusalam dhammam .pe.
Abyakatam  dhammam samsattho abyakato dhammo uppajjati asevanapaccaya
kiriyabyakatam ekam khandham samsattha .pe.
   [394] Kusalam dhammam samsattho kusalo dhammo uppajjati kammapaccaya.
Akusalam   dhammam  samsattho  .pe.  abyakatam  dhammam  samsattho
.pe.  abyakatam  dhammam  samsattho  abyakato  dhammo  uppajjati
vipakapaccaya vipakabyakatam .pe.
   [395] Kusalam dhammam samsattho kusalo dhammo uppajjati aharapaccaya
...  indriyapaccaya  jhanapaccaya  maggapaccaya  sampayuttapaccaya
imani padani hetupaccayasadisani.
   [396]  Kusalam  dhammam  samsattho  kusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccaya  kusalam  ekam  khandham  samsattha  tayo khandha .pe.
Dve  khandhe  samsattha  dve  khandha  vatthum  vippayuttapaccaya .
Akusalam  dhammam  .pe.  vatthum  vippayuttapaccaya  .  abyakatam
dhammam .pe. Vatthum vippayuttapaccaya.
   [397] Kusalam dhammam samsattho kusalo dhammo uppajjati atthipaccaya
... Natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya ... Hetupaccayasadisam.
   [398]  Hetuya  tini  arammane  tini  adhipatiya  tini
anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini  annamanne
tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  purejate  tini  asevane
tini  kamme  tini  vipake  ekam  ahare  tini  indriye tini
jhane  tini  magge  tini  sampayutte  tini  vippayutte  tini
atthiya  tini  natthiya  tini  vigate  tini  avigate  tini .
Hetupaccaya arammane tini. Hetumulakam vittharetabbam.
   [399]  Asevanapaccaya  hetuya  tini ... arammane tini
adhipatiya  tini  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini
annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  purejate  tini
kamme  tini  ahare  tini indriye tini jhane tini magge tini
sampayutte  tini  vippayutte  tini  atthiya  tini  natthiya  tini
vigate tini avigate tini.
   [400] Vipakapaccaya hetuya ekam ... Arammane ekam adhipatiya
ekam  anantare  ekam  samanantare ekam sahajate ekam annamanne
ekam  nissaye ekam upanissaye ekam purejate ekam kamme ekam
ahare ekam indriye ekam jhane ekam magge ekam sampayutte
ekam  vippayutte  ekam  atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam
avigate ekam.
         Samsatthavare anulomam nitthitam.
   [401]  Akusalam  dhammam  samsattho  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  samsattho
vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  . abyakatam dhammam samsattho
abyakato  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam vipakabyakatam
kiriyabyakatam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha  tayo  khandhe
samsattho  eko  khandho  dve  khandhe  samsattha  dve  khandha
ahetukapatisandhikkhane  vipakabyakatam ekam khandham samsattha tayo khandha
tayo  khandhe  samsattho  eko  khandho dve khandhe samsattha dve
khandha.
   [402] Kusalam dhammam samsattho kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccaya
...  napurejatapaccaya  aruppe  kusalam  ekam  khandham  samsattha
tayo khandha .pe. Dve khandhe samsattha dve khandha.
   [403]  Akusalam  dhammam  .pe.  abyakatam dhammam .pe. kusalam
dhammam  samsattho  kusalo  dhammo  uppajjati  napacchajatapaccaya ...
Tini. ... Naasevanapaccaya ... Tini.
   [404]  Kusalam  dhammam  samsattho  kusalo  dhammo  uppajjati
nakammapaccaya kusale khandhe samsattha kusala cetana . akusalam dhammam
samsattho  akusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  akusale khandhe
samsattha  akusala  cetana  .  abyakatam dhammam samsattho abyakato
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  kiriyabyakate  khandhe  samsattha
Kiriyabyakata cetana.
   [405] Kusalam dhammam samsattho .pe. akusalam dhammam samsattho .pe.
Abyakatam   dhammam   samsattho   abyakato   dhammo  uppajjati
navipakapaccaya  kiriyabyakatam  ekam  khandham samsattha tayo khandha .
Samsatthavare  paccaniyavibhange  nakamme ca navipake ca patisandhi natthi
avasesesu sabbattha atthi.
   [406]  Abyakatam  dhammam samsattho abyakato dhammo uppajjati
najhanapaccaya  pancavinnanasahagatam  ekam  khandham  samsattha  tayo
khandha .pe. Dve khandhe samsattha dve khandha.
   [407]  Abyakatam  dhammam samsattho abyakato dhammo uppajjati
namaggapaccaya  ahetukam  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham
samsattha  tayo  khandha  .pe.  dve khandhe samsattha dve khandha
ahetukapatisandhikkhane.
   [408]  Kusalam  dhammam  samsattho  kusalo  dhammo  uppajjati
navippayuttapaccaya  aruppe  kusalam  ekam  khandham  samsattha  tayo
khandha .pe. dve khandhe samsattha dve khandha. Akusalam dhammam samsattho
akusalo  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccaya  aruppe  akusalam
ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha  .pe. dve khandhe samsattha
dve  khandha  .  abyakatam  dhammam  samsattho  abyakato  dhammo
uppajjati    navippayuttapaccaya    aruppe    vipakabyakatam
Kiriyabyakatam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha  .pe.  dve
khandhe samsattha dve khandha. Navippayutte patisandhi natthi.
   [409]  Nahetuya  dve  naadhipatiya  tini  napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake
tini najhane ekam namagge ekam navippayutte tini.
   [410] Nahetupaccaya naadhipatiya dve ... napurejate dve
napacchajate  dve naasevane dve nakamme ekam navipake dve
najhane ekam namagge ekam navippayutte dve.
   [411]  Nahetupaccaya  naadhipatipaccaya  napurejate  dve
... napacchajate dve naasevane dve nakamme ekam navipake dve
najhane ekam namagge ekam navippayutte dve.
   [412] Nahetupaccaya naadhipatipaccaya napurejatapaccaya napacchajate
dve ... naasevane dve nakamme ekam navipake dve najhane
ekam namagge ekam navippayutte dve.
   [413]   Nahetupaccaya   naadhipatipaccaya  napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  nakamme  ekam ... navipake
dve namagge ekam navippayutte dve.
   [414]   Nahetupaccaya   naadhipatipaccaya  napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya naasevanapaccaya nakammapaccaya navipake ekam ...
Namagge ekam navippayutte ekam.
   [415] Nahetupaccaya naadhipatipaccaya nakammapaccaya navipakapaccaya
namaggapaccaya navippayutte ekam.
   [416]  Naadhipatipaccaya nahetuya dve ... napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
najhane ekam namagge ekam navippayutte tini.
   [417]  Naadhipatipaccaya  nahetupaccaya napurejate dve ...
Napacchajate dve naasevane dve nakamme ekam navipake dve najhane
ekam namagge ekam navippayutte dve.
   [418] Napurejatapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
namagge ekam navippayutte tini.
   [419]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naadhipatiya  dve
... napacchajate dve naasevane dve nakamme ekam navipake dve
namagge ekam navippayutte dve. Sankhittam.
   [420] Napacchajatapaccaya ... naasevanapaccaya nahetuya dve
...  naadhipatiya  tini  napurejate tini napacchajate tini nakamme
tini navipake tini najhane ekam namagge ekam navippayutte tini.
   [421]  Naasevanapaccaya nahetupaccaya naadhipatiya dve ...
Napurejate dve napacchajate dve nakamme ekam navipake dve najhane
ekam namagge ekam navippayutte dve. Sankhittam.
   [422] Nakammapaccaya nahetuya ekam ... Naadhipatiya tini napurejate
tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  navipake  tini
namagge ekam navippayutte tini.
   [423]   Nakammapaccaya  nahetupaccaya  naadhipatiya  ekam
... napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam navipake ekam
namagge ekam navippayutte ekam. Sankhittam.
   [424]  Navipakapaccaya  nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini nakamme tini
namagge ekam navippayutte tini.
   [425]   Navipakapaccaya   nahetupaccaya   naadhipatipaccaya
napurejatapaccaya  napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya nakamme ekam
... Namagge ekam navippayutte dve.
   [426] Najhanapaccaya nahetuya ekam naadhipatiya ekam napacchajate
ekam naasevane ekam namagge ekam.
   [427] Najhanapaccaya nahetupaccaya naadhipatipaccaya napacchajatapaccaya
naasevanapaccaya namagge ekam.
   [428]  Namaggapaccaya  nahetuya ekam ... naadhipatiya ekam
napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam
navipake ekam najhane ekam navippayutte ekam. Sankhittam.
   [429] Navippayuttapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
Napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme
tini navipake tini namagge ekam.
   [430]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naadhipatiya  dve
... napurejate dve napacchajate dve naasevane dve nakamme ekam
navipake dve namagge ekam.
   [431]   Navippayuttapaccaya   nahetupaccaya  naadhipatipaccaya
napurejatapaccaya  napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  nakammapaccaya
navipakapaccaya namagge ekam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [432]  Hetupaccaya  naadhipatiya  tini ... napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
navippayutte tini.
   [433]   Hetupaccaya  arammanapaccaya  naadhipatiya  tini
napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini nakamme tini
navipake tini navippayutte tini.
   [434]  Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya napurejate
tini ... napacchajate tini naasevane tini nakamme tini navipake
tini navippayutte tini.
   [435] Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya anantarapaccaya
samanantarapaccaya      sahajatapaccaya      annamannapaccaya
Nissayapaccaya  upanissayapaccaya  purejatapaccaya  napacchajate  tini
... Naasevane tini nakamme tini navipake tini.
   [436]  Hetupaccaya  arammanapaccaya  .  sankhittam . ...
Purejatapaccaya asevanapaccaya napacchajate tini ... nakamme tini
navipake tini.
   [437]  Hetupaccaya  arammanapaccaya  .  sankhittam . ...
Purejatapaccaya asevanapaccaya kammapaccaya aharapaccaya. Sankhittam.
... Avigatapaccaya napacchajate tini ... Navipake tini.
   [438] Hetupaccaya arammanapaccaya. Sankhittam. ... Purejata-
paccaya kammapaccaya vipakapaccaya napacchajate ekam ... Naasevane
ekam.
   [439]  Hetupaccaya  arammanapaccaya  .  sankhittam . ...
Purejatapaccaya kammapaccaya vipakapaccaya aharapaccaya . Sankhittam.
... Avigatapaccaya napacchajate ekam ... Naasevane ekam.
   [440]  Arammanapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini nakamme tini
navipake  tini  najhane  ekam  namagge ekam navippayutte tini .
Arammanapaccaya hetupaccaya naadhipatiya tini. Sankhittam.
   [441] Adhipatipaccaya napurejate tini ... napacchajate tini
naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini navippayutte tini .
Adhipatipaccaya  hetupaccaya  .  sankhittam  .  ...  anantarapaccaya
samanantarapaccaya   sahajatapaccaya   annamannapaccaya  nissayapaccaya
upanissayapaccaya. Yatha arammanamulakam evam vittharetabbam.
   [442]  Purejatapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
najhane ekam namagge ekam.
   [443]   Purejatapaccaya  hetupaccaya  naadhipatiya  tini
... napacchajate tini naasevane tini nakamme tini navipake tini.
Sankhittam.
   [444]  Asevanapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini  nakamme  tini navipake tini
namagge ekam navippayutte tini.
   [445]  Asevanapaccaya  hetupaccaya  naadhipatiya  tini ...
Napurejate  tini  napacchajate  tini  nakamme  tini navipake tini
navippayutte tini. Sankhittam.
   [446]  Kammapaccaya  nahetuya  dve  ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  navipake
tini  najhane  ekam  namagge  ekam  navippayutte  tini .
Kammapaccaya hetupaccaya naadhipatiya tini. Sankhittam.
   [447]  Vipakapaccaya  nahetuya ekam ... naadhipatiya ekam
Napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam najhane ekam
namagge  ekam  navippayutte  ekam  .  vipakapaccaya  hetupaccaya
naadhipatiya ekam. Sankhittam.
   [448]  Aharapaccaya  nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini nakamme tini
navipake  tini  najhane  ekam  namagge ekam navippayutte tini .
Aharapaccaya hetupaccaya naadhipatiya tini. Sankhittam.
   [449]  Indriyapaccaya  nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme
tini navipake tini najhane ekam namagge ekam navippayutte tini .
Indriyapaccaya hetupaccaya naadhipatiya tini. Sankhittam.
   [450] Jhanapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini ...
Napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini nakamme tini
navipake  tini  namagge  ekam  navippayutte  tini  . jhanapaccaya
hetupaccaya naadhipatiya tini. Sankhittam.
   [451]  Maggapaccaya  nahetuya  ekam  ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini nakamme tini
navipake  tini  navippayutte  tini  .  maggapaccaya  hetupaccaya
naadhipatiya tini. Sankhittam.
   [452]  Sampayuttapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
Napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme
tini  navipake  tini  najhane  ekam  namagge  ekam  navippayutte
tini. Sampayuttapaccaya hetupaccaya naadhipatiya tini. Sankhittam.
   [453]  Vippayuttapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  ekam  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme
tini navipake tini najhane ekam namagge ekam.
   [454]   Vippayuttapaccaya  hetupaccaya  naadhipatiya  tini
... napurejate ekam napacchajate tini naasevane tini nakamme tini
navipake tini.
   [455]   Vippayuttapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
naadhipatiya tini ... napurejate ekam napacchajate tini naasevane
tini  nakamme  tini  navipake  tini . vippayuttapaccaya hetupaccaya
arammanapaccaya  .  sankhittam . ... purejatapaccaya napacchajate
tini ... naasevane tini nakamme tini navipake tini. Vippayuttapaccaya
hetupaccaya  .  sankhittam  . ... purejatapaccaya asevanapaccaya
kammapaccaya  aharapaccaya  .  sankhittam  .  ...  avigatapaccaya
napacchajate  tini  ...  navipake  tini  .  vippayuttapaccaya
hetupaccaya . sankhittam. ... Purejatapaccaya kammapaccaya vipakapaccaya
aharapaccaya  .  sankhittam  .  ...  avigatapaccaya napacchajate
ekam ... Naasevane ekam.
   [456]  Atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya .
Yatha arammanamulakam evam vittharetabbam.
         Anuloma paccaniyam nitthitam.
   [457]  Nahetupaccaya  arammane dve ... anantare dve
samanantare  dve  sahajate  dve  annamanne dve nissaye dve
upanissaye  dve  purejate  dve  asevane dve kamme dve
vipake  ekam  ahare dve indriye dve jhane dve magge
ekam  sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiya dve natthiya
dve vigate dve avigate dve.
   [458]  Nahetupaccaya  naadhipatipaccaya  arammane  dve .
Sankhittam. ... Avigate dve (sabbattha dve).
   [459] Nahetupaccaya naadhipatipaccaya napurejatapaccaya arammane
dve ... anantare dve samanantare dve sahajate dve annamanne
dve  nissaye dve upanissaye dve asevane ekam kamme dve
vipake ekam ahare dve indriye dve jhane dve magge ekam
sampayutte  dve  vippayutte  ekam  atthiya  dve natthiya dve
vigate dve avigate dve.
   [460]   Nahetupaccaya   naadhipatipaccaya  napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  nakammapaccaya  arammane ekam
...  anantare  ekam  samanantare ekam sahajate ekam annamanne
Ekam nissaye ekam upanissaye ekam ahare ekam indriye ekam
jhane  ekam  sampayutte ekam atthiya ekam natthiya ekam vigate
ekam avigate ekam (sabbattha ekam).
   [461]   Nahetupaccaya   naadhipatipaccaya  napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  nakammapaccaya  navipakapaccaya
namaggapaccaya navippayuttapaccaya arammane ekam ... anantare ekam
samanantare  ekam  sahajate  ekam  annamanne ekam nissaye ekam
upanissaye ekam ahare ekam indriye ekam jhane ekam sampayutte
ekam  atthiya  ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam .
Navipakam namaggam navippayuttam nakammapaccayasadisam.
   [462]  Naadhipatipaccaya hetuya tini ... arammane tini .
Sankhittam  .  ...  avigate  tini  . naadhipatipaccaya nahetupaccaya
arammane dve . sankhittam . ... avigate dve . naadhipatimulakam
nahetumhi thitena nahetumulakasadisam katabbam.
   [463] Napurejatapaccaya hetuya tini ... arammane tini.
Sankhittam . ... asevane tini kamme tini vipake ekam. Sabbani
padani  vittharetabbani . imani alikkhitesu padesu tini panha .
Napurejatamulake nahetuya thitena asevane ca magge ca eko panho
katabbo  .  avasesani  nahetupaccayasadisani  . napacchajatapaccaya
paripunnam naadhipatipaccayasadisam.
   [464]  Nakammapaccaya  hetuya  tini  ...  arammane tini
adhipatiya  tini  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini
annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  purejate  tini
asevane  tini  ahare  tini  indriye tini jhane tini magge
tini  sampayutte  tini  vippayutte  tini  atthiya  tini  natthiya
tini vigate tini avigate tini.
   [465] Nakammapaccaya nahetupaccaya arammane ekam ... Anantare
ekam  samanantare  ekam  sahajate  ekam annamanne ekam nissaye
ekam  upanissaye  ekam purejate ekam asevane ekam ahare
ekam  indriye  ekam  jhane  ekam  sampayutte ekam vippayutte
ekam atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [466] Nakammapaccaya nahetupaccaya naadhipatipaccaya napurejatapaccaya
arammane  ekam  ...  anantare  ekam  samanantare  ekam
sahajate  ekam  annamanne  ekam  nissaye ekam upanissaye ekam
ahare ekam indriye ekam jhane ekam sampayutte ekam atthiya
ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam . avasesani padani
etena upayena vittharetabbani. Sankhittam.
   [467] Navipakapaccaya hetuya tini . sankhittam . paripunnam.
...  Avigate  tini  . navipakapaccaya nahetupaccaya naadhipatipaccaya
napurejatapaccaya arammane dve ... anantare dve samanantare dve
Sahajate  dve  annamanne  dve  nissaye dve upanissaye dve
asevane ekam kamme dve ahare dve indriye dve jhane
dve  magge  ekam  sampayutte dve atthiya dve natthiya dve
vigate  dve  avigate  dve  .  navipakamulakam imam nanakaranam .
Avasesani yatha nahetumulakam.
   [468]  Najhanapaccaya  arammane ekam ... anantare ekam
samanantare  ekam  sahajate  ekam  annamanne ekam nissaye ekam
upanissaye ekam purejate ekam kamme ekam vipake ekam ahare
ekam  indriye  ekam  sampayutte  ekam vippayutte ekam atthiya
ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [469]   Najhanapaccaya   nahetupaccaya   naadhipatipaccaya
napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  namaggapaccaya  arammane ekam
...  anantare  ekam  samanantare ekam sahajate ekam annamanne
ekam  nissaye ekam upanissaye ekam purejate ekam kamme ekam
vipake  ekam  ahare  ekam  indriye  ekam sampayutte ekam
vippayutte ekam atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [470]  Namaggapaccaya  arammane ekam ... anantare ekam
samanantare  ekam  sahajate  ekam  annamanne ekam nissaye ekam
upanissaye  ekam  purejate  ekam  asevane ekam kamme ekam
vipake ekam ahare ekam indriye ekam jhane ekam sampayutte
Ekam  vippayutte  ekam  atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam
avigate ekam.
   [471]   Namaggapaccaya   nahetupaccaya   naadhipatipaccaya
napurejatapaccaya arammane ekam ... anantare ekam samanantare ekam
sahajate  ekam  annamanne  ekam  nissaye ekam upanissaye ekam
kamme  ekam  vipake ekam ahare ekam indriye ekam jhane
ekam  sampayutte  ekam  vippayutte  ekam  atthiya ekam natthiya
ekam  vigate ekam avigate ekam . namaggapaccaya nahetupaccaya .
Sankhittam.
   [472]  Navippayuttapaccaya  hetuya tini ... arammane tini
adhipatiya  tini  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini
annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  asevane  tini
kamme  tini  vipake tini ahare tini indriye tini jhane tini
magge  tini  sampayutte  tini  atthiya  tini  natthiya tini vigate
tini avigate tini.
   [473]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  arammane  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajate dve annamanne
dve  nissaye dve upanissaye dve asevane ekam kamme dve
ahare dve indriye dve jhane dve magge ekam sampayutte
dve atthiya dve natthiya dve vigate dve avigate dve.
   [474] Navippayuttapaccaya nahetupaccaya naadhipatipaccaya napurejata-
paccaya  napacchajatapaccaya naasevanapaccayamulakampi nahetumulakasadisam .
Nakammapaccaya   navipakapaccaya   namaggapaccaya   imani   tini
mulani ekasadisani . ... arammane ekam anantare ekam samanantare
ekam  sahajate  ekam  annamanne  ekam nissaye ekam upanissaye
ekam  ahare ekam indriye ekam jhane ekam sampayutte ekam
atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
          Samsatthavaro nitthito.
           Sampayuttavaro
   [475]  Kusalam  dhammam  sampayutto  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya  kusalam ekam khandham sampayutta tayo khandha tayo khandhe
sampayutto eko khandho dve khandhe sampayutta dve khandha.
   [476]  Akusalam  dhammam  sampayutto  akusalo dhammo uppajjati
hetupaccaya akusalam ekam khandham sampayutta tayo khandha tayo khandhe
sampayutto eko khandho dve khandhe sampayutta dve khandha.
   [477] Abyakatam dhammam sampayutto abyakato dhammo uppajjati
hetupaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham  sampayutta
tayo  khandha  tayo  khandhe sampayutto eko khandho dve khandhe
Sampayutta  dve  khandha  patisandhikkhane  vipakabyakatam ekam khandham
sampayutta  tayo  khandha  tayo  khandhe  sampayutto eko khandho
dve khandhe sampayutta dve khandha. Sankhittam.
   [478]  Hetuya  tini  arammane  tini  adhipatiya  tini
anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini  annamanne
tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  purejate  tini  asevane
tini  kamme  tini  vipake  ekam  ahare  tini  indriye tini
jhane  tini  magge  tini  sampayutte  tini  vippayutte  tini
atthiya tini natthiya tini vigate tini avigate tini.
           Anulomam nitthitam.
   [479]  Akusalam  dhammam  sampayutto  akusalo dhammo uppajjati
nahetupaccaya  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  sampayutto
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [480] Abyakatam dhammam sampayutto abyakato dhammo uppajjati
nahetupaccaya  ahetukam  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham
sampayutta  tayo  khandha  tayo  khandhe  sampayutto eko khandho
dve  khandhe  sampayutta  dve  khandha  ahetukapatisandhikkhane
vipakabyakatam  ekam  khandham  sampayutta  tayo khandha tayo khandhe
sampayutto  eko  khandho dve khandhe sampayutta dve khandha .
Sankhittam.
   [481]  Nahetuya  dve  naadhipatiya  tini  napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake
tini najhane ekam namagge ekam navippayutte tini.
           Paccaniyam nitthitam.
   [482]  Hetupaccaya  naadhipatiya  tini ... napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
navippayutte tini.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [483]  Nahetupaccaya  arammane dve ... anantare dve
samanantare  dve  sahajate  dve  annamanne dve nissaye dve
upanissaye  dve  purejate  dve  asevane dve kamme dve
vipake ekam ahare dve indriye dve jhane ekam magge ekam
sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiya  dve natthiya dve
vigate dve avigate dve.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
         Sampayuttavaro nitthito.
Samsatthattham nama sampayuttattham sampayuttattham nama samsatthattham.
            Panhavaro
   [484]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo
kusala  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena  paccayo .
Kusalo  dhammo  abyakatassa  dhammassa  hetupaccayena paccayo kusala
hetu cittasamutthananam rupanam hetupaccayena paccayo . kusalo dhammo
kusalassa  ca  abyakatassa  ca dhammassa hetupaccayena paccayo kusala
hetu  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena
paccayo.
   [485] Akusalo dhammo akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo
akusala  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena  paccayo .
Akusalo  dhammo  abyakatassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo
akusala  hetu  cittasamutthananam  rupanam  hetupaccayena  paccayo .
Akusalo  dhammo  akusalassa ca abyakatassa ca dhammassa hetupaccayena
paccayo  akusala  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo.
   [486]  Abyakato  dhammo abyakatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo  vipakabyakata  kiriyabyakata hetu sampayuttakanam khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena  paccayo  patisandhikkhane
vipakabyakata  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  katatta  ca rupanam
Hetupaccayena paccayo.
   [487]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo  danam  datva  silam  samadiyitva  uposathakammam  katva tam
paccavekkhati  pubbe  sucinnani  paccavekkhati  jhana  vutthahitva
jhanam  paccavekkhati  sekkha  gotrabhum  paccavekkhanti  vodanam
paccavekkhanti  sekkha  magga  vutthahitva  maggam  paccavekkhanti
sekkha  va  puthujjana  va  kusalam  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti   cetopariyananena  kusalacittasamangissa  cittam  jananti
akasanancayatanakusalam   vinnanancayatanakusalassa   arammanapaccayena
paccayo    akincannayatanakusalam    nevasannanasannayatanakusalassa
arammanapaccayena   paccayo   kusala   khandha   iddhividhananassa
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo.
   [488]  Kusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa arammanapaccayena
paccayo  danam  datva  silam  samadiyitva  uposathakammam  katva tam
assadeti  abhinandati  tam  arabbha rago uppajjati ditthi uppajjati
vicikiccha  uppajjati  uddhaccam  uppajjati  domanassam uppajjati pubbe
sucinnani  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  rago  uppajjati
ditthi  uppajjati  vicikiccha  uppajjati  uddhaccam uppajjati domanassam
uppajjati  jhana  vutthahitva  jhanam  assadeti  abhinandati  tam
Arabbha  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati  vicikiccha  uppajjati
uddhaccam  uppajjati  jhane  parihine  vippatisarissa  domanassam
uppajjati.
   [489]  Kusalo  dhammo abyakatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  araha  magga  vutthahitva  maggam  paccavekkhati  pubbe
sucinnani   paccavekkhati  kusalam  aniccato  dukkhato  anattato
vipassati   cetopariyananena   kusalacittasamangissa  cittam  janati
sekkha  va  puthujjana  va  kusalam  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti  kusale  niruddhe  vipako  tadarammanata uppajjati kusalam
assadeti  abhinandati  tam  arabbha rago uppajjati ditthi uppajjati
vicikiccha  uppajjati  uddhaccam  uppajjati domanassam uppajjati akusale
niruddhe  vipako  tadarammanata  uppajjati  akasanancayatanakusalam
vinnanancayatanavipakassa   ca   kiriyassa   ca  arammanapaccayena
paccayo    akincannayatanakusalam    nevasannanasannayatanavipakassa
ca  kiriyassa  ca  arammanapaccayena  paccayo  kusala  khandha
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [490]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  ragam  assadeti  abhinandati  tam arabbha rago uppajjati
ditthi  uppajjati  vicikiccha  uppajjati  uddhaccam uppajjati domanassam
Uppajjati  ditthim  assadeti  abhinandati tam arabbha rago uppajjati
ditthi  uppajjati  vicikiccha  uppajjati  uddhaccam uppajjati domanassam
uppajjati  vicikiccham  arabbha  vicikiccha  uppajjati  ditthi uppajjati
uddhaccam  uppajjati  domanassam  uppajjati  uddhaccam  arabbha uddhaccam
uppajjati  ditthi  uppajjati  vicikiccha uppajjati domanassam uppajjati
domanassam  arabbha  domanassam  uppajjati  ditthi  uppajjati vicikiccha
uppajjati uddhaccam uppajjati.
   [491]  Akusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa arammanapaccayena
paccayo   sekkha  pahinakilese  paccavekkhanti  vikkhambhitakilese
paccavekkhanti  pubbe  samudacinne  kilese  jananti  sekkha va
puthujjana  va  akusalam  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
cetopariyananena   akusalacittasamangissa  cittam  jananti  akusala
khandha      cetopariyananassa     pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa      anagatamsananassa      avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   [492]  Akusalo dhammo abyakatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  araha pahinakilese paccavekkhati pubbe samudacinne kilese
janati akusalam aniccato dukkhato anattato vipassati cetopariyananena
akusalacittasamangissa  cittam janati sekkha va puthujjana va akusalam
aniccato dukkhato anattato
Vipassanti  akusale  niruddhe  vipako  tadarammanata  uppajjati
akusalam  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  rago  uppajjati
ditthi   uppajjati   vicikiccha   uppajjati  uddhaccam  uppajjati
domanassam  uppajjati  akusale  niruddhe  vipako  tadarammanata
uppajjati     akusala     khandha     cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [493] Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo   araha   phalam   paccavekkhati  nibbanam  paccavekkhati
nibbanam  phalassa  avajjanaya  arammanapaccayena  paccayo  araha
cakkhum  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  sotam  ...  ghanam
jivham  kayam  rupe  sadde  gandhe  rase  photthabbe vatthum ...
Vipakabyakate  kiriyabyakate  khandhe  aniccato dukkhato anattato
vipassati  dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya
saddam  sunati  cetopariyananena vipakabyakatakiriyabyakatacittasamangissa
cittam   janati   akasanancayatanakiriyam   vinnanancayatanakiriyassa
arammanapaccayena paccayo akincannayatanakiriyam
nevasannanasannayatanakiriyassa     arammanapaccayena    paccayo
rupayatanam  cakkhuvinnanassa  arammanapaccayena  paccayo  saddayatanam
sotavinnanassa  gandhayatanam  ghanavinnanassa  rasayatanam jivhavinnanassa
Photthabbayatanam      kayavinnanassa      arammanapaccayena
paccayo   abyakata  khandha  iddhividhananassa  cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa     anagatamsananassa     avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   [494]  Abyakato  dhammo kusalassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  sekkha  phalam  paccavekkhanti  nibbanam  paccavekkhanti
nibbanam   gotrabhussa   vodanassa   maggassa  arammanapaccayena
paccayo  sekkha  va  puthujjana  va  cakkhum  aniccato  dukkhato
anattato vipassanti sotam ... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe
rase  photthabbe  vatthum ... vipakabyakate kiriyabyakate khandhe
aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  dibbena  cakkhuna  rupam
passanti  dibbaya  sotadhatuya  saddam  sunanti  cetopariyananena
vipakabyakatakiriyabyakatacittasamangissa  cittam  jananti  abyakata
khandha  iddhividhananassa  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa
anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo.
   [495]  Abyato  dhammo akusalassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  cakkhum  assadeti  abhinandati  tam arabbha rago uppajjati
ditthi  uppajjati  vicikiccha  uppajjati  uddhaccam uppajjati domanassam
uppajjati  sotam  ... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase
photthabbe vatthum ... vipakabyakate kiriyabyakate khandhe assadeti
Abhinandati  tam  arabbha  rago  uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha
uppajjati uddhaccam uppajjati domanassam uppajjati.
   [496]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati   .  arammanadhipati:
danam  datva  silam  samadiyitva uposathakammam katva tam garum katva
paccavekkhati  pubbe  sucinnani  garum  katva  paccavekkhati  jhana
vutthahitva  jhanam  garum  katva  paccavekkhati  sekkha gotrabhum garum
katva  paccavekkhanti  vodanam  garum  katva  paccavekkhanti sekkha
magga  vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti . sahajatadhipati:
kusaladhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [497]  Kusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo  arammanadhipati:  danam datva silam samadiyitva uposathakammam
katva  tam  garum  katva  assadeti  abhinandati  tam  garum
katva  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati  pubbe  sucinnani
garum  katva  assadeti  abhinandati tam garum katva rago uppajjati
ditthi  uppajjati  jhana  vutthahitva  jhanam  garum katva assadeti
abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati.
   [498]  Kusalo  dhammo  abyakatassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati   .  arammanadhipati:
araha  magga  vutthahitva  maggam  garum  katva  paccavekkhati .
Sahajatadhipati:  kusaladhipati  cittasamutthananam  rupanam  adhipatipaccayena
paccayo  .  kusalo  dhammo  kusalassa  ca abyakatassa ca dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  sahajatadhipati:  kusaladhipati  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [499]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati   .  arammanadhipati:
ragam  garum  katva  assadeti  abhinandati  tam  garum katva rago
uppajjati  ditthi  uppajjati  ditthi  garum katva assadeti abhinandati
tam  garum  katva rago uppajjati ditthi uppajjati . sahajatadhipati:
akusaladhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [500]  Akusalo  dhammo  abyakatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   sahajatadhipati:  akusaladhipati  cittasamutthananam  rupanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [501]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  sahajatadhipati:  akusaladhipati  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [502]  Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati   .  arammanadhipati:
araha phalam garum katva paccavekkhati nibbanam garum katva paccavekkhati
nibbanam  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati:
Vipakabyakata  kiriyabyakata  adhipati  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [503]  Abyakato  dhammo  kusalassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  arammanadhipati:  sekkha  phalam  garum  katva paccavekkhanti
nibbanam  garum  katva  paccavekkhanti  nibbanam gotrabhussa vodanassa
maggassa adhipatipaccayena paccayo.
   [504]  Abyakato  dhammo  akusalassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  arammanadhipati:  cakkhum  garum  katva  assadeti abhinandati
tam  garum  katva rago uppajjati ditthi uppajjati sotam ... ghanam
jivham  kayam  rupe  sadde  gandhe  rase  photthabbe vatthum ...
Vipakabyakate  kiriyabyakate  khandhe  garum  katva  assadeti
abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati.
   [505]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo  purima  purima  kusala  khandha  pacchimanam  pacchimanam
kusalanam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa
anulomam vodanassa gotrabhu maggassa vodanam maggassa anantarapaccayena
paccayo.
   [506]  Kusalo  dhammo  abyakatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  kusalam  vutthanassa  maggo  phalassa  sekkhanam  anulomam
phalasamapattiya   nirodha  vutthahantassa  nevasannanasannayatanakusalam
Phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [507]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purima  purima  akusala  khandha  pacchimanam  pacchimanam
akusalanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [508]  Akusalo  dhammo abyakatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo akusalam vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [509] Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo   purima   purima   vipakabyakata   kiriyabyakata
khandha  pacchimanam  pacchimanam  vipakabyakatanam  kiriyabyakatanam
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  bhavangam  avajjanaya  kiriyam
vutthanassa   arahato   anulomam   phalasamapattiya   nirodha
vutthahantassa  nevasannanasannayatanakiriyam phalasamapattiya anantarapaccayena
paccayo.
   [510]  Abyakato  dhammo  kusalassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo avajjana kusalanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [511]  Abyakato  dhammo akusalassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo avajjana akusalanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [512]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  samanantarapaccayena
paccayo  purima  purima  kusala  khandha  pacchimanam  pacchimanam
kusalanam  khandhanam  samanantarapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa
Anulomam vodanassa gotrabhu maggassa vodanam maggassa samanantarapaccayena
paccayo.
   [513]  Kusalo  dhammo abyakatassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo  kusalam  vutthanassa  maggo  phalassa  sekkhanam  anulomam
phalasamapattiya   nirodha  vutthahantassa  nevasannanasannayatanakusalam
phalasamapattiya samanantarapaccayena paccayo.
   [514]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo  purima  purima  akusala  khandha  pacchimanam  pacchimanam
akusalanam khandhanam samanantarapaccayena paccayo.
   [515]  Akusalo dhammo abyakatassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo akusalam vutthanassa samanantarapaccayena paccayo.
   [516] Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo   purima   purima   vipakabyakata   kiriyabyakata
khandha  pacchimanam  pacchimanam  vipakabyakatanam  kiriyabyakatanam
khandhanam  samanantarapaccayena  paccayo  bhavangam  avajjanaya  kiriyam
vutthanassa   arahato   anulomam   phalasamapattiya   nirodha
vutthahantassa nevasannanasannayatanakiriyam phalasamapattiya samanantarapaccayena
paccayo.
   [517]  Abyakato  dhammo kusalassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo avajjana kusalanam khandhanam samanantarapaccayena paccayo.
   [518]  Abyakato dhammo akusalassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo avajjana akusalanam khandhanam samanantarapaccayena paccayo.
   [519]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  sahajatapaccayena
paccayo  kusalo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam sahajatapaccayena
paccayo  tayo  khandha  ekassa  khandhassa  sahajatapaccayena paccayo
dve khandha dvinnam khandhanam sahajatapaccayena paccayo.
   [520]  Kusalo  dhammo  abyakatassa dhammassa sahajatapaccayena
paccayo  kusala  khandha  cittasamutthananam  rupanam  sahajatapaccayena
paccayo.
   [521]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
sahajatapaccayena  paccayo  kusalo  eko  khandho  tinnannam khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  sahajatapaccayena  paccayo  tayo  khandha
ekassa   khandhassa  cittasamutthanananca  rupanam  sahajatapaccayena
paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam
sahajatapaccayena paccayo.
   [522]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa sahajatapaccayena
paccayo  akusalo  eko  khandho  tinnannam khandhanam sahajatapaccayena
paccayo   tayo   khandha  ekassa  khandhassa  sahajatapaccayena
paccayo dve khandha dvinnam khandhanam sahajatapaccayena paccayo.
   [523]  Akusalo  dhammo abyakatassa dhammassa sahajatapaccayena
Paccayo  akusala  khandha  cittasamutthananam  rupanam  sahajatapaccayena
paccayo.
   [524]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
sahajatapaccayena  paccayo  akusalo  eko  khandho tinnannam khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  sahajatapaccayena  paccayo  tayo  khandha
ekassa   khandhassa  cittasamutthanananca  rupanam  sahajatapaccayena
paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam
sahajatapaccayena paccayo.
   [525] Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa sahajatapaccayena
paccayo   vipakabyakato   kiriyabyakato   eko   khandho
tinnannam   khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  sahajatapaccayena
paccayo  tayo  khandha  ekassa  khandhassa cittasamutthanananca rupanam
sahajatapaccayena   paccayo   dve   khandha  dvinnam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam sahajatapaccayena paccayo
   {525.1} patisandhikkhane vipakabyakato eko khandho tinnannam
khandhanam  katatta  ca  rupanam sahajatapaccayena paccayo tayo khandha
ekassa  khandhassa  katatta ca rupanam sahajatapaccayena paccayo dve
khandha dvinnam khandhanam katatta ca rupanam sahajatapaccayena paccayo khandha
vatthussa  sahajatapaccayena  paccayo  vatthu  khandhanam  sahajatapaccayena
paccayo  ekam  mahabhutam  tinnannam  mahabhutanam  sahajatapaccayena
Paccayo  tayo  mahabhuta  ekassa  mahabhutassa  sahajatapaccayena
paccayo  dve  mahabhuta  dvinnam  mahabhutanam  sahajatapaccayena
paccayo   mahabhuta   cittasamutthananam   rupanam   katattarupanam
upadarupanam  sahajatapaccayena  paccayo  bahiram  ekam  mahabhutam
tinnannam  mahabhutanam  sahajatapaccayena  paccayo  tayo  mahabhuta
ekassa  mahabhutassa  sahajatapaccayena  paccayo  dve  mahabhuta
dvinnam mahabhutanam sahajatapaccayena paccayo
   {525.2}  mahabhuta  upadarupanam  sahajatapaccayena  paccayo
aharasamutthanam  ekam  mahabhutam  tinnannam mahabhutanam sahajatapaccayena
paccayo  tayo mahabhuta ekassa mahabhutassa sahajatapaccayena paccayo
dve  mahabhuta dvinnam mahabhutanam sahajatapaccayena paccayo mahabhuta
upadarupanam  sahajatapaccayena  paccayo  utusamutthanam  ekam mahabhutam
tinnannam  mahabhutanam  sahajatapaccayena  paccayo  tayo  mahabhuta
ekassa  mahabhutassa  sahajatapaccayena  paccayo  dve  mahabhuta
dvinnam  mahabhutanam  sahajatapaccayena  paccayo mahabhuta upadarupanam
sahajatapaccayena   paccayo   asannasattanam   ekam   mahabhutam
tinnannam  mahabhutanam  sahajatapaccayena  paccayo  tayo  mahabhuta
ekassa  mahabhutassa  sahajatapaccayena  paccayo  dve  mahabhuta
dvinnam  mahabhutanam  sahajatapaccayena  paccayo mahabhuta katattarupanam
upadarupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [526]  Kusalo ca abyakato ca dhamma abyakatassa dhammassa
sahajatapaccayena paccayo kusala khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam
rupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [527] Akusalo ca abyakato ca dhamma abyakatassa dhammassa
sahajatapaccayena paccayo akusala khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam
rupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [528]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  annamannapaccayena
paccayo  kusalo  eko  khandho  tinnannam khandhanam annamannapaccayena
paccayo   tayo  khandha  ekassa  khandhassa  annamannapaccayena
paccayo   dve   khandha  dvinnam  khandhanam  annamannapaccayena
paccayo.
   [529]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa annamannapaccayena
paccayo   akusalo   eko   khandho   tinnannam   khandhanam
annamannapaccayena   paccayo  tayo  khandha  ekassa  khandhassa
annamannapaccayena   paccayo   dve  khandha  dvinnam  khandhanam
annamannapaccayena paccayo.
   [530] Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa annamannapaccayena
paccayo   vipakabyakato   kiriyabyakato   eko   khandho
tinnannam   khandhanam  annamannapaccayena  paccayo  tayo  khandha
ekassa   khandhassa  annamannapaccayena  paccayo  dve  khandha
Dvinnam   khandhanam   annamannapaccayena   paccayo   patisandhikkhane
vipakabyakato  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  vatthussa  ca
annamannapaccayena   paccayo  tayo  khandha  ekassa  khandhassa
vatthussa  ca  annamannapaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam
khandhanam vatthussa ca annamannapaccayena paccayo
   {530.1}  khandha  vatthussa  annamannapaccayena  paccayo vatthu
khandhanam  annamannapaccayena  paccayo  ekam  mahabhutam  tinnannam
mahabhutanam  annamannapaccayena  paccayo  tayo  mahabhuta  ekassa
mahabhutassa  annamannapaccayena  paccayo  dve  mahabhuta  dvinnam
mahabhutanam  annamannapaccayena  paccayo  bahiram ... aharasamutthanam
... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam tinnannam mahabhutanam
annamannapaccayena  paccayo  tayo  mahabhuta  ekassa  mahabhutassa
annamannapaccayena  paccayo  dve  mahabhuta  dvinnam  mahabhutanam
annamannapaccayena paccayo.
   [531]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  nissayapaccayena
paccayo  kusalo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  nissayapaccayena
paccayo  tayo  khandha  ekassa  khandhassa  nissayapaccayena  paccayo
dve khandha dvinnam khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [532]  Kusalo  dhammo  abyakatassa  dhammassa nissayapaccayena
paccayo  kusala  khandha  cittasamutthananam  rupanam  nissayapaccayena
paccayo.
   [533]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  kusalo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  nissayapaccayena  paccayo  tayo  khandha
ekassa   khandhassa   cittasamutthanananca  rupanam  nissayapaccayena
paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam
nissayapaccayena paccayo.
   [534]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  nissayapaccayena
paccayo  akusalo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam nissayapaccayena
paccayo  tayo  khandha  ekassa  khandhassa  nissayapaccayena  paccayo
dve khandha dvinnam khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [535]  Akusalo  dhammo  abyakatassa dhammassa nissayapaccayena
paccayo  akusala  khandha  cittasamutthananam  rupanam  nissayapaccayena
paccayo.
   [536]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  akusalo  eko  khandho  tinnannam khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  nissayapaccayena  paccayo  tayo  khandha
ekassa  khandhassa  cittasamutthanananca  rupanam nissayapaccayena paccayo
dve khandha dvinnam khandhanam cittasamutthanananca rupanam nissayapaccayena
paccayo.
   [537]  Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa nissayapaccayena
Paccayo  vipakabyakato  kiriyabyakato  eko  khandho  tinnannam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  nissayapaccayena  paccayo  tayo
khandha  ekassa  khandhassa  cittasamutthanananca  rupanam nissayapaccayena
paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam
nissayapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vipakabyakato  eko
khandho  tinnannam  khandhanam  katatta  ca  rupanam  nissayapaccayena
paccayo tayo khandha ekassa khandhassa katatta ca rupanam nissayapaccayena
paccayo
   {537.1}  dve  khandha  dvinnam khandhanam katatta ca rupanam
nissayapaccayena  paccayo  khandha  vatthussa  nissayapaccayena  paccayo
vatthu  khandhanam  nissayapaccayena  paccayo  ekam  mahabhutam  tinnannam
mahabhutanam nissayapaccayena paccayo tayo mahabhuta ekassa mahabhutassa
nissayapaccayena  paccayo  dve  mahabhuta  dvinnam  mahabhutanam
nissayapaccayena   paccayo  mahabhuta  cittasamutthanananca  rupanam
katattarupanam  upadarupanam  nissayapaccayena  paccayo  bahiram  ...
Aharasamutthanam  ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam
tinnannam  mahabhutanam  nissayapaccayena  paccayo  tayo  mahabhuta
ekassa  mahabhutassa  nissayapaccayena  paccayo  dve  mahabhuta
dvinnam  mahabhutanam  nissayapaccayena  paccayo  mahabhuta katattarupanam
upadarupanam  nissayapaccayena  paccayo  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa
nissayapaccayena  paccayo  sotayatanam  ...  ghanayatanam  ...
Jivhayatanam  ...  kayayatanam  kayavinnanassa nissayapaccayena paccayo
vatthu  vipakabyakatanam  kiriyabyakatanam  khandhanam  nissayapaccayena
paccayo.
   [538]  Abyakato  dhammo  kusalassa  dhammassa nissayapaccayena
paccayo vatthu kusalanam khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [539]  Abyakato  dhammo  akusalassa dhammassa nissayapaccayena
paccayo vatthu akusalanam khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [540]  Kusalo  ca  abyakato  ca dhamma kusalassa dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  kusalo eko khandho ca vatthu ca tinnannam
khandhanam  nissayapaccayena  paccayo tayo khandha ca vatthu ca ekassa
khandhassa  nissayapaccayena  paccayo  dve khandha ca vatthu ca dvinnam
khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [541]  Kusalo ca abyakato ca dhamma abyakatassa dhammassa
nissayapaccayena paccayo kusala khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam
rupanam nissayapaccayena paccayo.
   [542]  Akusalo  ca abyakato ca dhamma akusalassa dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  akusalo  eko  khandho  ca  vatthu  ca
tinnannam  khandhanam  nissayapaccayena  paccayo  tayo  khandha  ca
vatthu  ca  ekassa  khandhassa  nissayapaccayena  paccayo dve khandha
ca vatthu ca dvinnam khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [543] Akusalo ca abyakato ca dhamma abyakatassa dhammassa
nissayapaccayena paccayo akusala khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam
rupanam nissayapaccayena paccayo.
   [544]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo.
   {544.1}  Arammanupanissayo:  danam  datva silam samadiyitva
uposathakammam  katva  tam  garum  katva paccavekkhati pubbe sucinnani
garum katva paccavekkhati jhana vutthahitva jhanam garum katva paccavekkhati
sekkha gotrabhum garum katva paccavekkhanti vodanam garum katva paccavekkhanti
sekkha magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti.
   {544.2} Anantarupanissayo: purima purima kusala khandha pacchimanam
pacchimanam  kusalanam  khandhanam  upanissayapaccayena  paccayo  anulomam
gotrabhussa  anulomam  vodanassa  gotrabhu  maggassa vodanam maggassa
upanissayapaccayena paccayo.
   {544.3} Pakatupanissayo: saddham upanissaya danam deti silam samadiyati
uposathakammam karoti jhanam uppadeti vipassanam uppadeti maggam uppadeti
abhinnam uppadeti samapattim uppadeti silam ... Sutam ... Cagam ... Pannam
upanissaya  danam  deti  silam  samadiyati  uposathakammam karoti jhanam
uppadeti  vipassanam  uppadeti  maggam uppadeti abhinnam uppadeti
samapattim  uppadeti  saddha  ...  silam  sutam  cago  ...
Panna  saddhaya  silassa  sutassa  cagassa pannaya upanissayapaccayena
paccayo
   {544.4}  pathamassa  jhanassa  parikammam  pathamassa  jhanassa
upanissayapaccayena  paccayo  dutiyassa  jhanassa  parikammam  dutiyassa
jhanassa  upanissayapaccayena  paccayo  tatiyassa  jhanassa  parikammam
tatiyassa  jhanassa  upanissayapaccayena  paccayo  catutthassa  jhanassa
parikammam   catutthassa   jhanassa   upanissayapaccayena   paccayo
akasanancayatanassa     parikammam     akasanancayatanassa
upanissayapaccayena    paccayo    vinnanancayatanassa   parikammam
vinnanancayatanassa  upanissayapaccayena  paccayo  akincannayatanassa
parikammam    akincannayatanassa    upanissayapaccayena   paccayo
nevasannanasannayatanassa    parikammam    nevasannanasannayatanassa
upanissayapaccayena paccayo
   {544.5}  pathamam  jhanam  dutiyassa  jhanassa  upanisayapaccayena
paccayo  .pe. catuttham jhanam akasanancayatanassa akasanancayatanam
vinnanancayatanassa     vinnanancatayanam     akincannayatanassa
akincannayatanam    nevasannanasannayatanassa    upanissayapaccayena
paccayo  dibbassa cakkhussa parikammam dibbassa cakkhussa upanissayapaccayena
paccayo  dibbaya  sotadhatuya  parikammam  dibbaya  sotadhatuya
upanissayapaccayena  paccayo  iddhividhananassa  parikammam  iddhividhananassa
upanissayapaccayena    paccayo    cetopariyananassa    parikammam
cetopariyananassa  upanissayapaccayena  paccayo pubbenivasanussatinanassa
Parikammam     pubbenivasanussatinanassa     upanissayapaccayena
paccayo    yathakammupagananassa   parikammam   yathakammupagananassa
upanissayapaccayena paccayo
   {544.6}   anagatamsananassa   parikammam   anagatamsananassa
upanissayapaccayena  paccayo  dibbam  cakkhu  dibbaya  sotadhatuya
upanissayapaccayena   paccayo   dibba  sotadhatu  iddhividhananassa
upanissayapaccayena   paccayo   iddhividhananam   cetopariyananassa
upanissayapaccayena  paccayo  cetopariyananam  pubbenivasanussatinanassa
upanissayapaccayena      paccayo      pubbenivasanussatinanam
yathakammupagananassa upanissayapaccayena paccayo
yathakammupagananam   anagatamsananassa   upanissayapaccayena   paccayo
pathamassa  maggassa  parikammam  pathamassa  maggassa  upanissayapaccayena
paccayo  dutiyassa maggassa parikammam dutiyassa maggassa upanissayapaccayena
paccayo   tatiyassa   maggassa   parikammam   tatiyassa   maggassa
upanissayapaccayena paccayo
   {544.7}  catutthassa  maggassa  parikammam  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  pathamo  maggo  dutiyassa  maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  dutiyo  maggo  tatiyassa  maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  tatiyo  maggo  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  sekkha  maggam  upanissaya  anuppannam
samapattim  uppadenti  uppannam  samapajjanti  sankhare  aniccato
dukkhato    anattato    vipassanti    maggo    sekkhanam
Atthapatisambhidaya      dhammapatisambhidaya     niruttipatisambhidaya
patibhanapatisambhidaya    thanathanakosallassa    upanissayapaccayena
paccayo.
   [545]  Kusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  arammanupanissayo  pakatupanissayo  .  arammanupanissayo:
danam  datva  silam  samadiyitva uposathakammam katva tam garum katva
assadeti  abhinandati  tam  garum  katva  rago  uppajjati  ditthi
uppajjati  pubbe sucinnani garum katva assadeti abhinandati tam garum
katva  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati jhana vutthahitva jhanam
garum  katva  assadeti  abhinandati tam garum katva rago uppajjati
ditthi uppajjati.
   {545.1} Pakatupanissayo: saddham upanissaya manam jappeti ditthim
ganhati silam ... Sutam ... Cagam ... Pannam upanissaya manam jappeti ditthim
ganhati saddha ... silam sutam cago ... Panna ragassa dosassa mohassa
manassa ditthiya patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [546]  Kusalo  dhammo abyakatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Arammanupanissayo:  araha  magga  vutthahitva  maggam  garum  katva
paccavekkhati.
   {546.1}  Anantarupanissayo:  kusalam  vutthanassa maggo phalassa
sekkhanam  anulomam  phalasamapattiya  nirodha vutthahantassa nevasanna-
nasannayatanakusalam phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   {546.2}  Pakatupanissayo: saddham upanissaya attanam atapeti
paritapeti pariyitthimulakam dukkham paccanubhoti silam ... Sutam ... Cagam ...
Pannam  upanissaya  attanam  atapeti paritapeti pariyitthimulakam dukkham
paccanubhoti saddha ... silam sutam cago ... panna kayikassa sukhassa
kayikassa  dukkhassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena  paccayo kusalam
kammam  vipakassa upanissaya paccayena paccayo araha maggam upanissaya
anuppannam  kiriyasamapattim  uppadeti  uppannam  samapajjati  sankhare
aniccato  dukkhato anattato vipassati maggo arahato atthapatisambhidaya
dhammapatisambhidaya     niruttipatisambhidaya     patibhanapatisambhidaya
thanathanakosallassa    upanissayapaccayena    paccayo   maggo
phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [547]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo.
   {547.1}  Arammanupanissayo:  ragam  garum  katva assadeti
abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati ditthim garum
katva  assadeti  abhinandati  tam  garum  katva  rago  uppajjati
ditthi  uppajjati  .  anantarupanissayo:  purima  purima  akusala
khandha  pacchimanam  pacchimanam  akusalanam  khandhanam  upanissayapaccayena
paccayo.
   {547.2}  Pakatupanissayo: ragam upanissaya panam hanati adinnam
adiyati  musa  bhanati  pisunam  bhanati  pharusam  phanati  sampham  palapati
Sandhim  chindati  nillopam  harati  ekagarikam karoti paripanthe titthati
paradaram  gacchati  gamaghatam  karoti  nigamaghatam karoti mataram jivita
voropeti  pitaram  jivita  voropeti  arahantam  jivita  voropeti
dutthena  cittena  tathagatassa  lohitam uppadeti sangham bhindati dosam
upanissaya ... moham upanissaya manam upanissaya ditthim upanissaya ...
Patthanam  upanissaya  panam  hanati  .pe. sangham bhindati rago ...
Doso  moho mano ditthi ... patthana ragassa dosassa mohassa
manassa ditthiya patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [548]  Panatipato panatipatassa upanissayapaccayena paccayo
panatipato  adinnadanassa ... kamesu micchacarassa musavadassa
pisunavacaya    pharusavacaya    samphappalapassa    abhijjhaya
byapadassa ... micchaditthiya upanissayapaccayena paccayo. Adinnadanam
adinnadanassa  kamesu  micchacarassa  musavadassa  . sankhittam .
Micchaditthiya  panatipatassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  cakkam
bandhitabbam.
   [549] Kamesu micchacaro ... Musavado pisunavaca pharusavaca
samphappalapo  abhijjha  byapado ... . micchaditthi micchaditthiya
upanissayapaccayena   paccayo   micchaditthi  panatipatassa  ...
Adinnadanassa  kamesu  micchacarassa  musavadassa  pisunavacaya
pharusavacaya samphappalapassa abhijjhaya ... Byapadassa upanissayapaccayena
Paccayo.
   [550]   Matughatakammam  matughatakammassa  upanissayapaccayena
paccayo  matughatakammam  pitughatakammassa  ...  arahantaghatakammassa
ruhiruppadakammassa sanghabhedakammassa ... Niyatamicchaditthiya upanissayapaccayena
paccayo  .  pitughatakammam  pitughatakammassa  ...  arahantaghatakammassa
ruhiruppadakammassa   sanghabhedakammassa   niyatamicchaditthiya   ...
Matughatakammassa  upanissayapaccayena  paccayo . arahantaghatakammam ...
Ruhiruppadakammam  ...  sanghabhedakammam  ...  . niyatamicchaditthi ...
Niyatamicchaditthiya   upanissayapaccayena   paccayo   niyatamicchaditthi
matughatakammassa  upanissayapaccayena  paccayo  pitughatakammassa  ...
Arahantaghatakammassa  ...  ruhiruppadakammassa  ...  sanghabhedakammassa
upanissayapaccayena paccayo. Cakkam katabbam.
   [551]  Akusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  pakatupanissayo:  ragam  upanissaya  danam  deti  silam
samadiyati  uposathakammam  karoti  jhanam uppadeti vipassanam uppadeti
maggam  uppadeti abhinnam uppadeti samapattim uppadeti dosam ...
Moham manam ditthim ... patthanam upanissaya danam deti silam samadiyati
uposathakammam  karoti  jhanam  uppadeti  vipassanam  uppadeti  maggam
uppadeti  abhinnam  uppadeti samapattim uppadeti . rago ...
Doso  moho  mano  ditthi ... patthana saddhaya silassa sutassa
Cagassa pannaya upanissayapaccayena paccayo.
   {551.1}  Panam hantva tassa patighatatthaya danam deti silam
samadiyati  uposathakammam  karoti  jhanam uppadeti vipassanam uppadeti
maggam  uppadeti  abhinnam uppadeti samapattim uppadeti . adinnam
adiyitva  ...  musa bhanitva pisunam bhanitva pharusam bhanitva sampham
palapitva  sandhim  chinditva  nillopam  haritva  ekagarikam karitva
paripanthe  thatva paradaram gantva gamaghatam karitva ... nigamaghatam
karitva  tassa  patighatatthaya danam deti silam samadiyati uposathakammam
karoti  jhanam  uppadeti  vipassanam  uppadeti  maggam  uppadeti
abhinnam  uppadeti  samapattim  uppadeti  .  mataram  jivita
voropetva  tassa  patighatatthaya  danam  deti  silam  samadiyati
uposathakammam  karoti  .  pitaram  jivita voropetva ... arahantam
jivita voropetva ... Dutthena cittena tathagatassa lohitam uppadetva
...  sangham  bhinditva  tassa  patighatatthaya  danam  deti  silam
samadiyati uposathakammam karoti.
   [552]  Akusalo dhammo abyakatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  anantarupanissayo:
akusalam  vutthanassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  pakatupanissayo:
ragam  upanissaya  attanam  atapeti  paritapeti  pariyitthimulakam
dukkham paccanubhoti dosam ... moham manam ditthim ... Patthanam upanissaya
Attanam  atapeti  paritapeti  pariyitthimulakam  dukkham  paccanubhoti .
Rago ... doso moho mano ditthi ... Patthana kayikassa sukhassa
kayikassa  dukkhassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena  paccayo .
Akusalam kammam vipakassa upanissayapaccayena paccayo.
   [553]   Abyakato   dhammo   abyakatassa   dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo.
   {553.1} Arammanupanissayo: araha phalam garum katva paccavekkhati
nibbanam  garum  katva  paccavekkhati nibbanam phalassa upanissayapaccayena
paccayo  .  anantarupanissayo:  purima  purima  vipakabyakata
kiriyabyakata   khandha  pacchimanam  pacchimanam  vipakabyakatanam
kiriyabyakatanam   khandhanam   upanissayapaccayena  paccayo  bhavangam
avajjanaya  kiriyam  vutthanassa  arahato  anulomam  phalasamapattiya
nirodha   vutthahantassa  nevasannanasannayatanakiriyam  phalasamapattiya
upanissayapaccayena paccayo.
   {553.2}   Pakatupanissayo:   kayikam   sukham   kayikassa
sukhassa   kayikassa  dukkhassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena
paccayo  kayikam  dukkham  kayikassa  sukhassa  kayikassa  dukkhassa
phalasamapattiya   upanissayapaccayena   paccayo   utu   kayikassa
sukhassa   kayikassa   dukkhassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena
paccayo  bhojanam  kayikassa  sukhassa kayikassa dukkhassa phalasamapattiya
upanissayapaccayena   paccayo   senasanam   kayikassa   sukhassa
Kayikassa   dukkhassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena  paccayo
kayikam sukham ... kayikam dukkham utu bhojanam ... senasanam kayikassa
sukhassa   kayikassa   dukkhassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena
paccayo  phalasamapattiya  kayikassa  sukhassa upanissayapaccayena paccayo
araha  kayikam  sukham  upanissaya  anuppannam kiriyasamapattim uppadeti
uppannam  samapajjati  sankhare  aniccato  dukkhato  anattato
vipassati  kayikam  dukkham ... utum bhojanam ... senasanam upanissaya
anuppannam  kiriyasamapattim  uppadeti  uppannam  samapajjati  sankhare
aniccato dukkhato anattato vipassati.
   [554]  Abyakato  dhammo kusalassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo.
   {554.1} Arammanupanissayo: sekha phalam garum katva paccavekkhanti
nibbanam  garum  katva  paccavekkhanti  nibbanam gotrabhussa vodanassa
maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  . anantarupanissayo: avajjana
kusalanam khandhanam upanissayapaccayena paccayo.
   {554.2} Pakatupanissayo: kayikam sukham upanissaya danam deti silam
samadiyati  uposathakammam  karoti  jhanam uppadeti vipassanam uppadeti
maggam  uppadeti  abhinnam  uppadeti  samapattim  uppadeti kayikam
dukkham ... Utum ... Bhojanam ... Senasanam upanissaya danam deti silam samadiyati
uposathakammam karoti jhanam uppadeti vipassanam uppadeti maggam uppadeti
Abhinnam  uppadeti  samapattim  uppadeti  kayikam sukham ... kayikam
dukkham  utu  bhojanam  ... senasanam saddhaya silassa sutassa cagassa
pannaya upanissayapaccayena paccayo.
   [555]  Abyakato dhammo akusalassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo.
   {555.1}  Arammanupanissayo:  cakkhum  garum  katva assadeti
abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati sotam ... Ghanam
jivham kayam rupe sadde gandhe rase photthabbe ... Vatthum vipakabyakate
kiriyabyakate  khandhe  garum  katva  assadeti  abhinandati  tam
garum  katva  rago  uppajjati ditthi uppajjati . anantarupanissayo:
avajjana akusalanam khandhanam upanissayapaccayena paccayo.
   {555.2}  Pakatupanissayo:  kayikam sukham upanissaya panam hanati
adinnam  adiyati  musa  bhanati pisunam bhanati pharusam bhanati sampham palapati
sandhim chindati nillopam harati ekagarikam karoti paripanthe titthati paradaram
gacchati  gamaghatam  karoti nigamaghatam karoti mataram jivita voropeti
pitaram  jivita voropeti arahantam jivita voropeti dutthena cittena
tathagatassa lohitam uppadeti sangham bhindati kayikam dukkham ... Utum ...
Bhojanam ... senasanam upanissaya panam hanati. Sankhittam. Sangham bhindati.
Kayikam sukham ... kayikam dukkham utu bhojanam ... Senasanam ragassa dosassa
mohassa manassa ditthiya patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [556] Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
araha  cakkhum  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  sotam ...
Ghanam  jivham kayam rupe sadde gandhe rase photthabbe ... vatthum
aniccato  dukkhato  anattato  vipassati dibbena cakkhuna rupam passati
dibbaya  sotadhatuya  saddam  sunati  .  rupayatanam  cakkhuvinnanassa
purejatapaccayena  paccayo  saddayatanam  sotavinnanassa  gandhayatanam
ghanavinnanassa   rasayatanam   jivhavinnanassa   photthabbayatanam
kayavinnanassa   purejatapaccayena  paccayo  .  vatthupurejatam:
cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  purejatapaccayena  paccayo  sotayatanam
sotavinnanassa    ghanayatanam    ghanavinnanassa    jivhayatanam
jivhavinnanassa   kayayatanam   kayavinnanassa   purejatapaccayena
paccayo   vatthu   vipakabyakatanam   kiriyabyakatanam  khandhanam
purejatapaccayena paccayo.
   [557]  Abyakato  dhammo kusalassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
sekkha  va  puthujjana  va  cakkhum  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti  sotam  ... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase
photthabbe  ...  vatthum  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
dibbena  cakkhuna rupam passanti dibbaya sotadhatuya saddam sunanti .
Vatthupurejatam: vatthu kusalanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [558]  Abyakato dhammo akusalassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
cakkhum  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  rago  uppajjati ditthi
uppajjati  vicikiccha  uppajjati  uddhaccam  uppajjati  domanassam
uppajjati  sotam  ... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase
photthabbe  ...  vatthum  assadeti  abhinandati  tam arabbha rago
uppajjati  ditthi  uppajjati vicikiccha uppajjati uddhaccam uppajjati
domanassam  uppajjati  .  vatthupurejatam:  vatthu  akusalanam  khandhanam
purejatapaccayena paccayo.
   [559]  Kusalo dhammo abyakatassa dhammassa pacchajatapaccayena
paccayo  pacchajata:  kusala  khandha  purejatassa imassa kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [560] Akusalo dhammo abyakatassa dhammassa pacchajatapaccayena
paccayo   pacchajata:   akusala   khandha   purejatassa
imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [561] Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa pacchajatapaccayena
paccayo    pacchajata:    vipakabyakata   kiriyabyakata
khandha purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [562]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  asevanapaccayena
Paccayo  purima  purima  kusala  khandha  pacchimanam  pacchimanam
kusalanam  khandhanam  asevanapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa
anulomam vodanassa gotrabhu maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena
paccayo.
   [563]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa asevanapaccayena
paccayo  purima  purima  akusala  khandha  pacchimanam  pacchimanam
akusalanam khandhanam asevanapaccayena paccayo.
   [564] Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa asevanapaccayena
paccayo   purima   purima  kiriyabyakata  khandha  pacchimanam
pacchimanam kiriyabyakatanam khandhanam asevanapaccayena paccayo.
   [565]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa kammapaccayena paccayo
kusala cetana sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [566]  Kusalo  dhammo  abyakatassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:  kusala  cetana
cittasamutthananam  rupanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:
kusala  cetana  vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena
paccayo.
   [567]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
kammapaccayena  paccayo  kusala  cetana  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [568]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  akusala  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo.
   [569]  Akusalo  dhammo  abyakatassa  dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:  akusala  cetana
cittasamutthananam  rupanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:
akusala  cetana vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena
paccayo.
   [570]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
kammapaccayena  paccayo  akusala  cetana  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [571]  Abyakato  dhammo abyakatassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  vipakabyakata  kiriyabyakata  cetana  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo patisandhikkhane
vipakabyakata   cetana   sampayuttakanam   khandhanam   katatta
ca  rupanam  kammapaccayena  paccayo  cetana  vatthussa kammapaccayena
paccayo.
   [572]  Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa vipakapaccayena
paccayo   vipakabyakato  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  vipakapaccayena  paccayo  tayo  khandha
Ekassa  khandhassa  cittasamutthanananca  rupanam vipakapaccayena paccayo
dve khandha dvinnam khandhanam cittasamutthanananca rupanam vipakapaccayena
paccayo   patisandhikkhane   vipakabyakato   eko   khandho
tinnannam  khandhanam  katatta  ca  rupanam  vipakapaccayena  paccayo
tayo  khandha  ekassa  khandhassa  katatta ca rupanam vipakapaccayena
paccayo dve khandha dvinnam khandhanam katatta ca rupanam vipakapaccayena
paccayo khandha vatthussa vipakapaccayena paccayo.
   [573] Kusalo dhammo kusalassa dhammassa aharapaccayena paccayo
kusala ahara sampayuttakanam khandhanam aharapaccayena paccayo.
   [574]  Kusalo  dhammo  abyakatassa dhammassa aharapaccayena
paccayo  kusala  ahara  cittasamutthananam  rupanam aharapaccayena
paccayo.
   [575]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
aharapaccayena  paccayo  kusala  ahara  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam aharapaccayena paccayo.
   [576]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa aharapaccayena
paccayo  akusala  ahara  sampayuttakanam  khandhanam aharapaccayena
paccayo.
   [577]  Akusalo  dhammo abyakatassa dhammassa aharapaccayena
paccayo  akusala  ahara  cittasamutthananam rupanam aharapaccayena
Paccayo.
   [578]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
aharapaccayena  paccayo  akusala  ahara  sampayuttakanam khandhanam
cittasamutthanananca rupanam aharapaccayena paccayo.
   [579] Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa aharapaccayena
paccayo  vipakabyakata  kiriyabyakata  ahara  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam aharapaccayena paccayo patisandhikkhane
vipakabyakata   ahara   sampayuttakanam   khandhanam  katatta
ca  rupanam  aharapaccayena  paccayo  kabalimkaro  aharo imassa
kayassa aharapaccayena paccayo.
   [580]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  indriyapaccayena
paccayo  kusala  indriya  sampayuttakanam  khandhanam  indriyapaccayena
paccayo.
   [581]  Kusalo  dhammo  abyakatassa  dhammassa indriyapaccayena
paccayo  kusala  indriya  cittasamutthananam  rupanam indriyapaccayena
paccayo.
   [582]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
indriyapaccayena  paccayo  kusala  indriya  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam indriyapaccayena paccayo.
   [583]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa indriyapaccayena
Paccayo  akusala  indriya  sampayuttakanam  khandhanam indriyapaccayena
paccayo.
   [584]  Akusalo  dhammo abyakatassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo  akusala  indriya  cittasamutthananam rupanam indriyapaccayena
paccayo.
   [585]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
indriyapaccayena  paccayo  akusala  indriya  sampayuttakanam khandhanam
cittasamutthanananca rupanam indriyapaccayena paccayo.
   [586] Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo    vipakabyakata    kiriyabyakata    indriya
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  indriyapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  vipakabyakata  indriya  sampayuttakanam
khandhanam  katatta  ca  rupanam  indriyapaccayena  paccayo cakkhundriyam
cakkhuvinnanassa  indriyapaccayena  paccayo  sotindriyam  sotavinnanassa
indriyapaccayena    paccayo    ghanindriyam    ghanavinnanassa
indriyapaccayena  paccayo  jivhindriyam jivhavinnanassa indriyapaccayena
paccayo    kayindriyam    kayavinnanassa    indriyapaccayena
paccayo rupajivitindriyam katattarupanam indriyapaccayena paccayo.
   [587]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa jhanapaccayena paccayo
kusalani jhanangani sampayuttakanam khandhanam jhanapaccayena paccayo.
   [588]  Kusalo  dhammo  abyakatassa  dhammassa  jhanapaccayena
paccayo  kusalani  jhanangani  cittasamutthananam  rupanam jhanapaccayena
paccayo.
   [589]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
jhanapaccayena  paccayo  kusalani  jhanangani  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam jhanapaccayena paccayo.
   [590]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  jhanapaccayena
paccayo  akusalani  jhanangani  sampayuttakanam  khandhanam jhanapaccayena
paccayo.
   [591]  Akusalo  dhammo  abyakatassa  dhammassa jhanapaccayena
paccayo  akusalani  jhanangani  cittasamutthananam rupanam jhanapaccayena
paccayo.
   [592]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
jhanapaccayena  paccayo  akusalani  jhanangani  sampayuttakanam khandhanam
cittasamutthanananca rupanam jhanapaccayena paccayo.
   [593]  Abyakato  dhammo abyakatassa dhammassa jhanapaccayena
paccayo  vipakabyakatani  kiriyabyakatani  jhanangani sampayuttakanam
khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam   jhanapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  vipakabyakatani  jhanangani  sampayuttakanam  khandhanam
katatta ca rupanam jhanapaccayena paccayo.
   [594]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa maggapaccayena paccayo
kusalani maggangani sampayuttakanam khandhanam maggapaccayena paccayo.
   [595]  Kusalo  dhammo  abyakatassa  dhammassa  maggapaccayena
paccayo  kusalani  maggangani  cittasamutthananam  rupanam maggapaccayena
paccayo.
   [596]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
maggapaccayena  paccayo  kusalani  maggangani  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam maggapaccayena paccayo.
   [597]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  maggapaccayena
paccayo  akusalani  maggangani  sampayuttakanam  khandhanam maggapaccayena
paccayo.
   [598]  Akusalo  dhammo  abyakatassa  dhammassa maggapaccayena
paccayo  akusalani  maggangani  cittasamutthananam rupanam maggapaccayena
paccayo.
   [599]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
maggapaccayena  paccayo  akusalani  maggangani  sampayuttakanam khandhanam
cittasamutthanananca rupanam maggapaccayena paccayo.
   [600]  Abyakato  dhammo abyakatassa dhammassa maggapaccayena
paccayo  vipakabyakatani  kiriyabyakatani  maggangani sampayuttakanam
khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam   maggapaccayena  paccayo
Patisandhikkhane  vipakabyakatani  maggangani  sampayuttakanam  khandhanam
katatta ca rupanam maggapaccayena paccayo.
   [601]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  sampayuttapaccayena
paccayo  kusalo  eko  khandho  tinnannam khandhanam sampayuttapaccayena
paccayo   tayo  khandha  ekassa  khandhassa  sampayuttapaccayena
paccayo   dve   khandha  dvinnam  khandhanam  sampayuttapaccayena
paccayo.
   [602]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa sampayuttapaccayena
paccayo  akusalo  eko  khandho tinnannam khandhanam sampayuttapaccayena
paccayo  tayo  khandha  ekassa  khandhassa sampayuttapaccayena paccayo
dve khandha dvinnam khandhanam sampayuttapaccayena paccayo.
   [603] Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa sampayuttapaccayena
paccayo   vipakabyakato   kiriyabyakato   eko   khandho
tinnannam   khandhanam  sampayuttapaccayena  paccayo  tayo  khandha
ekassa  khandhassa  sampayuttapaccayena  paccayo  dve  khandha dvinnam
khandhanam  sampayuttapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vipakabyakato
eko  khandho  tinnannam  khandhanam  sampayuttapaccayena  paccayo
tayo  khandha  ekassa  khandhassa  sampayuttapaccayena  paccayo  dve
khandha dvinnam khandhanam sampayuttapaccayena paccayo.
   [604]  Kusalo  dhammo abyakatassa dhammassa vippayuttapaccayena
Paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  kusala  khandha
cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo . pacchajata:
kusala  khandha  purejatassa  imassa  kayassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [605]  Akusalo dhammo abyakatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  akusala  khandha
cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo . pacchajata:
akusala  khandha  purejatassa  imassa  kayassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [606] Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo   sahajatam   purejatam   pacchajatam   .  sahajata:
vipakabyakata  kiriyabyakata  khandha  cittasamutthananam  rupanam
vippayuttapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vipakabyakata  khandha
katattarupanam   vippayuttapaccayena   paccayo   khandha   vatthussa
vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhanam vippayuttapaccayena paccayo .
Purejatam:  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  vippayuttapaccayena  paccayo
sotayatanam  sotavinnanassa  vippayuttapaccayena  paccayo  ghanayatanam
ghanavinnanassa    vippayuttapaccayena    paccayo    jivhayatanam
jivhavinnanassa    vippayuttapaccayena    paccayo   kayayatanam
kayavinnanassa  vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu  vipakabyakatanam
Kiriyabyakatanam  khandhanam  vippayuttapaccayena paccayo . pacchajata:
vipakabyakata  kiriyabyakata  khandha  purejatassa imassa kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [607]  Abyakato  dhammo kusalassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  purejatam:  vatthu  kusalanam  khandhanam  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [608]  Abyakato dhammo akusalassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  purejatam:  vatthu  akusalanam  khandhanam  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [609]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo
kusalo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo
tayo  khandha  ekassa  khandhassa atthipaccayena paccayo dve khandha
dvinnam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [610]  Kusalo  dhammo  abyakatassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  kusala  khandha
cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:
kusala khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   [611]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo  kusalo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena  paccayo  tayo  khandha
Ekassa  khandhassa  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena paccayo
dve   khandha   dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
atthipaccayena paccayo.
   [612]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  akusalo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  atthipaccayena
paccayo  tayo  khandha  ekassa  khandhassa  atthipaccayena  paccayo
dve khandha dvinnam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [613]  Akusalo  dhammo  abyakatassa  dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  akusala  khandha
cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:
akusala khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   [614]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyakatassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo  akusalo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena  paccayo  tayo  khandha
ekassa  khandhassa  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena paccayo
dve  khandha  dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca   rupanam
atthipaccayena paccayo.
   [615]  Abyakato  dhammo abyakatassa dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam  aharam  indriyam .
Sahajato:  vipakabyakato  kiriyabyakato  eko  khandho tinnannam
Khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena  paccayo  tayo
khandha  ekassa  khandhassa  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena
paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam
atthipaccayena   paccayo  patisandhikkhane  vipakabyakato  eko
khandho  tinnannam  khandhanam  katatta  ca  rupanam  atthipaccayena
paccayo  tayo  khandha  ekassa  khandhassa  katatta  ca  rupanam
atthipaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam  katatta
ca rupanam atthipaccayena paccayo
   {615.1} khandha vatthussa atthipaccayena paccayo vatthu khandhanam
atthipaccayena   paccayo  ekam  mahabhutam  tinnannam  mahabhutanam
atthipaccayena paccayo tayo mahabhuta ekassa mahabhutassa atthipaccayena
paccayo  dve  mahabhuta  dvinnam  mahabhutanam atthipaccayena paccayo
mahabhuta  cittasamutthananam  rupanam  katattarupanam  upadarupanam
atthipaccayena paccayo bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam  ekam  mahabhutam  tinnannam  mahabhutanam  atthipaccayena
paccayo  tayo  mahabhuta  ekassa mahabhutassa atthipaccayena paccayo
dve  mahabhuta  dvinnam  mahabhutanam atthipaccayena paccayo mahabhuta
cittasamutthananam  rupanam  katattarupanam  upadarupanam  atthipaccayena
paccayo.
   {615.2} Purejatam: araha cakkhum aniccato dukkhato anattato
vipassati  sotam  ...  ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase
Photthabbe  ...  vatthum  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati
dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya  saddam
sunati   rupayatanam   cakkhuvinnanassa   atthipaccayena   paccayo
saddayatanam   .pe.   gandhayatanam   rasayatanam   photthabbayatanam
kayavinnanassa  atthipaccayena  paccayo  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa
atthipaccayena    paccayo    sotayatanam    sotavinnanassa
ghanayatanam    ghanavinnanassa    jivhayatanam   jivhavinnanassa
kayayatanam   kayavinnanassa   atthipaccayena   paccayo   vatthu
vipakabyakatanam kiriyabyakatanam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   {615.3}  Pacchajata: vipakabyakata kiriyabyakata khandha
purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo. Kabalimkaro aharo
imassa  kayassa atthipaccayena paccayo . rupajivitindriyam katattarupanam
atthipaccayena paccayo.
   [616]  Abyakato  dhammo  kusalassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  purejatam:  sekkha  va  puthujjana  va cakkhum aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  sotam  ... ghanam jivham kayam rupe
sadde gandhe rase photthabbe ... vatthum aniccato dukkhato anattato
vipassanti  dibbena  cakkhuna  rupam  passanti  dibbaya  sotadhatuya
saddam sunanti. Vatthu kusalanam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [617]  Abyakato  dhammo  akusalassa  dhammassa atthipaccayena
Paccayo  purejatam:  cakkhum  assadeti  abhinandati  tam  arabbha
rago  uppajjati  ditthi  uppajjati  vicikiccha  uppajjati  uddhaccam
uppajjati  domanassam  uppajjati  sotam ... ghanam jivham kayam rupe
sadde  gandhe  rase  photthabbe  ... vatthum assadeti abhinandati
tam  arabbha  rago  uppajjati  .pe.  domanassam  uppajjati .
Vatthu akusalanam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [618]  Kusalo  ca  abyakato  ca dhamma kusalassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  .  sahajato:  kusalo
eko  khandho  ca  vatthu  ca  tinnannam  khandhanam  atthipaccayena
paccayo  .pe.  dve  khandha  ca  vatthu  ca  dvinnam  khandhanam
atthipaccayena paccayo.
   [619]  Kusalo ca abyakato ca dhamma abyakatassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  aharam  indriyam .
Sahajata:  kusala  khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam
rupanam  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata: kusala khandha ca
kabalimkaro  aharo  ca  imassa kayassa atthipaccayena paccayo .
Pacchajata:  kusala  khandha  ca  rupajivitindriyanca  katattarupanam
atthipaccayena paccayo.
   [620]  Akusalo  ca abyakato ca dhamma akusalassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  .  sahajato: akusalo
Eko  khandho  ca vatthu ca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo
tayo  khandha  ca  vatthu ca ekassa khandhassa atthipaccayena paccayo
dve khandha ca vatthu ca dvinnam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [621] Akusalo ca abyakato ca dhamma abyakatassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  aharam  indriyam .
Sahajata:  akusala  khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam
atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:  akusala  khandha  ca
kabalimkaro  aharo  ca  imassa kayassa atthipaccayena paccayo .
Pacchajata:  akusala  khandha  ca  rupajivitindriyanca  katattarupanam
atthipaccayena paccayo
   [622]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa natthipaccayena paccayo
purima  purima  kusala  khandha pacchimanam pacchimanam kusalanam khandhanam
natthipaccayena  paccayo  .  sankhittam  .  yatha anantarapaccayam evam
vittharetabbam.
   [623]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa vigatapaccayena paccayo
purima  purima  kusala  khandha pacchimanam pacchimanam kusalanam khandhanam
vigatapaccayena  paccayo  .  sankhittam  .  yatha anantarapaccayam evam
vittharetabbam.
   [624]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  avigatapaccayena
paccayo  kusalo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  avigatapaccayena
Paccayo  tayo  khandha  ekassa khandhassa avigatapaccayena paccayo .
Dve  khandha dvinnam khandhanam avigatapaccayena paccayo . sankhittam .
Yatha atthipaccayam evam vittharetabbam.
        Panhavarassa vibhango nitthito.
         Panhavarassa anulomaganana
            hetumulakam
   [625]  Hetuya  satta  arammane  nava  adhipatiya  dasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  nava  annamanne
tini  nissaye  terasa  upanissaye  nava purejate tini pacchajate
tini  asevane  tini  kamme  satta vipake ekam ahare satta
indriye  satta  jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini
vippayutte  panca  atthiya  terasa  natthiya  satta  vigate  satta
avigate terasa.
   [626]  Hetupaccaya  adhipatiya cattari ... sahajate satta
annamanne  tini  nissaye  satta  vipake  ekam indriye cattari
jhane  cattari  magge  cattari  sampayutte  tini vippayutte tini
atthiya satta avigate satta.
   [627]    Hetusahajatanissayaatthiavigatanti    satta   .
Hetusahajataannamannanissayaatthiavigatanti tini.
Hetusahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti     tini    .
Hetusahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti
Tini.
   {627.1}   Hetusahajatanissayavipakaatthiavigatanti   ekam  .
Hetusahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti     ekam     .
Hetusahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
ekam  .  hetusahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti  ekam  .
Hetusahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {627.2}  Hetusahajatanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  cattari .
Hetusahajataannamannanissayaindriyamaggaatthiavigatanti    dve    .
Hetusahajataannamannanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti
dve.
   {627.3} Hetusahajatanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
dve  .  hetusahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti  ekam .
Hetusahajataannamannanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti
ekam    .    hetusahajataannamannanissayavipakaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  ekam  .  hetusahajatanissayavipakaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti   ekam  .  hetusahajataannamannanissayavipakaindriya-
maggavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {627.4} Hetuadhipatisahajatanissayaindriyamaggaatthiavigatanti
cattari   .   hetuadhipatisahajataannamannanissayaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  dve  .  hetuadhipatisahajatanissayaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti dve.
   {627.5} Hetuadhipatisahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti
ekam   .   hetuadhipatisahajataannamannanissayavipakaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti
Ekam    .    hetuadhipatisahajatanissayavipakaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti ekam.
           Hetumulakam nitthitam.
            Arammanamulakam
   [628]  Arammanapaccaya  adhipatiya  satta ... nissaye tini
upanissaye  satta  purejate  tini  vippayutte  tini  atthiya tini
avigate tini.
   [629]  Arammanaadhipatiupanissayanti  satta . arammanapurejata-
atthiavigatanti  tini  .  arammananissayapurejatavippayuttaatthiavigatanti
tini   .  arammanaadhipatiupanissayapurejataatthiavigatanti  ekam  .
Arammanaadhipatinissayaupanissayapurejatavippayuttaatthiavigatanti ekam.
            Adhipatimulakam
   [630]  Adhipatipaccaya hetuya cattari ... arammane satta
sahajate  satta  annamanne  tini  nissaye  attha  upanissaye
satta purejate ekam vipake ekam ahare satta indriye satta
magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte  cattari atthiya attha
avigate attha.
   [631]  Adhipatiatthiavigatanti  attha  . adhipatinissayaatthiavigatanti
attha. Adhipatinissayavippayuttaatthiavigatanti cattari.
   {631.1}  Adhipatiarammanaupanissayanti  satta . adhipatiarammana-
upanissayapurejataatthiavigatanti   ekam   .  adhipatiarammananissaya-
upanissayapurejatavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {631.2}   Adhipatisahajatanissayaatthiavigatanti   satta  .
Adhipatisahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti     tini    .
Adhipatisahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {631.3}   Adhipatisahajatanissayavipakaatthiavigatanti  ekam  .
Adhipatisahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
ekam. Adhipatisahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {631.4}  Adhipatisahajatanissayaaharaindriyaatthiavigatanti satta .
Adhipatisahajataannamannanissayaaharaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tini.
   {631.5} Adhipatisahajatanissayaaharaindriyavippayuttaatthi-
avigatanti   tini   .  adhipatisahajatanissayavipakaaharaindriyaatthi-
avigatanti   ekam   .   adhipatisahajataannamannanissayavipakaahara-
indriyasampayuttaatthiavigatanti  ekam  .  adhipatisahajatanissayavipaka-
aharaindriyavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {631.6}  Adhipatisahajatanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  satta .
Adhipatisahajataannamannanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti
tini. Adhipatisahajatanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {631.7} Adhipatisahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti
ekam    .   adhipatisahajataannamannanissayavipakaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti
Ekam   .   adhipatisahajatanissayavipakaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
ekam.
   {631.8} Adhipatihetusahajatanissayaindriyamaggaatthiavigatanti
cattari     .     adhipatihetusahajataannamannanissayaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti   dve  .  adhipatihetusahajatanissayaindriya-
maggavippayuttaatthiavigatanti dve.
   {631.9} Adhipatihetusahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti
ekam    .    adhipatihetusahajataannamannanissayavipakaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti   ekam   .  adhipatihetusahajatanissayavipaka-
indriyamaggavippayuttaatthiavigatanti ekam.
            Anantaramulakam
   [632] Anantarapaccaya samanantare satta ... upanissaye satta
asevane tini kamme ekam natthiya satta vigate satta.
   [633]   Anantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti   satta  .
Anantarasamanantaraupanissayaasevananatthivigatanti      tini     .
Anantarasamanantaraupanissayakammanatthivigatanti ekam.
            Samanantaramulakam
   [634] Samanantarapaccaya anantare satta ... upanissaye satta
asevane tini kamme ekam natthiya satta vigate satta.
   [635]   Samanantaraanantaraupanissayanatthivigatanti   satta  .
Samanantaraanantaraupanissayaasevananatthivigatanti      tini     .
Samanantaraanantaraupanissayakammanatthivigatanti ekam.
            Sahajatamulakam
   [636]  Sahajatapaccaya  hetuya  satta ... adhipatiya satta
annamanne  tini  nissaye nava kamme satta vipake ekam ahare
satta  indriye  satta  jhane  satta magge satta sampayutte tini
vippayutte tini atthiya nava avigate nava.
   [637] Sahajatanissayaatthiavigatanti nava. Sahajataannamannanissayaatthi-
avigatanti   tini   .   sahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti
tini    .   sahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti   tini   .
Sahajataannamannanissayavippayuttaatthiavigatanti      ekam     .
Sahajatanissayavipakaatthiavigatanti ekam . sahajataannamannanissayavipakaatthi-
avigatanti  ekam  .  sahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
ekam   .   sahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti   ekam  .
Sahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti ekam.
            Annamannamulakam
   [638]  Annamannapaccaya  hetuya  tini  ... adhipatiya tini
sahajate  tini  nissaye  tini  kamme  tini  vipake  ekam
ahare  tini  indriye  tini  jhane  tini  magge  tini
sampayutte tini vippayutte ekam atthiya tini avigate tini.
   [639]   Annamannasahajatanissayaatthiavigatanti   tini   .
Annamannasahajatanissayasampayuttaatthiavigatanti      tini     .
Annamannasahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti      ekam     .
Annamannasahajatanissayavipakaatthiavigatanti      ekam     .
Annamannasahajatanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti     ekam    .
Annamannasahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti ekam.
            Nissayamulakam
   [640] Nissayapaccaya hetuya satta ... Arammane tini adhipatiya
attha  sahajate  nava  annamanne  tini upanissaye ekam purejate
tini  kamme  satta  vipake  ekam ahare satta indriye satta
jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte  panca
atthiya terasa avigate terasa.
   [641]  Nissayaatthiavigatanti  terasa . nissayaadhipatiatthiavigatanti
attha . nissayaindriyaatthiavigatanti satta . nissayavippayuttaatthiavigatanti
panca   .   nissayaadhipativippayuttaatthiavigatanti   cattari  .
Nissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tini.
Nissayapurejatavippayuttaatthiavigatanti tini.
Nissayaarammanapurejatavippayuttaatthiavigatanti      tini     .
Nissayaarammanaadhipatiupanissayapurejatavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {641.1}  Nissayapurejataindriyavippayuttaatthiavigatanti  ekam .
Nissayasahajataatthiavigatanti   nava   .   nissayasahajataannamannaatthi-
avigatanti  tini  . nissayasahajataannamannasampayuttaatthiavigatanti tini .
Nissayasahajatavippayuttaatthiavigatanti tini.
Nissayasahajataannamannavippayuttaatthiavigatanti      ekam     .
Nissayasahajatavipakaatthiavigatanti ekam.
Nissayasahajataannamannavipakaatthiavigatanti      ekam     .
Nissayasahajataannamannavipakasampayuttaatthiavigatanti     ekam    .
Nissayasahajatavipakavippayuttaatthiavigatanti      ekam     .
Nissayasahajataannamannavipakavippayuttaatthiavigatanti ekam.
            Upanissayamulakam
   [642] Upanissayapaccaya arammane satta ... adhipatiya satta
anantare  satta  samanantare  satta  nissaye  ekam  purejate
ekam  asevane  tini  kamme  dve  vippayutte  ekam  atthiya
ekam natthiya satta vigate satta avigate ekam.
   [643]    Upanissayaarammanaadhipatiti    satta    .
Upanissayaarammanaadhipatipurejataatthiavigatanti     ekam     .
Upanissayaarammanaadhipatinissayapurejatavippayuttaatthiavigatanti   ekam  .
Upanissayaanantarasamanantaranatthivigatanti satta.
Upanissayaanantarasamanantaraasevananatthivigatanti      tini     .
Upanissayakammanti dve. Upanissayaanantarasamanantarakammanatthivigatanti ekam.
            Purejatamulakam
   [644]  Purejatapaccaya arammane tini ... adhipatiya ekam
nissaye  tini  upanissaye  ekam  indriye  ekam  vippayutte tini
Atthiya tini avigate tini.
   [645]     Purejataatthiavigatanti     tini    .
Purejatanissayavippayuttaatthiavigatanti tini.
Purejataarammanaatthiavigatanti tini.
Purejataarammananissayavippayuttaatthiavigatanti      tini     .
Purejataarammanaadhipatiupanissayaatthiavigatanti     ekam     .
Purejataarammanaadhipatinissayaupanissayavippayuttaatthiavigatanti   ekam  .
Purejatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti ekam.
           Pacchajatamulakam
   [646]  Pacchajatapaccaya  vippayutte tini ... atthiya tini
avigate tini. Pacchajatavippayuttaatthiavigatanti tini.
            Asevanamulakam
   [647]  Asevanapaccaya  anantare tini ... samanantare tini
upanissaye   tini   natthiya   tini   vigate   tini  .
Asevanaanantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti tini.
            Kammamulakam
   [648] Kammapaccaya anantare ekam ... Samanantare ekam sahajate
satta  annamanne  tini  nissaye  satta  upanissaye  dve vipake
ekam  ahare  satta  sampayutte  tini  vippayutte  tini atthiya
satta natthiya ekam vigate ekam avigate satta.
   [649]  Kammaupanissayanti  dve  .  kammaanantarasamanantara-
upanissayanatthivigatanti  ekam  .  kammasahajatanissayaaharaatthiavigatanti
Satta     .     kammasahajataannamannanissayaaharaatthiavigatanti
tini    .    kammasahajataannamannanissayaaharasampayuttaatthiavigatanti
tini    .    kammasahajataannamannanissayaaharavippayuttaatthiavigatanti
tini   .   kammasahajatanissayavipakaaharaatthiavigatanti  ekam  .
Kammasahajataannamannanissayavipakaaharaatthiavigatanti    ekam   .
Kammasahajataannamannanissayavipakaaharasampayuttaatthiavigatanti   ekam  .
Kammasahajatanissayavipakaaharavippayuttaatthiavigatanti    ekam   .
Kammasahajataannamannanissayavipakaaharavippayuttaatthiavigatanti ekam.
            Vipakamulakam
   [650] Vipakapaccaya hetuya ekam ... Adhipatiya ekam sahajate
ekam  annamanne  ekam nissaye ekam kamme ekam ahare ekam
indriye ekam jhane ekam magge ekam sampayutte ekam vippayutte
ekam atthiya ekam avigate ekam.
   [651]  Vipakasahajatanissayaatthiavigatanti ekam . vipakasahajata-
annamannanissayaatthiavigatanti ekam . Vipakasahajataannamannanissayasampayutta-
atthiavitatanti   ekam  .  vipakasahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti
ekam. Vipakasahajataannamannanissayavippayuttaatthiavigatanti ekam.
            Aharamulakam
   [652]  Aharapaccaya  adhipatiya satta ... sahajate satta
annamanne  tini  nissaye  satta  kamme  satta  vipake  ekam
indriye  satta  sampayutte  tini  vippayutte  tini  atthiya satta
avigate satta.
   [653]     Aharaatthiavigatanti     satta    .
Aharasahajatanissayaatthiavigatanti satta.
Aharasahajataannamannanissayaatthiavigatanti      tini     .
Aharasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti     tini    .
Aharasahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {653.1}  Aharasahajatanissayavipakaatthiavigatanti  ekam  .
Aharasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti     ekam    .
Aharasahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti   ekam   .
Aharasahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti     ekam    .
Aharasahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti
ekam.
   {653.2}   Aharasahajatanissayakammaatthiavigatanti  satta  .
Aharasahajataannamannanissayakammaatthiavigatanti     tini     .
Aharasahajataannamannanissayakammasampayuttaatthiavigatanti
tini. Aharasahajatanissayakammavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {653.3}  Aharasahajatanissayakammavipakaatthiavigatanti  ekam .
Aharasahajataannamannanissayakammavipakaatthiavigatanti    ekam   .
Aharasahajataannamannanissayakammavipakasampayuttaatthiavigatanti
Ekam    .    aharasahajatanissayakammavipakavippayuttaatthiavigatanti
ekam     .    aharasahajataannamannanissayakammavipakavippayutta-
atthiavigatanti ekam.
   {653.4}  Aharasahajatanissayaindriyaatthiavigatanti  satta .
Aharasahajataannamannanissayaindriyaatthiavigatanti     tini    .
Aharasahajataannamannanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tini. Aharasahajatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {653.5}  Aharasahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti ekam .
Aharasahajataannamannanissayavipakaindriyaatthiavigatanti    ekam   .
Aharasahajataannamannanissayavipakaindriyasampayuttaatthiavigatanti
ekam  . aharasahajatanissayavipakaindriyavippayuttaatthiavigatanti ekam .
Aharasahajataannamannanissayavipakaindriyavippayuttaatthiavigatanti
ekam.
   {653.6}  Aharaadhipatisahajatanissayaindriyaatthiavigatanti satta .
Aharaadhipatisahajataannamannanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tini. Aharaadhipatisahajatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {653.7} Aharaadhipatisahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
ekam   .   aharaadhipatisahajataannamannanissayavipakaindriyasampayutta-
atthiavigatanti   ekam  .  aharaadhipatisahajatanissayavipakaindriya-
vippayuttaatthiavigatanti ekam.
            Indriyamulakam
   [654]  Indriyapaccaya hetuya cattari ... adhipatiya satta
sahajate  satta  annamanne  tini  nissaye  satta purejate ekam
vipake  ekam ahare satta jhane satta magge satta sampayutte
tini vippayutte tini atthiya satta avigate satta.
   [655]  Indriyaatthiavigatanti satta . indriyanissayaatthiavigatanti
satta   .   indriyanissayavippayuttaatthiavigatanti   tini   .
Indriyanissayapurejatavippayuttaatthiavigatanti      ekam     .
Indriyasahajatanissayaatthiavigatanti satta.
Indriyasahajataannamannanissayaatthiavigatanti      tini     .
Indriyasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti     tini    .
Indriyasahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {655.1}  Indriyasahajatanissayavipakaatthiavigatanti  ekam  .
Indriyasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti     ekam    .
Indriyasahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
ekam  .  indriyasahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti  ekam .
Indriyasahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {655.2}   Indriyasahajatanissayamaggaatthiavigatanti  satta  .
Indriyasahajataannamannanissayamaggaatthiavigatanti     tini     .
Indriyasahajataannamannanissayamaggasampayuttaatthiavigatanti
tini. Indriyasahajatanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {655.3}  Indriyasahajatanissayavipakamaggaatthiavigatanti  ekam .
Indriyasahajataannamannanissayavipakamaggaatthiavigatanti    ekam   .
Indriyasahajataannamannanissayavipakamaggasampayuttaatthi-
avigatanti   ekam  .  indriyasahajatanissayavipakamaggavippayuttaatthi-
avigatanti   ekam   .   indriyasahajataannamannanissayavipakamagga-
vippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {655.4}   Indriyasahajatanissayajhanaatthiavigatanti  satta  .
Indriyasahajataannamannanissayajhanaatthiavigatanti     tini     .
Indriyasahajataannamannanissayajhanasampayuttaatthiavigatanti
tini. Indriyasahajatanissayajhanavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {655.5}  Indriyasahajatanissayavipakajhanaatthiavigatanti  ekam .
Indriyasahajataannamannanissayavipakajhanaatthiavigatanti    ekam   .
Indriyasahajataannamannanissayavipakajhanasampayuttaatthiavigatanti
ekam  .  indriyasahajatanissayavipakajhanavippayuttaatthiavigatanti  ekam .
Indriyasahajataannamannanissayavipakajhanavippayuttaatthiavigatanti
ekam.
   {655.6}  Indriyasahajatanissayajhanamaggaatthiavigatanti  satta .
Indriyasahajataannamannanissayajhanamaggaatthiavigatanti     tini    .
Indriyasahajataannamannanissayajhanamaggasampayuttaatthiavigatanti
tini. Indriyasahajatanissayajhanamaggavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {655.7} Indriyasahajatanissayavipakajhanamaggaatthiavigatanti ekam .
Indriyasahajataannamannanissayavipakajhanamaggaatthiavigatanti   ekam   .
Indriyasahajataannamannanissayavipakajhanamaggasampayuttaatthi-
avigatanti   ekam  .  indriyasahajatanissayavipakajhanamaggavippayutta-
atthiavigatanti   ekam   .   indriyasahajataannamannanissayavipaka-
jhanamaggavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {655.8}  Indriyasahajatanissayaaharaatthiavigatanti  satta .
Indriyasahajataannamannanissayaaharaatthiavigatanti     tini    .
Indriyasahajataannamannanissayaaharasampayuttaatthiavigatanti
tini. Indriyasahajatanissayaaharavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {655.9}  Indriyasahajatanissayavipakaaharaatthiavigatanti ekam .
Indriyasahajataannamannanissayavipakaaharaatthiavigatanti    ekam   .
Indriyasahajataannamannanissayavipakaaharasampayuttaatthiavigatanti
ekam  . indriyasahajatanissayavipakaaharavippayuttaatthiavigatanti ekam .
Indriyasahajataannamannanissayavipakaaharavippayuttaatthiavigatanti
ekam.
   {655.10} Indriyaadhipatisahajatanissayaaharaatthiavigatanti
satta    .    indriyaadhipatisahajataannamannanissayaaharasampayutta-
atthiavigatanti  tini  .  indriyaadhipatisahajatanissayaaharavippayutta-
atthiavigatanti tini.
   {655.11} Indriyaadhipatisahajatanissayavipakaaharaatthiavigatanti
ekam   .   indriyaadhipatisahajataannamannanissayavipakaaharasampayutta-
atthiavigatanti  ekam . indriyaadhipatisahajatanissayavipakaaharavippayutta-
atthiavigatanti ekam.
   {655.12} Indriyaadhipatisahajatanissayamaggaatthiavigatanti
Satta     .    indriyaadhipatisahajataannamannanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti   tini   .  indriyaadhipatisahajatanissayamaggavippayutta-
atthiavigatanti tini.
   {655.13} Indriyaadhipatisahajatanissayavipakamaggaatthiavigatanti
ekam    .   indriyaadhipatisahajataannamannanissayavipakamaggasampayutta-
atthiavigatanti  ekam  .  indriyaadhipatisahajatanissayavipakamaggavippayutta-
atthiavigatanti ekam.
   {655.14}  Indriyahetusahajatanissayamaggaatthiavigatanti cattari .
Indriyahetusahajataannamannanissayamaggaatthiavigatanti    dve    .
Indriyahetusahajataannamannanissayamaggasampayuttaatthiavigatanti
dve. Indriyahetusahajatanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti dve.
   {655.15} Indriyahetusahajatanissayavipakamaggaatthiavigatanti
ekam   .   indriyahetusahajataannamannanissayavipakamaggaatthiavigatanti
ekam    .    indriyahetusahajataannamannanissayavipakamaggasampayutta-
atthiavigatanti  ekam  .  indriyahetusahajatanissayavipakamaggavippayutta-
atthiavigatanti   ekam  .  indriyahetusahajataannamannanissayavipaka-
maggavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {655.16} Indriyahetuadhipatisahajatanissayamaggaatthiavigatanti
cattari   .   indriyahetuadhipatisahajataannamannanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti  dve  .  indriyahetuadhipatisahajatanissayamaggavippayutta-
atthiavigatanti dve.
   {655.17} Indriyahetuadhipatisahajatanissayavipakamaggaatthi-
avigatanti   ekam   .   indriyahetuadhipatisahajataannamannanissaya-
vipakamaggasampayuttaatthiavigatanti
Ekam    .    indriyahetuadhipatisahajatanissayavipakamaggavippayutta-
atthiavigatanti ekam.
            Jhanamulakam
   [656]  Jhanapaccaya  sahajate  satta  ... annamanne tini
nissaye satta vipake ekam indriye satta magge satta sampayutte
tini vippayutte tini atthiya satta avigate satta.
   [657]    Jhanasahajatanissayaatthiavigatanti    satta   .
Jhanasahajataannamannanissayaatthiavigatanti tini.
Jhanasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti     tini    .
Jhanasahajataannamannanissayavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {657.1} Jhanasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti
ekam  .  jhanasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti  ekam  .
Jhanasahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
ekam  .  jhanasahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti  ekam  .
Jhanasahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {657.2}   Jhanasahajatanissayaindriyaatthiavigatanti  satta  .
Jhanasahajataannamannanissayaindriyaatthiavigatanti     tini     .
Jhanasahajataannamannanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tini. Jhanasahajatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {657.3} Jhanasahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
Ekam    .    jhanasahajataannamannanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
ekam    .    jhanasahajataannamannanissayavipakaindriyasampayuttaatthi-
avigatanti   ekam  .  jhanasahajatanissayavipakaindriyavippayuttaatthi-
avigatanti   ekam   .   jhanasahajataannamannanissayavipakaindriya-
vippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {657.4}   Jhanasahajatanissayamaggaatthiavigatanti   satta  .
Jhanasahajataannamannanissayamaggaatthiavigatanti      tini     .
Jhanasahajataannamannanissayamaggasampayuttaatthiavigatanti    tini    .
Jhanasahajatanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {657.5}  Jhanasahajatanissayavipakamaggaatthiavigatanti  ekam .
Jhanasahajataannamannanissayavipakamaggaatthiavigatanti     ekam    .
Jhanasahajataannamannanissayavipakamaggasampayuttaatthiavigatanti
ekam  .  jhanasahajatanissayavipakamaggavippayuttaatthiavigatanti  ekam .
Jhanasahajataannamannanissayavipakamaggavippayuttaatthiavigatanti
ekam.
   {657.6}  Jhanasahajatanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  satta .
Jhanasahajataannamannanissayaindriyamaggaatthiavigatanti     tini    .
Jhanasahajataannamannanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti
tini. Jhanasahajatanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {657.7} Jhanasahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti ekam .
Jhanasahajataannamannanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti   ekam   .
Jhanasahajataannamannanissayavipakaindriyamaggasampayuttaatthi-
avigatanti   ekam  .  jhanasahajatanissayavipakaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti   ekam   .   jhanasahajataannamannanissayavipaka-
indriyamaggavippayuttaatthiavigatanti ekam.
            Maggamulakam
   [658] Maggapaccaya hetuya cattari ... Adhipatiya satta sahajate
satta  annamanne  tini  nissaye  satta  vipake  ekam  indriye
satta  jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte
tini atthiya satta avigate satta.
   [659]    Maggasahajatanissayaatthiavigatanti    satta   .
Maggasahajataannamannanissayaatthiavigatanti tini.
Maggasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti     tini    .
Maggasahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {659.1}   Maggasahajatanissayavipakaatthiavigatanti   ekam  .
Maggasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti     ekam     .
Maggasahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
ekam  .  maggasahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti  ekam  .
Maggasahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {659.2}   Maggasahajatanissayaindriyaatthiavigatanti  satta  .
Maggasahajataannamannanissayaindriyaatthiavigatanti     tini     .
Maggasahajataannamannanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti    tini   .
Maggasahajatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {659.3} Maggasahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
ekam    .    maggasahajataannamannanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
ekam     .    maggasahajataannamannanissayavipakaindriyasampayutta-
atthiavigatanti   ekam  .  maggasahajatanissayavipakaindriyavippayutta-
atthiavigatanti   ekam  .  maggasahajataannamannanissayavipakaindriya-
vippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {659.4}   Maggasahajatanissayajhanaatthiavigatanti   satta  .
Maggasahajataannamannanissayajhanaatthiavigatanti      tini     .
Maggasahajataannamannanissayajhanasampayuttaatthiavigatanti    tini    .
Maggasahajatanissayajhanavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {659.5}  Maggasahajatanissayavipakajhanaatthiavigatanti  ekam .
Maggasahajataannamannanissayavipakajhanaatthiavigatanti     ekam    .
Maggasahajataannamannanissayavipakajhanasampayuttaatthiavigatanti   ekam  .
Maggasahajatanissayavipakajhanavippayuttaatthiavigatanti     ekam    .
Maggasahajataannamannanissayavipakajhanavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {659.6}  Maggasahajatanissayaindriyajhanaatthiavigatanti  satta .
Maggasahajataannamannanissayaindriyajhanaatthiavigatanti     tini    .
Maggasahajataannamannanissayaindriyajhanasampayuttaatthiavigatanti   tini  .
Maggasahajatanissayaindriyajhanavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {659.7}  Maggasahajatanissayavipakaindriyajhanaatthiaviganti ekam .
Maggasahajataannamannanissayavipakaindriyajhanaatthiavigatanti
ekam    .    maggasahajataannamannanissayavipakaindriyajhanasampayutta-
atthiaviganti  ekam  .  maggasahajatanissayavipakaindriyajhanavippayutta-
atthiavigatanti   ekam  .  maggasahajataannamannanissayavipakaindriya-
jhanavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {659.8}  Maggaadhipatisahajatanissayaindriyaatthiavigatanti  satta .
Maggaadhipatisahajataannamannanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tini. Maggaadhipatisahajatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {659.9} Maggaadhipatisahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
ekam    .   maggaadhipatisahajataannamannanissayavipakaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  ekam  .  maggaadhipatisahajatanissayavipakaindriyavippayutta-
atthiavigatanti ekam.
   {659.10}  Maggahetusahajatanissayaindriyaatthiavigatanti cattari .
Maggahetusahajataannamannanissayaindriyaatthiavigatanti    dve    .
Maggahetusahajataannamannanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
dve. Maggahetusahajatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti dve.
   {659.11} Maggahetusahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
ekam   .   maggahetusahajataannamannanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
ekam    .    maggahetusahajataannamannanissayavipakaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  ekam  .  maggahetusahajatanissayavipakaindriyavippayutta-
atthiavigatanti   ekam   .   maggahetusahajataannamannanissayavipaka-
indriyavippayuttaatthiavigatanti
Ekam.
   {659.12} Maggahetuadhipatisahajatanissayaindriyaatthiavigatanti
cattari   .   maggahetuadhipatisahajataannamannanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  dve  .  maggahetuadhipatisahajatanissayaindriyavippayutta-
atthiavigatanti dve.
   {659.13} Maggahetuadhipatisahajatanissayavipakaindriyaatthi-
avigatanti   ekam   .  maggahetuadhipatisahajataannamannanissayavipaka-
indriyasampayuttaatthiavigatanti   ekam   .  maggahetuadhipatisahajata-
nissayavipakaindriyavippayuttaatthiavigatanti ekam.
            Sampayuttamulakam
   [660] Sampayuttapaccaya hetuya tini ... Adhipatiya tini sahajate
tini  annamanne  tini  nissaye  tini  kamme  tini  vipake ekam
ahare  tini  indriye  tini  jhane  tini  magge tini atthiya
tini avigate tini.
   [661]  Sampayuttasahajataannamannanissayaatthiavigatanti  tini  .
Sampayuttasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti ekam.
            Vippayuttamulakam
   [662]  Vippayuttapaccaya  hetuya  tini ... arammane tini
adhipatiya  cattari  sahajate  tini  annamanne  ekam  nissaye
panca  upanissaye  ekam  purejate  tini  pacchajate tini kamme
tini  vipake  ekam  ahare  tini  indriye  tini  jhane tini
magge tini atthiya panca avigate panca.
   [663] Vippayuttaatthiavigatanti panca . Vippayuttanissayaatthiavigatanti
panca   .   vippayuttaadhipatinissayaatthiavigatanti   cattari  .
Vippayuttanissayaindriyaatthiavigatanti tini.
   {663.1}   Vippayuttapacchajataatthiavigatanti   tini   .
Vippayuttanissayapurejataatthiavigatanti tini.
Vippayuttaarammananissayapurejataatthiavigatanti tini.
   {663.2} Vippayuttaarammanaadhipatinissayaupanissayapurejata-
atthiavigatanti  ekam  .  vippayuttanissayapurejataindriyaatthiavigatanti
ekam  .  vippayuttasahajatanissayaatthiavigatanti  tini  .  vippayutta-
sahajataannamannanissayaatthiavigatanti ekam.
   {663.3}  Vippayuttasahajatanissayavipakaatthiavigatanti  ekam .
Vippayuttasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti ekam.
            Atthimulakam
   [664] Atthipaccaya hetuya satta ... Arammane tini adhipatiya
attha  sahajate  nava  annamanne  tini  nissaye terasa upanissaye
ekam  purejate  tini pacchajate tini kamme satta vipake ekam
ahare satta indriye satta jhane satta magge satta sampayutte
tini vippayutte panca avigate terasa.
   [665]  Atthiavigatanti terasa . atthinissayaavigatanti terasa .
Atthiadhipatiavigatanti  attha  .  atthiadhipatinissayaavigatanti  attha .
Atthiaharaavigatanti  satta  .  atthiindriyaavigatanti  satta .
Atthinissayaindriyaavigatanti  satta  .  atthivippayuttaavigatanti  panca .
Atthinissayavippayuttaavigatanti  panca  . atthiadhipatinissayavippayuttaavigatanti
cattari. Atthiadhipatinissayaindriyavippayuttaavigatanti tini.
   {665.1} Atthipacchajatavippayuttaavigatanti tini . atthipurejata-
avigatanti  tini  .  atthinissayapurejatavippayuttaavigatanti  tini .
Atthiarammanapurejataavigatanti  tini  .  atthiarammananissayapurejata-
vippayuttaavigatanti   tini  .  atthiarammanaadhipatiupanissayapurejata-
avigatanti   ekam   .  atthiarammanaadhipatinissayaupanissayapurejata-
vippayuttaavigatanti   ekam  .  atthinissayapurejataindriyavippayutta-
avigatanti ekam.
          Pakinnakam nama imam.
   [666]  Atthisahajatanissayaavigatanti  nava  .  atthisahajata-
annamannanissayaavigatanti   tini   .   atthisahajataannamannanissaya-
sampayuttaavigatanti   tini   .   atthisahajatanissayavippayuttaavigatanti
tini. Atthisahajataannamannanissayavippayuttaavigatanti ekam.
   {666.1} Atthisahajatanissayavipakaavigatanti ekam . atthisahajata-
annamannanissayavipakaavigatanti   ekam   .   atthisahajataannamanna-
nissayavipakasampayuttaavigatanti   ekam  .  atthisahajatanissayavipaka-
vippayuttaavigatanti   ekam   .   atthisahajataannamannanissayavipaka-
vippayuttaavigatanti ekam.
            Natthimulakam
   [667]  Natthipaccaya  anantare  satta ... samanantare satta
upanissaye satta asevane tini kamme ekam vigate satta.
   [668]   Natthianantarasamanantaraupanissayavigatanti   satta  .
Natthianantarasamanantaraupanissayaasevanavigatanti      tini     .
Natthianantarasamanantaraupanissayakammavigatanti ekam.
            Vigatamulakam
   [669]  Vigatapaccaya  anantare  satta ... samanantare satta
upanissaye satta asevane tini kamme ekam natthiya satta.
   [670]   Vigataanantarasamanantaraupanissayanatthiti   satta  .
Vigataanantarasamanantaraupanissayaasevananatthiti      tini     .
Vigataanantarasamanantaraupanissayakammanatthiti ekam.
            Avigatamulakam
   [671] Avigatapaccaya hetuya satta ... Arammane tini adhipatiya
attha  sahajate  nava  annamanne  tini  nissaye terasa upanissaye
ekam  purejate  tini pacchajate tini kamme satta vipake ekam
ahare  satta  indriye  satta  jhane  satta  magge  satta
sampayutte tini vippayutte panca atthiya terasa.
   [672]  Avigataatthiti  terasa  . avigatanissayaatthiti terasa .
Avigataadhipatiatthiti  attha  .  avigataadhipatinissayaatthiti  attha .
Avigataaharaatthiti   satta  .  avigataindriyaatthiti  satta  .
Avigatanissayaindriyaatthiti  satta  .  avigatavippayuttaatthiti  panca .
Avigatanissayavippayuttaatthiti  panca  .  avigataadhipatinissayavippayuttaatthiti
cattari. Avigatanissayaindriyavippayuttaatthiti tini.
   {672.1} Avigatapacchajatavippayuttaatthiti tini . avigatapurejata-
atthiti  tini  .  avigatanissayapurejatavippayuttaatthiti tini . avigata-
arammanapurejataatthiti   tini   .  avigataarammananissayapurejata-
vippayuttaatthiti   tini   .  avigataarammanaadhipatiupanissayapurejata-
atthiti  ekam  .  avigataarammanaadhipatinissayaupanissayapurejatavippayutta-
atthiti ekam. Avigatanissayapurejataindriyavippayuttaatthiti ekam.
          Pakinnakam nama imam.
   [673]  Avigatasahajatanissayaatthiti nava . avigatasahajataannamanna-
nissayaatthiti   tini   .  avigatasahajataannamannanissayasampayuttaatthiti
tini  .  avigatasahajatanissayavippayuttaatthiti  tini  .  avigatasahajata-
annamannanissayavippayuttaatthiti   ekam   .   avigatasahajatanissaya-
vipakaatthiti   ekam   .   avigatasahajataannamannanissayavipakaatthiti
ekam.
   {673.1} Avigatasahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiti
ekam   .   avigatasahajatanissayavipakavippayuttaatthiti   ekam  .
Avigatasahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiti ekam.
       Panhavarassa anulomaganana nitthita.
         Panhavarassa paccaniyauddharo
   [674]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo ... sahajatapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo.
Kusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo
... upanissayapaccayena paccayo . kusalo dhammo abyakatassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo ... sahajatapaccayena paccayo ... Upanissaya-
paccayena paccayo ... pacchajatapaccayena paccayo ... Kammapaccayena
paccayo  .  kusalo  dhammo  kusalassa  ca abyakatassa ca dhammassa
sahajatapaccayena paccayo.
   [675]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo ... sahajatapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo.
Akusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  arammanapaccayena paccayo ...
Upanissayapaccayena  paccayo  .  akusalo dhammo abyakatassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo ... sahajatapaccayena paccayo ... Upanissaya-
paccayena paccayo ... pacchajatapaccayena paccayo ... Kammapaccayena
paccayo  .  akusalo  dhammo  akusalassa  ca  abyakatassa  ca
dhammassa sahajatapaccayena paccayo.
   [676] Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  ...  sahajatapaccayena  paccayo  ...  upanissayapaccayena
paccayo ... purejatapaccayena paccayo ... Pacchajatapaccayena paccayo
...  Aharapaccayena  paccayo  ...  indriyapaccayena paccayo .
Abyakato  dhammo  kusalassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo
...  upanissayapaccayena  paccayo ... purejatapaccayena paccayo .
Abyakato  dhammo  akusalassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo
... Upanissayapaccayena paccayo ... Purejatapaccayena paccayo.
   [677]  Kusalo  ca  abyakato  ca dhamma kusalassa dhammassa
sahajatam  purejatam  . kusalo ca abyakato ca dhamma abyakatassa
dhammassa sahajatam pacchajatam aharam indriyam.
   [678]  Akusalo  ca abyakato ca dhamma akusalassa dhammassa
sahajatam  purejatam . akusalo ca abyakato ca dhamma abyakatassa
dhammassa sahajatam pacchajatam aharam indriyam.
        Panhavarassa paccaniyauddharo.
         Panhavarassa paccaniyaganana
            nahetumulakam
   [679]  Nahetuya  pannarasa  naarammane  pannarasa naadhipatiya
pannarasa    naanantare   pannarasa   nasamanantare   pannarasa
nasahajate  ekadasa  naannamanne  ekadasa  nanissaye  ekadasa
naupanissaye  pannarasa  napurejate  terasa  napacchajate  pannarasa
naasevane   pannarasa  nakamme  pannarasa  navipake  pannarasa
naahare  pannarasa  naindriye  pannarasa  najhane pannarasa namagge
Pannarasa  nasampayutte  ekadasa  navippayutte  nava  noatthiya nava
nonatthiya pannarasa novigate pannarasa noavigate nava.
   [680]  Nahetupaccaya  naarammane  pannarasa ... naadhipatiya
pannarasa  naanantare  pannarasa  nasamanantare  pannarasa  nasahajate
ekadasa  naannamanne  ekadasa  nanissaye  ekadasa  naupanissaye
pannarasa  napurejate  terasa  napacchajate  pannarasa  naasevane
pannarasa  nakamme  pannarasa  navipake  pannarasa  naahare pannarasa
naindriye  pannarasa  najhane  pannarasa namagge pannarasa nasampayutte
ekadasa   navippayutte   nava   noatthiya  nava  nonatthiya
pannarasa novigate pannarasa noavigate nava.
   [681]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naadhipatiya  pannarasa
...  naanantare  pannarasa nasamanantare pannarasa nasahajate ekadasa
naannamanne  ekadasa  nanissaye  ekadasa  naupanissaye  terasa
napurejate  terasa  napacchajate  pannarasa  naasevane  pannarasa
nakamme  pannarasa  navipake  pannarasa naahare pannarasa naindriye
pannarasa  najhane  pannarasa  namagge  pannarasa nasampayutte ekadasa
navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya  pannarasa  novigate
pannarasa noavigate nava.
   [682]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya nasamanantarapaccaya nasahajate ekadasa ... Naannamanne
Ekadasa  nanissaye  ekadasa  naupanissaye  terasa  napurejate
terasa  napacchajate  pannarasa naasevane pannarasa nakamme pannarasa
navipake  pannarasa  naahare  pannarasa naindriye pannarasa najhane
pannarasa  namagge  pannarasa  nasampayutte  ekadasa navippayutte nava
noatthiya nava nonatthiya pannarasa novigate pannarasa noavigate nava.
   [683]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya   nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya  naannamanne
ekadasa ... nanissaye ekadasa naupanissaye satta napurejate ekadasa
napacchajate  nava naasevane ekadasa nakamme ekadasa navipake
ekadasa naahare ekadasa naindriye ekadasa najhane ekadasa
namagge  ekadasa nasampayutte ekadasa navippayutte nava noatthiya
nava nonatthiya ekadasa novigate ekadasa noavigate nava.
   [684]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya  naannamannapaccaya
nanissaye  ekadasa  ...  naupanissaye satta napurejate ekadasa
napacchajate  nava naasevane ekadasa nakamme ekadasa navipake
ekadasa naahare ekadasa naindriye ekadasa najhane ekadasa
namagge  ekadasa nasampayutte ekadasa navippayutte nava noatthiya
nava nonatthiya ekadasa novigate ekadasa noavigate nava.
   [685]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
Naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya  naannamannapaccaya
nanissayapaccaya   naupanissaye   panca   napurejate   ekadasa
napacchajate  nava naasevane ekadasa nakamme ekadasa navipake
ekadasa naahare ekadasa naindriye ekadasa najhane ekadasa
namagge  ekadasa nasampayutte ekadasa navippayutte nava noatthiya
nava nonatthiya ekadasa novigate ekadasa noavigate nava.
   [686]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya  naannamannapaccaya
nanissayapaccaya    naupanissayapaccaya    napurejate    panca
...  napacchajate  tini naasevane panca nakamme panca navipake
panca  naahare  panca  naindriye  panca  najhane panca namagge
panca  nasampayutte  panca  navippayutte  tini  noatthiya  dve
nonatthiya panca novigate panca noavigate dve.
   [687]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya  naannamannapaccaya
nanissayapaccaya      naupanissayapaccaya     napurejatapaccaya
napacchajate  tini  ... naasevane panca nakamme panca navipake
panca  naahare  panca  naindriye  panca  najhane panca namagge
panca  nasampayutte  panca  navippayutte  tini  noatthiya  dve
nonatthiya panca novigate panca noavigate dve.
   [688]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  .  sankhittam . napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya  naasevane  tini  ... nakamme ekam navipake
tini  naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge
tini  nasampayutte  tini  navippayutte  tini  noatthiya  dve
nonatthiya tini novigate tini noavigate dve.
   [689] Nahetupaccaya naarammanapaccaya .pe. Napacchajatapaccaya
naasevanapaccaya  nakammapaccaya  navipake  ekam  ...  naahare
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [690]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  .pe. nakammapaccaya
navipakapaccaya  naaharapaccaya  najhanapaccaya  namagge  ekam ...
Nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [691]   Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naaharapaccaya
najhanapaccaya namagge ekam ... nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [692]  Nahetupaccaya naarammanapaccaya .pe. naaharapaccaya
najhanapaccaya   namaggapaccaya  nasampayuttapaccaya  navippayuttapaccaya
nonatthipaccaya novigate ekam.
   [693]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  .pe. nakammapaccaya
Navipakapaccaya  naindriyapaccaya  najhane  ekam ... namagge ekam
nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [694]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  .pe. nakammapaccaya
navipakapaccaya naindriyapaccaya najhanapaccaya namaggapaccaya nasampayuttapaccaya
navippayuttapaccaya nonatthipaccaya novigate ekam.
           Nahetumulakam nitthitam.
           Naarammanamulakam
   [695]  Naarammanapaccaya  nahetuya pannarasa ... naadhipatiya
pannarasa  naanantare  pannarasa  nasamanantare  pannarasa  nasahajate
ekadasa  naannamanne  ekadasa  nanissaye  ekadasa  naupanissaye
terasa napurejate terasa napacchajate pannarasa naasevane pannarasa
nakamme  pannarasa  navipake  pannarasa naahare pannarasa naindriye
pannarasa  najhane  pannarasa  namagge  pannarasa nasampayutte ekadasa
navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya  pannarasa  novigate
pannarasa noavigate nava.
   [696]   Naarammanapaccaya   nahetupaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya   nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya  naannamanne
ekadasa  ...  nanissaye  ekadasa naupanissaye satta napurejate
ekadasa  napacchajate nava naasevane ekadasa nakamme ekadasa
navipake ekadasa naahare ekadasa naindriye ekadasa najhane
Ekadasa  namagge  ekadasa  nasampayutte  ekadasa  navippayutte
nava  noatthiya  nava  nonatthiya  ekadasa  novigate  ekadasa
noavigate  nava  .pe.  yatha  nahetumulakam  evam vittharetabbam .
Naadhipatipaccaya naanantarapaccaya nasamanantarapaccaya yatha nahetumulakam.
            Sahajatamulakam
   [697]  Nasahajatapaccaya nahetuya ekadasa ... naarammane
ekadasa  naadhipatiya  ekadasa  naanantare  ekadasa  nasamanantare
ekadasa  naannamanne  ekadasa  nanissaye  ekadasa  naupanissaye
ekadasa napurejate ekadasa napacchajate nava naasevane ekadasa
nakamme ekadasa navipake ekadasa naahare ekadasa naindriye
ekadasa  najhane ekadasa namagge ekadasa nasampayutte ekadasa
navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya  ekadasa novigate
ekadasa noavigate nava.
   [698]   Nasahajatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya ekadasa ... naanantare ekadasa nasamanantare ekadasa
naannamanne  ekadasa  nanissaye  ekadasa  naupanissaye  satta
napurejate ekadasa napacchajate nava naasevana ekadasa nakamme
ekadasa navipake ekadasa naahare ekadasa naindriye ekadasa
najhane ekadasa namagge ekadasa nasampayutte ekadasa navippayutte
nava  noatthiya  nava  nonatthiya  ekadasa  novigate  ekadasa
Noavigate nava. Sahajatapaccaya nahetupaccaya. Sankhittam.
           Naannamannamulakam
   [699] Naannamannapaccaya nahetuya ekadasa ... naarammane
ekadasa  naadhipatiya  ekadasa  naanantare  ekadasa  nasamanantare
ekadasa  nasahajate  ekadasa  nanissaye  ekadasa  naupanissaye
ekadasa  napurejate  ekadasa napacchajate ekadasa naasevane
ekadasa  nakamme ekadasa navipake ekadasa naahare ekadasa
naindriye ekadasa najhane ekadasa namagge ekadasa nasampayutte
ekadasa  navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya ekadasa
novigate ekadasa noavigate nava.
   [700]  Naannamannapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya ekadasa ... naanantare ekadasa nasamanantare ekadasa
nasahajate  ekadasa  nanissaye  ekadasa  naupanissaye  satta
napurejate  ekadasa  napacchajate ekadasa naasevane ekadasa
nakamme ekadasa navipake ekadasa naahare ekadasa naindriye
ekadasa  najhane  ekadasa  namagge  ekadasa  nasampayutte
ekadasa  navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya ekadasa
novigate ekadasa noavigate nava.
   [701]  Naannamannapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
Nanissaye   ekadasa  ...  naupanissaye  satta  napurejate
ekadasa  napacchajate nava naasevane ekadasa nakamme ekadasa
navipake ekadasa naahare ekadasa naindriye ekadasa najhane
ekadasa  namagge  ekadasa  nasampayutte  ekadasa  navippayutte
nava  noatthiya  nava  nonatthiya  ekadasa  novigate  ekadasa
noavigate nava. Sankhittam.
            Nanissayamulakam
   [702]  Nanissayapaccaya  nahetuya ekadasa ... naarammane
ekadasa  naadhipatiya  ekadasa  naanantare  ekadasa  nasamanantare
ekadasa  nasahajate  ekadasa  naannamanne  ekadasa naupanissaye
ekadasa  napurejate  ekadasa  napacchajate  nava  naasevane
ekadasa  nakamme ekadasa navipake ekadasa naahare ekadasa
naindriye ekadasa najhane ekadasa namagge ekadasa nasampayutte
ekadasa  navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya ekadasa
novigate ekadasa noavigate nava.
   [703]   Nanissayapaccaya   nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya ekadasa ... naanantare ekadasa nasamanantare ekadasa
nasahajate  ekadasa  naannamanne  ekadasa  naupanissaye  panca
napurejate ekadasa napacchajate nava naasevane ekadasa nakamme
ekadasa navipake ekadasa naahare ekadasa naindriye ekadasa
Najhane ekadasa namagge ekadasa nasampayutte ekadasa navippayutte
nava  noatthiya  nava  nonatthiya  ekadasa  novigate  ekadasa
noavigate nava.
   [704]   Nanissayapaccaya   nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya naupanissayapaccaya napurejate panca ... Napacchajate
tini   naasevane  panca  nakamme  panca  navipake  panca
naahare  panca  naindriye  panca  najhane  panca namagge panca
nasampayutte  panca  navippayutte  tini  noatthiya  dve nonatthiya
panca novigate panca noavigate dve. Sankhittam.
           Naupanissayamulakam
   [705]  Naupanissayapaccaya nahetuya pannarasa ... naarammane
terasa  naadhipatiya  pannarasa  naanantare  pannarasa  nasamanantare
pannarasa  nasahajate  ekadasa  naannamanne  ekadasa  nanissaye
ekadasa  napurejate  terasa  napacchajate  pannarasa  naasevane
pannarasa  nakamme  pannarasa  navipake  pannarasa  naahare pannarasa
naindriye  pannarasa  najhane  pannarasa namagge pannarasa nasampayutte
ekadasa  navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya  pannarasa
novigate pannarasa noavigate nava.
   [706]  Naupanissayapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
Naadhipatiya terasa ... naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajate
satta  naannamanne  satta  nanissaye  panca  napurejate  nava
napacchajate  terasa  naasevane  terasa nakamme terasa navipake
terasa  naahare terasa naindriye terasa najhane terasa namagge
terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  panca  noatthiya  dve
nonatthiya terasa novigate terasa noavigate dve.
   [707]  Naupanissayapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamanne  satta  ...  nanissaye  panca  napurejate  panca
napacchajate  panca  naasevane  satta  nakamme  satta  navipake
satta  naahare  satta  naindriye  satta  najhane satta namagge
satta  nasampayutte  satta  navippayutte  tini  noatthiya  dve
nonatthiya satta novigate satta noavigate dve.
   [708]  Naupanissayapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya  nanissaye  panca  ...  napurejate  panca
napacchajate  panca  naasevane  satta  nakamme  satta  navipake
satta  naahare  satta  naindriye  satta  najhane satta namagge
satta  nasampayutte  satta  navippayutte  tini  noatthiya  dve
nonatthiya satta novigate satta noavigate dve.
   [709]  Naupanissayapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya    nanissayapaccaya    napurejate    panca
...  napacchajate  tini naasevane panca nakamme panca navipake
panca  naahare  panca  naindriye  panca  najhane panca namagge
panca  nasampayutte  panca  navippayutte  tini  noatthiya  dve
nonatthiya panca novigate panca noavigate dve. Sankhittam.
           Napurejatamulakam
   [710] Napurejatapaccaya nahetuya terasa ... Naarammane terasa
naadhipatiya  terasa  naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajate
ekadasa  naannamanne  ekadasa  nanissaye  ekadasa  naupanissaye
terasa  napacchajate  terasa  naasevane  terasa  nakamme terasa
navipake terasa naahare terasa naindriye terasa najhane terasa
namagge  terasa  nasampayutte  ekadasa navippayutte nava noatthiya
nava nonatthiya terasa novigate terasa noavigate nava.
   [711]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya terasa ... naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajate
ekadasa  naannamanne  ekadasa  nanissaye  ekadasa  naupanissaye
nava napacchajate terasa naasevane terasa nakamme terasa navipake
terasa  naahare terasa naindriye terasa najhane terasa namagge
Terasa  nasampayutte  ekadasa  navippayutte  nava  noatthiya  nava
nonatthiya terasa novigate terasa noavigate nava.
   [712]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamanne  ekadasa  ...  nanissaye ekadasa naupanissaye panca
napacchajate  nava naasevane ekadasa nakamme ekadasa navipake
ekadasa naahare ekadasa naindriye ekadasa najhane ekadasa
namagge  ekadasa  nasampayutte  ekadasa  navippayutte  nava
noatthiya nava nonatthiya ekadasa novigate ekadasa noavigate nava.
   [713]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya    nanissayapaccaya    naupanissaye    panca
...  napacchajate  nava  naasevane  ekadasa nakamme ekadasa
navipake ekadasa naahare ekadasa naindriye ekadasa najhane
ekadasa  namagge  ekadasa  nasampayutte  ekadasa  navippayutte
nava  noatthiya  nava  nonatthiya  ekadasa  novigate  ekadasa
noavigate nava.
   [714]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya .
Sankhittam  .  nanissayapaccaya  naupanissayapaccaya  napacchajate  tini
...  naasevane  panca  nakamme panca navipake panca naahare
Panca  naindriye  panca  najhane  panca namagge panca nasampayutte
panca  navippayutte  tini  noatthiya  dve  nonatthiya  panca
novigate panca noavigate dve.
           Napacchajatamulakam
   [715] Napacchajatapaccaya nahetuya pannarasa ... naarammane
pannarasa  naadhipatiya  pannarasa  naanantare  pannarasa  nasamanantare
pannarasa  nasahajate  nava  naannamanne  ekadasa  nanissaye  nava
naupanissaye  pannarasa  napurejate  terasa  naasevane  pannarasa
nakamme   pannarasa   navipake  pannarasa  naahare  pannarasa
naindriye   pannarasa   najhane   pannarasa  namagge  pannarasa
nasampayutte  ekadasa  navippayutte  nava noatthiya nava nonatthiya
pannarasa novigate pannarasa noavigate nava.
   [716]  Napacchajatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya  pannarasa  ...  naanantare pannarasa nasamanantare pannarasa
nasahajate  nava  naannamanne  ekadasa  nanissaye nava naupanissaye
terasa  napurejate  terasa  naasevane  pannarasa nakamme pannarasa
navipake  pannarasa  naahare  pannarasa naindriye pannarasa najhane
pannarasa  namagge  pannarasa  nasampayutte  ekadasa  navippayutte
nava  noatthiya  nava  nonatthiya  pannarasa  novigate  pannarasa
noavigate nava.
   [717]  Napacchajatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamanne  nava  ...  nanissaye  nava  naupanissaye  panca
napurejate  nava  naasevane  nava  nakamme  nava  navipake nava
naahare nava naindriye nava najhane nava namagge nava nasampayutte
nava  navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya nava novigate
nava noavigate nava.
   [718]  Napacchajatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya    nanissayapaccaya    naupanissaye    tini
...  napurejate nava naasevane nava nakamme nava navipake nava
naahare nava naindriye nava najhane nava namagge nava nasampayutte
nava  navippayutte nava noatthiya nava nonatthiya nava novigate nava
noavigate nava.
   [719]  Napacchajatapaccaya  nahetupaccaya  .  sankhittam .
Nanissayapaccaya  naupanissayapaccaya  napurejate tini ... naasevane
tini  nakamme  ekam  navipake  tini  naahare  tini  naindriye
tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini  navippayutte
tini  noatthiya  dve  nonatthiya  tini  novigate tini noavigate
dve. Sankhittam. Naasevanapaccaya yatha nahetupaccaya evam.
            Nakammamulakam
   [720]  Nakammapaccaya  nahetuya  pannarasa  ... naarammane
pannarasa  naadhipatiya  pannarasa  naanantare  pannarasa  nasamanantare
pannarasa  nasahajate  ekadasa  naannamanne  ekadasa  nanissaye
ekadasa  naupanissaye  pannarasa  napurejate  terasa  napacchajate
pannarasa  naasevane  pannarasa navipake pannarasa naahare pannarasa
naindriye  pannarasa  najhane  pannarasa namagge pannarasa nasampayutte
ekadasa  navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya  pannarasa
novigate pannarasa noavigate nava.
   [721]   Nakammapaccaya   nahetupaccaya   naarammanapaccaya
naadhipatiya pannarasa . sankhittam . ... Naupanissaye terasa napurejate
terasa napacchajate pannarasa. Sankhittam. ... Noavigate nava.
   [722]  Nakammapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya .
Sankhittam  .  nanissayapaccaya  naupanissaye  panca  ... napurejate
ekadasa  napacchajate  nava  naasevane ekadasa . sankhittam .
... Noavigate nava.
   [723] Nakammapaccaya nahetupaccaya. Sankhittam. Naupanissayapaccaya
napurejate  panca  ...  napacchajate  ekam  naasevane  panca
navipake  panca  naahare  panca  naindriye panca najhane panca
namagge  panca  nasampayutte  panca  navippayutte  ekam  nonatthiya
Panca novigate panca.
   [724] Nakammapaccaya nahetupaccaya. Sankhittam. Napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya  naasevane  ekam  ...  navipake  ekam
naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam
nasampayutte  ekam  navippayutte  ekam  nonatthiya  ekam novigate
ekam. Sankhittam. Navipakapaccaya yatha nahetumulakam evam.
            Naaharamulakam
   [725]  Naaharapaccaya  nahetuya pannarasa ... naarammane
pannarasa  naadhipatiya  pannarasa  naanantare  pannarasa  nasamanantare
pannarasa  nasahajate  ekadasa  naannamanne  ekadasa  nanissaye
ekadasa  naupanissaye  pannarasa  napurejate terasa . sankhittam .
... Noavigate nava.
   [726]   Naaharapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya  pannarasa  .  sankhittam  . ... naupanissaye terasa .
Sankhittam. ... Noavigate nava.
   [727]  Naaharapaccaya  nahetupaccaya  .  sankhittam .
Nasahajatapaccaya  naannamanne  ekadasa  ...  nanissaye  ekadasa
naupanissaye satta napurejate ekadasa napacchajate nava naasevane
ekadasa  nakamme  ekadasa  navipake  ekadasa  naindriye nava
najhane  ekadasa  namagge  ekadasa  nasampayutte  ekadasa
Navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya  ekadasa novigate
ekadasa noavigate nava.
   [728] Naaharapaccaya nahetupaccaya. Sankhittam. Nanissayapaccaya
naupanissaye  panca  ...  napurejate  ekadasa  napacchajate
nava  naasevane  ekadasa  nakamme  ekadasa navipake ekadasa
naindriye ekadasa najhane ekadasa namagge ekadasa nasampayutte
ekadasa  navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya ekadasa
novigate ekadasa noavigate nava.
   [729] Naaharapaccaya nahetupaccaya. Sankhittam. Naupanissayapaccaya
napurejate  panca  ...  napacchajate  tini  naasevane  panca
nakamme  panca  navipake  panca  naindriye  tini  najhane  panca
namagge  panca  nasampayutte  panca  navippayutte  tini  noatthiya
dve nonatthiya panca novigate panca noavigate dve.
   [730]  Naaharapaccaya  nahetupaccaya  .  sankhittam .
Napurejatapaccaya  napacchajatapaccaya  naasevane tini ... nakamme
ekam  navipake  tini  naindriye  dve najhane tini namagge tini
nasampayutte  tini  navippayutte  tini  noatthiya  dve  nonatthiya
tini novigate tini noavigate dve.
   [731] Naaharapaccaya nahetupaccaya . Sankhittam. Napacchajata-
paccaya naasevanapaccaya nakammapaccaya navipake ekam ... Najhane
Ekam  namagge  ekam  nasampayutte  ekam  navippayutte  ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [732] Naaharapaccaya nahetupaccaya . Sankhittam. Nakammapaccaya
navipakapaccaya    najhanapaccaya   namaggapaccaya   nasampayutte
ekam ... Navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
            Naindriyamulakam
   [733]  Naindriyapaccaya  nahetuya pannarasa ... naarammane
pannarasa. Sankhittam. ... Noavigate nava.
   [734]  Naindriyapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya .
Sankhittam. Naupanissaye terasa. Sankhittam. ... Noavigate nava.
   [735]  Naindriyapaccaya  nahetupaccaya  .  sankhittam .
Nasahajatapaccaya  naannamanne  ekadasa  ...  nanissaye  ekadasa
naupanissaye  satta  napurejate  ekadasa  napacchajate  nava
naasevane ekadasa nakamme ekadasa navipake ekadasa naahare
nava  najhane  ekadasa  namagge  ekadasa  nasampayutte ekadasa
navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya  ekadasa novigate
ekadasa noavigate nava.
   [736] Naindriyapaccaya nahetupaccaya. Sankhittam. Nanissayapaccaya
naupanissayapaccaya   napurejate  ekadasa  ...  napacchajate
nava  naasevane  ekadasa  nakamme  ekadasa navipake ekadasa
Naahare  nava  najhane  ekadasa  namagge ekadasa nasampayutte
ekadasa  navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya ekadasa
novigate ekadasa noavigate nava.
   [737]  Naindriyapaccaya  nahetupaccaya  .  sankhittam .
Naupanissayapaccaya napurejate panca ... napacchajate tini naasevane
panca  nakamme panca navipake panca naahare tini . katabbam .
Napurejatapaccaya napacchajatapaccaya naasevane tini ... Nakamme ekam
navipake  tini  naahare  dve  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte  tini  navippayutte  tini  noatthiya  dve  nonatthiya
tini novigate tini noavigate dve.
   [738] Naindriyapaccaya nahetupaccaya . Sankhittam. Nakammapaccaya
navipake  ekam  ...  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte
ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [739] Naindriyapaccaya nahetupaccaya . Sankhittam. Nakammapaccaya
navipakapaccaya   najhanapaccaya   namaggapaccaya   nasampayuttapaccaya
navippayuttapaccaya  nonatthipaccaya  novigate  ekam  . najhanapaccaya
namaggapaccaya   yatha   nahetumulakam   evam  vittharetabbam  .
Nasampayuttapaccaya yatha naannamannamulakam evam vittharetabbam.
           Navippayuttamulakam
   [740] Navippayuttapaccaya nahetuya nava ... naarammane nava
naadhipatiya  nava  naanantare  nava  nasamanantare nava nasahajate nava
naannamanne  nava  nanissaye  nava  naupanissaye  nava  napurejate
nava  napacchajate  nava  naasevane  nava  nakamme nava navipake
nava  naahare  nava  naindriye  nava  najhane nava namagge nava
nasampayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya  nava novigate nava
noavigate nava.
   [741]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya nava ... naanantare nava nasamanantare nava nasahajate nava
naannamanne  nava  nanissaye  nava  naupanissaye  panca  napurejate
nava  napacchajate nava naasevane nava nakamme nava navipake nava
naahare nava naindriye nava najhane nava namagge nava nasampayutte
nava noatthiya nava nonatthiya nava novigate nava noavigate nava.
   [742]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya  nanissayapaccaya  naupanissaye tini ... napurejate
nava. Sankhittam. ... Noavigate nava.
   [743]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya .
Mulakam  sankhittam  .  nanissayapaccaya  naupanissayapaccaya  napurejate
Tini  ...  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  ekam
navipake  tini  naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini
namagge  tini  nasampayutte  tini  noatthiya  dve  nonatthiya
tini novigate tini noavigate dve.
   [744]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya .
Mulakam  sankhittam  .  nakammapaccaya  navipakapaccaya  naindriyapaccaya
najhane ekam .pe. ... Novigate ekam.
            Noatthimulakam
   [745]  Noatthipaccaya  nahetuya nava ... naarammane nava
naadhipatiya  nava  naanantare  nava  nasamanantare nava nasahajate nava
naannamanne  nava  nanissaye  nava naupanissaye nava napurejate nava
napacchajate  nava  naasevane  nava  nakamme  nava navipake nava
naahare nava naindriye nava najhane nava namagge nava nasampayutte
nava navippayutte nava nonatthiya nava novigate nava noavigate nava.
   [746]   Noatthipaccaya   nahetupaccaya  naarammanapaccaya
nanissaye nava ... Naupanissaye dve.
   [747] Noatthipaccaya nahetupaccaya naarammanapaccaya naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya      nasamanantarapaccaya     nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya  nanissayapaccaya naupanissaye dve ... napurejate
nava noavigate nava.
   [748]  Noatthipaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya .
Mulakam sankhittam . naupanissayapaccaya napurejate dve ... Napacchajate
dve  naasevane dve navipake dve naahare dve naindriye
dve najhane dve namagge dve nasampayutte dve navippayutte dve
nonatthiya dve novigate dve noavigate dve.
   [749] Noatthipaccaya nahetupaccaya naarammanapaccaya . mulakam
sankhittam  .  naasevanapaccaya  navipakapaccaya  naaharapaccaya
naindriyapaccaya noavigate dve.
   [750] Noatthipaccaya nahetupaccaya. Sankhittam. Naupanissayapaccaya
napurejatapaccaya     napacchajatapaccaya     naasevanapaccaya
navipakapaccaya  naaharapaccaya  naindriyapaccaya  navippayuttapaccaya
nonatthiya dve ... Novigate dve noavigate dve.
   [751]  Noatthipaccaya nahetupaccaya novigatapaccaya noavigate
dve . nonatthipaccaya nahetuya pannarasa . sankhittam . nonatthiya
ca  novigate  ca  nahetupaccayasadisam  .  novigatapaccaya  nahetuya
pannarasa . sankhittam . noavigatapaccaya nahetuya nava ... Naarammane
nava  naadhipatiya  nava  novigate  nava  .  noavigatapaccaya
noatthipaccayasadisam.
       Panhavarassa paccaniyaganana nitthita.
       Panhavarassa anuloma paccaniya ganana
            hetumulakam
   [752]  Hetupaccaya naarammane satta ... naadhipatiya satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  naannamanne tini naupanissaye
satta   napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane
satta  nakamme  satta  navipake  satta naahare satta naindriye
satta  najhane  satta  namagge  satta nasampayutte tini navippayutte
tini nonatthiya satta novigate satta.
   [753]   Hetusahajatanissayaatthiavigatanti  naarammane  satta
... naadhipatiya satta naanantare satta nasamanantare satta naannamanne
tini  naupanissaye  satta  napurejate  satta  napacchajate  satta
naasevane  satta  nakamme  satta navipake satta naahare satta
naindriye  satta  najhane  satta  namagge  satta nasampayutte tini
navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta.
   [754]   Hetusahajataannamannanissayaatthiavigatanti   naarammane
tini  ...  naadhipatiya  tini  naanantare  tini  nasamanantare  tini
naupanissaye  tini  napurejate  tini  napacchajate tini naasevane
tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare  tini  naindriye
tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  ekam navippayutte
tini nonatthiya tini novigate tini.
   [755] Hetusahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti
naarammane  tini  ... naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  naupanissaye  tini  napurejate  tini  napacchajate  tini
naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare  tini
naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  navippayutte  tini
nonatthiya tini novigate tini.
   [756]   Hetusahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti   naarammane
tini ... naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare tini naannamanne
tini  naupanissaye  tini  napurejate  tini  napacchajate  tini
naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare  tini
naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini
nonatthiya tini novigate tini.
   [757]   Hetusahajatanissayavipakaatthiavigatanti   naarammane
ekam  ...  naadhipatiya  ekam  naanantare ekam nasamanantare ekam
naannamanne  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam  naahare  ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [758] Hetusahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti
naarammane ekam ... naadhipatiya ekam naanantare ekam nasamanantare
Ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam  napacchajate  ekam
naasevane  ekam  nakamme ekam naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [759] Hetusahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
naarammane  ekam  ...  naadhipatiya  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [760] Hetusahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti
naarammane ekam ... naadhipatiya ekam naanantare ekam nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [761] Hetusahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti
naarammane  ekam  ...  naadhipatiya  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye ekam
Najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [762]  Hetusahajatanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  naarammane
cattari  ...  naadhipatiya  cattari naanantare cattari nasamanantare
cattari  naannamanne  dve  naupanissaye  cattari  napurejate
cattari  napacchajate cattari naasevane cattari nakamme cattari
navipake  cattari  naahare cattari najhane cattari nasampayutte
dve navippayutte dve nonatthiya cattari novigate cattari.
   [763] Hetusahajataannamannenissayaindriyamaggaatthiavigatanti
naarammane dve ... Naadhipatiya dve naanantare dve nasamanantare dve
naupanissaye  dve napurejate dve napacchajate dve naasevane
dve nakamme dve navipake dve naahare dve najhane dve nasampayutte
ekam navippayutte dve nonatthiya dve novigate dve.
   [764] Hetusahajataannamannanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti
naarammane   dve   ...   naadhipatiya   dve  naanantare
dve  nasamanantare  dve  naupanissaye  dve  napurejate  dve
napacchajate  dve naasevane dve nakamme dve navipake dve
naahare  dve  najhane dve navippayutte dve nonatthiya dve
novigate dve.
   [765] Hetusahajatanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
Naarammane dve ... naadhipatiya dve naanantare dve nasamanantare
dve  naannamanne  dve  naupanissaye  dve  napurejate  dve
napacchajate  dve naasevane dve nakamme dve navipake dve
naahare  dve  najhane dve nasampayutte dve nonatthiya dve
novigate dve.
   [766] Hetusahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti
naarammane ekam ... naadhipatiya ekam naanantare ekam nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
najhane  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [767] Hetusahajataannamannanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti
naarammane  ekam  ...  naadhipatiya  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam najhane ekam
nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [768] Hetusahajataannamannanissayavipakaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  naarammane  ekam ... naadhipatiya ekam naanantare
ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam naahare ekam najhane
Ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [769] Hetusahajatanissayavipakaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
naarammane  ekam  ...  naadhipatiya  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam  naannamanne ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam
naahare  ekam  najhane ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [770] Hetusahajataannamannanissayavipakaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti  naarammane  ekam ... naadhipatiya ekam naanantare
ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam naahare ekam najhane
ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [771] Hetuadhipatisahajatanissayaindriyamaggaatthiavigatanti
naarammane  cattari  ... naanantare cattari nasamanantare cattari
naannamanne  dve  naupanissaye  cattari  napurejate  cattari
napacchajate cattari naasevane cattari nakamme cattari navipake
cattari  naahare  cattari  najhane  cattari  nasampayutte dve
navippayutte dve nonatthiya cattari novigate cattari.
   [772] Hetuadhipatisahajataannamannanissayaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  naarammane dve ... naanantare dve nasamanantare
Dve naupanissaye dve napurejate dve napacchajate dve naasevane
dve  nakamme dve navipake dve naahare dve najhane dve
navippayutte dve nonatthiya dve novigate dve.
   [773] Hetuadhipatisahajatanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
naarammane  dve  ...  naanantare  dve  nasamanantare  dve
naannamanne  dve naupanissaye dve napurejate dve napacchajate
dve  naasevane  dve  nakamme  dve  navipake  dve
naahare  dve  najhane dve nasampayutte dve nonatthiya dve
novigate dve.
   [774] Hetuadhipatisahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti
naarammane  ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam
naannamanne  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam naahare ekam najhane
ekam  nasampayutte  ekam  navippayutte  ekam  nonatthiya  ekam
novigate ekam.
   [775] Hetuadhipatisahajataannamannanissayavipakaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti  naarammane  ekam  ...  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam najhane ekam
navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [776] Hetuadhipatisahajatanissayavipakaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
naarammane   ekam   ...   naanantare  ekam  nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
najhane ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
           Hetumulakam nitthitam.
            Arammanamulakam
   [777]  Arammanapaccaya  nahetuya nava ... naadhipatiya nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava nasahajate nava naannamanne nava
nanissaye  nava  naupanissaye nava napurejate nava napacchajate nava
naasevane nava nakamme nava navipake nava naahare nava naindriye
nava  najhane  nava  namagge nava nasampayutte nava navippayutte nava
noatthiya nava nonatthiya nava novigate nava noavigate nava.
   [778] Arammanaadhipatiupanissayanti nahetuya satta ... Naanantare
satta  nasamanantare  satta  nasahajate  satta  naannamanne  satta
nanissaye  satta  napurejate  satta napacchajate satta naasevane
satta  nakamme  satta  navipake  satta naahare satta naindriye
satta  najhane  satta  namagge  satta   nasampayutte  satta
navippayutte  satta  noatthiya  satta  nonatthiya  satta  novigate
satta noavigate satta.
   [779]   Arammanapurejataatthiavigatanti   nahetuya   tini
... naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare tini nasahajate tini
naannamanne  tini  nanissaye  tini  naupanissaye  tini  napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare
tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte
tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [780]  Arammananissayapurejatavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya
tini  ...  naadhipatiya  tini  naanantare  tini  nasamanantare
tini  nasahajate  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [781]  Arammanaadhipatiupanissayapurejataatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam  nasahajate
ekam  naannamanne  ekam  nanissaye  ekam  napacchajate  ekam
naasevane  ekam  nakamme  ekam navipake ekam naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [782] Arammanaadhipatinissayaupanissayapurejatavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam
Nasahajate  ekam  naannamanne ekam napacchajate ekam naasevane
ekam nakamme ekam navipake ekam naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
          Arammanamulakam nitthitam.
            Adhipatimulakam
   [783]  Adhipatipaccaya  nahetuya dasa ... naarammane satta
naanantare  dasa  nasamanantare  dasa  nasahajate  satta  naannamanne
attha nanissaye satta naupanissaye satta napurejate dasa napacchajate
dasa  naasevane  dasa  nakamme  dasa  navipake  dasa  naahare
dasa  naindriye  dasa  najhane  dasa  namagge  dasa  nasampayutte
attha  navippayutte  satta noatthiya satta nonatthiya dasa novigate
dasa noavigate satta.
   [784]  Adhipatiatthiavigatanti  nahetuya attha ... naarammane
satta naanantare attha nasamanantare attha nasahajate ekam naannamanne
cattari  nanissaye  ekam  naupanissaye  satta  napurejate  satta
napacchajate  attha  naasevane  attha  nakamme  attha  navipake
attha  naahare  attha  naindriye  attha  najhane attha namagge
attha  nasampayutte  cattari  navippayutte  cattari nonatthiya attha
novigate attha.
   [785]    Adhipatinissayaatthiavigatanti   nahetuya   attha
... naarammane satta naanantare attha nasamanantare attha nasahajate
ekam  naannamanne  cattari  naupanissaye  satta  napurejate satta
napacchajate  attha  naasevane  attha  nakamme  attha  navipake
attha  naahare  attha  naindriye  attha  najhane attha namagge
attha  nasampayutte  cattari  navippayutte  tini  nonatthiya  attha
novigate attha.
   [786]  Adhipatinissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya  cattari
...  naarammane  tini  naanantare  cattari  nasamanantare cattari
nasahajate   ekam   naannamanne  cattari  naupanissaye  tini
napurejate  tini napacchajate cattari naasevane cattari nakamme
cattari  navipake  cattari  naahare cattari naindriye cattari
najhane  cattari  namagge  cattari nasampayutte cattari nonatthiya
cattari novigate cattari.
   [787] Adhipatiarammanaupanissayanti nahetuya satta ... Naanantare
satta  nasamanantare  satta  nasahajate  satta  naannamanne  satta
nanissaye  satta  napurejate  satta napacchajate satta naasevane
satta  nakamme  satta  navipake  satta naahare satta naindriye
satta  najhane  satta  namagge satta nasampayutte satta navippayutte
satta  noatthiya  satta  nonatthiya  satta  novigate  satta
Noavigate satta.
   [788]  Adhipatiarammanaupanissayapurejataatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare ekam nasahajate ekam
naannamanne ekam nanissaye ekam napacchajate ekam naasevane ekam
nakamme  ekam  navipake  ekam  naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [789] Adhipatiarammananissayaupanissayapurejatavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam
nasahajate  ekam  naannamanne ekam napacchajate ekam naasevane
ekam  nakamme  ekam  navipake  ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [790]   Adhipatisahajatanissayaatthiavigatanti   nahetuya  satta
... naarammane satta naanantare satta nasamanantare satta naannamanne
tini  naupanissaye  satta  napurejate  satta  napacchajate  satta
naasevane  satta  nakamme  satta navipake satta naahare satta
naindriye  satta  najhane  satta  namagge  satta nasampayutte tini
navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta.
   [791] Adhipatisahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti
Nahetuya   tini  ...  naarammane  tini  naanantare  tini
nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare
tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  navippayutte
tini nonatthiya tini novigate tini.
   [792]   Adhipatisahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naanantare  tini  nasamanantare  tini
naannamanne  tini  naupanissaye  tini  napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare
tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte
tini nonatthiya tini novigate tini.
   [793]  Adhipatisahajatanissayavipakaatthiavigatanti  nahetuya  ekam
... naarammane ekam naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne
ekam   naupanissaye  ekam  napurejate  ekam  napacchajate
ekam  naasevane  ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [794] Adhipatisahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
Ekam  naasevane  ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [795]  Adhipatisahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naanantare  ekam  nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [796] Adhipatisahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [797]  Adhipatisahajatanissayaaharaindriyaatthiavigatanti  nahetuya
satta  ...  naarammane  satta  naanantare  satta  nasamanantare
satta  naannamanne  tini  naupanissaye  satta  napurejate  satta
napacchajate  satta  naasevane  satta  nakamme  satta  navipake
satta  najhane  satta  namagge  satta nasampayutte tini navippayutte
Tini nonatthiya satta novigate satta.
   [798] Adhipatisahajataannamannanissayaaharaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  nahetuya  tini  ...  naarammane  tini naanantare
tini nasamanantare tini naupanissaye tini napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  najhane
tini namagge tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [799] Adhipatisahajatanissayaaharaindriyavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya   tini  ...  naarammane  tini  naanantare  tini
nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini napurejate
tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme tini navipake
tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini  nonatthiya
tini novigate tini.
   [800] Adhipatisahajatanissayavipakaaharaindriyaatthiavigatanti
nahetuya ekam ... naarammane ekam naanantare ekam nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate  ekam  naasevane ekam nakamme ekam najhane ekam
namagge  ekam  nasampayutte  ekam  navippayutte  ekam  nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [801] Adhipatisahajataannamannanissayavipakaaharaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti  nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam
Naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam naasevane ekam nakamme ekam najhane
ekam namagge ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [802] Adhipatisahajatanissayavipakaaharaindriyavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam  naannamanne ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam naasevane ekam nakamme ekam najhane
ekam namagge ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [803]   Adhipatisahajatanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  nahetuya
satta  ...  naarammane  satta naanantare satta nasamanantare satta
naannamanne  tini  naupanissaye satta napurejate satta napacchajate
satta  naasevane  satta  nakamme  satta  navipake  satta
naahare  satta  najhane  satta  nasampayutte  tini  navippayutte
tini nonatthiya satta novigate satta.
   [804] Adhipatisahajataannamannanissayaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  nahetuya  tini  ...  naarammane  tini naanantare
tini nasamanantare tini naupanissaye tini napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare
tini najhane tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [805] Adhipatisahajatanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
Nahetuya   tini  ...  naarammane  tini  naanantare  tini
nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini napurejate
tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme tini navipake
tini  naahare  tini  najhane  tini  nasampayutte  tini nonatthiya
tini novigate tini.
   [806] Adhipatisahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti
nahetuya ekam ... naarammane ekam naanantare ekam nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
najhane  ekam  nasampayutte  ekam  navippayutte  ekam  nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [807] Adhipatisahajataannamannanissayavipakaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti  nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare
ekam najhane ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [808] Adhipatisahajatanissayavipakaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam  naannamanne ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare
Ekam najhane ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [809]  Adhipatihetusahajatanissayaindriyamaggaatthiaviganti naarammane
cattari   ...   naanantare  cattari  nasamanantare  cattari
naannamanne  dve  naupanissaye  cattari  napurejate  cattari
napacchajate cattari naasevane cattari nakamme cattari navipake
cattari  naahare  cattari  najhane  cattari  nasampayutte dve
navippayutte dve nonatthiya cattari novigate cattari.
   [810] Adhipatihetusahajataannamannanissayaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  naarammane dve ... naanantare dve nasamanantare
dve naupanissaye dve napurejate dve napacchajate dve naasevane
dve  nakamme dve navipake dve naahare dve najhane dve
navippayutte dve nonatthiya dve novigate dve.
   [811] Adhipatihetusahajatanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
naarammane  dve  ...  naanantare  dve  nasamanantare  dve
naannamanne  dve naupanissaye dve napurejate dve napacchajate
dve naasevane dve nakamme dve navipake dve naahare dve
najhane dve nasampayutte dve nonatthiya dve novigate dve.
   [812] Adhipatihetusahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti
naarammane  ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam
naannamanne  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
Ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam najhane ekam
nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [813] Adhipatihetusahajataannamannanissayavipakaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti  naarammane  ekam  ...  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam najhane ekam
navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [814] Adhipatihetusahajatanissayavipakaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
naarammane   ekam   ...   naanantare  ekam  nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
najhane ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
           Adhipatimulakam nitthitam.
            Anantaramulakam
   [815] Anantarapaccaya nahetuya satta ... naarammane satta
naadhipatiya  satta  nasahajate  satta  naannamanne  satta  nanissaye
satta  napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane  panca
nakamme  satta  navipake  satta  naahare satta naindriye satta
najhane  satta  namagge  satta  nasampayutte  satta  navippayutte
satta noatthiya satta noavigate satta.
   [816]  Anantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti  nahetuya  satta
... naarammane satta naadhipatiya satta nasahajate satta naannamanne
satta  nanissaye  satta  napurejate  satta  napacchajate  satta
naasevane  panca  nakamme  satta  navipake  satta  naahare
satta  naindriye  satta  najhane  satta namagge satta nasampayutte
satta navippayutte satta noatthiya satta noavigate satta.
   [817]  Anantarasamanantaraupanissayaasevananatthivigatanti  nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini  nasahajate  tini
naannamanne  tini  nanissaye  tini  napurejate  tini  napacchajate
tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare  tini  naindriye
tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini  navippayutte
tini noatthiya tini noavigate tini.
   [818]   Anantarasamanantaraupanissayakammanatthivigatanti   nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam nasahajate ekam
naannamanne  ekam  nanissaye  ekam napurejate ekam napacchajate
ekam naasevane ekam navipake ekam naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
noatthiya ekam noavigate ekam.
           Anantaramulakam nitthitam.
            Samanantaramulakam
   [819] Samanantarapaccaya nahetuya satta ... naarammane satta
naadhipatiya  satta  nasahajate  satta  naannamanne  satta  nanissaye
satta  napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane  panca
nakamme  satta  navipake  satta  naahare satta naindriye satta
najhane  satta  namagge  satta nasampayutte satta navippayutte satta
noatthiya satta noavigate satta.
   [820]  Samanantaraanantaraupanissayanatthivigatanti  nahetuya  satta
...  naarammane  satta  naadhipatiya  satta  nasahajate  satta
naannamanne  satta  nanissaye  satta napurejate satta napacchajate
satta naasevane panca nakamme satta navipake satta naahare satta
naindriye  satta  najhane  satta  namagge satta nasampayutte satta
navippayutte satta noatthiya satta noavigate satta.
   [821]  Samanantaraanantaraupanissayaasevananatthivigatanti  nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini  nasahajate  tini
naannamanne  tini  nanissaye  tini  napurejate  tini  napacchajate
tini  nakamme  tini  navipake  tini naahare tini naindriye tini
najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini  navippayutte  tini
noatthiya tini noavigate tini.
   [822]   Samanantaraanantaraupanissayakammanatthivigatanti   nahetuya
Ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam nasahajate ekam
naannamanne  ekam  nanissaye  ekam napurejate ekam napacchajate
ekam naasevane ekam navipake ekam naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
noatthiya ekam noavigate ekam.
          Samanantaramulakam nitthitam.
            Sahajatamulakam
   [823]  Sahajatapaccaya  nahetuya nava ... naarammane nava
naadhipatiya  nava  naanantare  nava  nasamanantare  nava  naannamanne
panca naupanissaye nava napurejate nava napacchajate nava naasevane
nava  nakamme  nava  navipake  nava naahare nava naindriye nava
najhane  nava  namagge  nava  nasampayutte  panca  navippayutte tini
nonatthiya nava novigate nava.
   [824]  Sahajatanissayaatthiavigatanti  nahetuya  nava  ...
Naarammane  nava  naadhipatiya  nava naanantare nava nasamanantare nava
naannamanne  panca  naupanissaye  nava napurejate nava napacchajate
nava  naasevane  nava  nakamme nava navipake nava naahare nava
naindriye  nava  najhane  nava  namagge  nava  nasampayutte  panca
vippayutte tini nonatthiya nava novigate nava.
   [825]   Sahajataannamannanissayaatthiavigatanti  nahetuya  tini
...  Naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  naupanissaye  tini  napurejate  tini  napacchajate  tini
naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare  tini
naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  ekam
navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [826]   Sahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti  nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini  naanantare
tini  nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake
tini  naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge
tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [827]   Sahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini  napurejate  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [828]   Sahajataannamannanissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
Napacchajate  ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake ekam
naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam
nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [829]   Sahajatanissayavipakaatthiavigatanti   nahetuya  ekam
... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare ekam nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [830]   Sahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti   nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate ekam
naasevane  ekam  nakamme ekam naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [831] Sahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam navippayutte ekam
Nonatthiya ekam novigate ekam.
   [832]   Sahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti   nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam  naannamanne ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [833] Sahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
           Sahajatamulakam nitthitam.
            Annamannamulakam
   [834]  Annamannapaccaya nahetuya tini ... naarammane tini
naadhipatiya  tini  naanantare  tini  nasamanantare  tini  naupanissaye
tini  napurejate  tini  napacchajate tini naasevane tini nakamme
tini  navipake  tini  naahare  tini  naindriye  tini  najhane
tini  namagge  tini  nasampayutte  ekam navippayutte tini nonatthiya
Tini novigate tini.
   [835]   Annamannasahajatanissayaatthiavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  naupanissaye  tini  napurejate  tini  napacchajate  tini
naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare  tini
naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  ekam
navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [836]   Annamannasahajatanissayasampayuttaatthiavigatanti  nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini  naanantare
tini  nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [837]   Annamannasahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate  ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake ekam
naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam
nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [838]   Annamannasahajatanissayavipakaatthiavigatanti   nahetuya
Ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [839] Annamannasahajatanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ... arammane ekam naadhipatiya ekam naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate  ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam naahare
ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [840] Annamannasahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate ekam
naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye ekam najhane
ekam namagge ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
          Annamannamulakam nitthitam.
            Nissayamulakam
   [841] Nissayapaccaya nahetuya terasa ... naarammane terasa
naadhipatiya  terasa  naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajate
Tini  naannamanne  satta  naupanissaye  terasa  napurejate  nava
napacchajate  terasa  naasevane  terasa nakamme terasa navipake
terasa  naahare terasa naindriye terasa najhane terasa namagge
terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  tini  nonatthiya  terasa
novigate terasa.
   [842]  Nissayaatthiavigatanti nahetuya terasa ... naarammane
terasa  naadhipatiya  terasa  naanantare  terasa  nasamanantare terasa
nasahajate   tini   naannamanne   satta  naupanissaye  terasa
napurejate  nava  napacchajate  terasa naasevane terasa nakamme
terasa navipake terasa naahare terasa naindriye terasa najhane
terasa  namagge  terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  tini
nonatthiya terasa novigate terasa.
   [843] Nissayaadhipatiatthiavigatanti nahetuya attha ... Naarammane
satta  naanantare  attha  nasamanantare  attha  nasahajate  ekam
naannamanne  cattari  naupanissaye  satta  napurejate  satta
napacchajate  attha  naasevane  attha  nakamme  attha  navipake
attha  naahare  attha  naindriye  attha  najhane attha namagge
attha  nasampayutte  cattari  navippayutte  tini  nonatthiya  attha
novigate attha.
   [844] Nissayaindriyaatthiavigatanti nahetuya satta ... Naarammane
Satta  naadhipatiya  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta
nasahajate  ekam  naannamanne  tini  naupanissaye satta napurejate
satta  napacchajate satta naasevane satta nakamme satta navipake
satta  naahare  satta  najhane  satta namagge satta nasampayutte
tini navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta.
   [845]   Nissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuya   panca
...  naarammane  panca  naadhipatiya  panca  naanantare  panca
nasamanantare  panca  nasahajate  tini  naannamanne panca naupanissaye
panca  napurejate  tini  napacchajate  panca  naasevane  panca
nakamme  panca  navipake  panca  naahare panca naindriye panca
najhane  panca  namagge  panca  nasampayutte panca nonatthiya panca
novigate panca.
   [846]  Nissayaadhipativippayuttaatthiavigatanti  nahetuya  cattari
...  naarammane  tini  naanantare  cattari  nasamanantare cattari
nasahajate   ekam   naannamanne  cattari  naupanissaye  tini
napurejate  tini napacchajate cattari naasevane cattari nakamme
cattari  navipake  cattari  naahare cattari naindriye cattari
najhane  cattari  namagge  cattari nasampayutte cattari nonatthiya
cattari novigate cattari.
   [847]   Nissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya  tini
...  Naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  nasahajate  ekam  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme
tini  navipake  tini  naahare  tini  najhane  tini namagge tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [848]  Nissayapurejatavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  nasahajate  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [849]  Nissayaarammanapurejatavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya
tini  ...  naadhipatiya  tini  naanantare  tini  nasamanantare
tini  nasahajate  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [850] Nissayaarammanaadhipatiupanissayapurejatavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam ... naanantare ekam nasamanantare ekam nasahajate
ekam  naannamanne  ekam  napacchajate  ekam  naasevane  ekam
Nakamme ekam navipake ekam naahare ekam naindriye ekam najhane ekam
namagge ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [851]   Nissayapurejataindriyavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam  nasahajate  ekam naannamanne ekam naupanissaye
ekam  napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake
ekam  naahare  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [852]    Nissayasahajataatthiavigatanti   nahetuya   nava
... naarammane nava naadhipatiya nava naanantare nava nasamanantare nava
naannamanne  panca  naupanissaye  nava napurejate nava napacchajate
nava  naasevane  nava  nakamme nava navipake nava naahare nava
naindriye  nava  najhane  nava  namagge  nava  nasampayutte  panca
navippayutte tini nonatthiya nava novigate nava.
   [853]   Nissayasahajataannamannaatthiavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini naupanissaye tini napurejate tini napacchajate tini naasevane
tini  nakamme  tini  navipake  tini naahare tini naindriye tini
najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  ekam  navippayutte tini
nonatthiya tini novigate tini.
   [854]   Nissayasahajataannamannasampayuttaatthiavigatanti  nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini  naanantare
tini  nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [855]   Nissayasahajatavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini  napurejate  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [856]   Nissayasahajataannamannavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate  ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake ekam
naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam
nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [857]   Nissayasahajatavipakaatthiavigatanti   nahetuya  ekam
... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare ekam nasamanantare
Ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [858]   Nissayasahajataannamannavipakaatthiavigatanti   nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [859] Nissayasahajataannamannavipakasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [860]   Nissayasahajatavipakavippayuttaatthiavigatanti   nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare   ekam   naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam
napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam
Naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam
nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [861] Nissayasahajataannamannavipakavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
           Nissayamulakam nitthitam.
            Upanissayamulakam
   [862]  Upanissayapaccaya nahetuya nava ... naarammane nava
naadhipatiya  nava  naanantare  nava  nasamanantare nava nasahajate nava
naannamanne  nava  nanissaye  nava  napurejate  nava  napacchajate
nava  naasevane  nava  nakamme nava navipake nava naahare nava
naindriye  nava  najhane  nava  namagge  nava  nasampayutte  nava
navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya  nava novigate nava
noavigate nava.
   [863] Upanissayaarammanaadhipatiti nahetuya satta ... Naanantare
satta  nasamanantare  satta  nasahajate  satta  naannamanne  satta
nanissaye  satta  napurejate  satta napacchajate satta naasevane
Satta nakamme satta navipake satta naahare satta naindriye satta
najhane  satta  namagge  satta nasampayutte satta navippayutte satta
noatthiya satta nonatthiya satta novigate satta noavigate satta.
   [864]  Upanissayaarammanaadhipatipurejataatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare ekam nasahajate ekam
naannamanne ekam nanissaye ekam napacchajate ekam naasevane ekam
nakamme  ekam  navipake  ekam  naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [865] Upanissayaarammanaadhipatinissayapurejatavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam
nasahajate  ekam  naannamanne ekam napacchajate ekam naasevane
ekam  nakamme  ekam  navipake  ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [866]  Upanissayaanantarasamanantaranatthivigatanti  nahetuya  satta
...  naarammane  satta  naadhipatiya  satta  nasahajate  satta
naannamanne  satta  nanissaye  satta napurejate satta napacchajate
satta  naasevane  panca  nakamme satta navipake satta naahare
satta  naindriye  satta  najhane  satta namagge satta nasampayutte
Satta navippayutte satta noatthiya satta noavigate satta.
   [867]    Upanissayaanantaraasevananatthivigatanti    nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini  nasahajate
tini   naannamanne  tini  nanissaye  tini  napurejate  tini
napacchajate  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare tini
naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini
navippayutte tini noatthiya tini noavigate tini.
   [868] Upanissayakammanti nahetuya dve ... naarammane dve
naadhipatiya  dve  naanantare  dve  nasamanantare  dve nasahajate
dve naannamanne dve nanissaye dve napurejate dve napacchajate
dve  naasevane dve navipake dve naahare dve naindriye
dve najhane dve namagge dve nasampayutte dve navippayutte dve
noatthiya dve nonatthiya dve novigate dve noavigate dve.
   [869]   Upanissayaanantarasamanantarakammanatthivigatanti   nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam nasahajate ekam
naannamanne  ekam  nanissaye ekam napurejate ekam  napacchajate
ekam  naasevane ekam navipake ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
ekam noatthiya ekam noavigate ekam.
          Upanissayamulakam nitthitam.
            Purejatamulakam
   [870]  Purejatapaccaya nahetuya tini ... naarammane tini
naadhipatiya  tini  naanantare  tini  nasamanantare  tini  nasahajate
tini  naannamanne  tini nanissaye tini naupanissaye tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare
tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte
tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [871] Purejataatthiavigatanti nahetuya tini ... Naarammane tini
naadhipatiya  tini  naanantare  tini  nasamanantare  tini  nasahajate
tini  naannamanne  tini nanissaye tini naupanissaye tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini naahare
tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte
tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [872]  Purejatanissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  nasahajate  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [873]   Purejataarammanaatthiavigatanti   nahetuya   tini
... Naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare tini nasahajate tini
naannamanne  tini  nanissaye  tini  naupanissaye  tini  napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme tini navipake tini naahare tini
naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini
navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [874]  Purejataarammananissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya
tini  ...  naadhipatiya  tini  naanantare  tini  nasamanantare  tini
nasahajate   tini   naannamanne   tini   naupanissaye   tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [875]  Purejataarammanaadhipatiupanissayaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare ekam nasahajate ekam
naannamanne  ekam  nanissaye  ekam napacchajate ekam naasevane
ekam nakamme ekam navipake ekam naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [876] Purejataarammanaadhipatinissayaupanissayavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam
nasahajate  ekam  naannamanne ekam napacchajate ekam naasevane
Ekam nakamme ekam navipake ekam naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [877]   Purejatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam  nasahajate  ekam naannamanne ekam naupanissaye
ekam  napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake
ekam naahare ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
          Purejatamulam nitthitam.
           Pacchajatamulakam
   [878] Pacchajatapaccaya nahetuya tini ... naarammane tini
naadhipatiya  tini  naanantare  tini  nasamanantare  tini  nasahajate
tini   naannamanne  tini  nanissaye  tini  naupanissaye  tini
napurejate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [879]   Pacchajatavippayuttaatthiavigatanti   nahetuya   tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini   nasahajate   tini  naannamanne  tini  nanissaye  tini
Naupanissaye  tini  napurejate  tini  naasevane tini nakamme tini
navipake  tini naahare tini naindriye tini najhane tini namagge
tini nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
          Pacchajatamulakam nitthitam.
            Asevanamulakam
   [880]  Asevanapaccaya nahetuya tini ... naarammane tini
naadhipatiya  tini  naanantare  tini  nasamanantare  tini  nasahajate
tini   naannamanne  tini  nanissaye  tini  naupanissaye  tini
napurejate  tini  napacchajate  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte  tini  navippayutte  tini  noatthiya  tini  noavigate
tini.
   [881] Asevanaanantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti
nahetuya tini ... naarammane tini naadhipatiya tini nasahajate tini
naannamanne  tini  nanissaye tini napurejate tini napacchajate tini
nakamme  tini  navipake  tini  naahare  tini  naindriye  tini
najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini  navippayutte  tini
noatthiya tini noavigate tini.
          Asevanamulakam nitthitam.
            Kammamulakam
   [882]  Kammapaccaya  nahetuya satta ... naarammane satta
naadhipatiya  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta nasahajate
dve naannamanne tini nanissaye dve naupanissaye satta napurejate
satta  napacchajate  satta  naasevane  satta  navipake  satta
naahare  dve  naindriye  satta  najhane  satta namagge satta
nasampayutte  tini  navippayutte  panca  noatthiya  dve nonatthiya
satta novigate satta noavigate dve.
   [883] Kammaupanissayanti nahetuya dve ... naarammane dve
naadhipatiya dve naanantare dve nasamanantare dve nasahajate dve
naannamanne  dve  nanissaye  dve napurejate dve napacchajate
dve  naasevane dve navipake dve naahare dve naindriye
dve  najhane  dve  namagge dve nasampayutte dve navippayutte
dve noatthiya dve nonatthiya dve novigate dve noavigate dve.
   [884]   Kammaanantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti   nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam nasahajate ekam
naannamanne  ekam  nanissaye  ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane ekam navipake ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
ekam noatthiya ekam noavigate ekam.
   [885]  Kammasahajatanissayaaharaatthiavigatanti  nahetuya  satta
... naarammane satta naadhipatiya satta naanantare satta nasamanantare
satta  naannamanne  tini  naupanissaye  satta  napurejate  satta
napacchajate  satta  naasevane  satta  navipake satta naindriye
satta  najhane  satta  namagge  satta nasampayutte tini navippayutte
tini nonatthiya satta novigate satta.
   [886] Kammasahajataannamannanissayaaharaatthiavigatanti
nahetuya  tini  ...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare
tini  nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini navipake tini naindriye tini
najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  ekam  navippayutte tini
nonatthiya tini novigate tini.
   [887] Kammasahajataannamannanissayaaharasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya   tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate
tini  napacchajate  tini  naasevane tini navipake tini naindriye
tini  najhane  tini  namagge  tini navippayutte tini nonatthiya tini
novigate tini.
   [888] Kammasahajatanissayaaharavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  tini  ...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare
Tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napurejate  tini  napacchajate tini naasevane tini navipake tini
naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini
nonatthiya tini novigate tini.
   [889]   Kammasahajatanissayavipakaaharaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam  naannamanne ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam naindriye ekam najhane
ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [890] Kammasahajataannamannanissayavipakaaharaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam
naanantare ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam
napacchajate ekam naasevane ekam naindriye ekam najhane ekam
namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [891] Kammasahajataannamannanissayavipakaaharasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam naindriye ekam najhane
Ekam  namagge  ekam  navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate
ekam.
   [892] Kammasahajatanissayavipakaaharavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam
napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [893] Kammasahajataannamannanissayavipakaaharavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam naindriye ekam najhane
ekam  namagge  ekam  nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate
ekam.
           Kammamulakam nitthitam.
            Vipakamulakam
   [894]  Vipakapaccaya nahetuya ekam ... naarammane ekam
naadhipatiya  ekam  naanantare  ekam  nasamanantare ekam naannamanne
ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam  napacchajate  ekam
naasevane  ekam  nakamme ekam naahare ekam naindriye ekam
Najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [895]   Vipakasahajatanissayaatthiavigatanti   nahetuya  ekam
... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare ekam nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [896]   Vipakasahajataannamannanissayaatthiavigatanti   nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [897] Vipakasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare
ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [898]   Vipakasahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam  naannamanne ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [899] Vipakasahajataannamannanissayavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare
ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
           Vipakamulakam nitthitam.
            Aharamulakam
   [900] Aharapaccaya nahetuya satta ... naarammane satta
naadhipatiya  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta nasahajate
ekam naannamanne tini nanissaye ekam naupanissaye satta napurejate
satta  napacchajate  satta  naasevane  satta  nakamme  satta
navipake  satta  naindriye  satta  najhane  satta  namagge satta
nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta.
   [901]  Aharaatthiavigatanti  nahetuya  satta ... naarammane
satta  naadhipatiya  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta
nasahajate  ekam  naannamanne  tini  nanissaye  ekam  naupanissaye
satta  napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane  satta
nakamme  satta  navipake  satta  naindriye  satta  najhane satta
namagge  satta  nasampayutte  tini  navippayutte  tini  nonatthiya
satta novigate satta.
   [902]   Aharasahajatanissayaatthiavigatanti  nahetuya  satta
... naarammane satta naadhipatiya satta naanantare satta nasamanantare
satta  naannamanne  tini  naupanissaye  satta  napurejate  satta
napacchajate  satta  naasevane  satta  nakamme  satta  navipake
satta  naindriye  satta  najhane  satta namagge satta nasampayutte
tini navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta.
   [903]   Aharasahajataannamannanissayaatthiavigatanti   nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini  naanantare  tini
nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naindriye
tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  ekam navippayutte
tini nonatthiya tini novigate tini.
   [904] Aharasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti
Nahetuya  tini  ...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare
tini nasamanantare tini naupanissaye tini napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naindriye
tini  najhane  tini  namagge  tini  navippayutte  tini  nonatthiya
tini novigate tini.
   [905]   Aharasahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuya
tini  ...  naarammane tini naadhipatiya tini naanantare nasamanantare
naannamanne  naupanissaye  napurejate  napacchajate  naasevane
nakamme  navipake  naindriye  najhane  namagge  nasampayutte
nonatthiya novigate tini.
   [906]  Aharasahajatanissayavipakaatthiavigatanti  nahetuya  ekam
... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare ekam nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [907] Aharasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti
nahetuya  ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare
ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam naindriye ekam najhane
Ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [908] Aharasahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [909] Aharasahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam
napurejate  ekam  napacchajate  ekam  naasevane ekam nakamme
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [910] Aharasahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [911]  Aharasahajatanissayakammaatthiavigatanti  nahetuya  satta
... naarammane satta naadhipatiya satta naanantare satta nasamanantare
satta  naannamanne  tini  naupanissaye  satta  napurejate  satta
napacchajate  satta  naasevane  satta  navipake satta naindriye
satta  najhane  satta  namagge  satta nasampayutte tini navippayutte
tini nonatthiya satta novigate satta.
   [912] Aharasahajataannamannanissayakammaatthiavigatanti
nahetuya tini ... naarammane tini naadhipatiya tini naanantare tini
nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  navipake  tini  naindriye  tini  najhane
tini   namagge  tini  nasampayutte  ekam  navippayutte  tini
nonatthiya tini novigate tini.
   [913] Aharasahajataannamannanissayakammasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya   tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate
tini  napacchajate  tini  naasevane tini navipake tini naindriye
tini  najhane  tini  namagge  tini  navippayutte  tini  nonatthiya
tini novigate tini.
   [914] Aharasahajatanissayakammavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  tini  ...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare
Tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  navipake
tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte
tini nonatthiya tini novigate tini.
   [915]   Aharasahajatanissayakammavipakaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam  naannamanne ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam naindriye ekam najhane
ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [916] Aharasahajataannamannanissayakammavipakaatthiavigatanti nahetuya
ekam   ...   naarammane   ekam   naadhipatiya   ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam naindriye ekam najhane
ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [917] Aharasahajataannamannanissayakammavipakasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya   ekam   ...   naarammane   ekam   naadhipatiya
ekam naanantare ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam  naasevane  ekam  naindriye  ekam
Najhane  ekam  namagge  ekam  navippayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [918] Aharasahajatanissayakammavipakavippayuttaatthiavigatanti nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam
napurejate  ekam  napacchajate ekam naasevane ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [919] Aharasahajataannamannanissayakammavipakavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya   ekam   ...   naarammane   ekam   naadhipatiya
ekam naanantare ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam  naasevane  ekam  naindriye  ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [920]   Aharasahajatanissayaindriyaatthiavigatanti   nahetuya
satta  ...  naarammane  satta  naadhipatiya satta naanantare satta
nasamanantare  satta  naannamanne  tini naupanissaye satta napurejate
satta  napacchajate  satta  naasevane  satta  nakamme  satta
navipake  satta  najhane  satta  namagge  satta  nasampayutte tini
navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta.
   [921]  Aharasahajataannamannanissayaindriyaatthiavigatanti nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini  naanantare
tini nasamanantare tini naupanissaye tini napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  najhane
tini  namagge  tini  nasampayutte  ekam navippayutte tini nonatthiya
tini novigate tini.
   [922] Aharasahajataannamannanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya   tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate
tini  napacchajate  tini  naasevane  tini nakamme tini navipake
tini  najhane  tini  namagge  tini  navippayutte  tini  nonatthiya
tini novigate tini.
   [923]  Aharasahajatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini  naanantare  tini
nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini napurejate
tini   napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini
navipake  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini
nonatthiya tini novigate tini.
   [924]  Aharasahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare
Ekam  nasamanantare  ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam
napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [925] Aharasahajataannamannanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
nahetuya  ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare
ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane ekam nakamme ekam najhane ekam namagge ekam
nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [926] Aharasahajataannamannanissayavipakaindriyasampayuttaatthi-
avigatanti  nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya
ekam naanantare ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  navippayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [927] Aharasahajatanissayavipakaindriyavippayuttaatthi-
avigatanti  nahetuya ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naannamanne ekam naupanissaye
ekam napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam nonatthiya
Ekam novigate ekam.
   [928] Aharasahajataannamannanissayavipakaindriyavippayutta-
atthiavigatanti  nahetuya  ekam  ... naarammane ekam naadhipatiya
ekam naanantare ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam naasevane ekam nakamme ekam najhane
ekam namagge ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [929]  Aharaadhipatisahajatanissayaindriyaatthiavigatanti  nahetuya
satta  ...  naarammane  satta naanantare satta nasamanantare satta
naannamanne  tini  naupanissaye satta napurejate satta napacchajate
satta  naasevane  satta  nakamme  satta  navipake  satta
najhane  satta  namagge  satta  nasampayutte  tini navippayutte tini
nonatthiya satta novigate satta.
   [930] Aharaadhipatisahajataannamannanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  nahetuya  tini  ...  naarammane  tini naanantare
tini nasamanantare tini naupanissaye tini napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  najhane
tini namagge tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [931] Aharaadhipatisahajatanissayaindriyavippayuttaatthi-
avigatanti  nahetuya  tini  ...  naarammane tini naanantare tini
nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini napurejate
Tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme tini navipake
tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini  nonatthiya
tini novigate tini.
   [932] Aharaadhipatisahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naanantare  ekam  nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate  ekam  naasevane ekam nakamme ekam najhane ekam
namagge  ekam  nasampayutte  ekam  navippayutte  ekam  nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [933] Aharaadhipatisahajataannamannanissayavipakaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti  nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam naasevane ekam nakamme ekam najhane
ekam namagge ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [934] Aharaadhipatisahajatanissayavipakaindriyavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam  naannamanne ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam naasevane ekam nakamme ekam najhane
ekam namagge ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
           Aharamulakam nitthitam.
            Indriyamulakam
   [935] Indriyapaccaya nahetuya satta ... naarammane satta
naadhipatiya  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta nasahajate
ekam naannamanne tini nanissaye ekam naupanissaye satta napurejate
satta  napacchajate  satta  naasevane  satta  nakamme  satta
navipake satta naahare satta najhane satta namagge satta nasampayutte
tini navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta.
   [936]  Indriyaatthiavigatanti  nahetuya  satta ... naarammane
satta naadhipatiya satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajate
ekam  naannamanne  tini  nanissaye  ekam  naupanissaye  satta
napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane satta nakamme
satta  navipake  satta  naahare  satta  najhane  satta namagge
satta  nasampayutte  tini  navippayutte  tini  nonatthiya  satta
novigate satta.
   [937]   Indriyanissayaatthiavigatanti   nahetuya   satta
... naarammane satta naadhipatiya satta naanantare satta nasamanantare
satta  nasahajate  ekam  naannamanne  tini  naupanissaye  satta
napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane satta nakamme
satta  navipake  satta  naahare  satta  najhane  satta namagge
satta  nasampayutte  tini  navippayutte  tini  nonatthiya  satta
Novigate satta.
   [938]   Indriyanissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  nasahajate  ekam  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme
tini  navipake  tini  naahare  tini  najhane  tini namagge tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [939]   Indriyanissayapurejatavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam  nasahajate  ekam naannamanne ekam naupanissaye
ekam  napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake
ekam  naahare  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [940]   Indriyasahajatanissayaatthiavigatanti  nahetuya  satta
...  naarammane  satta  naadhipatiya  satta  naanantare  satta
nasamanantare  satta  naannamanne  tini naupanissaye satta napurejate
satta  napacchajate satta naasevane satta nakamme satta navipake
satta  naahare  satta  najhane  satta namagge satta nasampayutte
tini navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta.
   [941]   Indriyasahajataannamannanissayaatthiavigatanti   nahetuya
Tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini  naanantare  tini
nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare
tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  ekam navippayutte
tini nonatthiya tini novigate tini.
   [942] Indriyasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya   tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate
tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme tini navipake
tini  naahare  tini  najhane  tini  namagge  tini  navippayutte
tini nonatthiya tini.
   [943]   Indriyasahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini  naanantare  tini
nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini napurejate
tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme tini navipake
tini  naahare  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte
tini nonatthiya tini novigate tini.
   [944]  Indriyasahajatanissayavipakaatthiavigatanti  nahetuya  ekam
... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare ekam nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
Napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [945]  Indriyasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare
ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam naahare ekam najhane
ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [946] Indriyasahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthi-
avigatanti  nahetuya ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [947]  Indriyasahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam  naannamanne ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam
naahare  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
Nonatthiya ekam novigate ekam.
   [948] Indriyasahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthi-
avigatanti  nahetuya ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare
ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [949]  Indriyasahajatanissayamaggaatthiavigatanti  nahetuya  satta
naarammane satta. Sankhittam. ... Novigate satta.
   {949.1} Indriyasahajataannamannanissayamaggaatthiavigatanti
nahetuya tini . Sankhittam. ... Novigate tini. Indriyasahajataannamanna-
nissayamaggasampayuttaatthiavigatanti  nahetuya  tini . sankhittam . ...
Novigate tini.
   {949.2} Indriyasahajatanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya tini. Sankhittam. ... Novigate tini.
   {949.3}  Indriyasahajatanissayavipakamaggaatthiavigatanti  nahetuya
ekam . sankhittam . ... novigate ekam . Indriyasahajataannamanna-
vipakamaggaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.4} Indriyasahajataannamannanissayavipakamaggasampayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam. Sankhittam. ... Novigate ekam.
   {949.5} Indriyasahajatanissayavipakamaggavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya   ekam   .   sankhittam   .   ...   novigate
Ekam.
   {949.6} Indriyasahajataannamannanissayavipakamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.7}   Indriyasahajatanissayajhanaatthiavigatanti   nahetuya
satta. Sankhittam. ... Novigate satta.
   {949.8} Indriyasahajataannamannanissayajhanaatthiavigatanti
nahetuya tini. Sankhittam. ... Novigate tini.
   {949.9} Indriyasahajataannamannanissayajhanasampayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {949.10} Indriyasahajatanissayajhanavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {949.11} Indriyasahajatanissayavipakajhanaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.12} Indriyasahajataannamannanissayavipakajhana-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.13} Indriyasahajataannamannanissayavipakajhana-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.14} Indriyasahajatanissayavipakajhanavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.15} Indriyasahajataannamannanissayavipakajhana-
vippayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.16} Indriyasahajatanissayajhanamaggaatthiavigatanti
nahetuya satta .pe. Novigate satta.
   {949.17} Indriyasahajataannamannanissayajhanamaggaatthi-
avigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {949.18} Indriyasahajataannamannanissayajhanamagga-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {949.19} Indriyasahajatanissayajhanamaggavippayuttaatthi-
avigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {949.20} Indriyasahajatanissayavipakajhanamaggaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.21} Indriyasahajataannamannanissayavipakajhanamagga-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.22} Indriyasahajataannamannanissayavipakajhanamagga-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.23} Indriyasahajatanissayavipakajhanamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.24} Indriyasahajataannamannanissayavipakajhana-
maggavippayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.25}  Indriyasahajatanissayaaharaatthiavigatanti  nahetuya
satta .pe. Novigate satta.
   {949.26} Indriyasahajataannamannanissayaaharaatthi-
avigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {949.27} Indriyasahajataannamannanissayaaharasampayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {949.28} Indriyasahajatanissayaaharavippayuttaatthi-
avigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {949.29} Indriyasahajatanissayavipakaaharaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.30} Indriyasahajataannamannanissayavipakaahara-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.31} Indriyasahajataannamannanissayavipakaahara-
sampayuttaatthiavigatanti   nahetuya   ekam   .pe.   novigate
Ekam.
   {949.32} Indriyasahajatanissayavipakaaharavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.33} Indriyasahajataannamannanissayavipakaahara-
vippayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.34} Indriyaadhipatisahajatanissayaaharaatthiavigatanti
nahetuya satta .pe. Novigate satta.
   {949.35} Indriyaadhipatisahajataannamannanissayaahara-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {949.36} Indriyaadhipatisahajatanissayaaharavippayuttaatthi-
avigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {949.37} Indriyaadhipatisahajatanissayavipakaaharaatthi-
avigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.38} Indriyaadhipatisahajataannamannanissayavipaka-
aharasampayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.39} Indriyaadhipatisahajatanissayavipakaaharavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.40} Indriyaadhipatisahajatanissayamaggaatthiavigatanti
nahetuya satta .pe. Novigate satta.
   {949.41} Indriyaadhipatisahajataannamannanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {949.42} Indriyaadhipatisahajatanissayamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {949.43} Indriyaadhipatisahajatanissayavipakamaggaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.44} Indriyaadhipatisahajataannamannanissayavipaka-
maggasampayuttaatthiavigatanti
Nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.45} Indriyaadhipatisahajatanissayavipakamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.46} Indriyahetusahajatanissayamaggaatthiavigatanti
naarammane cattari .pe. Novigate cattari.
   {949.47} Indriyahetusahajataannamannanissayamaggaatthi-
avigatanti naarammane dve .pe. Novigate dve.
   {949.48} Indriyahetusahajataannamannanissayamagga-
sampayuttaatthiavigatanti naarammane dve .pe. Novigate dve.
   {949.49} Indriyahetusahajatanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti
naarammane dve .pe. Novigate dve.
   {949.50} Indriyahetusahajatanissayavipakamaggaatthiavigatanti
naarammane ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.51} Indriyahetusahajataannamannanissayavipaka-
maggaatthiavigatanti naarammane ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.52} Indriyahetusahajataannamannanissayavipakamagga-
sampayuttaatthiavigatanti arammane ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.53} Indriyahetusahajatanissayavipakamaggavippayutta-
atthiavigatanti naarammane ekam .pe. Novigate ekam.
   {949.54} Indriyahetusahajataannamannanissayavipaka-
maggavippayuttaatthiavigatanti naarammane ekam .pe. Novigate ekam.
   [950] Indriyahetuadhipatisahajatanissayamaggaatthiavigatanti
naarammane  cattari  ... naanantare cattari nasamanantare cattari
naannamanne  dve  naupanissaye  cattari  napurejate  cattari
Napacchajate cattari naasevane cattari nakamme cattari navipake
cattari  naahare  cattari  najhane  cattari  nasampayutte dve
navippayutte dve nonatthiya cattari novigate cattari.
   [951] Indriyahetuadhipatisahajataannamannanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti  naarammane dve ... naanantare dve nasamanantare
dve naupanissaye dve napurejate dve napacchajate dve naasevane
dve  nakamme dve navipake dve naahare dve najhane dve
navippayutte dve nonatthiya dve novigate dve.
   [952] Indriyahetuadhipatisahajatanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti
naarammane  dve  ...  naanantare  dve  nasamanantare  dve
naannamanne  dve naupanissaye dve napurejate dve napacchajate
dve  naasevane  dve  nakamme dve navipake dve naahare
dve najhane dve nasampayutte dve nonatthiya dve novigate dve.
   [953] Indriyahetuadhipatisahajatanissayavipakamaggaatthiavigatanti
naarammane ekam ... naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne
ekam   naupanissaye  ekam  napurejate  ekam  napacchajate
ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam najhane ekam
nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [954] Indriyahetuadhipatisahajataannamannanissayavipakamagga-
sampayuttaatthiavigatanti  naarammane  ekam  ...  naanantare  ekam
Nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam najhane ekam
navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [955] Indriyahetuadhipatisahajatanissayavipakamaggavippayuttaatthiavigatanti
naarammane   ekam   ...   naanantare  ekam  nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
najhane ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
           Indriyamulakam nitthitam.
            Jhanamulakam
   [956]  Jhanapaccaya  nahetuya satta ... naarammane satta
naadhipatiya  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta nasahajate
satta naannamanne tini nanissaye satta naupanissaye satta napurejate
satta  napacchajate  satta  naasevane  satta  nakamme  satta
navipake  satta  naahare  satta  naindriye satta namagge satta
nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta.
   [957]   Jhanasahajatanissayaatthiavigatanti   nahetuya   satta
sankhittam. Novigate satta.
   {957.1} Jhanasahajataannamannanissayaatthiavigatanti
nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.2} Jhanasahajataannamannanissayasampayutta-
atthiavigatanti      nahetuya      tini      .pe.
Novigate tini.
   {957.3}   Jhanasahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuya
tini .pe. Novigate tini.
   {957.4}   Jhanasahajatanissayavipakaatthiavigatanti   nahetuya
ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.5} Jhanasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.6} Jhanasahajataannamannanissayavipakasampayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.7} Jhanasahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.8} Jhanasahajataannamannanissayavipakavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.9}   Jhanasahajatanissayaindriyaatthiavigatanti   nahetuya
satta .pe. Novigate satta.
   {957.10} Jhanasahajataannamannanissayaindriya-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.11} Jhanasahajataannamannanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.12} Jhanasahajatanissayaindriyavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.13} Jhanasahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.14} Jhanasahajataannamannanissayavipakaindriya-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.15} Jhanasahajataannamannanissayavipakaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.16} Jhanasahajatanissayavipakaindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuya
Ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.17} Jhanasahajataannamannanissayavipaka-
indriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.18}   Jhanasahajatanissayamaggaatthiavigatanti   nahetuya
satta .pe. Novigate satta.
   {957.19} Jhanasahajataannamannanissayamaggaatthiavigatanti
nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.20} Jhanasahajataannamannanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.21} Jhanasahajatanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.22} Jhanasahajataannamannanissayamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.23}  Jhanasahajatanissayavipakamaggaatthiavigatanti  nahetuya
ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.24} Jhanasahajataannamannanissayavipaka-
maggaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.25} Jhanasahajataannamannanissayavipaka-
maggasampayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.26} Jhanasahajatanissayavipakamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.27} Jhanasahajataannamannanissayavipakamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.28} Jhanasahajatanissayaindriyamaggaatthiavigatanti
nahetuya satta .pe. Novigate satta.
   {957.29} Jhanasahajataannamannanissayaindriyamagga-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.30} Jhanasahajataannamannanissayaindriya-
maggasampayuttaatthiavigatanti
Nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.31} Jhanasahajatanissayaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.32} Jhanasahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.33} Jhanasahajataannamannanissayavipakaindriyamagga-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.34} Jhanasahajataannamannanissayavipakaindriya-
maggasampayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.35} Jhanasahajatanissayavipakaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.36} Jhanasahajataannamannanissayavipakaindriyamagga-
vippayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
           Jhanamulakam nitthitam.
            Maggamulakam
   [958]  Maggapaccaya  nahetuya satta ... naarammane satta
naadhipatiya satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajate satta
naannamanne  tini  nanissaye  satta  naupanissaye  satta napurejate
satta  napacchajate satta naasevane satta nakamme satta navipake
satta  naahare  satta naindriye satta najhane satta nasampayutte
tini navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta.
   [959]   Maggasahajatanissayaatthiavigatanti   nahetuya   satta
Sankhittam. ... Novigate satta.
   {959.1} Maggasahajataannamannanissayaatthiavigatanti
nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {959.2} Maggasahajataannamannanissayasampayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {959.3}   Maggasahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuya
tini .pe. Novigate tini.
   {959.4}  Maggasahajatanissayavipakaatthiavigatanti  nahetuya  ekam
.pe. Novigate ekam.
   {959.5} Maggasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.6} Maggasahajataannamannanissayavipakasampayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.7} Maggasahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.8} Maggasahajataannamannanissayavipakavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.9}  Maggasahajatanissayaindriyaatthiavigatanti  nahetuya satta
.pe. Novigate satta.
   {959.10} Maggasahajataannamannanissayaindriyaatthiavigatanti
nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {959.11} Maggasahajataannamannanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {959.12} Maggasahajatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {959.13} Maggasahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.14} Maggasahajataannamannanissayavipakaindriya-
atthiavigatanti      nahetuya      ekam     .pe.
Novigate ekam.
   {959.15} Maggasahajataannamannanissayavipakaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.16} Maggasahajatanissayavipakaindriyavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.17} Maggasahajataannamannanissayavipaka-
indriyavippayuttaatthiavigatanti    nahetuya    ekam    .pe.
Novigate ekam.
   {959.18}   Maggasahajatanissayajhanaatthiavigatanti   nahetuya
satta .pe. Novigate satta.
   {959.19} Maggasahajataannamannanissayajhanaatthiavigatanti
nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {959.20} Maggasahajataannamannanissayajhanasampayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {959.21} Maggasahajatanissayajhanavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {959.22} Maggasahajatanissayavipakajhanaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.23} Maggasahajataannamannanissayavipakajhana-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.24} Maggasahajataannamannanissayavipakajhana-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.25} Maggasahajatanissayavipakajhanavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.26} Maggasahajataannamannanissayavipakajhana-
vippayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.27} Maggasahajatanissayaindriyajhanaatthiavigatanti
nahetuya satta .pe. Novigate satta.
   {959.28} Maggasahajataannamannanissayaindriyajhana-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {959.29} Maggasahajataannamannanissayaindriyajhana-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {959.30} Maggasahajatanissayaindriyajhanavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {959.31} Maggasahajatanissayavipakaindriyajhanaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.32} Maggasahajataannamannanissayavipakaindriyajhana-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.33} Maggasahajataannamannanissayavipakaindriyajhana-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.34} Maggasahajatanissayavipakaindriyajhanavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.35} Maggasahajataannamannanissayavipakaindriyajhana-
vippayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.36} Maggaadhipatisahajatanissayaindriyaatthiavigatanti
nahetuya satta .pe. Novigate satta.
   {959.37} Maggaadhipatisahajataannamannanissayaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {959.38} Maggaadhipatisahajatanissayaindriyavippayuttaatthi-
avigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {959.39} Maggaadhipatisahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.40} Maggaadhipatisahajataannamannanissayavipakaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti
Nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.41} Maggaadhipatisahajatanissayavipakaindriyavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.42} Maggahetusahajatanissayaindriyaatthiavigatanti
naarammane cattari .pe. Novigate cattari.
   {959.43} Maggahetusahajataannamannanissayaindriya-
atthiavigatanti naarammane dve .pe. Novigate dve.
   {959.44}    Maggahetusahajataannamannanissaya    indriya-
sampayuttaatthiavigatanti naarammane dve .pe. Novigate dve.
   {959.45} Maggahetusahajatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti
naarammane dve .pe. Novigate dve.
   {959.46} Maggahetusahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
naarammane ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.47} Maggahetusahajataannamannanissayavipakaindriya-
atthiavigatanti naarammane ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.48} Maggahetusahajataannamannanissayavipakaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti naarammane ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.49} Maggahetusahajatanissayavipakaindriyavippayutta-
atthiavigatanti naarammane ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.50} Maggahetusahajataannamannanissayavipakaindriya-
vippayuttaatthiavigatanti naarammane ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.51} Maggahetuadhipatisahajatanissayaindriyaatthiavigatanti
naarammane cattari .pe. Novigate cattari.
   {959.52} Maggahetuadhipatisahajataannamannanissayaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti naarammane
Dve .pe. Novigate dve.
   {959.53} Maggahetuadhipatisahajatanissayaindriyavippayutta-
atthiavigatanti naarammane dve .pe. Novigate dve.
   {959.54} Maggahetuadhipatisahajatanissayavipakaindriya-
atthiavigatanti naarammane ekam .pe. Novigate ekam.
   {959.55} Maggahetuadhipatisahajataannamannanissayavipaka-
indriyasampayuttaatthiavigatanti  naarammane  ekam  .pe.  novigate
ekam.
   {959.56} Maggahetuadhipatisahajatanissayavipakaindriyavippayutta-
atthiavigatanti naarammane ekam .pe. Novigate ekam.
           Maggamulakam nitthitam.
            Sampayuttamulakam
   [960]  Sampayuttapaccaya nahetuya tini ... naarammane tini
naadhipatiya  tini  naanantare  tini  nasamanantare  tini  naupanissaye
tini  napurejate  tini  napacchajate tini naasevane tini nakamme
tini  navipake  tini  naahare  tini naindriye tini najhane tini
namagge tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [961] Sampayuttasahajataannamannanissayaatthiavigatanti nahetuya tini.
Sankhittam . ... novigate tini . Sampayuttasahajataannamannanissayavipaka-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
          Sampayuttamulakam nitthitam.
            Vippayuttamulakam
   [962] Vippayuttapaccaya nahetuya panca ... naarammane panca
naadhipatiya  panca  naanantare  panca  nasamanantare  panca nasahajate
tini  naannamanne  panca  nanissaye  tini  naupanissaye  panca
napurejate  tini  napacchajate  panca  naasevane  panca nakamme
panca  navipake  panca  naahare  panca naindriye panca najhane
panca  namagge  panca  nasampayutte  panca  nonatthiya  panca
novigate panca.
   [963] Vippayuttaatthiavigatanti nahetuya panca ... naarammane
panca  naadhipatiya  panca  naanantare  panca  nasamanantare  panca
nasahajate  panca  naannamanne  panca  nanissaye  tini  naupanissaye
panca  napurejate  tini  napacchajate  panca  naasevane  panca
nakamme  panca  navipake  panca  naahare panca naindriye panca
najhane  panca  namagge  panca  nasampayutte  panca  nonatthiya
panca novigate panca.
   [964]   Vippayuttanissayaatthiavigatanti   nahetuya   panca
...  naarammane  panca  naadhipatiya  panca  naanantare  panca
nasamanantare  panca  nasahajate  tini  naannamanne panca naupanissaye
panca  napurejate  tini  napacchajate  panca  naasevane  panca
nakamme  panca  navipake  panca  naahare  panca  naindriye
Panca   najhane  panca  namagge  panca  nasampayutte  panca
nonatthiya panca novigate panca.
   [965]  Vippayuttaadhipatinissayaatthiavigatanti  nahetuya  cattari
...  naarammane  cattari naanantare cattari nasamanantare cattari
nasahajate   ekam   naannamanne  cattari  naupanissaye  tini
napurejate  tini  napacchajate  cattari  naasevane  cattari
nakamme  cattari  navipake  cattari naahare cattari naindriye
cattari   najhane   cattari  namagge  cattari  nasampayutte
cattari nonatthiya cattari novigate cattari.
   [966]   Vippayuttanissayaindriyaatthiavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  nasahajate  ekam  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme
tini  navipake  tini  naahare  tini  najhane  tini namagge tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [967]   Vippayuttapacchajataatthiavigatanti   nahetuya   tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini   nasahajate   tini  naannamanne  tini  nanissaye  tini
naupanissaye  tini  napurejate  tini  naasevane tini nakamme tini
navipake  tini  naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini
Namagge tini nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [968]  Vippayuttanissayapurejataatthiavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  nasahajate  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [969]  Vippayuttaarammananissayapurejataatthiavigatanti  nahetuya
tini  ...  naadhipatiya  tini  naanantare  tini  nasamanantare
tini  nasahajate  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [970] Vippayuttaarammanaadhipatinissayaupanissayapurejataatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam
nasahajate  ekam  naannamanne ekam napacchajate ekam naasevane
ekam  nakamme  ekam  navipake  ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [971]   Vippayuttanissayapurejataindriyaatthiavigatanti  nahetuya
Ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam  nasahajate  ekam naannamanne ekam naupanissaye
ekam  napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake
ekam  naahare  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [972]   Vippayuttasahajatanissayaatthiavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini  napurejate  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini vovigate tini.
   [973]   Vippayuttasahajataannamannanissayaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake ekam naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [974]   Vippayuttasahajatanissayavipakaatthiavigatanti   nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare   ekam   naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam
Napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam
naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam
nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [975]  Vippayuttaarammananissayaatthiavigatanti  .  sankhittam .
... Nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [976]  Vippayuttasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate  ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam naahare
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
          Vippayuttamulakam nitthitam.
            Atthimulakam
   [977] Atthipaccaya nahetuya terasa ... naarammane terasa
naadhipatiya  terasa  naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajate
satta  naannamanne  satta  nanissaye  satta  naupanissaye  terasa
napurejate  nava  napacchajate  terasa naasevane terasa nakamme
terasa navipake terasa naahare terasa naindriye terasa najhane
terasa  namagge  terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  panca
nonatthiya terasa novigate terasa.
   [978] Atthiavigatanti nahetuya terasa ... naarammane terasa
naadhipatiya  terasa  naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajate
satta  naannamanne  satta  nanissaye  satta  naupanissaye  terasa
napurejate  nava  napacchajate  terasa naasevane terasa nakamme
terasa navipake terasa naahare terasa naindriye terasa najhane
terasa  namagge  terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  panca
nonatthiya terasa novigate terasa.
   [979]  Atthinissayaavigatanti nahetuya terasa ... naarammane
terasa  naadhipatiya  terasa  naanantare  terasa  nasamanantare terasa
nasahajate  tini  naannamanne  satta naupanissaye terasa napurejate
nava napacchajate terasa naasevane terasa nakamme terasa navipake
terasa  naahare terasa naindriye terasa najhane terasa namagge
terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  tini  nonatthiya  terasa
novigate terasa.
   [980]  Atthiadhipatiavigatanti  nahetuya  attha ... arammane
satta  naanantare  attha  nasamanantare  attha  nasahajate  ekam
naannamanne  cattari  nanissaye ekam naupanissaye satta napurejate
satta  napacchajate  attha  naasevane  attha  nakamme  attha
navipake  attha  naahare  attha  naindriye attha najhane attha
namagge  attha  nasampayutte cattari navippayutte cattari nonatthiya
Attha novigate attha.
   [981]  Atthiadhipatinissayaavigatanti  nahetuya  attha  ...
Naarammane  satta  naanantare  attha  nasamanantare attha nasahajate
ekam  naannamanne  cattari  naupanissaye  satta  napurejate satta
napacchajate  attha naasevane attha nakamme attha navipake attha
naahare  attha  naindriye  attha  najhane  attha namagge attha
nasampayutte   cattari   navippayutte  tini  nonatthiya  attha
novigate attha.
   [982]  Atthiaharaavigatanti nahetuya satta ... naarammane
satta  naadhipatiya  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta
nasahajate  ekam  naannamanne  tini  nanissaye  ekam  naupanissaye
satta  napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane  satta
nakamme  satta  navipake  satta  naindriye  satta  najhane satta
namagge  satta  nasampayutte  tini  navippayutte  tini  nonatthiya
satta novigate satta.
   [983]  Atthiindriyaavigatanti  hetuya satta ... naarammane
satta  naadhipatiya  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta
nasahajate  ekam  naannamanne  tini  nanissaye  ekam  naupanissaye
satta  napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane  satta
nakamme  satta  navipake  satta  naahare  satta  najhane satta
Namagge  satta  nasampayutte  tini navippayutte tini nonatthiya satta
novigate satta.
   [984]   Atthinissayaindriyaavigatanti   nahetuya   satta
...  naarammane  satta  naadhipatiya  satta  naanantare  satta
nasamanantare  satta  nasahajate  ekam  naannamanne tini naupanissaye
satta  napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane  satta
nakamme  satta  navipake  satta  naahare  satta  najhane satta
namagge  satta  nasampayutte  tini  navippayutte  tini  nonatthiya
satta novigate satta.
   [985] Atthivippayuttaavigatanti nahetuya panca ... naarammane
panca  naadhipatiya  panca  naanantare  panca  nasamanantare  panca
nasahajate   panca   naannamanne   panca   nanissaye   tini
naupanissaye   panca   napurejate  tini  napacchajate  panca
naasevane  panca  nakamme  panca  navipake  panca  naahare
panca   naindriye   panca  najhane  panca  namagge  panca
nasampayutte panca nonatthiya panca novigate panca.
   [986]   Atthinissayavippayuttaavigatanti   nahetuya   panca
...  naarammane  panca  naadhipatiya  panca  naanantare  panca
nasamanantare   panca   nasahajate   tini   naannamanne  panca
naupanissaye   panca   napurejate  tini  napacchajate  panca
Naasevane  panca  nakamme  panca  navipake  panca  naahare
panca   naindriye   panca  najhane  panca  namagge  panca
nasampayutte panca nonatthiya panca novigate panca.
   [987]  Atthiadhipatinissayavippayuttaavigatanti  nahetuya  cattari
...  naarammane  tini  naanantare  cattari  nasamanantare cattari
nasahajate   ekam   naannamanne  cattari  naupanissaye  tini
napurejate  tini  napacchajate  cattari  naasevane  cattari
nakamme  cattari  navipake  cattari naahare cattari naindriye
cattari  najhane  cattari  namagge  cattari  nasampayutta  cattari
nonatthiya cattari novigate cattari.
   [988]   Atthinissayaindriyavippayuttaavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  nasahajate  ekam  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini nakamme tini
navipake  tini  naahare  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [989]   Atthipacchajatavippayuttaavigatanti   nahetuya   tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini   nasahajate   tini  naannamanne  tini  nanissaye  tini
naupanissaye  tini  napurejate  tini  naasevane tini nakamme tini
Navipake  tini  naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini
namagge tini nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [990]  Atthipurejataavigatanti nahetuya tini ... naarammane
tini  naadhipatiya  tini  naanantare  tini nasamanantare tini nasahajate
tini   naannamanne  tini  nanissaye  tini  naupanissaye  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [991]  Atthinissayapurejatavippayuttaavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  nasahajate  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [992]   Atthiarammanapurejataavigatanti   nahetuya   tini
... naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare tini nasahajate tini
naannamanne  tini  nanissaye  tini  naupanissaye  tini  napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme tini navipake tini naahare tini
naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini
navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [993]  Atthiarammananissayapurejatavippayuttaavigatanti  nahetuya
tini ... naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare tini nasahajate
tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini  napacchajate  tini
naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare  tini
naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini
nonatthiya tini novigate tini.
   [994]  Atthiarammanaadhipatiupanissayapurejataavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare ekam nasahajate ekam
naannamanne  ekam  nanissaye  ekam napacchajate ekam naasevane
ekam nakamme ekam navipake ekam naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [995] Atthiarammanaadhipatinissayaupanissayapurejatavippayuttaavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam
nasahajate  ekam  naannamanne ekam napacchajate ekam naasevane
ekam nakamme ekam navipake ekam naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [996]   Atthinissayapurejataindriyavippayuttaavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
Nasamanantare  ekam  nasahajate  ekam naannamanne ekam naupanissaye
ekam  napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake
ekam  naahare  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [997]    Atthisahajatanissayaavigatanti   nahetuya   nava
... naarammane nava naadhipatiya nava naanantare nava nasamanantare nava
naannamanne  panca  naupanissaye  nava napurejate nava napacchajate
nava  naasevane  nava  nakamme nava navipake nava naahare nava
naindriye  nava  najhane  nava  namagge  nava  nasampayutte  panca
navippayutte tini nonatthiya nava novigate nava.
   [998]   Atthisahajataannamannanissayaavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  naupanissaye  tini  napurejate  tini  napacchajate  tini
naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare  tini
naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  ekam
navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [999]   Atthisahajataannamannanissayasampayuttaavigatanti  nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini  naanantare
tini nasamanantare tini naupanissaye tini napurejate tini napacchajate
tini   naasevane   tini   nakamme   tini  navipake  tini
Naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [1000]  Atthisahajatanissayavippayuttaavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini  napurejate  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [1001]  Atthisahajataannamannanissayavippayuttaavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate  ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake ekam
naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam
nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [1002]   Atthisahajatanissayavipakaavigatanti  nahetuya  ekam
... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare ekam nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [1003]  Atthisahajataannamannanissayavipakaavigatanti nahetuya ekam
...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [1004] Atthisahajataannamannanissayavipakasampayuttaavigatanti nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare
ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam  naahare  ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [1005]  Atthisahajatanissayavipakavippayuttaavigatanti nahetuya ekam
...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam  naannamanne ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [1006] Atthisahajataannamannanissayavipakavippayuttaavigatanti nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare
Ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam  naahare  ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
           Atthimulakam nitthitam.
           Natthivigataavigatamulakam
   [1007] Natthipaccaya nahetuya satta . vigatapaccaya nahetuya
satta  .  natthipaccayampi  vigatapaccayampi  anantarapaccayasadisam  .
Avigatapaccaya  nahetuya  terasa  .  yatha  atthipaccayo vittharito
evam avigatapaccayo vittharetabbo.
        Panhavarassa anulomapaccaniyam nitthitam.
        Panhavarassa paccaniyanulomaganana
            nahetumulakam
   [1008] Nahetupaccaya arammane nava ... Adhipatiya dasa anantare
satta  samanantare  satta  sahajate  nava  annamanne  tini nissaye
terasa  upanissaye  nava purejate tini pacchajate tini asevane
tini  kamme  satta  vipake  ekam ahare satta indriye satta
jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte  panca
atthiya terasa natthiya satta vigate satta avigate terasa.
   [1009]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  adhipatiya  satta
... Anantare satta samanantare satta sahajate nava annamanne tini
nissaye  terasa  upanissaye  nava  purejate tini pacchajate tini
asevane tini kamme satta vipake ekam ahare satta indriye
satta  jhane  satta  magge satta sampayutte tini vippayutte panca
atthiya terasa natthiya satta vigate satta avigate terasa.
   [1010]   Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
anantare  satta  ...  samanantare  satta sahajate nava annamanne
tini  nissaye  terasa  upanissaye  nava purejate tini pacchajate
tini  asevane  tini  kamme  satta vipake ekam ahare satta
indriye  satta  jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini
vippayutte  panca  atthiya  terasa  natthiya  satta  vigate  satta
avigate terasa.
   [1011]   Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya  samanantare  satta  ...  sahajate nava annamanne
tini  nissaye  terasa  upanissaye  nava purejate tini pacchajate
tini  kamme  satta  vipake  ekam ahare satta indriye satta
jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte  panca
atthiya terasa avigate terasa.
   [1012]   Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  sahajate  nava  ... annamanne
Tini nissaye terasa upanissaye nava purejate tini pacchajate tini
kamme  satta  vipake ekam ahare satta indriye satta jhane
satta  magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte  panca  atthiya
terasa avigate terasa.
   [1013]   Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya   nasamanantarapaccaya   nasahajatapaccaya  annamanne
tini  ... nissaye tini upanissaye nava purejate tini pacchajate
tini  kamme  dve ahare ekam indriye ekam vippayutte panca
atthiya satta avigate satta.
   [1014]   Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya  naannamannapaccaya
nissaye  tini  ...  upanissaye  nava  purejate tini pacchajate
tini  kamme  dve  ahare  ekam  indriye  ekam  vippayutte
panca atthiya satta avigate satta.
   [1015]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  .  sankhittam .
Naannamannapaccaya nanissayapaccaya upanissaye nava ... purejate tini
pacchajate tini kamme dve ahare ekam indriye ekam vippayutte
tini atthiya panca avigate panca.
   [1016]  Nahetupaccaya naarammanapaccaya . mulakam sankhittam .
Nanissayapaccaya  naupanissayapaccaya  napurejatapaccaya  pacchajate tini
...  Kamme  dve ahare ekam indriye ekam vippayutte tini
atthiya panca avigate panca.
   [1017]  Nahetupaccaya naarammanapaccaya . mulakam sankhittam .
Naupanissayapaccaya  napurejatapaccaya  napacchajatapaccaya  kamme dve
... Ahare ekam indriye ekam atthiya ekam avigate ekam.
   [1018]  Nahetupaccaya naarammanapaccaya . mulakam sankhittam .
Napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  nakammapaccaya  navipakapaccaya
naaharapaccaya indriye ekam ... Atthiya ekam vigate ekam.
   [1019]  Nahetupaccaya naarammanapaccaya . mulakam sankhittam .
Naaharapaccaya   najhanapaccaya   namaggapaccaya  nasampayuttapaccaya
navippayuttapaccaya  nonatthipaccaya  novigatapaccaya  indriye  ekam
... Atthiya ekam avigate ekam.
   [1020]  Nahetupaccaya naarammanapaccaya . mulakam sankhittam .
Navipakapaccaya  naindriyapaccaya  ahare ekam ... atthiya ekam
avigate ekam.
   [1021]  Nahetupaccaya naarammanapaccaya . mulakam sankhittam .
Naindriyapaccaya   najhanapaccaya   namaggapaccaya  nasampayuttapaccaya
navippayuttapaccaya  nonatthipaccaya  novigatapaccaya  ahare  ekam
... Atthiya ekam avigate ekam.
           Nahetumulakam nitthitam.
           Naarammanamulakam
   [1022] Naarammanapaccaya hetuya satta ... adhipatiya satta
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  nava annamanne tini
nissaye  terasa  upanissaye  nava  purejate tini pacchajate tini
asevane tini kamme satta vipake ekam ahare satta indriye
satta  jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte
panca  atthiya  terasa  natthiya  satta  vigate  satta  avigate
terasa.
   [1023]   Naarammanapaccaya  nahetupaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya  naannamannapaccaya
nissaye  tini  ...  upanissaye  nava  purejate tini pacchajate
tini  kamme  dve  ahare  ekam  indriye  ekam  vippayutte
panca atthiya satta avigate satta.
            Naadhipatimulakam
   [1024] Naadhipatipaccaya hetuya satta ... arammane nava.
Yatha nahetumulakam evam vittharetabbam.
            Naanantaramulakam
   [1025]  Naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  hetuya  satta
...  arammane  nava adhipatiya nava sahajate nava annamanne tini
nissaye  terasa  upanissaye  nava  purejate tini pacchajate tini
Kamme  satta  vipake ekam ahare satta indriye satta jhane
satta  magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte  panca  atthiya
terasa avigate terasa.
           Nasamanantaramulakam
   [1026]  Nasamanantarapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasahajatapaccaya  naannamannapaccaya
nissaye  tini  ...  upanissaye  nava  purejate tini pacchajate
tini  asevane  tini  kamme dve ahare ekam indriye ekam
vippayutte panca atthiya satta avigate satta. Sankhittam.
           Nasahajatamulakam
   [1027] Nasahajatapaccaya arammane nava ... adhipatiya satta
anantare  satta  samanantare  satta  nissaye  tini  upanissaye nava
purejate  tini  pacchajate  tini  asevane  tini  kamme dve
ahare  ekam  indriye  ekam  vippayutte  panca atthiya satta
natthiya satta vigate satta avigate satta.
   [1028]  Nasahajatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  anantare  satta ... samanantare satta nissaye tini
upanissaye  nava  purejate  tini  pacchajate tini asevane tini
kamme dve ahare ekam indriye ekam vippayutte panca atthiya
satta natthiya satta vigate satta avigate satta.
   [1029]  Nasahajatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  naannamannapaccaya
nanissayapaccaya  upanissaye  nava  ...  purejate nava pacchajate
tini  kamme  dve  ahare ekam indriye ekam vippayutte tini
atthiya panca avigate panca. Sankhittam.
           Naannamannamulakam
   [1030]  Naannamannapaccaya hetuya tini ... arammane nava
adhipatiya  attha  anantare  satta  samanantare satta sahajate panca
nissaye  satta  upanissaye  nava  purejate  tini pacchajate tini
asevane  tini  kamme tini vipake ekam ahare tini indriye
tini  jhane  tini  magge  tini  vippayutte  panca  atthiya satta
natthiya satta vigate satta avigate satta.
   [1031]  Naannamannapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
adhipatiya tini ... anantare satta samanantare satta sahajate panca
nissaye  satta  upanissaye  nava  purejate  tini pacchajate tini
asevane  tini  kamme tini vipake ekam ahare tini indriye
tini  jhane  tini  magge  tini  vippayutte  panca  atthiya satta
natthiya satta vigate satta avigate satta.
   [1032]  Naannamannapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
Nissaye  tini ... upanissaye nava purejate tini pacchajate tini
kamme dve ahare ekam indriye ekam vippayutte panca atthiya
satta avigate satta. Sankhittam.
            Nanissayamulakam
   [1033]  Nanissayapaccaya arammane nava ... adhipatiya satta
anantare  satta  samanantare  satta  upanissaye nava purejate tini
pacchajate tini asevane tini kamme dve ahare ekam indriye
ekam  vippayutte  tini  atthiya  satta natthiya satta vigate satta
avigate satta.
   [1034]   Nanissayapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya anantare satta ... samanantare satta upanissaye nava
pacchajate tini asevane tini kamme dve ahare ekam indriye
ekam  vippayutte  tini  atthiya  panca natthiya satta vigate satta
avigate panca.
   [1035]   Nanissayapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya  upanissaye  nava  ...  pacchajate  tini kamme
dve  ahare  ekam  indriye  ekam  vippayutte  tini atthiya
panca avigate panca. Sankhittam.
           Naupanissayamulakam
   [1036] Naupanissayapaccaya hetuya satta ... arammane nava
adhipatiya  satta  sahajate  nava  annamanne  tini  nissaye terasa
purejate tini pacchajate tini kamme satta vipake ekam ahare
satta  indriye  satta  jhane  satta  magge  satta  sampayutte
tini vippayutte panca atthiya terasa avigate terasa.
   [1037]  Naupanissayapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
nissaye  tini  ...  purejate  tini  pacchajate  tini  kamme
dve  ahare  ekam  indriye  ekam  vippayutte panca atthiya
satta avigate satta. Sankhittam.
           Napurejatamulakam
   [1038] Napurejatapaccaya hetuya satta ... arammane nava
adhipatiya  dasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajate nava
annamanne  tini  nissaye  nava  upanissaye  nava  pacchajate tini
asevane tini kamme satta vipake ekam ahare satta indriye
satta  jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte
tini atthiya nava natthiya satta vigate satta avigate nava.
   [1039]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
adhipatiya satta ... anantare satta samanantare satta sahajate nava
Annamanne  tini  nissaye  nava  upanissaye  nava  pacchajate tini
asevane tini kamme satta vipake ekam ahare satta indriye
satta  jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte
tini atthiya nava natthiya satta vigate satta avigate nava.
   [1040]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya   nissaye   nava   ...   upanissaye  nava
pacchajate  tini  kamme  dve  ahare  ekam  indriye ekam
vippayutte tini atthiya panca avigate panca. Sankhittam.
           Napacchajatamulakam
   [1041] Napacchajatapaccaya hetuya satta ... arammane nava
adhipatiya  dasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajate nava
annamanne  tini  nissaye  terasa  upanissaye  nava purejate tini
asevane tini kamme satta vipake ekam ahare satta indriye
satta  jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte
panca atthiya terasa natthiya satta vigate satta avigate terasa.
   [1042]  Napacchajatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya   nissaye   tini   ...   upanissaye  nava
purejate tini kamme dve ahare ekam indriye ekam vippayutte
Tini atthiya tini avigate tini.
   [1043]  Napacchajatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya    nanissayapaccaya    upanissaye    nava
... kamme dve ahare ekam indriye ekam atthiya ekam avigate
ekam. Sankhittam.
           Naasevanamulakam
   [1044] Naasevanapaccaya hetuya satta ... arammane nava
adhipatiya  dasa  anantare  panca  samanantare  panca  sahajate nava
annamanne  tini  nissaye  terasa  upanissaye  nava purejate tini
pacchajate  tini  kamme  satta  vipake  ekam  ahare  satta
indriye  satta  jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini
vippayutte  panca  atthiya  terasa  natthiya  panca  vigate  panca
avigate terasa.
   [1045]  Naasevanapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya   nissaye   tini   ...   upanissaye  nava
purejate  tini  pacchajate  tini  kamme  dve  ahare ekam
indriye  ekam  vippayutte  panca atthiya satta avigate satta .
Sankhittam.
           Nakamma navipakamulakam
   [1046]  Nakammapaccaya  hetuya  satta ... arammane nava
adhipatiya  dasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajate nava
annamanne  tini  nissaye  terasa  upanissaye  nava  purejate
tini  pacchajate  tini  asevane  tini  vipake  ekam ahare
satta  indriye  satta  jhane  satta magge satta sampayutte tini
vippayutte  panca  atthiya  terasa  natthiya  satta  vigate  satta
avigate terasa.
   [1047]   Nakammapaccaya   nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya  nissaye  tini  ...  upanissaye  nava purejate
tini  pacchajate  tini  ahare  ekam indriye ekam vippayutte
panca  atthiya  satta  avigate satta . sankhittam . navipakapaccaya
hetuya   satta   (yatha   nahetumulakam  evam  vittharetabbam)
... Avigate terasa.
            Naaharamulakam
   [1048]  Naaharapaccaya hetuya satta ... arammane nava
adhipatiya  dasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajate nava
annamanne  tini  nissaye  terasa  upanissaye  nava purejate tini
pacchajate tini asevane tini kamme dve vipake ekam indriye
Satta  jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte
panca atthiya terasa natthiya satta vigate satta avigate terasa.
   [1049]  Naaharapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
adhipatiya  satta  ...  anantare  satta samanantare satta sahajate
nava  annamanne  tini  nissaye  terasa  upanissaye nava purejate
tini  pacchajate  tini  asevane tini kamme dve vipake ekam
indriye  satta  jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini
vippayutte  panca  atthiya  terasa  natthiya  satta  vigate  satta
avigate terasa.
   [1050]  Naaharapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  .  sankhittam .
Nakammapaccaya   navipakapaccaya   najhanapaccaya   namaggapaccaya
nasampayuttapaccaya  navippayuttapaccaya  nonatthipaccaya  novigatapaccaya
indriye ekam ... Atthiya ekam avigate ekam.
            Naindriyamulakam
   [1051] Naindriyapaccaya hetuya satta ... arammane nava.
Sankhittam  .  ... avigate terasa . naindriyapaccaya nahetupaccaya
naarammanapaccaya  .  mulakam sankhittam . navipakapaccaya najhanapaccaya
namaggapaccaya      nasampayuttapaccaya      navippayuttapaccaya
nonatthipaccaya novigatapaccaya ahare ekam ... Atthiya ekam avigate
Ekam  . naindriyapaccaya kamme satta panha yatha nahetumulake .
Sankhittam.
            Najhanamulakam
   [1052] Najhanapaccaya hetuya satta ... arammane nava .
Sankhittam . ... avigate terasa . yatha nahetumulakam evam najhanamulakam
vittharetabbam.
            Namaggamulakam
   [1053] Namaggapaccaya hetuya satta . Sankhittam. ... Avigate
terasa. Yatha nahetumulakam evam vittharetabbam.
           Nasampayuttamulakam
   [1054]  Nasampayuttapaccaya hetuya tini ... arammane nava
adhipatiya  attha  anantare  satta  samanantare satta sahajate panca
annamanne  ekam  nissaye  satta  upanissaye  nava purejate tini
pacchajate tini asevane tini kamme tini vipake ekam ahare
tini  indriye  tini  jhane  tini  magge  tini  vippayutte panca
atthiya satta natthiya satta vigate satta avigate satta.
   [1055]  Nasampayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
adhipatiya  tini  ...  anantare  satta samanantare satta purejate
panca  annamanne  ekam  nissaye  satta upanissaye nava purejate
tini  pacchajate  tini  asevane  tini kamme tini vipake ekam
Ahare  tini  indriye  tini  jhane tini magge tini vippayutte
panca atthiya satta natthiya satta vigate satta avigate satta.
   [1056]  Nasampayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya   nissaye   tini   ...   upanissaye  nava
purejate tini pacchajate tini kamme dve ahare ekam indriye
ekam vippayutte panca atthiya satta avigate satta.
   [1057]  Nasampayuttapaccaya nahetupaccaya . mulakam sankhittam .
...  Nasahajatapaccaya  naannamannapaccaya  nanissayapaccaya  upanissaye
nava ... pacchajate tini kamme dve ahare ekam indriye ekam
vippayutte tini atthiya panca avigate panca.
   [1058]  Nasampayuttapaccaya nahetupaccaya . mulakam sankhittam .
...  Nanissayapaccaya  naupanissayapaccaya napurejatapaccaya pacchajate
tini ... kamme dve ahare ekam indriye ekam vippayutte tini
atthiya panca avigate panca. Sankhittam.
           Navippayuttamulakam
   [1059]  Navippayuttapaccaya hetuya tini ... arammane nava
adhipatiya  satta  anantare  satta  samanantare  satta sahajate tini
annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye  nava  purejate  tini
asevane  tini kamme panca vipake ekam ahare tini indriye
Tini  jhane  tini  magge  tini  sampayutte  tini  atthiya  panca
natthiya satta vigate satta avigate panca.
   [1060]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
adhipatiya  tini ... anantare satta samanantare satta sahajate tini
annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye  nava  asevane  tini
kamme  panca  vipake  ekam  ahare tini indriye tini jhane
tini  magge  tini  sampayutte  tini  atthiya  tini  natthiya satta
vigate satta avigate tini.
   [1061]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  sahajate  tini
...  annamanne  tini  nissaye  tini upanissaye nava kamme panca
vipake  ekam  ahare  tini  indriye  tini jhane tini magge
tini sampayutte tini atthiya tini avigate tini.
   [1062]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya   nissaye   tini   ...   upanissaye  nava
kamme  dve ahare ekam indriye ekam atthiya ekam avigate
ekam.
   [1063]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
Naannamannapaccaya      nanissayapaccaya     naupanissayapaccaya
kamme dve ... ahare ekam indriye ekam atthiya ekam avigate
ekam.
   [1064]  Navippayuttapaccaya nahetupaccaya . mulakam sankhittam .
Nakammapaccaya  ahare  ekam  ... indriye ekam atthiya ekam
avigate ekam.
   [1065]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  .  sankhittam .
Nakammapaccaya  navipakapaccaya  naaharapaccaya  indriye  ekam
... Atthiya ekam avigate ekam.
   [1066]  Navippayuttapaccaya nahetupaccaya . mulakam sankhittam .
Naaharapaccaya   najhanapaccaya   namaggapaccaya  nasampayuttapaccaya
nonatthipaccaya  novigatapaccaya  indriye  ekam ... atthiya ekam
avigate ekam.
   [1067]  Navippayuttapaccaya nahetupaccaya . mulakam sankhittam .
Navipakapaccaya  naindriyapaccaya  ahare ekam ... atthiya ekam
avigate ekam.
   [1068]  Navippayuttapaccaya nahetupaccaya . mulakam sankhittam .
Naindriyapaccaya   najhanapaccaya   namaggapaccaya  nasampayuttapaccaya
nonatthipaccaya  novigatapaccaya  ahare  ekam ... atthiya ekam
avigate ekam.
            Noatthimulakam
   [1069]  Noatthipaccaya arammane nava ... adhipatiya satta
anantare  satta  samanantare  satta  upanissaye nava asevane tini
kamme dve natthiya satta vigate satta.
   [1070]   Noatthipaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
anantare  satta  ...  samanantare satta upanissaye nava asevane
tini kamme dve natthiya satta vigate satta.
   [1071]   Noatthipaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  upanissaye  nava
... Kamme dve.
   [1072]   Noatthipaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya  nanissayapaccaya  naupanissayapaccaya  napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya     naasevanapaccaya     navipakapaccaya
naaharapaccaya   naindriyapaccaya   najhanapaccaya   namaggapaccaya
nasampayuttapaccaya  navippayuttapaccaya  nonatthipaccaya  novigatapaccaya
noavigatapaccaya kamme dve.
   [1073]   Noatthipaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya  nanissayapaccaya  napurejatapaccaya napacchajatapaccaya
Naasevanapaccaya nakammapaccaya navipakapaccaya
naaharapaccaya   naindriyapaccaya   najhanapaccaya   namaggapaccaya
nasampayuttapaccaya  navippayuttapaccaya  nonatthipaccaya  novigatapaccaya
noavigatapaccaya upanissaye nava.
            Nonatthimulakam
   [1074] Nonatthipaccaya hetuya satta. Sankhittam. ... Avigate
terasa. Yatha nahetumulakam evam vittharetabbam.
            Novigatamulakam
   [1075] Novigatapaccaya hetuya satta. Sankhittam. ... Avigate
terasa. Yatha hetumulakam evam vittharetabbam.
            Noavigatamulakam
   [1076]  Noavigatapaccaya  arammane  nava  .  sankhittam .
...  Natthiya  satta  vigate  satta  .  yatha noatthimulakam evam
vittharetabbam.
         Panhavarassa paccaniyanulomam
           kusalattikam pathamam
             nitthitam.
            -------------
            Vedanattikam
            paticcavaro
   [1077] Sukhaya vedanaya sampayuttam dhammam paticca sukhaya vedanaya
sampayutto  dhammo  uppajjati hetupaccaya sukhaya vedanaya sampayuttam
ekam  khandham  paticca  dve  khandha  dve  khandhe  paticca eko
khandho  patisandhikkhane  sukhaya  vedanaya  sampayuttam  ekam  khandham
paticca dve khandha dve khandhe paticca eko khandho.
   [1078]  Dukkhaya  vedanaya  sampayuttam dhammam paticca dukkhaya
vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  dukkhaya
vedanaya  sampayuttam  ekam  khandham paticca dve khandha dve khandhe
paticca eko khandho.
   [1079]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  ekam khandham paticca dve khandha
dve  khandhe  paticca  eko  khandho  patisandhikkhane  adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttam  ekam  khandham paticca dve khandha dve khandhe
paticca eko khandho.
   [1080]  Sukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca sukhaya
vedanaya sampayutto dhammo uppajjati arammanapaccaya ... Adhipatipaccaya
...  .  Adhipatiya  patisandhi  natthi  .  ...  anantarapaccaya
samanantarapaccaya   sahajatapaccaya   annamannapaccaya  nissayapaccaya
upanissayapaccaya  purejatapaccaya  sukhaya  vedanaya  sampayuttam ekam
khandham  paticca  dve  khandha  dve  khandhe  paticca eko khandho
vatthum purejatapaccaya. Sankhittam.
   [1081]  Sukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca sukhaya
vedanaya sampayutto dhammo uppajjati asevanapaccaya ... Kammapaccaya
...  vipakapaccaya  sukhaya  vedanaya  sampayuttam  ekam  khandham
paticca dve khandha dve khandhe paticca eko khandho patisandhikkhane
sukhaya   vedanaya   sampayuttam  ekam  khandham  paticca  dve
khandha dve khandhe paticca eko khandho.
   [1082]  Dukkhaya  vedanaya  sampayuttam dhammam paticca dukkhaya
vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati  vipakapaccaya  dukkhasahagatam
kayavinnanasahagatam  ekam  khandham  paticca  dve  khandha dve khandhe
paticca eko khandho.
   [1083]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati vipakapaccaya
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  ekam khandham paticca dve khandha
dve  khandhe  paticca  eko  khandho  patisandhikkhane  adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttam  ekam  khandham paticca dve khandha dve khandhe
Paticca eko khandho.
   [1084]  Sukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca sukhaya
vedanaya sampayutto dhammo uppajjati aharapaccaya ... Indriyapaccaya
jhanapaccaya   maggapaccaya   sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya
sukhaya  vedanaya  sampayuttam  ekam  khandham  paticca  dve  khandha
dve khandhe paticca eko khandho vatthum vippayuttapaccaya patisandhikkhane
sukhaya  vedanaya  sampayuttam  ekam  khandham  paticca  dve  khandha
dve khandhe paticca eko khandho vatthum vippayuttapaccaya.
   [1085]  Dukkhaya  vedanaya  sampayuttam dhammam paticca dukkhaya
vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati  vippayuttapaccaya  dukkhaya
vedanaya  sampayuttam  ekam  khandham paticca dve khandha dve khandhe
paticca eko khandho vatthum vippayuttapaccaya.
   [1086]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto dhammo uppajjati vippayuttapaccaya
adukkhamasukhaya   vedanaya   sampayuttam   ekam   khandham  paticca
dve khandha dve khandhe paticca eko khandho vatthum vippayuttapaccaya
patisandhikkhane   adukkhamasukhaya   vedanaya   sampayuttam   ekam
khandham  paticca  dve  khandha  dve  khandhe  paticca eko khandho
vatthum  vippayuttapaccaya  .  sankhittam  .  atthipaccaya  natthipaccaya
vigatapaccaya avigatapaccaya.
   [1087]  Hetuya  tini  arammane  tini  .  sankhittam .
... Avigate tini . hetupaccaya arammane tini ... Vipake dve
avigate  tini  .  arammanapaccaya ... adhipatipaccaya hetuya tini
...  vipake  dve avigate tini . asevanapaccaya hetuya tini
... kamme tini ahare tini avigate tini . Vipakapaccaya hetuya
dve ... arammane tini adhipatiya dve. Sankhittam. ... Purejate
tini kamme tini jhane dve magge dve avigate tini. Jhanapaccaya
hetuya  tini  ...  vipake  dve  avigate tini . maggapaccaya
hetuya  tini  ...  vipake  dve avigate tini . avigatapaccaya
hetuya  tini  ... natthiya tini vigate tini . yatha kusalattikassa
paccayaganana evam vittharetabba.
   [1088]  Sukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca sukhaya
vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam
sukhaya  vedanaya  sampayuttam  ekam khandham paticca dve khandha dve
khandhe paticca eko khandho.
   [1089]  Dukkhaya  vedanaya  sampayuttam dhammam paticca dukkhaya
vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  dukkhasahagatam
kayavinnanasahagatam  ekam  khandham  paticca  dve  khandha dve khandhe
paticca eko khandho.
   [1090]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca
Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati nahetupaccaya
ahetukam  adukkhamasukhaya  vedanaya sampayuttam ekam khandham paticca dve
khandha  dve  khandhe  paticca  eko  khandho  ahetukapatisandhikkhane
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  ekam khandham paticca dve khandha
dve  khandhe  paticca  eko khandho vicikicchasahagate uddhaccasahagate
khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1091]  Sukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca sukhaya
vedanaya sampayutto dhammo uppajjati naadhipatipaccaya . Nadhipatiparipunnam
patisandhikam.
   [1092]  Sukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca sukhaya
vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya aruppe
sukhaya  vedanaya  sampayuttam  ekam khandham paticca dve khandha dve
khandhe  paticca  eko  khandho  patisandhikkhane  sukhaya  vedanaya
sampayuttam  ekam  khandham  paticca  dve  khandha dve khandhe paticca
eko khandho.
   [1093]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca
adukkhamasukhaya  vedanaya sampayutto dhammo uppajjati napurejatapaccaya
aruppe   adukkhamasukhaya   vedanaya  sampayuttam  ekam  khandham
paticca dve khandha dve khandhe paticca eko khandho patisandhikkhane
adukkhamasukhaya   vedanaya   sampayuttam   ekam   khandham  paticca
Dve khandha dve khandhe paticca eko khandho.
   [1094]  Sukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca sukhaya
vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati  napacchajatapaccaya  ...
Naasevanapaccaya  ...  .  napacchajatampi  naasevanampi  paripunnam
patisandhikam.
   [1095]  Sukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca sukhaya
vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  sukhaya
vedanaya  sampayutte  khandhe  paticca  sukhaya  vedanaya sampayutta
cetana.
   [1096]  Dukkhaya  vedanaya  sampayuttam dhammam paticca dukkhaya
vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  dukkhaya
vedanaya  sampayutte  khandhe  paticca  dukkhaya vedanaya sampayutta
cetana.
   [1097]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati nakammapaccaya
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe  paticca  adukkhamasukhaya
vedanaya sampayutta cetana.
   [1098]  Sukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca sukhaya
vedanaya sampayutto dhammo uppajjati navipakapaccaya ... Najhanapaccaya
sukhasahagatam    kayavinnanasahagatam    ekam    khandham   paticca
Dve khandha dve khandhe paticca eko khandho.
   [1099]  Dukkhaya  vedanaya  sampayuttam dhammam paticca dukkhaya
vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati  najhanapaccaya  dukkhasahagatam
kayavinnanasahagatam  ekam  khandham  paticca  dve  khandha dve khandhe
paticca eko khandho.
   [1100]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati najhanapaccaya
cakkhuvinnanasahagatam  ekam  khandham  paticca  dve  khandha dve khandhe
paticca eko khandho.
   [1101]  Sukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca sukhaya
vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati  namaggapaccaya  ahetukam
sukhaya  vedanaya  sampayuttam  ekam khandham paticca dve khandha dve
khandhe paticca eko khandho.
   [1102]  Dukkhaya  vedanaya  sampayuttam dhammam paticca dukkhaya
vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati  namaggapaccaya  dukkhasahagatam
kayavinnanasahagatam  ekam  khandham  paticca  dve  khandha dve khandhe
paticca eko khandho.
   [1103]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati namaggapaccaya
ahetukam  adukkhamasukhaya  vedanaya sampayuttam ekam khandham paticca dve
Khandha  dve  khandhe  paticca  eko  khandho  ahetukapatisandhikkhane
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  ekam khandham paticca dve khandha
dve khandhe paticca eko khandho.
   [1104]  Sukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca sukhaya
vedanaya  sampayutto  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccaya aruppe
sukhaya  vedanaya  sampayuttam  ekam khandham paticca dve khandha dve
khandhe paticca eko khandho.
   [1105]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca
adukkhamasukhaya  vedanaya sampayutto dhammo uppajjati navippayuttapaccaya
aruppe   adukkhamasukhaya   vedanaya  sampayuttam  ekam  khandham
paticca dve khandha dve khandhe paticca eko khandho.
   [1106]  Nahetuya  tini  naadhipatiya  tini napurejate dve
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake
tini najhane tini namagge tini navippayutte dve.
   [1107] Nahetupaccaya naadhipatiya tini ... napurejate ekam
napacchajate  tini  naasevane  tini nakamme dve navipake dve
najhane tini namagge tini navippayutte ekam.
   [1108]   Nahetupaccaya  naadhipatipaccaya  napurejatapaccaya
napacchajate ekam ... naasevane ekam nakamme ekam navipake ekam
namagge ekam navippayutte ekam.
   [1109]   Nahetupaccaya  naadhipatipaccaya  napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  nakammapaccaya  navipakapaccaya
namaggapaccaya navippayutte ekam.
   [1110] Naadhipatipaccaya nahetuya tini ... napurejate dve
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
najhane tini namagge tini navippayutte dve.
   [1111] Napurejatapaccaya nahetuya ekam ... Naadhipatiya dve
napacchajate  dve naasevane dve nakamme dve navipake dve
namagge ekam navippayutte dve.
   [1112]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naadhipatiya  ekam
... napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake ekam
namagge ekam navippayutte ekam. Sankhittam.
   [1113]  Napacchajatapaccaya  ...  naasevanapaccaya  ...
Nakammapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini napurejate dve
napacchajate  tini  naasevane  tini  navipake tini namagge dve
navippayutte dve.
   [1114]  Nakammapaccaya  nahetupaccaya  naadhipatiya  dve
... napurejate ekam napacchajate dve naasevane dve navipake dve
namagge dve navippayutte ekam.
   [1115] Nakammapaccaya nahetupaccaya naadhipatipaccaya napurejatapaccaya
Napacchajate  ekam  ...  naasevane  ekam  navipake  ekam
namagge ekam navippayutte ekam. Sankhittam.
   [1116]  Navipakapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  dve  napacchajate tini naasevane tini nakamme tini
namagge dve navippayutte dve. Navipakapaccayam nakammapaccayasadisam.
   [1117]  Najhanapaccaya  nahetuya  tini ... naadhipatiya tini
napacchajate tini naasevane tini namagge tini.
   [1118]   Najhanapaccaya   nahetupaccaya   naadhipatipaccaya
napacchajatapaccaya naasevanapaccaya namagge tini.
   [1119]  Namaggapaccaya  nahetuya  tini ... naadhipatiya tini
napurejate  ekam  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme
dve navipake dve najhane tini navippayutte ekam.
   [1120]   Namaggapaccaya  nahetupaccaya  naadhipatiya  tini
... napurejate ekam napacchajate tini naasevane tini nakamme dve
navipake dve najhane tini navippayutte ekam.
   [1121] Namaggapaccaya nahetupaccaya naadhipatipaccaya napurejatapaccaya
napacchajate  ekam  ...  naasevane  ekam  nakamme  ekam
navipake ekam navippayutte ekam. Sankhittam.
   [1122] Navippayuttapaccaya nahetuya ekam ... Naadhipatiya dve
napurejate dve napacchajate dve naasevane dve nakamme dve
Navipake dve namagge ekam.
   [1123]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naadhipatiya  ekam
... napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme
ekam navipake ekam namagge ekam.
   [1124]   Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naadhipatipaccaya
napurejatapaccaya  napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  nakammapaccaya
navipakapaccaya namagge ekam.
          Paccaniyaganana nitthita.
   [1125]  Hetupaccaya naadhipatiya tini ... napurejate dve
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
navippayutte dve.
   [1126]  Hetupaccaya  arammanapaccaya  naadhipatiya  tini
... napurejate dve napacchajate tini naasevane tini nakamme tini
navipake tini navippayutte dve. Yatha kusalattikam evam ganetabbam.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [1127]  Nahetupaccaya  arammane  tini ... anantare tini
samanantare  tini  sahajate  tini  annamanne  tini  nissaye  tini
upanissaye  tini  purejate  tini  asevane  dve  kamme  tini
vipake  tini  ahare  tini  indriye  tini jhane dve magge
ekam  sampayutte  tini  vippayutte  tini  atthiya  tini  natthiya
Tini vigate tini avigate tini.
   [1128]  Nahetupaccaya  naadhipatipaccaya  arammane  tini
...  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini annamanne
tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  purejate  tini  asevane
dve  kamme  tini  vipake  tini  ahare  tini  indriye tini
jhane  dve  magge ekam sampayutte tini vippayutte tini atthiya
tini natthiya tini vigate tini avigate tini.
   [1129]   Nahetupaccaya  naadhipatipaccaya  napurejatapaccaya
arammane  ekam  ...  anantare ekam samanantare ekam sahajate
ekam  annamanne  ekam  nissaye ekam upanissaye ekam asevane
ekam  kamme  ekam  vipake ekam ahare ekam indriye ekam
jhane ekam magge ekam sampayutte ekam vippayutte ekam atthiya
ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [1130]   Nahetupaccaya  naadhipatipaccaya  napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  nakammapaccaya  arammane ekam
...  anantare  ekam  samanantare ekam sahajate ekam annamanne
ekam nissaye ekam upanissaye ekam ahare ekam indriye ekam
jhane  ekam  sampayutte ekam atthiya ekam natthiya ekam vigate
ekam avigate ekam.
   [1131] Nahetupaccaya naadhipatipaccaya . Sankhittam. Nakammapaccaya
Navipakapaccaya   namaggapaccaya   navippayuttapaccaya   arammane
ekam ... anantare ekam samanantare ekam sahajate ekam annamanne
ekam nissaye ekam upanissaye ekam ahare ekam indriye ekam
jhane  ekam  sampayutte ekam atthiya ekam natthiya ekam vigate
ekam avigate ekam.
          Nahetumulakam nitthitam.
   [1132]  Naadhipatipaccaya  hetuya  tini  .  sankhittam .
Napurejatapaccaya  hetuya  dve  . sankhittam . napacchajatapaccaya
naasevanapaccaya nakammapaccaya navipakapaccaya hetuya tini .pe.
   [1133]  Najhanapaccaya  arammane  tini ... anantare tini
samanantare  tini  sahajate  tini  annamanne  tini  nissaye  tini
upanissaye  tini  purejate  tini  kamme  tini  vipake  tini
ahare  tini  indriye  tini  sampayutte  tini  vippayutte  tini
atthiya tini natthiya tini vigate tini avigate tini . namaggapaccaya
arammane tini ... Anantare tini samanantare tini.
   [1134] Navippayuttapaccaya hetuya dve ... arammane dve
adhipatiya  dve  anantare  dve  samanantare dve sahajate dve
annamanne  dve  nissaye  dve upanissaye dve asevane dve
kamme  dve  vipake dve ahare dve indriye dve jhane
dve  magge  dve  sampayutte dve atthiya dve natthiya dve
Vigate dve avigate dve.
   [1135]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  arammane  ekam
...  anantare ekam samanantare ekam sahajate ekam annamanne ekam
nissaye ekam upanissaye ekam asevane ekam kamme ekam vipake ekam
ahare ekam indriye ekam jhane ekam magge ekam sampayutte ekam
atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [1136]   Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naadhipatipaccaya
napurejatapaccaya  napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  nakammapaccaya
navipakapaccaya  napaggapaccaya  arammane ekam ... anantare ekam
samanantare  ekam  sahajate  ekam  annamanne ekam nissaye ekam
upanissaye ekam ahare ekam indriye ekam jhane ekam sampayutte
ekam atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [1137]   Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naadhipatipaccaya
napurejatapaccaya  napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  nakammapaccaya
navipakapaccaya  namaggapaccaya  arammane ekam ... anantare ekam
samanantare  ekam  sahajate  ekam  annamanne ekam nissaye ekam
upanissaye ekam ahare ekam indriye ekam jhane ekam sampayutte
ekam atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
          Paticcavaro nitthito.
   [1138] Sukhaya vedanaya sampayuttam dhammam sahajato .pe. Sukhaya
vedanaya  sampayuttam  dhammam  paccaya  . sukhaya vedanaya sampayuttam
dhammam nissaya. Sukhaya vedanaya sampayuttam dhammam samsattho.
   [1139]  Sukhaya  vedanaya sampayuttam dhammam sampayutto sukhaya
vedanaya  sampayutto  dhammo uppajjati hetupaccaya sukhaya vedanaya
sampayuttam  ekam  khandham  sampayutta  dve  khandha  dve  khandhe
sampayutto eko khandho.
          Sampayuttavaro nitthito.
            Panhavaro
   [1140]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  sukhaya  vedanaya
sampayutto  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena  paccayo
patisandhikkhane  sukhaya  vedanaya  sampayutto  hetu  sampayuttakanam
khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [1141] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  dukkhaya  vedanaya
sampayutto hetu sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [1142] Adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   hetupaccayena   paccayo
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  hetu  sampayuttakanam  khandhanam
Hetupaccayena   paccayo  patisandhikkhane  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayutto hetu sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [1143]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  sukhaya  vedanaya
sampayuttena  cittena  danam  datva  silam  samadiyitva uposathakammam
katva  sukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena paccavekkhati sukhaya
vedanaya  sampayutta  jhana  vutthahitva  magga  vutthahitva phala
vutthahitva  sukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena paccavekkhati .
Ariya  sukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena  sukhaya  vedanaya
sampayutte  pahine  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese
paccavekkhanti  pubbe  samudacinne kilese jananti sukhaya vedanaya
sampayutte  khandhe  sukhaya  vedanaya sampayuttena cittena aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam arabbha
sukhaya  vedanaya sampayutto rago uppajjati ditthi uppajjati .pe.
Sukhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe  arabbha  sukhaya  vedanaya
sampayutta khandha uppajjanti.
   [1144] Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  sukhaya  vedanaya
sampayuttena  cittena  danam  datva  silam  samadiyitva uposathakammam
katva  vippatisarissa  domanassam  uppajjati  sukhaya  vedanaya
Sampayutte  jhane  pahine  vippatisarissa  domanassam  uppajjati
sukhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe  arabbha  dukkhaya  vedanaya
sampayutta khandha uppajjanti.
   [1145]  Sukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  sukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena  danam  datva  silam  samadiyitva
uposathakammam  katva  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena
paccavekkhati  sukhaya  vedanaya  sampayutta jhana vutthahitva magga
vutthahitva  phala  vutthahitva  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena
cittena  paccavekkhati  . ariya adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttena
cittena  sukhaya  vedanaya  sampayutte pahine kilese paccavekkhanti
vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti  pubbe  samudacinne  kilese
jananti  sukhaya  vedanaya sampayutte khandhe adukkhamasukhaya vedanaya
sampayuttena  cittena  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayutto  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati  vicikiccha uppajjati
uddhaccam   uppajjati  .  cetopariyananena  sukhaya  vedanaya
sampayuttacittasamangissa  cittam  jananti . sukhaya vedanaya sampayutta
khandha  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena
Paccayo . sukhaya vedanaya sampayutte khandhe arabbha adukkhamasukhaya
vedanaya sampayutta khandha uppajjanti.
   [1146] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  dosam  arabbha
doso  uppajjati  moho  uppajjati  dukkhaya  vedanaya  sampayuttam
moham  arabbha  moho  uppajjati  doso  uppajjati  dukkhasahagatam
kayavinnanam  arabbha  doso  uppajjati  moho  uppajjati dukkhaya
vedanaya  sampayutte  khandhe  arabbha dukkhaya vedanaya sampayutta
khandha uppajjanti.
   [1147] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ariya  sukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena dukkhaya vedanaya sampayutte pahine
kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti  pubbe
samudacinne  kilese  jananti  dukkhaya vedanaya sampayutte khandhe
sukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena aniccato dukkhato anattato
vipassanti  .  dukkhaya  vedanaya sampayutte khandhe arabbha sukhaya
vedanaya sampayutta khandha uppajjanti.
   [1148]  Dukkhaya  vedanaya  sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ariya
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena  dukkhaya  vedanaya
Sampayutte  pahine  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese
paccavekkhanti  pubbe samudacinne kilese jananti dukkhaya vedanaya
sampayutte  khandhe  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena
aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  cetopariyananena  dukkhaya
vedanaya  sampayuttacittasamangissa  cittam jananti . dukkhaya vedanaya
sampayutta   khandha   cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa  anagatamsananassa  avajjanaya  arammanapaccayena
paccayo  .  dukkhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe  arabbha
adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta khandha uppajjanti.
   [1149] Adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   arammanapaccayena  paccayo
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena  danam  datva  silam
samadiyitva  uposathakammam  katva adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttena
cittena   paccavekkhanti   adukkhamasukhaya   vedanaya  sampayutta
jhana  vutthahitva  magga vutthahitva phala vutthahitva adukkhamasukhaya
vedanaya sampayuttena cittena paccavekkhanti.
   {1149.1}  Ariya  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena
cittena  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutte  pahine  kilese
paccavekkhanti   vikkhambhite   kilese   paccavekkhanti   pubbe
samudacinne   kilese   jananti   adukkhamasukhaya   vedanaya
sampayutte   khandhe   adukkhamasukhaya   vedanaya   sampayuttena
Cittena  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti
abhinandanti  tam  arabbha  adukkhamasukhaya  vedanaya sampayutto rago
uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati uddhaccam uppajjati.
Cetopariyananena   adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttacittasamangissa
cittam jananti.
   {1149.2}    Akasanancayatanam    vinnanancayatanassa
arammanapaccayena    paccayo    .pe.    akincannayatanam
nevasannanasannayatanassa    arammanapaccayena   paccayo   .
Adukkhamasukhaya   vedanaya   sampayutta   khandha  iddhividhananassa
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa   avajjanaya   arammanapaccayena  paccayo  .
Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe  arabbha  adukkhamasukhaya
vedanaya sampayutta khandha uppajjanti.
   [1150]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo sukhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   arammanapaccayena  paccayo
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena  danam  datva  silam
samadiyitva  uposathakammam  katva  sukhaya  vedanaya  sampayuttena
cittena  paccavekkhanti  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  jhana
vutthahitva  magga  vutthahitva  phala  vutthahitva  sukhaya vedanaya
sampayuttena  cittena  paccavekkhanti  .  ariya  sukhaya  vedanaya
sampayuttena cittena adukkhamasukhaya vedanaya sampayutte pahine kilese
Paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti pubbe samudacinne
kilese  jananti  adukkhamasukhaya vedanaya sampayutte khandhe arabbha
sukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena aniccato dukkhato anattato
vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  sukhaya  vedanaya
sampayutto  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati .pe. adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayutte   khandhe   arabbha  sukhaya  vedanaya
sampayutta khandha uppajjanti.
   [1151]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto dhammo dukkhaya
vedanaya sampayuttassa dhammassa arammanapaccayena paccayo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena  danam  datva  silam  samadiyitva
uposathakammam  katva  vippatisarissa  domanassam uppajjati adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayutte  jhane  pahine  vippatisarissa  domanassam
uppajjati  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe  arabbha
dukkhaya vedanaya sampayutta khandha uppajjanti.
   [1152]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa   dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati
sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  sukhaya  vedanaya  sampayuttena
cittena  danam  datva  silam samadiyitva uposathakammam katva sukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena  tam garum katva paccavekkhati sukhaya
vedanaya  sampayutta  jhana  vutthahitva  magga  vutthahitva phala
Vutthahitva  sukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena tam garum katva
paccavekkhati  sukhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe sukhaya vedanaya
sampayuttena  cittena  garum  katva  assadeti  abhinandati  tam garum
katva  sukhaya  vedanaya  sampayutto  rago  uppajjati  ditthi
uppajjati  .pe.  sahajatadhipati:  sukhaya  vedanaya  sampayuttadhipati
sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1153]  Sukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .
Arammanadhipati:  sukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena  danam
datva  silam  samadiyitva uposathakammam katva adukkhamasukhaya vedanaya
sampayuttena  cittena  tam  garum katva paccavekkhati sukhaya vedanaya
sampayutta  jhana  vutthahitva  magga  vutthahitva phala vutthahitva
adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttena cittena tam garum katva paccavekkhati
sukhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayuttena  cittena  garum  katva  assadeti  abhinandati  tam garum
katva  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  rago uppajjati ditthi
uppajjati .pe.
   [1154] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati:
dukkhaya vedanaya sampayuttadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena
Paccayo.
   [1155] Adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo
arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena  danam  datva  silam  samadiyitva
uposathakammam  katva  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena
tam  garum  katva  paccavekkhati  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta
jhana  vutthahitva  magga vutthahitva phala vutthahitva adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena  tam  garum  katva  paccavekkhati
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe  adukkhamasukhaya vedanaya
sampayuttena  cittena  garum  katva  assadeti  abhinandati  tam garum
katva  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  rago uppajjati ditthi
uppajjati   .pe.   sahajatadhipati:   adukkhamasukhaya   vedanaya
sampayuttadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1156]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo sukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .
Arammanadhipati:  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena
danam  datva  silam samadiyitva uposathakammam katva sukhaya vedanaya
sampayuttena  cittena  tam  garum  katva  paccavekkhati  adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayutta  jhana  vutthahitva  magga  vutthahitva phala
Vutthahitva  sukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena tam garum katva
paccavekkhati  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe  sukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena  garum  katva  assadeti abhinandati
tam  garum  katva  sukhaya  vedanaya  sampayutto  rago  uppajjati
ditthi uppajjati .pe.
   [1157]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima  purima
sukhaya  vedanaya  sampayutta  khandha  pacchimanam  pacchimanam  sukhaya
vedanaya  sampayuttakanam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  sukhaya
vedanaya  sampayuttam anulomam sukhaya vedanaya sampayuttassa gotrabhussa
anantarapaccayena  paccayo  anulomam  vodanassa  gotrabhu  maggassa
vodanam  maggassa  maggo  phalassa  phalam  phalassa  anulomam  sukhaya
vedanaya  sampayuttaya  phalasamapattiya  anantarapaccayena  paccayo .
Sukhaya  vedanaya  sampayutta  khandha  sukhaya vedanaya sampayuttassa
vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [1158]  Sukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  sukhaya
vedanaya  sampayuttam  cuticittam  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttassa
upapatticittassa   anantarapaccayena   paccayo   sukhaya  vedanaya
sampayuttam  bhavangam  avajjanaya  anantarapaccayena  paccayo  sukhasahagatam
Kayavinnanam  vipakamanodhatuya  anantarapaccayena  paccayo  sukhaya
vedanaya  sampayutta  vipakamanovinnanadhatu  kiriyamanovinnanadhatuya
anantarapaccayena   paccayo   sukhaya   vedanaya   sampayuttam
bhavangam  adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttassa bhavangassa anantarapaccayena
paccayo  sukhaya  vedanaya  sampayuttam  kusalakusalam  adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayuttassa   vutthanassa   kiriyam   vutthanassa
phalam vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [1159] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima  purima
dukkhaya  vedanaya  sampayutta  khandha  pacchimanam pacchimanam dukkhaya
vedanaya sampayuttakanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1160]  Dukkhaya  vedanaya  sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena paccayo dukkhasahagatam
kayavinnanam    vipakamanodhatuya   anantarapaccayena   paccayo
dukkhaya  vedanaya  sampayutta  khandha  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayuttassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [1161]   Adukkhamasukhaya   vedanaya  sampayutto  dhammo
adukkhamasukhaya  vedanaya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo
purima  purima  adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta khandha pacchimanam
pacchimanam adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttakanam khandhanam anantarapaccayena
Paccayo   adukkhamasukhaya   vedanaya   sampayuttam   anulomam
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttassa  gotrabhussa  anantarapaccayena
paccayo  anulomam  vodanassa  gotrabhu  maggassa  vodanam  maggassa
maggo  phalassa  phalam  phalassa  anulomam  phalasamapattiya  nirodha
vutthahantassa   nevasannanasannayatanam   adukkhamasukhaya   vedanaya
sampayuttaya  phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo . adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayutta   khandha   adukkhamasukhaya   vedanaya
sampayuttassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [1162]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo sukhaya
vedanaya  sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttam  cuticittam  sukhaya  vedanaya  sampayuttassa
upapatticittassa  anantarapaccayena  paccayo avajjana sukhaya vedanaya
sampayuttakanam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  vipakamanodhatu
sukhaya    vedanaya    sampayuttaya   vipakamanovinnanadhatuya
anantarapaccayena  paccayo  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam bhavangam
sukhaya  vedanaya  sampayuttassa  bhavangassa  anantarapaccayena  paccayo
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  kusalakusalam  sukhaya  vedanaya
sampayuttassa   vutthanassa  kiriyam  vutthanassa  phalam  vutthanassa
nirodha  vutthahantassa  nevasannanasannayatanam  sukhaya  vedanaya
sampayuttaya phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [1163]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto dhammo dukkhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena paccayo avajjana
dukkhaya vedanaya sampayuttakanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1164]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo. Anantarapaccayasadisam.
   [1165]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  sukhaya  vedanaya
sampayutto  eko  khandho  dvinnam khandhanam sahajatapaccayena paccayo
dve   khandha   ekassa  khandhassa  sahajatapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  sukhaya  vedanaya  sampayutto  eko  khandho dvinnam
khandhanam  sahajatapaccayena  paccayo  dve  khandha  ekassa khandhassa
sahajatapaccayena paccayo.
   [1166] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  dukkhaya  vedanaya
sampayutto  eko  khandho  dvinnam khandhanam sahajatapaccayena paccayo
dve  khandha  ekassa  khandhassa  sahajatapaccayena  paccayo dukkhaya
vedanaya sampayuttapatisandhi na labbhati.
   [1167]   Adukkhamasukhaya   vedanaya  sampayutto  dhammo
adukkhamasukhaya  vedanaya sampayuttassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo
Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  eko  khandho dvinnam khandhanam
sahajatapaccayena   paccayo   dve  khandha  ekassa  khandhassa
sahajatapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayutto  eko  khandho  dvinnam khandhanam sahajatapaccayena paccayo
dve khandha ekassa khandhassa sahajatapaccayena paccayo.
   [1168]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  annamannapaccayena paccayo ... nissayapaccayena
paccayo. Annamannampi nissayampi sahajatapaccayasadisam.
   [1169]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  sukhaya vedanaya
sampayuttam   saddham  upanissaya  sukhaya  vedanaya  sampayuttena
cittena  danam  deti  silam  samadiyati  uposathakammam  karoti sukhaya
vedanaya  sampayuttam  jhanam  uppadeti  vipassanam  uppadeti  maggam
uppadeti   abhinnam  uppadeti  samapattim  uppadeti  manam
jappeti ditthim ganhati.
   {1169.1}  Sukhaya  vedanaya sampayuttam silam ... sutam cagam
pannam  ragam  moham  manam  ditthim  patthanam  ...  sukhasahagatam
kayavinnanam   upanissaya   sukhaya   vedanaya   sampayuttena
cittena  danam  deti  .  sankhittam  .  samapattim  uppadeti .
Saddhapancamakesu   manam   jappeti  ditthim  ganhatiti  katabbam
Avasesesu  na  katabbam  .  sukhaya vedanaya sampayuttena cittena
adinnam  adiyati  musa  bhanati  pisunam  bhanati  pharusam  bhanati  sampham
palapati  sandhim  chindati  nillopam  harati ekagarikam karoti paripanthe
titthati  paradaram  gacchati  gamaghatam  karoti  nigamaghatam  karoti .
Sukhaya  vedanaya  sampayutta  saddha ... silam sutam cago panna
rago  moho  mano  ditthi  patthana ... sukhasahagatam kayavinnanam
sukhaya  vedanaya  sampayuttaya  saddhaya  silassa  sutassa  cagassa
pannaya  ragassa  mohassa  manassa  ditthiya patthanaya sukhasahagatassa
kayavinnanassa   sukhaya   vedanaya   sampayuttakanam   khandhanam
upanissayapaccayena paccayo.
   [1170] Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  pakatupanissayo:
sukhaya  vedanaya  sampayuttam  saddham  upanissaya  attanam atapeti
paritapeti  pariyitthimulakam  dukkham  paccanubhoti  .  sukhaya  vedanaya
sampayuttam silam ... Sutam ... Cagam ... Pannam upanissaya attanam atapeti
paritapeti  pariyitthimulakam  dukkham  paccanubhoti  .  sukhaya  vedanaya
sampayuttam  ragam  ...  moham  manam  ditthim patthanam ... sukhasahagatam
kayavinnanam upanissaya panam hanati . dukkhaya vedanaya sampayuttena
cittena  adinnam  adiyati  musa  bhanati  pisunam  bhanati  pharusam bhanati
sampham  palapati  sandhim  chindati  nillopam  harati  ekagarikam  karoti
Paripanthe  titthati  paradaram gacchati gamaghatam karoti nigamaghatam karoti
mataram  jivita  voropeti  pitaram jivita voropeti arahantam jivita
voropeti  dutthena  cittena  tathagatassa  lohitam  uppadeti sangham
bhindati . sukhaya vedanaya sampayutta saddha ... silam sutam cago
panna  rago  moho  mano  ditthi  patthana  ...  sukhasahagatam
kayavinnanam   dosassa   .pe.   mohassa   dukkhasahagatassa
kayavinnanassa   dukkhaya   vedanaya   sampayuttakanam   khandhanam
upanissayapaccayena paccayo.
   [1171]  Sukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:
sukhaya  vedanaya  sampayuttam  saddham  upanissaya  adukkhamasukhaya
vedanaya sampayuttena cittena danam deti silam samadiyati uposathakammam
karoti  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  jhanam  uppadeti
vipassanam   uppadeti   maggam  uppadeti  abhinnam  uppadeti
samapattim  uppadeti  manam  jappeti  ditthim  ganhati  .  sukhaya
vedanaya  sampayuttam  silam  ... sutam cagam pannam ragam moham manam
ditthim  patthanam  ...  sukhasahagatam kayavinnanam upanissaya adukkhamasukhaya
vedanaya sampayuttena cittena danam deti.
   {1171.1}  Sankhittam  .  samapattim  uppadeti adukkhamasukhaya
vedanaya      sampayuttena      cittena     adinnam
Adiyati  musa  bhanati  pisunam  bhanati  pharusam  bhanati  sampham  palapati
sandhim  chindati  nillopam  harati  ekagarikam karoti paripanthe titthati
paradaram gacchati gamaghatam karoti nigamaghatam karoti . sukhaya vedanaya
sampayutta  saddha  ...  silam  sutam  cago panna rago moho
mano  ditthi  patthana  ...  sukhasahagatam  kayavinnanam adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttaya  saddhaya  silassa  sutassa  cagassa  pannaya
ragassa   mohassa  manassa  ditthiya  patthanaya  sukhasahagatassa
kayavinnanassa  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttakanam  khandhanam
upanissayapaccayena paccayo.
   [1172] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  dosam  upanissaya  panam  hanati
dukkhaya vedanaya sampayuttena cittena adinnam adiyati . sankhittam.
Sangham  bhindati  .  moham  dukkhasahagatam  kayavinnanam upanissaya panam
hanati  dukkhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena adinnam adiyati .
Sankhittam  .  sangham  bhindati  .  doso  moho  dukkhasahagatam
kayavinnanam   dosassa   mohassa  dukkhasahagatassa  kayavinnanassa
dukkhaya vedanaya sampayuttakanam khandhanam upanissayapaccayena paccayo.
   [1173] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  pakatupanissayo:
Dosam upanissaya sukhaya vedanaya sampayuttena cittena danam deti.
Sankhittam  .  samapattim  uppadeti  sukhaya  vedanaya  sampayuttena
cittena  adinnam  adiyati  .  sankhittam  .  nigamaghatam  karoti .
Moham  ...  dukkhasahagatam  kayavinnanam  upanissaya  sukhaya vedanaya
sampayuttena cittena danam deti . sankhittam . nigamaghatam karoti .
Doso   moho   dukkhasahagatam  kayavinnanam  sukhaya  vedanaya
sampayuttaya  saddhaya  .pe.  sukhasahagatassa  kayavinnanassa  sukhaya
vedanaya sampayuttakanam khandhanam upanissayapaccayena paccayo.
   [1174]  Dukkhaya  vedanaya  sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  dosam upanissaya
adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttena cittena danam deti . Sankhittam.
Nigamaghatam  karoti  . moham ... dukkhasahagatam kayavinnanam upanissaya
adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttena cittena danam deti . Sankhittam.
Nigamaghatam   karoti   doso  moho  dukkhasahagatam  kayavinnanam
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttaya  saddhaya  .pe.  patthanaya
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttakanam  khandhanam  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1175] Adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
Arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  saddham  upanissaya  adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena  danam  deti  .  ditthim  ganhati
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam silam ... sutam cagam pannam ragam
moham  manam  ditthim  ... patthanam upanissaya adukkhamasukhaya vedanaya
sampayuttena cittena danam deti . sankhittam . samapattim uppadeti
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena cittena adinnam adiyati .pe.
Nigamaghatam   karoti   .  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta
saddha  silam sutam cago panna rago moho mano ditthi patthana
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttaya  saddhaya  .  sankhittam .
...  Patthanaya  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttakanam  khandhanam
upanissayapaccayena paccayo.
   [1176]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo sukhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  saddham  upanissaya  sukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena  danam  deti .pe. manam jappeti
ditthim  ganhati  adukkhamasukhaya  vedanaya sampayuttam silam ... .pe.
...  Patthanam upanissaya sukhaya vedanaya sampayuttena cittena danam
deti  .pe.  samapattim  uppadeti  sukhaya  vedanaya sampayuttena
Cittena  adinnam  adiyati  .pe. nigamaghatam karoti . adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayutta  saddha  .pe.  ...  patthana  sukhasahagatam
kayavinnanam  sukhaya  vedanaya  sampayuttaya  saddhaya  .pe.
...  Patthanaya  sukhasahagatassa  kayavinnanassa  sukhaya  vedanaya
sampayuttakanam khandhanam upanissayapaccayena paccayo.
   [1177]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto dhammo dukkhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttam  saddham upanissaya attanam atapeti paritapeti
pariyitthimulakam   dukkham  paccanubhoti  .  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayuttam silam ... . sankhittam . ... patthanam upanissaya panam hanati
dukkhaya vedanaya sampayuttena cittena adinnam adiyati . sankhittam.
Sangham  bhindati  .  adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta saddha .pe.
...  Patthana  dosassa  mohassa  dukkhasahagatassa  kayavinnanassa
dukkhaya vedanaya sampayuttakanam khandhanam upanissayapaccayena paccayo.
   [1178]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  asevanapaccayena  paccayo  purima  purima
sukhaya  vedanaya  sampayutta  khandha  pacchimanam  pacchimanam  sukhaya
vedanaya  sampayuttakanam  khandhanam  asevanapaccayena  paccayo sukhaya
vedanaya  sampayuttam  anulomam  gotrabhussa  anulomam  vodanassa
Gotrabhu maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [1179] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  asevanapaccayena  paccayo  purima  purima
dukkhaya  vedanaya  sampayutta  khandha  pacchimanam pacchimanam dukkhaya
vedanaya sampayuttakanam khandhanam asevanapaccayena paccayo.
   [1180]   Adukkhamasukhaya   vedanaya  sampayutto  dhammo
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  asevanapaccayena
paccayo  purima  purima  adukkhamasukhaya  vedanaya sampayutta khandha
pacchimanam   pacchimanam   adukkhamasukhaya   vedanaya  sampayuttakanam
khandhanam   asevanapaccayena   paccayo  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayuttam  anulomam  gotrabhussa  anulomam  vodanassa  gotrabhu
maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [1181]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa   dhammassa   kammapaccayena   paccayo   sahajata
nanakhanika  .  sahajata:  sukhaya  vedanaya sampayutta cetana
sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:
sukhaya  vedanaya  sampayutta  cetana  vipakanam  sukhaya vedanaya
sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1182] Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  nanakhanika:  sukhaya
Vedanaya  sampayutta  cetana  vipakanam  dukkhaya  vedanaya
sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1183]  Sukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo nanakhanika:
sukhaya  vedanaya  sampayutta  cetana  vipakanam  adukkhamasukhaya
vedanaya sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1184]  Dukkhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo  dukkhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sahajata
nanakhanika  .  sahajata:  dukkhaya  vedanaya sampayutta cetana
sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:
dukkhaya  vedanaya  sampayutta  cetana vipakanam dukkhaya vedanaya
sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1185]  Dukkhaya  vedanaya  sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo nanakhanika:
dukkhaya  vedanaya  sampayutta  cetana  vipakanam  adukkhamasukhaya
vedanaya sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1186]   Adukkhamasukhaya   vedanaya  sampayutto  dhammo
adukkhamasukhaya   vedanaya   sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  sahajata nanakhanika . sahajata: adukkhamasukhaya vedanaya
sampayutta  cetana  sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo .
Nanakhanika:  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta cetana vipakanam
adukkhamasukhaya   vedanaya  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo.
   [1187]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo sukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo nanakhanika:
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  cetana  vipakanam  sukhaya
vedanaya sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1188]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto dhammo dukkhaya
vedanaya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo . nanakhanika:
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  cetana  vipakanam  dukkhaya
vedanaya sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1189]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipako  sukhaya
vedanaya  sampayutto  eko  khandho dvinnam khandhanam vipakapaccayena
paccayo  dve  khandha  ekassa  khandhassa  vipakapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  sukhaya  vedanaya  sampayutto  eko  khandho dvinnam
khandhanam vipakapaccayena paccayo dve khandha ekassa khandhassa .pe.
   [1190] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipako  dukkhaya
vedanaya  sampayutto  eko  khandho dvinnam khandhanam vipakapaccayena
Paccayo  .pe. adukkhamasukhaya vedanaya .pe. vipako adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayutto  eko  khandho  dvinnam  khandhanam  .pe.
Patisandhikkhane.
   [1191]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  aharapaccayena paccayo ... indriyapaccayena
paccayo jhanapaccayena paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena
paccayo  atthipaccayena  paccayo  natthipaccayena paccayo vigatapaccayena
paccayo ... Avigatapaccayena paccayo.
            Hetumulakam
   [1192]  Hetuya  tini  arammane  nava  adhipatiya  panca
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  tini  annamanne
tini  nissaye  tini  upanissaye  nava  asevane  tini  kamme
attha  vipake  tini  ahare  tini  indriye  tini  jhane
tini  magge  tini  sampayutte  tini  atthiya  tini  natthiya
satta vigate satta avigate tini.
   [1193]  Hetupaccaya  adhipatiya  dve  ... sahajate tini
annamanne  tini  nissaye tini vipake dve indriye dve magge
dve sampayutte tini atthiya tini avigate tini.
   [1194] Hetusahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti
tini   .   hetusahajataannamannanissayavipakamaggasampayuttaatthiavigatanti
Dve . hetusahajataannamannanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti dve.
Hetusahajataannamannanissayavipakaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti  dve .
Hetuadhipatisahajataannamannanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti  dve .
Hetuadhipatisahajataannamannanissayavipakaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti dve.
            Arammanamulakam
   [1195]  Arammanapaccaya  adhipatiya cattari ... upanissaye
cattari. Arammanaadhipatiupanissayanti cattari.
            Adhipatimulakam
   [1196] Adhipatipaccaya hetuya dve ... arammane cattari
sahajate  tini  annamanne  tini  nissaye  tini upanissaye cattari
vipake  dve  ahare tini indriye tini magge tini sampayutte
tini atthiya tini avigate tini.
   [1197]    Adhipatiarammanaupanissayanti    cattari   .
Adhipatisahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti     tini    .
Adhipatisahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti    dve   .
Adhipatisahajataannamannanissayaaharaindriyasampayuttaatthiavigatanti  tini  .
Adhipatisahajataannamannanissayavipakaaharaindriyasampayuttaatthiavigatanti dve.
Adhipatisahajataannamannanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti   tini  .
Adhipatisahajataannamannanissayavipakaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti dve.
   [1198] Adhipatihetusahajataannamannanissayaindriyamaggasampayuttaatthi-
avigatanti  dve  .  adhipatihetusahajataannamannanissayavipakaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti dve.
          Anantarasamanantaramulakam
   [1199] Anantarapaccaya samanantare satta ... upanissaye satta
asevane tini kamme dve natthiya satta vigate satta.
   [1200]   Anantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti   satta  .
Anantarasamanantaraupanissayaasevananatthivigatanti      tini     .
Anantarasamanantaraupanissayakammanatthivigatanti      dve     .
Samanantarapaccaya anantarasadisam.
         Sahajataannamannanissayamulakam
   [1201] Sahajatapaccaya ... annamannapaccaya ... Nissayapaccaya
hetuya  tini  ...  adhipatiya  tini sahajate tini annamanne tini
kamme  tini  vipake  tini  ahare  tini  indriye tini jhane
tini magge tini sampayutte tini atthiya tini avigate tini.
   [1202]  Nissayasahajataannamannasampayuttaatthiavigatanti  tini .
Nissayasahajataannamannavipakasampayuttaatthiavigatanti tini.
            Upanissayamulakam
   [1203]  Upanissayapaccaya  arammane cattari ... adhipatiya
cattari  anantare  satta  samanantare  satta asevane tini kamme
attha natthiya satta vigate satta.
   [1204]    Upanissayaarammanaadhipatiti    cattari   .
Upanissayaanantarasamanantaranatthivigatanti satta.
Upanissayaanantarasamanantaraasevananatthivigatanti  tini  .  upanissayakammanti
attha. Upanissayaanantarasamanantarakammanatthivigatanti dve.
            Asevanamulakam
   [1205]  Asevanapaccaya anantare tini ... samanantare tini
upanissaye   tini   natthiya   tini   vigate   tini  .
Asevanaanantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti tini.
            Kammamulakam
   [1206] Kammapaccaya anantare dve ... Samanantare dve sahajate
tini  annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye  attha  vipake
tini  ahare  tini  sampayutte  tini  atthiya tini natthiya dve
vigate dve avigate tini.
   [1207] Kammaupanissayanti attha. Kammaanantarasamanantaraupanissayanatthi-
avigatanti dve . kammasahajataannamannanissayaaharasampayuttaatthiavigatanti
tini. Kammasahajataannamannanissayavipakaaharasampayuttaatthiavigatanti tini.
            Vipakamulakam
   [1208] Vipakapaccaya hetuya dve ... Adhipatiya dve sahajate
tini  .  sankhittam  .  atthiya  tini  avigate  tini .
Vipakasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti tini.
            Aharamulakam
   [1209]  Aharapaccaya  adhipatiya  tini ... sahajate tini
annamanne  tini  nissaye  tini  kamme tini vipake tini indriye
tini sampayutte tini atthiya tini avigate tini.
   [1210] Aharasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti tini .
Aharasahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti    tini   .
Aharasahajataannamannanissayakammasampayuttaatthiavigatanti    tini   .
Aharasahajataannamannanissayakammavipakasampayuttaatthiavigatanti   tini  .
Aharasahajataannamannanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti   tini   .
Aharasahajataannamannanissayavipakaindriyasampayuttaatthiavigatanti  tini  .
Aharaadhipatisahajataannamannanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti  tini  .
Aharaadhipatisahajataannamannanissayavipakaindriyasampayuttaatthiavigatanti dve.
            Indriyamulakam
   [1211] Indriyapaccaya hetuya dve ... Adhipatiya tini sahajate
tini  annamanne  tini  nissaye  tini  vipake  tini ahare tini
jhane tini magge tini sampayutte tini atthiya tini avigate tini.
   [1212] Indriyasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti
tini    .   indriyasahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
tini.
   {1212.1} Indriyasahajataannamannanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti   tini   .   indriyasahajataannamannanissayavipaka-
maggasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.2} Indriyasahajataannamannanissayajhanasampayutta-
atthiavigatanti   tini   .   indriyasahajataannamannanissayavipaka-
jhanasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.3} Indriyasahajataannamannanissayajhanamagga-
sampayuttaatthiavigatanti    tini   .   indriyasahajataannamanna-
nissayavipakajhanamaggasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.4} Indriyasahajataannamannanissayaaharasampayutta-
atthiavigatanti   tini   .   indriyasahajataannamannanissayavipaka-
aharasampayuttaatthiavigatanti tini.
   {1212.5} Indriyaadhipatisahajataannamannanissayaahara-
sampayuttaatthiavigatanti   tini   .   indriyaadhipatisahajataannamanna-
nissayavipakaaharasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.6} Indriyaadhipatisahajataannamannanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti tini.
Indriyaadhipatisahajataannamannanissayavipakamaggasampayuttaatthiavigatanti
Dve.
   {1212.7} Indriyahetusahajataannamannanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti   dve  .  indriyahetusahajataannamannanissayavipaka-
maggasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.8} Indriyahetuadhipatisahajataannamannanissaya-
maggasampayuttaatthiavigatanti   dve   .  indriyahetuadhipatisahajata-
annamannanissayavipakamaggasampayuttaatthiavigatanti dve.
            Jhanamulakam
   [1213]  Jhanapaccaya  sahajate  tini  ... annamanne tini
nissayetini  vipake  dve  indriye  tini  magge tini sampayutte
tini atthiya tini avigate tini.
   [1214] Jhanasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti
tini    .    jhanasahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
dve.
   {1214.1} Jhanasahajataannamannanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti    tini   .   jhanasahajataannamannanissayavipaka-
indriyasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1214.2} Jhanasahajataannamannanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti    tini   .   jhanasahajataannamannanissayavipaka-
maggasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1214.3} Jhanasahajataannamannanissayaindriya-
maggasampayuttaatthiavigatanti   tini   .   jhanasahajataannamanna-
nissayavipakaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti dve.
            Maggamulakam
   [1215] Maggapaccaya hetuya dve ... Adhipatiya tini sahajate
tini  annamanne  tini  nissaye  tini  vipake dve indriye tini
jhane tini sampayutte tini atthiya tini avigate tini.
   [1216] Maggasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti
tini    .    maggasahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
dve.
   {1216.1} Maggasahajataannamannanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti    tini   .   maggasahajataannamannanissayavipaka-
indriyasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1216.2} Maggasahajataannamannanissayajhanasampayutta-
atthiavigatanti    tini   .   maggasahajataannamannanissayavipaka-
jhanasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1216.3} Maggasahajataannamannanissayaindriyajhana-
sampayuttaatthiavigatanti   tini   .   maggasahajataannamannanissaya-
vipakaindriyajhanasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1216.4} Maggaadhipatisahajataannamannanissayaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti   tini   .   maggaadhipatisahajataannamanna-
nissayavipakaindriyajhanasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1216.5} Maggahetusahajataannamannanissayaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti   dve   .   maggahetusahajataannamanna-
nissayavipakaindriyasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1216.6} Maggahetuadhipatisahajataannamannanissayaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti dve.
Maggahetuadhipatisahajataannamannanissayavipakaindriyasampayutta-
atthiavigatanti dve.
            Sampayuttamulakam
   [1217]  Sampayuttapaccaya  hetuya  tini ... adhipatiya tini
sahajate  tini  annamanne  tini  nissaye  tini  kamme  tini
vipake  tini  ahare  tini  indriye  tini  jhane tini magge
tini atthiya tini avigate tini.
   [1218]  Sampayuttasahajataannamannanissayaatthiavigatanti  tini .
Sampayuttasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti     tini    .
Atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya.
        Panhavarassa anulomam nitthitam.
   [1219]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa arammanapaccayena paccayo ... sahajatapaccayena
paccayo  ...  upanissayapaccayena  paccayo  ...  kammapaccayena
paccayo.
   [1220] Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa dhammassa arammanapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena
paccayo ... Kammapaccayena paccayo.
   [1221]  Sukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...
Upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo.
   [1222] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa arammanapaccayena paccayo ... sahajatapaccayena
paccayo  ...  upanissayapaccayena  paccayo  ...  kammapaccayena
paccayo.
   [1223] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa dhammassa arammanapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena
paccayo.
   [1224]  Dukkhaya  vedanaya  sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...
Upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo.
   [1225] Adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   arammanapaccayena  paccayo
...  sahajatapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo ...
Kammapaccayena paccayo.
   [1226]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo sukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...
Upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo.
   [1227]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto dhammo dukkhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...
Upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo.
   [1228]  Nahetuya  nava  naarammane  nava  naadhipatiya nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  nasahajate  nava  naannamanne
nava  nanissaye  nava naupanissaye nava napurejate nava napacchajate
nava  naasevane  nava  nakamme  nava  navipake  nava  naahare
nava  naindriye  nava  najhane  nava  namagge  nava  nasampayutte
nava  navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya nava novigate
nava noavigate nava.
   [1229]  Nahetupaccaya  naarammane  nava  .  sankhittam .
Noavigate  nava  .  nahetupaccaya naarammanapaccaya naadhipatiya nava
... naupanissaye attha. Sankhittam. ... Noavigate nava. Nahetupaccaya
naarammanapaccaya   .   sankhittam   .   naupanissayapaccaya
napurejatapaccaya  napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya navipakapaccaya
naaharapaccaya. Sankhittam. ... Noavigate attha.
          Nahetumulakam nitthitam.
   Yatha  kusalattikassa  paccaniyaganana  ganita  evam  imampi
asammuyhantena sabbamulakam gahetabbam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [1230]  Hetupaccaya  naarammane tini ... naadhipatiya tini
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate
tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme tini navipake
Tini  naahare  tini  naindriye  tini  najhane tini namagge tini
navippayutte  tini  nonatthiya  tini  novigate  tini  .  hetu
hetusahajataannamannanissayasampayuttaatthivigatanti  naarammane  tini  .
Sankhittam . ... novigate tini. Yatha kusalattikassa anulomapaccaniyaganana
sajjhayamaggena   ganita   evam   immapi   ganetabbam  .
Kammapaccaya nahetuya attha ... Naarammane attha .pe. ... Noavigate
attha.
        Anulomapaccaniyaganana nitthita.
   [1231]  Nahetupaccaya  arammane nava ... adhipatiya panca
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  tini  annamanne
tini  nissaye  tini  upanissaye  nava  asevane tini kamme attha
vipake  tini  ahare  tini  indriye  tini  jhane tini magge
tini  sampayutte  tini  atthiya  tini  natthiya  satta vigate satta
avigate tini.
   [1232]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  adhipatiya  tini
... anantare satta . sankhittam . ... Avigate tini. Nahetupaccaya
naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya
sahajate  tini  annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye
nava kamme attha vipake tini atthiya tini avigate tini.
   [1233]  Nahetupaccaya naarammanapaccaya . mulakam sankhittam .
Nanissayapaccaya  upanissaye  nava ... kamme attha . nahetupaccaya
naarammanapaccaya  .  sankhittam . naupanissayapaccaya napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  navipakapaccaya  naaharapaccaya
naindriyapaccaya   najhanapaccaya   namaggapaccaya  nasampayuttapaccaya
navippayuttapaccaya      noatthipaccaya      nonatthipaccaya
novigatapaccaya noavigatapaccaya kamme attha.
          Nahetumulakam nitthitam.
   [1234] Naarammanapaccaya hetuya tini. Sankhittam. ... Kamme
attha avigate tini.
   [1235] Noavigatapaccaya arammane nava ... Adhipatiya cattari
anantare  satta  samanantare  satta  upanissaye nava asevane tini
kamme attha natthiya satta vigate satta.
   [1236]  Noavigatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
anantare satta ... samanantare satta upanissaye nava asevane tini
kamme attha natthiya satta vigate satta.
   [1237]  Noavigatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya  nanissayapaccaya  naupanissayapaccaya  napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya     naasevanapaccaya     navipakapaccaya
naaharapaccaya   naindriyapaccaya   najhanapaccaya   namaggapaccaya
Nasampayuttapaccaya  navippayuttapaccaya  noatthipaccaya  nonatthipaccaya
novigatapaccaya kamme attha.
       Yatha kusalattikassa paccaniyanulomaganana
       sajjhayamaggena ganita evam ganetabbam.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
           Vedanattikam dutiyam
              nitthitam.
            --------------
            Vipakattikam
            paticcavaro
   [1238]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
hetupaccaya  vipakam  ekam  khandham paticca tayo khandha .pe. dve
khandhe  paticca  dve  khandha  patisandhikkhane  vipakam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  .pe. dve khandhe paticca dve khandha .
Vipakam  dhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo uppajjati hetupaccaya
vipake   khandhe   paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane
vipake  khandhe  paticca katattarupam . vipakam dhammam paticca vipako
ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya
vipakam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam
dve  khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca rupam patisandhikkhane
vipakam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  katatta  ca
rupam dve khandhe paticca dve khandha katatta ca rupam.
   [1239]  Vipakadhammadhammam  paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati
hetupaccaya  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
dve  khandhe  paticca  dve  khandha  .  vipakadhammadhammam  paticca
nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  hetupaccaya  vipakadhammadhamme
khandhe paticca cittasamutthanam rupam. Vipakadhammadhammam paticca vipakadhammadhammo
Ca   nevavipakanavipakadhammadhammo   ca   dhamma   uppajjanti
hetupaccaya  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca
rupam.
   [1240] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati    hetupaccaya    nevavipakanavipakadhammadhammam   ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe
paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam  ekam mahabhutam paticca
tayo  mahabhuta  dve  mahabhute  paticca dve mahabhuta mahabhute
paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam. Nevavipakanavipakadhammadhammam
paticca    vipako    dhammo    uppajjati    hetupaccaya
patisandhikkhane vatthum paticca vipaka khandha . Nevavipakanavipakadhammadhammam
paticca     vipako     ca    nevavipakanavipakadhammadhammo
ca   dhamma   uppajjanti   hetupaccaya  patisandhikkhane  vatthum
paticca vipaka khandha mahabhute paticca katattarupam.
   [1241]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
vipako  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  patisandhikkhane  vipakam
ekam  khandhanca  vatthunca  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe ca
vatthunca paticca dve khandha . vipakanca nevavipakanavipakadhammadhammanca
dhammam    paticca    nevavipakanavipakadhammadhammo    uppajjati
Hetupaccaya  vipake  khandhe  ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam patisandhikkhane vipake khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam.
Vipakanca   nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam  paticca  vipako
ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya
patisandhikkhane  vipakam  ekam  khandhanca  vatthunca paticca tayo khandha
dve  khandhe  ca  vatthunca paticca dve khandha vipake khandhe ca
mahabhute ca paticca katattarupam.
   [1242]  Vipakadhammadhammanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam
paticca nevavipakanavipakadhammadhammo uppajjati hetupaccaya vipakadhammadhamme
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1243]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya  vipakam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha dve
khandhe  paticca  dve  khandha  patisandhikkhane  vipakam  ekam  khandham
paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha.
   [1244]  Vipakadhammadhammam  paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati
arammanapaccaya  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha
dve khandhe paticca dve khandha.
   [1245] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati     arammanapaccaya     nevavipakanavipakadhammadhammam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe  paticca dve
Khandha  . nevavipakanavipakadhammadhammam paticca vipako dhammo uppajjati
arammanapaccaya patisandhikkhane vatthum paticca vipaka khandha.
   [1246]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
vipako  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  patisandhikkhane  vipakam
ekam  khandhanca  vatthunca  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe ca
vatthunca paticca dve khandha.
   [1247]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
adhipatipaccaya  vipakam  ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe
paticca  dve  khandha vipakam dhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  adhipatipaccaya  vipake  khandhe  paticca  cittasamutthanam
rupam  .  vipakam dhammam paticca vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo
ca    dhamma    uppajjanti    adhipatipaccaya    vipakam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve
khandhe  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam vipakadhammadhammam
paticca tini.
   [1248] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati      adhipatipaccaya      nevavipakanavipakadhammadhammam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve
khandhe  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam ekam mahabhutam
paticca  tayo  mahabhuta  mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam
Katattarupam upadarupam
   [1249]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  vipake  khandhe
ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1250]  Vipakadhammadhammanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam
paticca nevavipakanavipakadhammadhammo uppajjati adhipatipaccaya vipakadhammadhamme
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1251] Vipakam dhammam paticca vipako dhammo uppajjati anantarapaccaya
... samanantarapaccaya ... arammanapaccayasadisam . sahajatapaccaya ...
Sahajatam sabbam hetupaccayasadisam.
   [1252] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  sahajatapaccaya  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam ... Asannasattanam. Sahajate imam nanakaranam.
   [1253]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
annamannapaccaya  vipakam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha dve
khandhe  paticca  dve  khandha  patisandhikkhane  vipakam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  dve khandhe paticca dve khandha . vipakam
dhammam  paticca  nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  annamannapaccaya
patisandhikkhane   vipake  khandhe  paticca  vatthu  .  vipakam
dhammam  paticca  vipako  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma
Uppajjanti  annamannapaccaya  patisandhikkhane  vipakam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  vatthu  ca dve khandhe paticca dve khandha
vatthu ca.
   [1254]  Vipakadhammadhammam  paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati
annamannapaccaya  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha
dve khandhe paticca dve khandha.
   [1255] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati     annamannapaccaya     nevavipakanavipakadhammadhammam
ekam  khandham  paticca tayo khandha ekam mahabhutam ... bahiram ...
Aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam.
Nevavipakanavipakadhammadhammam   paticca   vipako  dhammo  uppajjati
annamannapaccaya patisandhikkhane vatthum paticca vipaka khandha.
   [1256]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
vipako   dhammo   uppajjati   annamannapaccaya   patisandhikkhane
vipakam  ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ca
vatthunca paticca dve khandha.
   [1257] Vipakam dhammam paticca vipako dhammo uppajjati nissayapaccaya.
Sankhittam. Upanissayapaccaya purejatapaccaya.
   [1258]  Vipakadhammadhammam  paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati
asevanapaccaya  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha
Dve khandhe paticca dve khandha.
   [1259] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati     asevanapaccaya     nevavipakanavipakadhammadhammam
ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha.
   [1260] Vipakam dhammam paticca vipako dhammo uppajjati kammapaccaya.
Sankhittam. Vipakapaccaya tini.
   [1261] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati   vipakapaccaya   ekam   mahabhutam   paticca   tayo
mahabhuta mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam.
Nevavipakanavipakadhammadhammam   paticca   vipako  dhammo  uppajjati
vipakapaccaya  patisandhikkhane  vatthum  paticca  vipaka  khandha .
Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo
ca   dhamma   uppajjanti  vipakapaccaya  patisandhikkhane  vatthum
paticca vipaka khandha mahabhute paticca katattarupam.
   [1262]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
vipako dhammo uppajjati vipakapaccaya .pe. Nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  vipakapaccaya .pe. vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo
ca dhamma uppajjanti vipakapaccaya.
   [1263] Vipakam dhammam paticca vipako dhammo uppajjati ahara-
paccaya . sankhittam . ... indriyapaccaya jhanapaccaya maggapaccaya
Sampayuttapaccaya  vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya
avigatapaccaya.
   [1264]  Hetuya  terasa  arammane  panca  adhipatiya nava
anantare  panca  samanantare  panca  sahajate  terasa  annamanne
satta  nissaye  terasa  upanissaye  panca  purejate  tini
asevane  dve  kamme  terasa  vipake  nava  ahare terasa
indriye  terasa  jhane  terasa  magge  terasa sampayutte panca
vippayutte  terasa  atthiya  terasa  natthiya  panca  vigate panca
avigate terasa.
   [1265] Hetupaccaya arammane panca .pe. avigate terasa.
Yatha kusalattikassa ganana evam ganetabbam.
   [1266] Asevanapaccaya hetuya dve ... arammane dve
adhipatiya  dve  anantare  dve  samanantare dve sahajate dve
annamanne  dve  nissaye  dve upanissaye dve purejate dve
kamme dve ahare dve indriye dve jhane dve magge dve
sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiya  dve natthiya dve
vigate dve avigate dve.
   [1267] Vipakapaccaya hetuya nava ... Arammane tini adhipatiya
panca  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  nava annamanne
cha  nissaye  nava  upanissaye  tini  purejate  ekam kamme nava
Ahare  nava  indriye  nava  jhane nava magge nava sampayutte
tini  vippayutte  nava  atthiya  nava  natthiya  tini  vigate  tini
avigate nava.
          Anulomaganana nitthita.
   [1268]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya  ahetukam vipakam ekam khandham paticca tayo khandha dve
khandhe  paticca  dve khandha ahetukapatisandhikkhane vipakam ekam khandham
paticca  tayo  khandha  tayo  khandhe  paticca  eko khandho dve
khandhe paticca dve khandha. Vipakam dhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati   nahetupaccaya   ahetukavipake   khandhe   paticca
cittasamutthanam  rupam  ahetukapatisandhikkhane  vipake  khandhe  paticca
katattarupam . vipakam dhammam paticca vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo
ca  dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya  ahetukam  vipakam  ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe
paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam  ahetukapatisandhikkhane
vipakam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha katatta ca rupam dve
khandhe paticca dve khandha katatta ca rupam.
   [1269]  Vipakadhammadhammam  paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati
nahetupaccaya   vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1270] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati   nahetupaccaya   ahetukam   nevavipakanavipakadhammadhammam
ekam   khandham   paticca   tayo   khandha   cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam
ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  dve  mahabhute  paticca
dve  mahabhuta  mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam
upadarupam  bahiram  ...  aharasamutthanam  ... utusamutthanam ...
Asannasattanam  ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta mahabhute paticca
katattarupam  upadarupam  .  nevavipakanavipakadhammadhammam paticca vipako
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukapatisandhikkhane  vatthum  paticca
vipaka  khandha  .  nevavipakanavipakadhammadhammam  paticca  vipako ca
nevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya
ahetukapatisandhikkhane  vatthum  paticca  vipaka khandha mahabhute paticca
katattarupam.
   [1271]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
vipako   dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukapatisandhikkhane
vipakam  ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ca
vatthunca paticca dve khandha . vipakanca nevavipakanavipakadhammadhammanca
dhammam    paticca    nevavipakanavipakadhammadhammo    uppajjati
nahetupaccaya  ahetukavipake  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca
Cittasamutthanam  rupam  ahetukapatisandhikkhane vipake khandhe ca mahabhute
ca  paticca  katattarupam  .  vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca
dhammam   paticca   vipako   ca   nevavipakanavipakadhammadhammo
ca  dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya  ahetukapatisandhikkhane  vipakam
ekam  khandhanca  vatthunca  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe ca
vatthunca  paticca  dve  khandha  vipake  khandhe  ca mahabhute ca
paticca katattarupam.
   [1272]  Vipakam  dhammam  paticca  nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  naarammanapaccaya  vipake  khandhe  paticca  cittasamutthanam
rupam patisandhikkhane vipake khandhe paticca katattarupam.
   [1273]  Vipakadhammadhammam  paticca  nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati naarammanapaccaya vipakadhammadhamme khandhe paticca cittasamutthanam
rupam.
   [1274] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati     naarammanapaccaya     nevavipakanavipakadhammadhamme
khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  ekam  mahabhutam  paticca  tayo
mahabhuta  mahabhute  paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam
bahiram  ...  aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam
ekam  mahabhutam  paticca  tayo mahabhuta mahabhute paticca katattarupam
upadarupam.
   [1275]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
nevavipakanavipakadhammadhammo   uppajjati  naarammanapaccaya  vipake
khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam rupam patisandhikkhane
vipake khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam.
   [1276]  Vipakadhammadhammanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam
paticca   nevavipakanavipakadhammadhammo   uppajjati  naarammanapaccaya
vipakadhammadhamme khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1277]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccaya. Yatha anulomam sahajatasadisam sankhittam.
   [1278]  Vipakam  dhammam  paticca  nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  naanantarapaccaya  ...  nasamanantarapaccaya naannamannapaccaya
mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam
bahiram  ...  aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam
mahabhute paticca katattarupam upadarupam imam nanattam naannamannapaccaya
naupanissayapaccaya.
   [1279]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
napurejatapaccaya  aruppe  vipakam ekam khandham paticca tayo khandha
dve  khandhe  paticca  dve  khandha  patisandhikkhane  vipakam  ekam
khandham  . sankhittam . vipakam dhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  napurejatapaccaya  vipake  khandhe  paticca  cittasamutthanam
Rupam  patisandhikkhane  .  sankhittam  .  vipakam dhammam paticca vipako
ca  nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma uppajjanti napurejatapaccaya
patisandhikkhane   vipakam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
katatta  ca  rupam  dve  khandhe  paticca dve khandha katatta ca
rupam.
   [1280]  Vipakadhammadhammam  paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati
napurejatapaccaya  aruppe  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paticca
tayo  khandha  dve  khandhe paticca dve khandha . vipakadhammadhammam
paticca   nevavipakanavipakadhammadhammo   uppajjati  napurejatapaccaya
vipakadhammadhamme khandhe paticca cittasamutthanam rupam.
   [1281]      Nevavipakanavipakadhammadhammam      paticca
nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  napurejatapaccaya  aruppe
nevavipakanavipakadhammadhammam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe
paticca  dve  khandha  nevavipakanavipakadhammadhamme  khandhe  paticca
cittasamutthanam rupam ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta bahiram ...
Aharasamutthanam  ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam
paticca  .  nevavipakanavipakadhammadhammam  paticca  vipako  dhammo
uppajjati  napurejatapaccaya  patisandhikkhane  vatthum  paticca  vipaka
khandha   .   nevavipakanavipakadhammadhammam  paticca  vipako  ca
nevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma  uppajjanti  napurejatapaccaya
Patisandhikkhane  vatthum  paticca  vipaka  khandha  mahabhute  paticca
katattarupam.
   [1282]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
vipako  dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya  patisandhikkhane  vipakam
ekam  khandhanca  vatthunca  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe ca
vatthunca paticca dve khandha . vipakanca nevavipakanavipakadhammadhammanca
dhammam    paticca    nevavipakanavipakadhammadhammo    uppajjati
napurejatapaccaya  vipake  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca
cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  vipake  khandhe ca mahabhute ca
paticca   katattarupam  .  vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca
dhammam  paticca  vipako  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma
uppajjanti  napurejatapaccaya  patisandhikkhane  vipakam  ekam  khandhanca
vatthunca  paticca  tayo  khandha  dve  khandha  ca vatthunca paticca
dve khandha vipake khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam.
   [1283]  Vipakadhammadhammanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam
paticca   nevavipakanavipakadhammadhammo   uppajjati  napurejatapaccaya
vipakadhammadhamme  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam
rupam . vipakam dhammam paticca vipako dhammo uppajjati napacchajatapaccaya.
Sankhittam   .   ...   naasevanapaccaya  .  vipakadhammadhammam
paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati  nakammapaccaya  vipakadhammadhamme
Khandhe paticca vipakadhammadhamma cetana.
   [1284] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati    nakammapaccaya   nevavipakanavipakadhammadhammekhandhepaticca
khandhe  paticca  nevavipakanavipakadhammadhamma  cetana  bahiram  ...
Aharasamutthanam ... utusamutthanam ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta
mahabhute paticca upadarupam.
   [1285]  Vipakadhammadhammam  paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati
navipakapaccaya  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
dve  khandhe  paticca  dve  khandha  .  vipakadhammadhammam  paticca
nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  navipakapaccaya  vipakadhammadhamme
khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  .  vipakadhammadhammam  paticca
vipakadhammadhammo   ca   nevavipakanavipakadhammadhammo   ca  dhamma
uppajjanti  navipakapaccaya  vipakadhammadhammam  ekam khandham paticca tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca  dve khandha
cittasamutthananca rupam.
   [1286] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati      navipakapaccaya     nevavipakanavipakadhammadhammam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve
khandhe  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam ekam mahabhutam
paticca  tayo  mahabhuta  mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam
Upadarupam bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam
ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  mahabhute  paticca
katattarupam upadarupam.
   [1287]  Vipakadhammadhammanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam
paticca nevavipakanavipakadhammadhammo uppajjati navipakapaccaya vipakadhammadhamme
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1288] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  naaharanapaccaya  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta
mahabhute paticca katattarupam upadarupam.
   [1289] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  naindriyapaccaya  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam  ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta asannasattanam
mahabhute paticca rupajivitindriyam.
   [1290]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
najhanapaccaya  pancavinnanasahagatam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha
dve khandhe paticca dve khandha.
   [1291] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  najhanapaccaya  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam paticca .pe.
   [1292]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
namaggapaccaya ahetukam vipakam ekam khandham paticca tini.
   [1293] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati   namaggapaccaya   ahetukam   nevavipakanavipakadhammadhammam
ekam khandham paticca tini.
   [1294]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
vipako  dhammo  uppajjati  namaggapaccaya ahetukapatisandhikkhane vipakam
ekam khandhanca vatthunca paticca tini.
   [1295]  Vipakam  dhammam  paticca  nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  nasampayuttapaccaya  dve  .  vipakadhammadhammam  paticca
nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  nasampayuttapaccaya  dve .
Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca ekam.
   [1296]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
navippayuttapaccaya  aruppe  vipakam ekam khandham paticca tayo khandha
dve khandhe paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha.
   [1297]  Vipakadhammadhammam  paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati
navippayuttapaccaya  aruppe  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paticca
tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha.
   [1298] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati   navippayuttapaccaya  aruppe  nevavipakanavipakadhammadhammam
Ekam   khandham   paticca   tayo   khandha   dve   khandhe
paticca dve khandha bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam  ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  mahabhute
paticca katattarupam upadarupam.
   [1299]  Vipakam  dhammam  paticca  nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati nonatthipaccaya ... Novigatapaccaya ....
   [1300]  Nahetuya  dasa naarammane panca naadhipatiya terasa
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca  napurejate  dvadasa  napacchajate  terasa
naasevane  terasa  nakamme dve navipake panca naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  dve  namagge  nava nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [1301]  Nahetupaccaya naarammane tini ... naadhipatiya dasa
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye
tini  napurejate  dasa  napacchajate dasa naasevane dasa nakamme
dve navipake dve naahare ekam naindriye ekam najhane dve
namagge  nava  nasampayutte  tini  navippayutte dve nonatthiya tini
novigate tini.
   [1302]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naadhipatiya  tini
... Naanantare tini nasamanantare tini nonatthiya tini novigate tini.
            Nahetumulakam
yatha kusalattike sajjhayamaggena ganitam evam idhapi ganetabbam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [1303] Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya terasa
naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne panca naupanissaye
panca  napurejate  dvadasa  napacchajate  terasa  naasevane
terasa  nakamme dve navipake panca nasampayutte panca navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [1304]  Hetupaccaya  arammanapaccaya  naadhipatiya  panca
... napurejate panca napacchajate panca naasevane panca nakamme
dve navipake dve navippayutte tini.
   [1305] Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya napurejate
tini  ...  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  dve
navipake dve navippayutte tini.
   [1306] Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya anantarapaccaya.
Mulakam   sankhittam   .   purejatapaccaya   napacchajate  tini
... naasevane tini nakamme dve navipake dve . sankhittam .
Yatha kusalattike anulomapaccaniyaganana ganita evam ganetabbam.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [1307]  Nahetupaccaya arammane panca ... anantare panca
samanantare  panca  sahajate  dasa  annamanne  satta  nissaye dasa
upanissaye panca purejate tini asevane dve kamme dasa vipake
nava  ahare dasa indriye dasa jhanedasa magge ekam sampayutte
panca  vippayutte  dasa  atthiya  dasa  natthiya panca vigate panca
avigate dasa.
   [1308]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  sahajate  tini
... annamanne dve nissaye tini kamme tini vipake tini ahare
tini  indriye  tini  jhane  tini  vippayutte  tini  atthiya tini
avigate tini.
   [1309]   Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya   nasamanantarapaccaya   naannamannapaccaya  sahajate
tini  ...  nissaye  tini  kamme tini vipake tini ahare tini
indriye  tini  jhane  tini  vippayutte tini atthiya tini avigate
tini. Sankhittam.
   Yatha kusalattike nahetumulakam ganitam evam ganetabbam. Yatha
   kusalattike paccaniyanulomam vittharitam evam imam vittharetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paticcavaro nitthito.
            Sahajatavaro
   [1310]  Vipakam  dhammam  sahajato  vipako dhammo uppajjati
hetupaccaya  vipakam  ekam  khandham  sahajata  tayo  khandha  tayo
khandhe sahajato eko khandho dve khandhe sahajata dve khandha.
Sankhittam  .  hetuya  terasa  .pe. avigate terasa . nahetuya
dasa  .pe. novigate panca . hetupaccaya naarammane panca ...
Navippayutte tini. Nahetupaccaya arammane panca ... Avigate terasa.
          Sahajatavaro nitthito.
           Paccayavaro
   [1311]  Vipakam  dhammam  paccaya  vipako  dhammo uppajjati
hetupaccaya  vipakam  ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha  tayo
khandhe  paccaya  eko  khandho dve khandhe paccaya dve khandha
patisandhikkhane  .  vipakam  dhammam  paccaya nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  hetupaccaya  vipake  khandhe  paccaya  cittasamutthanam
rupam  patisandhikkhane  vipake  khandhe  paccaya katattarupam . vipakam
dhammam  paccaya  vipako  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya  vipakam  ekam  khandham paccaya tayo khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe paccaya dve khandha cittasamutthananca
rupam patisandhikkhane ....
   [1312]  Vipakadhammadhammam  paccaya  vipakadhammadhammo  uppajjati
Hetupaccaya  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha
dve  khandhe  paccaya  dve  khandha  .  vipakadhammadhammam paccaya
nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  hetupaccaya  vipakadhammadhamme
khandhe  paccaya  cittasamutthanam  rupam  .  vipakadhammadhammam  paccaya
vipakadhammadhammo  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paccaya  dve  khandha
cittasamutthananca rupam.
   [1313]      Nevavipakanavipakadhammadhammam     paccaya
nevavipakanavipakadhammadhammo uppajjati hetupaccaya nevavipakanavipakadhammadhammam
ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe paccaya
dve  khandha  cittasamutthananca  rupam  ekam mahabhutam paccaya .pe.
Mahabhute  paccaya  cittasamutthanam  rupam  katattarupam upadarupam vatthum
paccaya nevavipakanavipakadhammadhamma khandha.
   {1313.1}  Nevavipakanavipakadhammadhammam  paccaya vipako dhammo
uppajjati  hetupaccaya  vatthum  paccaya vipaka khandha patisandhikkhane
vatthum  paccaya  vipaka khandha . nevavipakanavipakadhammadhammam paccaya
vipakadhammadhammo  uppajjati hetupaccaya vatthum paccaya vipakadhammadhamma
khandha  . nevavipakanavipakadhammadhammam paccaya vipako ca nevavipaka-
navipakadhammadhammo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya vatthum paccaya vipaka
Khandha  mahabhute  paccaya  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane vatthum
paccaya  vipaka  khandha  mahabhute  paccaya  katattarupam .
Nevavipakanavipakadhammadhammam    paccaya    vipakadhammadhammo   ca
nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya vatthum paccaya
vipakadhammadhamma khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam.
   [1314]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca dhammam paccaya
vipako  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  vipakam  ekam  khandhanca
vatthunca  paccaya  tayo  khandha  dve khandhe ca vatthunca paccaya
dve  khandha  patisandhikkhane  vipakam  ekam  khandhanca  vatthunca
paccaya tayo khandha dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha.
Vipakanca    nevavipakanavipakadhammadhammanca    dhammam    paccaya
nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  hetupaccaya vipake khandhe ca
mahabhute  ca  paccaya  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  vipake
khandhe ca mahabhute ca paccaya katattarupam.
   {1314.1}   Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam
paccaya  vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya vipakam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve
khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha vipake khandhe ca mahabhute ca paccaya
cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  vipakam  ekam  khandhanca  vatthunca
paccaya  tayo  khandha  dve  khandhe  ca  vatthunca paccaya dve
Khandha vipake khandhe ca mahabhute ca paccaya katattarupam.
   [1315]   Vipakadhammadhammanca   nevavipakanavipakadhammadhammanca
dhammam  paccaya  vipakadhammadhammo uppajjati hetupaccaya vipakadhammadhammam
ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ca vatthunca
paccaya dve khandha . vipakadhammadhammanca nevavipakanavipakadhammadhammanca
dhammam  paccaya  nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  hetupaccaya
vipakadhammadhamme khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam.
   {1315.1}   Vipakadhammadhammanca   nevavipakanavipakadhammadhammanca
dhammam  paccaya  vipakadhammadhammo  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  vipakadhammam  ekam khandhanca vatthunca
paccaya tayo khandha dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha
vipakadhammadhamme khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam.
   [1316]  Vipakam  dhammam  paccaya  vipako  dhammo uppajjati
arammanapaccaya  vipakam  ekam  khandham  paccaya  tayo khandha dve
khandhe paccaya dve khandha patisandhikkhane ....
   [1317]  Vipakadhammadhammam  paccaya  vipakadhammadhammo  uppajjati
arammanapaccaya  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paccaya tayo khandha
dve khandhe paccaya dve khandha.
   [1318] Nevavipakanavipakadhammadhammam paccaya nevavipakanavipakadhammadhammo
Uppajjati     arammanapaccaya     nevavipakanavipakadhammadhammam
ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha  dve  khandhe paccaya dve
khandha  vatthum  paccaya  nevavipakanavipakadhammadhamma  khandha .
Nevavipakanavipakadhammadhammam   paccaya  vipako  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya   cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam  sotayatanam
paccaya  sotavinnanam  ghanayatanam  paccaya  ghanavinnanam  jivhayatanam
paccaya   jivhavinnanam   kayayatanam   paccaya   kayavinnanam
vatthum  paccaya  vipaka  khandha  patisandhikkhane  vatthum  paccaya
vipaka   khandha   .   nevavipakanavipakadhammadhammam   paccaya
vipakadhammadhammo   uppajjati   arammanapaccaya   vatthum  paccaya
vipakadhammadhamma khandha.
   [1319]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca dhammam paccaya
vipako   dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  cakkhuvinnanasahagatam
ekam  khandhanca  cakkhayatananca  paccaya  tayo  khandha dve khandhe
ca cakkhayatananca paccaya dve khandha sota ... Ghana ... Jivha ...
Kaya ... vipakam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve
khandhe  ca  vatthunca  paccaya  dve  khandha  patisandhikkhane vipakam
ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo  khandha  dve khandhe ca
vatthunca paccaya dve khandha.
   [1320]   Vipakadhammadhammanca   nevavipakanavipakadhammadhammanca
Dhammam   paccaya   vipakadhammadhammo   uppajjati  arammanapaccaya
vipakadhammadhammam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo  khandha
dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha.
   [1321]  Vipakam  dhammam  paccaya  vipako  dhammo uppajjati
adhipatipaccaya  vipakam  ekam  khandham  paccaya  tini . adhipatipaccaya
patisandhikkhane   natthi  .  vipakadhammadhammam  paccaya  adhipatiya
tini.
   [1322]      Nevavipakanavipakadhammadhammam     paccaya
nevavipakanavipakadhammadhammo uppajjati adhipatipaccaya nevavipakanavipakadhammadhammam
ekam  khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe
paccaya  dve  khandha  cittasamutthananca rupam ekam mahabhutam paccaya
tayo  mahabhuta  mahabhute  paccaya  cittasamutthanam  rupam  vatthum
paccaya nevavipakanavipakadhammadhamma khandha.
   [1323]  Nevavipakanavipakadhammadhammam  paccaya  vipako  dhammo
uppajjati  adhipatipaccaya  vatthum  paccaya  vipaka  khandha .
Nevavipakanavipakadhammadhammam   paccaya   vipakadhammadhammo   uppajjati
adhipatipaccaya   vatthum   paccaya  vipakadhammadhamma  khandha  .
Nevavipakanavipakadhammadhammam paccaya vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo
ca  dhamma  uppajjanti  adhipatipaccaya vatthum paccaya vipaka khandha
mahabhute  paccaya  cittasamutthanam  rupam  . nevavipakanavipakadhammadhammam
Paccaya    vipakadhammadhammo   ca   nevavipakanavipakadhammadhammo
ca   dhamma   uppajjanti   adhipatipaccaya   vatthum   paccaya
vipakadhammadhamma khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam.
   [1324]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca dhammam paccaya
vipako  dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  vipakam  ekam  khandhanca
vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ca vatthunca paccaya dve
khandha  .  vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam  paccaya
nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  vipake  khandhe
ca  mahabhute  ca  paccaya  cittasamutthanam  rupam  .  vipakanca
nevavipakanavipakadhammadhammanca   dhammam   paccaya   vipako   ca
nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma uppajjanti adhipatipaccaya vipakam ekam
khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo  khandha dve khandhe ca vatthunca
paccaya  dve  khandha  vipake  khandhe  ca mahabhute ca paccaya
cittasamutthanam rupam.
   [1325]  Vipakadhammadhammanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam
paccaya  vipakadhammadhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  vipakadhammadhammam
ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo  khandha  dve  khandhe
ca  vatthunca  paccaya  dve  khandha  .  vipakadhammadhammanca
nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam  paccaya nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  adhipatipaccaya  vipakadhammadhamme  khandhe  ca  mahabhute ca
Paccaya cittasamutthanam rupam. Vipakadhammadhammanca nevavipakanavipakadhammadhammanca
dhammam  paccaya  vipakadhammadhammo  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo
ca   dhamma   uppajjanti   adhipatipaccaya   vipakadhammadhammam
ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ca vatthunca
paccaya dve khandha vipakadhammadhamme khandhe ca mahabhute ca paccaya
cittasamutthanam rupam.
   [1326]  Vipakam  dhammam  paccaya  vipako  dhammo uppajjati
anantarapaccaya ... Samanantarapaccaya .... Arammanapaccayasadisam.
   [1327] ... Sahajatapaccaya ... annamannapaccaya vipakam ekam
khandham  paccaya  tayo  khandha  dve  khandhe paccaya dve khandha
patisandhikkhane  vipakam ekam khandham paccaya tayo khandha dve khandhe
paccaya dve khandha . vipakam dhammam paccaya nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati    annamannapaccaya    patisandhikkhane    vipake
khandhe  paccaya  vatthu  .  vipakam  dhammam  paccaya  vipako  ca
nevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma  uppajjanti  annamannapaccaya
patisandhikkhane  vipakam  ekam  khandham  paccaya tayo khandha vatthu ca
dve khandhe paccaya dve khandha vatthu ca.
   [1328]  Vipakadhammadhammam  paccaya  vipakadhammadhammo  uppajjati
annamannapaccaya  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paccaya  tayo
khandha dve khandhe paccaya dve khandha.
   [1329]      Nevavipakanavipakadhammadhammam     paccaya
nevavipakanavipakadhammadhammo     uppajjati     annamannapaccaya
nevavipakanavipakadhammadhammam ekam khandham paccaya tayo khandha dve khandhe
paccaya dve khandha ekam mahabhutam paccaya tayo mahabhuta bahiram ...
Aharasamutthanam  ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam
paccaya  tayo  mahabhuta  dve  mahabhute paccaya dve mahabhuta
vatthum paccaya nevavipakanavipakadhammadhamma khandha. Nevavipakanavipakadhammadhammam
paccaya   vipako   dhammo   uppajjati   annamannapaccaya
cakkhayatanam   paccaya   cakkhuvinnanam   .pe.   kayayatanam
paccaya  kayavinnanam  vatthum  paccaya  vipaka khandha patisandhikkhane
vatthum  paccaya  vipaka  khandha  .  nevavipakanavipakadhammadhammam
paccaya   vipakadhammadhammo   uppajjati   annamannapaccaya  vatthum
paccaya vipakadhammadhamma khandha.
   [1330]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca dhammam paccaya
vipako   dhammo  uppajjati  annamannapaccaya  cakkhuvinnanasahagatam
ekam  khandhanca  cakkhayatananca  paccaya  tayo  khandha dve khandhe
ca cakkhayatananca paccaya dve khandha sota ... Ghana ... Jivha ...
Kaya ... vipakam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve
khandhe  ca vatthunca paccaya dve khandha patisandhikkhane vipakam ekam
khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo  khandha dve khandhe ca vatthunca
Paccaya dve khandha.
   [1331]  Vipakadhammadhammanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam
paccaya    vipakadhammadhammo    uppajjati    annamannapaccaya
vipakadhammadhammam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo  khandha
dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha.
   [1332]  Vipakam  dhammam  paccaya  vipako  dhammo uppajjati
nissayapaccaya  .  sahajatasadisam  .  upanissayapaccaya purejatapaccaya
vipakam ekam khandham paccaya tayo khandha dve khandhe paccaya dve
khandha vatthum purejatapaccaya. Anantarasadisam. Sankhittam.
   [1333]  Vipakadhammadhammam  paccaya  vipakadhammadhammo  uppajjati
asevanapaccaya  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paccaya  tayo
khandha  tayo  khandhe  paccaya eko khandho dve khandhe paccaya
dve khandha.
   [1334]      Nevavipakanavipakadhammadhammam     paccaya
nevavipakanavipakadhammadhammo     uppajjati     asevanapaccaya
nevavipakanavipakadhammadhammam  ekam  khandham paccaya .pe. vatthum paccaya
nevavipakanavipakadhammadhamma khandha . nevavipakanavipakadhammadhammam paccaya
vipakadhammadhammo uppajjati asevanapaccaya vatthum paccaya vipakadhammadhamma
khandha.
   [1335]   Vipakadhammadhammanca   nevavipakanavipakadhammadhammanca
Dhammam   paccaya   vipakadhammadhammo   uppajjati  asevanapaccaya
vipakadhammadhammam  ekam  khandhanca  vatthunca paccaya tayo khandha tayo
khandhe  ca vatthunca paccaya eko khandho dve khandhe ca vatthunca
paccaya dve khandha.
   [1336]  Vipakam  dhammam  paccaya  vipako  dhammo uppajjati
kammapaccaya tini. Sahajatasadisam.
   [1337]  Vipakam  dhammam  paccaya  vipako  dhammo uppajjati
vipakapaccaya   tini   .   nevavipakanavipakadhammadhammam   paccaya
nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  vipakapaccaya  ekam  mahabhutam
paccaya  tayo  mahabhuta  dve  mahabhute paccaya dve mahabhuta
mahabhute  paccaya  cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam vipako
ca  ubhayanca  tini  . vipakanca nevavipakanavipakadhammadhammanca tini .
Aharapaccaya    indriyapaccaya   jhanapaccaya   maggapaccaya
sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya   atthipaccaya   natthipaccaya
vigatapaccaya avigatapaccaya.
   [1338]  Hetuya  sattarasa  arammane  satta  adhipatiya
sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  sattarasa
annamanne  nava  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejate
satta  asevane  cattari  kamme  sattarasa vipake nava ahare
sattarasa  indriye  sattarasa  jhane  sattarasa  magge  sattarasa
Sampayutte  satta  vippayutte  sattarasa  atthiya  sattarasa  natthiya
satta vigate satta avigate sattarasa.
   [1339] Hetupaccaya arammane satta ... Adhipatiya sattarasa.
Sankhittam . ... avigate sattarasa . yatha kusalattike ganana evam
ganetabbam.
           Anulomam nitthitam.
   [1340]  Vipakam  dhammam  paccaya  vipako  dhammo uppajjati
nahetupaccaya  ahetukam  vipakam  ekam  khandham  paccaya  tini .
Vipakadhammadhammam  paccaya  vipakadhammadhammo  uppajjati  nahetupaccaya
vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccaya  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato   moho  .  nevavipakanavipakadhammadhammam  paccaya
nevavipakanavipakadhammadhammo   uppajjati   nahetupaccaya   ahetukam
nevavipakanavipakadhammadhammam ekam khandham paccaya.
   {1340.1}  Nevavipakanavipakadhammadhammam  paccaya vipako dhammo
uppajjati  nahetupaccaya  cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam  .pe.
Nevavipakanavipakadhammadhammam   paccaya   vipakadhammadhammo   uppajjati
nahetupaccaya vatthum paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   {1340.2}  Nevavipakanavipakadhammadhammam  paccaya  vipako  ca
nevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya
vatthum  paccaya  ahetuka  vipaka  khandha  mahabhute  paccaya
cittasamutthanam   rupam  ahetukapatisandhikkhane  ...  .  vipakanca
Nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam  paccaya vipako dhammo uppajjati
...  nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  ...  vipako  ca
nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya.
   {1340.3}   Vipakadhammadhammanca   nevavipakanavipakadhammadhammanca
dhammam paccaya vipakadhammadhammo uppajjati nahetupaccaya vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthunca  paccaya  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato moho . vipakam dhammam paccaya nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  naarammanapaccaya  .  sankhittam  .  sabbani  padani
vittharetabbani.
   [1341]  Nahetuya  dvadasa  naarammane  panca  naadhipatiya
sattarasa   naanantare  panca  nasamanantare  panca  naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  dvadasa  napacchajate
sattarasa  naasevane  sattarasa  nakamme  cattari  navipake  nava
naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  cattari  namagge
nava  nasampayutte  panca  navippayutte  tini  nonatthiya  panca
novigate panca.
   [1342] Nahetupaccaya naarammane tini ... Naadhipatiya dvadasa.
Sankhittam  .  ... novigate tini . yatha kusalattike paccaniyaganana
evam ganetabbam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [1343] Hetupaccaya naarammane panca ... Naadhipatiya sattarasa.
Sankhittam  .  ...  novigate  panca  .  yatha  kusalattike
anulomapaccaniyaganana evam ganetabbam.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [1344]  Nahetupaccaya arammane satta ... anantare satta
samanantare  satta  .pe.  ...  avigate dvadasa . nahetupaccaya
naarammanapaccaya sahajate tini ... annamanne dve . sankhittam.
...  Avigate  tini  . yatha kusalattike paccaniyanulomaganana evam
ganetabbam.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
          Paccayavaro nitthito.
            Nissayavaro
   [1345]  Vipakam  dhammam  nissaya  vipako  dhammo uppajjati
hetupaccaya vipakam ekam khandham nissaya tayo khandha.
   [1346] Hetuya sattarasa . nahetuya dvadasa ... Novigate
panca  .  hetupaccaya naarammane panca ... navippayutte tini .
Nahetupaccaya arammane satta ... Avigate dvadasa.
          Nissayavaro nitthito.
            Samsatthavaro
   [1347]  Vipakam  dhammam  samsattho  vipako  dhammo uppajjati
hetupaccaya vipakam ekam khandham samsattha tayo khandha . sankhittam .
Sabbani padani vittharetabbani.
   [1348]  Hetuya  tini  arammane  tini  adhipatiya  tini
anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini  annamanne
tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  purejate  tini  asevane
dve  kamme  tini  vipake  ekam  ahare  tini  indriye
tini  jhane  tini  magge  tini  sampayutte  tini  vippayutte
tini  atthiya  tini  natthiya  tini  vigate  tini  avigate
tini. Sankhittam. Yatha kusalattike ganana evam ganetabbam.
           Anulomam nitthitam.
   [1349]  Vipakam  dhammam  samsattho  vipako  dhammo uppajjati
nahetupaccaya  ahetukam  vipakam  ekam  khandham  samsattha tayo khandha
dve khandhe samsattha dve khandha. Sabbani padani vibhajitabbani.
   [1350]  Nahetuya  tini  naadhipatiya  tini  napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  dve  navipake
dve  najhane  ekam  namagge  dve  navippayutte  tini . yatha
kusalattike paccaniyaganana evam ganetabbam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [1351]  Hetupaccaya  naadhipatiya  tini  .  sankhittam .
... Navippayutte tini . yatha kusalattike anulomapaccaniyaganana evam
ganetabbam.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [1352]  Nahetupaccaya arammane tini ... avigate tini .
Yatha kusalattike paccaniyanulomaganana evam ganetabbam.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
          Samsatthavaro nitthito.
           Sampayuttavaro
   [1353]  Vipakam  dhammam  sampayutto vipako dhammo uppajjati
hetupaccaya vipakam ekam khandham sampayutta tayo khandha.
           Nahetuya tini.
         Hetupaccaya naadhipatiya tini.
         Nahetupaccaya arammane tini.
         Sampayuttavaro nitthito.
            Panhavaro
   [1354]  Vipako  dhammo  vipakassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo  vipaka  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena
paccayo  patisandhikkhane  vipaka  hetu  sampayuttakanam  khandhanam
hetupaccayena  paccayo . vipako dhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
Hetupaccayena  paccayo  vipaka  hetu  cittasamutthananam  rupanam
hetupaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vipaka  hetu  katattarupanam
hetupaccayena  paccayo  .  vipako  dhammo  vipakassa  ca
nevavipakanavipakadhammadhammassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo
vipaka  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
hetupaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vipaka  hetu  sampayuttakanam
khandhanam katatta ca rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1355]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  hetupaccayena
paccayo  vipakadhammadhamma  hetu  sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena
paccayo  . vipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa hetupaccayena
paccayo   vipakadhammadhamma   hetu   cittasamutthananam   rupanam
hetupaccayena  paccayo  .  vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  ca
nevavipakanavipakadhammadhammassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo
vipakadhammadhamma  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1356]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
hetupaccayena    paccayo   nevavipakanavipakadhammadhamma   hetu
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena
paccayo.
   [1357]  Vipako  dhammo vipakassa dhammassa arammanapaccayena
Paccayo  vipake  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati
assadeti  abhinandati  tam  arabbha rago uppajjati ditthi uppajjati
vicikiccha  uppajjati  uddhaccam  uppajjati  domanassam  uppajjati
kusalakusale niruddhe vipako tadarammanata uppajjati.
   {1357.1}  Vipako dhammo vipakadhammadhammassa arammanapaccayena
paccayo sekkha phalam paccavekkhanti vipake khandhe aniccato dukkhato
anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago
uppajjati   .pe.   domanassam   uppajjati   cetopariyananena
vipakacittasamangissa cittam jananti.
   {1357.2} Vipaka khandha cetopariyananassa pubbenivasanussati-
nanassa   yathakammupagananassa  anagatamsananassa  arammanapaccayena
paccayo . vipako dhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa arammanapaccayena
paccayo araha phalam paccavekkhati vipake khandhe aniccato dukkhato anattato
vipassati cetopariyananena vipakacittasamangissa cittam janati . Vipaka
khandha  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa  anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1358]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  arammanapaccayena
paccayo  danam  datva  silam  samadiyitva  uposathakammam  katva tam
paccavekkhati  pubbe  sucinnani  paccavekkhati  jhana  vutthahitva
jhanam  paccavekkhati  sekkha  gotrabhum  paccavekkhanti  vodanam
Paccavekkhanti  sekkha magga vutthahitva maggam paccavekkhanti sekkha
pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe
samudacinne  kilese  jananti  vipakadhammadhamme  khandhe  aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam arabbha
rago  uppajjati  .pe.  domanassam  uppajjati  cetopariyananena
vipakadhammadhammacittasamangissa  cittam  jananti  akasanancayatanakusalam
vinnanancayatanakusalassa arammanapaccayena
paccayo  .pe.  akincannayatanakusalam  nevasannanasannayatanakusalassa
arammanapaccayena  paccayo  vipakadhammadhamma  khandha  iddhividhananassa
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo.
   {1358.1} Vipakadhammadhammo vipakassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  vipakadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati
assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati .pe. Domanassam uppajjati
kusalakusale niruddhe vipako tadarammanata uppajjati akasanancayatanakusalam
vinnanancayatanavipakassa   arammanapaccayena   paccayo   .pe.
Akincannayatanakusalam nevasannanasannayatanavipakassa
arammanapaccayena  paccayo vipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
arammanapaccayena   paccayo   araha  magga  vutthahitva  maggam
paccavekkhati   pubbe   sucinnani    paccavekkhati   araha
Pahine  kilese  paccavekkhati  pubbe  samudacinne kilese janati
vipakadhammadhamme  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati
cetopariyananena   vipakadhammadhammacittasamangissa   cittam   janati
akasanancayatanakusalam   vinnanancayatanakiriyassa   arammanapaccayena
paccayo  .pe.  akincannayatanakusalam  nevasannanasannayatanakiriyassa
arammanapaccayena    paccayo    vipakadhammadhamma    khandha
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1359]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
arammanapaccayena   paccayo   araha   nibbanam   paccavekkhati
nibbanam avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   {1359.1} Araha cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassati sotam
... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase photthabbe vatthum ...
Nevavipakanavipakadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati
dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya saddam sunati
cetopariyananena  nevavipakanavipakadhammadhammacittasamangissa  cittam janati
akasanancayatanakiriyam   vinnanancayatanakiriyassa   arammanapaccayena
paccayo  .pe.  akincannayatanakiriyam  nevasannanasannayatanakiriyassa
arammanapaccayena     paccayo     nevavipakanavipakadhammadhamma
khandha  iddhividhananassa  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa
Yathakammupagananassa      anagatamsananassa      avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   {1359.2}  Nevavipakanavipakadhammadhammo  vipakassa  dhammassa
arammanapaccayena   paccayo  nibbanam  phalassa  arammanapaccayena
paccayo sekkha va puthujjana va cakkhum aniccato dukkhato anattato
vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago  uppajjati
.pe. domanassam uppajjati kusalakusale niruddhe vipako tadarammanata
uppajjati sotam ... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase photthabbe
vatthum  ...  nevavipakanavipakadhammadhamme  khandhe  aniccato  dukkhato
anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago
uppajjati  .pe.  domanassam  uppajjati kusalakusale niruddhe vipako
tadarammanata   uppajjati   rupayatanam   cakkhuvinnanassa   .pe.
Photthabbayatanam kayavinnanassa arammanapaccayena paccayo.
   {1359.3}   Nevavipakanavipakadhammadhammo   vipakadhammadhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sekkha  nibbanam  paccavekkhanti nibbanam
gotrabhussa  vodanassa  maggassa  arammanapaccayena  paccayo .
Sekkha  va  puthujjana  va  cakkhum  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam  .pe.  domanassam uppajjati
sotam  ...  .pe.  nevavipakanavipakadhammadhamme  khandhe  aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  dibbena
cakkhuna     rupam    passanti    dibbaya    sotadhatuya
Saddam  sunanti  cetopariyananena  nevavipakanavipakadhammadhammacittasamangissa
cittam  jananti  nevavipakanavipakadhammadhamma  khandha  iddhividhananassa
cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa    anagatamsananassa
arammanapaccayena paccayo.
   [1360]  Vipako  dhammo  vipakassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   sahajatadhipati:   vipakadhipati  sampayuttakanam  khandhanam
adhipatipaccayena  paccayo  .  vipako  dhammo  vipakadhammadhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati:  sekkha  phalam garum katva
paccavekkhanti  vipake  khandhe  garum  katva assadenti abhinandanti
tam  garum  katva  rago  uppajjati ditthi uppajjati .pe. vipako
dhammo   nevavipakanavipakadhammadhammassa   adhipatipaccayena   paccayo
arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  araha  phalam
garum   katva   paccavekkhati   .  sahajatadhipati:  vipakadhipati
cittasamutthananam  rupanam  adhipatipaccayena  paccayo . vipako dhammo
vipakassa  ca  nevavipakanavipakadhammadhammassa ca dhammassa adhipatipaccayena
paccayo    sahajatadhipati:    vipakadhipati    sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1361]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  adhipatipaccayena
paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  danam
datva  silam  samadiyitva  uposathakammam  katva  tam  garum  katva
Paccavekkhati  pubbe  sucinnani  garum  katva  paccavekkhati  jhana
vutthahitva  jhanam  garum  katva  paccavekkhati  sekkha gotrabhum garum
katva  paccavekkhanti  vodanam  garum  katva  paccavekkhanti sekkha
magga  vutthahitva  maggam  garum katva paccavekkhanti vipakadhammadhamme
khandhe  garum  katva  assadenti  abhinandanti  tam  garum  katva
rago   uppajjati   ditthi  uppajjati  .pe.  sahajatadhipati:
vipakadhammadhammadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   {1361.1}   Vipakadhammadhammo   nevavipakanavipakadhammadhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati:  araha  magga  vutthahitva  maggam  garum  katva
paccavekkhati  .  sahajatadhipati:  vipakadhammadhammadhipati cittasamutthananam
rupanam adhipatipaccayena paccayo . vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa ca
nevavipakanavipakadhammadhammassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo
sahajatadhipati:   vipakadhammadhammadhipati   sampayuttakanam   khandhanam
cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1362]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati:
araha nibbanam garum katva paccavekkhati . sahajatadhipati: nevavipaka-
navipakadhammadhammadhipati  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
Nevavipakanavipakadhammadhammo   vipakassa   dhammassa   adhipatipaccayena
paccayo  arammanadhipati:  nibbanam phalassa adhipatipaccayena paccayo .
Nevavipakanavipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  adhipatipaccayena  paccayo
arammanadhipati:  sekkha  nibbanam garum katva paccavekkhanti nibbanam
gotrabhussa  vodanassa  maggassa  adhipatipaccayena  paccayo cakkhum garum
katva assadenti abhinandanti tam garum katva rago uppajjati ditthi
uppajjati  .pe.  sotam  ...  .pe.  nevavipakanavipakadhammadhamme
khandhe  garum  katva  assadenti abhinandanti tam garum katva rago
uppajjati ditthi uppajjati .pe.
   [1363]  Vipako  dhammo  vipakassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purima purima vipaka khandha pacchimanam pacchimanam vipakanam
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  pancavinnanam  vipakamanodhatuya
anantarapaccayena  paccayo  vipakamanodhatu  vipakamanovinnanadhatuya
anantarapaccayena paccayo . vipako dhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
anantarapaccayena  paccayo  bhavangam  avajjanaya  anantarapaccayena
paccayo     vipakamanovinnanadhatu     kiriyamanovinnanadhatuya
anantarapaccayena paccayo.
   [1364]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  anantarapaccayena
paccayo  purima  purima  vipakadhammadhamma khandha pacchimanam pacchimanam
vipakadhammadhammanam   khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  anulomam
Gotrabhussa   anulomam  vodanassa  gotrabhu  maggassa  vodanam
maggassa  anantarapaccayena  paccayo  .  vipakadhammadhammo  vipakassa
dhammassa   anantarapaccayena   paccayo   vipakadhammadhamma  khandha
vutthanassa  maggo  phalassa  sekkhanam  anulomam  phalasamapattiya
nirodha   vutthahantassa  nevasannanasannayatanakusalam  phalasamapattiya
anantarapaccayena paccayo.
   [1365]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  nevavipakanavipakadhammadhamma
khandha    pacchimanam   pacchimanam   nevavipakanavipakadhammadhammanam
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  .  nevavipakanavipakadhammadhammo
vipakassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  avajjana  pancannam
vinnananam   anantarapaccayena  paccayo  nevavipakanavipakadhammadhamma
khandha  vutthanassa  arahato  anulomam  phalasamapattiya  nirodha
vutthahantassa     nevasannanasannayatanakiriyam     phalasamapattiya
anantarapaccayena    paccayo   .   nevavipakanavipakadhammadhammo
vipakadhammadhammassa    anantarapaccayena    paccayo   avajjana
vipakadhammadhammanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1366]  Vipako  dhammo vipakassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo anantarasadisam . vipako dhammo vipakassa dhammassa sahajatapaccayena
paccayo vipako eko khandho tinnam .pe. Tini.
   [1367]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  sahajatapaccayena
paccayo tini . nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
sahajatapaccayena     paccayo     nevavipakanavipakadhammadhammo
eko khandho ekam mahabhutam ... bahiram ... aharasamutthanam ...
Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam.
   [1368] Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa sahajata-
paccayena paccayo patisandhikkhane vatthu vipakanam khandhanam sahajatapaccayena
paccayo.
   [1369]  Vipako  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca dhamma
vipakassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  patisandhikkhane vipako
eko  khandho  ca  vatthu  ca  tinnannam  khandhanam  . vipako ca
nevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma  nevavipakanavipakadhammadhammassa
sahajatapaccayena paccayo vipaka khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam
rupanam.
   [1370]  Vipakadhammadhammo  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca
dhamma   nevavipakanavipakadhammadhammassa   sahajatapaccayena   paccayo
vipakadhammadhamma  khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam rupanam
sahajatapaccayena paccayo.
   [1371]  Vipako  dhammo vipakassa dhammassa annamannapaccayena
paccayo vipako eko khandho patisandhikkhane ... . vipako dhammo
Nevavipakanavipakadhammadhammassa     annamannapaccayena     paccayo
patisandhikkhane  vipaka  khandha vatthussa annamannapaccayena paccayo .
Vipako  dhammo vipakassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa ca dhammassa
annamannapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vipako  eko  khandho
tinnam khandhanam vatthussa ca annamannapaccayena paccayo.
   [1372]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  annamannapaccayena
paccayo vipakadhammadhammo eko khandho tinnannam khandhanam dve khandha
dvinnam     khandhanam     .    nevavipakanavipakadhammadhammo
nevavipakanavipakadhammadhammassa     annamannapaccayena     paccayo
nevavipakanavipakadhammadhammo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  dve
khandha  dvinnam  khandhanam  .  nevavipakanavipakadhammadhammo  vipakassa
dhammassa  annamannapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vatthu  vipakanam
khandhanam.
   [1373]  Vipako  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca dhamma
vipakassa  dhammassa  patisandhikkhane  vipako  eko  khandho  ca
vatthu ca tinnam khandhanam. Satta panha.
   [1374]  Vipako  dhammo  vipakassa  dhammassa nissayapaccayena
paccayo  tini  .  vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  tini .
Nevavipakanavipakadhammadhammo   nevavipakanavipakadhammadhammassa   .pe.
Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa cakkhayatanam cakkhuvinnanassa
Nissayapaccayena   paccayo   .pe.   kayayatanam  kayavinnanassa
vatthu    vipakanam    khandhanam    patisandhikkhane    vatthu
vipakanam  khandhanam  .  nevavipakanavipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa
nissayapaccayena paccayo vatthu vipakadhammadhammanam khandhanam.
   [1375]  Vipako  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca dhamma
vipakassa  dhammassa  nissayapaccayena paccayo cakkhuvinnanasahagato eko
khandho  ca  cakkhayatananca  .pe.  kayayatananca  vipako  eko
khandho  ca  vatthu  ca  tinnam khandhanam patisandhikkhane vipako eko
khandho ca vatthu ca . vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma
nevavipakanavipakadhammadhammassa   nissayapaccayena   paccayo   vipaka
khandha ca mahabhuta ca. Sankhittam. Patisandhikkhane .... Vipakadhammadhammo
ca   nevavipakanavipakadhammadhammo   ca  dhamma  vipakadhammadhammassa
nissayapaccayena  paccayo  vipakadhammadhammo  eko  khandho  ca
vatthu  ca  .  vipakadhammadhammo  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca
dhamma   nevavipakanavipakadhammadhammassa   nissayapaccayena   paccayo
vipakadhammadhamma   khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam
rupanam. Terasa panha.
   [1376]  Vipako  dhammo vipakassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  kayikam
sukham kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa phalasamapattiya upanissayapaccayena
Paccayo  kayikam  dukkham  kayikassa  sukhassa  kayikassa  dukkhassa
phalasamapattiya  upanissayapaccayena  paccayo  phalasamapatti  kayikassa
sukhassa upanissayapaccayena paccayo.
   {1376.1}  Vipako dhammo vipakadhammadhammassa upanissayapaccayena
paccayo  arammanupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo: kayikam
sukham upanissaya danam deti silam samadiyati .pe. sangham bhindati kayikam
dukkham upanissaya danam deti silam samadiyati .pe. Sangham bhindati kayikam sukham ...
Kayikam dukkham saddhaya .pe. Patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   {1376.2}   Vipako  dhammo  nevavipakanavipakadhammadhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo . pakatupanissayo: araha kayikam sukham upanissaya anuppannam
kiriyasamapattim  uppadeti  uppannam  samapajjati  sankhare  aniccato
dukkhato  anattato  vipassati  kayikam  dukkham  upanissaya  anuppannam
kiriyasamapattim uppadeti uppannam samapajjati.
   [1377]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:  saddham  upanissaya  danam deti .pe. manam jappeti
ditthim ganhati silam ... sutam ... cagam ... pannam upanissaya danam
deti .pe. manam jappeti ditthim ganhati ragam ... Dosam moham manam
ditthim ... patthanam upanissaya danam deti .pe. samapattim uppadeti
Panam  hanati  .pe.  sangham  bhindati  .pe. saddha .pe. patthana
saddhaya  silassa  .pe.  patthanaya  upanissayapaccayena  paccayo
pathamassa  jhanassa  parikammam  pathamassa .pe. nevasannanasannayatanassa
parikammam  nevasannanasannayatanassa  pathamam  jhanam  dutiyassa  .pe.
Akincannayatanam    nevasannanasannayatanassa    upanissayapaccayena
paccayo  .pe.  pathamassa  maggassa  parikammam  pathamassa  .pe.
Catutthassa   maggassa   parikammam   catutthassa   pathamo   maggo
dutiyassa  dutiyo  maggo  tatiyassa  tatiyo maggo catutthassa maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  sekkha  maggam  upanissaya  anuppannam
kusalasamapattim  uppadenti  .pe.  maggo sekkhanam atthapatisambhidaya
.pe.    thanathanakosallassa    upanissayapaccayena   paccayo
panatipato  panatipatassa  .pe.  micchaditthiya upanissayapaccayena
paccayo  .pe.  micchaditthi  micchaditthiya  .pe.  byapadassa
matughatakammam  matughatakammassa  upanissayapaccayena  paccayo  .pe.
Niyatamicchaditthiya   upanissayapaccayena   paccayo   niyatamicchaditthi
niyatamicchaditthiya sanghabhedakakammassa upanissayapaccayena paccayo .pe.
   [1378]  Vipakadhammadhammo  vipakassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  saddham
upanissaya  attanam  atapeti  paritapeti  pariyitthimulakam  dukkham
paccanubhoti   .pe.  patthanam  upanissaya  attanam  atapeti
Paritapeti  .pe. saddha .pe. patthana kayikassa sukhassa kayikassa
dukkhassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena  paccayo  kusalakusalam
kammavipakassa  upanissayapaccayena  paccayo  maggo  phalasamapattiya
upanissayapaccayena paccayo.
   {1378.1}   Vipakadhammadhammo   nevavipakanavipakadhammadhammassa
upanissayapaccayena  paccayo  arammanupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:  araha  maggam  upanissaya  anuppannam  kiriyasamapattim
uppadeti  uppannam samapajjati sankhare aniccato dukkhato anattato
vipassati .pe. maggo arahato atthapatisambhidaya dhamma nirutti patibhana-
patisambhidaya thanathanakosallassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1379]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo . pakatupanissayo: araha utum ... Bhojanam ... Senasanam
upanissaya   anuppannam   kiriyasamapattim   uppadeti   uppannam
samapajjati   .  nevanipakanavipakadhammadhammo  vipakassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo . pakatupanissayo: utu ... Bhojanam ... Senasanam kayikassa
sukhassa   kayikassa   dukkhassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena
paccayo   .   nevavipakanavipakadhammadhammo   vipakadhammadhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
Pakatupanissayo  .  pakatupanissayo: utum upanissaya danam deti .pe.
Sangham  bhindati  bhojanam ... senasanam upanissaya danam deti .pe.
Sangham bhindati utu ... bhojanam ... senasanam saddhaya .pe. Patthanaya
upanissayapaccayena paccayo.
   [1380]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
purejatapaccayena  paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .
Arammanapurejatam:   araha   cakkhum  aniccato  .pe.  kayam
rupe  .pe.  photthabbe  vatthum  aniccato .pe. dibbena cakkhuna
rupam  .pe.  dibbaya sotadhatuya saddam .pe. vatthupurejatam: vatthu
nevavipakanavipakadhammadhammanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   {1380.1}  Nevavipakanavipakadhammadhammo  vipakassa  dhammassa
purejatapaccayena  paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .
Arammanapurejatam:  sekkha  va  puthujjana  va  cakkhum  aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam arabbha
rago  uppajjati  .pe.  domanassam  uppajjati kusalakusale niruddhe
vipako  tadarammanata uppajjati sotam .pe. vatthum aniccato .pe.
Tadarammanata  uppajjati  rupayatanam  cakkhuvinnanassa  purejatapaccayena
paccayo  .pe.  photthabbayatanam  kayavinnanassa  .  vatthupurejatam:
cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa  .pe.  kayayatanam  kayavinnanassa
vatthu vipakanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   {1380.2}   Nevavipakanavipakadhammadhammo   vipakadhammadhammassa
purejatapaccayena  paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .
Arammanapurejatam:  sekkha va puthujjana va cakkhum .pe. arabbha
rago  uppajjati  .pe.  dosamassam  uppajjati  sotam .pe. vatthum
aniccato  .pe.  dosamassam  .pe.  dibbena  cakkhuna rupam .pe.
Dibbaya  sotadhatuya saddam . vatthupurejatam: vatthu vipakadhammadhammanam
khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1381]   Vipako   dhammo   nevavipakanavipakadhammadhammassa
pacchajatapaccayena  paccayo pacchajata: vipaka khandha purejatassa
imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1382]    Vipakadhammadhammo   nevavipakanavipakadhammadhammassa
pacchajatapaccayena     paccayo     nevavipakanavipakadhammadhammo
nevavipakanavipakadhammadhammassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1383]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  asevanapaccayena
paccayo  purima  purima  vipakadhammadhamma khandha pacchimanam pacchimanam
vipakadhammadhammanam  khandhanam  anulomam  gotrabhussa  anulomam vodanassa
gotrabhu maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [1384]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
asevanapaccayena  paccayo  purima  purima  .pe. asevanapaccayena
paccayo.
   [1385]  Vipako  dhammo  vipakassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  vipaka  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  vipaka  cetana  .  vipako  dhammo
nevavipakanavipakadhammadhammassa  kammapaccayena  paccayo  vipaka cetana
cittasamutthananam   rupanam  kammapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
vipaka  cetana  katattarupanam . vipako dhammo vipakadhammadhammassa
ca  nevavipakanavipakadhammadhammassa  ca  dhammassa  kammapaccayena paccayo
vipaka  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam
patisandhikkhane  vipaka  cetana  sampayuttakanam  khandhanam katatta ca
rupanam.
   [1386]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  kammapaccayena
paccayo  vipakadhammadhamma  cetana  sampayuttakanam  khandhanam .
Vipakadhammadhammo vipakassa dhammassa kammapaccayena paccayo nanakhanika:
vipakadhammadhamma   cetana   vipakanam   khandhanam  kammapaccayena
paccayo  . vipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:  vipakadhammadhamma
cetana  cittasamutthananam  rupanam  .  nanakhanika: vipakadhammadhamma
cetana   katattarupanam   .  vipakadhammadhammo  vipakassa  ca
nevavipakanavipakadhammadhammassa   ca   nanakhanika:  vipakadhammadhamma
cetana vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   {1386.1}  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa ca nevavipaka-
navipakadhammadhammassa   ca   dhammassa   kammapaccayena   paccayo
vipakadhammadhamma  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1387]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
kammapaccayena paccayo nevavipakanavipakadhammadhamma cetana sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam.
   [1388]  Vipako  dhammo  vipakassa  dhammassa vipakapaccayena
paccayo vipako eko khandho tinnam khandhanam patisandhikkhane ... .
Vipako  dhammo  nevavipakanavipakadhammadhammassa  vipakapaccayena paccayo
vipaka  khandha  cittasamutthananam  rupanam  patisandhikkhane  vipaka
khandha   katattarupanam  .  vipako  dhammo  vipakassa  ca
nevavipakanavipakadhammadhammassa  ca  dhammassa  vipakapaccayena  paccayo
vipako  eko  khandho  tinnam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam
patisandhikkhane  vipako  eko  khandho  tinnam  khandhanam katatta ca
rupanam  vipakapaccayena paccayo . vipako dhammo vipakassa dhammassa
aharapaccayena  paccayo  vipaka  ahara  sampayuttakanam khandhanam
tini  .  patisandhipi  imesam  tinnannam  katabbam  . vipakadhammadhammo
vipakadhammadhammassa aharapaccayena paccayo tini.
   [1389]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
Aharapaccayena     paccayo     nevavipakanavipakadhammadhamma
ahara   sampayuttakanam   khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
aharapaccayena  paccayo  kabalimkaro  aharo  imassa  kayassa
aharapaccayena paccayo.
   [1390]  Vipako  dhammo  vipakassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo   tini  .  patisandhi  katabbam  .  vipakadhammadhammo
vipakadhammadhammassa indriyapaccayena paccayo tini.
   [1391]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
indriyapaccayena     paccayo     nevavipakanavipakadhammadhamma
indriya   sampayuttakanam   khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
rupajivitindriyam   katattarupanam   indriyapaccayena   paccayo  .
Nevavipakanavipakadhammadhammo  vipakassa dhammassa indriyapaccayena paccayo
cakkhundriyam cakkhuvinnanassa indriyapaccayena paccayo. Kayindriyam .pe.
   [1392]  Vipako  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca dhamma
vipakassa   dhammassa   indriyapaccayena   paccayo  cakkhundriyanca
cakkhuvinnananca   cakkhuvinnanasahagatanam   khandhanam   indriyapaccayena
paccayo  .pe.  kayindriyanca  kayavinnananca  kayavinnanasahagatanam
khandhanam indriyapaccayena paccayo.
   [1393]  Vipako  dhammo  vipakassa  dhammassa  jhanapaccayena
paccayo  tini  .  vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  jhanapaccayena
Paccayo tini . nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
jhanapaccayena      paccayo      nevavipakanavipakadhammadhamma
jhananga   sampayuttakanam   khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
jhanapaccayena paccayo.
   [1394]  Vipako  dhammo  vipakassa  dhammassa  maggapaccayena
paccayo  tini  .  vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  maggapaccayena
paccayo tini . nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
maggapaccayena      paccayo      nevavipakanavipakadhammadhamma
magganga   sampayuttakanam   khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
maggapaccayena paccayo.
   [1395]  Vipako  dhammo vipakassa dhammassa sampayuttapaccayena
paccayo  vipako  eko  khandho  tinnannam  dve  khandha  dvinnam
patisandhikkhane ....
   [1396]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  sampayuttapaccayena
paccayo  .  nevavipakanavipakadhammadhammo  nevavipakanavipakadhammadhammassa
sampayuttapaccayena   paccayo   .pe.   dve  khandha  dvinnam
khandhanam sampayuttapaccayena paccayo.
   [1397]   Vipako   dhammo   nevavipakanavipakadhammadhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: vipaka
khandha  cittasamutthananam  rupanam  patisandhikkhane  vipaka  khandha
Katattarupanam  .  pacchajata:  vipaka  khandha purejatassa imassa
kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [1398]    Vipakadhammadhammo   nevavipakanavipakadhammadhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:
vipakadhammadhamma  khandha  cittasamutthananam  rupanam  .  pacchajata:
vipakadhammadhamma  khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1399]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam .
Sahajata:  nevavipakanavipakadhammadhamma  khandha  cittasamutthananam .
Purejatam: vatthu nevavipakanavipakadhammadhammanam khandhanam vippayuttapaccayena
paccayo    .    pacchajata:    nevavipakanavipakadhammadhamma
khandha  purejatassa  imassa  kayassa  vippayuttapaccayena paccayo .
Nevavipakanavipakadhammadhammo   vipakassa  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo  sahajatam  purejatam  .  sahajatam:  patisandhikkhane  vatthu
vipakanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: cakkhayatanam
cakkhuvinnanassa   .pe.   kayayatanam   kayavinnanassa   vatthu
vipakanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo. Nevavipakanavipakadhammadhammo
vipakadhammadhammassa    vippayuttapaccayena   paccayo   purejatam:
vatthu vipakadhammadhammanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo.
   [1400]  Vipako  dhammo  vipakassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  vipako  eko  khandho  tinnannam  patisandhikkhane  vipako
eko khandho tinnannam . vipako dhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
atthipaccayena   paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:
vipaka  khandha  cittasamutthananam  rupanam  patisandhikkhane  vipaka
khandha  katattarupanam  .  pacchajata  vipaka khandha purejatassa
imassa  kayassa  atthipaccayena paccayo . vipako dhammo vipakassa
ca  nevavipakanavipakadhammadhammassa  ca  dhammassa  atthipaccayena paccayo
vipako  eko  khandho  tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam
patisandhikkhane ....
   [1401]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  atthipaccayena
paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam  atthipaccayena paccayo .
Vipakadhammadhammo    nevavipakanavipakadhammadhammassa    atthipaccayena
paccayo  sahajatam  pacchajatam  . sahajata: vipakadhammadhamma khandha
cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:
vipakadhammadhamma  khandha  purejatassa  imassa  kayassa atthipaccayena
paccayo. Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa
ca   dhammassa   atthipaccayena   paccayo   vipakadhammadhammo
eko khandho tinnam khandhanam cittasamutthanananca rupanam.
   [1402]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
Sahajatam  purejatam  pacchajatam  aharam  indriyam  .  sahajato:
neva  vipakanavipakadhammadhammo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam atthipaccayena paccayo dve khandha dvinnam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena  paccayo  ekam
mahabhutam ... mahabhuta cittasamutthananam rupanam katattarupanam upadarupanam
atthipaccayena  paccayo  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam.
   {1402.1} Purejatam: araha cakkhum aniccato .pe. Sotam .pe. Vatthu
aniccato .pe. dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam
sunati .pe. vatthu nevavipakanavipakadhammadhammanam khandhanam atthipaccayena
paccayo   .  pacchajata:  nevavipakanavipakadhammadhamma  khandha
purejatassa  imassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo . kabalimkaro
aharo  imassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo . rupajivitindriyam
katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   {1402.2}  Nevavipakanavipakadhammadhammo  vipakassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam purejatam . sahajatam: patisandhikkhane
vatthum vipakanam khandhanam atthipaccayena paccayo . purejatam: sekkha
va puthujjana va cakkhum aniccato .pe. Assadenti tam arabbha rago
uppajjati  .pe.  domanassam  uppajjati kusalakusale niruddhe vipako
tadarammanata ... sotam .pe. vatthum ... Vipako tadarammanata ...
Rupayatanam cakkhuvinnanassa .pe.
Photthabbayatanam   kayavinnanassa   cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa
kayayatanam  kayavinnanassa  vatthu  vipakanam  khandhanam  atthipaccayena
paccayo.
   {1402.3}   Nevavipakanavipakadhammadhammo   vipakadhammadhammassa
atthipaccayena  paccayo  purejatam: sekkha va puthujjana va cakkhum
aniccato  .pe. assadenti .pe. domanassam uppajjati sotam ...
Vatthum  aniccato  .pe. domanassam uppajjati dibbena cakkhuna .pe.
Vatthu vipakadhammadhammanam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [1403]  Vipako  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca dhamma
vipakassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam .
Sahajato:  cakkhuvinnanasahagato  eko  khandho  ca  cakkhayatananca
tinnannam  .pe.  kayavinnanasahagato  vipako  eko  khandho  ca
vatthu  ca  tinnannam khandhanam patisandhikkhane vipako eko khandho ca
vatthu  ca  tinnannam  .  vipako  ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca
dhamma   nevavipakanavipakadhammadhammassa   atthipaccayena   paccayo
sahajatam  pacchajatam  aharam indriyam . sahajata: vipaka khandha
ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam  patisandhikkhane  vipaka
khandha  ca  mahabhuta  .  katattarupanam  atthipaccayena paccayo .
Pacchajata:  vipaka  khandha  ca  kabalimkaro aharo ca imassa
kayassa  .  pacchajata:  vipaka  khandha  ca  rupajivitindriyanca
katattarupanam.
   [1404]  Vipakadhammadhammo  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca
dhamma   vipakadhammadhammassa   atthipaccayena   paccayo   sahajatam
purejatam  . sahajato: vipakadhammadhammo eko khandho ca vatthu ca
tinnannam  .  vipakadhammadhammo  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca
dhamma   nevavipakanavipakadhammadhammassa   atthipaccayena   paccayo
sahajatam  pacchajatam  aharam indriyam . sahajata: vipakadhammadhamma
khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam rupanam . pacchajata:
vipakadhammadhamma  khandha  ca  kabalimkaro  aharo  ca purejatassa
imassa kayassa atthipaccayena paccayo . pacchajata: vipakadhammadhamma
khandha  ca  rupajivitindriyanca  katattarupanam  .  vipako  dhammo
natthivigatam anantarasadisam avigatam atthisadisam.
   [1405]  Hetuya  satta  arammane  nava  adhipatiya  dasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  ekadasa annamanne
satta  nissaye  terasa  upanissaye nava purejate tini pacchajate
tini  asevane  dve  kamme  nava  vipake  tini  ahare
satta  indriye  nava  jhane  satta  magge  satta  sampayutte
tini  vippayutte  panca  atthiya  terasa  natthiya  satta  vigate
satta avigate terasa.
   [1406]  Hetupaccaya  adhipatiya  satta ... sahajate satta
annamanne  panca nissaye satta vipake tini indriye satta magge
Satta sampayutte tini vippayutte tini atthiya satta avigate satta.
      Yatha kusalattike panhavarassa anulomaganana
         ganita evam vittharetabba.
           Anulomam nitthitam.
   [1407]  Vipako  dhammo vipakassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo ... sahajatapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo.
Vipako   dhammo  vipakadhammadhammassa  arammanapaccayena  paccayo
...   upanissayapaccayena   paccayo   .   vipako   dhammo
nevavipakanavipakadhammadhammassa arammanapaccayena paccayo ... Sahajatapaccayena
paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo ... Pacchajatapaccayena paccayo.
Vipako  dhammo vipakassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa ca dhammassa
sahajatapaccayena paccayo.
   [1408]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  arammanapaccayena
paccayo ... sahajatapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo.
Vipakadhammadhammo  vipakassa  dhammassa  arammanapaccayena paccayo ...
Upanissayapaccayena paccayo ... kammapaccayena paccayo. Vipakadhammadhammo
nevavipakanavipakadhammadhammassa     arammanapaccayena     paccayo
...  sahajatapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo ...
Pacchajatapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo. Vipakadhammadhammo
vipakassa  ca  nevavipakanavipakadhammadhammassa  ca dhammassa kammapaccayena
Paccayo. Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa
ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo.
   [1409]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
arammanapaccayena   paccayo   ...   sahajatapaccayena  paccayo
... upanissayapaccayena paccayo ... purejatapaccayena paccayo ...
Pacchajatapaccayena  paccayo  ...  aharapaccayena  paccayo  ...
Indriyapaccayena paccayo . nevavipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  ...  sahajatapaccayena  paccayo  ...
Upanissayapaccayena  paccayo  ...  purejatapaccayena  paccayo .
Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa arammanapaccayena paccayo ...
Upanissayapaccayena paccayo ... Purejatapaccayena paccayo.
   [1410]  Vipako  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca dhamma
vipakassa dhammassa sahajatam purejatam. Vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo
ca     dhamma    nevavipakanavipakadhammadhammassa    sahajatam
pacchajatam aharam indriyam.
   [1411]  Vipakadhammadhammo  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca
dhamma  vipakadhammadhammassa  sahajatam  purejatam  .  vipakadhammadhammo
ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca dhamma nevavipakanavipakadhammadhammassa
sahajatam pacchajatam aharam indriyam.
   [1412]  Nahetuya  solasa  naarammane  solasa  naadhipatiya
Solasa   naanantare  solasa  nasamanantare  solasa  nasahajate
dvadasa  naannamanne  dvadasa  nanissaye  dvadasa  naupanissaye
solasa  napurejate  cuddasa  napacchajate  solasa  naasevane
solasa  nakamme  pannarasa  navipake  cuddasa  naahare  solasa
naindriye  solasa  najhane  solasa  namagge  solasa  nasampayutte
dvadasa  navippayutte  dasa  noatthiya  dasa  nonatthiya  solasa
novigate solasa noavigate dasa.
   [1413]  Nahetupaccayanaarammane  solasa  .  sankhittam .
...  Novigate  dasa  . yatha kusalattike paccaniyaganana vittharita
evam vittharetabbam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [1414] Hetupaccaya naarammane satta ... naadhipatiya satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  naannamanne tini naupanissaye
satta  napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane  satta
nakamme  satta  navipake cattari naahare satta naindriye satta
najhane  satta  namagge  satta  nasampayutte  tini navippayutte tini
nonatthiya satta novigate satta.
   [1415]  Hetusahajatanissayaatthiavigatanti  naarammane  satta .
Sankhittam  .  ...  novigate  satta  .  yatha  kusalattike
Anulomapaccaniyaganana  vittharita evam vittharetabbam . asammohantena
eso sajjhayamaggo.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [1416] Nahetupaccaya arammane nava ... Adhipatiya dasa anantare
satta  samanantare  satta  sahajate  ekadasa  annamanne  satta
nissaye  terasa  upanissaye  nava  purejate tini pacchajate tini
asevane  dve kamme nava vipake tini ahare satta indriye
nava  jhane  satta  magge  satta sampayutte tini vippayutte panca
atthiya terasa natthiya satta vigate satta avigate terasa.
   [1417]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  adhipatiya satta .
Sankhittam . ... avigate terasa. Yatha kusalattike paccaniyanulomaganana
vittharita evam vittharetabbam.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
           Vipakattikam tatiyam
              nitthitam.
            --------------
           Upadinnattikam 1-
            paticcavaro
   [1418]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  upadinnupadaniyam ekam khandham paticca
tayo  khandha  dve  khandhe  paticca  dve  khandha  patisandhikkhane
upadinnupadaniyam  ekam  khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam
dve  khandhe  paticca  dve khandha katatta ca rupam khandhe paticca
vatthu  vatthum  paticca  khandha  upadinnupadaniyam  ekam  mahabhutam
paticca  tayo  mahabhuta  dve  mahabhute  paticca  dve mahabhuta
mahabhute  paticca  katattarupam  upadarupam . upadinnupadaniyam dhammam
paticca   anupadinnupadaniyo   dhammo   uppajjati  hetupaccaya
upadinnupadaniye khandhe paticca cittasamutthanam rupam. Upadinnupadaniyam
dhammam  paticca  upadinnupadaniyo  ca  anupadinnupadaniyo  ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  upadinnupadaniyam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe paticca
dve khandha cittasamutthananca rupam.
   [1419]  Anupadinnupadaniyam  dhammam paticca anupadinnupadaniyo
@Footnote: 1 ito param khemacarittherena dhammatilokacariyena pathamavare sodhitam.
Dhammo  uppajjati  hetupaccaya  anupadinnupadaniyam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe paticca
dve  khandha  cittasamutthananca  rupam  anupadinnupadaniyam  ekam
mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  mahabhute  paticca  cittasamutthanam
rupam upadarupam.
   [1420] Anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca anupadinnaanupadaniyo
dhammo    uppajjati    hetupaccaya    anupadinnaanupadaniyam
ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha.
Anupadinnaanupadaniyam  dhammam  paticca  anupadinnupadaniyo  dhammo
uppajjati   hetupaccaya  anupadinnaanupadaniye  khandhe  paticca
cittasamutthanam   rupam  .  anupadinnaanupadaniyam  dhammam  paticca
anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya  anupadinnupadaniyam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca  dve  khandha
cittasamutthananca rupam.
   [1421]   Anupadinnaanupadaniyanca   anupadinnupadaniyanca
dhammam  paticca  anupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
anupadinnaanupadaniye   khandhe   ca   mahabhute  ca  paticca
cittasamutthanam rupam.
   [1422]  Upadinnupadaniyanca  anupadinnupadaniyanca  dhammam
Paticca   anupadinnupadaniyo   dhammo   uppajjati  hetupaccaya
upadinnupadaniye khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1423]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  upadinnupadaniyam  ekam  khandham
paticca ... patisandhikkhane ... . anupadinnupadaniyam dhammam paticca.
Anupadinnaanupadaniyam  dhammam  paticca  .  arammanapaccaya  tini
panha.
   [1424]  Anupadinnupadaniyam  dhammam paticca anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  anupadinnupadaniyam  ekam  khandham
paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam ekam mahabhutam paticca ...
Mahabhute paticca cittasamutthanam rupam upadarupam . Anupadinnaanupadaniyam
dhammam  paticca  tini  . anupadinnupadaniyanca anupadinnaanupadaniyanca
dhammam   paticca   anupadinnupadaniyo   dhammo   uppajjati
adhipatipaccaya  anupadinnaanupadaniye  khandhe ca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam rupam.
   [1425]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo uppajjati anantarapaccaya ... Samanantarapaccaya ... Sahajatapaccaya
upadinnupadaniyam   ekam  khandham  paticca  ...  patisandhikkhane
ekam  mahabhutam  paticca ... mahabhute paticca katattarupam upadarupam
asannasattanam ekam mahabhutam paticca ... mahabhute paticca katattarupam
Upadarupam   .  upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  tini  .
Anupadinnupadaniyam  dhammam paticca anupadinnupadaniyo dhammo uppajjati
sahajatapaccaya  anupadinnupadaniyam  ekam  khandham paticca tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  .pe.  ekam mahabhutam paticca ... mahabhute
paticca cittasamutthanam rupam upadarupam bahiram ... Aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ekam mahabhutam paticca ... . anupadinnupadaniyam dhammam
paticca  tini  .  anupadinnupadaniyanca  anupadinnaanupadaniyanca
dhammam   paticca   anupadinnupadaniyo   .  upadinnupadaniyanca
anupadinnupadaniyanca dhammam paticca anupadinnupadaniyo.
   [1426]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  annamannapaccaya  upadinnupadaniyam  ekam  khandham
paticca ... patisandhikkhane upadinnupadaniyam ekam khandham paticca tayo
khandha  vatthu  ca  khandhe  paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam
mahabhutam paticca ... dve mahabhute paticca dve mahabhuta asannasattanam
ekam mahabhutam ... . anupadinnupadaniyam dhammam paticca bahiram ...
Aharam ... Utusamutthanam .... Anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca.
   [1427] Upadinnupadaniyam dhammam paticca ... Nissayapaccaya. Nava
panha. ... Upanissayapaccaya.
   [1428]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo uppajjati purejatapaccaya. Tini panha.
   [1429]  Anupadinnupadaniyam  dhammam paticca anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  asevanapaccaya  anupadinnupadaniyam  ekam  khandham
paticca  .  anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca anupadinnaanupadaniyo
dhammo    uppajjati   asevanapaccaya   anupadinnaanupadaniyam
ekam khandham paticca.
   [1430]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo uppajjati kammapaccaya. Hetupaccayasadisa nava panha.
   [1431]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  vipakapaccaya  tini  .  anupadinnupadaniyam dhammam
paticca  anupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati  vipakapaccaya  ekam
mahabhutam  paticca  ...  mahabhuta  paticca  cittasamutthanam  rupam
upadarupam . anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca anupadinnaanupadaniyo
dhammo   uppajjati  vipakapaccaya  vipakam  anupadinnaanupadaniyam
ekam khandham paticca tayo khandha. Nava panha.
   [1432]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo   uppajjati   aharapaccaya   .pe.   indriyapaccaya
jhanapaccaya   maggapaccaya   sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya
atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya.
        Yatha kusalattikassa paticcavaro sajjhayamaggena
        vittharito evam vittharetabbam.
   [1433] Hetuya nava arammane tini adhipatiya panca anantare
tini  samanantare  tini  sahajate  nava  annamanne  tini  nissaye
nava  upanissaye  tini  purejate tini asevane dve kamme nava
vipake  nava  ahare nava indriye nava jhane nava magge nava
sampayutte  tini  vippayutte  nava  atthiya  nava  natthiya  tini
vigate tini avigate nava . hetupaccaya arammane tini ... Avigate
nava.
        Yatha kusalattike paticcaganana sajjhayamaggena
        ganita evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1434]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  upadinnupadaniyam  ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe  paticca  dve khandha
ahetukapatisandhikkhane  upadinnupadaniyam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha katatta ca rupam dve khandhe paticca dve khandha katatta ca
rupam  khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha  ekam mahabhutam
paticca  tayo  mahabhuta  mahabhute  paticca  katattarupam  upadarupam
asannasattanam ekam mahabhutam paticca ...  mahabhute paticca katattarupam
upadarupam.
   {1434.1}  Upadinnupadaniyam dhammam paticca anupadinnupadaniyo
dhammo   uppajjati  nahetupaccaya  ahetuke  upadinnupadaniye
Khandhe   paticca   cittasamutthanam   rupam  .  upadinnupadaniyam
dhammam  paticca  upadinnupadaniyo  ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
uppajjanti  nahetupaccaya  ahetukam  upadinnupadaniyam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe paticca
dve khandha cittasamutthananca rupam.
   [1435]  Anupadinnupadaniyam  dhammam paticca anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  anupadinnupadaniyam  ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe
paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam  anupadinnupadaniyam
ekam  mahabhutam  mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  upadarupam
bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ekam mahabhutam paticca
mahabhute  paticca  upadarupam  vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe
paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1436]  Upadinnupadaniyanca  anupadinnupadaniyanca  dhammam
paticca  anupadinnupadaniyo  dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetuke
upadinnupadaniye khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1437]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo    uppajjati    naarammanapaccaya    patisandhikkhane
upadinnupadaniye  khandhe  paticca  katattarupam  khandhe paticca vatthu
ekam mahabhutam paticca asannasattanam ekam mahabhutam paticca.
   {1437.1}  Upadinnupadaniyam dhammam paticca anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya upadinnupadaniye khandhe paticca
cittasamutthanam   rupam   .   anupadinnupadaniyam  dhammam  paticca
anupadinnupadaniyo    dhammo   uppajjati   naarammanapaccaya
anupadinnupadaniye  khandhe  paticca cittasamutthanam rupam ekam mahabhutam
paticca bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ekam mahabhutam paticca.
   {1437.2} Anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca anupadinnupadaniyo
dhammo uppajjati naarammanapaccaya anupadinnaanupadaniye khandhe paticca
cittasamutthanam  rupam  anupadinnupadaniyanca  anupadinnaanupadaniyanca
dhammam  paticca  anupadinnupadaniyo dhammo uppajjati naarammanapaccaya
anupadinnaanupadaniye  khandhe  ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam   .   upadinnupadaniyanca   anupadinnupadaniyanca   dhammam
paticca  anupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya
upadinnupadaniye khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1438]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  .  patisandhi  paripunnam  .  tini
panha  .  anupadinnupadaniyam  dhammam  paticca . eka panha .
Anupadinnaanupadaniyam  dhammam  paticca  anupadinnaanupadaniyo  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccaya  anupadinnaanupadaniye  khandhe  paticca
anupadinnaanupadaniya    adhipati    .   upadinnupadaniyanca
Anupadinnupadaniyanca  dhammam  paticca  anupadinnupadaniyo  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccaya  upadinnupadaniye khandhe ca mahabhute ca
paticca cittasamutthanam rupam.
   [1439]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  naanantarapaccaya  .pe.  ...  nasamanantarapaccaya
naannamannapaccaya naupanissayapaccaya napurejatapaccaya napacchajatapaccaya
naasevanapaccaya   .   anupadinnaanupadaniyam   dhammam   paticca
anupadinnaanupadaniyo  dhammo  uppajjati  naasevanapaccaya  vipakam
anupadinnaanupadaniyam ekam khandham paticca tayo khandha. Sankhittam.
   [1440]  Anupadinnupadaniyam  dhammam paticca anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  anupadinnupadaniye  khandhe paticca
anupadinnupadaniya cetana bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam
ekam mahabhutam paticca.
   [1441] Anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca anupadinnaanupadaniyo
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  kusale  anupadinnaanupadaniye
khandhe paticca anupadinnaanupadaniya cetana.
   [1442]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  navipakapaccaya  asannasattanam  ekam  mahabhutam
paticca  mahabhute  paticca katattarupam upadarupam . upadinnupadaniyam
dhammam  paticca anupadinnupadaniyo dhammo uppajjati navipakapaccaya .
Eka panha . anupadinnupadaniyam dhammam paticca anupadinnaanupadaniyo
dhammo   uppajjati  navipakapaccaya  kusalam  anupadinnaanupadaniyam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  .  tini  panha .
Anupadinnupadaniyanca   anupadinnaanupadaniyanca   dhammam   paticca
anupadinnupadaniyo   dhammo  uppajjati  navipakapaccaya  kusale
anupadinnaanupadaniye khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1443]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  naaharapaccaya  asannasattanam  ekam  mahabhutam
paticca  .  anupadinnupadaniyam  dhammam  paticca  anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  naaharapaccaya  bahiram  ... utusamutthanam ekam
mahabhutam paticca. Sankhittam.
   [1444]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  naindriyapaccaya  asannasattanam  mahabhute  paticca
rupajivitindriyam.
   [1445]  Anupadinnupadaniyam  dhammam paticca anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati naindriyapaccaya bahiram ... aharasamutthanam ...
Utusamutthanam ekam mahabhutam paticca.
   [1446]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  najhanapaccaya  pancavinnanasahagatam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  .  sankhittam . asannasattanam ekam mahabhutam
Paticca  .  anupadinnupadaniyam  dhammam  paticca  anupadinnupadaniyo
dhammo uppajjati najhanapaccaya bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam
ekam mahabhutam paticca.
   [1447]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  namaggapaccaya  ahetukam  upadinnupadaniyam  ekam
khandham paticca tayo khandha. Panca panha.
   [1448]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo uppajjati nasampayuttapaccaya. Naarammanapaccayasadisam.
   [1449]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  navippayuttapaccaya  aruppe  upadinnupadaniyam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  asannasattanam  ekam  mahabhutam
paticca  .  anupadinnupadaniyam  dhammam  paticca  anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  navippayuttapaccaya  aruppe  anupadinnupadaniyam
ekam  khandham paticca tayo khandha bahiram ... aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ekam  mahabhutam  paticca  .  anupadinnaanupadaniyam
dhammam paticca anupadinnaanupadaniyo dhammo uppajjati navippayuttapaccaya
aruppe   anupadinnaanupadaniyam   ekam   khandham   paticca
tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha.
   [1450]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  nonatthipaccaya  ...  novigatapaccaya  .  yatha
Kusalattike paccaniyavaro vittharito evam vittharetabbo.
   [1451]  Nahetuya  panca  naarammane  cha  naadhipatiya  cha
naanantare  cha  nasamanantare  cha  naannamanne  cha  naupanissaye cha
napurejate  satta napacchajate nava naasevane nava nakamme dve
navipake  cha  naahare  dve  naindriye  dve  najhane dve
namagge  panca  nasampayutte  cha  navippayutte  tini  nonatthiya cha
novigate  cha  . nahetupaccaya naarammane cattari . sankhittam .
... Novigate cattari. Yatha kusalattike ganana evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1452] Hetupaccaya naarammane cha. Sankhittam. ... Novigate
cha. Yatha kusalattike anulomapaccaniyaganana evam ganetabba.
           Anulomapaccaniyam.
   [1453] Nahetupaccaya arammane dve. Sankhittam. ... Avigate
panca. Yatha kusalattike paccaniyanulomaganana evam ganetabba.
           Paccaniyanulomam.
            Paticcavaro.
            Sahajatavaro
   [1454]  Upadinnupadaniyam  dhammam sahajato upadinnupadaniyo
dhammo uppajjati hetupaccaya. Paticcavaropi sahajatavaropi sadiso.
           Sahajatavaro.
            Paccayavaro
   [1455]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  upadinnupadaniyam  ekam  khandham
paccaya  tayo  khandha  patisandhikkhane  khandhe  paccaya vatthu vatthum
paccaya  khandha  ekam  mahabhutam  paccaya tayo mahabhuta mahabhute
paccaya  katattarupam  upadarupam  vatthum  paccaya  upadinnupadaniya
khandha.
   {1455.1} Upadinnupadaniyam dhammam paccaya anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  upadinnupadaniye  khandhe  paccaya
cittasamutthanam rupam vatthum paccaya anupadinnupadaniya khandha.
   {1455.2}  Upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya  anupadinna-
anupadaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  vatthum  paccaya
anupadinnaanupadaniya   khandha   .   upadinnupadaniyam  dhammam
paccaya  upadinnupadaniyo  ca  anupadinnupadaniyo  ca  dhamma
uppajjanti  hetupaccaya  upadinnupadaniyam  ekam  khandham  paccaya
tayo khandha cittasamutthananca rupam.
   {1455.3} Anupadinnupadaniyam dhammam paccaya anupadinnupadaniyo
dhammo uppajjati hetupaccaya . eka panha. Anupadinnaanupadaniyam
dhammam paccaya anupadinnaanupadaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya .
Tini panha.
   {1455.4}   Upadinnupadaniyanca   anupadinnaanupadaniyanca
dhammam   paccaya   anupadinnaanupadaniyo   dhammo   uppajjati
hetupaccaya    anupadinnaanupadaniyam     ekam    khandhanca
Vatthunca  paccaya  tayo  khandha  dve khandhe ca vatthunca paccaya
dve khandha.
   {1455.5}   Anupadinnupadaniyanca   anupadinnaanupadaniyanca
dhammam  paccaya  anupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
anupadinnaanupadaniye  khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam
rupam    .    upadinnupadaniyanca    anupadinnupadaniyanca
dhammam  paccaya  anupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
upadinnupadaniye  khandhe  ca  mahabhute  ca paccaya cittasamutthanam
rupam  anupadinnupadaniyam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo
khandha dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha.
   [1456]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  upadinnupadaniyam  ekam  khandham
paccaya tayo khandha dve khandhe paccaya dve khandha patisandhikkhane
upadinnupadaniyam ekam khandham paccaya tayo khandha dve khandhe paccaya
dve  khandha  vatthum paccaya khandha cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam
.pe.   kayayatanam   paccaya   kayavinnanam  vatthum  paccaya
upadinnupadaniya khandha.
   {1456.1} Upadinnupadaniyam dhammam paccaya anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya vatthum paccaya anupadinnupadaniya
khandha.
   {1456.2} Upadinnupadaniyam dhammam paccaya anupadinnaanupadaniyo
dhammo uppajjati arammanapaccaya vatthum paccaya anupadinnaanupadaniya
Khandha.
   {1456.3} Anupadinnupadaniyam dhammam paccaya anupadinnupadaniyo
dhammo   uppajjati   arammanapaccaya  anupadinnupadaniyam  ekam
khandham paccaya tayo khandha dve khandhe paccaya dve khandha.
   {1456.4}  Anupadinnaanupadaniyam  dhammam  paccaya anupadinna-
anupadaniyo  dhammo uppajjati arammanapaccaya anupadinnaanupadaniyam
ekam khandham paccaya tayo khandha dve khandhe paccaya dve khandha.
   [1457]  Upadinnupadaniyanca  anupadinnaanupadaniyanca  dhammam
paccaya  anupadinnaanupadaniyo  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya
anupadinnaanupadaniyam  ekam  khandhanca  vatthunca paccaya tayo khandha
dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha . Upadinnupadaniyanca
anupadinnupadaniyanca   dhammam   paccaya   anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  anupadinnupadaniyam ekam khandhanca
vatthunca  paccaya  tayo  khandha  dve khandhe ca vatthunca paccaya
dve khandha.
   [1458]  Upadinnupadaniyam  dhammam paccaya anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  vatthum  paccaya anupadinnupadaniya
khandha  .  upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya anupadinnaanupadaniyo
dhammo    uppajjati    adhipatipaccaya    vatthum    paccaya
anupadinnaanupadaniya  khandha  .  anupadinnupadaniyam dhammam paccaya
anupadinnupadaniyo dhammo uppajjati adhipatipaccaya . eka panha.
Anupadinnaanupadaniyam  dhammam  paccaya  .  tisso  panha .
Upadinnupadaniyanca   anupadinnaanupadaniyanca   dhammam   paccaya
...  adhipatipaccaya  . anupadinnupadaniyanca anupadinnaanupadaniyanca
dhammam  paccaya  ...  adhipatipaccaya  .  upadinnupadaniyanca
anupadinnupadaniyanca  dhammam  paccaya  anupadinnupadaniyo  dhammo
uppajjati  adhipatipaccaya  anupadinnupadaniyam  ekam  khandhanca vatthunca
paccaya tayo khandha dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha.
   [1459]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya upadinnupadaniyo
dhammo   uppajjati   anantarapaccaya   .   catuvisati  paccaya
vittharetabba. ... Avigatapaccaya.
   [1460]  Hetuya  ekadasa  arammane satta adhipatiya nava
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  ekadasa annamanne
satta nissaye ekadasa upanissaye satta purejate satta asevane
cha  kamme ekadasa vipake ekadasa ahare ekadasa indriye
ekadasa  jhane  ekadasa  magge  ekadasa  sampayutte  satta
vippayutte  ekadasa  atthiya ekadasa natthiya satta vigate satta
avigate ekadasa.
   [1461] Hetupaccaya arammane satta. Sankhittam. ... Avigate
ekadasa. Yatha kusalattike ganana evam ganetabba.
            Anulomam.
   [1462]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  upadinnupadaniyam  ekam
khandham paccaya ... ahetukapatisandhikkhane ... Asannasattanam ekam mahabhutam
... cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam paccaya kayavinnanam
vatthum paccaya ahetuka upadinnupadaniya khandha.
   {1462.1} Upadinnupadaniyam dhammam paccaya anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetuke upadinnupadaniye khandhe
paccaya cittasamutthanam rupam vatthum paccaya ahetuka anupadinnupadaniya
khandha vatthum paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   {1462.2} Upadinnupadaniyam dhammam paccaya upadinnupadaniyo ca
anupadinnupadaniyo  ca  dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya  ahetukam
upa  dinnupadaniyam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca
rupam.
   {1462.3} Anupadinnupadaniyam dhammam paccaya anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  anupadinnupadaniyam  ekam
khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam .pe. bahiram ...
Aharasamutthanam  ...  utusamutthanam ... ekam mahabhutam .pe. rupam
vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccaya  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato moho.
   {1462.4}    Upadinnupadaniyanca   anupadinnupadaniyanca
dhammam  paccaya  anupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati nahetupaccaya
ahetuke upadinnupadaniye khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam
Rupam   ahetukam   anupadinnupadaniyam  ekam  khandhanca  vatthunca
paccaya  tayo  khandha  dve  khandhe  ca  vatthunca paccaya dve
khandha  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe ca vatthunca paccaya
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1463]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya upadinnupadaniyo
dhammo uppajjati naarammanapaccaya . sankhittam . ... Naadhipatipaccaya
upadinnupadaniyam ekam khandham paccaya.
   {1463.1} Upadinnupadaniyam dhammam paccaya anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  upadinnupadaniye khandhe paccaya
cittasamutthanam rupam vatthum paccaya anupadinnupadaniya khandha.
   {1463.2} Upadinnupadaniyam dhammam paccaya anupadinnaanupadaniyo
dhammo  uppajjati naadhipatipaccaya vatthum paccaya anupadinnaanupadaniya
adhipati.
   {1463.3}  Anupadinnupadaniyam  paccaya  anupadinnupadaniyo
ca  anupadinnupadaniyo  ca  dhamma  uppajjanti  naadhipatipaccaya
upadinnupadaniyam  ekam  khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca
rupam  .pe.  anupadinnupadaniyam dhammam paccaya . eka panha .
Anupadinnaanupadaniyam  dhammam  paccaya  anupadinnaanupadaniyo  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccaya  anupadinnaanupadaniye  khandhe  paccaya
anupadinnaanupadaniya adhipati.
   [1464]  Upadinnupadaniyanca  anupadinnaanupadaniyanca  dhammam
Paccaya  anupadinnaanupadaniyo  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya
anupadinnaanupadaniye  khandhe  ca  vatthunca  paccaya  anupadinna-
anupadaniya  adhipati  .  upadinnupadaniyanca anupadinnupadaniyanca
dhammam  paccaya  anupadinnupadaniyo  dhammo uppajjati naadhipatipaccaya
upadinnupadaniye khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam
anupadinnupadaniyam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo khandha
dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha.
   [1465]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya upadinnupadaniyo
dhammo   uppajjati   naanantarapaccaya   ...  nasamanantarapaccaya
naannamannapaccaya     naupanissayapaccaya     napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya naasevanapaccaya.
   [1466]  Upadinnupadaniyam  dhammam paccaya anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  vatthum  paccaya anupadinnupadaniya
cetana  .  upadinnupadaniyam  dhammam paccaya anupadinnaanupadaniyo
dhammo   uppajjati   nakammapaccaya   vatthum   paccaya  kusala
anupadinnaanupadaniya    cetana    .   anupadinnupadaniyam
dhammam   paccaya   anupadinnupadaniyo   dhammo   uppajjati
nakammapaccaya    anupadinnupadaniye    khandhe    paccaya
anupadinnupadaniya  cetana  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam  ekam  mahabhutam  paccaya  .  anupadinnaanupadaniyam
Dhammam  paccaya  anupadinnaanupadaniyo dhammo uppajjati nakammapaccaya
kusale  anupadinnaanupadaniye  khandhe paccaya anupadinnaanupadaniya
cetana  .  upadinnupadaniyanca  anupadinnaanupadaniyanca  dhammam
paccaya  anupadinnaanupadaniyo  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya
kusale  anupadinnaanupadaniye  khandhe  ca  vatthunca  paccaya
anupadinnaanupadaniya  kusala  cetana  .  upadinnupadaniyanca
anupadinnupadaniyanca  dhammam  paccaya  anupadinnupadaniyo  dhammo
uppajjati  nakammapaccaya  anupadinnupadaniye  khandhe  ca  vatthunca
paccaya anupadinnupadaniya cetana.
   [1467]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  navipakapaccaya  asannasattanam  ekam  mahabhutam
paccaya  .  upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya  anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  navipakapaccaya  vatthum paccaya anupadinnupadaniya
khandha  .  upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya anupadinnaanupadaniyo
dhammo   uppajjati   navipakapaccaya   vatthum  paccaya  kusala
anupadinnaanupadaniya    khandha    .    anapadinnupadaniyam
paccaya  ... eka panha . anupadinnaanupadaniyam dhammam paccaya
tini   .   upadinnupadaniyanca  anupadinnaanupadaniyanca  dhammam
paccaya  anupadinnaanupadaniyo  dhammo  uppajjati navipakapaccaya .
Sankhittam  .  anupadinnupadaniyanca  anupadinnaanupadaniyanca  dhammam
Paccaya  anupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati  navipakapaccaya .
Sankhittam   .  upadinnupadaniyanca  anupadinnupadaniyanca  dhammam
paccaya  anupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati  navipakapaccaya
anupadinnupadaniyam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo khandha
dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha.
   [1468]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati naaharapaccaya ... naindriyapaccaya najhanapaccaya
namaggapaccaya  nasampayuttapaccaya  navippayuttapaccaya  nonatthipaccaya
novigatapaccaya.
   [1469]  Nahetuya  panca  naarammane  cha naadhipatiya attha
naanantare  cha  nasamanantare  cha  naannamanne  cha  naupanissaye cha
napurejate  satta  napacchajate  ekadasa  naasevane  ekadasa
nakamme  cha  navipake  dasa  naahare  dve  naindriye  dve
najhane  dve  namagge  panca  nasampayutte  cha  navippayutte tini
nonatthiya cha novigate cha. Vittharena ganetabbam.
     Hetupaccaya naarammane cha. Sankhittam.
     ... Novigate cha. Vittharena ganetabbam.
        Nahetupaccaya arammane cattari.
        Sankhittam. ... Avigate panca.
           Paccayavaro.
            Nissayavaro
   [1470]  Upadinnupadaniyam  dhammam  nissaya upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya upadinnupadaniyam ekam khandham nissaya
tayo  khandha  tayo  khandhe  nissaya . sankhittam . paccayavaropi
nissayavaropi sadiso.
           Nissayavaro.
            Samsatthavaro
   [1471]  Upadinnupadaniyam  dhammam  samsattho upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya upadinnupadaniyam ekam khandham samsattha
tayo  khandha  tayo  khandhe  samsattho  eko khandho dve khandhe
samsattha  dve  khandha  patisandhikkhane  upadinnupadaniyam ekam khandham
samsattha  tayo  khandha  dve  khandhe  samsattha  dve  khandha .
Anupadinnupadaniyam dhammam samsattho anupadinnupadaniyo dhammo uppajjati
hetupaccaya  anupadinnupadaniyam  ekam  khandham  samsattha tayo khandha
dve  khandhe  samsattha  dve khandha . anupadinnaanupadaniyam dhammam
samsattho  anupadinnaanupadaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
anupadinnaanupadaniyam  ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe
samsattha dve khandha.
   [1472] Hetuya tini . sankhittam . adhipatiya dve asevane
dve vipake dve. Sankhittam. Avigate tini.
      Yatha kusalattike ganana evam ganetabba.
            Anulomam.
   [1473]  Upadinnupadaniyam  dhammam  samsattho upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  upadinnupadaniyam  ekam
khandham  samsattha  tayo  khandha  dve  khandhe samsattha dve khandha
ahetukapatisandhikkhane  ...  .  anupadinnupadaniyam  dhammam  samsattho
anupadinnupadaniyo   dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam
anupadinnupadaniyam  ekam  khandham  samsattha tayo khandha dve khandhe
samsattha  dve  khandha  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe
samsattho vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. Sankhittam.
        Nahetuya dve naadhipatiya tini
        navippayutte tini. Sankhittam.
            Paccaniyam.
   [1474] Hetupaccaya naadhipatiya tini ... navippayutte tini.
Nahetupaccaya arammane dve. Sankhittam. ... Avigate dve.
           Samsatthavaro.
           Sampayuttavaro
   [1475]  Upadinnupadaniyam dhammam sampayutto upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  .  hetuya  tini  . sankhittam .
... Avigate tini. Samsatthavaropi sampayuttavaropi sadiso.
           Sampayuttavaro.
            Panhavaro
   [1476]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo   upadinnupadaniya   hetu
sampayuttakanam   khandhanam   hetupaccayena  paccayo  patisandhikkhane
upadinnupadaniya  hetu  sampayuttakanam  khandhanam katatta ca rupanam
hetupaccayena paccayo.
   [1477]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa hetupaccayena paccayo upadinnupadaniya hetu cittasamutthananam
rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1478]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa   hetupaccayena   paccayo
upadinnupadaniya  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1479]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo   anupadinnupadaniya  hetu
sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1480]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa   hetupaccayena  paccayo  anupadinnaanupadaniya  hetu
Sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [1481]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   hetupaccayena  paccayo  anupadinnaanupadaniya  hetu
cittasamutthananam rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1482]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo
anupadinnaanupadaniya  hetu sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1483] Upadinnupadaniyo dhammo upadinnupadaniyassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo sekkha va puthujjana va cakkhum aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam arabbha
rago  uppajjati  domanassam  uppajjati kusalakusale niruddhe vipako
tadarammanata uppajjati sotam ... Ghanam jivham kayam ... Upadinnupadaniye
rupe  ...  gandhe rase photthabbe vatthum ... upadinnupadaniye
khandhe  aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti
tam  arabbha  rago  uppajjati  domanassam  uppajjati  kusalakusale
niruddhe  vipako  tadarammanata uppajjati upadinnupadaniyam rupayatanam
cakkhuvinnanassa  upadinnupadaniyam  gandhayatanam  ...  rasayatanam ...
Photthabbayatanam kayavinnanassa arammanapaccayena paccayo.
   [1484]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
Dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  cakkhum  aniccato  dukkhato
anattato  vipassati  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  rago
uppajjati  domanassam  uppajjati  sotam ... ghanam jivham kayam ...
Upadinnupadaniye  rupe  ... gandhe rase photthabbe vatthum ...
Upadinnupadaniye khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati assadeti
abhinandati  tam  arabbha rago uppajjati domanassam uppajjati dibbena
cakkhuna   upadinnupadaniyam   rupam   passati   cetopariyananena
upadinnupadaniyacittasamangissa   cittam  janati  upadinnupadaniya
khandha  iddhividhananassa  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1485]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  danam  datva silam samadiyitva
uposathakammam  katva  tam  paccavekkhati  pubbe sucinnani paccavekkhati
jhana  vutthahitva  jhanam  paccavekkhati ariya gotrabhum paccavekkhanti
vodanam  paccavekkhanti  ariya  pahine  kilese  paccavekkhanti
vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudacinne kilese jananti
anupadinnupadaniye rupe ... sadde gandhe rase photthabbe ...
Anupadinnupadaniye  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato vipassanti
assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago  uppajjati  domanassam
uppajjati  dibbena  cakkhuna anupadinnupadaniyam rupam passanti dibbaya
Sotadhatuya saddam sunanti cetopariyananena anupadinnupadaniyacittasamangissa
cittam    jananti    akasanancayatanam    vinnanancayatanassa
arammanapaccayena  paccayo  akincannayatanam  nevasannanasannayatanassa
arammanapaccayena    paccayo    anupadinnupadaniya   khandha
iddhividhananassa    cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa      anagatamsananassa      avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   [1486]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  sekkha  va  puthujjana  va
anupadinnupadaniye rupe ... sadde gandhe rase photthabbe ...
Anupadinnupadaniye  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato vipassanti
assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago  uppajjati  domanassam
uppajjati  kusalakusale  niruddhe  vipako  tadarammanata  uppajjati
akasanancayatanakusalam   vinnanancayatanavipakassa   arammanapaccayena
paccayo    akincannayatanakusalam    nevasannanasannayatanavipakassa
arammanapaccayena    paccayo   anupadinnupadaniyam   rupayatanam
cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa
arammanapaccayena paccayo.
   [1487]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  nibbanam  maggassa  phalassa
Arammanapaccayena paccayo.
   [1488]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ariya  magga  vutthahitva
maggam  paccavekkhanti  phalam  paccavekkhanti  nibbanam  paccavekkhanti
nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  avajjanaya  arammanapaccayena
paccayo  ariya  cetopariyananena  anupadinnaanupadaniyacittasamangissa
cittam     jananti     anupadinnaanupadaniya     khandha
cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa    anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1489]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati:  cakkhum  garum
katva  assadeti  abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi
uppajjati sotam ... ghanam jivham kayam ... Upadinnupadaniye rupe ...
Gandhe rase photthabbe vatthum ... Upadinnupadaniye khandhe garum katva
assadeti  abhinandati  tam  garum  katva  rago  uppajjati  ditthi
uppajjati  .  anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  danam  datva  silam samadiyitva uposathakammam katva
tam garum katva paccavekkhati pubbe sucinnani garum katva paccavekkhati
jhana  vutthahitva  jhanam  garum katva paccavekkhati sekkha gotrabhum
Garum  katva  paccavekkhanti  vodanam  garum  katva  paccavekkhanti
anupadinnupadaniye rupe ... sadde gandhe rase photthabbe ...
Anupadinnupadaniye khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva
rago uppajjati ditthi uppajjati. Sahajatadhipati: anupadinnupadaniyadhipati
sampayuttakanam    khandhanam    cittasamutthanananca    rupanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1490]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa     adhipatipaccayena    paccayo    arammanadhipati
sahajatadhipati . arammanadhipati: nibbanam maggassa phalassa adhipatipaccayena
paccayo    .    sahajatadhipati:   anupadinnaanupadaniyadhipati
sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1491]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  ariya  magga  vutthahitva  maggam  garum  katva
paccavekkhanti  phalam  garum  katva  paccavekkhanti nibbanam garum katva
paccavekkhanti  nibbanam  gotrabhussa vodanassa adhipatipaccayena paccayo
sahajatadhipati:  anupadinnaanupadaniyadhipati  cittasamutthananam  rupanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1492]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena
Paccayo  sahajatadhipati:  anupadinnaanupadaniyadhipati  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1493]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima purima upadinnupadaniya
khandha   pacchimanam   pacchimanam   upadinnupadaniyanam   khandhanam
anantarapaccayena    paccayo   pancavinnanam   vipakamanodhatuya
anantarapaccayena  paccayo  vipakamanodhatu  vipakamanovinnanadhatuya
anantarapaccayena paccayo.
   [1494]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   anantarapaccayena   paccayo   bhavangam   avajjanaya
vipakamanovinnanadhatukiriya manovinnanadhatuya anantarapaccayena paccayo.
   [1495]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo purima purima anupadinnupadaniya
khandha   pacchimanam   pacchimanam   anupadinnupadaniyanam  khandhanam
anantarapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa  anulomam  vodanassa
avajjana anupadinnupadaniyanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1496]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa   anantarapaccayena   paccayo   avajjana   pancannam
vinnananam  anantarapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniya  khandha
vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [1497]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  gotrabhu  maggassa  vodanam
maggassa   anulomam   phalasamapattiya   nirodha   vutthahantassa
nevasannanasannayatanam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [1498]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima anupadinnaanupadaniya
khandha    pacchimanam    pacchimanam    anupadinnaanupadaniyanam
khandhanam    anantarapaccayena    paccayo   maggo   phalassa
phalam phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [1499]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  phalam  vutthanassa anantarapaccayena
paccayo   .   upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa samanantarapaccayena paccayo. Anantarapaccayasadisam.
   [1500]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyo eko khandho
tinnannam  khandhanam  sahajatapaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam
khandhanam  patisandhikkhane  upadinnupadaniyo  eko  khandho  tinnannam
khandhanam  katatta  ca  rupanam sahajatapaccayena paccayo dve khandha
dvinnam  khandhanam  katatta  ca rupanam khandha vatthussa vatthu khandhanam
ekam  mahabhutam  tinnannam  mahabhutanam  tayo  mahabhuta  ekassa
Mahabhutassa  dve mahabhuta dvinnam mahabhutanam mahabhuta katattarupanam
upadarupanam    sahajatapaccayena    paccayo    asannasattanam
ekam mahabhutam. Sankhittam.
   [1501]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   sahajatapaccayena  paccayo  upadinnupadaniya  khandha
cittasamutthananam rupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [1502]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo
upadinnupadaniyo  eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  sahajatapaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [1503]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   sajatapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyo  eko
khandho  tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam sahajatapaccayena
paccayo   dve  khandha  dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam  sahajatapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyam  ekam mahabhutam
mahabhuta  cittasamutthananam rupanam bahiram ... aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ekam  mahabhutam  mahabhuta upadarupanam sahajatapaccayena
paccayo.
   [1504]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
Dhammassa   sahajatapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniyo
eko  khandho  tinnannam  khandhanam  dve  khandha  dvinnam  khandhanam
sahajatapaccayena paccayo.
   [1505]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  anupadinnaanupadaniya  khandha
cittasamutthananam rupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [1506]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo
anupadinnaanupadaniyo eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam   sahajatapaccayena   paccayo   dve   khandha  dvinnam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [1507]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma  anupadinnupadaniyassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo
anupadinnaanupadaniya  khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam
rupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [1508]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
anupadinnupadaniyassa    dhammassa   sahajatapaccayena   paccayo
upadinnupadaniya  khandha  ca  mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam
sahajatapaccayena paccayo.
   [1509]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
Dhammassa  annamannapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyo  eko
khandho  tinnannam  khandhanam  annamannapaccayena  paccayo  dve khandha
dvinnam  khandhanam  patisandhikkhane  upadinnupadaniyo  eko  khandho
tinnannam  khandhanam  vatthussa  ca  khandha  vatthussa  vatthu  khandhanam
ekam  mahabhutam tinnannam mahabhutanam dve mahabhuta dvinnam mahabhutanam
asannasattanam ekam mahabhutam.
   [1510]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  annamannapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyo  eko
khandho tinnannam khandhanam dve khandha dvinnam khandhanam annamannapaccayena
paccayo  ekam  mahabhutam  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam ekam mahabhutam.
   [1511]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa   annamannapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniyo
eko khandho tinnannam khandhanam dve khandha dvinnam khandhanam.
   [1512]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyo  eko khandho
tinnannam  khandhanam  nissayapaccayena  paccayo  .  sankhittam .
Patisandhikkhane   ekam  mahabhutam  asannasattanam  ekam  mahabhutam
cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa   kayayatanam  kayavinnanassa  vatthu
upadinnupadaniyanam khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [1513]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   nissayapaccayena   paccayo  upadinnupadaniya  khandha
cittasamutthananam   rupanam   nissayapaccayena   paccayo   vatthu
anupadinnupadaniyanam khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [1514]  Upadinnupadanayo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  vatthu  anupadinnaanupadaniyanam
khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [1515]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa   nissayapaccayena  paccayo
upadinnupadaniyo  eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  nissayapaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam nissayapaccayena paccayo.
   [1516]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa eka panha. Anupadinnaanupadaniyo dhammo tini.
   [1517] Upadinnupadaniyo ca anupadinnaanupadaniyo ca dhamma
anupadinnaanupadaniyassa   dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  .
Anupadinnaanupadaniyo  eko  khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam
nissayapaccayena  paccayo  dve  khandha ca vatthu ca dvinnam khandhanam
nissayapaccayena paccayo.
   [1518]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
Dhamma  anupadinnupadaniyassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo
anupadinnaanupadaniya khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam
nissayapaccayena paccayo.
   [1519]  Upadinnupadaniyo  ca  anupadinnupadaniyo  ca
dhamma  anupadinnupadaniyassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo
upadinnupadaniya  khandha ca mahabhuta ca cittasamutthanananca rupanam
nissayapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyo  eko  khandho  ca
vatthu  ca  tinnannam khandhanam nissayapaccayena paccayo dve khandha ca
vatthu ca dvinnam khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [1520]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    anantarupanissayo
pakatupanissayo . pakatupanissayo: kayikam sukham kayikassa sukhassa kayikassa
dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo  kayikam  dukkham kayikassa sukhassa
kayikassa  dukkhassa  utu  kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa bhojanam
kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa kayikam sukham ... Kayikam dukkham ...
Utu ... bhojanam kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [1521]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo
pakatupanissayo   .   pakatupanissayo:  kayikam  sukham  upanissaya
Danam  deti  silam  samadiyati  uposathakammam  karoti jhanam uppadeti
vipassanam  uppadeti  abhinnam  uppadeti  samapattim uppadeti panam
hanati sangham bhindati kayikam dukkham ... utum ... Bhojanam upanissaya danam
deti sangham bhindati kayikam sukham ... kayikam dukkham utu ... bhojanam
anupadinnupadaniyaya saddhaya silassa sutassa cagassa pannaya ragassa
dosassa  mohassa  manassa  ditthiya  patthanaya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1522]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  pakatupanissayo:  kayikam
sukham  upanissaya  maggam  uppadeti  phalasamapattim  samapajjati kayikam
dukkham ... utum ... bhojanam upanissaya maggam uppadeti phalasamapattim
samapajjati . kayikam sukham ... Kayikam dukkham ... Utu ... Bhojanam maggassa
phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [1523]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo
pakatupanissayo    .    pakatupanissayo:    anupadinnupadaniyam
saddham  upanissaya  danam  deti  silam  samadiyati uposathakammam karoti
jhanam  uppadeti  vipassanam  uppadeti  abhinnam uppadeti samapattim
uppadeti  panam  hanati  sangham bhindati manam jappeti ditthim ganhati
anupadinnupadaniyam  silam  ...  sutam  cagam pannam ragam dosam moham
Manam ditthim patthanam utum bhojanam ... senasanam upanissaya danam deti
samapattim  uppadeti  panam hanati sangham bhindati manam jappeti ditthim
ganhati  anupadinnupadaniya  saddha  ... silam sutam cago panna
rago doso moho mano ditthi patthana utu bhojanam ... Senasanam
anupadinnupadaniyaya  saddhaya  ... silassa sutassa cagassa pannaya
ragassa  dosassa  mohassa  manassa  ditthiya  ...  patthanaya
upanissayapaccayena  paccayo  pathamassa  jhanassa  parikammam  pathamassa
jhanassa  nevasannanasannayatanassa  parikammam  nevasannanasannayatanassa
pathamam  jhanam  dutiyassa  akincannayatanam  nevasannanasannayatanassa
panatipato panatipatassa niyatamicchaditthi niyatamicchaditthiya.
   [1524]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo .
Pakatupanissayo:    anupadinnupadaniyam    saddham    upanissaya
attanam  atapeti  paritapeti  pariyitthimulakam  dukkham  paccanubhoti
anupadinnupadaniyam silam ... . sankhittam . ... Senasanam upanissaya
attanam  atapeti  paritapeti  pariyitthimulakam  dukkham  paccanubhoti
anupadinnupadaniya saddha ... . Sankhittam. Senasanam kayikassa sukhassa
kayikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo  kusalakusalam  kammam
vipakassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1525]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo .
Pakatupanissayo:    pathamassa   maggassa   parikammam   pathamassa
maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  dutiyassa  maggassa  tatiyassa
maggassa   catutthassa   maggassa   parikammam  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1526]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  pathamo  maggo
dutiyassa  maggassa  upanissayapaccayena  paccayo dutiyo maggo tatiyassa
tatiyo   maggo   catutthassa  maggassa  maggo  phalasamapattiya
upanissayapaccayena paccayo.
   [1527]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo .
Pakatupanissayo:     phalasamapatti     kayikassa     sukhassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1528]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo pakatupanissayo .
Pakatupanissayo:    ariya   maggam   upanissaya   anuppannam
samapattim  uppadenti  uppannam  samapattim  samapajjanti  sankhare
Aniccato dukkhato anattato vipassanti maggo ariyanam atthapatisambhidaya
dhammapatisambhidaya     niruttipatisambhidaya     patibhanapatisambhidaya
thanathanakosallassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1529]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam .
Arammanapurejatam:  sekkha  va  puthujjana  va  cakkhum  aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam arabbha
rago  uppajjati  domanassam  uppajjati kusalakusale niruddhe vipako
tadarammanata uppajjati sotam ... ghanam jivham kayam upadinnupadaniye
rupe ... ... gandhe ... Rase ... Photthabbe ... Vatthum aniccato
dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti tam arabbha rago
uppajjati  domanassam  uppajjati  kusalakusale  niruddhe  vipako
tadarammanata  uppajjati  upadinnupadaniyam  rupayatanam  cakkhuvinnanassa
upadinnupadaniyam gandhayatanam ... ... rasayatanam ... Photthabbayatanam
kayavinnanassa   purejatapaccayena  paccayo  .  vatthupurejatam:
cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa   kayayatanam  kayavinnanassa  vatthu
upadinnupadaniyanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1530]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam .
Arammanapurejatam:  cakkhum  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
Assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago  uppajjati  domanassam
uppajjati  sotam  ...  vatthum aniccato dukkhato anattato vipassanti
assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago  uppajjati  domanassam
uppajjati  dibbena  cakkhuna  upadinnupadaniyam  rupam  passanti .
Vatthupurejatam:  vatthu  anupadinnupadaniyanam khandhanam purejatapaccayena
paccayo.
   [1531]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa  purejatapaccayena  paccayo  .  vatthupurejatam:  vatthu
anupadinnaanupadaniyanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1532]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   purejatapaccayena   paccayo   .  arammanapurejatam:
anupadinnupadaniye rupe ... ... Sadde ... Gandhe ... Rase ...
Photthabbe aniccato dukkhato anattato vipassati abhinandati tam arabbha rago
uppajjati  domanassam  uppajjati  dibbena  cakkhuna anupadinnupadaniyam
rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam sunati.
   [1533]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa purejatapaccayena paccayo. Arammanapurejatam: anupadinnupadaniye
rupe ... ... sadde ... Gandhe ... Rase ... Photthabbe aniccato
dukkhato  anattato  vipassati assadeti abhinandati tam arabbha rago
uppajjati domanassam uppajjati kusalakusale niruddhe vipako tadarammanata
Uppajjati    anupadinnupadaniyam    rupayatanam   cakkhuvinnanassa
photthabbayatanam kayavinnanassa purejatapaccayena paccayo.
   [1534]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
upadinnupadaniyassa dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam
vatthupurejatam  .  anupadinnupadaniyam  rupayatananca  cakkhayatananca
cakkhuvinnanassa   purejatapaccayena  paccayo  .  sankhittam  .
Anupadinnupadaniyam  photthabbayatananca  kayayatananca  kayavinnanassa
purejatapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyam  rupayatananca  vatthu
ca  upadinnupadaniyanam  khandhanam  purejatapaccayena  paccayo .
Sankhittam  .  anupadinnupadaniyam  photthabbayatananca  vatthu  ca
upadinnupadaniyanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1535]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
anupadinnupadaniyassa   dhammassa   purejatapaccayena   paccayo
arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  anupadinnupadaniyam  rupayatananca
vatthu  ca anupadinnupadaniyanam khandhanam purejatapaccayena paccayo .
Sankhittam  .  anupadinnupadaniyam  photthabbayatananca  vatthu  ca
anupadinnupadaniyanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1536]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: upadinnupadaniya
khandha   purejatassa   imassa   upadinnupadaniyassa   kayassa
Pacchajatapaccayena paccayo.
   [1537]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: upadinnupadaniya
khandha   purejatassa   imassa   anupadinnupadaniyassa  kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [1538]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo .
Pacchajata:   upadinnupadaniya  khandha  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [1539]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   pacchajatapaccayena   paccayo   .   pacchajata:
anupadinnupadaniya  khandha  purejatassa imassa anupadinnupadaniyassa
kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1540]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa   pacchajatapaccayena   paccayo   .   pacchajata:
anupadinnupadaniya  khandha  purejatassa  imassa upadinnupadaniyassa
kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1541]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa ca
anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo
Pacchajata:  anupadinnupadaniya  khandha  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [1542]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa pacchajatapaccayena paccayo pacchajata: anupadinnaanupadaniya
khandha   purejatassa   imassa   upadinnupadaniyassa   kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [1543]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa pacchajatapaccayena paccayo pacchajata: anupadinnaanupadaniya
khandha    purejatassa    imassa    anupadinnupadaniyassa
kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1544]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
ca  anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo
pacchajata:  anupadinnaanupadaniya  khandha  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [1545]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  asevanapaccayena paccayo purima purima anupadinnupadaniya
khandha   pacchimanam   pacchimanam   anupadinnupadaniyanam  khandhanam
asevanapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa  anulomam vodanassa
Asevanapaccayena paccayo.
   [1546]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa  asevanapaccayena  paccayo  gotrabhu  maggassa  vodanam
maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [1547]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa   kammapaccayena   paccayo  upadinnupadaniya  cetana
sampayuttakanam   khandhanam   kammapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
upadinnupadaniya  cetana sampayuttakanam khandhanam katatta ca rupanam
kammapaccayena paccayo cetana vatthussa kammapaccayena paccayo.
   [1548]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   kammapaccayena   paccayo  upadinnupadaniya  cetana
cittasamutthananam  rupanam  kammapaccayena paccayo . upadinnupadaniyo
dhammo  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  upadinnupadaniya  cetana  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1549]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniya  cetana
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena
paccayo.
   [1550]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
Dhammassa  kammapaccayena  paccayo . nanakhanika: anupadinnupadaniya
cetana  vipakanam  upadinnupadaniyanam  khandhanam katatta ca rupanam
kammapaccayena paccayo.
   [1551]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .
Sahajata:  anupadinnaanupadaniya  cetana  sampayuttakanam  khandhanam
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  anupadinnaanupadaniya
kusala   cetana   vipakanam  anupadinnaanupadaniyanam  khandhanam
kammapaccayena paccayo.
   [1552]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  anupadinnaanupadaniya  cetana
cittasamutthananam rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1553]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo
anupadinnaanupadaniya cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1554]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipako upadinnupadaniyo eko
khandho  tinnannam khandhanam vipakapaccayena paccayo dve khandha dvinnam
khandhanam vipakapaccayena paccayo patisandhikkhane vipako upadinnupadaniyo
Eko   khandho   tinnannam   khandhanam  katatta  ca  rupanam
vipakapaccayena paccayo dve khandha dvinnam khandhanam katatta ca rupanam
vipakapaccayena paccayo khandha vatthussa vipakapaccayena paccayo.
   [1555]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipaka upadinnupadaniya khandha
cittasamutthananam rupanam vipakapaccayena paccayo.
   [1556]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupaniyassa  ca  dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipako
upadinnupadaniyo  eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam   vipakapaccayena   paccayo   dve   khandha   dvinnam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam vipakapaccayena paccayo.
   [1557]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipako  anupadinnaanupadaniyo
eko    khandho    tinnannam    khandhanam   vipakapaccayena
paccayo dve khandha dvinnam khandhanam vipakapaccayena paccayo.
   [1558]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipaka  anupadinnaanupadaniya
khandha cittasamutthananam rupanam vipakapaccayena paccayo.
   [1559]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  vipakapaccayena  paccayo
Vipako  anupadinnaanupadaniyo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  vipakapaccayena  paccayo  dve  khandha
dvinnam khandhanam cittasamutthanananca rupanam vipakapaccayena paccayo.
   [1560]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo  upadinnupadaniya  ahara
sampayuttakanam  khandhanam  aharapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
upadinnupadaniya  ahara  sampayuttakanam  khandhanam  katatta  ca
rupanam  aharapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyo  kabalimkaro
aharo upadinnupadaniyassa kayassa aharapaccayena paccayo.
   [1561]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo  upadinnupadaniya  ahara
cittasamutthananam  rupanam  aharapaccayena  paccayo upadinnupadaniyo
kabalimkaro    aharo    anupadinnupadaniyassa    kayassa
aharapaccayena paccayo.
   [1562]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa  aharapaccayena  paccayo
upadinnupadaniya  ahara sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  aharapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyo  kabalimkaro
aharo  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa ca kayassa
aharapaccayena paccayo.
   [1563]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniya  ahara
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  aharapaccayena
paccayo anupadinnupadaniyo kabalimkaro aharo anupadinnupadaniyassa
kayassa aharapaccayena paccayo.
   [1564]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyo  kabalimkaro
aharo upadinnupadaniyassa kayassa aharapaccayena paccayo.
   [1565]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa  aharapaccayena  paccayo
anupadinnupadaniyo  kabalimkaro  aharo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa ca kayassa aharapaccayena paccayo.
   [1566]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa   aharapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniya
ahara sampayuttakanam khandhanam aharapaccayena paccayo.
   [1567]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo  anupadinnaanupadaniya  ahara
cittasamutthananam rupanam aharapaccayena paccayo.
   [1568]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  aharapaccayena  paccayo
Anupadinnaanupadaniya ahara sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam aharapaccayena paccayo.
   [1569]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
upadinnupadaniyassa    dhammassa    aharapaccayena   paccayo
upadinnupadaniyo  ca  anupadinnupadaniyo  ca kabalimkaro aharo
upadinnupadaniyassa kayassa aharapaccayena paccayo.
   [1570]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
anupadinnupadaniyassa    dhammassa   aharapaccayena   paccayo
upadinnupadaniyo  ca  anupadinnupadaniyo  ca kabalimkaro aharo
anupadinnupadaniyassa kayassa aharapaccayena paccayo.
   [1571]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  dhammassa
aharapaccayena paccayo upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca
kabalimkaro  aharo  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa
ca kayassa aharapaccayena paccayo.
   [1572]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  upadinnupadaniya  indriya
sampayuttakanam  khandhanam  indriyapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
upadinnupadaniya  indriya  sampayuttakanam  khandhanam  katatta  ca
rupanam   indriyapaccayena   paccayo  cakkhundriyam  cakkhuvinnanassa
Kayindriyam    kayavinnanassa    rupajivitindriyam   katattarupanam
indriyapaccayena paccayo.
   [1573]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  upadinnupadaniya  indriya
cittasamutthananam rupanam indriyapaccayena paccayo.
   [1574]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa  indriyapaccayena  paccayo
upadinnupadaniya  indriya sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam indriyapaccayena paccayo.
   [1575]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniya  indriya
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  indriyapaccayena
paccayo.
   [1576]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa   indriyapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniya
indriya sampayuttakanam khandhanam indriyapaccayena paccayo.
   [1577]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  anupadinnaanupadaniya  indriya
cittasamutthananam rupanam indriyapaccayena paccayo.
   [1578]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
Ca   anupadinnaanupadaniyassa   ca   dhammassa   indriyapaccayena
paccayo  anupadinnaanupadaniya  indriya  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam indriyapaccayena paccayo.
   [1579]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  jhanapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyani  jhanangani
sampayuttakanam   khandhanam   jhanapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
upadinnupadaniyani  jhanangani  sampayuttakanam  khandhanam  katatta
ca rupanam jhanapaccayena paccayo.
   [1580]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  jhanapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyani  jhanangani
cittasamutthananam rupanam jhanapaccayena paccayo.
   [1581]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa   jhanapaccayena   paccayo
upadinnupadaniyani    jhanangani    sampayuttakanam   khandhanam
cittasamutthanananca rupanam jhanapaccayena paccayo.
   [1582]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  jhanapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyani  jhanangani
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  jhanapaccayena
paccayo.
   [1583]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
Dhammassa    jhanapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniyani
jhanangani sampayuttakanam khandhanam jhanapaccayena paccayo.
   [1584]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa    jhanapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniyani
jhanangani cittasamutthananam rupanam jhanapaccayena paccayo.
   [1585]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  jhanapaccayena  paccayo
anupadinnaanupadaniyani   jhanangani   sampayuttakanam   khandhanam
cittasamutthanananca rupanam jhanapaccayena paccayo.
   [1586]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  maggapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyani  maggangani
sampayuttakanam khandhanam maggapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [1587]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  maggapaccayena  paccayo  upadinnupadaniyani  maggangani
cittasamutthananam rupanam maggapaccayena paccayo.
   [1588]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa   maggapaccayena   paccayo
upadinnupadaniyani    maggangani    sampayuttakanam   khandhanam
cittasamutthanananca rupanam maggapaccayena paccayo.
   [1589]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
Dhammassa  maggapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyani  maggangani
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  maggapaccayena
paccayo.
   [1590]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa    maggapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniyani
maggangani sampayuttakanam khandhanam maggapaccayena paccayo.
   [1591]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa    maggapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniyani
maggangani cittasamutthananam rupanam maggapaccayena paccayo.
   [1592]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  maggapaccayena  paccayo
anupadinnaanupadaniyani   maggangani   sampayuttakanam   khandhanam
cittasamutthanananca rupanam maggapaccayena paccayo.
   [1593] Upadinnupadaniyo dhammo upadinnupadaniyassa dhammassa
sampayuttapaccayena   paccayo  upadinnupadaniyo  eko  khandho
tinnannam  khandhanam  sampayuttapaccayena  paccayo  dve  khandha dvinnam
khandhanam patisandhikkhane ....
   [1594]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  sampayuttapaccayena  paccayo  anupadinnupadaniyo  eko
khandho  tinnannam  khandhanam  sampayuttapaccayena  paccayo  dve khandha
Dvinnam khandhanam.
   [1595]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa   sampayuttapaccayena   paccayo   anupadinnaanupadaniyo
eko    khandho   tinnannam   khandhanam   sampayuttapaccayena
paccayo dve khandha dvinnam khandhanam.
   [1596] Upadinnupadaniyo dhammo upadinnupadaniyassa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam .
Sahajata:  patisandhikkhane  upadinnupadaniya  khandha  katattarupanam
vippayuttapaccayena   paccayo  khandha  vatthussa  vippayuttapaccayena
paccayo  vatthu  khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo  . purejatam:
cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa  vippayuttapaccayena  paccayo  .pe.
Kayayatanam   kayavinnanassa   vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu
upadinnupadaniyanam   khandhanam   vippayuttapaccayena  paccayo  .
Pacchajata:   upadinnupadaniya  khandha  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [1597]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo sahajatam purejatam pacchajatam .
Sahajata:  upadinnupadaniya  khandha  cittasamutthananam  rupanam
vippayuttapaccayena  paccayo  . purejatam: vatthu anupadinnupadaniyanam
khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . pacchajata: upadinnupadaniya
Khandha   purejatassa   imassa   anupadinnupadaniyassa  kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1598]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo purejatam: vatthu anupadinnaanupadaniyanam
khandhanam vippayuttapaccayena paccayo.
   [1599]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo
pacchajata:   upadinnupadaniya  khandha  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1600]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  .
Sahajata:  anupadinnupadaniya  khandha  cittasamutthananam  rupanam
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchajata:  anupadinnupadaniya
khandha   purejatassa   imassa   anupadinnupadaniyassa  kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1601]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo pacchajata: anupadinnupadaniya
khandha   purejatassa   imassa   upadinnupadaniyassa   kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1602]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa ca
anupadinnupadaniyassa   ca  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo
pacchajata:  anupadinnupadaniya  khandha  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1603]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo pacchajata: anupadinnaanupadaniya
khandha   purejatassa   imassa   upadinnupadaniyassa   kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1604]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  .
Sahajata:  anupadinnaanupadaniya  khandha  cittasamutthananam  rupanam
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchajata:  anupadinnaanupadaniya
khandha   purejatassa   imassa   anupadinnupadaniyassa  kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1605]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo upadinnupadaniyassa ca
anupadinnupadaniyassa   ca  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo
pacchajata:  anupadinnaanupadaniya  khandha  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1606] Upadinnupadaniyo dhammo upadinnupadaniyassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam  aharam
indriyam  .  sahajato:  upadinnupadaniyo  eko khandho tinnannam
khandhanam  atthipaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam
atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane  upadinnupadaniyo  eko
khandho  tinnannam  khandhanam  katatta  ca  rupanam  atthipaccayena
paccayo dve khandha dvinnam khandhanam katatta ca rupanam atthipaccayena
paccayo  khandha  vatthussa  vatthu  khandhanam  ekam  mahabhutam  ...
Mahabhuta   katattarupanam  upadarupanam  atthipaccayena  paccayo
asannasattanam ekam mahabhutam ... mahabhuta katattarupanam upadarupanam
atthipaccayena paccayo.
   {1606.1} Purejatam: sekkha va puthujjana va cakkhum aniccato
dukkhato   anattato   vipassanti   assadenti   abhinandanti
tam  arabbha  rago  uppajjati  domanassam  uppajjati  kusalakusale
niruddhe  vipako  tadarammanata  uppajjati  sotam  ...  ghanam
jivham kayam upadinnupadaniye rupe gandhe rase photthabbe ... Vatthum
aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti
tam arabbha rago uppajjati domanassam uppajjati kusalakusale niruddhe
vipako   tadarammanata  uppajjati  upadinnupadaniyam  rupayatanam
cakkhuvinnanassa  upadinnupadaniyam  gandhayatanam  ...  rasayatanam ...
Photthabbayatanam  kayavinnanassa  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  .pe.
Kayayatanam    kayavinnanassa    vatthu    upadinnupadaniyanam
khandhanam atthipaccayena paccayo.
   {1606.2} Pacchajata: upadinnupadaniya khandha purejatassa
imassa  upadinnupadaniyassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo .
Upadinnupadaniyo   kabalimkaro   aharo   upadinnupadaniyassa
kayassa  atthipaccayena  paccayo  .  rupajivitindriyam  katattarupanam
atthipaccayena paccayo.
   [1607]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam
aharam  .  sahajata:  upadinnupadaniya  khandha cittasamutthananam
rupanam atthipaccayena paccayo.
   {1607.1} Purejatam: cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassanti
assadenti abhinandanti tam arabbha rago uppajjati domanassam uppajjati
sotam ... Ghanam jivham kayam upadinnupadaniye rupe gandhe rase photthabbe
... vatthum aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti
tam  arabbha  rago  uppajjati domanassam uppajjati dibbena cakkhuna
upadinnupadaniyam  rupam  passati  vatthu  anupadinnupadaniyanam khandhanam
atthipaccayena paccayo.
   {1607.2}   Pacchajata:   upadinnupadaniya   khandha
purejatassa  imassa  anupadinnupadaniyassa  kayassa  atthipaccayena
paccayo   .   upadinnupadaniyo   kabalimkaro   aharo
anupadinnupadaniyassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1608]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa atthipaccayena paccayo purejatam: vatthu anupadinnaanupadaniyanam
khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [1609]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo sahajatam
pacchajatam  aharam  .  sahajato:  upadinnupadaniyo  eko
khandho  tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena
paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam
atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:  upadinnupadaniya khandha
purejatassa  imassa  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa
ca  kayassa  atthipaccayena paccayo . upadinnupadaniyo kabalimkaro
aharo  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa ca kayassa
atthipaccayena paccayo.
   [1610]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam
aharam  .  sahajato:  anupadinnupadaniyo eko khandho tinnannam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena  paccayo  dve
khandha  dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena
paccayo  ekam mahabhutam tinnannam mahabhutanam mahabhuta cittasamutthananam
rupanam   upadarupanam  atthipaccayena  paccayo  bahiram  ...
Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ekam mahabhutam.
   {1610.1} Purejatam: anupadinnupadaniye rupe ... Sadde gandhe
rase ... photthabbe aniccato dukkhato anattato vipassati assadeti
abhinandati  tam  arabbha rago uppajjati domanassam uppajjati dibbena
cakkhuna  anupadinnupadaniyam  rupam  passati dibbaya sotadhatuya saddam
sunati  .  pacchajata:  anupadinnupadaniya  khandha  purejatassa
imassa  anupadinnupadaniyassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo .
Anupadinnupadaniyo   kabalimkaro  aharo  anupadinnupadaniyassa
kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1611]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  purejatam  pacchajatam  aharam .
Purejatam: anupadinnupadaniye rupe ... sadde gandhe rase ...
Photthabbe aniccato dukkhato anattato vipassati assadeti abhinandati tam
arabbha  rago  uppajjati  domanassam  uppajjati  kusalakusale
niruddhe   vipako  tadarammanata  uppajjati  anupadinnupadaniyam
rupayatanam    cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam   kayavinnanassa
atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata: anupadinnupadaniya khandha
purejatassa  imassa  upadinnupadaniyassa  kayassa  atthipaccayena
paccayo   .   anupadinnupadaniyo   kabalimkaro   aharo
upadinnupadaniyassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1612]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa ca
Anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa  atthipaccayena paccayo pacchajatam
aharam  .  pacchajata:  anupadinnupadaniya  khandha purejatassa
imassa  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa  ca  kayassa
atthipaccayena  paccayo  .  anupadinnupadaniyo kabalimkaro aharo
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  kayassa
atthipaccayena paccayo.
   [1613]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa    atthipaccayena    paccayo   anupadinnaanupadaniyo
eko   khandho   tinnannam   khandhanam  atthipaccayena  paccayo
dve khandha dvinnam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [1614]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  pacchajata: anupadinnaanupadaniya
khandha   purejatassa   imassa   upadinnupadaniyassa   kayassa
atthipaccayena paccayo.
   [1615]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam . sahajata:
anupadinnaanupadaniya  khandha  cittasamutthananam  rupanam atthipaccayena
paccayo  .  pacchajata: anupadinnaanupadaniya khandha purejatassa
imassa anupadinnupadaniyassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1616]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
Ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
sahajatam  pacchajatam  .  sahajato:  anupadinnaanupadaniyo  eko
khandho  tinnannam  khandhanam purejatassa imassa upadinnupadaniyassa ca
kayassa  atthipaccayena  paccayo  tayo  khandha  ekassa  khandhassa
purejatassa  imassa  upadinnupadaniyassa  ca  kayassa atthipaccayena
paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa ca kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1617]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
sahajatam  pacchajatam  .  sahajato:  anupadinnaanupadaniyo  eko
khandho  tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena
paccayo  tayo  khandha  ekassa  khandhassa cittasamutthanananca rupanam
atthipaccayena paccayo dve khandha dvinnam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  atthipaccayena paccayo . pacchajato: anupadinnaanupadaniyo
eko   khandho   tinnannam   khandhanam   purejatassa   imassa
anupadinnupadaniyassa  ca kayassa atthipaccayena paccayo tayo khandha
ekassa khandhassa purejatassa imassa anupadinnupadaniyassa ca kayassa
atthipaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam purejatassa
imassa anupadinnupadaniyassa ca kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1618]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
Ca  anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
pacchajata:  anupadinnaanupadaniya  khandha  purejatassa  imassa
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  kayassa
atthipaccayena paccayo.
   [1619]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
ca  anupadinnupadaniyassa  ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa
atthipaccayena   paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajato:
anupadinnaanupadaniyo  eko  khandho  tinnannam khandhanam purejatassa
imassa  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa  ca  kayassa
atthipaccayena  paccayo  tayo  khandha  ekassa khandhassa purejatassa
imassa  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa  ca  kayassa
atthipaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam purejatassa
imassa  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa  ca  kayassa
atthipaccayena paccayo.
   [1620] Upadinnupadaniyo ca anupadinnaanupadaniyo ca dhamma
upadinnupadaniyassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  pacchajatam
indriyam  .  pacchajata:  anupadinnaanupadaniya  khandha  ca
rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [1621] Upadinnupadaniyo ca anupadinnaanupadaniyo ca dhamma
anupadinnaanupadaniyassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam
Purejatam  .  sahajato:  anupadinnaanupadaniyo  eko khandho ca
vatthu  ca  tinnannam  khandhanam atthipaccayena paccayo tayo khandha ca
vatthu  ca  ekassa  khandhassa atthipaccayena paccayo dve khandha ca
vatthu ca dvinnam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [1622]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma   upadinnupadaniyassa   dhammassa  atthipaccayena  paccayo
pacchajatam  aharam  .  pacchajata: anupadinnaanupadaniya khandha
anupadinnupadaniyo  kabalimkaro  aharo  ca  upadinnupadaniyassa
kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1623]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma   anupadinnupadaniyassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
sahajatam  pacchajatam  aharam  .  sahajata: anupadinnaanupadaniya
khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo.
Pacchajata:  anupadinnaanupadaniya  khandha  ca anupadinnupadaniyo
kabalimkaro  aharo  ca anupadinnupadaniyassa kayassa atthipaccayena
paccayo.
   [1624]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  pacchajatam  aharam  .  pacchajata:
anupadinnaanupadaniya  khandha  ca  anupadinnupadaniyo  kabalimkaro
Aharo  ca  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa  ca
kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1625]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
upadinnupadaniyassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  purejatam
pacchajatam  aharam  indriyam  .  purejatam:  anupadinnupadaniyam
rupayatananca  cakkhayatananca  cakkhuvinnanassa  atthipaccayena paccayo .
Sankhittam  .  anupadinnupadaniyam  photthabbayatananca  kayayatananca
kayavinnanassa   atthipaccayena   paccayo   anupadinnupadaniyam
rupayatananca vatthu ca upadinnupadaniyanam khandhanam.
   {1625.1}  Sankhittam  .  anupadinnupadaniyam photthabbayatananca
vatthu  ca  upadinnupadaniyanam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo .
Pacchajata:  upadinnupadaniya  khandha  ca  anupadinnupadaniyo
kabalimkaro  aharo  ca  upadinnupadaniyassa kayassa atthipaccayena
paccayo  upadinnupadaniyo  ca  anupadinnupadaniyo  ca kabalimkaro
aharo  upadinnupadaniyassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo .
Pacchajata:  anupadinnupadaniya  khandha  ca  rupajivitindriyanca
katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [1626]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
anupadinnupadaniyassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam
purejatam pacchajatam aharam . sahajata: upadinnupadaniya khandha
Ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo .
Purejatam:   anupadinnupadaniyam   rupayatananca   vatthu   ca
anupadinnupadaniyanam  khandhanam  .  sankhittam  .  anupadinnupadaniyam
photthabbayatananca   vatthu   ca   anupadinnupadaniyanam  khandhanam
atthipaccayena  paccayo . pacchajata: upadinnupadaniya khandha ca
anupadinnupadaniyo  kabalimkaro  aharo  ca  anupadinnupadaniyassa
kayassa   atthipaccayena   paccayo   upadinnupadaniyo   ca
anupadinnupadaniyo  ca  kabalimkaro  aharo  anupadinnupadaniyassa
kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1627]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
upadinnupadaniyassa   ca   anupadinnupadaniyassa   ca  dhammassa
atthipaccayena   paccayo   aharam:   anupadinnupadaniyo   ca
anupadinnupadaniyo  ca  kabalimkaro aharo upadinnupadaniyassa ca
anupadinnupadaniyassa ca kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1628]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnupadaniyo  ca
anupadinnaanupadaniyo  ca  dhamma  upadinnupadaniyassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  pacchajatam aharam indriyam . pacchajata:
anupadinnaanupadaniya  khandha  ca  anupadinnupadaniyo  kabalimkaro
aharo ca rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [1629]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
Dhammassa  natthipaccayena  paccayo  ...  vigatapaccayena  paccayo
... Avigatapaccayena paccayo. Sankhittam.
   [1630]  Hetuya  satta  arammane  cha  adhipatiya  panca
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  nava  annamanne
tini  nissaye  ekadasa upanisaye nava purejate satta pacchajate
nava  asevane  dve  kamme attha vipake cha ahare dvadasa
indriye  satta  jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini
vippayutte  dasa  atthiya  tevisa  natthiya  satta  vigate  satta
avigate tevisa.
   [1631]  Hetupaccaya adhipatiya cattari ... sahajate satta
annamanne tini nissaye satta vipake cha indriye satta magge satta
sampayutte tini vippayutte cattari atthiya satta avigate satta.
             Sankhittam
        yatha kusalattikassa ganana sajjhayamaggena
        ganita evam ganetabba.
      Kusalattikassa gananato upadinnattike ganana gambhira
      sukhumatara ca evam katuna asammohantena ganetabbam.
            Anulomam.
   [1632]   Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...  sahajatapaccayena paccayo
...  Upanissayapaccayena  paccayo  ...  purejatapaccayena  paccayo
...  pacchajatapaccayena  paccayo  ...  aharapaccayena  paccayo
... Indriyapaccayena paccayo.
   [1633]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...  sahajatapaccayena paccayo
...  upanissayapaccayena  paccayo  ...  purejatapaccayena  paccayo
... Pacchajatapaccayena paccayo ... Aharapaccayena paccayo.
   [1634]  Upadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo ... Purejatapaccayena paccayo.
   [1635]  Upadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa  ca
anupadinnupadaniyassa   ca   dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo
... Pacchajatapaccayena paccayo ... Aharapaccayena paccayo.
   [1636]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...  sahajatapaccayena paccayo
...  upanissayapaccayena  paccayo  ...  purejatapaccayena  paccayo
... Pacchajatapaccayena paccayo ... Aharapaccayena paccayo.
   [1637]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ... upanissayapaccayena paccayo
...  purejatapaccayena  paccayo  ...  pacchajatapaccayena paccayo
kammapaccayena paccayo ... Aharapaccayena paccayo.
   [1638]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1639]  Anupadinnupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa ca
anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo
... Aharapaccayena paccayo.
   [1640]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo anupadinnaanupadaniyassa
dhammassa   sahajatapaccayena   paccayo   ...  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1641]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  upadinnupadaniyassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo ... Pacchajatapaccayena paccayo.
   [1642]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...  sahajatapaccayena paccayo
... Upanissayapaccayena paccayo ... Pacchajatapaccayena paccayo.
   [1643]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo upadinnupadaniyassa ca
anupadinnaanupadaniyassa ca dhammassa sahajatam pacchajatam.
   [1644]  Anupadinnaanupadaniyo  dhammo  anupadinnupadaniyassa
ca anupadinnaanupadaniyassa ca dhammassa sahajatam pacchajatam.
   [1645]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo upadinnupadaniyassa ca
anupadinnupadaniyassa ca dhammassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1646]  Anupadinnaanupadaniyo dhammo upadinnupadaniyassa ca
Anupadinnupadaniyassa  ca  anupadinnaanupadaniyassa  ca  dhammassa
sahajatam pacchajatam.
   [1647]  Upadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma upadinnupadaniyassa dhammassa pacchajatam indriyam.
   [1648]  Upadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma anupadinnaanupadaniyassa dhammassa sahajatam purejatam.
   [1649]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma upadinnupadaniyassa dhammassa pacchajatam aharam.
   [1650]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma anupadinnupadaniyassa dhammassa sahajatam pacchajatam aharam.
   [1651]  Anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo  ca
dhamma  upadinnupadaniyassa  ca  anupadinnupadaniyassa  ca  dhammassa
pacchajatam aharam.
   [1652]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
upadinnupadaniyassa   dhammassa   purejatam  pacchajatam  aharam
indriyam.
   [1653]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
anupadinnupadaniyassa   dhammassa  sahajatam  purejatam  pacchajatam
aharam.
   [1654]  Upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
Upadinnupadaniyassa ca anupadinnupadaniyassa ca dhammassa aharam.
   [1655]  Upadinnupadaniyo  ca  anupadinnupadaniyo  ca
anupadinnaanupadaniyo  ca  dhamma  upadinnupadaniyassa  dhammassa
pacchajatam aharam indriyam.
   [1656]  Nahetuya  catuvisati  naarammane catuvisati naadhipatiya
catuvisati  naanantare  catuvisati  nasamanantare catuvisati nasahajate visati
naannamanne  visati  nanissaye visati naupanissaye tevisati napurejate
tevisati  napacchajate  sattarasa  naasevane  catuvisati  nakamme
catuvisati  navipake  catuvisati  naahare  visati  naindriye bavisati
najhane  catuvisati  namagge  catuvisati  nasampayutte  visati  na
vippayutte  cuddasa  noatthiya  nava  nonatthiya  catuvisati novigate
catuvisati noavigate nava.
   [1657] Nahetupaccaya naarammane catuvisa . sankhittam . Yatha
kusalattike paccaniyaganana vittharita evam vittharetabbam.
            Paccaniyam.
   [1658] Hetupaccaya naarammane satta ... naadhipatiya satta
naanantare  satta nasamanantare satta naannamanne cattari naupanissaye
satta   napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane
satta  nakamme  satta navipake cattari naahare satta naindriye
satta  najhane satta namagge satta nasampayutte cattari navippayutte
Tini nonatthiya satta novigate satta . hetusahajatanissayaatthiavigatanti
naarammane   satta   ...   naadhipatiya   satta  naanantare
satta.
             Sankhittam
        yatha kusalattike anulomapaccaniyaganana
        vibhatta evam ganetabba.
           Anulomapaccaniyam.
   [1659]  Nahetupaccaya  arammane  cha ... adhipatiya panca
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  nava annamanne tini
nissaye  ekadasa upanissaye nava purejate satta pacchajate nava
asevane dve kamme attha vipake cha ahare dvadasa indriye
satta  jhane  satta  magge  satta sampayutte tini vippayutte dasa
atthiya tevisati natthiya satta vigate satta avigate tevisati.
             Sankhittam
        yatha kusalattike paccaniyanulomaganana
        vibhatta evam ganetabba.
          Upadinnattikam catuttham
            nitthitam.
           -----------
            Sankilitthattikam
            paticcavaro
   [1660]  Sankilitthasankilesikam  dhammam paticca sankilitthasankilesiko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  sankilitthasankilesikam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  dve  khandhe  paticca  dve  khandha .
Sankilitthasankilesikam  dhammam  paticca  asankilitthasankilesiko  dhammo
uppajjati   hetupaccaya   sankilitthasankilesike   khandhe  paticca
cittasamutthanam rupam. Sankilitthasankilesikam dhammam paticca sankilitthasankilesiko
ca  asankitthasankilesiko  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya
sankilitthasankilesikam  ekam  khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca rupam.
   [1661] Asankilitthasankilesikam dhammam paticca asankilitthasankilesiko
dhammo   uppajjati   hetupaccaya   asankilitthasankilesikam   ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe
paticca   dve   khandha  cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane
asankilitthasankilesikam ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam
dve  khandhe  paticca  dve khandha katatta ca rupam khandhe paticca
vatthu  vatthum  paticca  khandha  ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta
mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam.
   [1662] Asankilitthaasankilesikam dhammam paticca asankilitthaasankilesiko
dhammo    uppajjati    hetupaccaya    asankilitthaasankilesikam
ekam  khandham  paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha
asankilitthaasankilesikam  dhammam  paticca  asankilitthasankilesiko  dhammo
uppajjati hetupaccaya asankilitthaasankilesike khandhe paticca cittasamutthanam
rupam  .  asankilitthaasankilesikam  dhammam  paticca  asankilitthasankilesiko
ca  asankilitthaasankilesiko  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya
asankilitthaasankilesikam   ekam   khandham   paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca
rupam.
   [1663]   Asankilitthasankilesikanca   asankilitthaasankilesikanca
dhammam  paticca  asankilitthasankilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
asankilitthaasankilesike  khandhe  ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam.
   [1664]  Sankilitthasankilesikanca  asankilitthasankilesikanca  dhammam
paticca   asankilitthasankilesiko   dhammo  uppajjati  hetupaccaya
sankilitthasankilesike  khandhe  ca  mahabhute  ca paticca cittasamutthanam
rupam. Sankhittam.
   [1665] Hetuya nava arammane tini . sankhittam . vipake
panca avigate nava. Yatha kusalattike vibhattam evam vibhajitabbam.
   [1666]  Sankilitthasankilesikam  dhammam paticca sankilitthasankilesiko
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate
khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1667] Asankilitthasankilesikam dhammam paticca asankilitthasankilesiko
dhammo   uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  asankilitthasankilesikam
ekam   khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam
ahetukapatisandhikkhane asannasattanam ekam mahabhutam ... . sankhittam .
Yatha kusalattike vibhattam evam vibhajitabbam.
  Nahetuya dve naarammane panca naadhipatiya cha. Sankhittam.
     Hetupaccaya naarammane panca. Sankhittam.
     Nahetupaccaya arammane dve. Sankhittam.
        Sahajatavaropi paccayanissayasamsatthasampayuttavaropi
        vittharetabbo.
            Panhavaro
   [1668]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa hetupaccayena paccayo sankilitthasankilesika hetu sampayuttakanam
khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [1669]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa hetupaccayena paccayo sankilitthasankilesika hetu cittasamutthananam
rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1670]  Sankilitthasankilesiko  dhammo sankilitthasankilesikassa ca
asankilitthasankilesikassa   ca   dhammassa   hetupaccayena  paccayo
sankilitthasankilesika  hetu  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1671]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa hetupaccayena paccayo asankilitthasankilesika hetu sampayuttakanam
khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam   hetupaccayena  paccayo
patisandhikkhane  asankilitthasankilesika  hetu  sampayuttakanam  khandhanam
katatta ca rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1672]  Asankilitthaasankilesiko dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa    hetupaccayena    paccayo   asankilitthaasankilesika
hetu sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [1673]  Asankilitthaasankilesiko  dhammo asankilitthasankilesikassa
dhammassa   hetupaccayena  paccayo  asankilitthaasankilesika  hetu
cittasamutthananam rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1674]  Asankilitthaasankilesiko  dhammo asankilitthasankilesikassa
ca  asankilitthaasankilesikassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo
asankilitthaasankilesika    hetu    sampayuttakanam    khandhanam
cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1675]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
Dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ragam  assadeti  abhinandati
tam  arabbha  rago  uppajjati  ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati
uddhaccam   uppajjati   domanassam  uppajjati  ditthim  assadeti
vicikiccham  arabbha  uddhaccam  arabbha  domanassam  arabbha  . yatha
kusalattike vibhattam evam vibhajitabbam.
   [1676]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo ariya pahine kilese paccavekkhanti
vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudacinne kilese jananti
sankilitthasankilesike  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato vipassanti
cetopariyananena   sankilitthasankilesikacittasamangissa  cittam  jananti
sekkha  va  puthujjana  va  sankilitthasankilesike khandhe aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  kusale niruddhe vipako tadarammanata
uppajjati  sankilitthasankilesike  khandhe  assadenti  abhinandanti
domanassam  uppajjati   akusale  niruddhe  vipako  tadarammanata
uppajjati    sankilitthasankilesika   khandha   cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa   anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1677]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa   arammanapaccayena   paccayo   danam   datva  silam
Samadiyitva  uposathakammam  katva  tam  paccavekkhati pubbe sucinnani
paccavekkhati  jhana  vutthahitva  jhanam  paccavekkhati ariya gotrabhum
paccavekkhanti  vodanam  paccavekkhanti  cakkhum  aniccato  dukkhato
anattato vipassanti sotam ... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe
rase  photthabbe  vatthum ... asankilitthasankilesike khandhe aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  dibbena  cakkhuna  rupam  passanti
dibbaya   sotadhatuya   saddam   sunanti   cetopariyananena
asankilitthasankilesikacittasamangissa  cittam  jananti  akasanancayatanam
vinnanancayatanassa    akincannayatanam   nevasannanasannayatanassa
arammanapaccayena  paccayo  rupayatanam cakkhuvinnanassa arammanapaccayena
paccayo  .pe.  photthabbayatanam  kayavinnanassa  arammanapaccayena
paccayo  asankilitthasankilesika khandha iddhividhananassa cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa   anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1678]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  danam  datva silam samadiyitva
usothakammam  katva  tam  assadeti  abhinandati  tam  arabbha
rago  uppajjati  ditthi  uppajjati  domanassam  uppajjati  pubbe
sucinnani  assadeti  jhana  vutthahitva  jhanam  assadeti  cakkhum
Assadeti ... photthabbe ... Vatthum ... Asankilitthasankilesike khandhe
assadeti  abhinandati  tam  arabbha  rago  uppajjati  domanassam
uppajjati.
   [1679]  Asankilitthaasankilesiko dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  nibbanam  maggassa  phalassa
arammanapaccayena paccayo.
   [1680]  Asankilitthaasankilesiko  dhammo asankilitthasankilesikassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ariya  magga  vutthahitva
maggam  paccavekkhanti  phalam  paccavekkhanti  nibbanam  paccavekkhanti
nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  avajjanaya  arammanapaccayena
paccayo  ariya  cetopariyananena  asankilitthaasankilesikacittasamangissa
cittam  jananti  asankilitthaasankilesika  khandha  cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa     anagatamsananassa     avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   [1681]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  ragam  garum  katva  assadeti  abhinandati tam garum
katva rago uppajjati ditthi uppajjati ditthim garum katva assadeti
abhinandati  tam  garum  katva  rago  uppajjati  ditthi uppajjati .
Sahajatadhipati:   sankilitthasankilesikadhipati   sampayuttakanam  khandhanam
Adhipatipaccayena paccayo.
   [1682]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sahajatadhipati: sankilitthasankilesikadhipati
cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1683]  Sankilitthasankilesiko  dhammo sankilitthasankilesikassa ca
asankilitthasankilesikassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo .
Sahajatadhipati:   sankilitthasankilesikadhipati   sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1684]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  danam  datva  silam  samadiyitva  uposathakammam
katva  tam  garum  katva  paccavekkhati pubbe sucinnani garum katva
paccavekkhati  jhana  vutthahitva  jhanam  garum  katva  paccavekkhati
sekkha  gotrabhum  garum  katva  paccavekkhanti  vodanam garum katva
paccavekkhanti   .   sahajatadhipati:   asankilitthasankilesikadhipati
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena
paccayo.
   [1685]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  arammanadhipati:  danam
datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam garum katva assadeti
Abhinandati  tam  garum  katva  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati
pubbe  sucinnani  garum  katva  assadeti  abhinandati  jhana
vutthahitva  jhanam garum katva assadeti abhinandati cakkhum garum katva
assadeti abhinandati photthabbe ... vatthum ... Asankilitthasankilesike
khandhe  garum  katva  assadeti  abhinandati  tam garum katva rago
uppajjati ditthi uppajjati.
   [1686]  Asankilitthaasankilesiko dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa     adhipatipaccayena    paccayo    arammanadhipati
sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  nibbanam  maggassa  phalassa
adhipatipaccayena  paccayo  . sahajatadhipati: asankilitthaasankilesikadhipati
sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1687]  Asankilitthaasankilesiko  dhammo asankilitthasankilesikassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  ariya  magga  vutthahitva  maggam  garum  katva
paccavekkhanti  phalam  garum  katva  paccavekkhanti nibbanam garum katva
paccavekkhanti   nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  adhipatipaccayena
paccayo  . sahajatadhipati: asankilitthaasankilesikadhipati cittasamutthananam
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1688]   Asankilitthaasankilesiko   dhammo   asankilittha
asankilesikassa  ca  asankilitthasankilesikassa ca dhammassa adhipatipaccayena
Paccayo  .  sahajatadhipati:  asankilitthaasankilesikadhipati sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1689]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo purima purima sankilitthasankilesika
khandha   pacchimanam   pacchimanam   sankilitthasankilesikanam  khandhanam
anantarapaccayena paccayo.
   [1690]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  sankilitthasankilesika  khandha
vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [1691]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  anantarapaccayena paccayo purima purima asankilitthasankilesika
khandha    pacchimanam    pacchimanam    asankilitthasankilesikanam
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa  anulomam
vodanassa  avajjana asankilitthasankilesikanam khandhanam anantarapaccayena
paccayo.
   [1692]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  avajjana  sankilitthasankilesikanam
khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1693]  Asankilitthasankilesiko  dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  gotrabhu  maggassa  vodanam
Maggassa anulomam phalasamapattiya nirodha vutthahantassa nevasannanasannayatanam
phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [1694]  Asankilitthaasankilesiko dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa    anantarapaccayena    paccayo   purima   purima
asankilitthaasankilesika khandha pacchimanam pacchimanam asankilitthaasankilesikanam
khandhanam    anantarapaccayena    paccayo   maggo   phalassa
phalam phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [1695]  Asankilitthaasankilesiko  dhammo asankilitthasankilesikassa
dhammassa    anantarapaccayena   paccayo   phalam   vutthanassa
anantarapaccayena paccayo.
   [1696]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa  samanantarapaccayena  paccayo  .pe.  ...  sahajatapaccayena
paccayo ... annamannapaccayena paccayo ... nissayapaccayena paccayo
...  upanissayapaccayena  paccayo  arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  ragam  upanissaya  panam  hanati
sangham bhindati dosam upanissaya panam hanati sangham bhindati rago ...
Patthana   ragassa   patthanaya   upanissayapaccayena   paccayo
panatipato  panatipatassa upanissayapaccayena paccayo niyatamicchaditthi
niyatamicchaditthiya upanissayapaccayena paccayo.
   [1697]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
Dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo .
Pakatupanissayo:   ragam   upanissaya   danam   deti   silam
samadiyati  uposathakammam  karoti  jhanam  ...  vipassanam ... abhinnam
uppadeti  samapattim  uppadeti  patthanam  upanissaya  danam  deti
samapattim  uppadeti rago ... patthana saddhaya kayikassa sukhassa
kayikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo  panam  hantva
tassa  patighatatthaya  danam  deti silam samadiyati uposathakammam karoti
jhanam  uppadeti  vipassanam  uppadeti  abhinnam uppadeti samapattim
uppadeti  sangham  bhinditva  tassa  patighatatthaya  danam  deti
silam  samadiyati  uposathakammam  karoti  akusalam  kammam  vipakassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1698]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthaasankilesikassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  pakatupanissayo: ragam upanissaya
maggam  uppadeti  phalasamapattim  samapajjati  dosam  ...  patthanam
upanissaya  maggam  uppadeti  phalasamapattim  samapajjati rago ...
Patthana maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [1699]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo
pakatupanissayo   .   pakatupanissayo:  saddham  upanissaya  danam
deti  samapattim  uppadeti silam ... sutam cagam pannam kayikam sukham
Kayikam dukkham utum bhojanam ... senasanam upanissaya danam deti samapattim
uppadeti  saddha  ...  senasanam  saddhaya  kayikassa  sukhassa
upanissayapaccayena  paccayo  kusalam  kammam  vipakassa upanissayapaccayena
paccayo   pathamassa   jhanassa   parikammam   pathamassa   jhanassa
akincannayatanam nevasannanasannayatanassa.
   [1700]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo
pakatupanissayo   .   pakatupanissayo:  saddham  upanissaya  manam
jappeti  ditthim  ganhati silam ... senasanam upanissaya panam hanati
sangham bhindati saddha ... senasanam ragassa patthanaya upanissayapaccayena
paccayo.
   [1701]  Asankilitthasankilesiko  dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo .
Pakatupanissayo:    pathamassa   maggassa   parikammam   pathamassa
maggassa  ...  dutiyassa tatiyassa catutthassa maggassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [1702]  Asankilitthaasankilesiko dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  pathamo  maggo
dutiyassa  maggassa  dutiyo  maggo  tatiyassa  maggassa tatiyo maggo
Catutthassa    maggassa   catuttho   maggo   phalasamapattiya
upanissayapaccayena paccayo.
   [1703]  Asankilitthaasankilesiko  dhammo asankilitthasankilesikassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    arammanupanissayo
anantarupanissayo   pakatupanissayo   .   pakatupanissayo:   ariya
maggam  upanissaya  anuppannam samapattim uppadenti uppannam samapattim
samapajjanti  sankhare  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
maggo ariyanam atthapatisambhidaya dhamma ... nirutti ... Patibhana ...
Thanathanakosallassa   upanissayapaccayena   paccayo   phalasamapatti
kayikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1704]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam .
Arammanapurejatam:   cakkhum   aniccato   dukkhato   anattato
vipassati  sotam  ...  ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase
photthabbe  ... vatthum aniccato dukkhato anattato vipassati dibbena
cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya saddam sunati rupayatanam
cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam   kayavinnanassa  purejatam  .
Vatthupurejatam:    cakkhayatanam    cakkhuvinnanassa    kayayatanam
kayavinnanassa  purejatapaccayena paccayo vatthu asankilitthasankilesikanam
khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1705]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa  purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam .
Arammanapurejatam:  cakkhum  assadeti  abhinandati  tam  arabbha
rago uppajjati domanassam uppajjati sotam ... .pe. Photthabbe ...
Vatthum  assadeti  abhinandati  tam arabbha rago uppajjati domanassam
uppajjati  .  vatthupurejatam:  vatthu  sankilitthasankilesikanam  khandhanam
purejatapaccayena paccayo.
   [1706]  Asankilitthasankilesiko  dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa  purejatapaccayena  paccayo  vatthu  asankilitthaasankilesikanam
khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1707]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  pacchajatapaccayena paccayo pacchajata: sankilitthasankilesika
khandha purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1708]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa pacchajatapaccayena paccayo pacchajata: asankilitthasankilesika
khandha   purejatassa   imassa   kayassa   pacchajatapaccayena
paccayo.
   [1709]  Asankilitthaasankilesiko  dhammo asankilitthasankilesikassa
dhammassa pacchajatapaccayena paccayo pacchajata: asankilitthaasankilesika
khandha   purejatassa   imassa   kayassa   pacchajatapaccayena
Paccayo.
   [1710]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa  asevanapaccayena paccayo purima purima sankilitthasankilesika
khandha    pacchimanam    pacchimanam    sankilitthasankilesikanam
khandhanam asevanapaccayena paccayo.
   [1711]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  asevanapaccayena  paccayo  purima  purima .pe. anulomam
gotrabhussa anulomam vodanassa asevanapaccayena paccayo.
   [1712]  Asankilitthasankilesiko  dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa   asevanapaccayena   paccayo   gotrabhu   maggassa
vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [1713]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  sankilitthasankilesika  cetana
sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1714]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo sahajata nanakhanika . sahajata:
sankilitthasankilesika  cetana  cittasamutthananam  rupanam  kammapaccayena
paccayo   .   nanakhanika:   sankilitthasankilesika   cetana
vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1715]  Sankilitthasankilesiko  dhammo sankilitthasankilesikassa ca
Asankilitthasankilesikassa   ca   dhammassa   kammapaccayena  paccayo
sankilitthasankilesika  cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1716]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo sahajata nanakhanika . sahajata:
asankilitthasankilesika    cetana    sampayuttakanam    khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena  paccayo  . nanakhanika:
asankilitthasankilesika  cetana  vipakanam  khandhanam  katatta  ca
rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1717]  Asankilitthaasankilesiko dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .
Sahajata:  asankilitthaasankilesika  cetana  sampayuttakanam  khandhanam
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  asankilitthaasankilesika
cetana  vipakanam  asankilitthaasankilesikanam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo.
   [1718]  Asankilitthaasankilesiko  dhammo asankilitthasankilesikassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sahajata:  asankilitthaasankilesika
cetana cittasamutthananam rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1719]  Asankilitthaasankilesiko  dhammo asankilitthasankilesikassa
ca  asankilitthaasankilesikassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo
Sahajata:  asankilitthaasankilesika  cetana  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1720]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipako  asankilitthasankilesiko
eko  khandho  tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
vipakapaccayena  paccayo  dve  khandha dvinnam khandhanam patisandhikkhane
asankilitthasankilesiko  eko  khandho  tinnannam  khandhanam katatta ca
rupanam  vipakapaccayena  paccayo dve khandha dvinnam khandhanam khandha
vatthussa vipakapaccayena paccayo.
   [1721]  Asankilitthaasankilesiko dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipako  asankilitthaasankilesiko
eko    khandho    tinnannam    khandhanam   vipakapaccayena
paccayo dve khandha dvinnam khandhanam.
   [1722]  Asankilitthaasankilesiko  dhammo asankilitthasankilesikassa
dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipaka  asankilitthaasankilesika
khandha cittasamutthananam rupanam vipakapaccayena paccayo.
   [1723]  Asankilitthaasankilesiko  dhammo asankilitthasankilesikassa
ca  asankilitthaasankilesikassa  ca  dhammassa  vipakapaccayena  paccayo
asankilitthaasankilesiko eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam vipakapaccayena paccayo dve khandha .pe.
   [1724]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa aharapaccayena paccayo tini.
   [1725]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo  asankilitthasankilesika  ahara
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  aharapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  kabalimkaro  aharo  imassa  kayassa
aharapaccayena paccayo .pe.
   [1726]  Asankilitthaasankilesiko dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa aharapaccayena paccayo tini.
   [1727]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthaasankilesikassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  tini  .  asankilitthasankilesiko
dhammo  asankilitthasankilesikassa  dhammassa  indriyapaccayena  paccayo
asankilitthasankilesika indriya sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam   indriyapaccayena   paccayo   patisandhikkhane  cakkhundriyam
cakkhuvinnanassa   kayindriyam   kayavinnanassa   indriyapaccayena
paccayo  rupajivitindriyam  katattarupanam  indriyapaccayena  paccayo .
Asankilitthaasankilesiko dhammo tini.
   [1728]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa  jhanapaccayena  paccayo  ...  maggapaccayena  paccayo
... Sampayuttapaccayena paccayo.
   [1729]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  .
Sahajata:  sankilitthasankilesika  khandha  cittasamutthananam  rupanam
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchajata:  sankilitthasankilesika
khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [1730]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo sahajatam purejatam pacchajatam .
Sahajata:  asankilitthasankilesika  khandha  cittasamutthananam  rupanam
vippayuttapaccayena   paccayo   patisandhikkhane  asankilitthasankilesika
khandha  katatta  ca  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo  khandha
vatthussa  vatthu  khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo  . purejatam:
cakkhayatanam    cakkhuvinnanassa    kayayatanam    kayavinnanassa
vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu  asankilitthasankilesikanam  khandhanam
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchajata:  asankilitthasankilesika
khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [1731]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo purejatam: vatthu sankilitthasankilesikanam
khandhanam vippayuttapaccayena paccayo.
   [1732]  Asankilitthasankilesiko  dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa   vippayuttapaccayena   paccayo   purejatam:   vatthu
Asankilitthaasankilesikanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo.
   [1733]  Asankilitthaasankilesiko  dhammo asankilitthasankilesikassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  .
Sahajata:  asankilitthaasankilesika  khandha  cittasamutthananam  rupanam
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchajata:  asankilitthaasankilesika
khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [1734]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sankilitthasankilesiko  eko khandho
tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo .pe.
   [1735]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam . sahajata:
sankilitthasankilesika  khandha  cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena
paccayo  .  pacchajata:  sankilitthasankilesika  khandha purejatassa
imassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1736]  Sankilitthasankilesiko  dhammo sankilitthasankilesikassa ca
asankilitthasankilesikassa   ca   dhammassa   atthipaccayena  paccayo
sankilitthasankilesiko   eko   khandho   tinnannam   khandhanam
cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo dve khandha ....
   [1737]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam
Aharam  indriyam  . sahajato: asankilitthasankilesiko eko khandho
tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena paccayo
patisandhikkhane  asannasattanam  ekam  mahabhutam  tinnannam  khandhanam
atthipaccayena  paccayo  .pe.  purejatam:  cakkhum aniccato dukkhato
anattato vipassati sotam ... .pe. kayam rupe photthabbe ... Vatthum
aniccato  dukkhato  anattato  vipassati dibbena cakkhuna rupam passati
dibbaya  sotadhatuya  saddam  sunati  rupayatanam  cakkhuvinnanassa
photthabbayatanam  kayavinnanassa  atthipaccayena  paccayo  cakkhayatanam
cakkhuvinnanassa  kayayatanam kayavinnanassa vatthu asankilitthasankilesikanam
khandhanam    atthipaccayena    paccayo   .   pacchajata:
asankilitthasankilesika   khandha   purejatassa   imassa  kayassa
atthipaccayena  paccayo  .  kabalimkaro  aharo  imassa  kayassa
rupajivitindriyam katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [1738]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  purejatam:  cakkhum  assadeti
abhinandati  tam  arabbha  rago  uppajjati domanassam uppajjati vatthum
assadeti  vatthu  sankilitthasankilesikanam  khandhanam  atthipaccayena
paccayo.
   [1739]  Asankilitthasankilesiko  dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa    atthipaccayena    paccayo   purejatam:   vatthu
Asankilitthaasankilesikanam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [1740]  Asankilitthaasankilesiko dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa    atthipaccayena    paccayo   asankilitthaasankilesiko
eko khandho tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [1741]  Asankilitthaasankilesiko  dhammo asankilitthasankilesikassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam . sahajata:
asankilitthaasankilesika  khandha  cittasamutthananam  rupanam atthipaccayena
paccayo   .   pacchajata:   asankilitthaasankilesika   khandha
purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1742]  Asankilitthaasankilesiko  dhammo asankilitthasankilesikassa
ca   asankilitthaasankilesikassa   ca   dhammassa   atthipaccayena
paccayo   asankilitthaasankilesiko   eko   khandho   tinnannam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo.
   [1743]  Asankilitthasankilesiko  ca  asankilitthaasankilesiko ca
dhamma  asankilitthasankilesikassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
sahajatam pacchajatam aharam indriyam. Sahajata: asankilitthaasankilesika
khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena
paccayo  .  pacchajata:  asankilitthaasankilesika  khandha  ca
kabalimkaro  aharo  ca  imassa kayassa atthipaccayena paccayo .
Pacchajata:  asankilitthasankilesika  khandha  ca  rupajivitindriyanca
Katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [1744]  Asankilitthasankilesiko  ca  asankilitthaasankilesiko ca
dhamma  asankilitthaasankilesikassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
sahajatam  purejatam  .  sahajato:  asankilitthaasankilesiko  eko
khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [1745]  Sankilitthasankilesiko  ca  asankilitthasankilesiko  ca
dhamma  sankilitthasankilesikassa  dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam
purejatam  .  sahajato:  sankilitthasankilesiko  eko  khandho  ca
vatthu ca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha.
   [1746]  Sankilitthasankilesiko  ca  asankilitthasankilesiko  ca
dhamma  asankilitthasankilesikassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo
sahajatam pacchajatam aharam indriyam . sahajata: sankilitthasankilesika
khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena
paccayo  .  pacchajata: sankilitthasankilesika khandha ca kabalimkaro
aharo  ca  purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo .
Pacchajata:  sankilitthasankilesika  khandha  ca  rupajivitindriyanca
katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [1747]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa  natthipaccayena  paccayo  ...  vigatapaccayena  paccayo
... Avigatapaccayena paccayo.
   [1748]  Hetuya  satta  arammane  cha  adhipatiya  attha
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  nava  annamanne
tini  nissaye  terasa  upanissaye attha purejate tini pacchajate
tini  asevane  tini  kamme  satta  vipake  cattari  ahare
indriye  jhane  magge  satta  sampayutte  tini vippayutte panca
atthiya terasa natthiya satta vigate satta avigate terasa.
   [1749]  Hetupaccaya adhipatiya cattari ... sahajate satta
annamanne  tini  nissaye  satta  vipake cattari indriye magge
cattari sampayutte tini vippayutte tini atthiya avigate satta.
   [1750]    Hetusahajatanissayaatthiavigatanti   satta   .
Hetusahajataannamannanissayaatthiavigatanti tini.
Hetusahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti     tini    .
Hetusahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti tini.
Hetusahajatanissayavipakaatthiavigatanti cattari.
Hetusahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti     dve     .
Hetusahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti    dve   .
Hetusahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti     dve     .
Hetusahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti
ekam. Yatha kusalattike evam vittharetabbam.
            Anulomam.
   [1751]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...  sahajatapaccayena paccayo
... Upanissayapaccayena paccayo.
   [1752]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...  sahajatapaccayena paccayo
...  upanissayapaccayena  paccayo  ...  pacchajatapaccayena paccayo
... Kammapaccayena paccayo.
   [1753]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthaasankilesikassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1754]  Sankilitthasankilesiko  dhammo sankilitthasankilesikassa ca
asankilitthasankilesikassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo.
   [1755]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...  sahajatapaccayena paccayo
... upanissayapaccayena paccayo ... purejatapaccayena paccayo ...
Pacchajatapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo ... Aharapaccayena
paccayo ... Indriyapaccayena paccayo.
   [1756]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ... upanissayapaccayena paccayo
... Purejatapaccayena paccayo.
   [1757]  Asankilitthasankilesiko  dhammo asankilitthaasankilesikassa
Dhammassa upanissayapaccayena paccayo ... Purejatapaccayena paccayo.
   [1758]  Asankilitthaasankilesiko dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa   sahajatapaccayena   paccayo   ...  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1759]  Asankilitthaasankilesiko dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa   arammanapaccayena   paccayo   ...  sahajatapaccayena
paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo ... Pacchajatapaccayena paccayo.
   [1760]  Asankilitthaasankilesiko  dhammo asankilitthasankilesikassa
ca   asankilitthaasankilesikassa   ca   dhammassa   sahajatapaccayena
paccayo.
   [1761]  Asankilitthasankilesiko  ca  asankilitthaasankilesiko ca
dhamma   asankilitthasankilesikassa   dhammassa  sahajatam  pacchajatam
aharam indriyam.
   [1762]  Asankilitthasankilesiko  ca  asankilitthaasankilesiko ca
dhamma asankilitthaasankilesikassa dhammassa sahajatam purejatam.
   [1763]  Sankilitthasankilesiko  ca  asankilitthasankilesiko  ca
dhamma sankilitthasankilesikassa dhammassa sahajatam purejatam.
   [1764]  Sankilitthasankilesiko  ca  asankilitthasankilesiko  ca
dhamma   asankilitthasankilesikassa   dhammassa  sahajatam  pacchajatam
aharam indriyam.
   [1765]  Nahetuya  cuddasa  naarammane  cuddasa  naadhipatiya
cuddasa  naanantare  cuddasa  nasamanantare  cuddasa  nasahajate  dasa
naannamanne  dasa  nanissaye  dasa  naupanissaye  terasa napurejate
dvadasa  napacchajate  cuddasa naasevane nakamme navipake cuddasa
naahare  naindriye  jhanena  namagge  cuddasa  nasampayutte dasa
navippayutte  attha  noatthiya  attha  nonatthiya  cuddasa novigate
cuddasa  noavigate  attha  .  nahetupaccaya naarammane cuddasa .
Sankhittam. Yatha kusalattike paccaniyaganana evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1766] Hetupaccaya naarammane satta ... Naadhipatiya naanantare
nasamanantare  satta  naannamanne  tini  naupanissaye  napurejate
napacchajate  naasevane  nakamme  navipake naahare naindriye
najhane  satta  namagge  satta  nasampayutte  tini navippayutte tini
nonatthiya  satta  novigate  satta  . hetusahajatanissayaatthiavigatanti
naarammane satta . sankhittam . yatha kusalattike anulomapaccaniyaganana
vibhatta evam vibhajitabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1767] Nahetupaccaya arammane cha ... Adhipatiya attha anantare
satta  samanantare  satta  sahajate  nava  annamanne  tini nissaye
terasa  upanissaye attha purejate tini pacchajate tini asevane
Tini magge satta vipake cattari ahare indriye jhane magge
satta  sampayutte  tini  vippayutte  panca  atthiya terasa natthiya
satta vigate satta avigate terasa.
      Nahetupaccaya naarammanapaccaya adhipatiya satta.
              Sankhittam
        yatha kusalattike paccaniyanulomaganana
        vibhatta evam vibhajitabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Sankilitthattikam pancamam
              nitthitam
         anulomatikapatthanam purimam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 1-577. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=40&item=1767&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=40&item=1767&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=1767&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=1767&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1767              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :