ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
   [487]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo  danam  datva  silam  samadiyitva  uposathakammam  katva tam
paccavekkhati  pubbe  sucinnani  paccavekkhati  jhana  vutthahitva
jhanam  paccavekkhati  sekkha  gotrabhum  paccavekkhanti  vodanam
paccavekkhanti  sekkha  magga  vutthahitva  maggam  paccavekkhanti
sekkha  va  puthujjana  va  kusalam  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti   cetopariyananena  kusalacittasamangissa  cittam  jananti
akasanancayatanakusalam   vinnanancayatanakusalassa   arammanapaccayena
paccayo    akincannayatanakusalam    nevasannanasannayatanakusalassa
arammanapaccayena   paccayo   kusala   khandha   iddhividhananassa
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo.
   [488]  Kusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa arammanapaccayena
paccayo  danam  datva  silam  samadiyitva  uposathakammam  katva tam
assadeti  abhinandati  tam  arabbha rago uppajjati ditthi uppajjati
vicikiccha  uppajjati  uddhaccam  uppajjati  domanassam uppajjati pubbe
sucinnani  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  rago  uppajjati
ditthi  uppajjati  vicikiccha  uppajjati  uddhaccam uppajjati domanassam
uppajjati  jhana  vutthahitva  jhanam  assadeti  abhinandati  tam
Arabbha  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati  vicikiccha  uppajjati
uddhaccam  uppajjati  jhane  parihine  vippatisarissa  domanassam
uppajjati.
   [489]  Kusalo  dhammo abyakatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  araha  magga  vutthahitva  maggam  paccavekkhati  pubbe
sucinnani   paccavekkhati  kusalam  aniccato  dukkhato  anattato
vipassati   cetopariyananena   kusalacittasamangissa  cittam  janati
sekkha  va  puthujjana  va  kusalam  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti  kusale  niruddhe  vipako  tadarammanata uppajjati kusalam
assadeti  abhinandati  tam  arabbha rago uppajjati ditthi uppajjati
vicikiccha  uppajjati  uddhaccam  uppajjati domanassam uppajjati akusale
niruddhe  vipako  tadarammanata  uppajjati  akasanancayatanakusalam
vinnanancayatanavipakassa   ca   kiriyassa   ca  arammanapaccayena
paccayo    akincannayatanakusalam    nevasannanasannayatanavipakassa
ca  kiriyassa  ca  arammanapaccayena  paccayo  kusala  khandha
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [490]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  ragam  assadeti  abhinandati  tam arabbha rago uppajjati
ditthi  uppajjati  vicikiccha  uppajjati  uddhaccam uppajjati domanassam
Uppajjati  ditthim  assadeti  abhinandati tam arabbha rago uppajjati
ditthi  uppajjati  vicikiccha  uppajjati  uddhaccam uppajjati domanassam
uppajjati  vicikiccham  arabbha  vicikiccha  uppajjati  ditthi uppajjati
uddhaccam  uppajjati  domanassam  uppajjati  uddhaccam  arabbha uddhaccam
uppajjati  ditthi  uppajjati  vicikiccha uppajjati domanassam uppajjati
domanassam  arabbha  domanassam  uppajjati  ditthi  uppajjati vicikiccha
uppajjati uddhaccam uppajjati.
   [491]  Akusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa arammanapaccayena
paccayo   sekkha  pahinakilese  paccavekkhanti  vikkhambhitakilese
paccavekkhanti  pubbe  samudacinne  kilese  jananti  sekkha va
puthujjana  va  akusalam  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
cetopariyananena   akusalacittasamangissa  cittam  jananti  akusala
khandha      cetopariyananassa     pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa      anagatamsananassa      avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   [492]  Akusalo dhammo abyakatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  araha pahinakilese paccavekkhati pubbe samudacinne kilese
janati akusalam aniccato dukkhato anattato vipassati cetopariyananena
akusalacittasamangissa  cittam janati sekkha va puthujjana va akusalam
aniccato dukkhato anattato
Vipassanti  akusale  niruddhe  vipako  tadarammanata  uppajjati
akusalam  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  rago  uppajjati
ditthi   uppajjati   vicikiccha   uppajjati  uddhaccam  uppajjati
domanassam  uppajjati  akusale  niruddhe  vipako  tadarammanata
uppajjati     akusala     khandha     cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [493] Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo   araha   phalam   paccavekkhati  nibbanam  paccavekkhati
nibbanam  phalassa  avajjanaya  arammanapaccayena  paccayo  araha
cakkhum  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  sotam  ...  ghanam
jivham  kayam  rupe  sadde  gandhe  rase  photthabbe vatthum ...
Vipakabyakate  kiriyabyakate  khandhe  aniccato dukkhato anattato
vipassati  dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya
saddam  sunati  cetopariyananena vipakabyakatakiriyabyakatacittasamangissa
cittam   janati   akasanancayatanakiriyam   vinnanancayatanakiriyassa
arammanapaccayena paccayo akincannayatanakiriyam
nevasannanasannayatanakiriyassa     arammanapaccayena    paccayo
rupayatanam  cakkhuvinnanassa  arammanapaccayena  paccayo  saddayatanam
sotavinnanassa  gandhayatanam  ghanavinnanassa  rasayatanam jivhavinnanassa
Photthabbayatanam      kayavinnanassa      arammanapaccayena
paccayo   abyakata  khandha  iddhividhananassa  cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa     anagatamsananassa     avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   [494]  Abyakato  dhammo kusalassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  sekkha  phalam  paccavekkhanti  nibbanam  paccavekkhanti
nibbanam   gotrabhussa   vodanassa   maggassa  arammanapaccayena
paccayo  sekkha  va  puthujjana  va  cakkhum  aniccato  dukkhato
anattato vipassanti sotam ... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe
rase  photthabbe  vatthum ... vipakabyakate kiriyabyakate khandhe
aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  dibbena  cakkhuna  rupam
passanti  dibbaya  sotadhatuya  saddam  sunanti  cetopariyananena
vipakabyakatakiriyabyakatacittasamangissa  cittam  jananti  abyakata
khandha  iddhividhananassa  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa
anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo.
   [495]  Abyato  dhammo akusalassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  cakkhum  assadeti  abhinandati  tam arabbha rago uppajjati
ditthi  uppajjati  vicikiccha  uppajjati  uddhaccam uppajjati domanassam
uppajjati  sotam  ... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase
photthabbe vatthum ... vipakabyakate kiriyabyakate khandhe assadeti
Abhinandati  tam  arabbha  rago  uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha
uppajjati uddhaccam uppajjati domanassam uppajjati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 155-160. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=40&item=487&items=9&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=40&item=487&items=9&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=487&items=9&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=487&items=9&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=487              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11291              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11291              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :