ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
   [310] Upada  dhammam  paccaya  noupada  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  vatthum  paccaya  noupada  khandha  patisandhikkhane
.pe.  noupada  dhammam  paccaya  noupada  dhammo uppajjati
hetupaccaya:   tini  .  noupadamulake  tinipi  paticcasadisa
ninnanakarana . upada ca noupada ca dhammam paccaya noupada
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  noupada  ekam khandhanca vatthunca
paccaya tayo khandha dve khandhe ... Patisandhi.
   [311] Upada  dhammam  paccaya  noupada dhammo uppajjati
arammanapaccaya:  cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam  kayayatanam
paccaya  kayavinnanam  vatthum  paccaya noupada khandha patisandhi .
Noupada   dhammam   paccaya   noupada  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya:  ekam  paticcasadisam  .  upada ca noupada ca
dhammam  paccaya  noupada  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:
Cakkhuvinnanasahagatam  ekam  khandhanca  cakkhayatananca  paccaya  tayo
khandha  dve  khandhe ... kayavinnanasahagatam ... noupada ekam
khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... Patisandhi.
            Sankhittam.
   [312]  Hetuya  panca  arammane  tini  adhipatiya panca
anantare   tini  samanantare  tini  sahajate  panca  annamanne
panca  nissaye  panca  upanissaye  tini  purejate tini asevane
tini kamme panca. Evam ganetabbam. Avigate panca.
   [313] Upada  dhammam  paccaya  noupada  dhammo uppajjati
nahetupaccaya:   cakkhayatanam   paccaya  cakkhuvinnanam  kayayatanam
paccaya  kayavinnanam vatthum  paccaya  ahetuka  noupada  khandha
ahetukapatisandhikkhane  vatthum  paccaya  vicikicchasahagato  uddhacca-
sahagato  moho  .  noupada  dhammam paccaya noupada dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  noupada  ekam khandham paccaya
tayo khandha noupada ca cittasamutthanam rupam dve khandhe ... Ahetuka-
patisandhikkhane  ekam  mahabhutam  yava  asannasatta  vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paccaya  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato
moho.
   {313.1} Tinipi  paticcasadisa  ninnanakaranam  .  upada ca
noupada ca dhammam paccaya noupada dhammo uppajjati nahetupaccaya:
cakkhuvinnanasahagatam  ekam  khandhanca cakkhayatananca paccaya tayo khandha
Dve  khandhe ...  kayavinnanasahagatam  ... noupada ekam khandhanca
vatthunca  paccaya  tayo  khandha  dve  khandhe  ... Patisandhikkhane
vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthunca  paccaya
vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  . ... naarammanapaccaya:
tini naasevanapaccaya: panca.
   [314] Upada  dhammam  paccaya  noupada dhammo uppajjati
nakammapaccaya: vatthum paccaya noupada cetana . noupada dhammam
paccaya  noupada  dhammo  uppajjati nakammapaccaya:  noupada
khandhe paccaya sampayuttaka cetana bahiram ... Aharasamutthanam ...
Utusamutthanam ... dve mahabhute paccaya dve mahabhuta. Noupada
dhammam paccaya upada dhammo uppajjati nakammapaccaya: bahire ...
Aharasamutthane ... utusamutthane mahabhute paccaya upadarupam .
Noupada dhammam paccaya upada ca noupada ca dhamma uppajjanti
nakammapaccaya:  bahiram ...  aharasamutthanam ... utusamutthanam ekam
mahabhutam paccaya tayo mahabhuta upada ca rupam dve .... Upada
ca  noupada  ca  dhammam  paccaya  noupada  dhammo  uppajjati
nakammapaccaya:  noupada  khandhe  ca  vatthunca paccaya noupada
cetana  .  ...  navipakapaccaya:  panca  naaharapaccaya:  tini
naindriyapaccaya: tini.
   [315]  Upada  dhammam  paccaya noupada dhammo uppajjati
Najhanapaccaya:   cakkhayatanam   paccaya  cakkhuvinnanam  kayayatanam
paccaya  kayavinnanam  .  noupada  dhammam  paccaya  noupada
dhammo   uppajjati   najhanapaccaya:   pancavinnanasahagatam   ekam
khandham paccaya tayo khandha dve khandhe ... Bahiram ... Aharasamutthanam
...  utusamutthanam ... asannasattanam dve mahabhute paccaya dve
mahabhuta  .  noupada  dhammam  paccaya upada dhammo uppajjati
najhanapaccaya: bahire ... aharasamutthane ... Utusamutthane ...
Asannasattanam mahabhute paccaya upada katattarupam.
   {315.1} Noupada dhammam paccaya upada ca noupada ca
dhamma  uppajjanti najhanapaccaya: bahiram ... aharasamutthanam ...
Utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam paccaya tayo mahabhuta
upada ca katattarupam dve .... Upada ca noupada ca dhammam paccaya
noupada  dhammo  uppajjati  najhanapaccaya:  cakkhuvinnanasahagatam
ekam khandhanca cakkhayatananca paccaya tayo khandha dve khandhe ....
...  Namaggapaccaya: panca nasampayuttapaccaya: tini navippayuttapaccaya:
tini nonatthipaccaya: tini novigatapaccaya: tini.
   [316]  Nahetuya  panca  naarammane  tini  naadhipatiya
panca   nakamme   panca  navipake  panca  naahare  tini
naindriye  tini  najhane  panca  namagge  panca  nasampayutte
tini  navippayutte  tini  nonatthiya  tini  novigate  tini .
Evam itare dve gananapi nissayavaropi katabba.
            Samsatthavaro             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 188-192. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=310&items=7&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=310&items=7&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=310&items=7&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=310&items=7&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=310              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :