ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
   [783]  Adhipatipaccaya  nahetuya dasa ... naarammane satta
naanantare  dasa  nasamanantare  dasa  nasahajate  satta  naannamanne
attha nanissaye satta naupanissaye satta napurejate dasa napacchajate
dasa  naasevane  dasa  nakamme  dasa  navipake  dasa  naahare
dasa  naindriye  dasa  najhane  dasa  namagge  dasa  nasampayutte
attha  navippayutte  satta noatthiya satta nonatthiya dasa novigate
dasa noavigate satta.
   [784]  Adhipatiatthiavigatanti  nahetuya attha ... naarammane
satta naanantare attha nasamanantare attha nasahajate ekam naannamanne
cattari  nanissaye  ekam  naupanissaye  satta  napurejate  satta
napacchajate  attha  naasevane  attha  nakamme  attha  navipake
attha  naahare  attha  naindriye  attha  najhane attha namagge
attha  nasampayutte  cattari  navippayutte  cattari nonatthiya attha
novigate attha.
   [785]    Adhipatinissayaatthiavigatanti   nahetuya   attha
... naarammane satta naanantare attha nasamanantare attha nasahajate
ekam  naannamanne  cattari  naupanissaye  satta  napurejate satta
napacchajate  attha  naasevane  attha  nakamme  attha  navipake
attha  naahare  attha  naindriye  attha  najhane attha namagge
attha  nasampayutte  cattari  navippayutte  tini  nonatthiya  attha
novigate attha.
   [786]  Adhipatinissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya  cattari
...  naarammane  tini  naanantare  cattari  nasamanantare cattari
nasahajate   ekam   naannamanne  cattari  naupanissaye  tini
napurejate  tini napacchajate cattari naasevane cattari nakamme
cattari  navipake  cattari  naahare cattari naindriye cattari
najhane  cattari  namagge  cattari nasampayutte cattari nonatthiya
cattari novigate cattari.
   [787] Adhipatiarammanaupanissayanti nahetuya satta ... Naanantare
satta  nasamanantare  satta  nasahajate  satta  naannamanne  satta
nanissaye  satta  napurejate  satta napacchajate satta naasevane
satta  nakamme  satta  navipake  satta naahare satta naindriye
satta  najhane  satta  namagge satta nasampayutte satta navippayutte
satta  noatthiya  satta  nonatthiya  satta  novigate  satta
Noavigate satta.
   [788]  Adhipatiarammanaupanissayapurejataatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare ekam nasahajate ekam
naannamanne ekam nanissaye ekam napacchajate ekam naasevane ekam
nakamme  ekam  navipake  ekam  naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [789] Adhipatiarammananissayaupanissayapurejatavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam
nasahajate  ekam  naannamanne ekam napacchajate ekam naasevane
ekam  nakamme  ekam  navipake  ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [790]   Adhipatisahajatanissayaatthiavigatanti   nahetuya  satta
... naarammane satta naanantare satta nasamanantare satta naannamanne
tini  naupanissaye  satta  napurejate  satta  napacchajate  satta
naasevane  satta  nakamme  satta navipake satta naahare satta
naindriye  satta  najhane  satta  namagge  satta nasampayutte tini
navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta.
   [791] Adhipatisahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti
Nahetuya   tini  ...  naarammane  tini  naanantare  tini
nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare
tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  navippayutte
tini nonatthiya tini novigate tini.
   [792]   Adhipatisahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naanantare  tini  nasamanantare  tini
naannamanne  tini  naupanissaye  tini  napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare
tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte
tini nonatthiya tini novigate tini.
   [793]  Adhipatisahajatanissayavipakaatthiavigatanti  nahetuya  ekam
... naarammane ekam naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne
ekam   naupanissaye  ekam  napurejate  ekam  napacchajate
ekam  naasevane  ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [794] Adhipatisahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
Ekam  naasevane  ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [795]  Adhipatisahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naanantare  ekam  nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [796] Adhipatisahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [797]  Adhipatisahajatanissayaaharaindriyaatthiavigatanti  nahetuya
satta  ...  naarammane  satta  naanantare  satta  nasamanantare
satta  naannamanne  tini  naupanissaye  satta  napurejate  satta
napacchajate  satta  naasevane  satta  nakamme  satta  navipake
satta  najhane  satta  namagge  satta nasampayutte tini navippayutte
Tini nonatthiya satta novigate satta.
   [798] Adhipatisahajataannamannanissayaaharaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  nahetuya  tini  ...  naarammane  tini naanantare
tini nasamanantare tini naupanissaye tini napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  najhane
tini namagge tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [799] Adhipatisahajatanissayaaharaindriyavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya   tini  ...  naarammane  tini  naanantare  tini
nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini napurejate
tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme tini navipake
tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini  nonatthiya
tini novigate tini.
   [800] Adhipatisahajatanissayavipakaaharaindriyaatthiavigatanti
nahetuya ekam ... naarammane ekam naanantare ekam nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate  ekam  naasevane ekam nakamme ekam najhane ekam
namagge  ekam  nasampayutte  ekam  navippayutte  ekam  nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [801] Adhipatisahajataannamannanissayavipakaaharaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti  nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam
Naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam naasevane ekam nakamme ekam najhane
ekam namagge ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [802] Adhipatisahajatanissayavipakaaharaindriyavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam  naannamanne ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam  napacchajate  ekam naasevane ekam nakamme ekam najhane
ekam namagge ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [803]   Adhipatisahajatanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  nahetuya
satta  ...  naarammane  satta naanantare satta nasamanantare satta
naannamanne  tini  naupanissaye satta napurejate satta napacchajate
satta  naasevane  satta  nakamme  satta  navipake  satta
naahare  satta  najhane  satta  nasampayutte  tini  navippayutte
tini nonatthiya satta novigate satta.
   [804] Adhipatisahajataannamannanissayaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  nahetuya  tini  ...  naarammane  tini naanantare
tini nasamanantare tini naupanissaye tini napurejate tini napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare
tini najhane tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [805] Adhipatisahajatanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
Nahetuya   tini  ...  naarammane  tini  naanantare  tini
nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini napurejate
tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme tini navipake
tini  naahare  tini  najhane  tini  nasampayutte  tini nonatthiya
tini novigate tini.
   [806] Adhipatisahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti
nahetuya ekam ... naarammane ekam naanantare ekam nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
najhane  ekam  nasampayutte  ekam  navippayutte  ekam  nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [807] Adhipatisahajataannamannanissayavipakaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti  nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare
ekam najhane ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [808] Adhipatisahajatanissayavipakaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam  naannamanne ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare
Ekam najhane ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [809]  Adhipatihetusahajatanissayaindriyamaggaatthiaviganti naarammane
cattari   ...   naanantare  cattari  nasamanantare  cattari
naannamanne  dve  naupanissaye  cattari  napurejate  cattari
napacchajate cattari naasevane cattari nakamme cattari navipake
cattari  naahare  cattari  najhane  cattari  nasampayutte dve
navippayutte dve nonatthiya cattari novigate cattari.
   [810] Adhipatihetusahajataannamannanissayaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  naarammane dve ... naanantare dve nasamanantare
dve naupanissaye dve napurejate dve napacchajate dve naasevane
dve  nakamme dve navipake dve naahare dve najhane dve
navippayutte dve nonatthiya dve novigate dve.
   [811] Adhipatihetusahajatanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
naarammane  dve  ...  naanantare  dve  nasamanantare  dve
naannamanne  dve naupanissaye dve napurejate dve napacchajate
dve naasevane dve nakamme dve navipake dve naahare dve
najhane dve nasampayutte dve nonatthiya dve novigate dve.
   [812] Adhipatihetusahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti
naarammane  ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam
naannamanne  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
Ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam najhane ekam
nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [813] Adhipatihetusahajataannamannanissayavipakaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti  naarammane  ekam  ...  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam najhane ekam
navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [814] Adhipatihetusahajatanissayavipakaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
naarammane   ekam   ...   naanantare  ekam  nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
najhane ekam nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
           Adhipatimulakam nitthitam.
            Anantaramulakam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 260-269. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=40&item=783&items=32&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=40&item=783&items=32&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=783&items=32&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=783&items=32&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=783              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :