ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
   [340]  Upadinnam  dhammam  paticca upadinno dhammo uppajjati
hetupaccaya: upadinnam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ...
Patisandhikkhane  upadinnam ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca
rupam dve khandhe ... khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam
mahabhutam  ...  mahabhute paticca katattarupam upadarupam . upadinnam
dhammam  paticca  anupadinno dhammo uppajjati hetupaccaya: upadinne
khandhe paticca cittasamutthanam rupam . upadinnam dhammam paticca upadinno
ca  anupadinno  ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: upadinnam ekam
khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   {340.1}  Anupadinnam  dhammam  paticca  anupadinno  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  anupadinnam  ekam  khandham  paticca  tayo
Khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  ekam mahabhutam
paticca  ...  mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam upadarupam .
Upadinnanca   anupadinnanca   dhammam   paticca   anupadinno
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  upadinne  khandhe  ca  mahabhute
ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [341]  Upadinnam  dhammam  paticca upadinno dhammo uppajjati
arammanapaccaya:  upadinnam  ekam  khandham paticca tayo khandha dve
khandhe  ...  patisandhikkhane vatthum  paticca khandha  .  anupadinnam
dhammam  paticca  anupadinno  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:
anupadinnam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ....
   [342]  Anupadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati
adhipatipaccaya:  anupadinnam  ekam  khandham paticca tayo khandha citta-
samutthananca rupam dve khandhe ... Ekam mahabhutam paticca ... Mahabhute
paticca cittasamutthanam rupam upadarupam. Sankhittam.
   [343]  Hetuya  panca  arammane  dve  adhipatiya  ekam
anantare  dve  samanantare  dve  sahajate panca annamanne
dve  nissaye  panca  upanissaye  dve  purejate  dve
asevane  ekam  kamme  panca  vipake  panca  ahare panca
indriye  panca  jhane  panca  magge  panca  sampayutte  dve
vippayutte  panca  atthiya  panca  natthiya  dve  vigate  dve
Avigate panca.
   [344]  Upadinnam  dhammam  paticca upadinno dhammo uppajjati
nahetupaccaya:  ahetukam  upadinnam  ekam khandham paticca tayo khandha
dve  khandhe ... ahetukapatisandhikkhane upadinnam ekam khandham paticca
tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe ... Khandhe paticca vatthu vatthum
paticca khandha ekam mahabhutam paticca ... mahabhute paticca katattarupam
upadarupam asannasattanam ekam mahabhutam paticca ... mahabhute paticca
katattarupam  upadarupam . upadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  ahetuke  upadinne  khandhe paticca citta-
samutthanam rupam.
   {344.1}  Upadinnam  dhammam paticca upadinno ca anupadinno
ca  dhamma  uppajjanti nahetupaccaya: ahetukam upadinnam ekam khandham
paticca tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe ....
Anupadinnam  dhammam  paticca  anupadinno  dhammo  uppajjati  nahetu-
paccaya:  ahetukam  anupadinnam  ekam  khandham  paticca tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  dve khandhe ... ekam mahabhutam ... Mahabhute
paticca  cittasamutthanam rupam  upadarupam  bahiram ... aharasamutthanam
... utusamutthanam  ekam  mahabhutam ... mahabhute paticca upadarupam
vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato  moho  .  upadinnanca  anupadinnanca  dhammam
paticca  anupadinno  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  ahetuke
Upadinne khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [345]  Upadinnam  dhammam  paticca upadinno dhammo uppajjati
naarammanapaccaya:   patisandhikkhane   upadinne  khandhe  paticca
katattarupam khandhe paticca vatthu ekam mahabhutam  ... Mahabhute paticca
katattarupam  upadarupam  asannasattanam  ekam mahabhutam ... mahabhute
paticca  katattarupam upadarupam . upadinnam dhammam paticca anupadinno
dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:  upadinne  khandhe  paticca
cittasamutthanam  rupam  .  anupadinnam  dhammam  paticca anupadinno
dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:  anupadinne  khandhe  paticca
cittasamutthanam  rupam ekam  mahabhutam ... bahiram ... aharasamutthanam
... utusamutthanam  ekam  mahabhutam ... Mahabhute paticca upadarupam.
Upadinnanca  anupadinnanca  dhammam  paticca  anupadinno  dhammo
uppajjati  naarammanapaccaya:  upadinne  khandhe  ca mahabhute  ca
paticca cittasamutthanam rupam.
   [346]  Upadinnam  dhammam  paticca upadinno dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya:  .  ...  naanantarapaccaya:  nasamanantarapaccaya:
naannamannapaccaya: naupanissayapaccaya:.
   [347]  Upadinnam  dhammam  paticca upadinno dhammo uppajjati
napurejatapaccaya:  arupe upadinnam ekam khandham paticca tayo khandha
dve khandhe ... patisandhikkhane  upadinnam  ekam  khandham paticca tayo
Khandha  katatta  ca  rupam  yava  asannasatta  . upadinnam dhammam
paticca  anupadinno  dhammo  uppajjati napurejatapaccaya: upadinne
khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  .  anupadinnam  dhammam  paticca
anupadinno  dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya: arupe anupadinnam
ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... Anupadinne khandhe
paticca  cittasamutthanam  rupam  ekam  mahabhutam  yava  asannasatta
utusamutthanam   .   upadinnanca  anupadinnanca  dhammam  paticca
anupadinno   dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya:  upadinne
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. ... Napacchajata-
paccaya: naasevanapaccaya:.
   [348]  Anupadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati
nakammapaccaya:  anupadinne  khandhe  paticca  anupadinna  cetana
bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... .pe. Mahabhute paticca
upadarupam.
   [349]  Upadinnam  dhammam  paticca upadinno dhammo uppajjati
navipakapaccaya:  asannasattanam  ekam mahabhutam ... mahabhute paticca
katattarupam  upadarupam  .  anupadinnam  dhammam  paticca  anupadinno
dhammo  uppajjati  navipakapaccaya:  anupadinnam  ekam  khandham paticca
tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve khandhe ... Ekam mahabhutam
yava utusamutthanam.
   [350]  Upadinnam  dhammam  paticca upadinno dhammo uppajjati
naaharapaccaya:  asannasattanam  ekam  mahabhutam ... . anupadinnam
dhammam  paticca  anupadinno  dhammo  uppajjati  naaharapaccaya:
bahiram ... Utusamutthanam ... .pe.
   [351]  Upadinnam  dhammam  paticca upadinno dhammo uppajjati
naindriyapaccaya:  asannasattanam  mahabhute  paticca  rupajivitindriyam .
Anupadinnam  dhammam  paticca  anupadinno  dhammo uppajjati naindriya-
paccaya: bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... .pe.
   [352]  Upadinnam  dhammam  paticca upadinno dhammo uppajjati
najhanapaccaya:  pancavinnanasahagatam  ekam  khandham  paticca tayo khandha
dve  khandhe ...  asannasattanam  .pe.  anupadinnam dhammam paticca
anupadinno  dhammo  uppajjati najhanapaccaya: bahiram ... ahara-
samutthanam ... Utusamutthanam ... .pe.
   [353]  Upadinnam  dhammam  paticca upadinno dhammo uppajjati
namaggapaccaya: nahetusadisam moho natthi. ... Nasampayuttapaccaya:.
   [354]  Upadinnam  dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati
navippayuttapaccaya:  arupe upadinnam ekam khandham paticca tayo khandha
dve khandhe ... asannasattanam ekam mahabhutam paticca .... Anupadinnam
dhammam  paticca  anupadinno  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccaya:
arupe anupadinnam ekam  khandham paticca tayo khandha dve khandhe ...
Bahiram ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... .pe. ... Nonatthi-
paccaya: novigatapaccaya:.
   [355]  Nahetuya  panca  naarammane  cattari  naadhipatiya
panca  naanantare  cattari  nasamanantare  cattari  naannamanne
cattari  naupanissaye  cattari  napurejate  cattari  napacchajate
panca  naasevane  panca  nakamme ekam navipake dve naahare
dve  naindriye  dve  najhane  dve namagge panca nasampayutte
cattari navippayutte dve nonatthiya cattari novigate cattari.
   [356] Hetupaccaya naarammane cattari ... naadhipatiya panca
napurejate  cattari  napacchajate  panca  naasevane  panca
nakamme  ekam  navipake  ekam  nasampayutte  cattari navippayutte
dve nonatthiya cattari novigate cattari.
   [357] Nahetupaccaya  arammane  dve ... anantare dve
samanantare  dve  sahajate  panca  annamanne dve nissaye panca
upanissaye  dve  purejate  dve  asevane ekam kamme panca
vipake panca magge ekam sampayutte dve .pe. Avigate panca.
        Sahajatavaro paticcavarasadiso.
            Paccayavaro             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 205-211. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=340&items=18&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=340&items=18&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=340&items=18&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=340&items=18&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=340              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :